ÓRIÁS NÁNDOR ALAPÍTVÁNY A JOGÁSZKÉPZÉSÉRT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓRIÁS NÁNDOR ALAPÍTVÁNY A JOGÁSZKÉPZÉSÉRT"

Átírás

1 ÓRIÁS NÁNDOR ALAPÍTVÁNY A JOGÁSZKÉPZÉSÉRT Székhely: 7624 Pécs, 48-as tér 1. Képviselő: dr. Mohay Ágoston, kuratóriumi elnök Tel.: / Adószám: Bankszámla: Szigetvári Takarékszövetkezet / Megyei nyt. szám: 928/2010; Orsz. nyt. azonosító: 23216/1996. Eljárt bíróság, ügyszám: Pécsi Törvényszék /1996. Az Óriás Nándor Alapítvány a Jogászképzésért alapítványi kuratóriumának 5/2014. (XII. 22.) számú határozata az Óriás Nándor-díj kiadásáról P r e a m b u l u m Az Óriás Nándor Alapítvány a Jogászképzésért (a továbbiakban: Alapítvány) a december 22-én megtartott kuratóriumi ülésén elhatározta, hogy (1) az Alapítvány Névadója, néhai dr. Óriás Nándor egyetemi tanár emlékezetének méltó ápolása végett, az Alapítvány alapító okiratának vagyon-felhasználási rendelkezései (14. pont) alapján a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának (a továbbiakban: PTE ÁJK) hallgatói javára Óriás Nándor-díj elnevezéssel évben díjat ad ki, ezzel (2) hangsúlyozni kívánja, hogy tisztelettel adózik a Névadónak a jogász ifjúság komplex szociális helyzete iránti mély érzékenységében megnyilvánuló, országosan közismert humanizmusának, (3) kinyilvánítani óhajtja, hogy elismeréssel tartozik a Névadónak a római jog stúdiumának több évtizedes oktatása során kifejtett, szenvedélyes munkásságában megmutatkozó jogpedagógusi nagyságának, (4) kifejezni szándékozik, hogy szem előtt tartja a Névadónak a latin nyelv és az antikvitás iránti mélységes szeretetét, ekképp (5) az e határozattal kiadandó, kizárólag az egyéni hallgatói teljesítmény alapján, nyilvános pályázat keretében odaítélhető díjjal támogatni kívánja a jogász alapképzésben részt vevő hallgatók közül a kimagasló tanulmányi eredményt elért, emellett az állam- és jogtudományi kutatómunkában, a szakmai versenyeken, az egyes tanszékek munkájában, a kar szakmai és tudományos közéletében eredményesen részt venni képes, megfelelő holt, illetve élő idegennyelvi ismeretekkel rendelkező, az e határozat 1. számú Mellékletét képező Szabályzatban megfogalmazott szempontoknak megfelelő pályázókat, s ezért az Alapítvány kuratóriuma egyhangú támogatás mellett elfogadta az alábbi szabályzatot:

2 2 1. cikk Az Alapítvány kiadja az Óriás Nándor díj elnevezésű díjat (a továbbiakban: díj). 2. cikk A díj részei: (1) e határozat 2. sz. Mellékletében megjelenő kép és leírás szerinti plakett, továbbá (2) e határozat 3. sz. Mellékletében foglaltak szerinti latin és magyar nyelvű oklevél, valamint (3) a díjat odaítélő kuratórium által eseti jelleggel meghatározott összegű pénzjutalom. 3. cikk A díj odaítélésének feltételeit és módját a határozat 1. sz. Mellékletében foglalt Szabályzat tartalmazza. Kmf. Dr. Mohay Ágoston s.k. a kuratórium elnöke Dr. Hornyák Szabolcs s.k. a kuratórium titkára Dr. Bencsik András s.k. Dr. Benke József s.k. Dr. Jusztinger János s.k. a kuratórium tagja a kuratórium tagja a kuratórium tagja

3 3 1. SZ. MELLÉKLET Szabályzat az Óriás Nándor-díjról I. fejezet A pályázat kiírása 1. A pályázatot a kuratórium december 29-én teszi közzé a PTE ÁJK kommunikációs eszközei útján (hallgatói folyóirat, kari honlap, hirdetőtáblák), a helyben szokásos módon, mind nyomtatott, mind elektronikus formában. 2. A pályázat kiírásában a kuratórium meghatározza a díj részeként odaítélhető pénzjutalom összegét. 3. A pályázati kiírás tartalmaz egyebekben minden olyan körülményt, amelyet a pályázónak a sikeres pályázat benyújtásához ismernie szükséges. II. fejezet A pályázati feltételek 4. A díjra az nyújthat be pályázatot, aki a PTE ÁJK jogász szakán hallgatói jogviszonyban álló joghallgató, vagy abszolutóriummal rendelkező záróvizsgázó, vagy a pályázat kiírásának tanévében záróvizsgázott hallgató. 5. A pályázat beadási határideje február 20. napja. 6. (1) A pályázatot a pályázónak írásban, egy példányban, az Alapítványhoz címezve a PTE ÁJK Tanulmányi Osztályán kell leadnia, amely tényről a Tanulmányi Osztály átvételi elismervényt állít ki. (2) A határidőben benyújtott pályázatot a kuratórium nyilvántartásba veszi. 7. (1) A pályázat nem jeligés. (2) A pályázatnak tartalmaznia kell: a) a pályázó személyes adatait (azaz: név, EHA-kód, állandó lakcím, levelezési cím, szemeszter, cím, telefonszám), b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket megismerte és elfogadta, c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kuratórium a pályázónak a pályázatban szereplő adatait megismerheti,

4 4 d) a pályázó hozzájárulását ahhoz, hogy a pályázata kedvező elbírálása esetén eredményét a kuratórium a nyilvánosság Preambulumban rögzített elvét érvényesítve a PTE ÁJK honlapján közzétegye, e) a pályázó fényképes életrajzát, f) a pályázó a tanulmányi és vizsgaeredményeit tanúsító bizonyítványának a PTE ÁJK Tanulmányi Osztálya által hitelesített másolatát, g) a pályázó szakmai előmenetelét és a 8 9. szerinti, a pályázat alapvető feltételeinek meglétét, illetve az elbírálásánál előnyt jelentő tények valóságát alátámasztó okiratok másolatát, továbbá h) minden olyan egyéb dokumentum másolatát, amely a pályázó álláspontja szerint előmozdítja pályázata eredményességét. 8. A pályázat alapvető feltételei: (1) legalább jó (4) rendű alapvizsga a Római jog elnevezésű kötelező tárgyból, (2) a pályázat benyújtását megelőző négy félévben 4,0 vagy afeletti súlyozott tanulmányi átlag (3) egy középfokú állami C-típusú vagy azzal megegyező értékű nyelvvizsga bármely élő idegen nyelvből. 9. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: a) az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában I., II. vagy III. helyezés, különdíj, vagy a Legjobb Opponens díja, b) a Köztársasági Ösztöndíj, c) a tanszéki demonstrátori tevékenység, d) országos vagy helyi tanulmányi vagy jogesetmegoldó versenyen vagy pályázaton eredményes azaz helyezéssel vagy díjazással járó részvétel, e) tagság az Óriás Nándor Szakkollégiumban, f) tanszéki tudományos diákköri tagság, g) további, bármely fokú nyelvvizsga bármely élő idegen nyelvből, h) bármely fokú nyelvvizsga latin (vagy egyéb holt) nyelvből vagy latin érettségi, i) elnyert külföldi jogi tanulmányi ösztöndíj, j) tudományos publikációs tevékenység. 10. (1) Érvénytelen a pályázat, ha azt a pályázó hiányosan vagy elkésetten terjesztette elő. (2) A kuratórium az érvénytelen pályázatot elutasítja. (3) A pályázatot érvénytelenség okából elutasító határozatot a kuratórium a pályázó által megjelölt levelezési vagy -címre megküldi. (4) A kuratórium pályázatot elutasító határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs.

5 5 III. fejezet A pályázatok elbírálása és a díj odaítélése 11. (1) A díjat a kuratórium a felállított pályázati rangsor első helyezettjének ítéli oda. (2) A díj megosztva nem ítélhető oda. 12. A pályázatok rangsorolásáról az Alapítvány kuratóriuma többségi határozatával dönt. 13. A díj odaítélését a kuratórium írásban indokolni köteles. 14. A kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. 15. Kizárási szabályok (1) A kuratóriumnak a díjjal kapcsolatos eljárásaiban nem vehet részt az a tag (elnök, titkár, tag), a) akinek a pályázó a Ptk ának b) pontja szerinti hozzátartozója, vagy b) akitől elfogultatlan döntés egyéb okból nem várható el (elfogultság). (2) A kizárási okot a kizárási szabályokkal érintett köteles bejelenteni. (3) A kizárási szabályok megsértésével hozott döntés érvénytelen. (4) A kizárási szabályok megsértése miatt érvénytelen döntés esetén a pályázati eljárást az ésszerűen elvárható legrövidebb határidőn belül, de az érvénytelenség megállapításától számított legfeljebb negyed éven belül elölről, teljes terjedelmében meg kell ismételni. (5) Az ekképp megismételt pályázati eljárásban a) az alapeljárásban érvényes pályázatot benyújtott pályázónak elegendő a nyilatkozata arról, hogy pályázatát fenntartja, b) az alapeljárásban elkésettség vagy hiányosság okán érvénytelen pályázatot benyújtott pályázók pedig újra pályázhatnak az általános feltételek és szabályok szerint. IV. fejezet A díj átadása és a díjazás nyilvánossága 16. (1) A díj odaítélése esetén a nyertes pályázó a díjat a kuratórium által megjelölt időpontban és helyszínen veheti át. (2) A díjat a kuratórium által kijelölt kuratóriumi tag (elnök, titkár, tag), vagy a kuratórium által felkért más személy adja át. (3) A díj átadásakor ismertetni kell az indokolást (laudációt) is. 17. A díjazott személyének és a laudációnak a közzétételéről az Alapítvány a PTE ÁJK-n szokásos módon hirdetőtábla, kari honlap, írott médiumok gondoskodik. * * *

6 6 2. SZ. MELLÉKLET 1. A díjhoz tartozó plakett elő- és hátlapjának reprodukciója a) Előlap b) Hátlap 2. A díjhoz tartozó plakett adatai és leírása a) Adatok Alkotója: Fábos György, ötvös- és szobrászművész Anyaga: bronz Mérete: átmérő: 80 mm vastagság: 7 mm b) Az előlap leírása A kör alakú plakett előlapjának közepén a Névadó 50-es éveiből származó mellképének repordukciója, körben latin és magyar nyelvű, nagybetűs, központozással elválasztott felirat: felül Cupidae legum iuventuti, alul Óriás Nándor díj. c) A hátlap leírása A kör alakú plakett hátlapjának közepén a Névadó neve, valamint alatta születésének és halálának éve található, körben magyar nyelvű, nagybetűs, központozással elválasztott felirat: felül: Alapítvány a jogászképzésért, alul Pécs, 2010.

7 7 3. SZ. MELLÉKLET 1. A díjhoz tartozó oklevél latin nyelvű változatának szövege Nos Præses et Secretarius Sociique Collegii Curagendarii Fundationis de Ferdinando Óriás Nominatæ - Lecturis Salutem! Viro/feminæ Illustrissim[o,-æ] ac Doctissim[o,-æ] Numerio Negidio ex lege et consuetudine Fundationis - de quo supra commemoravimus - hodierno die Præmium de Ferdinando Óriás Nominatum dedimus, detulimus atque pronuntiavimus. Ad cuius fidem hanc Diplomam Sculpturamque Minorem misimus, ea comprobavimus, subscripsimus et cum sigillo Fundationis firmavimus. Datum Quinqueecclesiis in Hungaria die mensis anno Domini bis millesimo. Locus sigilli Andreas BENCSIK / Josephus BENKE / Augustinus MOHAY / Szabolcs HORNYÁK / Johannes JUSZTINGER Socius Collegii / Socius Collegii / Præses Collegii / Secretarius Collegii / Socius Collegii 2. A díjhoz tartozó oklevél magyar nyelvű változatának szövege Mi, az Óriás Nándor Alapítvány Kuratóriumának elnöke, titkára és tagjai üdvözlet az olvasónak a legkiválóbb és legtudósabb úrnak / hölgynek, X. Y. -nak a fent nevezett alapítvány törvénye és szokásjoga alapján a mai napon az Óriás Nándor díjat adományoztuk, odaítéltük és azt tudtul adtuk. Ennek bizonyságául e diplomát és plakettet kibocsátottuk, azokat hitelesnek ismertük el, kézjegyünkkel elláttuk és az Alapítvány pecsétjével megerősítettük. Kiadatott Magyarországon Pécs Városában, az Úr évében havának napján Pecsét helye BENCSIK András / BENKE József / MOHAY Ágoston / HORNYÁK Szabolcs / JUSZTINGER János a kuratórium tagja/a kuratórium tagja/a kuratórium elnöke/a kuratórium titkára/a kuratórium tagja

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szeged, 2011. október 24. Az SZTE EHÖK Szabályzata Az eseti hallgatói

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi

Részletesebben

A Magyar Növényvédelmi Társaság alapító okirata

A Magyar Növényvédelmi Társaság alapító okirata A Magyar Növényvédelmi Társaság alapító okirata I. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK l./ A Társaság neve: Magyar Növényvédelmi Társaság. Angolul: Hungarian Plant Protection Society 2./ A Társaság alapításának éve:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. szülőföldi jogász

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. szülőföldi jogász PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet tanulmányi támogatásra a 2011/2012-es tanévben szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben részt

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2006 (2015.

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 -

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete A mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2007. 2015.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2015. június 27.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 21. (4), 22. (5) bk., valamint a 269/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. -ában

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. február 28.napjától

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EMÖT A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1

(Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 21. sz. melléklet az 1164/115. ZMNE számhoz 1. számú példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival)

Részletesebben

A Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata 1

A Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata 1 A Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata 1 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: EKF vagy Intézmény) Történelemtudományi Doktori Iskolájának Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer

Hallgatói Követelményrendszer A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete Hallgatói Követelményrendszer A Szervezeti és Működési Szabályzat I-II-III-IV. kötetét és mellékleteit az SZFE Szenátusa

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben