MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK"

Átírás

1 MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK: 1. Hardi T. Hajdú Z. Mezei I. (2009) Határok és városok a Kárpát-medencében. MTA RKK Gyır Pécs. 375p. ISBN The Development of the Urban Network in Slovakia. Pécs, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, p. (Discussion Papers, 76.) 3. Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén. Lilium Aurum Kiadó. MTA RKK, Pécs Magyarország, Fórum Intézet, Somorja Szlovákia. 176.pp., A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs. 160.pp., Chances of Hungarian-Slovak Cross-Border Relations. CRS HAS Pécs, pp. Discussion Papers, A kultúraközvetítés egyes területeinek változásai B.-A.-Z. megyében között. Szerk.: Mezei István. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs Felsımagyarország Kiadó, Miskolc pp. 7. Beosztottak forradalma. Politikusok, kélpviselık, választások B.-A.-Z. megyében. Szerk.: Mezei István.. Jelenkutató Alapítvány, Budapest - MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs. Miskolc, pp. KÖNYVRÉSZLETEK: 1. Vonzáskörzetek és határok a magyar-szlovák határ mentén. In: Lelkes Gábor-Tóth Károly (szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában Fórum Kisebbségkutató Intézet Fórum inštitút pre výskum menšín. Somorja Šamorín pp. 2. Hungarian and Slovakian Cross-Border Relations. In.: Hungarian Spaces and Places. Patterns of Transitions. Edited by Gy. Bata É.G. Fekete I.K. Szörényiné J. Tímár. Pécs, Centre for Regional Studies pp. 3. A közigazgatás intézményrendszere. In: Horváth Gy. (szerk.): Dél-Szlovákia. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó pp. 4. A fiatalok képzettségének területi jellemzıi. In.: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Ed.: Horváth Gyula-Rechnitzer János. MTA RKK Pécs, pp. 5. A képzettség és a területi fejlettség kapcsolódási pontjai. In.: A vidéki társadalom változásai. Térségfejlesztési ismeretek felsıfokon. VII. kötet. Szerk.: Kárpáti Zoltán. Szolnok, Önkormányzati szociálpolitika és foglalkoztatáspolitika kapcsolata (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tapasztalatok alapján). In.: Önkormányzati szerepvállalás - foglalkoztatáspolitika. Szerk.: Schwertner János. Bp pp. TANULMÁNYOK: 1. A környezetvédelem intézményrendszere Szlovákiában. In.: Fodor István Suvák Andrea (szerk.): A fenntartható fejlıdés és a megújuló természeti erıforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpátmedencében. MTA RKK, Pécs, pp. 2. The Possibility of Organic Development in Hungary. Acta Geographica Universitatis Comenianae No pp. 3. A települési és területi önkormányzatok kapcsolatai a magyar-szlovák határ mentén. Tér és Társadalom pp. Társszerzı: Tóth Péter. 4. A környezetvédelem intézményrendszere Szlovákiában. Tér és Társadalom. 2007/ pp. 5. A gazdasági élet határtalansága és a szándékolt regionalizálás. COMITATUS novemberdecember pp. 1

2 6. The Borderlessness of Economic Life and Intended Regionalisation. Romanian Review of Regional Studies. Volume II, Number pp. 7. Állam ország régió és a valóság. TÉR és TÁRSADALOM pp. 8. A magyar-szlovák együttmőködés kilátásai. COMITATUS június pp. 9. A szlovák-magyar határ menti kapcsolatok jelentıségérıl. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek. II. évfolyam 1. szám pp. 10. A továbbélı múlt. In.: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. 2005/ Társszerzı: Németh Csilla. 11. Rideg határok : Eurorégiók a kelet-német határon. COMITATUS január-február pp. 12. A 2000-es PHARE CBC Kis Pojekt Alap bemutatása. FALU-VÁROS-RÉGIÓ pp. 13. A racionalizmus és a nacionalizmus küzdelme. Eurorégiók a magyar-szlovák határon. COMITATUS szeptember, pp. Társszerzı: Hardi Tamás. 14. Királyhelmectıl Somorjáig. Eurorégiók a magyar-szlovák határon. FALU-VÁROS-RÉGIÓ , pp. Társszerzı: Hardi Tamás. 15. A szlovák közigazgatás és területfejlesztés aszimmetriái. TÉR ÉS TÁRSADALOM , pp. Társszerzı: Hardi Tamás. 16. Az oktatás és a képzés helye a területfejlesztésben. Mintaterület: Ózd-putnoki kistérség. TÉR ÉS TÁRSADALOM. 2001/ Társszerzık: Bognár Mária-Imre Anna. 17. Az Ipolytól a Tiszáig. (A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok.) PALÓCFÖLD, szám pp. 18. A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok az Ipolytól a Tiszáig. BESZÉLİ, 2001/ A humánerıforrás-fejlesztés lehetıségei egy kistérségben. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE november Társszerzık: Bognár Mária-Imre Anna. 20. Területi különbségek a középfokú oktatásban. EDUCATIO 1997/ Az önkormányzati szociálpolitika az önkormányzati költségvetés tükrében. MAGYAR KÖZIGAZGATÁS június pp. 22. Két út áll mögöttünk Ózd és Tiszaújváros 1997-ben. COMITATUS 1999/ Az önkormányzati szociálpolitika az önkormányzati költségvetés tükrében. MAGYAR KÖZIGAZGATÁS június A szegénynek mind huncut a nevi Helyi tapasztalatok az önkormányzati szociálpolitikáról között. A FALU Tavasz. 25. Ki következik? Megyénk közmővelıdésérıl az elsı négy év ürügyén. FALU-VÁROS-RÉGIÓ, szám, oldal. 26. A közmővelıdés ürügyén Borsod-Abaúj-Zemplén megyérıl. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE szám pp. 27. Településportré. ZÁRT KÖR Vázlat B.-A.-Z. megye politikai történetérôl Az Eszterházy Károly Tanárképzô Fôiskola Tudományos Közleményei. Szerk.: dr. Kovács Ernı. Eger, pp. 29. A francia forradalom jelszavai a Nemzeti Parasztpárt külpolitikai gondolkodásában. HOLNAP, 1991/ Tanulmány a népi-urbánus vitáról. HOLNAP. 1991/ Programváltozatok a Nemzeti Parasztpárt politikájában között. BORSODI SZEMLE. 1990/4. KONFERENCIAKIADVÁNYOK 1. Changes in cooperation along the Hungarian and Slovak border. In.: András Donát Kovács (Ed.): Old and New Borderlines/Frontiers/Margins. Discussion Papers Special. Pécs, pp. 2. Rurality along the Hungarian and Slovak border. Management Agricol. Lucrari Stiitifice Seria I. Vol XI (1). Agropirint Publishing House, Timisoara pp. 3. Körzetek a Magyar-szlovák határ mentén. In.: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Évkönyve, Szeged-Kaposvár pp. 4. Új jelenségek a Magyar-szlovák határ menti kapcsolatokban. In.: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés. Eszterházy Károly Fıiskola, Eger pp. 5. The Contribution of Industry and Services to the Development of Slovak Cities. Geographia Cassoviensis. III. 2009/ pp. 2

3 6. The Borderlessness of Economic Life and Intended Regionalisation. Romanian Review of Regional Studies. Volume II, Number pp. 7. Changes of cities in Slovakia. Geographia Cassoviensis. I. Z. Hochmuth, M. Kulla, V. Tomašiková (eds.) Košice pp. 8. The Function of Euroregions Along the Hungarian-Slovak Border. In.: Changes in a landscape structure as a reflection to a present sociable changes in the Middle and East Europe. III. International geographic colloquium. Editori by Zdenko Hochmuth and Vladimíra Tomášiková. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Science Institute of Geography. Danišovce (Slovakia) pp. 9. A formálódó pályázati piac szereplıi. In: Süli-Zakar István. (szerk.): Határon átnyúló kapcsolatok, humán erıforrások. Debrecen, pp. 10. Network of Cross-Border Relations of Hungary and Slovakia. In: Cross-border Cooperations Schengen challenges. Edited by István Süli-Zakar. Debrecen, A tiszaszederkényi háztartások költségvetési szociológiája. In.: A vidéki Magyarország az EUcsatlakozás elıtt. VI. Falukonferencia. Szerk.: Kovács Teréz. MTA RKK Pécs, pp. 12. Királyhelmectıl Somorjáig. Eurorégiók a szlovák-magyar határon. In.: Szónokyné Ancsin Gabriella (szerk.): Határok és az Európai Unió. Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia. Szeged, szeptember pp. Társszerzı: Hardi Tamás. 13. Szlovákia és Magyarország területfejlesztési rendszerének kapcsolódási pontjai. In.: A rendszerváltás (változás) mérlege. Tanulmánykötet az azonos címő tudományos konferencia anyagai alapján április 27. Komárom. Szerk.: Beszteri Béla és Mikolasek Sándor. MTA Veszprémi Területi Bozottság pp. 14. Az önkormányzati középszint hiányának néhány társadalmi következménye. In.: Európába megy a megye. Megye körkép megye kórkép. Elıadások és hozzászólások a szeptember i pécsi konferencián. Szerk.: Pálné Kovács Ilona. Pécs, pp. 15. Arccal a túlélés felé. In.: Társadalmi átalakulás és ifjúság. Szerk.: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Falvaink új szerepkörben. In: Integrált vidékfejlesztés. V. falukonferencia. Szerk.: Kovács Teréz, Pécs, A népesség képzettségi és demográfiai jellemzıinek egyes területi sajátosságai. In: Határok és régiók. Nemzetközi Tudományos Földrajzi konferencia, Szeged, november Szerk.: Szónokyné Ancsin Gabriella. Szeged: JATEPress, p. 18. A vidékfejlesztés gondja: az aluliskolázottság. In.: A fenntartható mezıgazdaságtól a vidékfejlesztésig IV. falukonferencia. Pécs, MTA RKK Szerk.: Kovács Teréz Az önként vállalt önkormányzati feladatok néhány kérdésérôl. In.: Tér és közigazgatás. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs - Magyar Közigazgatási Intézet. Szerk.: Csefkó Ferenc pp. 20. A helyi hatalom új lehetôségei a kultúra és a közmővelôdés területén. In.: Kiút a válságból. II. Falukonferencia. Szerk.: Kovács Teréz. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs pp. 21. Szociálpolitika a helyi hatalom erôterében. In.: Tények és vélemények a helyi önkormányzatokról. Szerk.: Csefkó Ferenc - Pálné Kovács Ilona. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs pp. 22. Területfejlesztés és politikai erıviszonyok. mikrocad-system Nemzetközi Számítástechnikai Találkozó kiadványa. Miskolci Egyetem, pp. KONFERENCIA ELİADÁSOK 1. Határ menti kapcsolatok három határ vidékén. Elhangzott: Dialógusok Értékırzés az oktatásban és a közmővelıdésben. Sárospatak, január Rurality along the Hungarian and Slovak border. Elhangzott: Management of Sustainable Rural Development. International Scientific Symposium. Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timişoara. May Pozsony: fıváros egy fıváros árnyékában. Elhangzott: Duna - Térségi Kohézió. II. Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia. Dunaújvárosi Fıiskola Közgazdaságtudományi Intézet július 1. Dunaújváros. 3

4 4. Körzetek a Magyar-szlovák határ mentén. Elhangzott: A II. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Kaposvár május Új jelenségek a Magyar-szlovák határ menti kapcsolatokban. Elhangzott: Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés. Tudományos konferencia. Eszterházy Károly Fıiskola, Eger, október A magyar-szlovák határ menti együttmőködést gátló tényezık. Elhangzott: Regionális fejlıdés és fejlesztés a Kárpátok régióban címő konferencián. Miskolc Kéked Kassa június Az önkormányzatok kapcsolatai a magyar-szlovák határ mentén. Elhangzott: A szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata. Projekt záró konferencia (HUSKUA/05/02/117). Šamorín/Somorja, június Changes of cities in Slovakia. Elhangzott: The special features of development of geographic structures in the Carpathian basins. IV. International Geographical Colloquium. Danišovce November Some Factors Affecting Hungarian and Slovak Cross-Border Cooperation. Elhangzott: Regions, Localities And Landscapes in New Europe The 7th Moravian Geographical Conference CONGEO '07. Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v.v.i., Branch Brno, August 27-31, Határtérség és együttmőködés a szlovák határrégióban. Elhangzott: MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály, március Az állam szerepe a régiók alakításában. Elhangozott: Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Nemzetközi tudományos konferencia, Baja, március 23. Eötvös József Fıiskola. 12. Similar Elements in the Development of Tourism in Post-Communist Countries. Elhangzott: 8th International Symposium: Alternatives for Sustainable Agrorural Development, Agricultural Tourism and Mountain Tourism from a European Union Perspective.. West University of Timişoara Department of Geography június Vaideeni (Románia) 13. Eredmények és tapasztalatok a magyar-szlovák PHARE CBC KPA kapcsán. Elhangzott: Ukrajnai intézmények felkészítése EU források fogadására címő konferencián. Ungvár, február The Possibility of Organic Development in Hungary with special regard to the changes in the functions of cities and cross-border cooperation. Elhangzott: Sustainable Development in the Old Industrial Regions of Europe. Temesvár, május The Borderlessness of Economic Life and Intended Regionalisation. Thoughts about Boundaries and Regions. Elhangzott: Regional Disparities. Typology, Impact, Management. Címő konferencián. Babeş-Bolyai University Faculty of Geography the Centre of Regional Geography október Kolozsvár, Románia 16. Területfejlesztési törekvések a magyar-szlovák határ mentén. Elhangzott: Regionális kutatások és területi fejlıdés címő konferencián. Miskolc, november Benda István Hardi Tamás Mezei István: Felsıoktatási kapcsolatok és kutatási együttmőködési lehetıségek a Kárpát-medencében. A magyarországi felsıoktatási és kutatási támogatások hasznosulása az egyes magyar kisebbségi régiókban. Kerekasztal konferencia. EMTE Sapientia Egyetem Csíkszereda, április A magyar-szlovák határon átnyúló kapcsolatok hálózata. Cross-border Cooperations Schengen challenges. Nemzetközi tudományos konferencia. Debrecen, október Az aszimmetrikus viszonyok jelentısége a határ menti kapcsolatokban. Magyar Földrajzi Konferencia szeptember 2-5. Szeged. 20. A hátrányos helyzető és az agglomerációs önkormányzatok költségvetésének összehasonlítása. A tudomány a gyakorlat szolgálatában. A foglalkoztatási szint bıvítésének korlátai és lehetıségei. MTA Társadalomtudományi Fıosztálya, Budapest, június Applicant Organizations Along the Border. Sustanaible Development in the New EU-Border Regions of South-East Europe. 6-9 th May 2004 Timisoara, Romania. 22. European Regions as a Way of Resolving Asymmetric Conditions. The Border Regions in Transition. VI th International Conference: Regionalisation, EU Enlargement and Borders of Inclusion and Exclusion. Pécs, Békéscsaba, Debrecen. September Helyi társadalom vesus régió társadalom. Elhangzott: A régiók Magyarországa címő konferencián. Pécs, október A magyar szlovák Phare CBC program pályázói. Elhangzott: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erıforrások. Tudományos tanácsülés. Debrecen, november

5 25. A magyar-szlovák Phare CBC programok szociológiai jellemzıi. Elhangzott a kárpátalji polgármesterek konferenciáján. Beregszász-Bene, Ukrajna, augusztus A siker titka. Phare CBC programok a magyar-szlovák határon. Elhangzott az Ipoly Eurorégió nyári szabadegyetemén. Koprovnica, Szlovákia augusztus Etnikai szegregáció Tiszaújvárosban. Elhangzott: A mai magyar társadalom és a szociális integráció címő MSZT konferencián. Szeged, december A tiszaszederkényi háztartások költségvetési szociológiája. Elhangzott: A vidéki Magyarország az EUcsatlakozás elıtt. VI. Falukonferencia. Pécs, június A közigazgatás és a területfejlesztés intézményrendszere Szlovákiában. Elhangzott: Közigazgatási rendszerek a Kárpát-medencében címő konferencián. Budapest, május Az eurorégiók szerepe a határ menti kapcsolatokban. Elhangzott az Ipoly Eurorégió szabadegyetemén. Balassagyarmat, április Szlovákia és Magyarország területfejlesztési rendszerének kapcsolódási pontjai. Elhangzott: A rendszerváltás (változtatás) mérlege címő konferencián. Komárom, április 27. Társszerzı: Hardi Tamás. 32. A racionalizmus és a nacionalizmus küzdelme. Eurorégiók a magyar-szlovák határon. Elhangzott: Az intgrálódó Európa politikai földrajza címő III. magyar politikai földrajzi konferencián. Pécs, november 7-8. Társszerzı: Hardi Tamás. 33. Királyhelmectıl Somorjáig. Határ menti kapcsolatok Szlovákiával. Elhangzott: Határok és az Európai Unió címő magyar földrajzi konferencián. Szeged, november 29-december 1. Társszerzı: Hardi Tamás. 34. Társadalompolitikai törekvések Tiszaújvárosban. Elhangzott: A regionális fejlesztés alapja az Ember címő konferencián. Miskolc, november Az oktatás térszerkezete a 90-es években. Elhangzott a Város-Régió-Szociológia címő konferencián. Miskolc, május Együttmőködés a magyar-szlovák határ mentén az Ipolytól a Tiszáig. Elhangzott az Ipoly Eurégió szabadegyetemén. Salgótarján, március A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok az Ipolytól a Tiszáig. Elhangzott: A határ menti regionális együttmőködések mint a területfejlesztés új irányai címő konferencián. Gyır, február Az önkormányzati középszint hiányának néhány társadalmi következménye. In.: Európába megy a megye. Megye körkép megye kórkép. Elıadások és hozzászólások a szeptember i pécsi konferencián. Szerk.: Pálné Kovács Ilona. Pécs, A képzettség és foglalkoztatás területi különbségei között. Elhangzott a MSZT konferenciáján. Székesfehérvár, november Az önkormányzatok és az európai integráció Magyarországon. Elhangzott: Az eurorégiók és a regionális területfejlesztési ügynökségek szerepe a régiófejlesztésben címő konferencán. Ipolyszakállos (Szlovákia), december A képzettség és a területi fejlettség kapcsolódási pontjai. Elhangzott: Az Európai Unió felé címő OKTK konferencián, Budapest, április 27-én. 42. Verseny és feladatellátás az önkormányzatok oktatáspolitikájában. Elhangzott: Regionalitás lokalitás a 21. században címő MSZT konferencián. Hódmezıvásárhely, november A humánerıforrás fejlesztésének jelentısége a területfejlesztésben. Elıadás a csereháti vezetık képzésén. Gagyvendégi, október Helyi humánszolgálatatások típusai. Elıadás a Helyi fejlesztés II. tudományos tanácskozáson. Miskolc, november Az önkormányzati középszint hiányának társadalmi következményei. Elhangzott: Európába megy a megye címő konferencián. Pécs, szeptember Falvaink új szerepkörben. Elhangzott: Integrált vidékfejlesztés. V. falukonferencia. Pécs, június A képzettség és a területi fejlettség kapcsolódási pontjai. Elhangzott: Az Európai Unió felé címő OKTK konferencián, április 27-én. Bp. 48. A népesség képzettségi és demográfiai jellemzıinek egyes területi sajátosságai. Elhangzott a Határok és régiók címő november án a Földrajzi társaság által Szegeden rendezett konferencián. 49. A vidékfejlesztés gondja: az aluliskolázottság. Elhangzott: A fenntartható mezıgazdaságtól a vidékfejlesztésig IV. falukonferencia. MTA RKK Pécs, július

6 50. A vidékfejlesztés és a humánerıforrás kapcsolatának néhány kérdése. Elhangzott: Vidék- és térségfejlesztés címő tudományos tanácskozáson május 16-án. Jákotpuszta. 51. Egyesületek B.-A.-Z. megyében. Elhangzott a TESZ (Társadalmi Egyesületek Szövetsége) által rendezett konferencián dec B.-A.-Z. megye mővelôdési otthonairól. Elhangzott: A kisvárosoké a jövô címő konferencián. Tiszaújváros, március A civil szféra ereje a közmővelôdésben. A mővelôdés és a civil társadalom mozgástere a magyarországi kis- és középvárosokban címő tanácskozáson. Szekszárd, március Szociálpolitika a helyi hatalom erôterében. Keleti végeken. Szociális konferencia. Miskolc, III Területfejlesztés és politikai erôviszonyok. In.: mikrocad-system Nemzetközi Számítástechnikai Találkozó kiadványa. Miskolci Egyetem, pp. 56. El cambio de sistema politico en neustra provincia - Politikai rendszerváltás megyénkben. In.: Desequilibrios regionales - Területi egyenlôtlenségek. Spanyol-magyar szeminárium. Szerk.: Vincze János - Jose Sanchez. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs - Universidad Nacional de Educacion a Distancia (Madrid) Departamento de Geografia pp. EGYÉB KÉZIRATOK: 1. Együttmőködési lehetıségek a magyar-szlovák határ keleti felén Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal. Miskolc, pp. 2. Városi civil mintázatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. - Megbízó: Híd Egyesület, Miskolc, Kutatásvezetı: Papp Mónika. Miskolc, pp. 3. Az Ipoly Eurorégió érdekérvényesítı tevékenysége. Megbízó: Bıhm Antal, MTA PTI, Az önkormányzatok és civil szervezetek érdekérvényesítése pp. 4. Szociális szolgáltatástervezési koncepció. Megbízó: Tiszaújváros önkormányzata pp. 5. A környezetvédelem Szlovákiában. Megbízó: A Kárpát-medence környezetvédelmi intézményrendszere OTKA dr. Nagy Imre, MTA RKK pp. 6. Háttértanulmány Mályi község szociális szolgáltatásszervezési és közoktatási feladat-ellátási koncepciójának elkészítéséhez. Miskolc, pp. 7. Szakértıi vélemény a FORRÁS pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadási regionális kísérleti projekt információfejlesztési koncepciójának és rendszertervének kialakításához. Miskolc, pp. 8. A Bódva-völgyi kistérség komplex fejlesztési stratégiája. Helyzetértékelés pp. 9. Az ózdi vállalkozásokról. Kérdıíves felmérés és elemzés pp. 10. Helyzetkép az Ózd-környéki önkormányzati társulás településeirıl oldal. 11. Helyzetkép a Tiszaújváros környéki önkormányzati társulás településeirıl. 41 oldal Északkelet-Magyarország humánerıforrásának föltárása a területi társadalomstatisztika és az elemzı szociológia módszerével pp. 13. The Scope of Local Authorities pp. A Magyar Szociológiai Társaság konferenciája Miskolcon. Miskolc, március 10. Dr. Mezei István tud. mtárs MTA RKK 6

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna. 1. Agrárpolitika vidékfejlesztés / szerk. Elek

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

Tanulmányok a horvát-magyar határszakaszról

Tanulmányok a horvát-magyar határszakaszról Tanulmányok a horvát-magyar határszakaszról 1. Andrási D. 2002: Kilencszáz év közös múlt az együttélés jegyében: a magyar-horvát kapcsolatok évfordulójának margójára. Nyelvünk és kultúránk, 124. pp. 46.

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516-572 Fax +36 96 516-579 E-mail smahom@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név Nemzetiség Magyar

Részletesebben

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 2. ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 Összeállította Simonfai

Részletesebben

A./ Tudományos könyvek

A./ Tudományos könyvek RÉDEI MARIREDEI MARIL. RÉDEI MÁRIA A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE A./ Tudományos könyvek Önállóan írt könyv (6) Rédei, M. 1985. A shift-share analízis szakirodalmi áttekintése és alkalmazási lehetőségei

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 3. Lakóhelyem turizmusföldrajza Statisztikák Idegenforgalmi évkönyv 1990-1996. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, 1991-1997. Idegenforgalmi statisztikai évkönyv 1997-2003.

Részletesebben

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve.

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Lentner Csaba Újjászervezett gazdaságpolitikák kora In: Tóth György László, Lentner Csaba, Zárug Péter Farkas Kik támadják

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Udovecz Gábor, D.Sc., Dr. habil Academic Position: Head of Doctoral School for Sciences of Management and Organisation, Kaposvár Sex: male Date of birth:

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék. MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. január március Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék. MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. január március Összeállította: Sziráki Zsuzsanna Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. január március Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK 1. Belényesi Emese: E-közigazgatás a magyar felsőoktatásban

Részletesebben

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 Ebből könyv, könyvrészlet, jegyzet: 165 tudományos cikk ISI által referált szaklapban: 1 tudományos cikk szaklapban: 93 Publikáció konferencia kiadványban:

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

ADALÉKOK A HATÁR MENTISÉG ÚJRAÉRTELMEZÉSÉHEZ MAGYARORSZÁGON ADDITIVES FOR THE REINTERPRETATION OF CROSS-BORDER CHARACTER IN HUNGARY *

ADALÉKOK A HATÁR MENTISÉG ÚJRAÉRTELMEZÉSÉHEZ MAGYARORSZÁGON ADDITIVES FOR THE REINTERPRETATION OF CROSS-BORDER CHARACTER IN HUNGARY * DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 2 2014 ISSN 1821-2506 ADALÉKOK A HATÁR MENTISÉG ÚJRAÉRTELMEZÉSÉHEZ MAGYARORSZÁGON Review ADDITIVES FOR THE REINTERPRETATION

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

ÚJ KIHÍVÁSOK EGY KIVÁROS INTERREGIONÁLIS KAPCSOLATAIBAN A MAGYAR ROMÁN HATÁRSZÉLEN LÉTAVÉRTESI ESETTANULMÁNY

ÚJ KIHÍVÁSOK EGY KIVÁROS INTERREGIONÁLIS KAPCSOLATAIBAN A MAGYAR ROMÁN HATÁRSZÉLEN LÉTAVÉRTESI ESETTANULMÁNY Baranyi Béla1 ÚJ KIHÍVÁSOK EGY KIVÁROS INTERREGIONÁLIS KAPCSOLATAIBAN A MAGYAR ROMÁN HATÁRSZÉLEN LÉTAVÉRTESI ESETTANULMÁNY NEW CHALLENGES IN THE INTERREGIONAL RELATIONS OF A SMALL TOWN IN THE HUNGARIAN

Részletesebben

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke Szakkönyvek, könyvrészletek - Juhász G. Garai P.: Human Research in

Részletesebben