135/1996. ÍV. 30.) számú képviselő-testüle ti határozat: Felhatalmazás kárpótlási jegyek hasznosítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "135/1996. ÍV. 30.) számú képviselő-testüle ti határozat: Felhatalmazás kárpótlási jegyek hasznosítására"

Átírás

1 /1996. ÍV. 30.) számú képviselő-testüle ti határozat: Várpalota Város Ö nkorm ányzati Képviselő-testü/ete a tulajdonába kerülő KÖGÁZ részvények értékesítésével kapcsolatos, OTP és Kereskedelmi Bank Rt á lta l m e g kü ld ö tt ajánlatot nem fogadja el; a részvények értékesítésére vonatkozóan nem kívánja m agát elkötelezni. Határidő: a határozat m egküldésére: jú n iu s 15. Felelős: Leszkovszki Tibor polgárm ester 7 /1 3. Felhatalmazás kárpótlási jegyek hasznosítására (142) Alpolgárm ester úrnak van-e szóbeli kiegészítése? T ö r z s ö k Károly: Körülbelül két hónappal ezelőtt DÉMÁSZ részvények vásárlására használtunk fel kárpótlási jegyeket. M in t az a jelentésem ből emlékezetes, a fela jánlo tt kárpótlási jegyek ötödét fog ad ták be részvénycserére. M ost az ÉMÁSZ részvények kerülnek hasonló konstrukcióval kárpótlási jegy és részvénycsere akcióba, de valam ivel kevesebb részvény kerül felhasználásra, m int a DÉMÁSZ részvények esetében. Az energiaszolgáltató cégek privatizációja során a szakmai befektetők a DÉMÁSZ részvényekért a névérték 11 9,5 % -át fizették, a m ost akcióba bevont ÉMÁSZ részvényekért pedig 15 0,9 % -ot fize te tt a szakmai befektető. Tehát lényegesen jobb kondíciójú részvényekről van szó, m int a DÉMÁSZ részvények. Ez sincs még a tőzsdére bevezetve, jelen pillanatban árfolyama ezeknek a részvényeknek ismeretlen, te h á t ami alapján meg lehetne ezektől szabadulni^ azt sem tudjuk. A DÉMÁSZ részvényekkel kapcsolatban annyi inform ációm van, hogy a kárpótlási jegy cím letértékének nagyjából 50 %-án lehet kereslet, de ezen az áron úgy érzem még nem szabad eladni.^ Javaslom azt, hogy a lehető legtöbb kárpótlási jegyet használjuk föl ÉMÁSZ részvények jegyzésére, hiszen ennek is csak a töredékét fogják befogadni. Valószínű, hogy hamarosan az ÉDÁSZ is megjelenik hasonló konstrukcióval, de az iránt már van kereslet, tőzsdei keresw let is. Jelenleg 95 % -on az eladható. A bizottsági állásfoglalásokat kérem. Dr. N a q v László: 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás m ellett úgy fo g la lt állást, hogy a Képviselőte stü le t következő ülése előtt, több inform áció birtokában, a szakértők vélem ényének ismeretében kíván dönteni. M o l n á r László: A határozatban m egjelölt, rendelkezésre álló 10 és 30 cím letértékű kárpótlási jegycsom ag arányosan lett-e leosztva? millió Ft T ö r z s ö k Károly: A határozati javaslat utolsó bekezdései tartalm azzák azt, hogy honnét m ennyi kárpótlási jeggyel rendelkezünk. Szeretném elmondani, hogy 35 millió Ft a v o lt szovjet ingatlan értékesítéséből, és 13,5 millió Ft körüli a lakásértékesítésekből még birtokunkban lévő kárpótlási jegy mennyiség. Itt kb. ennek a 90 % -át javaslom bevinni ebbe a konstrukcióba, hogy minél nagyobb arányban kerüljön elfogadásra.

2 Valam ennyire összefügg ezzel a tém ával, hogy m int emlékezetes, a Képviselő-testület korábban d ö n tö tt arról, hogy elfogadja két brókerház ajánlatát kárpótlási jegyek hasznosítására, és felhatalm azást adott Polgármester úrnak, hogy a jobbikkal kösse meg a szerződést. A következőkről szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet. A szerződés eddig nem került aláírásra, m ert úgy érzem nem elég jó még ahhoz, hogy aláírhassuk. Nem eléggé jó azért sem, mert ebbe a részvénycserébe nem nagyon sietett egyik sem, hogy bekapcsolódjon. Az a fő gond, hogy 50 %-on tudja csak értékesíteni m ost, viszont nekem az az álláspontom, hogy később célszerű inkább, ha ván ára. Ő pedig csak azt vállalja föl, amit azonnal értékesíteni tud. Ezért nekem az az álláspontom, hogy ebben az esetben nekünk fenn kell tartani a jogot, hogy ne csak olyan jellegű jegyzéseket csináljunk, am it a két brókerház tám ogat, mert a nyakunkon fog maradni a kárpótlási jegy. Addig, ameddig ezek az energiaszolgáltató cégek vannak, addig valószínű fel tudjuk használni, de a későbbiek során nem valószínű, hogy használni tudjuk a kárpótlási jegyeinket más célra. Ha nem sikerül megfelelő kondícióval a szerződést aláírni, akkor a későbbiekben Képviselő-testületet arra fogom kérni, hogy vonja vissza azt a felhatalm azást, ami a szerződések m egkötésére vonatkozott. További kérdés? Vélemény, észrevétel? A ki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. A K épviselő-testület 20 igen szavazattal a köve tkező határozatot hozta: 136/1996. ÍV. 30.) számú képviselő-testületi határozat: Várpalota Város Ö nkorm ányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Á lla m i Privatizációs és Vagyonkezelő[ Részvénytársaság forgalomba hozatala útján je g y e z h e tő ÉMÁSZ törzsrészvény jegyzésére az ön korm ányzati lakások értékesítéséből származó eft cím letértékű', továbbá a vo lt szovjet ingatlan értékesítése útján a K incstári Vagyonkezelő Szervezet által az Ö nkormányzatunknak á ta d o tt ká rp ó tlá si je g y csom agból F t c ím le té rté k ű ö s s z e s e n eft, azaz: Negyvenm illió fo rin t cím letértékű kárpótlási je g y e t használ fel, am elyért db Ft-os névérté kű ÉM ÁSZ törzsrészvényt igényel. A Képviselő-testület a részvények jegyzésére Törzsök Károly alpolgárm estert hatalmazza fel. A z Önkorm ányzat az önkorm ányzati lakások értékesítéséből eft cím letértékű, a v o lt szovje t ingatlan értékesítéséből a KVSZ álta l á ta d o tt eft cím letértékű kárpótlási je g g y e l rendelkezett. A z ÉM ÁSZ törzsrészvények jegyzésére a fe n ti k é t forrásból származó ká rp ó tlá si je g y é t kívánja felhasználni. H atáridő: jú n iu s 13. Felelős : Törzsök K ároly alpolgárm ester 7 /1 4. A Várpalota, Alkotmány önkormányzati tulajdonú kijelölése A bizottsági állásfoglalásokat kérem. u. 2/b. bérlakás fsz. 1. szám alatti elidegenítésre történő (117)

3 - 75- Dr. S z a b ó Gyula: Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést. F a I u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal - vita nélkül - a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kinek van kérdése? Véleménye, észrevétele? A két bizottság támogatásával szavazásra teszem. javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. Aki a határozati A Képviselő-testület 20 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 137/1996. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat: 1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota, A lkotm ány utca 2/b. fsz. 1. szám ala tti önkorm ányzati tulajdonú bérlakást elidegenítésre kijelöli.r E kijelölés alapján Som ogyi Á rpád és felesége - a lakás jogcím nélküli használói - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 35/1993. (XII.21.) számú önkorm ányzati rendelet 35. (1) bekezdése szerint jogosultak a lakást megvásárolni. 2.) Felhívja a Képviselő-testület az önkorm ányzati tulajdonú bérlakások értékesítésével m egbízott Várpalotai Önkormányzati Közüzemi Vállalatot, hogy az elidegenítésre kijelölt lakás megvásárlására jogosultak részére a 3 5 / (XII.21.) számú önkorm ányzati rendelet 34. (7) bekezdése szerinti értékesítési ajánlatot tegye meg. Határidő: 1.) pontra: azonnal 2.) pontra: június 30. Felelős: Tóth Kálmán, a Közüzem i Vállalat igazgatója 7/15. Enyedi Zsolt Várpalota, Böhm F. u. 11. szám alatti lakosnak adásvételi szerződés módosítására irányuló kérelme (108) A bizottsági vélem ényeket kérem ism ertetni. Tóth István: Várpalota Pétfürdői Városrész Önkormányzata 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás m ellett a határozati javaslat "A " változatát elfogadásra javasolja. Dr. N a g v László: 7 igen szavazattal az "A " vá lto za to t elfogadásra javasolja. Tránszkv László A bizottság 6 igen szavazattal az adás-vételi szerződés módosítását javasolja. Kérdés? Vélem ény, észrevétel?

4 - 76- Az "A " határozati javaslatot szavazásra teszem. Aki azzal egyetért, kérem szavazzon. A Képviselő-testület 18 igen s z a v a z a t2 tartózkodás m ellett a következő határozatot hozta: 138/1996. (V. 3 0.) számú képviselő-testületi határozat Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Enyedi Zsolt Várpalota, Böhmf F.u.11. szám a la tti lakossal egyetértésben elhatározza a várpalotai 8128 tulajdoni lapon nyilvántartott 2297/28 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában Enyedi Zsolt részére történő értékesítést m egelőző eredeti állapot visszaállítását. Ennek megfelelően Várpalota Város Önkormányzata (m int eladó) és Enyedi zsolt (m int vevő) között augusztus 24-én létrejött, - valam int az Enyedi Zsolt (m int eladó) és Várpalota Város Önkormányzata (m int vevő) közö tt július 13-án létrejött - adásvételi szerződéseket a Polgári Törvénykönyv 319. paragrafusa alapján felbontja. Tekintettel arra, hogy Enyedi Zsolt részére a vételár visszafizetése m ár m egtörtént; a szerződések felbontása az önkormányzat részéről fizeté si kötelezettséggel nem jár. A szerződésfelbontások lebonyolításával a Képviselő-testület a Várpalotai Önkormányzati Közüzemi Vállalatot megbízza és felhatalmazza a polgárm estert a szerződések aláírására. A szerződések felbontásával kapcsolatos költségek Enyedi Zsoltot terhelik. Felelős: Tóth Kálmán, az Önkormányzati Közüzemi Vállalat igazgatója Határidő: június 30. 7/16. Kovács Béla Várpalota, Korompay u. 16. sz. alatti lakos ingatlanvásárlási kérelme a /7 hrsz-ú közterületből (112) A bizottsági állásfoglalásokat kérem. Dr. N a g v László: 7 igen szavazattal tám ogatja az ingatlanvásárlási kérelmet Ft/m2 összeggel. Tránszkv László: A bizottság a határozati javaslatban szereplő területrész értékesítését a javasolt 300.-Ft/m 2 áron 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Kérdés? Vélemény, észrevétel? Aki a két bizottság által javasolt 300 Ft/m 2-es árral a határozati javaslat elfogadja, kérem szavazzon. A K épviselő-testület 2 0 igen szavazattal a következő határo zato t hozta:

5 /1996. (V.30.) számú ké p vise lő -te stü le ti határozat: A Képviselő-testület Kovács Béla Várpalota, Korompay L.u.16. szám a la tti lakos kérelm ét m egvizsgálta és elhatározza, hogy kérelm ező és felesége - a /2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére, az ingatlanukkal tö rté n ő egyesítésre, a Várpalota város Önkormányzatának tulajdonában lé v ő /7 helyrajzi számú ingatlanból - a Városi Főépítész á lta l az előterjesztés m ellékletét képező térképvázlaton k ije lö lt - területrészt értékesíti F t/m 2es áron, lic it mellőzésével. Felhatalmazza a Polgárm estert a m egosztási vázrajz és az adásvételi szerződés aláírására. Megbízza a Várpalotai Ö nkorm ányzati Közüzemi Vállalatot a telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátásával és az értékesítés le bon yolításá val. A telekalakítás és az értékesítés k ö ltsé g e i a vevőket terhelik. H atáridő: a telekalakítási eljárás m egindítására: július 15. az értékesítésre: a telekalakítást engedélyező határozat jogerőre em elkedését k ö v e tő 3 0 nap. Felelős: Leszkovszki Tibor polgárm ester Tóth Kálmán, a V árpalotai Ö nkorm ányzati Közüzemi Vállalat igazgatója 7/1 7. Sülle Csaba és Körmendi István ingatlanvásárlási (várpalotai 1868/8 és /1 0 hrsz. ingatlanok) A Pétfürdő Városrészi Önkormányzó ism ertetni. Testület kérelme (113) állásfoglalását kérem (1 6,5 0 órakor Dr. Baricza Sarolta kim ent, a létszám 19 fő) T ó t h István: Várpalota Pétfürdői Városrész Ö nkorm ányzata 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás m ellett a 1 8 / (IV. 1 8.)számú részönkormányzati határozatot visszavonta, s jelenleg az ingatlan eladását nem javasolja. Az előterjesztést tárgyalta a Városrendezési és Kommunális Bizottság valam int a Pénzügyi, Ellenőrző, Vagyongazdálkodási és Ellátásszervezési Bizottság is. Egyszerű a dolgunk, m ert az SZMSZ 31. -a alapján a Pétfürdő Városrészi Önkormányzó Testületet egyetértési jog illeti meg az ügyben. Mivel nem járul hozzá a te rü le t értékesítéséhez, az ingatlan nem adható el. Dr. N a q v László: 7 igen szavazattal úgy foglalt állást, hogy a rendezetlen ügyek m iatt az Ö nkorm ányzat egyenlőre ne értékesítse a telke t. T r á n s z k v László: A Városrendezési és Kommunális Bizottság a Pétfürdő Városrészi Önkormányzó Testület álláspontja ism eretében 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás m ellett javasolja, hogy új előterjesztés készüljön az érintettek közös megegyezése alapján.

6 Elnézést kérek, de hiába egyeztetnénk a három érintettel, hiába lennénk békebírók és hiába készítünk új előterjesztést. Ha nem akarjuk eladni az ingatlanokat, akkor nincs m it megvenni. Pét egyetértése hiányában a vételi ajánlatot nem tud juk elfogadni. Ez a határozati javaslatom. Ezt teszem fel szavazásra. A ki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A K épviselő-testület 16 igen szavazat, 1 nem szavazat, 2 tartózkodás m e lle tt a köve tkező határozatot hozta: 140/1996. (V. 3 0.) számú képviselő-testületi határozat: Várpalota Város P é tfü rd ő i Városrész Önkormányzó Testü/ete 21/1996. (V. 23.) számú részönkorm ányzati határozatában a várpalotai 1868/8. helyrajziszám ú és a 1868/10. helyrajziszámú ingatlanok értékesítésével 18/1996. (IV. 18.) számú részönkorm ányzati határozatát visszavonva nem é rte tt egyet. A Képviselő-testület állandó bizottságairól és a városrészi önkorm ányzatokról szóló 2 2 / (VII. 3.) számú önkorm ányzati rendelet 31. d) pontja szerin t a városrészi önkormányzó testület egyetértése szükséges az illetékességi területén található önkorm ányzati ingatlanok értékesítéséhez. Ezért az illetékes városrészi önkorm ányzó testület egyetértésének hiányában a K épviselő-testület - Süllé Csaba és felesége á lta l a várpalotai 1868/10. helyrajziszámú ingatlanrész, - Körm endi István á lta l a várpalotai 1868/10. helyrajziszámú ingatlanrész és a várpalotai 1868/8. helyrajziszámú ingatlan, - Vödrös B álint és felesége á lta l a várpalotai 1868/8. helyrajziszámú ingatlan adásvételére te tt ajánlatát e lfo gad ni nem tudja. Felelős: a határozat m egküldéséért: Leszkovszki Tibor polgárm ester Határidő: jú n iu s /1 8. Molnár Attila Várpalota, Bajcsy-Zs. u. 20. szám alatti lakos (116) ingatlanvásárlási kérelme (1 6,5 2 órakor Dr. Baricza Sarolta visszajött, a létszám 2 0 fő.) A bizottsági állásfoglalásokat kérem ism ertetni. Dr. N a g v László: 7 igen szavazattal a vételi ajánlatot 2 5 0,- F t/m 2 áron elfogadásra javasolja. T r á n s z k v László: A Városrendezési és Kommunális Bizottság 7 iqen szavazattal a határozati javaslatban szereplő kert értékesítését 2 5 0,-F t/m 2 áron elfogadásra javasolja. Kérdés? Vélemény, észrevétel?

7 - 79- F a I u s s v Sándor: Tájékoztatnám a Képviselő-testületet, hogy Molnár Attila kertszomszédjának kérelme is hamarosan itt lesz. Tényleg nem lehet az ingatlanra építeni, de megjegyezném: ez az előterjesztéshez mellékelt rajz teljesen idejétmúlt: már végig beépítették a telkeket, és tényleg a telekhatárra építettek, és tényleg nem lenne szabad oda építeni. Arról pedig végképp megvan a véleményem, aki azt a garázssort odaépítette. További vélemény? Aki a határozati javaslatot 250 Ft/m2-es árral elfogadásra javasolja, az kérem szavazzon. A Képviselő-testület 18 igen szavazat, 2 tartózkodás m ellett a következő határozatot hozta: 141/1996. ÍV. 3 0.) számú képviselő-testületi határozat Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megvizsgálta Molnár A ttila Várpalota, Bajcsy Zs.u.20. szám alatti lakos telekvásárlási kérelm ét és elhatározza részére a Várpalota város Önkormányzatának tulajdonát k é p e z ő 1501/18 helyrajzi számú, 548 m területű ingatlan - lic it mellőzésével történő - értékesítését kert céljára, Ft/m 2-es áron. Az értékesítés lebonyolításával megbízza a Várpalotai Önkormányzati Közüzemi Vállalatot és felhatalmazza a Polgárm estert az adásvételi szerződés aláírására. Az értékesítéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik, valamint köteles az adásvételi szerződés m egkötését köve tő 30 napon belül a telekegesítési eljárást saját költségén m e g in d íta n iille tv e jóváhagyás után azt az ingatlannyilvántartásban átvezettetni. Határidő: a szerződés m egkötésére: jú liu s 31. Felelős: Leszkovszki Tibor polgárm ester Tóth Kálmán, a Közüzemi Vállalat igazgatója. 7/19. Javaslat a Városi Népjóléti Gondozási Központ alapító okiratának módosítására (118) A bizottsági állásfoglalásokat kérem ism ertetni. Dr. S z a b ó Gyula: Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság vita nélkül, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az anyagot. Falussy Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot - vita nélkül - 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Aki az Alapító okirat módosításával egyetért, kérem szavazzon. A K épviselő-testület 19 igen szavazat, 1 tartózkodás m e lle tt a következő határozatot hozta:

8 /1996. (V.30.) sz. ké p vise lő -te stü le ti határozat: I. A Képviselő-testület a Városi N épjóléti Gondozási K özpont számára az 52/1994.(11.25.) sz. képviselő-testületi határozattal k ia d o tt, a 213/1995. (IX.07.) és a 3/1996.(11.01.) sz. képviselőte stületi határozattal m ó d o síto tt A lapító O kiratot m ódosítja: "ALAPÍTÓ OKIRAT" 1. A z intézm ény neve, székhelye, telephelyei: Városi N épjóléti Gondozási K özpont Várpalota Székhelye: Várpalota, M ártírok útja 1.sz. A z intézm ény szervezeti egységei és telephelyei: 1.sz. idősek Klubja, Várpalota, Fekete Gyém ánt utca 5. 2.sz. Idősek Klubja, Várpalota, Hősök tere 10. Fogyatékosok Napközi O tthona, Várpalota, Körm öcbánya utca 3. M átyás Király ú ti Bölcsőde, Várpalota, M átyás király ú t 19. P étfürdői Bölcsőde, Várpalota, Liszt Ferenc utca A z intézm ény fenntartó szerve: Várpalota Város Önkormányzata 3. A z intézm ény felügyeletét gyakorló szerv: Várpalota Város Önkorm ányzatának Képviselő-testülete és Jegyzője 4. A z intézm ény m űködési területe: Várpalota város 5. A z intézm ény jogállása: Önálló jo g i személy. Önálló gazdálkodó. A z előirányzatok fe le tti rendelkezési jog osultság szem pontjából teljes jo g k ö rre l rendelkezik. Gazdálkodását a szervezetében e lkü lö nü lt gazdasági egység végzi. Szervezeti egységei részjogkörű költségvetési egységek. A bölcsődék szakm ai autonóm iát élveznek. 5.a. A z intézm ény feladatainak ellátásához rendelkezésre áll a Várpalota Város Ö nkorm ányzati Vagyonkataszterében n y ilv á n ta rto tt alapterületű ingatlan, a rajta álló épület(ek) ///. az intézm ényleltárban szereplő és a vagyonm érleg szerinti tá rg yi eszközök - gépek, berendezések, felszerelések, szem léltető eszközök - ezen kívü l egyéb inm ateriális ja v a k (szellem i termékek). A rendelkezésre álló vag yont az 51/1992.(X II.29.) számú önkorm ányzati rendelet - Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról - előírásainak m egfelelően, különösen a rendelet 7. ában szabályozottak szerint használhatja. 6. A z intézm ény alaptevékenysége Idősek klubjában klub tago k számára gondoskodás Szociális és bölcsődei ellátás, gazdálkodási feladat Csecsemők és az ó vo dásko rt még el n é rt é rt kisgyerm ekek napközi gondozása Házi szociális gondozás Szociális konyha, népkonyha Közepesen súlyos értelm i fogyatékosok nappali ellátása 7. A z intézm ény kiegészítő tevékenysége A z intézm ény kiegészítő tevékenységet nem folytat. 8. A z intézm ény vállalkozói tevékenysége: A z intézm ény vállalkozási tevékenységként részt vehet az intézm ényrendszeren k ív ü li nevelésben-oktatásban, s alaptevékenysége zavarása n é lkü l lakossági szolgáltatást vállalhat. A vállalkozásból származó b e vé te lé t - am ely nem haladhatja meg éves költségvetése 2 5 % -á t - alaptevékenysége ellátásához használja fel.a z engedélyezett szolgáltatást az alapító okiratra a fenntartó határozatával felvezeti.

-7 7- A 7. "(3) bekezdés A " v á lto z a tá t előterjesztőként visszavonom, a rendelet-tervezetben a "B " v á lto z a t marad.

-7 7- A 7. (3) bekezdés A  v á lto z a tá t előterjesztőként visszavonom, a rendelet-tervezetben a B  v á lto z a t marad. 7 7 Köszönöm az em lékeztetést. Ha az előbb elfogadtam a 3. nál, akkor itt is elfogadom. Tehát a 2 0 /1 9 9 3. (V II.6.) számú önkorm ányzati rendelet új 3 /A. (1) bekezdése a következő lesz: "3/A. (1)

Részletesebben

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére Ó z d, 2015. május Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\ NvíREGVHAZA MEGVEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERI HIVATALA VAGVONGAZoALKooAslOSZTALV 440' NvfREGVHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF.: 8~. TELEFON: +36 4> 5>1"540; FAX: +36 4> 524"541 E-MAIl.!VAGYONGAZDALKODA5@NVIREGVHAZA.HU

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592-660 Pf.: 76 Fax: 88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére 3324-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: A 2412 hrsz-ú ingatlan értékesítése az ipari területből Az előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/11/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 28-i ülésére Tárgy: Az Eplény 236/1 helyrajzi számú

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 172/2013.(09.11.) JÜK határozat elfogadta a szeptember 11-ei bizottsági ülés meghívó szerinti napirendi

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Kossuth Lajos u. 18. szám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. január 14-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből

II. HATÁROZAT KIVONAT 2010. január 14-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-3/2010. 01/2010. II. a HATÁROZAT KIVONAT 2010. január 14-ei rendes képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 28/2010. (I.14.) B-L.Ö.h. 29/2010. (I.14.) B-L.Ö.h. 19 igen szavazattal, 0

Részletesebben

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere */ *>gp/ **&/La**. Budapest,. 9 MA 11 Tárgy; Javaslat a HADAR

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-196/2010. 10/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. július 08-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 358/2010. (VII.08.) B-L.Ö.h. úgy dönt az önkormányzat tulajdonában lévő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. június 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. június 27-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati bérlakás-értékesítés folytatásával

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. egységes szerkezetben a 15/1995.(XI.28.) sz. és a 6/1998.(X.1.) sz.

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. egységes szerkezetben a 15/1995.(XI.28.) sz. és a 6/1998.(X.1.) sz. SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1993.(II. 1.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 15/1995.(XI.28.) sz. és a 6/1998.(X.1.) sz. rendeletekkel az Önkormányzat ingatlan vagyonának

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata 61-22/2014.Apát 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjaivá választja Domján László Apátistvánfalva,

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. február 6. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

JÍ i számú előterjesztés

JÍ i számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere JÍ i számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Pongrác utca 17. szám alatti lakások feletti tetőtér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

02-1868/2006. Tárgy: A 13/2005. (V. 14.) ÖR rendelet módosítása Melléklet: tervezet

02-1868/2006. Tárgy: A 13/2005. (V. 14.) ÖR rendelet módosítása Melléklet: tervezet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal A l j e g y z ő j é t ő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Pf. 58. Telefon: 63/510-339 02-1868/2006. Tárgy: A 13/2005. (V. 14.) ÖR rendelet

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: OTP helyiséggel kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Dodonka Csaba vezető tanácsos

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a és a között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28. J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 41/3. szám alatti (hrsz: 1213/A/3) magántulajdonú ingatlan felajánlás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2010. április 14-ei üléséről

HATÁROZAT KIVONAT. a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2010. április 14-ei üléséről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága HATÁROZAT KIVONAT a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2010. április 14-ei üléséről 63/2010. (04.14.) JÜB határozat 5 igen szavazattal,

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 194/2003. (VI. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ A Szociális Gondozási Központ Alapító

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben