135/1996. ÍV. 30.) számú képviselő-testüle ti határozat: Felhatalmazás kárpótlási jegyek hasznosítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "135/1996. ÍV. 30.) számú képviselő-testüle ti határozat: Felhatalmazás kárpótlási jegyek hasznosítására"

Átírás

1 /1996. ÍV. 30.) számú képviselő-testüle ti határozat: Várpalota Város Ö nkorm ányzati Képviselő-testü/ete a tulajdonába kerülő KÖGÁZ részvények értékesítésével kapcsolatos, OTP és Kereskedelmi Bank Rt á lta l m e g kü ld ö tt ajánlatot nem fogadja el; a részvények értékesítésére vonatkozóan nem kívánja m agát elkötelezni. Határidő: a határozat m egküldésére: jú n iu s 15. Felelős: Leszkovszki Tibor polgárm ester 7 /1 3. Felhatalmazás kárpótlási jegyek hasznosítására (142) Alpolgárm ester úrnak van-e szóbeli kiegészítése? T ö r z s ö k Károly: Körülbelül két hónappal ezelőtt DÉMÁSZ részvények vásárlására használtunk fel kárpótlási jegyeket. M in t az a jelentésem ből emlékezetes, a fela jánlo tt kárpótlási jegyek ötödét fog ad ták be részvénycserére. M ost az ÉMÁSZ részvények kerülnek hasonló konstrukcióval kárpótlási jegy és részvénycsere akcióba, de valam ivel kevesebb részvény kerül felhasználásra, m int a DÉMÁSZ részvények esetében. Az energiaszolgáltató cégek privatizációja során a szakmai befektetők a DÉMÁSZ részvényekért a névérték 11 9,5 % -át fizették, a m ost akcióba bevont ÉMÁSZ részvényekért pedig 15 0,9 % -ot fize te tt a szakmai befektető. Tehát lényegesen jobb kondíciójú részvényekről van szó, m int a DÉMÁSZ részvények. Ez sincs még a tőzsdére bevezetve, jelen pillanatban árfolyama ezeknek a részvényeknek ismeretlen, te h á t ami alapján meg lehetne ezektől szabadulni^ azt sem tudjuk. A DÉMÁSZ részvényekkel kapcsolatban annyi inform ációm van, hogy a kárpótlási jegy cím letértékének nagyjából 50 %-án lehet kereslet, de ezen az áron úgy érzem még nem szabad eladni.^ Javaslom azt, hogy a lehető legtöbb kárpótlási jegyet használjuk föl ÉMÁSZ részvények jegyzésére, hiszen ennek is csak a töredékét fogják befogadni. Valószínű, hogy hamarosan az ÉDÁSZ is megjelenik hasonló konstrukcióval, de az iránt már van kereslet, tőzsdei keresw let is. Jelenleg 95 % -on az eladható. A bizottsági állásfoglalásokat kérem. Dr. N a q v László: 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás m ellett úgy fo g la lt állást, hogy a Képviselőte stü le t következő ülése előtt, több inform áció birtokában, a szakértők vélem ényének ismeretében kíván dönteni. M o l n á r László: A határozatban m egjelölt, rendelkezésre álló 10 és 30 cím letértékű kárpótlási jegycsom ag arányosan lett-e leosztva? millió Ft T ö r z s ö k Károly: A határozati javaslat utolsó bekezdései tartalm azzák azt, hogy honnét m ennyi kárpótlási jeggyel rendelkezünk. Szeretném elmondani, hogy 35 millió Ft a v o lt szovjet ingatlan értékesítéséből, és 13,5 millió Ft körüli a lakásértékesítésekből még birtokunkban lévő kárpótlási jegy mennyiség. Itt kb. ennek a 90 % -át javaslom bevinni ebbe a konstrukcióba, hogy minél nagyobb arányban kerüljön elfogadásra.

2 Valam ennyire összefügg ezzel a tém ával, hogy m int emlékezetes, a Képviselő-testület korábban d ö n tö tt arról, hogy elfogadja két brókerház ajánlatát kárpótlási jegyek hasznosítására, és felhatalm azást adott Polgármester úrnak, hogy a jobbikkal kösse meg a szerződést. A következőkről szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet. A szerződés eddig nem került aláírásra, m ert úgy érzem nem elég jó még ahhoz, hogy aláírhassuk. Nem eléggé jó azért sem, mert ebbe a részvénycserébe nem nagyon sietett egyik sem, hogy bekapcsolódjon. Az a fő gond, hogy 50 %-on tudja csak értékesíteni m ost, viszont nekem az az álláspontom, hogy később célszerű inkább, ha ván ára. Ő pedig csak azt vállalja föl, amit azonnal értékesíteni tud. Ezért nekem az az álláspontom, hogy ebben az esetben nekünk fenn kell tartani a jogot, hogy ne csak olyan jellegű jegyzéseket csináljunk, am it a két brókerház tám ogat, mert a nyakunkon fog maradni a kárpótlási jegy. Addig, ameddig ezek az energiaszolgáltató cégek vannak, addig valószínű fel tudjuk használni, de a későbbiek során nem valószínű, hogy használni tudjuk a kárpótlási jegyeinket más célra. Ha nem sikerül megfelelő kondícióval a szerződést aláírni, akkor a későbbiekben Képviselő-testületet arra fogom kérni, hogy vonja vissza azt a felhatalm azást, ami a szerződések m egkötésére vonatkozott. További kérdés? Vélemény, észrevétel? A ki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. A K épviselő-testület 20 igen szavazattal a köve tkező határozatot hozta: 136/1996. ÍV. 30.) számú képviselő-testületi határozat: Várpalota Város Ö nkorm ányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Á lla m i Privatizációs és Vagyonkezelő[ Részvénytársaság forgalomba hozatala útján je g y e z h e tő ÉMÁSZ törzsrészvény jegyzésére az ön korm ányzati lakások értékesítéséből származó eft cím letértékű', továbbá a vo lt szovjet ingatlan értékesítése útján a K incstári Vagyonkezelő Szervezet által az Ö nkormányzatunknak á ta d o tt ká rp ó tlá si je g y csom agból F t c ím le té rté k ű ö s s z e s e n eft, azaz: Negyvenm illió fo rin t cím letértékű kárpótlási je g y e t használ fel, am elyért db Ft-os névérté kű ÉM ÁSZ törzsrészvényt igényel. A Képviselő-testület a részvények jegyzésére Törzsök Károly alpolgárm estert hatalmazza fel. A z Önkorm ányzat az önkorm ányzati lakások értékesítéséből eft cím letértékű, a v o lt szovje t ingatlan értékesítéséből a KVSZ álta l á ta d o tt eft cím letértékű kárpótlási je g g y e l rendelkezett. A z ÉM ÁSZ törzsrészvények jegyzésére a fe n ti k é t forrásból származó ká rp ó tlá si je g y é t kívánja felhasználni. H atáridő: jú n iu s 13. Felelős : Törzsök K ároly alpolgárm ester 7 /1 4. A Várpalota, Alkotmány önkormányzati tulajdonú kijelölése A bizottsági állásfoglalásokat kérem. u. 2/b. bérlakás fsz. 1. szám alatti elidegenítésre történő (117)

3 - 75- Dr. S z a b ó Gyula: Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést. F a I u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal - vita nélkül - a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kinek van kérdése? Véleménye, észrevétele? A két bizottság támogatásával szavazásra teszem. javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. Aki a határozati A Képviselő-testület 20 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 137/1996. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat: 1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota, A lkotm ány utca 2/b. fsz. 1. szám ala tti önkorm ányzati tulajdonú bérlakást elidegenítésre kijelöli.r E kijelölés alapján Som ogyi Á rpád és felesége - a lakás jogcím nélküli használói - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 35/1993. (XII.21.) számú önkorm ányzati rendelet 35. (1) bekezdése szerint jogosultak a lakást megvásárolni. 2.) Felhívja a Képviselő-testület az önkorm ányzati tulajdonú bérlakások értékesítésével m egbízott Várpalotai Önkormányzati Közüzemi Vállalatot, hogy az elidegenítésre kijelölt lakás megvásárlására jogosultak részére a 3 5 / (XII.21.) számú önkorm ányzati rendelet 34. (7) bekezdése szerinti értékesítési ajánlatot tegye meg. Határidő: 1.) pontra: azonnal 2.) pontra: június 30. Felelős: Tóth Kálmán, a Közüzem i Vállalat igazgatója 7/15. Enyedi Zsolt Várpalota, Böhm F. u. 11. szám alatti lakosnak adásvételi szerződés módosítására irányuló kérelme (108) A bizottsági vélem ényeket kérem ism ertetni. Tóth István: Várpalota Pétfürdői Városrész Önkormányzata 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás m ellett a határozati javaslat "A " változatát elfogadásra javasolja. Dr. N a g v László: 7 igen szavazattal az "A " vá lto za to t elfogadásra javasolja. Tránszkv László A bizottság 6 igen szavazattal az adás-vételi szerződés módosítását javasolja. Kérdés? Vélem ény, észrevétel?

4 - 76- Az "A " határozati javaslatot szavazásra teszem. Aki azzal egyetért, kérem szavazzon. A Képviselő-testület 18 igen s z a v a z a t2 tartózkodás m ellett a következő határozatot hozta: 138/1996. (V. 3 0.) számú képviselő-testületi határozat Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Enyedi Zsolt Várpalota, Böhmf F.u.11. szám a la tti lakossal egyetértésben elhatározza a várpalotai 8128 tulajdoni lapon nyilvántartott 2297/28 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában Enyedi Zsolt részére történő értékesítést m egelőző eredeti állapot visszaállítását. Ennek megfelelően Várpalota Város Önkormányzata (m int eladó) és Enyedi zsolt (m int vevő) között augusztus 24-én létrejött, - valam int az Enyedi Zsolt (m int eladó) és Várpalota Város Önkormányzata (m int vevő) közö tt július 13-án létrejött - adásvételi szerződéseket a Polgári Törvénykönyv 319. paragrafusa alapján felbontja. Tekintettel arra, hogy Enyedi Zsolt részére a vételár visszafizetése m ár m egtörtént; a szerződések felbontása az önkormányzat részéről fizeté si kötelezettséggel nem jár. A szerződésfelbontások lebonyolításával a Képviselő-testület a Várpalotai Önkormányzati Közüzemi Vállalatot megbízza és felhatalmazza a polgárm estert a szerződések aláírására. A szerződések felbontásával kapcsolatos költségek Enyedi Zsoltot terhelik. Felelős: Tóth Kálmán, az Önkormányzati Közüzemi Vállalat igazgatója Határidő: június 30. 7/16. Kovács Béla Várpalota, Korompay u. 16. sz. alatti lakos ingatlanvásárlási kérelme a /7 hrsz-ú közterületből (112) A bizottsági állásfoglalásokat kérem. Dr. N a g v László: 7 igen szavazattal tám ogatja az ingatlanvásárlási kérelmet Ft/m2 összeggel. Tránszkv László: A bizottság a határozati javaslatban szereplő területrész értékesítését a javasolt 300.-Ft/m 2 áron 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Kérdés? Vélemény, észrevétel? Aki a két bizottság által javasolt 300 Ft/m 2-es árral a határozati javaslat elfogadja, kérem szavazzon. A K épviselő-testület 2 0 igen szavazattal a következő határo zato t hozta:

5 /1996. (V.30.) számú ké p vise lő -te stü le ti határozat: A Képviselő-testület Kovács Béla Várpalota, Korompay L.u.16. szám a la tti lakos kérelm ét m egvizsgálta és elhatározza, hogy kérelm ező és felesége - a /2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére, az ingatlanukkal tö rté n ő egyesítésre, a Várpalota város Önkormányzatának tulajdonában lé v ő /7 helyrajzi számú ingatlanból - a Városi Főépítész á lta l az előterjesztés m ellékletét képező térképvázlaton k ije lö lt - területrészt értékesíti F t/m 2es áron, lic it mellőzésével. Felhatalmazza a Polgárm estert a m egosztási vázrajz és az adásvételi szerződés aláírására. Megbízza a Várpalotai Ö nkorm ányzati Közüzemi Vállalatot a telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátásával és az értékesítés le bon yolításá val. A telekalakítás és az értékesítés k ö ltsé g e i a vevőket terhelik. H atáridő: a telekalakítási eljárás m egindítására: július 15. az értékesítésre: a telekalakítást engedélyező határozat jogerőre em elkedését k ö v e tő 3 0 nap. Felelős: Leszkovszki Tibor polgárm ester Tóth Kálmán, a V árpalotai Ö nkorm ányzati Közüzemi Vállalat igazgatója 7/1 7. Sülle Csaba és Körmendi István ingatlanvásárlási (várpalotai 1868/8 és /1 0 hrsz. ingatlanok) A Pétfürdő Városrészi Önkormányzó ism ertetni. Testület kérelme (113) állásfoglalását kérem (1 6,5 0 órakor Dr. Baricza Sarolta kim ent, a létszám 19 fő) T ó t h István: Várpalota Pétfürdői Városrész Ö nkorm ányzata 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás m ellett a 1 8 / (IV. 1 8.)számú részönkormányzati határozatot visszavonta, s jelenleg az ingatlan eladását nem javasolja. Az előterjesztést tárgyalta a Városrendezési és Kommunális Bizottság valam int a Pénzügyi, Ellenőrző, Vagyongazdálkodási és Ellátásszervezési Bizottság is. Egyszerű a dolgunk, m ert az SZMSZ 31. -a alapján a Pétfürdő Városrészi Önkormányzó Testületet egyetértési jog illeti meg az ügyben. Mivel nem járul hozzá a te rü le t értékesítéséhez, az ingatlan nem adható el. Dr. N a q v László: 7 igen szavazattal úgy foglalt állást, hogy a rendezetlen ügyek m iatt az Ö nkorm ányzat egyenlőre ne értékesítse a telke t. T r á n s z k v László: A Városrendezési és Kommunális Bizottság a Pétfürdő Városrészi Önkormányzó Testület álláspontja ism eretében 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás m ellett javasolja, hogy új előterjesztés készüljön az érintettek közös megegyezése alapján.

6 Elnézést kérek, de hiába egyeztetnénk a három érintettel, hiába lennénk békebírók és hiába készítünk új előterjesztést. Ha nem akarjuk eladni az ingatlanokat, akkor nincs m it megvenni. Pét egyetértése hiányában a vételi ajánlatot nem tud juk elfogadni. Ez a határozati javaslatom. Ezt teszem fel szavazásra. A ki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A K épviselő-testület 16 igen szavazat, 1 nem szavazat, 2 tartózkodás m e lle tt a köve tkező határozatot hozta: 140/1996. (V. 3 0.) számú képviselő-testületi határozat: Várpalota Város P é tfü rd ő i Városrész Önkormányzó Testü/ete 21/1996. (V. 23.) számú részönkorm ányzati határozatában a várpalotai 1868/8. helyrajziszám ú és a 1868/10. helyrajziszámú ingatlanok értékesítésével 18/1996. (IV. 18.) számú részönkorm ányzati határozatát visszavonva nem é rte tt egyet. A Képviselő-testület állandó bizottságairól és a városrészi önkorm ányzatokról szóló 2 2 / (VII. 3.) számú önkorm ányzati rendelet 31. d) pontja szerin t a városrészi önkormányzó testület egyetértése szükséges az illetékességi területén található önkorm ányzati ingatlanok értékesítéséhez. Ezért az illetékes városrészi önkorm ányzó testület egyetértésének hiányában a K épviselő-testület - Süllé Csaba és felesége á lta l a várpalotai 1868/10. helyrajziszámú ingatlanrész, - Körm endi István á lta l a várpalotai 1868/10. helyrajziszámú ingatlanrész és a várpalotai 1868/8. helyrajziszámú ingatlan, - Vödrös B álint és felesége á lta l a várpalotai 1868/8. helyrajziszámú ingatlan adásvételére te tt ajánlatát e lfo gad ni nem tudja. Felelős: a határozat m egküldéséért: Leszkovszki Tibor polgárm ester Határidő: jú n iu s /1 8. Molnár Attila Várpalota, Bajcsy-Zs. u. 20. szám alatti lakos (116) ingatlanvásárlási kérelme (1 6,5 2 órakor Dr. Baricza Sarolta visszajött, a létszám 2 0 fő.) A bizottsági állásfoglalásokat kérem ism ertetni. Dr. N a g v László: 7 igen szavazattal a vételi ajánlatot 2 5 0,- F t/m 2 áron elfogadásra javasolja. T r á n s z k v László: A Városrendezési és Kommunális Bizottság 7 iqen szavazattal a határozati javaslatban szereplő kert értékesítését 2 5 0,-F t/m 2 áron elfogadásra javasolja. Kérdés? Vélemény, észrevétel?

7 - 79- F a I u s s v Sándor: Tájékoztatnám a Képviselő-testületet, hogy Molnár Attila kertszomszédjának kérelme is hamarosan itt lesz. Tényleg nem lehet az ingatlanra építeni, de megjegyezném: ez az előterjesztéshez mellékelt rajz teljesen idejétmúlt: már végig beépítették a telkeket, és tényleg a telekhatárra építettek, és tényleg nem lenne szabad oda építeni. Arról pedig végképp megvan a véleményem, aki azt a garázssort odaépítette. További vélemény? Aki a határozati javaslatot 250 Ft/m2-es árral elfogadásra javasolja, az kérem szavazzon. A Képviselő-testület 18 igen szavazat, 2 tartózkodás m ellett a következő határozatot hozta: 141/1996. ÍV. 3 0.) számú képviselő-testületi határozat Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megvizsgálta Molnár A ttila Várpalota, Bajcsy Zs.u.20. szám alatti lakos telekvásárlási kérelm ét és elhatározza részére a Várpalota város Önkormányzatának tulajdonát k é p e z ő 1501/18 helyrajzi számú, 548 m területű ingatlan - lic it mellőzésével történő - értékesítését kert céljára, Ft/m 2-es áron. Az értékesítés lebonyolításával megbízza a Várpalotai Önkormányzati Közüzemi Vállalatot és felhatalmazza a Polgárm estert az adásvételi szerződés aláírására. Az értékesítéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik, valamint köteles az adásvételi szerződés m egkötését köve tő 30 napon belül a telekegesítési eljárást saját költségén m e g in d íta n iille tv e jóváhagyás után azt az ingatlannyilvántartásban átvezettetni. Határidő: a szerződés m egkötésére: jú liu s 31. Felelős: Leszkovszki Tibor polgárm ester Tóth Kálmán, a Közüzemi Vállalat igazgatója. 7/19. Javaslat a Városi Népjóléti Gondozási Központ alapító okiratának módosítására (118) A bizottsági állásfoglalásokat kérem ism ertetni. Dr. S z a b ó Gyula: Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság vita nélkül, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az anyagot. Falussy Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot - vita nélkül - 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Aki az Alapító okirat módosításával egyetért, kérem szavazzon. A K épviselő-testület 19 igen szavazat, 1 tartózkodás m e lle tt a következő határozatot hozta:

8 /1996. (V.30.) sz. ké p vise lő -te stü le ti határozat: I. A Képviselő-testület a Városi N épjóléti Gondozási K özpont számára az 52/1994.(11.25.) sz. képviselő-testületi határozattal k ia d o tt, a 213/1995. (IX.07.) és a 3/1996.(11.01.) sz. képviselőte stületi határozattal m ó d o síto tt A lapító O kiratot m ódosítja: "ALAPÍTÓ OKIRAT" 1. A z intézm ény neve, székhelye, telephelyei: Városi N épjóléti Gondozási K özpont Várpalota Székhelye: Várpalota, M ártírok útja 1.sz. A z intézm ény szervezeti egységei és telephelyei: 1.sz. idősek Klubja, Várpalota, Fekete Gyém ánt utca 5. 2.sz. Idősek Klubja, Várpalota, Hősök tere 10. Fogyatékosok Napközi O tthona, Várpalota, Körm öcbánya utca 3. M átyás Király ú ti Bölcsőde, Várpalota, M átyás király ú t 19. P étfürdői Bölcsőde, Várpalota, Liszt Ferenc utca A z intézm ény fenntartó szerve: Várpalota Város Önkormányzata 3. A z intézm ény felügyeletét gyakorló szerv: Várpalota Város Önkorm ányzatának Képviselő-testülete és Jegyzője 4. A z intézm ény m űködési területe: Várpalota város 5. A z intézm ény jogállása: Önálló jo g i személy. Önálló gazdálkodó. A z előirányzatok fe le tti rendelkezési jog osultság szem pontjából teljes jo g k ö rre l rendelkezik. Gazdálkodását a szervezetében e lkü lö nü lt gazdasági egység végzi. Szervezeti egységei részjogkörű költségvetési egységek. A bölcsődék szakm ai autonóm iát élveznek. 5.a. A z intézm ény feladatainak ellátásához rendelkezésre áll a Várpalota Város Ö nkorm ányzati Vagyonkataszterében n y ilv á n ta rto tt alapterületű ingatlan, a rajta álló épület(ek) ///. az intézm ényleltárban szereplő és a vagyonm érleg szerinti tá rg yi eszközök - gépek, berendezések, felszerelések, szem léltető eszközök - ezen kívü l egyéb inm ateriális ja v a k (szellem i termékek). A rendelkezésre álló vag yont az 51/1992.(X II.29.) számú önkorm ányzati rendelet - Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról - előírásainak m egfelelően, különösen a rendelet 7. ában szabályozottak szerint használhatja. 6. A z intézm ény alaptevékenysége Idősek klubjában klub tago k számára gondoskodás Szociális és bölcsődei ellátás, gazdálkodási feladat Csecsemők és az ó vo dásko rt még el n é rt é rt kisgyerm ekek napközi gondozása Házi szociális gondozás Szociális konyha, népkonyha Közepesen súlyos értelm i fogyatékosok nappali ellátása 7. A z intézm ény kiegészítő tevékenysége A z intézm ény kiegészítő tevékenységet nem folytat. 8. A z intézm ény vállalkozói tevékenysége: A z intézm ény vállalkozási tevékenységként részt vehet az intézm ényrendszeren k ív ü li nevelésben-oktatásban, s alaptevékenysége zavarása n é lkü l lakossági szolgáltatást vállalhat. A vállalkozásból származó b e vé te lé t - am ely nem haladhatja meg éves költségvetése 2 5 % -á t - alaptevékenysége ellátásához használja fel.a z engedélyezett szolgáltatást az alapító okiratra a fenntartó határozatával felvezeti.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli nyílt üléséről iktató szám: 6238-14/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 04. 25. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:1061- /2008. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. május 29-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

A Képviselő-testület 133/2011. (III. 17.) határozata szerint a következő testületi ülésre

A Képviselő-testület 133/2011. (III. 17.) határozata szerint a következő testületi ülésre Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Tárgy: Javaslat ismeretlen tettes elleni feljelentés tárgyában a Bp. X. ker., Salgótarjáni út 38909 hrszú közterület használatával kapcsolatban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben