135/1996. ÍV. 30.) számú képviselő-testüle ti határozat: Felhatalmazás kárpótlási jegyek hasznosítására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "135/1996. ÍV. 30.) számú képviselő-testüle ti határozat: Felhatalmazás kárpótlási jegyek hasznosítására"

Átírás

1 /1996. ÍV. 30.) számú képviselő-testüle ti határozat: Várpalota Város Ö nkorm ányzati Képviselő-testü/ete a tulajdonába kerülő KÖGÁZ részvények értékesítésével kapcsolatos, OTP és Kereskedelmi Bank Rt á lta l m e g kü ld ö tt ajánlatot nem fogadja el; a részvények értékesítésére vonatkozóan nem kívánja m agát elkötelezni. Határidő: a határozat m egküldésére: jú n iu s 15. Felelős: Leszkovszki Tibor polgárm ester 7 /1 3. Felhatalmazás kárpótlási jegyek hasznosítására (142) Alpolgárm ester úrnak van-e szóbeli kiegészítése? T ö r z s ö k Károly: Körülbelül két hónappal ezelőtt DÉMÁSZ részvények vásárlására használtunk fel kárpótlási jegyeket. M in t az a jelentésem ből emlékezetes, a fela jánlo tt kárpótlási jegyek ötödét fog ad ták be részvénycserére. M ost az ÉMÁSZ részvények kerülnek hasonló konstrukcióval kárpótlási jegy és részvénycsere akcióba, de valam ivel kevesebb részvény kerül felhasználásra, m int a DÉMÁSZ részvények esetében. Az energiaszolgáltató cégek privatizációja során a szakmai befektetők a DÉMÁSZ részvényekért a névérték 11 9,5 % -át fizették, a m ost akcióba bevont ÉMÁSZ részvényekért pedig 15 0,9 % -ot fize te tt a szakmai befektető. Tehát lényegesen jobb kondíciójú részvényekről van szó, m int a DÉMÁSZ részvények. Ez sincs még a tőzsdére bevezetve, jelen pillanatban árfolyama ezeknek a részvényeknek ismeretlen, te h á t ami alapján meg lehetne ezektől szabadulni^ azt sem tudjuk. A DÉMÁSZ részvényekkel kapcsolatban annyi inform ációm van, hogy a kárpótlási jegy cím letértékének nagyjából 50 %-án lehet kereslet, de ezen az áron úgy érzem még nem szabad eladni.^ Javaslom azt, hogy a lehető legtöbb kárpótlási jegyet használjuk föl ÉMÁSZ részvények jegyzésére, hiszen ennek is csak a töredékét fogják befogadni. Valószínű, hogy hamarosan az ÉDÁSZ is megjelenik hasonló konstrukcióval, de az iránt már van kereslet, tőzsdei keresw let is. Jelenleg 95 % -on az eladható. A bizottsági állásfoglalásokat kérem. Dr. N a q v László: 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás m ellett úgy fo g la lt állást, hogy a Képviselőte stü le t következő ülése előtt, több inform áció birtokában, a szakértők vélem ényének ismeretében kíván dönteni. M o l n á r László: A határozatban m egjelölt, rendelkezésre álló 10 és 30 cím letértékű kárpótlási jegycsom ag arányosan lett-e leosztva? millió Ft T ö r z s ö k Károly: A határozati javaslat utolsó bekezdései tartalm azzák azt, hogy honnét m ennyi kárpótlási jeggyel rendelkezünk. Szeretném elmondani, hogy 35 millió Ft a v o lt szovjet ingatlan értékesítéséből, és 13,5 millió Ft körüli a lakásértékesítésekből még birtokunkban lévő kárpótlási jegy mennyiség. Itt kb. ennek a 90 % -át javaslom bevinni ebbe a konstrukcióba, hogy minél nagyobb arányban kerüljön elfogadásra.

2 Valam ennyire összefügg ezzel a tém ával, hogy m int emlékezetes, a Képviselő-testület korábban d ö n tö tt arról, hogy elfogadja két brókerház ajánlatát kárpótlási jegyek hasznosítására, és felhatalm azást adott Polgármester úrnak, hogy a jobbikkal kösse meg a szerződést. A következőkről szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet. A szerződés eddig nem került aláírásra, m ert úgy érzem nem elég jó még ahhoz, hogy aláírhassuk. Nem eléggé jó azért sem, mert ebbe a részvénycserébe nem nagyon sietett egyik sem, hogy bekapcsolódjon. Az a fő gond, hogy 50 %-on tudja csak értékesíteni m ost, viszont nekem az az álláspontom, hogy később célszerű inkább, ha ván ára. Ő pedig csak azt vállalja föl, amit azonnal értékesíteni tud. Ezért nekem az az álláspontom, hogy ebben az esetben nekünk fenn kell tartani a jogot, hogy ne csak olyan jellegű jegyzéseket csináljunk, am it a két brókerház tám ogat, mert a nyakunkon fog maradni a kárpótlási jegy. Addig, ameddig ezek az energiaszolgáltató cégek vannak, addig valószínű fel tudjuk használni, de a későbbiek során nem valószínű, hogy használni tudjuk a kárpótlási jegyeinket más célra. Ha nem sikerül megfelelő kondícióval a szerződést aláírni, akkor a későbbiekben Képviselő-testületet arra fogom kérni, hogy vonja vissza azt a felhatalm azást, ami a szerződések m egkötésére vonatkozott. További kérdés? Vélemény, észrevétel? A ki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. A K épviselő-testület 20 igen szavazattal a köve tkező határozatot hozta: 136/1996. ÍV. 30.) számú képviselő-testületi határozat: Várpalota Város Ö nkorm ányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Á lla m i Privatizációs és Vagyonkezelő[ Részvénytársaság forgalomba hozatala útján je g y e z h e tő ÉMÁSZ törzsrészvény jegyzésére az ön korm ányzati lakások értékesítéséből származó eft cím letértékű', továbbá a vo lt szovjet ingatlan értékesítése útján a K incstári Vagyonkezelő Szervezet által az Ö nkormányzatunknak á ta d o tt ká rp ó tlá si je g y csom agból F t c ím le té rté k ű ö s s z e s e n eft, azaz: Negyvenm illió fo rin t cím letértékű kárpótlási je g y e t használ fel, am elyért db Ft-os névérté kű ÉM ÁSZ törzsrészvényt igényel. A Képviselő-testület a részvények jegyzésére Törzsök Károly alpolgárm estert hatalmazza fel. A z Önkorm ányzat az önkorm ányzati lakások értékesítéséből eft cím letértékű, a v o lt szovje t ingatlan értékesítéséből a KVSZ álta l á ta d o tt eft cím letértékű kárpótlási je g g y e l rendelkezett. A z ÉM ÁSZ törzsrészvények jegyzésére a fe n ti k é t forrásból származó ká rp ó tlá si je g y é t kívánja felhasználni. H atáridő: jú n iu s 13. Felelős : Törzsök K ároly alpolgárm ester 7 /1 4. A Várpalota, Alkotmány önkormányzati tulajdonú kijelölése A bizottsági állásfoglalásokat kérem. u. 2/b. bérlakás fsz. 1. szám alatti elidegenítésre történő (117)

3 - 75- Dr. S z a b ó Gyula: Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést. F a I u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal - vita nélkül - a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kinek van kérdése? Véleménye, észrevétele? A két bizottság támogatásával szavazásra teszem. javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. Aki a határozati A Képviselő-testület 20 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 137/1996. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat: 1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota, A lkotm ány utca 2/b. fsz. 1. szám ala tti önkorm ányzati tulajdonú bérlakást elidegenítésre kijelöli.r E kijelölés alapján Som ogyi Á rpád és felesége - a lakás jogcím nélküli használói - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 35/1993. (XII.21.) számú önkorm ányzati rendelet 35. (1) bekezdése szerint jogosultak a lakást megvásárolni. 2.) Felhívja a Képviselő-testület az önkorm ányzati tulajdonú bérlakások értékesítésével m egbízott Várpalotai Önkormányzati Közüzemi Vállalatot, hogy az elidegenítésre kijelölt lakás megvásárlására jogosultak részére a 3 5 / (XII.21.) számú önkorm ányzati rendelet 34. (7) bekezdése szerinti értékesítési ajánlatot tegye meg. Határidő: 1.) pontra: azonnal 2.) pontra: június 30. Felelős: Tóth Kálmán, a Közüzem i Vállalat igazgatója 7/15. Enyedi Zsolt Várpalota, Böhm F. u. 11. szám alatti lakosnak adásvételi szerződés módosítására irányuló kérelme (108) A bizottsági vélem ényeket kérem ism ertetni. Tóth István: Várpalota Pétfürdői Városrész Önkormányzata 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás m ellett a határozati javaslat "A " változatát elfogadásra javasolja. Dr. N a g v László: 7 igen szavazattal az "A " vá lto za to t elfogadásra javasolja. Tránszkv László A bizottság 6 igen szavazattal az adás-vételi szerződés módosítását javasolja. Kérdés? Vélem ény, észrevétel?

4 - 76- Az "A " határozati javaslatot szavazásra teszem. Aki azzal egyetért, kérem szavazzon. A Képviselő-testület 18 igen s z a v a z a t2 tartózkodás m ellett a következő határozatot hozta: 138/1996. (V. 3 0.) számú képviselő-testületi határozat Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Enyedi Zsolt Várpalota, Böhmf F.u.11. szám a la tti lakossal egyetértésben elhatározza a várpalotai 8128 tulajdoni lapon nyilvántartott 2297/28 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában Enyedi Zsolt részére történő értékesítést m egelőző eredeti állapot visszaállítását. Ennek megfelelően Várpalota Város Önkormányzata (m int eladó) és Enyedi zsolt (m int vevő) között augusztus 24-én létrejött, - valam int az Enyedi Zsolt (m int eladó) és Várpalota Város Önkormányzata (m int vevő) közö tt július 13-án létrejött - adásvételi szerződéseket a Polgári Törvénykönyv 319. paragrafusa alapján felbontja. Tekintettel arra, hogy Enyedi Zsolt részére a vételár visszafizetése m ár m egtörtént; a szerződések felbontása az önkormányzat részéről fizeté si kötelezettséggel nem jár. A szerződésfelbontások lebonyolításával a Képviselő-testület a Várpalotai Önkormányzati Közüzemi Vállalatot megbízza és felhatalmazza a polgárm estert a szerződések aláírására. A szerződések felbontásával kapcsolatos költségek Enyedi Zsoltot terhelik. Felelős: Tóth Kálmán, az Önkormányzati Közüzemi Vállalat igazgatója Határidő: június 30. 7/16. Kovács Béla Várpalota, Korompay u. 16. sz. alatti lakos ingatlanvásárlási kérelme a /7 hrsz-ú közterületből (112) A bizottsági állásfoglalásokat kérem. Dr. N a g v László: 7 igen szavazattal tám ogatja az ingatlanvásárlási kérelmet Ft/m2 összeggel. Tránszkv László: A bizottság a határozati javaslatban szereplő területrész értékesítését a javasolt 300.-Ft/m 2 áron 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Kérdés? Vélemény, észrevétel? Aki a két bizottság által javasolt 300 Ft/m 2-es árral a határozati javaslat elfogadja, kérem szavazzon. A K épviselő-testület 2 0 igen szavazattal a következő határo zato t hozta:

5 /1996. (V.30.) számú ké p vise lő -te stü le ti határozat: A Képviselő-testület Kovács Béla Várpalota, Korompay L.u.16. szám a la tti lakos kérelm ét m egvizsgálta és elhatározza, hogy kérelm ező és felesége - a /2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére, az ingatlanukkal tö rté n ő egyesítésre, a Várpalota város Önkormányzatának tulajdonában lé v ő /7 helyrajzi számú ingatlanból - a Városi Főépítész á lta l az előterjesztés m ellékletét képező térképvázlaton k ije lö lt - területrészt értékesíti F t/m 2es áron, lic it mellőzésével. Felhatalmazza a Polgárm estert a m egosztási vázrajz és az adásvételi szerződés aláírására. Megbízza a Várpalotai Ö nkorm ányzati Közüzemi Vállalatot a telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátásával és az értékesítés le bon yolításá val. A telekalakítás és az értékesítés k ö ltsé g e i a vevőket terhelik. H atáridő: a telekalakítási eljárás m egindítására: július 15. az értékesítésre: a telekalakítást engedélyező határozat jogerőre em elkedését k ö v e tő 3 0 nap. Felelős: Leszkovszki Tibor polgárm ester Tóth Kálmán, a V árpalotai Ö nkorm ányzati Közüzemi Vállalat igazgatója 7/1 7. Sülle Csaba és Körmendi István ingatlanvásárlási (várpalotai 1868/8 és /1 0 hrsz. ingatlanok) A Pétfürdő Városrészi Önkormányzó ism ertetni. Testület kérelme (113) állásfoglalását kérem (1 6,5 0 órakor Dr. Baricza Sarolta kim ent, a létszám 19 fő) T ó t h István: Várpalota Pétfürdői Városrész Ö nkorm ányzata 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás m ellett a 1 8 / (IV. 1 8.)számú részönkormányzati határozatot visszavonta, s jelenleg az ingatlan eladását nem javasolja. Az előterjesztést tárgyalta a Városrendezési és Kommunális Bizottság valam int a Pénzügyi, Ellenőrző, Vagyongazdálkodási és Ellátásszervezési Bizottság is. Egyszerű a dolgunk, m ert az SZMSZ 31. -a alapján a Pétfürdő Városrészi Önkormányzó Testületet egyetértési jog illeti meg az ügyben. Mivel nem járul hozzá a te rü le t értékesítéséhez, az ingatlan nem adható el. Dr. N a q v László: 7 igen szavazattal úgy foglalt állást, hogy a rendezetlen ügyek m iatt az Ö nkorm ányzat egyenlőre ne értékesítse a telke t. T r á n s z k v László: A Városrendezési és Kommunális Bizottság a Pétfürdő Városrészi Önkormányzó Testület álláspontja ism eretében 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás m ellett javasolja, hogy új előterjesztés készüljön az érintettek közös megegyezése alapján.

6 Elnézést kérek, de hiába egyeztetnénk a három érintettel, hiába lennénk békebírók és hiába készítünk új előterjesztést. Ha nem akarjuk eladni az ingatlanokat, akkor nincs m it megvenni. Pét egyetértése hiányában a vételi ajánlatot nem tud juk elfogadni. Ez a határozati javaslatom. Ezt teszem fel szavazásra. A ki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A K épviselő-testület 16 igen szavazat, 1 nem szavazat, 2 tartózkodás m e lle tt a köve tkező határozatot hozta: 140/1996. (V. 3 0.) számú képviselő-testületi határozat: Várpalota Város P é tfü rd ő i Városrész Önkormányzó Testü/ete 21/1996. (V. 23.) számú részönkorm ányzati határozatában a várpalotai 1868/8. helyrajziszám ú és a 1868/10. helyrajziszámú ingatlanok értékesítésével 18/1996. (IV. 18.) számú részönkorm ányzati határozatát visszavonva nem é rte tt egyet. A Képviselő-testület állandó bizottságairól és a városrészi önkorm ányzatokról szóló 2 2 / (VII. 3.) számú önkorm ányzati rendelet 31. d) pontja szerin t a városrészi önkormányzó testület egyetértése szükséges az illetékességi területén található önkorm ányzati ingatlanok értékesítéséhez. Ezért az illetékes városrészi önkorm ányzó testület egyetértésének hiányában a K épviselő-testület - Süllé Csaba és felesége á lta l a várpalotai 1868/10. helyrajziszámú ingatlanrész, - Körm endi István á lta l a várpalotai 1868/10. helyrajziszámú ingatlanrész és a várpalotai 1868/8. helyrajziszámú ingatlan, - Vödrös B álint és felesége á lta l a várpalotai 1868/8. helyrajziszámú ingatlan adásvételére te tt ajánlatát e lfo gad ni nem tudja. Felelős: a határozat m egküldéséért: Leszkovszki Tibor polgárm ester Határidő: jú n iu s /1 8. Molnár Attila Várpalota, Bajcsy-Zs. u. 20. szám alatti lakos (116) ingatlanvásárlási kérelme (1 6,5 2 órakor Dr. Baricza Sarolta visszajött, a létszám 2 0 fő.) A bizottsági állásfoglalásokat kérem ism ertetni. Dr. N a g v László: 7 igen szavazattal a vételi ajánlatot 2 5 0,- F t/m 2 áron elfogadásra javasolja. T r á n s z k v László: A Városrendezési és Kommunális Bizottság 7 iqen szavazattal a határozati javaslatban szereplő kert értékesítését 2 5 0,-F t/m 2 áron elfogadásra javasolja. Kérdés? Vélemény, észrevétel?

7 - 79- F a I u s s v Sándor: Tájékoztatnám a Képviselő-testületet, hogy Molnár Attila kertszomszédjának kérelme is hamarosan itt lesz. Tényleg nem lehet az ingatlanra építeni, de megjegyezném: ez az előterjesztéshez mellékelt rajz teljesen idejétmúlt: már végig beépítették a telkeket, és tényleg a telekhatárra építettek, és tényleg nem lenne szabad oda építeni. Arról pedig végképp megvan a véleményem, aki azt a garázssort odaépítette. További vélemény? Aki a határozati javaslatot 250 Ft/m2-es árral elfogadásra javasolja, az kérem szavazzon. A Képviselő-testület 18 igen szavazat, 2 tartózkodás m ellett a következő határozatot hozta: 141/1996. ÍV. 3 0.) számú képviselő-testületi határozat Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megvizsgálta Molnár A ttila Várpalota, Bajcsy Zs.u.20. szám alatti lakos telekvásárlási kérelm ét és elhatározza részére a Várpalota város Önkormányzatának tulajdonát k é p e z ő 1501/18 helyrajzi számú, 548 m területű ingatlan - lic it mellőzésével történő - értékesítését kert céljára, Ft/m 2-es áron. Az értékesítés lebonyolításával megbízza a Várpalotai Önkormányzati Közüzemi Vállalatot és felhatalmazza a Polgárm estert az adásvételi szerződés aláírására. Az értékesítéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik, valamint köteles az adásvételi szerződés m egkötését köve tő 30 napon belül a telekegesítési eljárást saját költségén m e g in d íta n iille tv e jóváhagyás után azt az ingatlannyilvántartásban átvezettetni. Határidő: a szerződés m egkötésére: jú liu s 31. Felelős: Leszkovszki Tibor polgárm ester Tóth Kálmán, a Közüzemi Vállalat igazgatója. 7/19. Javaslat a Városi Népjóléti Gondozási Központ alapító okiratának módosítására (118) A bizottsági állásfoglalásokat kérem ism ertetni. Dr. S z a b ó Gyula: Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság vita nélkül, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az anyagot. Falussy Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot - vita nélkül - 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Aki az Alapító okirat módosításával egyetért, kérem szavazzon. A K épviselő-testület 19 igen szavazat, 1 tartózkodás m e lle tt a következő határozatot hozta:

8 /1996. (V.30.) sz. ké p vise lő -te stü le ti határozat: I. A Képviselő-testület a Városi N épjóléti Gondozási K özpont számára az 52/1994.(11.25.) sz. képviselő-testületi határozattal k ia d o tt, a 213/1995. (IX.07.) és a 3/1996.(11.01.) sz. képviselőte stületi határozattal m ó d o síto tt A lapító O kiratot m ódosítja: "ALAPÍTÓ OKIRAT" 1. A z intézm ény neve, székhelye, telephelyei: Városi N épjóléti Gondozási K özpont Várpalota Székhelye: Várpalota, M ártírok útja 1.sz. A z intézm ény szervezeti egységei és telephelyei: 1.sz. idősek Klubja, Várpalota, Fekete Gyém ánt utca 5. 2.sz. Idősek Klubja, Várpalota, Hősök tere 10. Fogyatékosok Napközi O tthona, Várpalota, Körm öcbánya utca 3. M átyás Király ú ti Bölcsőde, Várpalota, M átyás király ú t 19. P étfürdői Bölcsőde, Várpalota, Liszt Ferenc utca A z intézm ény fenntartó szerve: Várpalota Város Önkormányzata 3. A z intézm ény felügyeletét gyakorló szerv: Várpalota Város Önkorm ányzatának Képviselő-testülete és Jegyzője 4. A z intézm ény m űködési területe: Várpalota város 5. A z intézm ény jogállása: Önálló jo g i személy. Önálló gazdálkodó. A z előirányzatok fe le tti rendelkezési jog osultság szem pontjából teljes jo g k ö rre l rendelkezik. Gazdálkodását a szervezetében e lkü lö nü lt gazdasági egység végzi. Szervezeti egységei részjogkörű költségvetési egységek. A bölcsődék szakm ai autonóm iát élveznek. 5.a. A z intézm ény feladatainak ellátásához rendelkezésre áll a Várpalota Város Ö nkorm ányzati Vagyonkataszterében n y ilv á n ta rto tt alapterületű ingatlan, a rajta álló épület(ek) ///. az intézm ényleltárban szereplő és a vagyonm érleg szerinti tá rg yi eszközök - gépek, berendezések, felszerelések, szem léltető eszközök - ezen kívü l egyéb inm ateriális ja v a k (szellem i termékek). A rendelkezésre álló vag yont az 51/1992.(X II.29.) számú önkorm ányzati rendelet - Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról - előírásainak m egfelelően, különösen a rendelet 7. ában szabályozottak szerint használhatja. 6. A z intézm ény alaptevékenysége Idősek klubjában klub tago k számára gondoskodás Szociális és bölcsődei ellátás, gazdálkodási feladat Csecsemők és az ó vo dásko rt még el n é rt é rt kisgyerm ekek napközi gondozása Házi szociális gondozás Szociális konyha, népkonyha Közepesen súlyos értelm i fogyatékosok nappali ellátása 7. A z intézm ény kiegészítő tevékenysége A z intézm ény kiegészítő tevékenységet nem folytat. 8. A z intézm ény vállalkozói tevékenysége: A z intézm ény vállalkozási tevékenységként részt vehet az intézm ényrendszeren k ív ü li nevelésben-oktatásban, s alaptevékenysége zavarása n é lkü l lakossági szolgáltatást vállalhat. A vállalkozásból származó b e vé te lé t - am ely nem haladhatja meg éves költségvetése 2 5 % -á t - alaptevékenysége ellátásához használja fel.a z engedélyezett szolgáltatást az alapító okiratra a fenntartó határozatával felvezeti.

-7 7- A 7. "(3) bekezdés A " v á lto z a tá t előterjesztőként visszavonom, a rendelet-tervezetben a "B " v á lto z a t marad.

-7 7- A 7. (3) bekezdés A  v á lto z a tá t előterjesztőként visszavonom, a rendelet-tervezetben a B  v á lto z a t marad. 7 7 Köszönöm az em lékeztetést. Ha az előbb elfogadtam a 3. nál, akkor itt is elfogadom. Tehát a 2 0 /1 9 9 3. (V II.6.) számú önkorm ányzati rendelet új 3 /A. (1) bekezdése a következő lesz: "3/A. (1)

Részletesebben

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Gráner Travel Kft. területvásárlási kérelme Iktatószám: 2728 / 2011.

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanvásárlási igények Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére Ó z d, 2015. május Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\ NvíREGVHAZA MEGVEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERI HIVATALA VAGVONGAZoALKooAslOSZTALV 440' NvfREGVHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF.: 8~. TELEFON: +36 4> 5>1"540; FAX: +36 4> 524"541 E-MAIl.!VAGYONGAZDALKODA5@NVIREGVHAZA.HU

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 26-i ülésére Tárgy: Dr. Józsa Csaba kérelme a 2190 hrsz-ú telek vételi ajánlat Előkészítette: Dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T 2 a Budapest XXI. kerület 213224 hrsz-ú külterületi ingatlanból 130 m nagyságú területrész megvásárlására szennyvízátemelő létesítése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 8-i rendes ülésére 34. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: A Harkány, Üdülő u. 23. alatti ingatlan értékesítése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület december 15-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület december 15-ei ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfuredhu Szám: 1/217- /2016 Előkészítő: Melléklet: Dr. Szőke Szabolcs Vázrajz ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/11/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 28-i ülésére Tárgy: Az Eplény 236/1 helyrajzi számú

Részletesebben

Várpalota Város Polgármestere a város Önkormányzati Képviselő-testületét május 30-án (csütörtökön) 8.30 órára összehívja.

Várpalota Város Polgármestere a város Önkormányzati Képviselő-testületét május 30-án (csütörtökön) 8.30 órára összehívja. "A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét,helyi közügyekben demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. (Ötv.2.. /I/ bekezdés) M

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Ügyiratszám: U-20379/2016 Témafelelős: Czirok Jánosné

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Ügyiratszám: U-20379/2016 Témafelelős: Czirok Jánosné Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-354 Ügyiratszám: U-20379/2016 Témafelelős: Czirok Jánosné Tárgy: Szentes 7095/44 és 7095/45 hrsz-ú ingatlanokat érintő

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

II. H A T Á R O Z A T K I V O N A T. Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete. Iktatószám: T-216/2016.

II. H A T Á R O Z A T K I V O N A T. Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete. Iktatószám: T-216/2016. Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-216/2016. II. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. december 15-ei rendkívüli, zárt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. január 14-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. január 14-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-3/2010. 01/2010. II. a HATÁROZAT KIVONAT 2010. január 14-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 28/2010. (I.14.) B-L.Ö.h. 29/2010. (I.14.) B-L.Ö.h. 19 igen szavazattal, 0

Részletesebben

kintlévőség ha csak 1/4 része bejönne, nyilván erre a bekezdésre most nem lenne szükség. Ezt azért mindig újra meg újra hozzá kell tenni.

kintlévőség ha csak 1/4 része bejönne, nyilván erre a bekezdésre most nem lenne szükség. Ezt azért mindig újra meg újra hozzá kell tenni. - 70 - kintlévőség ha csak 1/4 része bejönne, nyilván erre a bekezdésre most nem lenne szükség. Ezt azért mindig újra meg újra hozzá kell tenni. B á t o r Antal: A Közüzemi Vállalatnak a távfűtés az egyetlen

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 53/2016. (09.06.) PB határozat 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az 5/2016 számú meghívóban szereplő napirendi pontokat, azzal a módosítással, hogy előterjesztés hiányában leveszi napirendről a

Részletesebben

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésének könyvéből 54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Autokar Kft. ingatlancsere kérelme Iktatószám: 4858/2017. Melléklet:

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére 3324-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: A 2412 hrsz-ú ingatlan értékesítése az ipari területből Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592-660 Pf.: 76 Fax: 88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Kossuth Lajos u. 18. szám

Részletesebben

Javaslat a /7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker.. szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére

Javaslat a /7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker.. szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker..

Részletesebben

Tárgy: Borbás Vilmosné bérlő Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonya folytatása

Tárgy: Borbás Vilmosné bérlő Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérleti jogviszonya folytatása ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 23-AI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1650-11/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB XI. NAPIREND Tárgy: Borbás

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. június 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. június 27-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati bérlakás-értékesítés folytatásával

Részletesebben

szavazzon. A Képviselő-testület 10 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 8 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el.

szavazzon. A Képviselő-testület 10 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 8 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el. Elsőként szavazásra teszem fel a Beruházási Bizottság módosító indítványát, mely szerint a Képviselő-testület februári ülése előtti bizottsági ülésre a Közüzemi Vállalat készítsen beszámolót az 1996. évre

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: sportöltöző hasznosításáról Testületi ülés dátuma: 2016. 10. 24. Készítés ideje: 2016. 10. 19. Készítette: dr. Péter Zsuzsanna - Ellenőrizte: Jóváhagyta: dr. Hoffmann Zsolt Tárgyalja meg:

Részletesebben

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 297/2010.(XI.03.)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 28-i ülésére Tárgy: Telekhatár rendezési ügyek Sorszám: IV/5 Előkészítette: Dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási osztály Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT június 25 ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből

II. HATÁROZAT KIVONAT június 25 ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-191/2009. 09/2009. II. a HATÁROZAT KIVONAT 2009. június 25 ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 353/2009. (VI.25.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy a Bp. V. ker. Bástya utca

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. egységes szerkezetben a 15/1995.(XI.28.) sz. és a 6/1998.(X.1.) sz.

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. egységes szerkezetben a 15/1995.(XI.28.) sz. és a 6/1998.(X.1.) sz. SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1993.(II. 1.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 15/1995.(XI.28.) sz. és a 6/1998.(X.1.) sz. rendeletekkel az Önkormányzat ingatlan vagyonának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

02-1868/2006. Tárgy: A 13/2005. (V. 14.) ÖR rendelet módosítása Melléklet: tervezet

02-1868/2006. Tárgy: A 13/2005. (V. 14.) ÖR rendelet módosítása Melléklet: tervezet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal A l j e g y z ő j é t ő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Pf. 58. Telefon: 63/510-339 02-1868/2006. Tárgy: A 13/2005. (V. 14.) ÖR rendelet

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-196/2010. 10/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. július 08-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 358/2010. (VII.08.) B-L.Ö.h. úgy dönt az önkormányzat tulajdonában lévő

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata 61-22/2014.Apát 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjaivá választja Domján László Apátistvánfalva,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: SYBAC-Solar Hungary Kft területvásárlási kérelme Iktatószám: 11.854

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere */ *>gp/ **&/La**. Budapest,. 9 MA 11 Tárgy; Javaslat a HADAR

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28. J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 41/3. szám alatti (hrsz: 1213/A/3) magántulajdonú ingatlan felajánlás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT a szeptember 16-ai rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből

II. HATÁROZAT KIVONAT a szeptember 16-ai rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-246/2010. 13/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. szeptember 16-ai rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 440/2010. (IX.16.) B-L.Ö.h. 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat 4. pontja - Alaptevékenységek szövegrész az alábbi szövegrésszel egészül ki: szakágazat száma: szakágazat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia és Vargáné Fodor Rita

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére 8. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i ülésére Tárgy: A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlannal Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete szeptember 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete szeptember 1-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása, a 2605/2 és a 3736/10 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Minősített többség alapító okirat módosítása ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szőlőhegyi közösségi ház üzemeltetése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság január 19.-ei üléséről. 20/2016. (01.19.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság január 19.-ei üléséről. 20/2016. (01.19.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 20/2016. (01.19.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 02/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja az alábbi módosítással: Leveszi a zárt ülésre megjelölt: 5. Bp.,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 41. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Kadarka u. 16. számú ingatlan telekhatár-rendezésére

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben