JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület szeptember 8. napján órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 8. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület szeptember 8. napján órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u Jelen vannak: Nyikos László polgármester, Szekeres Lajos alpolgármester., Bartalos Sándorné képviselő, Kovács József képviselő, Kozári Erika képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő, Nyikos Lászlóné képviselő Takács Lajosné jegyzőkönyvvezető. Meghívott: Nagy Zsuzsanna pü. csop. vezető, Fábián Róbert műszaki vezető. Igazoltan távol van: Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző, Kiss Márta képviselő, Polácska Mária képviselő. Nyikos László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülésen 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyikos Lászlóné és Bartalos Sándorné képviselőket javasolta. Kérte térjenek rá a napirendi pontokra. NAPIREND: 1./ A KDOP-4.1.1/E-11. azonosító számú Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázati felhíváson való részvétel. Előterjesztő: Nyikos László polgármester 2./ Egyebek Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a beterjesztett napirendi pontok megtárgyalásával, valamint a javasolt jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyetértett fenti előterjesztéssel.

2 2 1./ A KDOP-4.1.1/E-11. azonosító számú Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázati felhíváson való részvétel. Előterjesztő: Nyikos László polgármester Nyikos László polgármester elmondta, fenti napirendet a mai napon a Pénzügyi Bizottság már részletesen megtárgyalta, átadta a szót nek. elmondta, a Közép-dunántúli Operatív Program keretében a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése érdekében pályázati felhívás került kiírásra. A települési önkormányzatok feladatkörébe tartozó belterületi vízrendezési fejlesztések esetén cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A támogatásra rendelkezésre álló forrás: évben 2 milliárd Ft. A támogatott pályázatok várható száma: 15 db. A pályázat keretében önállóan támogatható tevékenységek: 1. A belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója - Belterületet védő övárok-rendszer, szűrőmezők és egyéb a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, kiépítése. - Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag különösen indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése. 2. Árvízvédelmi töltések lokális fejlesztése, rekonstrukciója. 3. Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizet befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák.) 4. Vízkár-elhárítási célú tározók árvízi tározók fejlesztése, rekonstrukciója. A kiírás keretében a felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: - előkészítési tevékenységek (kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése) - projektmenedzsment, - a támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások, - a csapadékvíz- és belvízcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása. - a vizek mennyiségi és minőségi paramétereinek vizsgálatát szolgáló monitoring rendszerek kiépítése, korszerűsítése

3 3 - szennyező források kizárása (szűrőmezők és hordalékfogók létesítése) Nem támogatható tevékenységek: - fenntartási tevékenységek és ezen tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzése és egyéb költségei, - rekreációs, településszépészeti vagy gazdasági hasznosítást célzó fejlesztés - közút hálózat, járda, kapubejárók, parkoló felületek átfogó felújítása, burkolat megerősítése, - olyan kapacitások kiépítése, amelyek elő közművesítésnek minősülnek, - külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója, illetve építése csak abban az esetben támogatható, ha az a belterület védelme szempontjából indokolt és elengedhetetlen, továbbá az adott csatornaszakasz fejlesztésére az ÚMVP-ből támogatást nem igényel, - nem támogatható a nyílt árok teljes lefedése, illetve új zárt csatorna szakaszok kiépítése, amennyiben azok csak parkolási célból a közterületek kialakítása céljából kerülnek kialakításra Elszámolható költségek: 1. Előkészítési költségek: 1.1. Projekt előkészítés költségei: - projekt-előkészítés költségei (pl: megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálatok) - szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek elkészítésének átdolgozásának költsége és ezek hatósági díja, - terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége, - közbeszerzési eljárások költségei, - a fejlesztéssel érintett ingatlanok Pályázati Útmutató szerinti tulajdoni lapja kikérésének költsége egy alkalommal Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése - a fejlesztés megvalósításához elengedhetetlenül szükséges terület- és ingatlanvásárlás költségei, felszín alatti nyomvonalas létesítmények esetén csak a szolgalmi jog alapításának költségei, - az ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos költségek. 2. Megvalósítási költségek: 2.1. Projektmenedzsment költségek 2.2. Szolgáltatások igénybevételének költsége 2.3. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek 2.4. Eszközbeszerzés költségei - A megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni, hogy a település rendezési terve a beépítésre szánt területek esetében figyelembe veszi a terület vízkár-veszélyeztetettségét és nagymértékű veszélyeztetettség esetén beépítésre ilyen területet nem jelölt ki. - Egy pályázó csak egy pályázatban szerepelhet. - A pályázat keretében csak azon fejlesztési elemek kaphatnak támogatást, amelyek az ÚMVP és a KEOP keretében vízrendezési céllal nem részesültek támogatásban. - Amennyiben a projekt vízelvezetési fejlesztéseket is tartalmaz: csak olyan projektek támogathatók, amelyek igazolják, hogy a fejlesztések eredményeként elvezetett vizeket a befogadó tudja fogadni és annak elvezetése végső befogadóba káresemény-mentesen biztosított, azaz a vízrendszeren az elvezetés megoldott, vagy az bármilyen forrásból

4 4 megoldott lesz a projekt lezárásnak időpontjáig. A pályázathoz csatolni kell a befogadó vízfolyás tulajdonosának (kezelőjének) írásbeli hozzájárulását a tervezett fejlesztéshez. - Belvízelvezetést célzó pályázat esetén csak olyan projektek támogathatóak, amelyek műszakilag/rendszerszempontból illeszkednek a belvízi rendszerek és öblözetek belvízvédelmi rendszerébe és az illeszkedés bemutatásra és igazolásra kerül. - A pályázattal kizárólag a vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó projektek támogathatók. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás. A támogatás mértéke: az elszámolható költségek 90 %-a, minimum 20 millió, maximum 150 millió Ft. Támogatott projekt esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a. A pályázatok benyújtása június 30. és január 16. között lehetséges 2 szakaszban. Az első szakasz benyújtási határideje október 3., melyre 1,2 milliárd Ft került allokálásra. A második szakasz benyújtási határideje január 16. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az elkészült megvalósíthatósági tanulmányt és az engedélyezésre alkalmas terveket a Területi Vízgazdálkodási Tanácshoz véleményezésre be kell nyújtani. Pályázatot benyújtani csak a TVT támogató nyilatkozatával lehetséges. A 2010-es évben a rendkívüli időjárási helyzet bizonyította a település vízelvezető rendszerének elégtelenségét, ezért a képviselő-testület döntött a település vízelvezető rendszere engedélyes terveinek elkészíttetéséről. Fenti pályázati konstrukcióval, az elkészült tervek felhasználásával lehetőség nyílik a település csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldására. A tervek és a személyes egyeztetések eredményeként elkészültek az előterjesztés mellékletét képező költségbecslések. Tekintettel arra, hogy a maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg 150 millió Ft a település egész területére az önkormányzat pályázatot nem tud benyújtani, szükséges a pályázattal érintett kört szűkíteni és kiválasztani azt a területet, amely a leginkább veszélyeztetett. Ez a terület a szakértői vélemény és a tavalyi évi tapasztalatok alapján az Erkel utca és térsége. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázaton részt kíván venni akkor az erre a területre beadott pályázattal az alábbi munkák elkészülne külterületen 673 m földárok, 170 m burkolt árok, belterületen 2766 m földárok, 1451 m burkolt árok, 207 db áteresz, és 269 m zárt csatorna. Ezeken felül szükséges még: műtárgyak, tisztító aknák, folyókák, torkolati műtárgyak építése, mederbiztosítás, útburkolat helyreállítása. A felsorolt munkák költségeit az előzetes költségbecslés és a tervek tartalmazzák. Érintett utcák: Erkel F., Csokonai, Hunyadi, Berzsenyi, Zrínyi, Mártírok és a Barátság utcából egy kis szakasz. A pályázat és a kötelező megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére árajánlatokat kért be az önkormányzat. A beadott ajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik, azok költségigényei az alábbiak:

5 5 1./ Glofák Péter Pénzügyi Tanácsadó, Egyéni Vállalkozó Pályázati dokumentáció: Ft + ÁFA, Bruttó: Ft Megvalósíthatósági tanulmány: Ft + ÁFA, Bruttó: Ft Eredményes pályázat esetén a sikerdíj: Az elnyert támogatás 2,5 %-a+áfa Projektmenedzsment: Az elnyert támogatás 2,5 %-a +ÁFA 2./ Granticon Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. Pályázati dokumentáció: Ft+ÁFA, Bruttó: Ft Megvalósíthatósági tanulmány: Ft+ÁFA, Bruttó: Ft Eredményes pályázat esetén sikerdíj: Az elnyert támogatás 3 %-a + ÁFA Projektmenedzsment: Az elnyert támogatás 2,5 %-a +ÁFA 3./ Econoserve Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. Pályázati dokumentáció: Megvalósíthatósági tanulmány: Ft+ÁFA Bruttó: Ft Eredményes pályázat esetén sikerdíj: Az elnyert támogatás 2,4 %-a + ÁFA Projektmenedzsment: Az elnyert támogatás 2 %-a +ÁFA A beadott ajánlatokból az Econoserve Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy a pályázaton részt kíván venni, akkor a pályázati dokumentáció és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozóan szükséges a megbízást az ajánlattevőnek megadni. Számolni kell továbbá azzal, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer kialakításához szükséges a kiviteli tervek elkészítése is, amelynek ajánlat szerinti költsége bruttó Ft, ami a pályázat keretében elszámolható. Felhívja a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy az önkormányzat évi költségvetésében a pályázattal kapcsolatos költségek nem kerültek tervezésre, így támogató döntés esetén szükséges a költségvetési fedezet megjelölése. Javasolt az önrész tekintetében, eredményes pályázat esetén az ún. EU önerő alap támogatásra igényt benyújtani. Nyikos László polgármester elmondta, sajnos a pályázati pénzből nagyon kevés részt lehet megoldani. 150 millió Ft-ba csak egy bizonyos árokszakaszt lehet lebetonozni. Célszerűbb, hogy nagyon területen legyen földárok kialakítva. Javasolja a pályázat benyújtását, az önrészről pedig később dönt a testület. Fel kell hívni a lakosságot, hogy mindenki a saját telke előtti átereszeket, árkokat tisztítsa ki. Ezt a felhívást a kábel TV-re is fel kell tenni. ACinca patakot is ki kell tisztítani. Kérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság döntéséről. Kovács József Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a Bizottság egyetértett a A KDOP /E-11. azonosító számú Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázati felhíváson való részvétellel, azt javasolja elfogadásra a képviselő-testület előtt. Javasolja továbbá a bizottság a képviselő-testületnek, hogy a pályázat és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével a legolcsóbb ajánlattevőt bízza meg. Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki fenti előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

6 6 Polgárdi Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 132/2011. (IX. 8.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA A KDOP-4.1.1/E-11. azonosító számú Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázati felhíváson való részvétel. Polgárdi Város képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KDOP-4.1.1/E-11. számú, Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázati felhívásra szándékában áll pályázatot benyújtani. - A képviselő-testület a pályázaton a Polgárdi Erkel F. utca és térsége csapadékvíz elvezetésének kialakítása érdekében kíván részt venni. A pályázaton igényelt támogatás és az önerő mértékét a képviselő-testület a Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvéleményének és az ez alapján készítendő tervezői költségbecslésnek a figyelembe vételével később határozza meg. Határidő: október 3. Felelős: Nyikos László polgármester Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjai, akik egyetértenek azzal, hogy a pályázat és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével az Econoserve Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft-t bízza meg az önkormányzat kézfeltartással szavazzanak. Polgárdi Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 133/2011. (IX. 8.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Econoserve Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. megbízása a KDOP-4.1.1/E- 11. azonosító számú Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázati dokumentáció és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével Polgárdi Város képviselő-testülete megbízza az Econoserve Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft.-t a KDOP-4.1.1/E-11. számú, Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázati kiírásra az önkormányzat által benyújtandó pályázati dokumentáció és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével.

7 7 A megbízási díjat a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: Ft + Áfa, Bruttó Ft Eredményes pályázat esetén az eredményességi jutalék mértéke: 2,4 %-a + Áfa A képviselő-testület a fenti összegek fedezetét az önkormányzat költségvetésében a VERTIKÁL ZRT. osztaléka terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: szeptember 11. Felelős: Nyikos László polgármester Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy eredményes pályázat esetén az önkormányzat az önerő biztosítására pályázatot nyújtson be az EU Önerő Alaphoz kézfeltartással szavazzon. fenti előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon Polgárdi Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és nélkül az alábbi határozatot hozta: tartózkodás POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 134/2011. (IX. 8.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA KDOP-4.1.1/E-11. számú, Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázathoz önerőre pályázat benyújtása Polgárdi Város képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat által - a KDOP-4.1.1/E-11. számú, Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázati felhívásra- benyújtott pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása érdekében a pályázat kedvező elbírálása esetén támogatási igénnyel él az EU Önerő Alaphoz. A saját forrás biztosítása érdekében a képviselő-testület a saját forrás 60 %- ának mértékére nyújtja be igényét. Határidő: december 31. Felelős: Nyikos László polgármester

8 8 2./ Egyebek Nyikos László polgármester elmondta, felkereste Kovács Zsuzsanna református lelkész azzal a kéréssel, hogy a Református Egyházközség pályázatot szeretne benyújtani a Családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése (TÁMOP B) c. pályázati kiírása, melyhez szükséges a képviselő-testület elvi támogatása. Kérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat elvi támogatását adja a Református Egyházközség pályázatának benyújtásához kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, nélkül az alábbi határozatot hozta: ellenszavazat és tartózkodás POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 135/2011. (IX. 8.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Református Egyházközség TÁMOP B c. pályázata Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Református Egyházközség pályázatának benyújtását a Családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése (TÁMOP B) című pályázati kiírásra. Határidő: szeptember 30. Felelős: Nyikos László polgármester Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Nyikos László polgármester az ülést órakor bezárta. Kmf. Nyikos László polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző Nyikos Lászlóné képviselő Bartalos Sándorné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. július 25. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. július 25. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. július 25. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Polgárdi Város Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala Jelen vannak: Igazoltan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) című konstrukcióhoz érvényes: 2011. február

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. március 30-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. május 09-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. május 09-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-9/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. május 09-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 80/2012.(V.09.) 81/2012.(V.09.) 82/2012.(V.09.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 12-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 12-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 35/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 12-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fő képviselő a jelenléti ív szerint (Ohr Alajos,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-5.1.2.B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben