Karácsonyi miserend. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam DECEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsonyi miserend. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. DECEMBER"

Átírás

1 BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam DECEMBER Dicsôség a magasságban Istennek! (Lk 2,14) Írók, költôk, filozófusok számtalan alkalommal leírták, illetve állították, hogy az embert elsôsorban vágyakozásának minôségérôl lehet megismerni. Áruld el, hogy mire és hogyan vágyakozol, és én megmondom, hogy valójában ki vagy! szól az évezredes bölcsesség. A vágyakozás feltárja azt, hogy az ember hiány-lény, soha nem elegendô önmagának; nemcsak a másikat, hanem önmagát is keresi benne. A régi görög gondolkodók szerint az emberi létezés végcélja egy olyan szellemi állapot elérése, amelyben megszûnik az idô, az ember leveti az evilági gondok terhét, mint egy ruhát. Az igazi, valóságos és örökkévaló dolgok utáni vágyokozás örökkétartó megszabadulást hoz. Az ember rendeltetése és feladata egy olyan szellemi gyakorlat kialakítása, amely a földi élet keretei között fokozatosan felkészít e végsô állapotra (a mulandó dolgok mögött meglátni a maradandót, igaz és hamis megkülönböztetése és így tovább). Természetesen az ókorban nem mindenki gondolkodott ilyen emelkedett stílusban. Az antik világ istenei mégiscsak az emberi képzelet teremtményei voltak. Ugyanolyan jó és rossz tulajdonságokkal rendelkeztek mint az emberek, az égi és a földi világ egymásban tükrözôdött, határaik elmosódtak, halandókat ruháztak fel halhatatlan erényekkel A vágyakozás fentebb összefoglalt jellemzôi feltételezik, hogy Isten egy elérhetetlen messzeségben lakozik, akinek távolsága válik vonzerôvé és elháríthatatlan megszólítottsággá. Az ember vágyakozásában feltáruló elérhetetlen messzeség tapasztalata feltárja hiányosságaimat és tökéletlenségemet, de egyszersmind beteljesüléssel és a hiány megszüntetésével kecsegtet. Olyan ûrt tár fel bennem, amelyet addig nem is érzékeltem. [ ] Megsebez. A seb pedig egyre szaggatóbb fájdalommal ég, miközben az elérhetetlen messzeség folyamatosan vonz magához, és e vonzásban csak egyre mélyülô sebem kigyógyításával, a bennem felnyíló hiány betöltésével kecsegtet. (Vetô Miklós: A teremtô Isten. Budapest, Kairosz Kiadó, o.) E sorok nemcsak az adventi várakozás lényegét világítják meg, hanem kifejezik az ember vágyakozásának felszín alatt végighúzódó, mélyebb értelmét: egy szebb és jobb világ kívánalmát, amely nem érhetô el pusztán emberi erôfeszítéssel, hanem csak akkor, ha megszûnik Isten és az ember elválasztottsága. Karácsony ünnepét, az Ige megtestesülésének titkát szinte himnikus sorokkal írja le a keresztény ókor egyik legnagyobb hatású prédikátora, Nazianzoszi Szent Gergely: Maga az Isten Fia, a minden idôknél elôbb való, a láthatatlan, a felfoghatatlan, a testetlen, a kezdettôl fogva kezdet, a világosság a világosságtól, az élet forrása, a halhatatlanság forrása, a szép ôsminta lenyomata, az eltörölhetetlen pecsét, a változatlan képmás, az Atya meghatározása és szava. Saját képmásában foglalt helyet, és hordozta a testet a test miatt, a szellemi lelket az én lelkem miatt, a hasonlót a hasonlóval tisztítva meg újra. [ ] A Gazdag szegénnyé válik, vállalja a szegénységet, az én testemet, hogy engem gazdagítson istenségével. A Teljes kiüresedik, mert rövid idôre kiüresedik dicsôségétôl, hogy én vehessek az ô teljességébôl. (Uô.: Beszédek. Ókeresztény Írók, 17. kötet, 242. o.) Isten már nem az elérhetetlen messzeségben lakozik, dicsôsége nem az érintetlen tökéletességet jelenti, nem zárkózik el és nem teszi magát hozzáférhetetlenné. A Szentírás tanúsága szerint Isten dicsôsége megnyilvánult a teremtésben, a szövetségkötésekben, a választott nép történetében: Jézus születésekor pedig ez a dicsôség a gyermek arcán ragyogott fel látható alakban. Az Ige megtestesülésében az örök isteni lét foglalódik bele a Názáreti Jézus konkrét, történelmi létezésébe. A dicsôség tehát nem Isten hatalmát jelenti, hanem az ember iránti szeretetbôl fakadó jóságos alászállását, hogy kiragadjon bennünket a bûn, a sötétség, a hazugság és elidegenedés világából. Dicsôség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek! énekli az angyalok kórusa. A magasság többé már nem az elérhetetlen Istent, a megközelíthetetlen elzárkózás fenségét jelenti, hanem azt, hogy ez az Isten belebocsátkozik teljes valóságával az ember életébe, részt vállal benne, értünk vállalt és szeretetbôl fakadó áldozatvállalásra indítja. A gyermek Jézus születésének szeplôtelensége, létezésének ártatlansága a teremtett emberi lét teljességét sugallja Bolla István Fotó: Márton László Karácsonyi miserend December óra Fenyves-alsó Mária templom óra Balatonfenyves Szent Erzsébet templom December óra Fenyves-alsó Mária templom óra Balatonfenyves Szent Erzsébet templom óra Fonyód-Bélatelep Szent Anna kápolna December óra Fenyves-alsó Mária templom óra Balatonfenyves Szent Erzsébet templom óra Fonyód-Bélatelep Szent Anna kápolna Vasárnapi szentmisék óra Fenyves-alsó Mária templom óra Balatonfenyves Szent Erzsébet templom óra Fonyód-Bélatelep Szent Anna kápolna Szeretettel meghívjuk és várjuk Önt és kedves családját adventi ünnepi szentmisénkre, melyet december 15-én 14 órakor tartunk a balatonfenyves-alsói Mária-templomban. Megtekinthetô lesz a Jézus születését idézô Betlehem, melyet a Bojtor család készít. A rendezvény programjai: szentmise, melyet Balla István celebrál, a balatonfenyvesi óvodások mûsora, a balatonkeresztúri balatonmáriafürdôi Bárdos Lajos Nôi kar mûsora Református istentiszteletek Minden vasárnap óra December óra December óra (Úrvacsorás istentisztelet) január óra

2 FENYVESI ÚJSÁG KISBÍRÓ DECEMBER A községházáról jelentjük November 18-án tartottuk a képviselô-testület soron következô munkaterv szerinti ülését melyen 14 napirendet tárgyaltunk. Nem járult hozzá a testület a Fenyves-alsói Muskátli Vendéglô elôtti közterület (közút) tartós bérbe adásához, melyet az étterem vezetôje kért, de annak idôleges igénybevételét eseti közterület használati engedéllyel jóvá hagyta. Pályáztatást követôen a kéményseprûipari közszolgáltatásokat január 1-tôl december 31-ig a Somogy Kéményseprô Mester Kft.-vel végeztetjük. Módosította a testület a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodását, annak mûködésének tartalmáról, módjáról egyeztetést kezdeményezünk a többi tagtelepüléssel. A szociális tûzifa pályázásának, és juttatásának módját tartalmazó kiegészítésekkel módosította a testület a szociális ellátások helyi rendszerérôl szóló rendeletünket. Kiírta a képviselô testület a 2013/14 évi hóeltakarítási, és síkosságmentesítési pályázat tartalmát, a meghívandó vállalkozások körét, egyben kijelöltük a pályázatot elbíráló bizottságot. Elfogadta a testület a Község Önkormányzata közötti idôszakának belsô ellenôrzési stratégiai tervét, valamint a 2014 évi belsô ellenôrzések tervét. Egyhangú szavazással fogadták el a képviselôk a község 2013 háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót Ft bevétellel, és Ft kiadással. Településszépítés Módosította a testület az idei költségvetési rendeletet azon elemekkel, amelyeket már határozatokkal jóvá hagyott. A Fenyvesi utca elején lévô pavilon (volt Siotour) elôvásárlási jogának eldöntésére a képviselôk további információkat kértek beszerezni. Elfogadták a képviselôk a Központi strand, és a Fenyves alsói strandok üzleteinek jövô évi bérbeadásának feltételeit, ezeket az érintett üzlet telektulajdonosokkal határidô kitûzésével ismertetni kell. Döntött a testület, hogy a kisvasúti állomás keleti oldalán lévô parkoló területén álló üzletsor elsô üzletét annak felajánlása ellenére nem kívánja tulajdonba venni, annak nem tisztázott jogi helyzete miatt. A jövô évi támogatási keretbôl 2 millió forint támogatást szavazott meg a testület a Turisztikai Egyesület számára azzal a feltétellel, hogy annak átutalásáig az ellôzô támogatás összegérôl el kell számolni. Módosította a testület a házi komposztálás népszerûsítése Balatonfenyvesen címû pályázatunk saját forrását, mely Ft, míg az elnyert összeg Ft november 20-i rendkívüli ülés A Fenyvesi utca elején lévô pavilon elôvásárlási jogával a testület az eladó által jelzett 1,2 millió Ft + áfa összeg erejéig élni kíván döntött a képviselô testület. Döntést hoztak a képviselôk, hogy pályáznak új tanyagondnoki autó beszerzésére 3,5 millió Ft + áfa összegig, melyhez az önerôt ( Ft) biztosítják. (Lombár) Elsô alkalommal került kiírásra a helyi településszépítô verseny, melynek a Virággal a tiszta Fenyvesért 2013 nevet adta az önkormányzat. A verseny elsô díjkiosztó ünnepsége zajlott le november 18-án a hivatal nagytermében. A meghívottakat és vendégeket Lombár Gábor köszöntötte. Megköszönte a versenyben résztvevôknek, hogy megtették az elsô lépéseket, hogy hagyomány szülessen. Külön szólt a köszönet a kezdeményezôknek, és elhangzott az ígéret: ez a mozgalom folytatódni fog, és kibôvítve szolgálja majd mindanyiunk kellemes környezetét. Elismervényt illetve kitüntetô táblát kaptak: Fenyves legtisztább legtakarosabb portálja Radó Jánosné, a Kossuth Lajos utcában. A legtisztább, legvirágosabb vendéglôje: a Paprika Csárda, legtisztább, legszebb vállalkozás-intézmény udvara: a Stefán Kft.-é, a leggondozottabb park utcai elôkertjének gazdája a Hubertus Hof, a legtisztább, a legvirágosabb szálláshely a Fenyves utcai Roland apartman lett. Különdíjban részesült a Katolikus templom és a Tátika utcai régi temetô gondozásáért az Ezüstfenyô Nnyugdíjas Klub. A legtisztább, legvirágosabb nyaraló címet dr. Szilvássy Botond Egri utcai tulajdonos érdemelte ki. Tiszta, virágos nyaraló díjakat kaptak továbbá Horváth József (Vörösmarty utca), Fekete Jánosné (Fenyves utca), Johann Weber (Dráva utca) tulajdonosok. A többnyire örökzöld s virág ajándékokat a Komlai Kert Centrum Kft., a Kertbarátok Boltja és a Hibiscus Faiskola Kft. ajánlotta fel. Köszönet érte! Kaponya Ottó AZ ÜNNEP PROGRAMJA December ig a balatonfenyvesi Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület által feldíszített Mikulásvonat közlekedik Balatonfenyves és Somogyszentpál között. A vonatra csak érvényes menetjeggyel lehet felszállni! December 12. (csütörtök) óra Bébikarácsony a 3 év alatti gyermekek részére Helyszín: Községháza nagyterme December 15. (vasárnap) óra Ünnepi szentmise, majd a balatonfenyvesi óvodások és a Balatonkeresztúr Balatonmárifürdô-i Bárdos Lajos Nôi Kar adventi mûsora. Ettôl a naptól megtekinthetô a Bojtor család által készített Betlehem. Helyszín: Balatonfenyvesalsó Máriatemplom December 18. (szerda) óra Óvoda karácsonyi ünnepsége Helyszín: Óvoda December 19. (csütörtök) óra Imremajor karácsonyi ünnepség Helyszín: Imremajor December 21. (szombat) 9.00 óra Fekete István Általános Iskola karácsonyi ünnepsége Helyszín: Általános iskola, sportcsarnok óra Községi karácsony Helyszín: Sétáló utca eleje, vasútállomás elôtti tér A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ ruhabörzét szervez december 12. (csütörtök) 10:00 12:00-óráig. Helyszín: Balatonfenyves, Kölcsey u. 30. Januári számunk lapzártája december 20., 12 óra FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja. Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Vecsera Jánosné. Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter). ISSN Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20. Nyomdai munkák: PV&P Kft Kaposvár, József u

3 2013. DECEMBER Húszéves a fenyvesiek lapja FENYVESI ÚJSÁG Békés Karácsonyt és Boldog Újesztendôt 3

4 FENYVESI ÚJSÁG Húszéves a fenyvesiek lapja DECEMBER 4

5 2013. DECEMBER Húszéves a fenyvesiek lapja FENYVESI ÚJSÁG 5

6 FENYVESI ÚJSÁG Húszéves a fenyvesiek lapja DECEMBER 6

7 2013. DECEMBER KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG Bosnyák Viktória író-olvasó találkozója A szerzô, akinek eddig tíz gyermekeknek szóló könyve jelent meg, a községi könyvtár által szervezett íróolvasótalálkozó vendége volt november 8-án. Az írónô rögtön közvetlen kapcsolatot alakított ki az érdeklôdô tanulókkal, majd röviden bemutatkozott és bemutatta az eddig megjelent könyveit. Érdekes részleteket árult el arról, hogy hogyan születtek a könyvei, például: honnan jöttek az alapötletek vagy kikrôl mintázta a szereplôket. Bosnyák Viktóriának nem csak a Tündérboszorkány címû kötetével ismerkedhettek meg a gyerekek, hanem a trilógia további két részével, a Klott Gatya, ne fárassz! és az Analfa visszatér címû ifjúsági regényekkel is. Szó esett az írónô meseregény-sorozatairól is, melyek közül az Amikor kivirágzott a fánk fánk címû mûbôl forgatókönyv is készült, s az abból készült televíziós gyermekmûsort hamarosan mûsorára tûzi a Magyar Televízió. A filmben szereplô zeneszövegeket ugyancsak Bosnyák Viktória írta, s Tolcsvay László zenésítette meg azokat, melyek közül egyet meg is hallgathattak a gyerekek. A találkozó végén a tanulók dedikált könyvjelzôt kaptak. Nagyon jó hangulatban telt el a délután, Bosnyák Viktória varázslatos személyisége elbûvölt minden résztvevôt. V. I. Ingyenes jogsegélyszolgálat SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerôse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetrôl, kérjük, jelezze az alábbi elérhetôségeken: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06-1/ , 06-70/ weboldal: Minden információt bizalmasan kezelünk! A Községi Könyvtár nyitvatartási ideje hétfôtôl péntekig 10 12, óra telefon: 85/ Leselejtezett könyvek a könyvtárból ingyen elvihetôk! Tikno elment Andocsi Zolit mindenki így ismerte: Tikno. Ez a név kicsit, kis embert jelent, valószínûleg a termete után kapta, de ô büszkén viselte. Egészen 67 éves koráig, amikor betegségébôl már nem tudott felépülni. Zoli elment, de gazdag örökséget hagyott, ismerôsei és barátai szeretetét és megbecsülését. Tikno becenevével ellentétben nagy ember volt. Nagy volt szívben és lélekben, számára a barátság, a segítôkészség és a családszeretet mindent megelôzött. Érzelmeit ugyan magában tartotta, de aki jobban ismerte tudta, hogy harsány életfelfogása és megnyilvánulásai, valamint életvidámsága mögött mély érzelmek húzódnak meg. Erôsen kötôdött Balatonfenyveshez. Több mint negyven éve kora tavasztól késô ôszig szinte Fenyvesen élt és hódolt szenvedélyeinek, a Balatonnak, a horgászatnak, a vitorlázásnak és a kapcsolatok ápolásának. Mindenütt voltak barátai. A környezô kikötôkben a hajósok régi ismerôsként üdvözölték, szinte Fenyves nagykövetének tekintették, mert mindenrôl tudott és minden érdekelte. Fiatalabb korában sokat sportolt. Magas szinten kézilabdázott, de tekézésben is a jobbak között tartották számon. Késôbb a vitorlázást választotta, aminek szeretete élete végéig megmaradt. A vitorlásegyesületnek megalakulása óta (1996) aktív és eredményes tagja volt. Kategóriájában számos versenyt nyert, sôt rövid ideig az egyesület irányításában is részt vett, mint a versenyek szervezéséért felelôs vezetôségi tag. A vitorlázást fiával és annak barátaival is megszerettette, amikor jöttek, a kis nyaralóban alig fért el a család és a sok jó barát, de mindig jól érezték magukat és boldogok voltak. Zoli elment, családja és barátai november 15-én búcsúztatták a pécsi köztemetôben, de ez nem utolsó búcsú volt, mert végakarata szerint tavasszal balatoni barátai és vitorlázó társai a vízen is megemlékeznek róla, amikor az emlékezés koszorúját a Balaton vizébe dobják. Andocsi Zolit, a viszonylag fiatalon elhunyt édesapát és nagyapát gyászolja leánya Zsanett, fia Zoltán, unokái Kata, Zsófi és Zolika, menye és veje és szeretett élettársa, Erika, valamint édesanyja, Ilonka néni, és édesapja, János bácsi. Mindazok nevében, akik szerették, ezúton is kifejezzük a család gyászában mély együttérzésünket és részvétünket! K. P. 7

8 FENYVESI ÚJSÁG KÖZ(SÉGI)ÉLET DECEMBER Mikulásvonatként közlekedik a fenyvesi kisvonat A Balatonfenyves és Somogyszentpál között menetrend szerint közlekedô kisvonat elsô vagonját és a mozdonyt öltöztette ünneplôbe a helyi nyugdíjas egyesület, hogy ezzel is színesebbé tegyék a karácsonyvárás idôszakát. Az idei alkalom az elsô, de mindenképpen hagyományt szeretnének teremteni hangsúlyozta Jánosházi Katalin. Az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület elnöke elmondta, hogy a keddi nap, egyfajta nulladik nap volt, amikor az egyesület látta vendégül a helyi gyerekeket. Reggel az óvodások, délután a kisiskolások szálltak a Mikulásvonatra, ahol almát, csokimikulást osztott a Télapó a gyerekeknek a közel másfélórás utazás alatt, akik verssel, énekekkel köszönték meg az ajándékot. A feldíszített szerelvény szerdától az év utolsó napjáig naponta menetrend szerint közlekedik, melyen érvényes menetjeggyel lehet utazni. Napok óta lázas készülôdést lehetett észre venni a kisvasúti állomáson. Díszbe öltöztették az állomást és a kisvonatot kívül-belül. A gyermekeink nagy örömére az elsô osztályosok is meghívást kaptak a mikulásvonatozásra. Izgatottan indultak útnak délután az iskolából Livi néni és Kati néni kíséretével. Miután felszálltak megérkezett a Mikulás a krampusszal. A gyerekek versekkel, énekekkel köszöntötték a Nagyszakállút, aki édességgel, gyümölccsel ajándékozta az aprónépet. A szépkorúak szorgos keze által készült finom süteményekkel kínálták vendégeiket. A krampusz sem tétlenkedett, a bátrabb jelentkezôket jól bekormozta. A visszaút is jó hangulatban telt el, köszönjük Haszon Zsoltnak az emlékezetes pillanatokról készült gyönyörû fotókat. Magam és szülôtársaim nevében is szeretném megköszönni Jánosházi Katinak, az Ezüstfenyô vezetôjének és a segítô tagoknak fáradságos munkáját, amellyel emlékezetessé tették gyermekeinknek ezt a napot. Potecz Réka BÉKÉS KARÁCSONYT, BOLDOG ÚJ ESZTENDÔT kíván minden fenyvesinek Fenyves Önkormányzata, Hivatalának dolgozói és a FENYVESI ÚJSÁG 8

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR 120 év százhúsz érv! Ezt a szlogent választottuk 2016-os évfordulóink megünnepléséhez. Nem okoz komoly problémát, ha fel kell soroljuk

Részletesebben

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. DECEMBER Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi szentmisém (egy kápolnában, ahol nem volt világítás, csak néhány gyertyafény pislákolt

Részletesebben

BEKÖSZÖNT A MIKULÁS. Az év legszebb napjai következnek. Közeleg a. BOLDOG KARÁCSONYT és ÚJ ESZTENDÔT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

BEKÖSZÖNT A MIKULÁS. Az év legszebb napjai következnek. Közeleg a. BOLDOG KARÁCSONYT és ÚJ ESZTENDÔT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XIX. évfolyam 2012. DECEMBER Az év legszebb napjai következnek. Közeleg a szeretet és a béke ünnepe. A karácsony elôtti négy hét a készülôdés és várakozás jegyében

Részletesebben

TÍZNAPOS ÜNNEP. Semmi se lesz mostantól, az új esztendôtôl úgy, ahogy. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013.

TÍZNAPOS ÜNNEP. Semmi se lesz mostantól, az új esztendôtôl úgy, ahogy. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. JANUÁR Semmi se lesz mostantól, az új esztendôtôl úgy, ahogy eddig volt. Már ami az önkormányzat, Fenyves mûködését, polgárai és nyaralópolgárai

Részletesebben

Gazdálkodásunk alapja: Balatonfenyves Község Önkormányzata

Gazdálkodásunk alapja: Balatonfenyves Község Önkormányzata BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. FEBRUÁR Gazdálkodásunk alapja: Balatonfenyves Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének várható fôösszege 668 597 E Ft. A bevételek legnagyobb

Részletesebben

Ady Endre idôben távolról visszhangzó

Ady Endre idôben távolról visszhangzó BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. OKTÓBER Ady Endre idôben távolról visszhangzó szavai találóan írják le az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevôinek áldozatos és bátor

Részletesebben

A település költségvetésének összeállítása az egyik

A település költségvetésének összeállítása az egyik BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. ÁPRILIS A település költségvetésének összeállítása az egyik legfontosabb feladatunk, számai határozzák meg gazdálkodásunkat, ezzel együtt fejlesztésünk

Részletesebben

Kitüntetettjeink A március 26-i közgyûlésen, annak zárt szakaszában döntöttek a képviselôk a település kitüntetô címeinek odaítélésérôl.

Kitüntetettjeink A március 26-i közgyûlésen, annak zárt szakaszában döntöttek a képviselôk a település kitüntetô címeinek odaítélésérôl. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. MÁJUS Kitüntetettjeink A március 26-i közgyûlésen, annak zárt szakaszában döntöttek a képviselôk a település kitüntetô címeinek odaítélésérôl.

Részletesebben

AZ EMBERFIÁNAK NINCS HOVÁ FEJÉT LEHAJTANI

AZ EMBERFIÁNAK NINCS HOVÁ FEJÉT LEHAJTANI BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XVI. évfolyam 2009. DECEMBER AZ EMBERFIÁNAK NINCS HOVÁ FEJÉT LEHAJTANI Kedves Fenyvesi Testvérek! Nagy öröm a számomra, hogy együtt készülhetek karácsonyra újságunk

Részletesebben

BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS

BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS Magyarbánhegyesi HAVILAP III. évfolyam 1. szám - 2015.január MOTTÓ: A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében. - ELEANOR ROOSEVELT - Minden kedves magyarbánhegyesi lakosnak egészségben,

Részletesebben

Jó ideje folyik az idei esztendô költségvetésének tervezése,

Jó ideje folyik az idei esztendô költségvetésének tervezése, BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. FEBRUÁR Jó ideje folyik az idei esztendô költségvetésének tervezése, elôkészítése, melyrôl minden évben igyekszem tájékoztatni a kedves olvasókat

Részletesebben

Nyáron nem lehet építkezni, fúrni, faragni bizony

Nyáron nem lehet építkezni, fúrni, faragni bizony BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. NOVEMBER Nyáron nem lehet építkezni, fúrni, faragni bizony jó lenne, ha ezt a magánépítkezôk is a magukénak éreznék. Foglalkozunk is egy szabályozás

Részletesebben

Történelmi személyekrôl nehéz írni. Sok ember

Történelmi személyekrôl nehéz írni. Sok ember BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. AUGUSZTUS Történelmi személyekrôl nehéz írni. Sok ember úgy gondolja, hogy mindig elô kell hozakodni valami új ténnyel/eseménnyel (félve az

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

FÖLDVÁRY MIKSA EMLÉKEZETE

FÖLDVÁRY MIKSA EMLÉKEZETE BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. FEBRUÁR Ahogy arról már több alkalommal is tájékoztatást adtam, minden évkezdés legfontosabb feladata az aktuális költségvetés összeállítása,

Részletesebben

Folytatódik: a település strandjának felújítása.

Folytatódik: a település strandjának felújítása. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XIX. évfolyam 2012. JANUÁR Folytatódik: a település strandjának felújítása. A kedvezô vízállásra és a szerencsésen enyhe télre való tekintettel a munkálatokat végzô

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Rosszabbat soha! Már a harmadik hôségriasztás alkalmával túljutottunk

Rosszabbat soha! Már a harmadik hôségriasztás alkalmával túljutottunk BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. SZEPTEMBER Rosszabbat soha! Már a harmadik hôségriasztás alkalmával túljutottunk az ötödiken is azóta látszódott, érzôdött, hogy az idei idény,

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. MÁRCIUS. számoljunk együtt. Százhatvanhat

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. MÁRCIUS. számoljunk együtt. Százhatvanhat BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. MÁRCIUS számoljunk együtt. Százhatvanhat esztendeje már annak, hogy a pesti ifjúság a késôbb a forradalom kávéházának nevezett Pillvax asztalai

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Farsangi körkép. 2013. február www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Farsangi körkép. 2013. február www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2013. február www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Exkluzív interjú Csenger-Zalán Zsolt polgármesterrel Önkormányzati közlemények Farsangi bálok, sportbál Czeglédi Gizella

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÍGY ÜNNEPELTÜNK...

VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÍGY ÜNNEPELTÜNK... BALATONAKALI ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Január óta tervezgettük, hogyan lehetne igazán emlékezetessé tenni legszebb tavaszi ünnepünket, március 15-ét. Erdélyi testvértelepülésünk polgármestere, Kanyaró Pál

Részletesebben

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN OLVASÓJÁNAK

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN OLVASÓJÁNAK BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. JANUÁR December közepétôl jó egy hónapon keresztül, ha megállunk ismerôsökkel, akár ismeretlenekkel találkozva, szinte biztos hogy Boldog Új

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Április MÁRCIUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Április MÁRCIUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 1 Április Füttyös kedvű suhanc, bolondos április, Hol megvidámítasz, hol meg elszomorítsz. Leparancsolod a kabátot, kendőket, Majd a fényes égre hófelhőket görgetsz. Sűrű pelyhekben hull, már mindent beterít,

Részletesebben

Kiválóink. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. JÚNIUS

Kiválóink. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. JÚNIUS BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. JÚNIUS Kiválóink Önállóságunk kezdetét ahhoz a népszavazáshoz, annak idôpontjához kötjük, amellyel eldönthettük: mi magunk kívánjuk sorsunkat

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok!

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja 2016. JANUÁR Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Újra eltelt egy év, és mint ahogyan a világ számtalan pontján, itt Magyarcsanádon is számot

Részletesebben

MIT SZERETNÉNK? A FÜGGETLENSÉG NAPJÁN. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XIV. évfolyam 2007. MÁJUS

MIT SZERETNÉNK? A FÜGGETLENSÉG NAPJÁN. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XIV. évfolyam 2007. MÁJUS BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XIV. évfolyam 2007. MÁJUS MIT SZERETNÉNK? Óvatos a cím, s az óvatosságra minden okom megvan, hiszen ma az önkormányzatok lehetôségei enyhén szólva korlátozottak.

Részletesebben

Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról

Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról Tartalomból: Húsvéti köszöntõ Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról Baba-Mama Börze Foltos otthon - a bekecsi Folt-Varázs Kör Házi sütemények versenye Március idusa Bekecsen

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

Advent első vasárnapjára készültünk

Advent első vasárnapjára készültünk Dunaszentmiklós 2015. november Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 36. szám Advent

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. Október Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy

Részletesebben

VAJSZLÓI HÍREK Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja

VAJSZLÓI HÍREK Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja II. évfolyam 2. szám. Választások után Tisztelt vajszlói lakosok! Dr.Vittay Szilárd alpolgármester VAJSZLÓI HÍREK Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja 1982 óta élek és dolgozom a településen

Részletesebben

BALATONPARK. Az esztendô legemelkedettebb ünnepe. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. AUGUSZTUS

BALATONPARK. Az esztendô legemelkedettebb ünnepe. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. AUGUSZTUS BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. AUGUSZTUS Az esztendô legemelkedettebb ünnepe augusztus huszadika, István királyt, az államalapítót, az országépítôt ünnepeljük, aki még Vajknak

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

2012. december XXII. évfolyam 12.szám

2012. december XXII. évfolyam 12.szám 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2012. december XXII. évfolyam 12.szám Az óvodások KARÁCSONYÁVAL kívánunk minden kedves olvasónknak Áldott, Békés, örömökben gazdag ünnepeket. 2 Bajóti Kisbíró

Részletesebben

Áldott, meghitt, friss kalács-illatú, gyertyafényes karácsonyi ünnepeket és egészségben, örömökben, sikerekben gazdag 2013-as évet kívánunk!

Áldott, meghitt, friss kalács-illatú, gyertyafényes karácsonyi ünnepeket és egészségben, örömökben, sikerekben gazdag 2013-as évet kívánunk! Bikali Újság www.bikal.hu 2012. december Dömötör Tibor: Karácsony Karácsonykor: Angyalok szállnak, Híradást hoznak, Béke jegyében, Élet fényében, Szentség lelkében, Hívők hitében, Krisztus képében Földön

Részletesebben

Tóth Árpiról beszélgettünk, halála elsô évfordulóján. Fenyvesi

Tóth Árpiról beszélgettünk, halála elsô évfordulóján. Fenyvesi BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. FEBRUÁR Tóth Árpiról beszélgettünk, halála elsô évfordulóján. Fenyvesi Tóth Árpádról, aki mûvésznevét annak idején, amikor kezdô alkotóként

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR Mindenki karácsonya Immár évtizedes hagyomány, hogy a Szentestét két nappal megelózó délutánon a múvelódési központ színes programsorozattal invitálja

Részletesebben

VONYARCVASHEGYI DISZNÓTOROS. és Kolbásztöltő Verseny Eötvös Károly Általános Iskola udvara. november 21. Megemlékezés 2. oldal

VONYARCVASHEGYI DISZNÓTOROS. és Kolbásztöltő Verseny Eötvös Károly Általános Iskola udvara. november 21. Megemlékezés 2. oldal Hagyományőrző nap 2. oldal Megemlékezés 2. oldal Márton-napi felvonulás 7. oldal Vonyarcvashegyi Hírmondó 2015. november 19. XIX. évfolyam 10. szám november 21. VONYARCVASHEGYI DISZNÓTOROS és Kolbásztöltő

Részletesebben

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden I. évfolyam 2. szám. Tűzifa Támogatás VAJSZLÓI HÍREK Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

HartApro.hu. Havonta megjelenő, ingyenes újság. A Böddi-szék 5. oldal

HartApro.hu. Havonta megjelenő, ingyenes újság. A Böddi-szék 5. oldal HartApro.hu ISSN 2064-3241 Szavalóverseny a Költészet napján 3.oldal Havonta megjelenő, ingyenes újság A Böddi-szék 5. oldal 2014. május Tatán nyílt ideiglenes kiállítás hartai bútorokból 3. oldal Ráday

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. december 19-ei nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Egy település vezetésének, a képviselô testületnek

Egy település vezetésének, a képviselô testületnek BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. ÁPRILIS Egy település vezetésének, a képviselô testületnek minden esztendôben a legfontosabb feladata, hogy megalkossa azt a rendeletet, amely

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

A kiadvány alapjául szolgáló szöveget Elôször Adrien Parvillers SJ. adta ki 1740-ben XII. Kelemen pápa jóváhagyásával és ajánlásával

A kiadvány alapjául szolgáló szöveget Elôször Adrien Parvillers SJ. adta ki 1740-ben XII. Kelemen pápa jóváhagyásával és ajánlásával A BOLDOGSÁG TITKA Tizenöt ima, melyet a mi Urunk, Jézus Krisztus, Szent Brigittának mondott Rómában, a Szent Pál templomban és napi hét ima a Szent Vér tiszteletére A kiadvány alapjául szolgáló szöveget

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

XII. évfolyam 17. szám

XII. évfolyam 17. szám Alapige: Ruth 1,16-17 Elhangzott: 2009. május 3-án Édesanyák napján yerekkoromban - a nagyölvedi parókia hatalmas udvarán - nagyon szerettem madárfészek után kutatni, a madarak szabad életét meglesni.

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Á Á É É Ü Á Ú Ü é ő ó ő ő í é Á é é é í ő í ó ó í ü é ó é ő ő ő í í ü ő í ő ü ő í ö ü ő í í ó ő é é é ó é é é é é é é ü é é é é é é ú ó é ö é é é é í ü ü ő é ő é ó é ő é ü ő í ó ü ő í Í ö ő ü ü ő ö é é

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. május 25-én tartotta munkaterv

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

AKTUÁLIS. Adventi várakozásban

AKTUÁLIS. Adventi várakozásban AKTUÁLIS A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2003 óta hagyománnyá vált keresztállítási missziójához egyre több településen mûködõ szervezetük kapcsolódik. Az idén ötven helyen állítottak keresztet Advent

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL ABUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2010. MÁRCIUS ÁPRILIS X. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL ABUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2010. MÁRCIUS ÁPRILIS X. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL ABUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2010. MÁRCIUS ÁPRILIS X. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM PÜNKÖSDI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK 2010. MÁJUS 23. MÁJUS 24. Hagyományainknak

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben