BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam JANUÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR"

Átírás

1 BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam JANUÁR 120 év százhúsz érv! Ezt a szlogent választottuk 2016-os évfordulóink megünnepléséhez. Nem okoz komoly problémát, ha fel kell soroljuk azokat az érveket, amelyek amellett szólnak, hogy miért is szeretjük Fenyvest, mit jelent számunkra, miért érezzük jól magunkat itt, ahová születtünk, ahol éljük az életünk, és ahonnan nehezen mozdulunk ki. Próbálják csak meg, és fogalmazzák meg maguknak azon kérdéseket, amelyekre a válasz végezetül egy-egy érv lesz Balatonfenyves mellett. Nyílván mindenki számára más, és más a meghatározó persze, hiszen nem egyformák a meghatározó élményeink. Vagyunk, akik születésünktôl, itt élünk, itt tanultunk járni a helyi óvodában, majd az iskolánkban kaptuk meg azokat az alapokat, amelyekkel felvértezve, felnôve jó esetben itthon folytathattuk az életet, itt alapítottunk családot, ide születtek már gyermekeink, egy emberöltôvel késôbb. Vannak, akik késôbb, már felnôtt korukban kerültek Fenyvesre, számukra is mást jelent az itteni lét, bár bizonyos vagyok abban, hogy Ôk is ragaszkodnak közös otthonunkhoz, de ez a ragaszkodás máshonnan táplálkozik. Számukra nincsenek meg azok az emlékek, amelyek egy gyermekkori bújócskázással, vagy korcsolyázással kapcsolhatóak össze. Megint mást jelent Fenyves a nyaralópolgároknak, akik idôlegesen élnek velünk, bár sokuk kötôdése van olyan erôs, mint a miénk, többeknek már a nagyszülei is itt töltötték a nyarakat, és ne feledjük, közülük kerültek ki az elsô telepeseink, közülük sokan és sokat tettek, hogy ma itt lehetünk, és ünnepelhetjük a létezésünk 120, önállóságunk 25. esztendejét. Szeret bennünket az Isten, mert ezen évfordulók mellett két évtizede szeptember 7-én írtuk alá azt a dokumentumot, amelynek köszönhetôen jártak már a fenyvesiek a Hargitán, a székelyek szent hegyén, és fürödtek a Balatonban az ivói, sikasszói, küküllômezei, desági és zeteváraljai gyermekek, és találkoznak minden esztendôben, így 2016 júliusában is éppen itt nálunk, de itt lesz augusztus végén a Székely-kupa öregfiúk foci kupa is. Készülünk az esztendô méltó megünneplésére, megélésére, készülünk rá már szinte egy éve, mert az ünneplés az emlékezés azon túl, hogy kedves lehetôség, kötelezettség is. Kötelezettség számunkra mindazokkal szemben, akiknek köszönhetjük hogy ma itt tartunk, létünk 120. événél, önállóságunk negyed századánál, melynek aztán következményei a testvértelepülési, és a partnerkapcsolatok. Ezen idô alatt létrejöttek olyan civil szervezetek, amelyek mûködésükkel komoly muníciót jelentettek, és jelentenek ma is, hiszen az elôttünk járók véleménye mindig is fontos volt, tôlük, és általuk tudtunk sok esetben átlendülni olyan idôszakokon, amelyek komolyan megpróbáltak bennünket. Ebben az esztendôben lesz 20 esztendôs a Vitorlás Egyesület, akiknek ünneplése szintén része lesz az esztendônek, mert kitartottak, és léteznek, léteztek akkor is, amikor víz alig volt a tóban, nemhogy kikötôhely, de ezen is túl vagyunk. 120 év a legalább százhúsz érvvel bizonyítja mindnyájunknak, hogy milyen Isteni kegyben van részünk azzal, hogy ide születtünk, itt élünk, és itt tehetjük a dolgunkat. A világnak abban a szegletében ahová évrôl-évre sokezren látogatnak el, hogy fürödhessenek a tóban, és kipihenhessék az év fáradalmait. Kérem, mindnyájan gondolkozzanak, és írják meg nekünk, hogy az Önök számára mely(ek) azok az indokok, érvek, amelyeknek alapján kötôdnek Balatonfenyveshez. A beérkezô üzeneteket lapunkban és honlapunkon közzé teszzük. (Lombár Gábor) A NAGYVÁROSOKBAN ÉLÔ NYARALÓPOLGÁRAINKAT ÉRTESÍTJÜK, HOGY JANUÁR HÓNAPBAN LAKÓHELYÜKÖN ÜDÜLÔHELYI FÓRUMOT TARTUNK. Pécs: január óra, VÁROSHÁZA Nagykanizsa: Január óra, VÁROSHÁZA Kaposvár: Január óra, VÁROSHÁZA PROGRAMOK JANUÁRBAN január 7. (csütörtök) óra Megemlékezés Földváry Miksa, a mártírhalált halt balatonfenyvesi üdülôpolgár kivégzésének 71. évfordulójáról. Helyszín: Kölcsey u. 4. (Baranya Megyei Ifjúsági Tábor) január 11. (hétfô) óra Megemlékezés a II. Magyar Hadsereg doni katasztrófájáról Helyszín: Tátika utcai temetô Január óra Magyar Kultúra Napja óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, amely egyúttal a Himnusz születésnapja is. Ünnepi megemlékezésünkön fellépnek a Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola és a Fonyódi Mûvészeti iskola tanulói. Helyszín: Polgármesteri Hivatal nagyterme

2 FENYVESI ÚJSÁG KISBÍRÓ JANUÁR A községházáról jelentjük 2015-ben az elôzô évekhez képest korán, december 10-én tartotta testületünk az esztendô munkaterv szerinti utolsó ülését, melyen reggel 8 órától 16 napirend tárgyalását kezdték meg a képviselôk. Egy esztendôre szóló megbízási szerzôdés aláírásával bízták meg a testület tagjai a polgármestert: a felelôsségteljes feladatot Kahó Ildikó eddigi belsô ellenôrünk végzi. A belsô ellenôrzés ütemtervét kiegészítette a testület a beszerzések helyi szabályozása folyamatainak, konkrét esetekkel való ellenôrzésével is, mely az elôterjesztett programon túl további feladatot jelent, melynek idôbeni, és anyagi többletérôl a testületet a belsô ellenôr tájékoztatja, ezt követôen kerülhet sor a megbízási szerzôdés módosítására. A közszolgáltatók számoltak be idei tevékenységükrôl, melynek során a Somogy Kéményseprô Mester Kft. ügyvezetôje, Farkas József számot adott az általuk végzett nagyon fontos tevékenység reformjáról, melynek következményei még nem teljesen világosak, kialakulóban van a Katasztrófavédelem bevonásával. A DRV szakemberei adtak számot a 2015-ös munkájukról. Elhangzottak azok a megállapítások, amelyek minden esztendôben: Az üzemzavarok helyreállításának minôsége, a több évvel ezelôtti csatornaszakaszok nyomvonalain bekövetkezett úthibák, azok nem szakszerû javítása. Utóbbi megszüntetésére a cég munkatársai egy gördülô felújítási tervet mellékeltek az elôterjesztéshez. Elfogadták a képviselôk a temetkezési közszolgáltatást végzô cég képviselôjének beszámolóját azzal, hogy a jövô évi költségvetésben a ravatalozóban lévô hûtô meghibásodása miatt egy új berendezés beszerzésére kell intézkednünk. Elfogadta a testület a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat végzô cég, az önkormányzatok tulajdonában lévô Pelso-Kom Kft. beszámolóját, azonban fontosnak tartja a testület, hogy az elkövetkezendô esztendôkben a zöldhulladék kezelésének jelenlegi módját alakítsák át, legalább ott is állapítsanak meg mennyiségi limitet, így nem fordulhat elô, hogy egyes ingatlanokról tíz-húsz zsák zöldhulladékot is kihelyeznek, és azt drágán a távoli hulladéklerakóba szállítjuk, annak utóhasznosítása nélkül. A polgármesteri jelentés elfogadása után egyhangú szavazással fogadták el az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és bizottsági döntésekrôl szóló beszámolót. Elfogadta a testület saját 2016-ra vonatkozó munkatervét. Megalkotta az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletét, e szerint kell az új rendelet megalkotásáig gazdálkodni. December között törvényi felhatalmazás alapján 4 nap igazgatási szünetet rendelt el a képviselô-testület, melynek módjáról, tényérôl tájékoztatjuk polgárainkat. Törvényességi jelzést követôen a testület döntött abban a kérdésben, hogy a polgármester szabadságütemtervét a februári közgyûlésen fogja tárgyalni, mely napirendet a munkatervében szerepeltette is. Döntött a testület a központi strandi üzletek további egy esztendôre való bérbeadásának feltételeirôl, kondícióiról. Ennek alapján a tavalyi bérleti díj + a szemétszállítási díjért ajánlják azok használatát, melyrôl az eddigi bérlôket értesítik, és amely üzletnek nincs bérlôje meghirdetik. Elutasította a testület a Fenyves Termál 2008 Kft. kérelmét melyben azt kérelmezte, hogy a területen keletkezett közüzemi tartozást az elôzô évek bérleti díjával egyenlítsék ki. A döntés értelmében a tartozást meg kell fizetni, egyben a sportpálya községi használatára külön megállapodást kell kötni. Elfogadta a testület a polgármesternek az Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálata jármûparkjának átalakítására vonatkozó javaslatát, mely szerint a régi kisbuszt szabad piacon értékesítenék, melynek árából beszereznének egy új kis teherszállítót az ebédek szállítására, míg a régi jármû átkerülne a községüzemeltetést végzô csoporthoz. Támogatja a testület a Turisztikai Egyesület pályázatának benyújtását, melyhez a testület az évente keletkezô IFA (Idegenforgalmi adókurtaxa) 40 százalékát, mintegy 8 millió forintot biztosít. A pályázatban olyan fejlesztések is szerepelnek, amelyeket a település egyébként is szeretne elvégezni. Módosította a testület a Fonyóddal mûködtetett Egészségügyi társulással meglévô megállapodását. Hozzájárultak a képviselôk, hogy a központi strand egy bérlôje ez elmaradt bérleti díj egy kisebb részét kérésének megfelelô halasztással teljesítse. Támogatta a testület a április között megrendezendô boylis pontyfogó világkupa balatonfenyvesi helyszínét: erre a területet bérleti díj nélkül biztosítja. Egyeztetés után születik döntés, hogy az igényelt feltételek biztosítására kér-e a testület (mint tulajdonos) bérleti díjat a rendezôtôl. A testületi ülés végén a polgármester az elôzô havi ülésen elhangzott képviselôi kérdésre felsorolta az elmúlt idôszak több mint 380 millió forint értékû fejlesztéseit, egyben bemutatta a hiányolt fejlesztési programot, a település gazdasági programját, annak nevesített elemeit. (L. G.) Februári számunk lapzártája január 25 FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja. Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Krizsai Mónika. Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter). ISSN Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20. Nyomdai munkák: PV&P Kft Kaposvár, József u

3 2016. JANUÁR KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG Már a karácsonyra vártunk December 18-a, az utolsó tanítási nap ünnepváró hangulatban telt. Az elsô órában osztályonként megajándékozták a tanulók egymást. Igazi meglepetést jelentett az aulában elsô alkalommal felállított karácsonyfa, amely alatt a Szülôi Munkaközösség meglepetései várták a gyerekeket: sok-sok labda, pingpongütôk és ugrókötelek. Az ünnepi hangulatot megkoronázta zeneiskolásaink énekes és hangszeres játéka, a negyedik osztályosok hangulatos zenés, táncos jelenete. A nap zárásaként a játszóházban készítettek karácsonyi díszeket a gyerekek. Az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület az idén is feldíszítette a gazdasági kisvasút vonatát, hogy december 6-án a Mikulással együtt utazhassanak egyet a kisgyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel a Nagy-Berek útvonalán Háziorvosi rendelés Dr. Veress Zsolt háziorvos Balatonfenyves Bocskai tér 1. Hétfôtôl péntekig 8 11 és óra között Gyermekorvosi rendelés Dr. Merényi Éva gyermekorvos Hétfô, szerda, péntek óráig Ügyeleti ellátás Munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig Hétvégén és ünnepnapokon a nap 24 órájában Cím: Egészségügyi Kht. Fonyód, Szent István u. 23. Tel.: 85/ GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE 2016 Január Isteni Gondviselés Gyógyszertár Fonyód Január Turul Gyógyszertár Balatonfenyves Január Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle Február 1 7. Három Királyok Gyógyszertár Balatonboglár Február Mária Gyógyszertár Balatonlelle A Fonyód Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ decemberében is meghirdette a Cipôs doboz karácsonyi akciót, mely nagy sikerrel zárult. Szeretnénk megköszönni a sok ajándékot, melyekkel több kisgyerek karácsonyát sikerült szebbé varázsolniuk. INGYENES HALLÁSMÉRÉS! (felnôttek részére) MÉRÉS HELYE: Orvosi Rendelô Balatonfenyves, Bocskai u. 1. MÉRÉS IDEJE: február 11. Csütörtök óráig INFORMÁCIÓ: 06-70/ Amennyiben Önnek a jelzett idôpont nem megfelelô, kérjük hívjon a fenti telefonszámon, hogy egyeztessünk egy idôpontot az ingyenes hallásmérésre az Önhöz legközelebb lévô Hallásgondozó Központunkba. A mérés értéke 5000 Ft, mely most teljesen ingyenes! Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig: : H P: 20 óra, szombat: 14 óra, vasárnap és ünnepnapokon 12 óra A Községi Könyvtár nyitvatartási ideje hétfôtôl péntekig: 10 12, óra telefon: 85/

4 fenyv_januær.qxd :57 Page 4 HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR Balatonfenyves HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR Imremajor

5 2016. JANUÁR KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG A Mária templom ünnepe Luca napjára a Bojtor és a Mándó család elkészítette a Betlehemet a fenyvesalsói templomban. Az ez alkalommal celebrált ünnepi szentmise után mûsorral készült a Kisfenyô óvoda. Fellépett a zalaszentbalázsi Fénykeresôk kórusa, Horváth Ádám trombitán játszott Kristop Pável zongoratanár kíséretével, valamint Horváth Dávid orgonamuzsikáját hallgattuk meg. Az ünnepség zárásaként a Végh család és barátai vendégelték meg a régi paplakban a résztvevôket. Ahogy tavaly, idén is adott karácsonyi hangversenyt a Szent Erzsébet Plébániatemplomban Kegye János pánsíp mûvész Tavasszal nyit a Fenyves Yacht Club A közel 800 millió forintos európai uniós támogatásból megvalósuló Fenyves Yacht Club és Hotel új fejezetet nyit Balatonfenyves turisztikai életében. A több mint 300 hajóhelyes vitorlás élménycentrum a Balaton egyik legkorszerûbb kikötôje lesz, ami egy 18 szobás, teljes ellátást biztosító szállodával, 2 étteremmel és egy bicikliközponttal erôsíti Fenyves vonzerejét. A kikötô teljesen hullámvédett kialakítása menedékként is szolgálhat a viharok elôl érkezô hajók számára, a korszerû vízáramoltató rendszernek köszönhetôen pedig sosem fagy be a vize, gazdaságos megoldást kínálva ezzel a hajók téli tárolására. A környezettudatosság és a kifogástalan vízminôség érdekében a kikötô teljes vízmennyisége óra alatt a Balaton friss vizére cserélhetô, az országban elsônek alkalmazott nagy teljesítményû szivatytyúk beépítésével. A korszerû technológiák mellett a Fenyves Yacht Club a programkínálatban is élen kíván járni, egész évben élménykomplexumként funkcionál majd az aktív pihenés kedvelôi számára. A számtalan vízisport lehetôség mellett izgalmas beltéri szabadidôs tevékenységek, színes rendezvények kerülnek fel a palettára a teljes kikapcsolódás érdekében. Az idelátogatók workshopok, konferenciák programjaihoz is csatlakozhatnak, emellett két gasztronómiai különlegességeket kínáló étterem is várja ôket. A két vendéglátóhely a Balaton ízeit a négy égtáj hangulatával ötvözi majd, újragondolva az eddig megszokott ételeket. A kikötô keleti mólószárán közforgalmú kikötôt alakítanak ki, így Fenyves bekapcsolódik a balatoni személyhajó forgalomba is. A kulináris élvezetek, az év 365 napján pezsgô élet és az egymást támogató prémium szolgáltatások biztosítják, hogy a Fenyves Yacht Club és Hotel a tó hajós- és élményközpontjává váljon. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 5

6 fenyv_januær.qxd :58 FENYVESI ÚJSÁG APRÓ Kócsa Mátyás ács-állványozó mester vállalom régi tetôk felújítását, új tetôszerkezetek ácsolását, fedését, valamint belsô burkolást és gipszkartonozást, kerti pihenôk, teraszok, kocsibeállók elkészítését. Balatonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.: 30/ MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS! Farkas András villanyszerelô Lakások, házak, irodák, üzletek, mûhelyek villanyszerelése. Fogyasztásmérô helyek készítése. Éves felülvizsgálatok. Telefon: 30/ , Balatonfenyves, Fenyvesi u Számítógépek javítását, karbantartását vállalom. Orbán János 70/ Kômûves és burkoló munkát vállalok. Zrínyi Péter Tel.: 70/ Parketta lerakást, lakkozást, lakások, nyílászárók festését-mázolását, és egyéb ingatlan körüli javítási és karbantartási munkák elvégzését rövid határidôvel, jutányos áron, hosszú távra is vállaljuk. LA-ZO házszerviz. Tel.: 30/ és 30/ darab békéscsabai használt tetôcserép eladó. Tel.: 30/ ; 30/ Legyen tisztában értékeivel! Nagy tapasztalattal, becsüsi végzettséggel, helyi lakosként segítek régi tárgyai értékének megállapításában, értékesítési tanácsadással, díjtalan kiszállással. Telefon: 30/ Bózsing György Dráva utca 70. Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk! 6 Page 6 HIRDETÉS JANUÁR

7 2016. JANUÁR KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG A Kisfenyôk decembere Az év utolsó hónapja mindig sok programot, elfoglaltságot, készülôdést tartogat a számunkra. Elsôként a Mikulás látogatott meg bennünket, aki az idén is bôségesen megrakott csomagocskákkal ajándékozta meg a kicsiket. Cserébe mindössze annyit kért, hogy minden kisgyermek fogadjon szót az óvónéniknek, figyeljenek nagyon a foglalkozásokon és legyenek egymással türelmesek. Mondanom sem kell, hogy mindenki megígért mindent, így a piros ruhással részt vehettünk egy közös vonatozáson is. Immár harmadik alkalommal ültünk fel gyermekeinkkel a Mikulásvonatra, Jánosházi Kati néni szervezésében. Örömmel vettünk részt ezen az utazáson. A közös éneklést, az ajándékozást, az együvé tartozást még különlegesebbé tette a nyuszik, fácánok és ôzikék látványa. Nagyon szépen köszönjük a szíves meghívást és a sok-sok ajándékot! Két nappal késôbb már az adventi munkadélutánunkon serénykedtek a kicsik és szüleik. Készültek a gyöngy-csillagok, a gyönyörûséges asztali díszek és papírcsodák. A konyhánkban pedig sorjában sültek ki a mézeskalács házikók elemei, melyek a karácsonyi vásáron nagyon gyorsan gazdára is találtak. Munka közben beszélgettünk, forró teát kortyolgattunk és karácsonyi dallamokat hallgattunk. Luca napján, december 13-án, a balatonfenyves-alsói Mária templomban szerepeltek nagycsoportosaink. Verseik mondanivalóját a hely méltóságának megfelelôen, szeretettel adták át a jelenlévôknek. Másnap már a Polgármesteri Hivatalba vártak bennünket, ahol Csernik Szende, erdélyi bábmûvész és mesemondó elôadását élvezhettük. De meghívást kaptunk Végh Marikáéktól is, akik ismét megmutatták gyermekeinknek a Mária templomban felépített Betlehemet, és finomabbnál-finomabb süteményekkel vendégeltek meg bennünket. Ez úton is köszönjük szépen a szíves vendéglátást! 16-án tartottuk meg karácsonyi ünnepségünket, ahol a kicsik versekkel, dalokkal, a nagyjaink pedig egy gyönyörû betlehemes játékkal ajándékozták meg szüleiket és vendégeinket. Az évet, a falu közös ünnepségén zártuk, ahol mindannyiunk örömére, ismét szerepeltek gyermekeink. A karácsonyi vásárt is eredményesen zártuk, köszönjük az SZMK és valamennyi szülô támogatását, részvételét és munkáját! További fotókat a fenti programokról honlapunkon, a Óvoda linken tekinthetnek meg az érdeklôdôk. Hackl Szilvia óvodavezetô Szülôk bálja November hónap utolsó hétvégéjén tartottuk az óvodás gyermekeinkért megrendezett jótékonysági bálunkat. Sokunk összefogására volt szükség ismét, hogy a célunkat elérjük. Mindenki úgy segített, ahogy tudott: a jelenlétével, támogatójegy vásárlásával, tombolatárgy felajánlásával vagy otthon elkészített, finom házisüteménnyel. Köszönet jár érte mindenkinek! Sokuk közül mégis kiemelném néhányukat. A plakátok, meghívók kinyomtatását köszönjük a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesületnek; Kazimír Gábornak, hogy a rendelkezésünkre bocsátotta az Öreg Vígadó Éttermet; a csodás dekorációt Buza Alexandra varázsolta az asztalainkra. Az üdvözlô italt a Pilsner Bt. ajánlotta fel; a tombolasorsolás fôdíját (hosszú hétvége a sümegi Hotel Kapitány Superiorban) a Fenyves Yacht Club nagyon szépen köszönjük! A svédasztalra került, finomabbnál finomabb harapnivalók a Hubertus Hof Szálloda és Étterem dolgozóinak keze munkáját dicséri, külön köszönet Cser Zoltán chefnek, valamint Raskó Róbertnek. És köszönet illeti Törökné Katit, a konyhán végzett munkájáért. A legnagyobb köszönet azt gondolom mégis azoknak jár, akik létrehozták, megszervezték és meg is valósították ezt a jól sikerült rendezvényt! Ôk a szülôi munkaközösségünk, akik kivétel nélkül nagyon sokat dolgoztak és tettek azért, hogy a kis óvodásainkat a jövôben is támogatni tudják. Név szerint: Hermann Zsuzsa; Buza-Novotny Beáta; Fritzné Mészáros Veronika; Matus Bianka és Emôdi Lina. Köszönjük lányok! Továbbá köszönet a fonyódi Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékeinek és szüleiknek, akik táncbemutatójukkal alapozták meg a jó kedvünket. Az asztalokon lévô kosarakat a fonyódi Fábián Pékség pogácsáival töltöttük meg, a talpalávalót pedig a Nosztalgia Duó nevû zenekar szolgáltatta, akik mindent elkövettek azért, hogy az összegyûlt vendégsereg igazán jól érezze magát. Végül e sorok írójaként, én magam is köszönetet mondok mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! Hackl Szilvia óvodavezetô 7

8 FENYVESI ÚJSÁG KARÁCSONY JANUÁR A községi karácsony idén a Kultúrtéren került megrendezésre, szakítva az eddigi hagyományokkal. A védettebb környezet meghittebbé alakította a hangulatot karácsony szellemének megfelelôen. Kedves, szívhez szóló mûsort adtak elô az óvodások Vozik Lajosné és Kozma Andrea vezetésével. Színvonalas mûsorukkal az iskola negyedik osztályosai Szalai Krisztina felkészítésével emlékezetes, látványos, karácsonyi estét idéztek meg a színpadon. A Balatonfenyvesi Népdalkör a hagyományos karácsonyi énekeken kívül új, a gyerekeket is bevonó dallal köszöntötte az ünnepet. Lombár Gábor polgármester ünnepi beszédében megemlékezett arról az évrôl, amikor elôször jöttek össze karácsony elôtt a fenyvesi emberek, együtt, közösségben köszönteni az ünnepet. Bolla István plébános a jelen karácsonyának gondolatait fogalmazta meg. Az ünnepi mûsor után vendégül láttuk a jelen levôket, miközben az óvoda és az iskola szülôi munkaközösségének a tagjai kis jótékonysági vásárt rendeztek intézményeik javára. Bébikarácsonyunkon a három év alatti gyermekeket várta a Mikulás, és adta át ajándékait. A családias hangulatú eseményre a Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola harmadik és negyedik osztályosai látványos, hangulatos mûsorral készültek Németh Lívia és Szalai Krisztina vezetésével, amely a kicsiket is elvarázsolta. Az imremajori karácsonyon Lombár Gábor polgármester ünnepi gondolatai után az általános iskola odavalósi növendékei szavaltak, énekeltek Vargáné Sütô Katalin felkészítésével, majd Bolla István plébános úr imája után vendégül láttuk a településrész lakóit. 8

Gazdálkodásunk alapja: Balatonfenyves Község Önkormányzata

Gazdálkodásunk alapja: Balatonfenyves Község Önkormányzata BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. FEBRUÁR Gazdálkodásunk alapja: Balatonfenyves Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének várható fôösszege 668 597 E Ft. A bevételek legnagyobb

Részletesebben

Karácsonyi miserend. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. DECEMBER

Karácsonyi miserend. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. DECEMBER BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. DECEMBER Dicsôség a magasságban Istennek! (Lk 2,14) Írók, költôk, filozófusok számtalan alkalommal leírták, illetve állították, hogy az embert

Részletesebben

A település költségvetésének összeállítása az egyik

A település költségvetésének összeállítása az egyik BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. ÁPRILIS A település költségvetésének összeállítása az egyik legfontosabb feladatunk, számai határozzák meg gazdálkodásunkat, ezzel együtt fejlesztésünk

Részletesebben

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. DECEMBER Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi szentmisém (egy kápolnában, ahol nem volt világítás, csak néhány gyertyafény pislákolt

Részletesebben

BEKÖSZÖNT A MIKULÁS. Az év legszebb napjai következnek. Közeleg a. BOLDOG KARÁCSONYT és ÚJ ESZTENDÔT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

BEKÖSZÖNT A MIKULÁS. Az év legszebb napjai következnek. Közeleg a. BOLDOG KARÁCSONYT és ÚJ ESZTENDÔT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XIX. évfolyam 2012. DECEMBER Az év legszebb napjai következnek. Közeleg a szeretet és a béke ünnepe. A karácsony elôtti négy hét a készülôdés és várakozás jegyében

Részletesebben

TÍZNAPOS ÜNNEP. Semmi se lesz mostantól, az új esztendôtôl úgy, ahogy. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013.

TÍZNAPOS ÜNNEP. Semmi se lesz mostantól, az új esztendôtôl úgy, ahogy. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. JANUÁR Semmi se lesz mostantól, az új esztendôtôl úgy, ahogy eddig volt. Már ami az önkormányzat, Fenyves mûködését, polgárai és nyaralópolgárai

Részletesebben

Történelmi személyekrôl nehéz írni. Sok ember

Történelmi személyekrôl nehéz írni. Sok ember BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. AUGUSZTUS Történelmi személyekrôl nehéz írni. Sok ember úgy gondolja, hogy mindig elô kell hozakodni valami új ténnyel/eseménnyel (félve az

Részletesebben

Folytatódik: a település strandjának felújítása.

Folytatódik: a település strandjának felújítása. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XIX. évfolyam 2012. JANUÁR Folytatódik: a település strandjának felújítása. A kedvezô vízállásra és a szerencsésen enyhe télre való tekintettel a munkálatokat végzô

Részletesebben

Rosszabbat soha! Már a harmadik hôségriasztás alkalmával túljutottunk

Rosszabbat soha! Már a harmadik hôségriasztás alkalmával túljutottunk BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. SZEPTEMBER Rosszabbat soha! Már a harmadik hôségriasztás alkalmával túljutottunk az ötödiken is azóta látszódott, érzôdött, hogy az idei idény,

Részletesebben

Egy település vezetésének, a képviselô testületnek

Egy település vezetésének, a képviselô testületnek BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. ÁPRILIS Egy település vezetésének, a képviselô testületnek minden esztendôben a legfontosabb feladata, hogy megalkossa azt a rendeletet, amely

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÍGY ÜNNEPELTÜNK...

VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÍGY ÜNNEPELTÜNK... BALATONAKALI ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Január óta tervezgettük, hogyan lehetne igazán emlékezetessé tenni legszebb tavaszi ünnepünket, március 15-ét. Erdélyi testvértelepülésünk polgármestere, Kanyaró Pál

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Megérkezés és eljövetel. Korunk embere úgy használja a szavakat, hogy legtöbb

Megérkezés és eljövetel. Korunk embere úgy használja a szavakat, hogy legtöbb BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. DECEMBER Megérkezés és eljövetel. Korunk embere úgy használja a szavakat, hogy legtöbb esetben nincs tisztában azok eredeti jelentésével vagy

Részletesebben

HartApro.hu. Havonta megjelenő, ingyenes újság. Hartai hírek. 3. oldal. Hát immár elértük a csúcsot. Hartai Hársfavirág Szociális Központ

HartApro.hu. Havonta megjelenő, ingyenes újság. Hartai hírek. 3. oldal. Hát immár elértük a csúcsot. Hartai Hársfavirág Szociális Központ HartApro.hu ISSN 2064-3241 Óvodai hírek 6. oldal Havonta megjelenő, ingyenes újság Hartai hírek 3. oldal 2014. július Tájékoztató a hartai kábeltelevízió és internetszolgáltatás helyzetéről 4-5. oldal

Részletesebben

Kiválóink. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. JÚNIUS

Kiválóink. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. JÚNIUS BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. JÚNIUS Kiválóink Önállóságunk kezdetét ahhoz a népszavazáshoz, annak idôpontjához kötjük, amellyel eldönthettük: mi magunk kívánjuk sorsunkat

Részletesebben

Kitüntetettjeink A március 26-i közgyûlésen, annak zárt szakaszában döntöttek a képviselôk a település kitüntetô címeinek odaítélésérôl.

Kitüntetettjeink A március 26-i közgyûlésen, annak zárt szakaszában döntöttek a képviselôk a település kitüntetô címeinek odaítélésérôl. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. MÁJUS Kitüntetettjeink A március 26-i közgyûlésen, annak zárt szakaszában döntöttek a képviselôk a település kitüntetô címeinek odaítélésérôl.

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2015/2016-os tanévről

Fontos tudnivalók a 2015/2016-os tanévről Fontos tudnivalók a 2015/2016-os tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

Nyáron nem lehet építkezni, fúrni, faragni bizony

Nyáron nem lehet építkezni, fúrni, faragni bizony BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. NOVEMBER Nyáron nem lehet építkezni, fúrni, faragni bizony jó lenne, ha ezt a magánépítkezôk is a magukénak éreznék. Foglalkozunk is egy szabályozás

Részletesebben

Közmeghallgatás. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2007. december XIII. évfolyam 11. szám

Közmeghallgatás. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2007. december XIII. évfolyam 11. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2007. december XIII. évfolyam 11. szám Közmeghallgatás Közmeghallgatást tartottak november 9-én Vértesszőlősön. A fórumra közel százan érkeztek, hogy

Részletesebben

Tóth Árpiról beszélgettünk, halála elsô évfordulóján. Fenyvesi

Tóth Árpiról beszélgettünk, halála elsô évfordulóján. Fenyvesi BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. FEBRUÁR Tóth Árpiról beszélgettünk, halála elsô évfordulóján. Fenyvesi Tóth Árpádról, aki mûvésznevét annak idején, amikor kezdô alkotóként

Részletesebben

Iszapbirkózás. Minden esztendôben úgy készülünk az üdülési idényre,

Iszapbirkózás. Minden esztendôben úgy készülünk az üdülési idényre, BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. MÁJUS Iszapbirkózás. Minden esztendôben úgy készülünk az üdülési idényre, hogy annak sikere rendkívül fontos, mert ettôl függ sok helyi, és

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. MÁRCIUS. számoljunk együtt. Százhatvanhat

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. MÁRCIUS. számoljunk együtt. Százhatvanhat BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. MÁRCIUS számoljunk együtt. Százhatvanhat esztendeje már annak, hogy a pesti ifjúság a késôbb a forradalom kávéházának nevezett Pillvax asztalai

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

Adventi. 2011. november 26 2012. január 7.

Adventi. 2011. november 26 2012. január 7. Adventi programfüzet 2011. november 26 2012. január 7. Jégpálya, karácsonyi vásár, betlehem élő állatokkal, Mikulás a főtéren, Papp Rita, LOLA, Auth Csilla, hangversenyek, kiállítások, rockkarácsony, táncház,

Részletesebben

2016. április. Nagypalli Hírhozó. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Együtt ünnepeltünk március 15-én

2016. április. Nagypalli Hírhozó. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Együtt ünnepeltünk március 15-én Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Együtt ünnepeltünk március 15-én Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl Kedves Olvasó! Tartalmas márciusnak néztünk elébe. A nőnap

Részletesebben

AZ EMBERFIÁNAK NINCS HOVÁ FEJÉT LEHAJTANI

AZ EMBERFIÁNAK NINCS HOVÁ FEJÉT LEHAJTANI BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XVI. évfolyam 2009. DECEMBER AZ EMBERFIÁNAK NINCS HOVÁ FEJÉT LEHAJTANI Kedves Fenyvesi Testvérek! Nagy öröm a számomra, hogy együtt készülhetek karácsonyra újságunk

Részletesebben

Ady Endre idôben távolról visszhangzó

Ady Endre idôben távolról visszhangzó BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. OKTÓBER Ady Endre idôben távolról visszhangzó szavai találóan írják le az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevôinek áldozatos és bátor

Részletesebben

Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester

Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester 2015. október :: IV. évfolyam 10. szám Magas rangú kitüntetést vehetett át Ambrus Tibor polgármester évben velem együtt dolgozó Képviselõ Társaimnak akár képviselõként, akár polgármesterként dolgozhattunk

Részletesebben

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2013. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A Keceli Hírek internetes változatát megtalálja a www.kecel.hu oldalon. Fizetett hirdetés Újra indul az újság A fontos információk eljutnak

Részletesebben

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám SZIGLIGETI HARSONA 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám Kettős ünnepre, faültetésre és névadóra gyűltünk öszsze április 23-án, szombaton délelőtt. Erre az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. június 29-én Balatonfenyves Község Önkormányzat üdülőhelyi fórumán.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. június 29-én Balatonfenyves Község Önkormányzat üdülőhelyi fórumán. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. június 29-én Balatonfenyves Község Önkormányzat üdülőhelyi fórumán. Hely: Községháza nagyterme Jelen vannak: Gyanó Józsefné Haszon Zsolt Somogyi István képviselő Dr. Tóthné Dr.

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hírmondó. Világosi. 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám

Hírmondó. Világosi. 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám CMYK CMYK Hírmondó Világosi 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám S Z E M É T M E N T E S 2006 Pár hete lassan egy hónapja, hogy beköszöntött az új esztendõ, a megszokott évszám helyett eggyel többet, 2006-ot

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Olvasói levelek A következő levelet községünk két fiatal középiskolás diákjától kaptam, melyben hírül adják, hogy nagy sikert

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2005. J Ú L I U S Tisztelt Pusztaföldvári Polgárok! Ez évben is megrendezésre került a Földvárak Találkozója, melyről már hírt adtunk. Így utólag el szeretném mondani Önöknek, hogy

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Harminc évvel ezelõtt tért haza történelmünk néma, nagy tanúja, a SZENT KORONA Története keserédes, viszontagságos, fájdalmas történelmi krimibe illõ. Írtak már róla könyveket, tanulmányokat, tudós szakemberek

Részletesebben

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN OLVASÓJÁNAK

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN OLVASÓJÁNAK BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. JANUÁR December közepétôl jó egy hónapon keresztül, ha megállunk ismerôsökkel, akár ismeretlenekkel találkozva, szinte biztos hogy Boldog Új

Részletesebben

Elsô áldozók a Szent Erzsébet Plébániatemp- lomban: Varga Réka, Elekes József és Hodován Zsófia Bolla István atyával

Elsô áldozók a Szent Erzsébet Plébániatemp- lomban: Varga Réka, Elekes József és Hodován Zsófia Bolla István atyával fenyv_jœnius.qxd 2015.06.03. 9:18 Page 1 BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. JÚNIUS Mit is kínálunk? Abban azt gondolom nincs köztünk vita, hogy megváltoztak a szokások. Ma már

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Cím: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. Bankszámlaszám:

BESZÁMOLÓ. Cím: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. Bankszámlaszám: BESZÁMOLÓ AZ MKE HEVES MEGYEI SZERVEZETE 2014. ÉVI MUNKÁJÁRÓl I. TAGSÁGI INFORMÁCIÓK: Tagok száma: 98 fő Aktív tagok száma: 86 fő Testületi tagok száma: 2 Nyugdíjas tagok száma: 7 fő Diák tagok száma:

Részletesebben

Balatonfenyves, 2011. június 14. Lombár Gábor polgármester

Balatonfenyves, 2011. június 14. Lombár Gábor polgármester BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 362-850 Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. Jegyzőkönyv Készült: Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. december 19-ei nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Elérhetőségeink Vigadó Kulturális és Civil Központ 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67. Művelődési Ház 2200 Monor, Bocskai u. 1. Tel.:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2011. március INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 11. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselõ-testület

Részletesebben

2010. január 12. rendkívüli. 2010. január 28.

2010. január 12. rendkívüli. 2010. január 28. 2010. január 12. rendkívüli 1.) A Kultúráért kitüntetés adományozásáról szóló 15/2003.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (3/2009.) 2.) Pétkomm Kft. 2010. évi üzleti terve (1/2010.) 3.) 2010. évi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. május 25-én tartotta munkaterv

Részletesebben

Meseopera előadás óvodásoknak. 20 év 20 km. Jubileumi délután. A népmese napja. Megemlékezés az aradi vértanúkról. Alsó tagozatos atlétika verseny

Meseopera előadás óvodásoknak. 20 év 20 km. Jubileumi délután. A népmese napja. Megemlékezés az aradi vértanúkról. Alsó tagozatos atlétika verseny Meseopera előadás óvodásoknak Dátum: 2014-09-06-2014-09-06 Leírás: Iskolánk fennálásának 20. évfordulója alkalmából Szőnyi Erzsébet: A makrancos királylány című meseopera előadására hívta meg iskolánk

Részletesebben

Zene, dal, Zalakaros CD-T ADOTT KI A ZALAKAROSI KULTURÁLIS EGYESÜLET. Zalakaros város lapja

Zene, dal, Zalakaros CD-T ADOTT KI A ZALAKAROSI KULTURÁLIS EGYESÜLET. Zalakaros város lapja Zalakaros város lapja XXI. évfolyam 3. szám Mérföldkövet jelent városunk kulturális életében az a cd, melyet a Zalakarosi Kulturális Egyesület adott ki. A Zene, dal, Zalakaros címet viselõ album városunk

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

Jó ideje folyik az idei esztendô költségvetésének tervezése,

Jó ideje folyik az idei esztendô költségvetésének tervezése, BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. FEBRUÁR Jó ideje folyik az idei esztendô költségvetésének tervezése, elôkészítése, melyrôl minden évben igyekszem tájékoztatni a kedves olvasókat

Részletesebben

Ajándék Anyák Napjára!

Ajándék Anyák Napjára! BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. MÁJUS Életünk leginkább mérhetô mérföldköve, amivel mérhetjük az idô múlását, a születésnapok rendje ehhez tudunk viszonyítani, várjuk, és mindig

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2013. évi IV. számhoz EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Ifjúsági programok KI MIT TUD? 2013. július 8-12. nehéz sorsú

Részletesebben

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok!

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja 2016. JANUÁR Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Újra eltelt egy év, és mint ahogyan a világ számtalan pontján, itt Magyarcsanádon is számot

Részletesebben

BALATONPARK. Az esztendô legemelkedettebb ünnepe. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. AUGUSZTUS

BALATONPARK. Az esztendô legemelkedettebb ünnepe. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. AUGUSZTUS BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXI. évfolyam 2014. AUGUSZTUS Az esztendô legemelkedettebb ünnepe augusztus huszadika, István királyt, az államalapítót, az országépítôt ünnepeljük, aki még Vajknak

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia ESEMÉNYNAPTÁR Magyarkanizsa HOGY AZ ESEMÉNYNAPTÁR AZ ÖN RENDEZVÉNYÉT IS TARTALMAZZA, ILLETVE AMENNYIBEN REKLÁMOZNI SZERETNE KIADVÁNYUNKBAN, KERESSE ÖNKORMÁNYZATUNKAT: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: Előkészítő: Cserép László / Reischl Eszter Tárgy: Csatlakozás a Légi Marketing Alaphoz E L Ő T E R

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. szeptember 28-án (szerda) 08.00 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. szeptember 28-án (szerda) 08.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 362-850 Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2009. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Nem kívánom rabolni az idejüket értelmetlen dolgokkal, de témaadónak elmondanám a következőt. A korábbi számban közölt levél írójától újabb,

Részletesebben

Minden nap reggel 6 órakor hajnali mise a Bazilikában utána agape (szeretetvendégség).

Minden nap reggel 6 órakor hajnali mise a Bazilikában utána agape (szeretetvendégség). Pécsi Advent Info Állandó programok a Pécsi Advent ideje alatt Minden nap reggel 6 órakor hajnali mise a Bazilikában utána agape (szeretetvendégség). Hétfõtõl szombatig este 6 órakor szentmise a Székesegyház

Részletesebben

GYERMEKNAPON. Csalóka szezonnyitó. A márciusi kéthetes telet követôen. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013.

GYERMEKNAPON. Csalóka szezonnyitó. A márciusi kéthetes telet követôen. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. JÚNIUS Csalóka szezonnyitó. A márciusi kéthetes telet követôen már többen tudni vélték, hogy nem is lesz tavasz rögtön nyár lesz nagy szárazsággal.

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 7. évfolyam 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi listája Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) és (5)

Részletesebben

Beszámoló a MKNE 2004. évi munkájáról

Beszámoló a MKNE 2004. évi munkájáról Beszámoló a MKNE 2004. évi munkájáról A 2004. év egy hároméves ciklus záró éve volt. Nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy megfeleltünk az alapszabályunkban megfogalmazott célunknak: több módon is segítettük

Részletesebben

Munkaközösség tagjai:

Munkaközösség tagjai: Munkaközösség tagjai: Osztályok Osztályfőnökök Osztálytanító 1.a Sági Gyöngyi Porgányiné Henrich Piroska 1.b Perákné Megyes Edit Dávidovics Mária 2. Kiskóné Bődör Krisztina 3.a Martonné Kotnyek Judit Wilheim

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 26- án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

9 0 é v e t ö r t é n t!

9 0 é v e t ö r t é n t! E M L É K E Z Z Ü N K! 9 0 é v e t ö r t é n t! Forrás: Internet Tóth Lajosné J u h á s z G y u l a : Tr i a n o n M i t j e l e n t h e t m a, 2 0 1 0 - b e n m a g y a r n a k l e n n i? Történjen bármi,

Részletesebben

KARÁCSONY AZ ÓVODÁBAN

KARÁCSONY AZ ÓVODÁBAN XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2016. JANUÁR TISZTELT LAKOSSÁG! Ezúton is kívánok Önöknek és kedves családjuknak mind a magam, mind pedig a képviselő-testület nevében eredményekben, egészségben gazdag, békés,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR Mindenki karácsonya Immár évtizedes hagyomány, hogy a Szentestét két nappal megelózó délutánon a múvelódési központ színes programsorozattal invitálja

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/6. szám (14. hét) 2016. április 8. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

2014 / 2015-as tanév értékelése

2014 / 2015-as tanév értékelése 2014 / 2015-as tanév értékelése A 2014 15 ös tanévre való felkészülés izgalmakkal sok munkával kezdődött. Befejeződött az intézmény teljes körű felújítása, és a nyár végén ismét elfoglalhattuk az immár

Részletesebben

A LÖFAN Mazsorett Csoport megalakulásának. 25-én gálamûsorral ünnepelte a tornacsarnokban.

A LÖFAN Mazsorett Csoport megalakulásának. 25-én gálamûsorral ünnepelte a tornacsarnokban. XVI. évfolyam 3. szám, 2012. március 195 Ft KÖZÉLETI LAP Mazsorettgála 2012. A LÖFAN Mazsorett Csoport megalakulásának 15. évfordulóját 2012. február 25-én gálamûsorral ünnepelte a tornacsarnokban. BALOGH

Részletesebben

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal 2016. Február ISSN 2498-5619 Hartai Újság Hartai Hírek 2-3. oldal Intézményi Hírek 4. oldal TopNet tájékoztató 5. oldal 2. oldal Hartai Hírek II. Hartai Kolbászfesztivál Január 23-án 11 órakor indult a

Részletesebben

Nagypalli Hírhozó. 2016. január. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet!

Nagypalli Hírhozó. 2016. január. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet! Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet! Megfáradt már az Esztendő, lassúbb lett a lépte, úgy gondolta, ideje lesz megpihenni végre. Búcsúzóul összehívta

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. július XVIII. évfolyam 4. szám Nem kerül bevezetésre a lakások utáni építményadó

www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. július XVIII. évfolyam 4. szám Nem kerül bevezetésre a lakások utáni építményadó Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. július XVIII. évfolyam 4. szám Nem kerül bevezetésre a lakások utáni építményadó Felhívjuk a Tisztelt Lakosság, az adófizető

Részletesebben

Megerősítettük a süllyedő ravatalozó épületét. 20 tonna cementet az egyház, murvát a bánya biztosította ehhez. Köszönjük segítségüket.

Megerősítettük a süllyedő ravatalozó épületét. 20 tonna cementet az egyház, murvát a bánya biztosította ehhez. Köszönjük segítségüket. HÍREK Az alábbiakban olvasható a 2015. évi önkormányzati tevékenységről a 2015. december 15-én tartott közmeghallgatáson elhangzott beszámoló. 2014. december 9-én volt az előző évi közmeghallgatás, amely

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

A nagyböjti keresztutakon számtalanszor elhangzanak

A nagyböjti keresztutakon számtalanszor elhangzanak BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. MÁRCIUS A nagyböjti keresztutakon számtalanszor elhangzanak ezek a mondatok: Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged! Mert Szent Kereszted

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. október 10-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Gyanó Józsefné Haszon Zsolt Kalmár

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap ÖNKORMÁNYZAT HÍREK

K Á R Á S Z I független havilap ÖNKORMÁNYZAT HÍREK 2015. október 1. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT HÍREK A testület szeptember 22-én tartotta soron következő ülését. Egyhangú döntéssel lett elfogadva az önkormányzat

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Meghívottként jelen van: Szaka Zsolt divízióigazgató AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Meghívottként jelen van: Szaka Zsolt divízióigazgató AVE Zöldfok Zrt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 22-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Gyanó Józsefné Haszon Zsolt Kalmár

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal POLGÁRMESTERI HIVATAL nem ellentétes POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Dr. Tárnoki Richárd jegyző Szám:.../2005. Előkészítő: Lipták János

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

2016. Április. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja

2016. Április. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja 2016. Április ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 31-én tartotta soros ülését. A képviselő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 29-én (péntek) 10.00 órára

M E G H Í V Ó. 2012. június 29-én (péntek) 10.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév Jelen munkaterv a Magyar Közlöny 2015. évi 73. számában megjelent Az emberi erőforrások minisztere 28/2015.

Részletesebben