A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS, KÁBÍTÓSZER-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS, KÁBÍTÓSZER-"

Átírás

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot hirdet A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS, KÁBÍTÓSZER- HASZNÁLATOT KEZELŐ MÁS ELLÁTÁS VAGY MEGELŐZŐ-FELVILÁGOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 42/2008. (XI. 14.) EÜM-SZMM EGYÜTTES RENDELETBEN FOGLALTAK ALAPJÁN VÉGZENDŐ MEGELŐZŐ- 1. A felhívás célja: FELVILÁGOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁS (ELTERELÉS) VÉGZÉSÉRE A pályázat célja azon büntetőeljárás alá vont kábítószer-élvező személy részére (a továbbiakban: érintett személy), aki a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a (1) bekezdése alapján a büntetőeljárás során vállalja, hogy legalább hat hónapig folyamatos megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vesz részt, a megelőzőfelvilágosító szolgáltatás, illetve annak szakmai feltételeinek biztosítása. 2. A támogatás alapjául szolgáló forrás (jogcím): A pályázatok támogatására évben rendelkezésre álló keretösszeg Ft, azaz kilencvenmillió-nyolcszázezer forint. A pályázatok támogatásának forrását év folyamán a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16/40. A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja. Jelen pályázati felhívás érvényességének időtartama alatt a pályázati támogatások forrását minden évben a hatályos költségvetési törvény A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja. 3. A támogatásban részesíthetők köre: Olyan belföldi székhelyű - társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek); - köztestületek; - alapítványok; - közalapítványok; - szociális és egészségügyi intézmények; - helyi önkormányzatok fenntartásában működő egyéb intézmények; - minisztériumi felügyelet alatt működő egyéb szakintézmények; - gazdasági társaságok; - közhasznú társaságok és intézményeik; - egyházi fenntartású intézmények; amelyek 1

2 - a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint bejegyzett vagy nyilvántartott jogi személyek és - létesítő okiratukban (szervezeti működési szabályzatukban) megfogalmazottak szerint elsődlegesen szenvedélybetegek (illegális drogokat használók) pszichoszociális ellátását és/vagy a szenvedélybetegség kialakulásának megelőzését, illetve az (Ottawai Chartában megfogalmazottak szerinti) egészségfejlesztést, egészségnevelést tűzik ki célul. 4. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, a) amely a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, b) amely a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el, c) amely a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól, d) amely korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban, e) amelynek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van, f) amely csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte, g) amelynek korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőség van vele szemben, h) amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -ának (7) bekezdésében meghatározott feltételeinek, i) amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. -a (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi. 5. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül; b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért; c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik. 6. Az egyes pályázóknak megítélhető támogatás mértéke: A megelőző-felvilágosító szolgáltatást nyújtó intézmény 2.000Ft/óra/fő ellátási díjat kap az ellátási események után. Az első ellátási esemény 4.000Ft/fő/óra, amely tartalmazza az ellátási esetre vonatkozó status felvétel díját is. A kábítószerfüggőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy 2

3 megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) a szolgáltatás nyújtásának gyakoriságára vonatkozó szabályoknak megfelelően az egy kliens után fizethető ellátási díj maximálisan Ft+23x2.000 Ft, azaz Ft. 7. A támogatás folyósítása A támogatás (itt: ellátási díj) vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása folyamatosan, az egyes havi pénzügyi jelentések benyújtását követően banki utalás útján közvetlenül a Kedvezményezett, illetve amennyiben nincs saját bankszámlaszáma, az általa a pályázatban megjelölt Számlatulajdonos szervezet számlájára történik. 8. Önrész: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM) a jelen pályázat esetén nem írja elő pályázati követelményként az önrésszel való rendelkezést. 9. Közreműködő Szervezet: A pályázat lebonyolítását az SZMM háttérintézményeként működő Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) végzi. 10. A pályázati díj: Jelen pályázat esetében pályázati díj (regisztrációs díj) nincs. 11. A pályázó által nyújtott szolgáltatással / a pályázó szakmai programjával szembeni követelmények: A pályázó által nyújtott szolgáltatásnak meg kell felelnie a Rendeletben meghatározott követelményeknek. A szolgáltatásnyújtás során a pályázónak a szükséges személyi, tárgyi feltételeket oly módon kell biztosítania, hogy a megelőző-felvilágosító szolgáltatás végzése sem időben, sem térben (helyiség stb.) nem eshet egybe egyéb betegellátó tevékenységgel. A pályázó minden esetben kötelezettséget vállal arra, hogy rendszeres és folyamatos szupervíziót biztosít a programban részt vevő munkatársak számára. A szolgáltatásnak az addikció súlyosságához kell igazodnia, és célját, valamint eszközeit is ennek megfelelően kell megválasztania. A pályázó számára az érintett személy kliens, akivel a büntetőeljárástól függetlenül megkülönböztetés nélkül foglalkozik, a vonatkozó szakmai etikai szabályok szerint. A csoportkialakításra kizárólag úgy kerülhet sor, hogy az eltérő pszicho-szociális probléma-súlyosságú érintettek nem kerülhetnek egy csoportba. A csoportok létszáma nem haladhatja meg a 15 főt. A pályázónak minden esetben írásban (szolgáltatási) szerződést kell kötnie az érintettel, amelyben le kell fektetni a program: - időtartamát (melyből legalább ¼ résznek egyéni esetkezelésnek kell lennie), - szakmai kereteit, - célját, - módszereit, - a megfelelés kritériumait, - és a kizárás feltételeit (figyelembe véve a Rendelet erre vonatkozó szabályait), 3

4 - személyre szabott fejlesztési tervét, amely tartalmazza az adott kliens prevenciós szükségleteinek meghatározását, a prevenciós szükségletek meghatározásához felhasznált diagnosztikus eszközöket és a program során elérhető személyes fejlesztési célokat. Az elterelést végző intézmények a következő tartalmi szolgáltatások ötvözésével végezhetik a diverziós eljárást: - egyéni és/vagy csoportos konzultációs (counselling) technikák és foglalkozások, - interaktív edukációs foglalkozások, - támogató (szupportív) folyamatok biztosítása, - a (gyógyulási) motiváció megerősítésére törekvő technikák alkalmazása, - önismereti csoportok szervezése, - célcsoport-szegmentált foglalkozások szervezése (pl. korosztályi, kulturális, droghasználati stb. megkülönböztetésekkel), - egészségfejlesztési szemlélet (az Ottawai Charta tükrében), - szülők, hozzátartozók bevonása (önmagában nem, csak kiegészítő elemként alkalmazható). A pályázó vállalja, hogy az illetékességi területéről érkező, ott állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező érintettet amennyiben állapota nem igényel egészségügyi ellátási formát befogadja, részére a szolgáltatási szerződés szerint a legmegfelelőbb szolgáltatást nyújtja, őt csak írásban megfogalmazott indokkal veszi ki a programból. Az elterelés sikerességét a szolgáltatási szerződésben meghatározott program elvégzése jelenti. A foglalkozások időtartama minimálisan kéthetenként átlagosan 2 óra, amely a fél év során 24 órát, illetve az első alkalommal a statusfelvételt jelenti. Az előzetes állapotfelmérés nem tartozik bele az elterelés hat hónapjába. Az elterelés végén a szakmai szolgáltató a Rendelet melléklete szerinti igazolást állít ki öt eredeti példányban, amelynek egy példányát 5 évig minden ehhez kötődő dokumentummal együtt megőrzi, és a szakmai program teljesítéséről szóló igazolás négy példányát, a Rendelet 10. (1) bekezdés alapján kliensének átadja. 12. A program megvalósításában résztvevő szakemberek köre: A pályázónak a folyamatos és visszaellenőrizhető adatkezeléshez a vállalt kliensszámtól függő mértékben megfelelő létszámú és felkészültségű adminisztrációs személyzetet kell biztosítania. A szakmai tartalom végzéséhez a pályázó dolgozói között legalább egy felsőfokú végzettségű és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársnak kell lennie. Az e programban elfogadható szakmai végzettség: - pszichiáter, - addiktológus szakvizsgával rendelkező orvos, - pszichológus, - mentálhigiénés szakember, - addiktológiai konzultáns, - szociális munkás, - lelkipásztor, - pszichopedagógus, - szociálpedagógus. 4

5 A szakmai tartalom megvalósítói megbízási jogviszony keretében is foglalkoztathatók. 13. A pályázat érvényességének feltételei: a) Pályázóval szembeni követelmények A pályázónak rendelkezni kell (tárgyi feltételek): - saját tulajdonú, vagy szerződés alapján hosszú távon jogszerűen használható (birtokolható) székhellyel, - a szolgáltatás biztosításához, az alkalmazott módszerek elvégzéséhez szükséges méretű és számú helyiséggel, a szolgáltató tulajdonában levő, vagy olyan ingatlannal (amennyiben a szolgáltató több helyszínen nyújt szolgáltatást: ingatlanokkal), amelyen a szolgáltató használati joga hosszabb időtartamra biztosított, - a szolgáltatás nyújtása során keletkezett adatoknak az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény előírásai szerinti kezelésének biztosításához megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel. b) Pályázattal szembeni követelmények A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket: - Pályázati Adatlapot, ennek részeként: - a tervezett szolgáltatás megvalósításának tervét (Adatlap 11. pont); - a felelős szakmai vezető megnevezését (Adatlap 10. pont); - a pályázó programjainak leírását (Adatlap 7. és 9. pont); - az Áht. és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírt nyilatkozatokat (Adatlap 13. pont); - engedélyköteles tevékenység végzése esetén a hatósági működési engedély másolatát; - a támogatni kért tevékenység jogszerű folytatására vonatkozó, illetve a pályázó jogosultságát igazoló okmányokat: - létesítő okirat, - gazdasági társaság esetén közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő karton, - társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, egyház, egyházi jogi személy esetén 60 napnál nem régebbi, a bíróság által kiadott, hatályos adatokat tartalmazó kivonat, továbbá közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő karton, - egyházi jogi személy annak alapszabályában jogi személyként nyilvántartott, bírósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysége esetén az egyházi jogi személy képviselőjének nyilatkozata a kérelmező képviselőjéről és arról, hogy a kérelmező jogi személy, továbbá közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő karton, - települési önkormányzat, illetőleg önkormányzati fenntartású intézmény esetén a szerződés megkötésére jogosult személy képviseleti jogosultságának igazolása, továbbá közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő karton; 5

6 - megbízott aláíró esetén a szerződés aláírására feljogosító, közjegyző által hitelesített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú által hitelesített meghatalmazást; - a tárgyi feltételek meglétének tételes és részletes igazolását (a székhelyet igazoló tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolata; székhelyen kívüli szolgáltatás esetén a telephely használati jogának igazolása; alaprajz másolata, megjelölve a csoportos és egyéni esetkezeléshez szükséges helyiségeket; amennyiben az ingatlan területén egyéb betegellátás is zajlik, az e célra szolgáló helyiségek megjelölése; a személyes adatok kezelése és védelmének biztosítása érdekében szükséges tárgyi feltételek igazolása a pályázó képviselője által aláírt, pecséttel hitelesített nyilatkozat formájában); - a személyi feltételek meglétének tételes és részletes igazolását (a program megvalósításában részt vevő szakemberek végzettségét igazoló okiratok; a személyes adatok kezelése és védelmének biztosítása érdekében szükséges személyi feltételek igazolása a pályázó képviselője által aláírt, pecséttel hitelesített nyilatkozat formájában); - a témában elismert, a pályázati programot ismerő két lehetőség szerint helyi szakember írásbeli ajánlását, eredeti példányban; - előzetes állapotfelmérésre nem jogosult pályázó esetén a Rendeletben és szakmai irányelvekben szabályozott előzetes állapotfelmérést végző egészségügyi intézménnyel kötött együttműködési megállapodást kötelezően, valamint más, a drogprevenció területén működő partnerszervezetekkel történő megállapodást (amennyiben rendelkezik partnerszervezettel); - ahol működik települési, kistérségi, megyei vagy regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, annak ajánlását. 14. A pályázatok értékelését a szakértők az alábbi szempontrendszer szerint végzik: A beérkező pályázatok formai és szakmai szempontú bírálaton esnek át. Formai bírálat során a pályázat érvényességét (mellékletek hiánytalan megküldése, jogi státus, hitelesítés ellenőrzése) vizsgálják, a szakmai-tartalmi bírálat során pedig a következő értékelési szempontok jelennek meg: - a pályázó által nyújtott szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek (pl.: megfelelő helyiség, adatvédelmi előírások betartásához szükséges tárgyi feltételek) meglétének vizsgálata, - a pályázó által nyújtott szolgáltatáshoz szükséges személyi feltételek (pl.: végzettség igazolása) meglétének vizsgálata, - a szervezet által jelenleg működtetett programok, szakmai tevékenységek vizsgálata, - a tervezett szolgáltatás megvalósítási tervének és a szakmai tevékenység részletes bemutatásának vizsgálata, - annak vizsgálata, hogy a folyamatos munka biztosított-e (az előző év finanszírozási beszámolója alapján). Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek - programjának célja a hosszabb távú terápiás folyamat elindítása, a kábítószerfogyasztáshoz való viszony átalakítása, a szermentes életvitel esélyének növelése; - alkalmaznak érvényes addikció-súlyosságot vizsgáló módszert; az egyéni prevenciós szükségletekre képesek a leghatékonyabban reagálni (beleértve a szükségletmeghatározást, egyéni fejlesztési terv kialakítását és lehetőség szerint a személyre szabott programot); - rendelkeznek minőségbiztosítási rendszerrel; 6

7 - szociális támogatást, illetve jogi tanácsadást is biztosítanak; - a kábítószer-fogyasztók kezelésével foglalkozó más intézményekkel rendszeresen együttműködnek. Azon szervezetek, amelyek súlyos függőségi problémákkal küzdőkkel (pl. szubsztitúciós programok opiát-függők részére), különösen magas kockázatú (pl. intravénás) aktív szerhasználói csoportokkal foglalkoznak, csak abban az esetben nyernek befogadást, ha a szolgáltatás közelében nincs befogadott megelőző-felvilágosító szolgáltató és igazolni képesek, hogy a megelőző-felvilágosító szolgáltatás a betegellátástól teljesen függetlenül, azzal időben nem ütközve, lehetőség szerint külön telephelyen történik. 15. A program beadásának formai követelményei: A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött Adatlapot, valamint a 13. pontban megjelölt mellékleteket. A pályázatot KÉT elkülönített példányban, de EGY borítékban kell benyújtani. 16. A pályázat beadásának határideje, módja: A pályázatok benyújtása a pályázati kiírás megjelenését követően folyamatos. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: SZMI Nemzeti Drogmegelőzési Intézet 1134 Budapest, Tüzér utca Hiánypótlás: Amennyiben a pályázat az alapvető formai és szakmai követelményeknek megfelel, de hiánypótlás látszik szükségesnek, a Közreműködő Szervezet postai úton, levelében egy alkalommal 10 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiánypótlási határidőt követően beadott hiányos, illetve a feltételeknek nem megfelelő pályázatokat különösen, ha a program és az annak megvalósítására vonatkozó leírás hiányos - a Közreműködő Szervezet elutasítja. 18. A pályázat elbírálásának rendje és határideje: A pályázatokat negyedévente bírálja el a pályázat kiírója. A negyedéves bírálati időszakok megkezdésének időpontját a Közreműködő Szervezet a illetve a honlapokon teszi közzé. A pályázat elbírálása szakértők bevonásával történik. A formailag hibátlan pályázatot két szakértő - egymástól függetlenül - bírálja el a pályázati felhívás 14. pontjában megjelölt szempontrendszer szerint. Ha a támogatási igény meghaladja a pályázati keretet, a forráshiány miatt már nem finanszírozható pályázatok elutasíthatók. A szakértők pozitív irányú bírálata, illetve szerződéskötésre vonatkozó javaslata alapján a Közreműködő Szervezet a döntési javaslatát a negyedéves bírálati időszak megkezdésétől számított 45 napon belül teszi meg. A Közreműködő Szervezet javaslata alapján a pályázatokról a szociális és munkaügyi miniszter dönt a bizottság javaslattételétől számított 15 napon belül. 7

8 19. A pályázók döntést követő kiértesítése: A pályázó részére a Közreműködő Szervezet az elbírálástól (nyertes pályázat esetén a miniszteri jóváhagyástól) számított 15 napon belül postai úton értesítést küld. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a illetve a honlapokon kerülnek közzétételre. A 7/2009. (III.18.) SZMM rendelet 11. (4) bekezdése értelmében az elutasító döntés megváltoztatására irányuló kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 20. Szerződéskötés A támogatásban részesülővel (kedvezményezett) a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezet köti meg. Nyertes pályázat esetén a pályázóval határozott idejű ellátási szerződés megkötésére kerül sor. Jelen pályázati felhívás érvényességének időtartama alatt a határozott idejű ellátási szerződések megszűnését követően - amennyiben a kedvezményezett szerződéses kötelezettségeinek a korábbi ellátási szerződés időtartama alatt eleget tett a megelőző-felvilágosító szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében új ellátási szerződés megkötésére kerül sor. A nyertes pályázók az erről szóló értesítéssel egy időben megkapják az ellátási szerződés példányait a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. A Közreműködő Szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplő határidőt, a Közreműködő Szervezet a kedvezményezettet 8-8 munkanapos határidővel, legfeljebb két alkalommal, postai úton, tértivevényes küldeményként megküldött felszólítással hiánypótlásra szólítja fel. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok megfelelő módon történő megküldése után a Közreműködő Szervezet az ellátási szerződés példányainak aláírását követően - intézkedik a (program elindulása után) folyamatosan érkező pénzügyi havi jelentések alapján fizetendő ellátási díj átutalásáról a megadott bankszámlaszámra. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A szerződéskötés meghiúsulásáról a Közreműködő Szervezet postai úton értesíti a pályázót. A szerződés megkötésének feltételei: - A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszerének. - A pályázóval kapcsolatban nem merült fel olyan tény, körülmény, amely miatt a szerződésben foglalt nyilatkozatok megtételére nincs lehetősége. - A pályázat benyújtását követően nem indult ellene csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás. Az ellátási szerződést először a kedvezményezettnek kell aláírnia, mégpedig mindegyik példányát kék tollal az arra jogosult személy(ek)nek, az aláírás-képet igazoló dokumentumon szereplő aláírás-képpel megegyezően. Amennyiben a szervezet cégszerű aláírása pecséttel együtt érvényes, úgy az aláírás mellett le is kell 8

9 pecsételni a szerződéseket. A szervezet azon hivatalos képviselőjének / képviselőinek kell a szerződést és minden dokumentumot aláírnia, aki(k) a nyilvántartást végző szerv (pl. bíróság) által kiadott igazoláson nevesítve van(nak). Ha a dokumentumokat megbízott aláíró írja alá, úgy a szerződés aláírására feljogosító meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell. Meghatalmazás esetén a szerződést a meghatalmazott személy írja alá és nem a képviselő vagy a banknál a számla fölött rendelkezni jogosult személyek, a képviselő aláírása csak a meghatalmazáson szerepel. A meghatalmazáson mindenképp szerepelnie kell két tanúnak és adatainak (név, személyi ig. szám, lakcím), és aláírásukkal hitelesíteni kell azt. A pályázó a Közreműködő Szervezettel kötött ellátási szerződés megkötésével kötelezettséget vállal: - az SZMM honlapján negyedévente közzétett, szolgáltatásra jogosult szervezetek területi ellátási kötelezettségét is tartalmazó listája alapján azon kliensek fogadására, akik az előzetes állapotfelmérés eredményeként megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vesznek részt az elterelés folyamán, - a Közreműködő Szervezet előzetes tájékoztatása alapján elkészített havi pénzügyi jelentések megküldésére, - a pályázatban megfogalmazott szakmai program folyamatos megvalósítására. A pályázó az ellátási szerződés megkötése és a fenti kötelezettségek teljesítése esetén jogosultságot szerez az ellátási díjra a 6. pontban kifejtett módon. A program megvalósulását rendszeres, a Közreműködő Szervezet által végzett, szerződés szerinti helyszíni ellenőrzés kíséri, amely magában foglalja a Közreműködő Szervezethez érkező pénzügyi havi jelentésekben szereplő adatok és az elterelés jogszerűségének tételes ellenőrzését. 21. A pályázati program megvalósításának határideje: folyamatos 22. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének határideje, azok kötelező tartalma: A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének határideje: folyamatos. Az ellátási eseményekről szóló pénzügyi jelentést havonta kell megküldeni a Közreműködő Szervezet számára. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás jelen pályázat esetén a helyszíni ellenőrzések során bemutatott dokumentumokat, a kliens-megjelenéseket igazoló jelenléti ívet, illetve a szolgáltatást végző szakember szóbeli szakmai beszámolóját jelenti. A beszámolókat a Közreműködő Szervezet vizsgálja meg és két alkalommal a hiányosságok kijavítására, pótlására 15, illetve 8 munkanapos határidővel felszólítja a kedvezményezettet. Ha a kedvezményezett nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, illetve határidőben tett eleget, úgy további hiánypótlásra nincsen lehetőség és a beszámoló elutasításra kerül, melynek következménye az ellátási szerződéstől való elállás. A Szolgáltató éves tevékenységéről összefoglaló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készít, amelyet az ellátási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles megküldeni a Közreműködő Szervezet részére. 9

10 23. Központi költségvetési szervekre vonatkozó eltérő rendelkezések Amennyiben a pályázó központi költségvetési szerv, a pályázati felhívás rendelkezései a következő eltérésekkel alkalmazandók. A támogatás (ellátási díj) folyósítása - a jelen felhívás 7. pontjában rögzítettekkel ellentétben fejezetek közötti megállapodáson alapuló előirányzat átcsoportosítás útján történik. Az összeg folyósítása havi keretnyitás keretében történik. A jelentéstételi és beszámolási kötelezettség részletes szabályait a jelen felhívás 22. pontjában rögzítettekkel ellentétben - az ellátási szerződés határozza meg. 24. A támogatási szerződésben foglaltak megszegése esetén követendő eljárás: Amennyiben a nyertes pályázó nem a szerződésben rögzített feltételek alapján valósítja meg programját, a Közreműködő Szervezet fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra. Ebben az esetben a Közreműködő Szervezetnek jogában áll kötelezni a pályázót a kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetésére. A kedvezményezett adatkezelési, adatszolgáltatási, elszámolási kötelezettségeit, a pénzügyi ellenőrzés formáit és módjait, illetve az ezzel kapcsolatos kötelezettségek be nem tartásának, illetve a támogatás (ellátási díj) jogosulatlan igénybevételének következményeit az ellátási szerződés tartalmazza. 23. A pályázattal kapcsolatos további információk: Jelen pályázati felhívás, továbbá a pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges valamennyi feltételt. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás: Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (1134 Budapest, Tüzér u ) Dr. Kósa Edina: , A pályázati adatlap és felhívás letölthető: vagy honlapokon vagy beszerezhető a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettől (1134 Budapest, Tüzér u ). 10 1

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok intézményi és integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését és a tehetséggondozás területi elosztásának kiegyensúlyozását

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja, kategóriái

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja, kategóriái PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek 2011. évi támogatására (A pályázat kódja: FV-I-11) A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése (Kód: CSP-KÖZG-13) AZ Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A hagyományokkal rendelkező és az új általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók számára meghirdetett, országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi

Részletesebben

Óvodai férőhelybővítés PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Pályázati kategória kódja: ÓFB-14. A meghirdetés dátuma: 2014. május 15.

Óvodai férőhelybővítés PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Pályázati kategória kódja: ÓFB-14. A meghirdetés dátuma: 2014. május 15. Óvodai férőhelybővítés Pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. május 15. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. (A pályázat kódja: SZOC-FP-12)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. (A pályázat kódja: SZOC-FP-12) PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására (A pályázat kódja: SZOC-FP-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (továbbiakban: Alapkezelő)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2015. évi költségvetési támogatására Pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pályázó kötelessége a Bérleti Szerződés hatálya alatt a Bérleményt irodaként üzemeltetni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pályázó kötelessége a Bérleti Szerződés hatálya alatt a Bérleményt irodaként üzemeltetni. 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA (székhely: 1078 Budapest, István utca 2.; képviseli: Dr. Sótonyi Péter Tamás dékán; a továbbiakban: Bérbeadó vagy Kiíró) mint a SZENT

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2013. május 08.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2013. május 08. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2013. május 08. 1173 Budapest, Pesti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest-Csepel Önkormányzata aktuális pályázati lehetőségeiről ALPOLGÁRMESTER. Előterjesztő: Orosz Ferenc Alpolgármester

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest-Csepel Önkormányzata aktuális pályázati lehetőségeiről ALPOLGÁRMESTER. Előterjesztő: Orosz Ferenc Alpolgármester BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER TÁJÉKOZTATÓ Budapest-Csepel Önkormányzata aktuális pályázati lehetőségeiről Előterjesztő: Orosz Ferenc Alpolgármester Készítette: Kovács Attila EU koordinátor

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2016. évi támogatására

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2016. évi támogatására A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2016. évi támogatására (A pályázat kódja: FV-I-16) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat szakmai indoklása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A roma fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítását szolgáló programok támogatására (A pályázat kódja: NTP-RITP-11)

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV 11-D) Az NCA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C A Gyermek-

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATOT HIRDET

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATOT HIRDET Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre I. A támogatás nyújtásának alapelvei PÁLYÁZATOT HIRDET 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Nemzeti összetartozás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-NO-14-SZ Meghirdetés dátuma: 2013. október

Részletesebben

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére 1. A pályázat kiírójának adatai: Név: Tápiószőlős Község

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A PÁLYÁZAT A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZBŐL, AZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégiuma pályázatot hirdet Érdekképviseleti célú civil együttmőködések támogatása, a civil kontroll erısítése támogatására (Pályázat kódja:

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról

Részletesebben

Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása

Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. év A pályázati kategória kódja: ROM-RKT-16 A meghirdetés dátuma: 2016.

Részletesebben

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága az 5/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására JÁSZDÓZSÁN Jászdózsa Község Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a Község

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECENTRALIZÁLT REGIONÁLIS KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

Kormányhivatal, Iktatószám: /201_

Kormányhivatal, Iktatószám: /201_ ÁRUTOVÁBBÍTÁSI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI ENGEDÉLY, ÁRUSZÁLLÍTÁSI IGAZOLVÁNY KIADÁSA, PÓTLÁSA, MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM, VAGY A KORÁBBI KÉRELMEKBEN MEGADOTT ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE Ver

Részletesebben

3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú VAGY elektronikus pályázatukat:

3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú VAGY elektronikus pályázatukat: PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-NYD-07) 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére

Részletesebben

R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest, V. ker. Dorottya u. 9. szám 24482/0/A/4;5;6 helyrajzi szám alatt elhelyezkedő nem

Részletesebben

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF. Preambulum. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) pályázatot ír ki

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF. Preambulum. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) pályázatot ír ki A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI felhívása Szegénységcsökkentési programok Afrikában - a 10. Európai Fejlesztési Alap forrásainak hasznosítása TÁRGYÁBAN Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása

Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása AGRÁRÁGAZATI SZERVEZETEK SZÁMÁRA A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató (továbbiakban: FM) az agrárágazati és vidékfejlesztési szakmai érdekeket képviselő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZ-ÉS FELSŐOKTATÁSBAN MŰKÖDŐ KOLLÉGIUMOK TEHETSÉGGONDOZÁSA ÉS KOLLÉGIUMI MŰVELŐDÉS TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-16-05

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-16-05 CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-16-05 A meghirdetés dátuma: 2015. november 25. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-CSSZP-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. május 25.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-CSSZP-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. május 25. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. május 25. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: FV-I-13) A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására A pályázat kiírására és a pályázati eljárás lefolytatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz 1. melléklet a 14/2015.(XI. 24.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP a... évi önkormányzati pályázathoz Pályázó szervezet megnevezése: Pályázó szervezet címe: Aláírásra jogosult képviselő neve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. év. A meghirdetés dátuma: 2016. MÁRCIUS 10.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. év. A meghirdetés dátuma: 2016. MÁRCIUS 10. A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁST, PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁST ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁST MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0

Pályázati Útmutató (2016) Gyomaendrőd, 2016. január Verzió: 1.0 Pályázati Útmutató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának idegenforgalmi, sport, civil, polgármesteri és környezetvédelmi alap pályázói és egyedi támogatási igényt benyújtói számára (2016) Gyomaendrőd, 2016.

Részletesebben

2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. november 24. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya...

Részletesebben

Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete

Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete Az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége energiamegtakarítást eredményező beruházásainak

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága - 2012. év

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága - 2012. év PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, önszerveződéssel alapított klubok, társaskörök, karitatív célú, érdekvédelmi- és érdekképviseleti szervezetek) közösségek

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010.

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjhoz 2016/2017. tanév ÚNKP-16-4 1. oldal Az

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: lebonyolító

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-16-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium 2010-ben azokat a pályázatokat támogatja, melyek az alábbi témák valamelyikének feldolgozását vállalják:

1. A Külügyminisztérium 2010-ben azokat a pályázatokat támogatja, melyek az alábbi témák valamelyikének feldolgozását vállalják: A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a civil szervezetek működési költségeihez nyújtható vissza nem térítendő támogatások igénybevételére A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erıforrások Minisztériuma pályázati felhívása az anyaországok közremőködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések megvalósításának 2013. évi költségvetési támogatására

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET

CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai

Részletesebben

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2016. január 1. december 31. Pályázati kategória kódja: REB-16-1-KÖNYVKIADÁS Meghirdetés dátuma: 2016. február 29. Magyarország Kormánya a 2013.

Részletesebben

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

2013. augusztus 7. A. Technikai információk

2013. augusztus 7. A. Technikai információk A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNABOGDÁNY BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen üzletszabályzatot az Igazgatóság a 9/2/1/2012. (2012. 12. 12.) számú határozatával 2012.12.12. napján

Részletesebben

Pályázati Felhívás. "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pályázati Felhívás. hajtómű alkatrészek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Pályázati Felhívás "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság(rövidített

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A 2 0 1 3 c. P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A (Pályázat kiírás kódja: NEA-13-M)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában.

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában. 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon:

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. nevelési-oktatási intézmények részére. 2013. február 13.

Pályázati lehetőségek. nevelési-oktatási intézmények részére. 2013. február 13. RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek nevelési-oktatási intézmények részére 2013. február 13. Tisztelt Érdeklődő! Budapest Főváros

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 9 a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére a helyi iparűzési adóról szóló /2015.( ) számú önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kengyel Községi

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére Tisztelt

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Tartalomjegyzék REZSI2012 pályázati eljáráshoz

Tartalomjegyzék REZSI2012 pályázati eljáráshoz Tartalomjegyzék REZSI2012 pályázati eljáráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 2 I. A pályázati eljárás célja... 2 II. A pályázat benyújtásának feltételei... 2 III. A támogatás... 3 IV. Az eljárási határidők...

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-16-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1144 Budapest, Rátót utca 18-20. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött távbeszélő szolgáltatásra érvényes Szentes, Maklár, Nagytálya településeken (TvNetWork

Részletesebben