JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület március 24. napján órakor megtartott rendkívüli ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 24. napján 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület március 24. napján órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala Jelen vannak: Nyikos László polgármester, Szekeres Lajos alpolgármester, Dr. Pahola Tünde jegyző, Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző, Bartalos Sándorné képviselő, Kovács József képviselő, Kozári Erika képviselő, Molnárné Rózsa Marianna képviselő, Polácska Mária képviselő, Nyikos Lászlóné képviselő Takács Lajosné jegyzőkönyvvezető. Igazoltan távol van : Kiss Márta képviselő Nyikos László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülésen 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács József és Polácska Mária képviselőket javasolta. Kérte térjenek rá a napirendi pontokra. N A P I R E N D : 1./ Közbeszerzési eljárás indítása a TIOP / azonosító számú Informatikával a jövőért a Polgárdi Általános Iskolában című pályázaton elnyert eszközök beszerzésére. Dr. Pahola Tünde jegyző 2./ Szolgalmi jog alapítása az önkormányzat tulajdonát képező Polgárdi 1718/23 hrsz-ú ingatlanra. dr. Pahola Tünde jegyző 3./ Támogatási kérelem benyújtása a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására Előterjesztő: Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki fenti előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

2 2 nélkül egyetértett a napirendi pontok megtárgyalásával, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyével. 1./ Közbeszerzési eljárás indítása a TIOP / azonosító számú Informatikával a jövőért a Polgárdi Általános Iskolában című pályázaton elnyert eszközök beszerzésére. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, a TIOP / azonosító számú Informatikával a jövőért a Polgárdi Általános Iskolában című pályázaton elnyert eszközök beszerzésével kapcsolatos ajánlati felhívás elkészült, mely alapján az alábbiak kerülnének beszerzésre: 52 db iskolai PC csomag 1 db szerver csomag 13 db tantermi csomag 1 db SNI IV. (látássérült gyermekeknek) csomag 2 db szavazó csomag 3 db WIFI csomag A részletes műszaki paramétereket, a csomagok tartalmát az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az árat egy összegben, nettó értékben és forintban kell megadni. Az alkalmassági követelmények között gazdasági, pénzügyi valamint műszaki illetve szakmai kritériumok kerültek meghatározásra. Pénzügyi és gazdasági okokból alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek az elmúlt két évben ( ) évente legalább nettó 10 millió Ft informatikai eszközök értékesítéséből származó árbevétellel. Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó ha együttesen nem rendelkeznek 2009 és 2010 években, mindkét évben legalább 2-2 db, informatikai eszközök szállítására vonatkozó referenciával, amelyekben a saját ellenszolgáltatás összege évente összesen ( a 2 referencia együtt) elérte a nettó 10 millió forintot. A hiánypótlási lehetőség biztosított. Az ajánlattételi határidő: április óra Az ajánlatok felbontásának helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u időpontja: április óra. Az összegezés megküldésének ideje: április 18. Szerződéskötés tervezett időpontja: április 28. Az ajánlatkérő többváltozatú és részajánlattételt kizárja. Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban, összefűzve kell benyújtani. A nyertes ajánlattevő a szállítást üzembe helyezéssel és oktatással együtt május 16-ig köteles elvégezni. A vállalkozó késedelmes teljesítés esetén kötbér megfizetésére köteles, melynek napi mértéke Ft. 8 napot meghaladó késedelem esetén a szerződést az

3 3 önkormányzat meghiúsultnak tekinti. Meghiúsulás esetén a vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses összeg 25 %-a. Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztés szerinti ajánlattételi felhívással egyetért, kézfeltartással szavazzon. 37/2011. III. 24.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA TIOP / azonosító számú Informatikával a jövőért a Polgárdi Általános Iskolában című pályázaton elnyert eszközök beszerzésére irányuló ajánlattételi felhívással. Polgárdi Város képviselő-testülete a TIOP / azonosító számú Informatikával a jövőért a Polgárdi Általános Iskolában című pályázaton elnyert informatikai eszközök beszerzésére irányuló informatikai eszközök szállítása, üzembe helyezéssel, oktatással tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását, annak mellékleteit, valamint ajánlattételi dokumentációját megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. Határidő: április 30. dr. Pahola Tünde jegyző Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, tekintettel arra, hogy meghívásos eljárásról van szó, meg kell határozni azokat a cégeket, akiknek megküldi az önkormányzat az ajánlati felhívást és az ajánlati dokumentációt. Az informatikai szakértő, akit a testület korábban a konfigurációk összeállításával bízott meg 4 cégre tett javaslatot. Minimum három cégnek meg kell küldeni az ajánlati felhívást, Az informatikai szakértő által javasolt cégek: - Albacomp Zrt Székesfehérvár, Mártírok u LSK Hungária Kft Budapest, Beregszász u. 55/B. - Galax Kft Budapest, Bocskai u Műszaki Könyvkiadó Kft Budapest, Szentendrei u Ezeken felül jelentkezett még két cég, akik a pályázat figyeléseik alapján értesültek arról, hogy a város nyert a TIOP pályázaton és szeretnének ajánlatot tenni. Ezek: -Kventa Budaörs Vasút u Cleverd Board Kft Eger Koszorú u. 1.

4 4 Nyikos László polgármester javasolja mind a hat cégnek megküldeni az ajánlati felhívást. Kérte a képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 38/2011. III. 24.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Polgárdi Város képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TIOP / azonosító számú, Informatikával a jövőért a Polgárdi Általános Iskolában című pályázaton elnyert informatikai eszközök beszerzése érdekében az ajánlati felhívást és az ajánlattételi dokumentációt az alábbi gazdasági társaságoknak küldi meg: - Albacomp Zrt Székesfehérvár, Mártírok u. 9., - LSK Hungária Kft Budapest, Beregszász u. 55/B., - Galax Kft , Budapest, Bocskai u Műszaki Könyvkiadó Kft Budapest, Szentendrei u Kventa Kft Budaörs Vasút u Cleverd Board Kft Eger Koszorú u. 1. Határidő: április 30. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, a testületnek a beérkezett ajánlatok bírálata céljából bíráló bizottságot kell választania. A bíráló bizottságnak páratlan tagúnak kell lenni. A hatályos közbeszerzési szabályzat tartalmaz a bíráló bizottság összetételére vonatkozóan szabályokat. A bizottságnak tagja kell, hogy legyen a jegyző vagy az aljegyző, a polgármesteri hivatal adott témában érintett vezető köztisztviselője, és tagja lehet külső szakértő, valamint települési képviselő. Javasolta, hogy a korábban megbízott informatikai szakértőt, valamint a hivatal pénzügyi csoportvezetőjét a bíráló bizottság tagjává a képviselőtestület válassza meg. Nyikos László polgármester javasolta a bizottság tagjainak jegyzőasszonyt, Nagy Zsuzsanna pénzügyi csoportvezetőt, Ács Arnold Bence informatikai szakértőt, valamint Kovács József és Molnárné Rózsa Mariann képviselőket megválasztani. Kérte a képviselő-testület tagjait, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás

5 5 39/2011. (III. 24.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Bíráló Bizottsági tagok választása Polgárdi Város képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TIOP / azonosító számú Informatikával a jövőért a Polgárdi Általános Iskolában című pályázaton elnyert informatikai eszközök közbeszerzési eljárásának bíráló bizottságába az alábbi tagokat választja: - Dr. Pahola Tünde jegyző, - Nagy Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető, - Ács Arnold Bence informatikai szakértő, - Kovács József képviselő, - Molnárné Rózsa Mariann képviselő. Határidő: április / Szolgalmi jog alapítása az önkormányzat tulajdonát képező Polgárdi 1718/23 hrsz-ú ingatlanra. Dr. Pahola Tünde jegyző Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, Molnár Gergely Polgárdi Fáy András lakótelep 1. fsz. 2. sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az általa a Polgárdi kastélykert területén megvásárolt 1718/24 hrsz-ú ingatlan ivóvízzel való ellátása érdekében a Polgárdi 1718/23 hrsz. alatti, 4546 m2 nagyságú ingatlanon, amely a Polgárdi Önkormányzat tulajdonában van, vízvezetéket fektethessen le. A szerződés-tervezet szerint az önkormányzat hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonában álló 1718/23 hrsz-ú terület 115 m2 területére ellenérték nélkül vízvezetési szolgalmi jogot biztosít a polgárdi 1718/24 hrsz. alatti ingatlan mindenkori tulajdonosa, tulajdonosai számára. A víz átvezetésével kapcsolatos valamennyi munkát szolgalmi jogot szerző végzi és viseli ezen munkák költségeit is. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a szolgalmi jog alapítása a képviselő-testület döntésének függvényében történhet ellenérték fejében. Nyikos László polgármester elmondta, sajnos nincs kiépítve a gerincvezeték mindenhol a laktanya területén, véleménye szerint az önkormányzatnak biztosítania kellene az értékesített telkekhez a közműveket, ezért a képviselő-testület nem zárkózhat el a fenti kérelem elől. Kérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Polgárdi 1718/24 hrsz-ú ingatlan javára az önkormányzat tulajdonát képező Polgárdi 1718/23. hrsz-ú ingatlanra ellenérték nélkül az ivóvíz ellátás biztosítása céljából szolgalmi jogot biztosítson az önkormányzat, kézfeltartással szavazzon.

6 6 Polgárdi Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 40/2011. III. 24.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Polgárdi belterület 1718/23. hrsz-ú ingatlanra szolgalmi jog létesítése Polgárdi Város képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Polgárdi 1718/24. hrsz-ú ingatlan ivóvízzel való ellátása érdekében az ingatlan tulajdonosa - Molnár Gergely Polgárdi Fáy A. ltp. 1. sz. alatti lakos - vízvezetéket fektessen le az önkormányzat tulajdonát képező 1718/23 hrsz-ú, ingatlanra. A képviselő-testület a Polgárdi 1718/23 hrsz-ú ingatlanon vízvezetési szolgalmi jog ellenérték nélküli alapításával egyetért és felhatalmazza a polgármestert a szolgalmi jog létesítésére vonatkozó megállapodás aláírására. Határidő: április / Támogatási kérelem benyújtása a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására Előterjesztő: Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző elmondta, a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján az önkormányzatok pályázatot nyújthatnak be állománygyarapításra. A támogatás összege a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben meghatározott összeg 34%- a. A támogatás mértékét a rendelkezésre álló saját forrás arányában állapítják meg. Az Önkormányzat évi költségvetésében e Ft összeget különített el könyvtári állomány gyarapítására saját forrásként, tehát ennek arányában kerül megállapításra a támogatás mértéke. A pályázat benyújtásának határideje március 25. A támogatás folyósítása legkésőbb június hónapban történik. Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a fenti előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a pályázat benyújtásával a könyvtár érdekeltségnövelő támogatására, kézfeltartással szavazzon.

7 7 41/2011. III. 24.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Városi Könyvtár állomány gyarapítása Polgárdi Város Képviselő testülete úgy határozott, hogy a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004.(II.20.)NKÖM rendelete alapján pályázatot nyújt be a városi könyvtár állományának gyarapítására. A képviselő testület a támogatás mértékének alapjául szolgáló saját forrást évi költségvetésében ,-Ft összegben határozta meg. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával. Határidő: március 25. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Nyikos László polgármester az ülést órakor bezárta. Kmf. Nyikos László polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző Kovács József képviselő Polácska Mária képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 8. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 8. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 8. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2009. január 08. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala Jelen vannak: Igazoltan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. július 25. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. július 25. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. július 25. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Polgárdi Város Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 18-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A TIOP-1.1.1-07/1 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban pályázattal kapcsolatos

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-7/2014. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A termálvíz-sótartalom

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2014. május 29. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2005. május 18-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 14.00 órakor megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 14.00 órakor megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 14.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

2013. október 3-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. október 3-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. október 3-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben