JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala Jelen vannak: Igazoltan távol: Nyikos László polgármester Szekeres Lajos alpolgármester Dr. Pahola Tünde jegyző Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző Bartalos Sándorné képviselő Kiss Márta képviselő Kozári Erika képviselő Kovács József képviselő Nyikos Lászlóné képviselő Gabrovitsné Posfai Mariann jk.vezető Molnárné Rózsa Marianna képviselő Polácska Mária képviselő Nyikos László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, az ülésen 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kiss Márta és Kozári Erika képviselőket. A továbbiakban ismertette a napirendi pontokat. NAPIREND: 1./ A Polgárdi, Május 1. úti társasházak fűtéskorszerűsítése (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) 2./ Az Önkormányzat fenntartásában működő épületek energetikai stratégiájának kialakítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki a beterjesztett napirendi pontok megtárgyalásával, valamint a javasolt jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. a beterjesztett napirendi pontokkal, valamint a javasolt jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetértett.

2 2 1./ A Polgárdi, Május 1. úti társasházak fűtéskorszerűsítése (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester a részletek ismertetéséhez átadta a szót Dr. Pahola Tünde jegyzőnek. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, decemberében az önkormányzat és a Középdunántúli Gőzszolgáltató Kft. között létrejött pénzkölcsön szerződés alapján az önkormányzat 5,1 millió forint kölcsönt biztosított a Kft-nek a volt szovjet laktanyában található lakások fűtéstartozásának kiegyenlítése céljából. A szerződésben biztosítékként rögzítésre került az önkormányzat számára biztosított vételi jog a társaság tulajdonában lévő fűtési berendezésekre, a társaság követeléseinek önkormányzatra történő engedményezése, valamint a társaság üzletrészének önkormányzat részéről megvásárlása. Ezek közül a biztosítékok közül az önkormányzat a vételi jog lehetőségével egy egyoldalú nyilatkozattal élt, így a fűtési berendezések tulajdonjoga az önkormányzatra szállt. Ezeknek a fűtési berendezéseknek a piaci értéke a pénzkölcsön-szerződésben 4,43 millió forintban került meghatározásra, így a Kft. részére folyósított 5 millió forintból a kazánok értékének levonása után fennmarad ,- Ft. A szerződéses jogviszony lezárása még nem történt meg. A testületi ülést követően kerülne sor a tartozás átvállalási, engedményezési dokumentum aláírására, melyet a képviselő-testület korábbi ülésén már jóváhagyott. Ezt követően még a mai napon sor kerül az eszközök fizikai átvételére is. A szerződéses jogviszony lezárásához kapcsolódik, hogy az eszközök átvételét követően a szolgáltatási feladatokat is el kell látni. Amennyiben a szolgáltatási feladatokat az önkormányzat látná el az jelentős többletfeladatot hárítana a polgármesteri hivatalra, illetve vállalkozási tevékenységnek minősülne. Ezért felmerül az a lehetőség, hogy a Polgárdi-Víz Kft., mint szolgáltató látná el a feladatokat, szerződést kötne a lakókkal, a fogyasztásokat leszámlázná és a fennálló tartozásokat behajtaná. Az eszközök átvételét követően lehet továbblépni a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a fűtési rendszer üzemképes állapotba hozatala céljából. Polgármester Úr és az önkormányzattal vállalkozási szerződéses jogviszonyban álló Novifrale Kft. képviselője tárgyalásokat folytatott ez ügyben és ajánlatokat kértek be annak érdekében, hogy a fűtési szezon kezdetére a rendszer üzemképes állapotba kerüljön. A munkákra három árajánlat érkezett. Az ajánlatok 3 db kazán cseréjét foglalják magukba és a fűtési szezon kezdetére történő cserével a zavartalan indulást biztosítják. A Global Service Team Kft. (8600. Siófok, Kossuth L. u. 71/A.) 3 db Thermomax Inka 35 kw fűtőteljesítményű kazán cseréjét a járulékos anyagköltséggel együtt Ft+ ÁFA áron vállalja. A másik ajánlattevő a Berker 111 Kft. (2344. Dömsöd, Dabi Krt. 9.). Ajánlattevő a három kazán cseréjét beépítés munkadíjával és a beépítési segédanyagokkal együtt Ft + ÁFA áron vállalja. A harmadik ajánlattevő a Schneider Kft. (2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 1.) volt. A három kazán cseréjére Ft+ÁFA összegű árajánlatot adott, amely magába foglalja a kazánok beépítésének költségét is.

3 3 Szekeres Lajos alpolgármester megkérdezte, a lakók a közös pénzükből ki tudják-e fizetni ezt az összeget. Nyikos László polgármester elmondta, ez a munka a fűtési szezon beindítását biztosítja. A költségeit a lakókra át kell hárítani, ami az önkormányzat gazdasági társaságának a feladata lesz. Szekeres Lajos alpolgármester megkérdezte, az idei évi költségvetésben milyen plusz összeget jelent. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, a kazánok beszerzési és beszerelési költsége az önkormányzat költségvetését terheli, hiszen a munkát az önkormányzat rendeli meg. Ez a költség a későbbiekben megtérülhet. Nyikos László polgármester elmondta, sajnos ezt a lakóknak el kell fogadniuk. Tudomásul kell venniük, hogy a KDG már nem tudott számlázni, az önkormányzat pedig még nem számlázhatott. Kiss Márta képviselő megkérdezte, van-e a társasházaknak alapító okiratuk, illetve felújítási alapjuk, amelyből lehetne fedezni az ilyen jellegű kiadásokat. Nyikos László polgármester elmondta, 1,1 millió forintjuk van, de az nem elég sem az adósság rendezésére, sem a beruházásra. Sajnos a lakók nem értik meg egymást, nem tudnak egymással kommunikálni, nem tudják kezelni a konfliktusokat. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, a költségek számbavétele során figyelembe kell venni, hogy a későbbiekben a Polgárdi-Víz Kft-nél plusz igényként fog felmerülni egy részmunkaidőben foglalkoztatott ember és egy számlázó program költsége is. Kovács József képviselő elmondta, nagyon aggódik, mert véleménye szerint azok az emberek, akik eddig sem tudtak fizetni, félő, hogy ők ezután sem tudnak majd. Nyikos László polgármester elmondta, a lakók tartozásainak kiegyenlítésére lehet adni részletfizetési lehetőséget. Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a szolgáltatási feladatok ellátásával az önkormányzat a Polgárdi-Víz Kft-t bízza meg, kézfeltartással szavazzon.

4 4 az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 128/2011. (VIII.29.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA A Polgárdi-Víz Kft. megbízása Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy - a Polgárdi Május 1. u. 7. sz. alatti, 1709/A/0 hrsz-ú, valamint - a Polgárdi Május 1. u. 9. sz. alatti, 1710/A/0 hrsz-ú ingatlanok fűtési és melegvíz szolgáltatási feladatainak ellátásával a Polgárdi Víz Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft-t (8154. Polgárdi, Batthyány u. 132.) bízza meg. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonába kerülő eszközöket a szolgáltatói feladatok ellátása érdekében a Polgárdi Víz Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft-nek, mint üzemeltetőnek bérbe adja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérlettel vegyes megbízási szerződés aláírására. Határidő: szeptember 30. Felelős: Nyikos László polgármester dr. Pahola Tünde jegyző Nyikos László polgármester kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Schneider Kft-vel történő vállalkozási szerződés megkötésével, kézfeltartással szavazzon. az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 129/2011. (VIII.29.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Vállalkozási szerződés megkötése a Schneider Kft-vel Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Schneider Investment Kft-t (2138. Szigetszentmárton, Ráckevei u. 1.) megbízza az önkormányzat tulajdonában lévő a Polgárdi, Május 1. u. 7. sz. alatti, 1709/A/0 hrsz-ú, és a Polgárdi Május 1. u. 9. sz. alatti, 1710/A/0 hrsz-ú ingatlanok fűtését szolgáló -

5 5 fűtési berendezések felújítása érdekében 3db Thermomax Inka 35 kw fűtőkazán lecserélésével és beszerelésével Ft+Áfa összegben. A képviselő-testület a beruházás fedezeteként a VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. által fizetendő osztalékból származó bevételt jelöli meg. A képviselő-testület a vállalkozási szerződést megismerte, annak tartalmával egyetért, felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: szeptember 30. Felelős: Nyikos László polgármester 2./ Az Önkormányzat fenntartásában működő épületek energetikai stratégiájának kialakítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, az iskola fűtéskorszerűsítésére vonatkozó pályázat kötelező tartalmi eleme egy komplett energetikai audit. Az auditot mihamarabb el kell készíttetni, hogy a pályázathoz csatolni lehessen, melynek költsége a pályázatban elszámolható. A Noesis Innovációs Központtól az épületenergetikai audit és az épületek energetikai besorolása megtörtént. Ennek költsége ,- Ft + Áfa, melyet a polgármester saját hatáskörében megrendelhetett. Az energetikai stratégia kidolgozására, amely jelentősebb összeget takar árajánlatokat kértek be. Az Okuta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az energetikai stratégia kidolgozását Ft+ÁFA áron vállalja, úgy, hogy az önkormányzatnak az elkészített energetikai auditot a társaság rendelkezésére kell bocsátani. A Noesis Innovációs Központ ugyanerre az munkára, vagyis az energetikai stratégia kidolgozására Ft+ÁFA vállalási árral adott ajánlatot. A harmadik ajánlattevő az Info Graf Bt. (Budaörs, Fodros u. 29/A.). A társaság ajánlata magába foglalja az energetikai audit és az energetikai stratégia elkészítését is. A megbízási díj az ajánlatban nem került megbontásra. Annak teljes összege Ft+ÁFA. Figyelemmel az ajánlatok vállalási áraira a Noesis Innovációs Központ megbízását javasolja az energetikai stratégia elkészítésével. Kovács József képviselő megkérdezte, ez csak egy terv? Nyikos László polgármester elmondta, nem terv, hanem egy komplett energetikai auditra épülő energetikai stratégia, amely többek között például az egész iskolai épületről szól. Szekeres Lajos alpolgármester elmondta, a sajtóból arról értesült, hogy a közeljövőben az állam átveszi az általános iskolákat. Megkérdezte, ebben az esetben van-e értelme az önkormányzatnak költeni.

6 6 Nyikos László polgármester elmondta, véleménye szerint a kormány általánosságban veszi át az általános iskolákat. Véleménye szerint a kis településeken átveszi, de például Polgárdiban csak a tanárok bérét veszi át. A városok és nagy városok esetében az épületek karbantartását továbbra is a városnak kell biztosítania. Megkérdezte, Polgárdiban az iskola költségvetésének hány százalékát teszi a bérköltség. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, pontos összegek az év elején elkészített költségvetésben megtalálhatóak. Az intézmények fenntartásának jelentős részét a működési kiadások teszik ki, amelyekben a legnagyobb tételt %-ot a bér képvisel. Nyikos László polgármester elmondta, az elkészült tanúsítványt pályázat benyújtása esetén az energetikai bizottság professzorának kell az aláírásával minősítenie, amely plusz költséget jelent. Erre a tervek szerint a pályázat benyújtását megelőzően kerülne sor. Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztés szerint egyetért az energetikai stratégia elkészíttetésével, kézfeltartással szavazzon. az alábbi határozatot hozta: POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 130/2011. (VIII.29.) ÖNK. SZ. HATÁROZATA Energetikai audit elkészíttetése Polgárdi Város Képviselő-testülete a polgármesternek az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelt 16. (2) bekezdésében biztosított jogkörében hozott döntésével, a Noesis Innovációs Központ Közhasznú Nonprofit Kft-nek a településre vonatkozó energetikai audit elkészítésével történő Ft vállalkozási díj ellenében történő - megbízásával egyetért. A képviselő-testület úgy döntött továbbá, hogy az önkormányzat fenntartásában működő épületek energiafelhasználásnak és az azokhoz kapcsolódó költségeknek a csökkentése, valamint az Önkormányzat helyi megújuló erőforrásokra épülő energiagazdálkodásának kialakítása céljából megbízza a Noesis Innovációs Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (1195. Budapest, Zrínyi u. 5.) az önkormányzat energetikai stratégiájának kidolgozásával. A képviselő-testület a vállalkozási díjat nettó Ft-ban, azaz nettó hatszázötvenezer forintban határozza meg. A vállalkozási díjak fedezetét a képviselő-testület a évi költségvetésében a VERTIKÁL Kommunális és Szolgáltató Zrt. részéről fizetendő osztalék befizetéséből származó bevétel terhére biztosítja. A képviselő-testület a vállalkozási szerződés tartalmát megismerte, azzal egyetért és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: szeptember 30. Felelős: Nyikos László polgármester dr. Pahola Tünde jegyző

7 7 Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Nyikos László polgármester az ülést 9.30 órakor bezárta. Kmf. Nyikos László polgármester Dr. Pahola Tünde jegyző Kiss Márta képviselő Kozári Erika képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V

J E GY Z Ő K Ö N Y V 1 J E GY Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. augusztus 26-án 16.00 órakor kezdődő soros nyílt üléséről Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben