129. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szeptember 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "129. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szeptember 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, szeptember 5., péntek 129. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 222/2008. (IX. 5.) Korm. r. Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról /2008. (IX. 5.) FVM r. A mezõgazdasági üzemek korszerûsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl /2008. (IX. 5.) FVM r. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról /2008. (IX. 5.) FVM r. A évi iskolatej program szabályozásáról szóló 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról /2008. (IX. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról /2008. (IX. 5.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehetõ támogatás részletes feltételeirõl szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáról /2008. (IX. 5.) KE h. Kitüntetés adományozásáról /2008. (IX. 5.) KE h. Kitüntetés adományozásáról /2008. (IX. 5.) KE h. Kitüntetés adományozásáról /2008. (IX. 5.) KE h. Kitüntetés adományozásáról /2008. (IX. 5.) KE h. Egyetemi tanári kinevezésekrõl /2008. (IX. 5.) KE h. Egyetemi tanári kinevezésrõl /2008. (IX. 5.) ME h. Szakállamtitkár kinevezésérõl /2008. (IX. 5.) KüM h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a hadisírok rendezésérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 309/2007. (XI. 15.) Korm. rendelet ai hatálybalépésérõl Oldal Hivatalos Értesítõ (2008/36. szám)...hé

2 14634 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/129. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 222/2008. (IX. 5.) Korm. rendelete az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az elektronikus hírközlésrõl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) a (2) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Eht. 1. (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következõket rendeli el: 1. Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. -ának 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 3. VPN: Virtuális magánhálózat (Virtual Private Network). Használatával a VPN-en belül kapcsolatba lépõ felek egy fizikailag elkülönült magánhálózatnak megfelelõ biztonsággal kommunikálhatnak. Az EDR egységes infrastruktúráján a VPN a rendszer által biztosított szolgáltatás hozzáférési lehetõség, a felhasználó szempontjából önálló, zárt rádióhálózatként viselkedõ virtuális, országos, regionális vagy helyi kiterjedésû hálózat, amely a rendszer által biztosított hierarchia legfelsõ szintjérõl szervezhetõ. Egy VPN-en belül többszintû hierarchia létrehozása biztosítható a technológia által korlátozott módon. 2. A Rendelet 2. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az 1. számú melléklet pontjaiban szereplõ felhasználók esetén a VPN gazda szervezet feladatait a Szolgáltató látja el. 3. A Rendelet 3. -ának (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a 3. az alábbi (5) (7) bekezdésekkel egészül ki: (3) A VPN Központi Menedzser Szervezet, a VPN gazda szervezetek a szervezeti sajátosságaikat figyelembe vevõ különös EDR használati szabályzatuk tervezetét kötelesek annak aláírását megelõzõen jóváhagyásra a Hálózatgazdának benyújtani. Ha a benyújtott tervezet a Szabályzat követelményeinek megfelel, a Hálózatgazda a benyújtástól számított 30 napon belül a szabályzatot jóváhagyja. Amennyiben a tervezet a Szabályzatban foglaltaknak nem felel meg, a Hálózatgazda a jóváhagyást elutasítja, és felhívja az érintett benyújtót, hogy 30 napon belül nyújtsa be az indokolásban jelzett szempontok alapján átdolgozott tervezetét. A tervezet megfelelõségének ellenõrzéséhez, annak benyújtásával egyidejûleg csatolni kell a 2. számú mellékletben megfogalmazott irányelvekkel való összhangot igazoló, a honlapon közzétett formátumnak megfelelõ dokumentumot. (4) Az egyes VPN-ekhez tartozó felhasználóknak a szervezetükre vonatkozó speciális EDR használati szabályzatot az EDR használatát megelõzõen a VPN gazda szervezetnek kell elfogadásra benyújtaniuk. Ha a benyújtott tervezet a Szabályzat követelményeinek megfelel, a VPN gazda szervezet a benyújtástól számított 30 napon belül a tervezetet jóváhagyja. Amennyiben a tervezet a Szabályzatban foglaltaknak nem felel meg, a VPN gazda a jóváhagyást elutasítja, és felhívja az érintett benyújtót, hogy 30 napon belül nyújtsa be az indokolásban jelzett szempontok alapján átdolgozott tervezetét. A tervezet megfelelõségének ellenõrzéséhez annak benyújtásával egyidejûleg csatolni kell a 2. számú mellékletben megfogalmazott irányelvekkel való összhangot igazoló, a honlapon közzétett formátumnak megfelelõ dokumentumot. (5) Jóváhagyott speciális használati szabályzattal nem rendelkezõ Felhasználó az EDR használatára nem jogosult. (6) A jóváhagyott szabályzat egy példányát a VPN Központi Menedzser Szervezet részére is meg kell küldeni, aki azokat letéteményesként tárolja. (7) A csatlakozott felhasználók által beléptetni kívánt rádióterminálok, végponti berendezések, végkészülékek tekintetében a Hálózatgazdának alkalmazott készüléktípusonként biztonsági bevizsgálási jogosultsága és kötelezettsége van. A Szolgáltató köteles a bevizsgálásban közremûködni. A Hálózatgazda csak olyan készülékek beléptetését engedélyezi a hálózatba, amely nem jelent biztonsági sebezhetõséget és fenyegetettséget a hálózat egészére. A bevizsgálás eredményeként egyes készüléktípusok használata korlátozható. 4. A Rendelet a következõ 3/A. -sal egészül ki: 3/A. (1) Az 1. számú melléklet pontjaiban szereplõ felhasználói körbe tartozó szervezet csatlakozási szándékát a Hálózatgazdának címzett kérelemben terjeszti elõ, amelyhez csatolja a 2. melléklet szerint elkészített speciális szabályzatának tervezetét, illetve a 2. számú mellékletben megfogalmazott irányelvekkel való összhangot igazoló, a honlapon közzétett formátumnak megfelelõ dokumentumot is. A csatlakozási kérelem vizsgálata során Hálózatgazda mûszaki, jogi és biztonsági szempontból mérlegeli, hogy a szervezet kérelmében foglalt, vagy pótlólagosan bekért további információk alapján megfelel-e a jelen rendeletben, valamint a zárt célú hálóza-

3 2008/129. szám MAGYAR KÖZLÖNY tok felhasználóira vonatkozó egyéb jogszabályban meghatározott felhasználói követelményeknek. A Hálózatgazda a kérelem vizsgálata során jogosult az alkalmassági feltételeket képviselõje útján helyszíni szemlével is ellenõrizni. (2) Döntésérõl a Hálózatgazda a kérelmezõt 60 napon belül tájékoztatja. A kérelem elfogadása esetén egyidejûleg jóváhagyja benyújtott szabályzatát és kezdeményezi az együttmûködési megállapodás megkötését. (3) Ebben az esetben a 3. (4) bekezdése nem alkalmazható 5. (1) A Rendelet 4. -ának (1) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki: i) együttmûködési megállapodást köt az 1. számú melléklet 27. és 29. pontjai alapján csatlakozni kívánó, a rendszer használatára alkalmas felhasználókkal. (2) A Rendelet 4. -a kiegészül az alábbi (8) és (9) bekezdéssel: (8) A Hálózatgazda a 4. (1) bekezdésének c) pontjában rögzített feladatkörében úgy jár el, hogy a készenléti felhasználás elsõdlegesen a csoporthívások erõforrás igénye prioritást élvezzen. Vész- és katasztrófahelyzetben, vagy egyéb rendkívüli esemény során a melléklet pontjában szereplõ felhasználók kommunikációját a feladat ellátásához szükséges szinten biztosítani kell. (9) VPN gazdaszervezet kijelölésére a Hálózatgazda, VPN létrehozására a Hálózatgazda jóváhagyásával, a VPN Központi Menedzser Szervezet és a Szolgáltató jogosult. 6. A Rendelet 7. -ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Azon VPN gazdák és Felhasználók esetében, amelyek már használják az EDR-t, a rendelet 3. -ának (5) bekezdését január 1. után kell alkalmazni. 7. A Rendelet 1. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti. (2) A Rendelet 4. (5) bekezdése hatályát veszti. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök Melléklet a 222/2008. (IX. 5.) Korm. rendelethez 1. számú melléklet a 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelethez E rendelet alkalmazásában Felhasználó szervezet (valamint a szervezet EDR használatára feljogosítható személyei): 1. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelõ tárca nélküli miniszter, a Miniszterelnöki Hivatalnak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításában közremûködõ és a terrorizmus elleni fellépést koordináló, valamint a veszély- és katasztrófahelyzetben a szolgálatok irányításában közremûködõ személyei és szervezeti egységei, valamint az EDR hálózatgazda munkaszervezete, ideértve VPN Központi Menedzser Szervezet feladatát ellátókat; 2. az Információs Hivatal; 3. a Nemzetbiztonsági Hivatal; 4. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat; 5. a Honvédelmi Minisztériumnak veszély- és katasztrófahelyzetben a Magyar Honvédség készenléti tevékenységet ellátó szervezeteit irányító vezetõi, az irányításban közremûködõ személyei és szervezeti egységei; 6. a Magyar Honvédség készenléti tevékenységet ellátó szervezetei és szervezeti egységei; 7. a Katonai Felderítõ Hivatal; 8. a Katonai Biztonsági Hivatal; 9. a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatala; 10. a fõvárosi, megyei védelmi bizottságok elnökei és titkárai; 11. a minisztériumok és kormányhivatalok védelemszervezéssel foglalkozó szervezeti egységei; 12. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak a Rendõrséget, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát irányító vezetõi, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításukban közremûködõ személyei és szervezeti egységei; 13. a Rendõrség; 14. a büntetés-végrehajtási szervezet; 15. az Önkormányzati Minisztériumnak az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot irányító vezetõi, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közremûködõ személyei és szervezeti egységei; 16. az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság; 17. a tûzoltóságok; 18. a Pénzügyminisztériumnak a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságát irányító vezetõi, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közremûködõ személyei; 19. a Vám- és Pénzügyõrség; 20. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságot, valamint a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat

4 14636 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/129. szám irányító vezetõi, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közremûködõ személyei és szervezeti egységei; 21. a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, valamint a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok; 22. az Egészségügyi Minisztériumnak az Országos Mentõszolgálatot irányító vezetõi, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közremûködõ személyei és szervezetei egységei; 23. az Országos Mentõszolgálat; 24. a Kormány rádió-távközlõ rendszereinek üzemben tartására felhatalmazott szervezet készenléti feladatot ellátó személyei; 25. a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a közlekedési felügyeleteket irányító vezetõi, az irányításban közremûködõ személyei és szervezeti egységei; 26. a közlekedési felügyeletek; 27. a települési önkormányzati közterület-felügyeletek, valamint azok a polgárõrségek, amelyek a polgárõrségrõl szóló évi LII. törvény 6. (1) bekezdésében felsorolt feladatok közül legalább hármat ellátnak; 28. az EDR mint készenléti kommunikációs rendszer szolgáltatója; 29. a fenti állami szervek körébe nem tartozó, a hálózatgazda jóváhagyásával az EDR hálózathoz külön megállapodás alapján kapcsolódó, jellemzõen készenléti feladatokat ellátó szervezetek, amelyek a közigazgatási szervezetek szolgáltatását kiegészítõ feladatokat, illetve közszolgáltatásokat látnak el, vagy kritikus fontosságú infrastruktúrát üzemeltetnek. V. A Kormány tagjainak rendeletei A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelete a mezõgazdasági üzemek korszerûsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény 81. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és a vidékfejlesztési miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el: I. Fejezet Fogalommeghatározások 1. E rendelet alkalmazásában: a) mezõgazdasági tevékenység: mezõgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy mûvelése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezõgazdasági célból történõ állattartást (TEÁOR 08: 011, 014, 015, 016), valamint a mezõgazdasági földterületek jó mezõgazdasági és ökológiai állapotban tartását [a Tanács 1782/2003/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 2. cikk c) pont]; b) mezõgazdasági vállalkozás: olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, akinek, illetve amelynek mezõgazdasági üzeme a Magyar Köztársaság területén található és mezõgazdasági tevékenységet folytat, ideértve a c) e) pontban foglaltakat is; c) mezõgazdasági üzem: adott mezõgazdasági termelõ által vezetett, és ugyanazon tagállam területén található termelõegységek összessége [a tanácsi rendelet 2. cikk b) pont]; d) termelõi szervezet: a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja szerinti társaság; e) termelõi csoport: a termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján mûködõ, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), illetve november 1-jét megelõzõen a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által termelõi csoportként elismert szövetkezet vagy korlátolt felelõsségû társaság; f) köztartozás: az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott fogalom; g) mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzése: az Irányító Hatóság által jóváhagyott és közzétett gépkatalógusban szereplõ mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések, a növénytermesztésben, az állattenyésztésben és a kertészetben alkalmazott erõgépek, erõgépek munkagépei, berendezései, majori gépek, állattartás gépei, berendezései, valamint szárítók, pellettáló és brikettáló berendezések, zöldség, gyümölcs és szõlõ betakarító gépek, magágykészítõ gépek és technológiák beszerzése;

5 2008/129. szám MAGYAR KÖZLÖNY h) mezõgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházás: a mezõgazdasági vállalkozások által megvalósítandó, a saját termelésû termékek feldolgozását, forgalmazását célzó, a g) pont hatálya alá nem tartozó beruházás, melynek az Európai Uniót létrehozó szerzõdés I. számú mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek feldolgozására és forgalmazásra kell irányulnia oly módon, hogy a feldolgozás során keletkezõ termék is élelmezési célú mezõgazdasági terméknek minõsül, kivéve az olyan tevékenységet, amely az elsõ eladásra váró állati vagy növényi termék elõkészítéséhez szükséges; a beruházás fõ célja a feldolgozási eljárások javítása, illetve ésszerûsítése, a termékek külsõ megjelenésének és csomagolásának javítása, illetve a melléktermékek vagy hulladékok jobb hasznosításának vagy megsemmisítésének ösztönzése, a környezet védelme és az egészségügyi feltételek javítása; i) beruházás: a jogosult mezõgazdasági vállalkozás által eszközölt, a számvitelrõl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. (4) bekezdés 7. pontja szerinti tevékenység; j) beruházás beszerzési érték: a számviteli törvény a szerint meghatározott érték; k) támogatás szempontjából elszámolható költség: atámogatás alapjának meghatározásánál figyelembe vett, a 2. (2) bekezdése szerinti kamattámogatással, illetve kezességvállalással érintett hitel- és pénzügyi lízing célját képezõ 2. (1) bekezdése szerinti beruházások beszerzési értéke, ide nem értve a beszerzési érték részét képezõ kamatot, valamint az elõzetesen felszámított, de le nem vonható áfát; l) állattartó telepek korszerûsítése: a már meglévõ és szakhatósági igazolással rendelkezõ szarvasmarha, juh, kecske, sertés és ló állattartó telepeken a képzõdõ trágya kezelésének, tárolásának, illetve felhasználásának fejlesztésére, az állati férõhelyek kialakítására és minõségének javítására, korszerûbb technológia alkalmazására, jó minõségû takarmány elõállításának és felhasználásának, valamint a takarmányminõség megõrzésének biztosítására, valamint az állatbetegségek kialakulásának és terjedésének megelõzésére irányuló beruházás; m) pénzügyi intézmény: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján meghatározott hitelintézet és pénzügyi vállalkozás; n) kezességvállaló intézmény: a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLXIX. törvény ai alapján viszontgaranciával rendelkezõ pénzügyi vállalkozás (Garantiqa Hitelgarancia Zrt., Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány); o) BUBOR: Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb, melyet a Magyar Nemzeti Bank a honlapján tesz közzé; p) pénzügyi lízing: a számviteli törvény 3. (8) bekezdés 13. pontjában meghatározott fogalom; q) lízingdíj kamattámogatás: a mezõgazdasági gépek, technológiák és berendezések pénzügyi lízingje alapján fizetendõ kamat támogatása; r) támogatástartalom: a támogatások összegének jelenértéke. A hitel, valamint a lízingdíj kamattámogatásának támogatástartalmának kiszámítását az 1. számú melléklet, valamint az Európai Bizottság a referencia kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló 2008/C 14/02 számú közleménye, a kezességvállaló intézmények által nyújtott kezességvállalás támogatás tartalmának kiszámítását a mezõgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehetõ intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: külön jogszabály) tartalmazza. Amennyiben a kezességvállaló intézmény rendelkezik az Európai Bizottság által jóváhagyott támogatástartalom számítási módszerrel, a pénzügyi intézményeket a jóváhagyásról írásban értesíti; s) támogatásról szóló határozat: a hitel- vagy lízingfelvevõnek e rendelet alapján nyújtott támogatástartalomról szóló határozat; t) támogatás intenzitás: a támogatástartalom és a támogatás szempontjából elszámolható költségek jelen értékének hányadosa, százalékos formában kifejezve. Általános rendelkezések 2. (1) E rendelet szerint a mezõgazdasági vállalkozás támogatást igényelhet: a) mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez; b) az állattartó telepek korszerûsítéséhez; c) a mezõgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházáshoz; d) mezõgazdasági gépek és berendezések lízingbe vételéhez. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás: a) beruházási hitel esetén kamattámogatás; b) új gép és technológiai berendezés lízingbe vétele esetén lízingdíj kamattámogatás; c) kezességvállaló intézmény által nyújtott kezesség, készfizetõ kezesség formájában igénybe vehetõ támogatás [a továbbiakban a) c) pont együtt: támogatás]. (3) Az egy beruházáshoz igénybe vett támogatás együttes támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 40%-ot. (4) A támogatás igénybe vételének feltétele, hogy a beruházás: a) a fajlagos termelési költségek csökkentésére; vagy b) az elõállított termékek minõségének javítására; vagy c) a higiéniai körülmények és az állatjólét javítására; vagy d) a mezõgazdasági vállalkozás tevékenységének diverzifikálására irányuljon. 3. Nem jogosult a mezõgazdasági vállalkozás az e rendelet szerinti támogatás igénybe vételére, amennyiben: a) csõd-, felszámolási eljárás, bírósági végrehajtás vagy végelszámolás alatt áll;

6 14638 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/129. szám b) a hitelkérelem benyújtását megelõzõ három éven belül az államháztartás alrendszereibõl juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy csak részben teljesítette; c) 60 napot meghaladó, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett számára; d) gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt áll; e) a kérelem benyújtását megelõzõ 5 éven belül jogosulatlanul igénybe vett támogatásból eredõ rendezetlen tartozása van; f) az azonos jogcím keretében támogatott befejezetlen projekttel rendelkezik; g) az adott beruházás az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program fejlesztési támogatásban, vagy az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozható termelõi szervezet támogatásban részesül; h) az adott beruházás csak a meglévõ közösségi vagy nemzeti elõírásoknak való megfelelésre irányul. II. Fejezet Mezõgazdasági beruházási hitel, amelyhez kamattámogatás és kezességvállaló intézmény által nyújtott kedvezményes kezességvállalás igényelhetõ 4. (1) A mezõgazdasági vállalkozás a kamattámogatást a 2. (1) bekezdés a) c) pontja szerinti beruházások, támogatás szempontjából elszámolható költségeihez igénybe vett hitel pénzügyileg rendezett kamatai után igényelheti. (2) A mezõgazdasági vállalkozás a pénzügyi intézmény kezdeményezése alapján kezességvállaló intézmény által nyújtott kezességvállalást is igénybe vehet. 5. (1) A 4. szerinti támogatások igénybevételére a mezõgazdasági vállalkozás abban az esetben jogosult, amennyiben: a) igazolja, hogy: aa) õstermelõ, egyéni vállalkozó, valamint a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tulajdonosa vagy alkalmazottja és rendelkezik legalább középfokú mezõgazdasági vállalkozó (OKJ ), ezüstkalászos gazda (OKJ ) vagy aranykalászos gazda (OKJ ) szakképesítéssel; ab) belföldi székhelyû jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, fõ tevékenységi köre az 1. a) pontjában meghatározott TEAOR 08 számú tevékenység, ac) rendelkezik a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) 28. -a szerinti regisztrációs számmal, ad) beruházási célú hiteligénylés esetén rendelkezik a fejlesztés megvalósításához szükséges, áfát nem tartalmazó költségeinek a pénzügyi intézmény belsõ szabályzatának megfelelõ mértékû saját erõvel, ae) a beruházással érintett üzem mezõgazdasági termelõ esetén az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek alkalmazásáról szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet szerint számított standard fedezeti hozzájárulása meghaladja az 5 európai mértékegységet (EUME-t), af) rendelkezik az általa mûködtetett, korszerûsítésre kerülõ állattartó telep szakhatósági igazolásával, vagy az állattartás helye szerinti illetékes megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, amely szerint az adott állattartó telep egy önálló állategészségügyi egységként szerepel az állategészségügyi hatóság nyilvántartásában, valamint a nevezett címen tartott állomány hatóság, valamint kezelõ állatorvosi felügyelete biztosított; b) a 3. számú mellékletnek megfelelõen nyilatkozik, hogy: ba) a 2. (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti beruházást a hitelszerzõdés kötést követõ 12 hónapon belül befejezi, bb) a felvett hitelt a 2. (1) bekezdés a) c) pontjában meghatározott célra használja, bc) a vállalkozását legalább a felvett hitel, illetve lízing futamidejének idõszakában, a hitellel, illetve lízinggel megvalósított beruházást pedig legalább 5 évig rendeltetésszerûen mûködteti, bd) a 2. (1) bekezdés a) c) pontja szerinti beruházás esetén hozzájárul ahhoz, hogy a hitel lejártáig biztosíték (jelzálog) terhelje meg a megvalósult fejlesztést, be) nem áll csõd, felszámolás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt, bf) köztartozása nem áll fenn, bg) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. (7) és (9) bekezdéseseiben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok általános és különös feltételeinek megfelel. (2) A 3. számú mellékletben szereplõ nyilatkozat a hitelés lízingkérelem elválaszthatatlan mellékletét képezi. 6. (1) A kamattámogatás összege a kamatmegállapítás idõpontjában érvényes háromhavi BUBOR-ral számított kamat 50%-a, amennyiben a hitelhez legfeljebb a kamatmegállapítás idõpontjában érvényes háromhavi BUBOR+ 2,0 százalékpontnak megfelelõ kamat kapcsolódik.

7 2008/129. szám MAGYAR KÖZLÖNY (2) A pénzügyi intézmény a hitelszerzõdés megkötését követõen az (1) bekezdés szerinti kamaton felül az üzletszabályzatának megfelelõen rendelkezésre tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket számolhatja fel. 7. (1) A kamattámogatásban részesülõ hitel összege: a) mezõgazdasági termelõ esetében legalább 2 millió forint, de legfeljebb 400 millió forint; b) termelõi szervezet és termelõi csoport esetében legfeljebb 750 millió forint lehet, amely keretösszeg több hitelkérelem alapján is felhasználható. (2) A hitel futamideje a szerzõdéskötéstõl számított legalább 5 év, de legfeljebb 7 év, ezen belül legfeljebb 1 év türelmi idõ biztosításával. A futamidõ alatti elõtörlesztés esetén az addig igénybe vett kamattámogatás nem számít jogosulatlan támogatás igénybe vételének. 8. (1) A 4. (2) bekezdése szerinti kezességvállaló intézmény által nyújtott kezességvállalás a hitelszerzõdés szerinti hitelösszegre és egyéves ügyleti kamatára, illetve az ezt követõ években a mindenkor fennálló tõketartozásra és egyéves ügyleti kamatára vehetõ igénybe. (2) Az (1) bekezdés szerinti készfizetõ kezességvállalás mértéke legfeljebb 80% lehet. III. Fejezet Mezõgazdasági gép- és technológia beszerzés pénzügyi lízingjének kamattámogatása és kezességvállaló intézmény által nyújtott kedvezményes kezességvállalási díjtámogatása 9. A 2. (1) bekezdés d) pontja szerinti beruházáshoz a mezõgazdasági vállalkozás: a) lízingdíj kamattámogatást, valamint b) a lízingelést végzõ pénzügyi intézmény kezdeményezésére kezességvállaló intézmény által nyújtott kezességet igényelhet. 10. (1) A lízingdíj kamattámogatás a 2. (1) bekezdés d) pontja szerinti lízing formájában megvalósuló beruházások lízingdíjainak kamattörlesztõ részlete alapján abban az esetben igényelhetõ, ha: a) a lízing futamidõ legalább 36 hónap és a lízingbevevõ a futamidõ végén megszerzi a lízingelt eszköz tulajdonjogát; b) a lízing kamatmértéke nem haladja meg a kamat-megállapítás idõpontjában érvényes háromhavi BUBOR+ 2,0 százalékpontot; c) a lízingtartozás tõkeösszege, valamint a lízingdíj tõke és kamattörlesztõ része, továbbá a kamattörlesztõ részlethez kapcsolódó kamattámogatás a szerzõdésben éves bontásban is rögzítésre kerül. (2) A lízingdíj kamattámogatás igénybe vételére a mezõgazdasági vállalkozás a 5. (1) bekezdés a) pont aa) ad) alpontjában felsorolt igazolások bemutatása, valamint a b) pont bc), be), bf) és bg) alpontjában foglalt nyilatkozatok megtétele esetén jogosult. (3) A lízingdíj kamattámogatás mértéke a lízingdíj kamat-tartalmának 50%-a. 11. (1) A 9. b) pontja szerinti kezességvállaló intézmény által nyújtott készfizetõ kezességvállalás a lízingszerzõdés szerinti tõkeösszegre és egyéves ügyleti kamatára, illetve az ezt követõ években a mindenkor fennálló tõke összegére és annak egyéves ügyleti kamatára terjed ki. (2) A készfizetõ kezességvállalás mértéke legfeljebb 80% lehet. IV. Fejezet Egyéb rendelkezések 12. (1) A mezõgazdasági vállalkozások a pénzügyi intézményekhez az elõírt példányban és tartalommal rendelkezõ hitel- és lízingkérelmeket nyújthatnak be, amelyeknek elválaszthatatlan mellékletét képezi az MgSzH által kiállított hatósági bizonyítvány. (2) Az MgSzH a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 83. (1) bekezdése szerint hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy a hitelkérelemben meghatározott célkitûzések közül, melyek azok amelyek megfelelnek: a) mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzése esetén az 1. g) pontja szerint; b) állattartó telepek korszerûsítése esetén az 1. l) pontja szerint; c) mezõgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházás esetén az 1. h) pontja szerint; d) pénzügyi lízing esetén az 1. p) pontja szerint meghatározott feltételeknek.

8 14640 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/129. szám (3) A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmeket e rendelet hatályba lépésétõl kezdõdõen folyamatosan lehet benyújtani az MgSzH területileg illetékes szervéhez. A hatósági bizonyítvány kiállítása az Eljárási törvény 79. -a alapján tárgyi adómentes, mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza. (4) A hatósági bizonyítvány kiállításához: a) hitelkérelem benyújtása esetén az 5. -ban felsorolt igazolásokat és nyilatkozatokat; b) lízingkérelem benyújtása esetén a 10. (2) bekezdés szerinti dokumentumokat, továbbá a gyártó, vagy a forgalmazó cég árajánlatát kell csatolni. (5) A MgSzH az általa hatósági bizonyítvánnyal ellátott hitel- és lízingkérelmekrõl az adott hónapot követõ 15-ig az 5. számú melléklet szerint adatszolgáltatást nyújt a minisztérium részére. A minisztérium a rendelkezésére álló adatok alapján jogosult a hatósági bizonyítvány iránti kérelmek MgSzH-hoz történõ benyújtásának közlemény útján történõ felfüggesztésére. 13. (1) A kedvezményes hitel- és lízingprogramban a 6. (1) bekezdés, illetve a 10. (1) bekezdésének b) pontja szerinti kamatfeltételek és a 8., illetve a 11. szerinti kedvezményes intézményi kezességvállalási díj mellett felvett hitelek támogatás nyújtását jelentik a mezõgazdasági vállalkozások számára. (2) A kamatkedvezmény által megtestesített támogatástartalmat a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az 1. számú mellékletben meghatározott módszer szerint számolja ki, a pénzügyi intézmény által minden hónap 20-ig megküldött, 2. számú melléklet szerinti adatszolgáltatás alapján. Az MVH támogatástartalomról szóló határozatban értesíti a mezõgazdasági vállalkozást. A támogatástartalomról szóló határozatot az MVH, valamint a hitel-, illetve lízingfelvevõ is 10 évig köteles megõrizni. (3) A kezességvállalás támogatástartalmát a kezességvállaló intézmény a külön jogszabályban meghatározott módszertan szerint számolja ki, és az errõl szóló igazolást megküldi a hitel-, illetve lízingfelvevõ részére, amely igazolást a kezességvállaló intézmény és a hitel-, illetve lízingfelvevõ is 10 évig köteles megõrizni. 14. (1) A kamattámogatás vagy a lízingdíj kamattámogatás az adott évben az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által rendszeresített Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igénylésérõl címû nyomtatvány felhasználásával igényelhetõ a számú Agrárfinanszírozás támogatása lebonyolítási számláról, az illetékes adóhatóságtól. (2) A kamattámogatás vagy a lízingdíj kamattámogatás összegét a támogatásra jogosult mezõgazdasági vállalkozás a pénzügyi intézménytõl kapott kamatigazolás alapján számítja ki. (3) A kamattámogatás és a lízingdíj kamattámogatás igénylésénél az (1) bekezdés szerinti nyomtatványhoz csatolnia kell a pénzügyi intézménynek az esedékes kamat megfizetésérõl szóló igazolását, az elsõ igényléskor az MgSzH által kiállított hatósági bizonyítvány, a hitel-, illetve lízingkérelem, valamint az MVH által kiállított támogatástartalomról szóló határozat eredeti példányát. 15. (1) A 4. (1) bekezdés szerinti hitel és a 9. szerinti lízing igénybevételével megvalósuló beruházás rendeltetésszerû felhasználásának ellenõrzésére az illetékes adóhatóság által az Art. szerint végzett ellenõrzés keretében kerül sor. (2) Amennyiben a mezõgazdasági vállalkozás nem tesz eleget az 5. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, az igénybe vett támogatás jogosulatlan támogatásnak minõsül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az illetékes adóhatóság rendeli el. (3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben a 14. (1) bekezdése szerinti számlára kell visszafizetni. 16. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Gráf József s. k., földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1. számú melléklet a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelethez A hitel/lízingdíj támogatástartalmának képlete P F i r r TT Q 1 i 1 i ( P F) ahol: TT: támogatástartalom, a támogatások összegének jelenértéke Q: hitelösszeg/lízingdíj i: a 2. számú melléklet 3. pontjában közölt adatok alapján megállapított referencia kamatláb 1 r ( 1 i) i : kedvezményes kamatláb: a hitelszerzõdésben szereplõ kamat% a hitelszerzõdés-kötés idõpontjában érvényes háromhavi BUBOR 50% P: futamidõ (türelmi idõvel együtt) F: türelmi idõ

9 2008/129. szám MAGYAR KÖZLÖNY számú melléklet a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelethez Igazolás a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján felvett hitel- és lízingdíj kamattámogatás támogatástartalmának kiszámításához 1. A hitelt/lízinget folyósító pénzintézet Neve: Levelezési cím:... (helység)... út/utca/tér... hsz. 2. A mezõgazdasági vállalkozás adatai: Név:... Adószám/adóazonosító jel:... Regisztrációs szám: Adatok a referenciaráta kiszámításához Az ügyfél minõsítési kategóriája a 2008/C 14/02 Bizottsági Közlemény alapján:... A biztosítékokkal való fedezettség a 2008/C 14/02 Bizottsági Közlemény alapján:... A referencia kamatláb felára a 2008/C 14/02 Bizottsági Közlemény alapján: A hitel/lízing támogatástartalmának kiszámításához szükséges adatok: A hitel/lízing összege (Q):... A szerzõdéskötéskor érvényes referenciaráta (i):... A hitelszerzõdés megkötésének idõpontjában érvényes három havi BUBOR:... Kedvezményes kamatláb (i') a hitelszerzõdésben szereplõ kamat%-a a hitelszerzõdés megkötésének idõpontjában érvényes háromhavi BUBOR 50%-a:... Futamidõ (türelmi idõvel együtt) (P):... Türelmi idõ (F):.... Kelt: hitelt/lízinget folyósító pénzintézet

10 14642 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/129. szám 3. számú melléklet a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelethez Nyilatkozat a mezõgazdasági üzemek korszerûsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelethez Alulírott Név:... Székhely/cím:... Adószám/adóazonosító jel:... Regisztrációs szám:... Nyilatkozom, hogy a) e rendelet 2. (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti beruházást a hitelszerzõdés-kötést követõ 12 hónapon belül befejezem, b) a felvett hitelt, illetve lízinget e rendelet 4. -ban meghatározott célokra használom fel, c) a vállalkozásomat legalább a felvett hitel, illetve lízing futamidejének idõszakában, a hitellel, illetve lízinggel megvalósított beruházást pedig legalább 5 évig rendeltetésszerûen mûködtetem, d) hozzájárulok ahhoz, hogy a hitel, illetve lízing lejártáig biztosíték (jelzálog) terhelje meg a megvalósult fejlesztést, e) nem állok csõd-, felszámolás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt, f) köztartozásom fennáll/nem áll* g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ának (7) és (9) bekezdéseiben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok általános és különös feltételeinek megfelelek. Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:. aláírás * Megjegyzés: a nem kívánt rész áthúzandó.

11 2008/129. szám MAGYAR KÖZLÖNY számú melléklet a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelethez a) Hatósági bizonyítvány kiadása Hatósági bizonyítvány A hiteligénylõ azonosító adatai: Iktató szám: Név (megnevezés): Cím: Adószám/adóazonosító jel: Regisztrációs szám: A kért hitel, illetve lízing összege: A... Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal megvizsgálta és megállapította, hogy a hitel-, illetve lízingkérelemben meghatározott célkitûzések közül a kérelem: a) mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzése esetén a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 1. g) pontjában; b) állattartó telepek korszerûsítése esetén a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 1. l) pontjában; c) mezõgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházás esetén a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 1. h) pontjában; d) pénzügyi lízing esetén a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 1. p) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel. Igazolom, hogy az igénylõ az általa végzett tevékenység alapján támogatott hitel-, illetve lízingkérelmet nyújthat be a pénzügyi intézményhez. Kelt:.... fõigazgató Megjegyzés: A hitelkérelemben megjelölt hitelcél betûjelét az igazoláson egyértelmûen meg kell jelölni.

12 14644 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/129. szám b) Hiánypótlásra való felszólítás Hiánypótlásra való felszólítás Kiállító:... Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Ügyiratszám: Ügyintézõ: Kérelmezõ neve: Címe: Adószáma/adóazonosító jele: Megállapítom, hogy a hitel-, illetve lízingkérelmet hiányosan, az elõírt dokumentumok nem teljes körû csatolásával nyújtotta be. Ezért kérelmének teljesítésére csak az alábbi felsorolt dokumentum(ok) pótlása esetén van lehetõség Tájékoztatom, hogy a hiánypótlás teljesítés esetén a hatósági bizonyítvány kiállítására meghatározott jogszabályi határidõ a hiányzó dokumentum beérkezésétõl kezdõdik. Kelt,... megyei MgSzH c) Hatósági bizonyítvány kiállításának megtagadása Hatósági bizonyítvány kiadásának megtagadása Kiállító:... Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Ügyiratszám: Ügyintézõ: Kérelmezõ neve: Címe: Adószáma/adóazonosító jele: Értesítem, hogy év... hó... nap a hivatalba érkezett hitel/lízingkérelmét megvizsgáltam.

13 2008/129. szám MAGYAR KÖZLÖNY Megállapítottam, hogy az a) nem felel meg a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 2. a) pontjában megjelölt hitelcélnak * b) nem felel meg a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 2. b) pontjában megjelölt hitelcélnak * c) nem felel meg a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 2. c) pontjában megjelölt hitelcélnak * d) nem felel meg a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 2. d) pontjában megjelölt hitelcélnak * A fentiek miatt hatósági bizonyítvány kiállítására nincs lehetõség. A határozat ellen a Ket ába foglalt rendelkezések szerint lehet jogorvoslattal élni, figyelemmel a Ket ának (5) bekezdésére. * Megjegyzés: A megfelelõ választ a -ban kérjük megjelölni. Kelt:. fõigazgató 5. számú melléklet a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelethez A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 12. (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatási adatlap Adatszolgáltató:.. megyei MgSzH Ügyintézõ neve, telefonszáma:.. Adatszolgáltatás idõpontja 200. Megnevezés Mezõgazdasági gép, technológiai berendezések beszerzése Állattartó telepek korszerûsítése Mezõgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházások Mezõgazdasági gépek és berendezések lízingbe vétele Mindösszesen: Az igazolt hitelkérelmek összege (millió Ft) darabszáma Kelt:. aláírás

14 14646 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/129. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 115/2008. (IX. 5.) FVM rendelete az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 90. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. h) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel, valamint a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. e) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 62/A. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 62/A. (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a 62. (2) bekezdésében meghatározott a terület végleges más célú hasznosításával összefüggõ mûvelési ág változás átvezetéséhez (a továbbiakban: beruházási területre történõ átvezetés) szükséges: a) a termõföld végleges más célú hasznosításának engedélyezésérõl rendelkezõ jogerõs határozat, b) az a) pontban foglalt engedélyben meghatározott földvédelmi járulék megfizetése, c) a beruházás megkezdéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott jogerõs hatósági engedély, d) az illetékes földhivatal által hivatalból kiállított hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy az a) pontban foglalt engedélyben meghatározott terület legalább 10%-án a beruházás megvalósítása céljából a termõföld igénybevétele ténylegesen megkezdõdött. 2. Az Inyvhr. a következõ, 62/B. -sal egészül ki: 62/B. A Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségûvé nyilvánított ügy tárgyát képezõ beruházások esetén a terület beruházási területre történõ átvezetéséhez szükséges: a) a termõföld végleges más célú hasznosításának engedélyezésérõl rendelkezõ jogerõs határozat, b) az a) pontban foglalt engedélyben meghatározott földvédelmi járulék megfizetése, c) az illetékes földhivatal által hivatalból kiállított hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy az a) pontban foglalt engedélyben meghatározott terület legalább 10%-án a beruházás megvalósítása céljából a termõföld igénybevétele ténylegesen megkezdõdött, továbbá hogy d) a bejelentõ rendelkezzen az érintett terület tulajdonjogával, vagy csatolja a terület tulajdonosának (tulajdonosainak) a mûvelési ág változás átvezetéséhez hozzájáruló nyilatkozatát, és e) jelölje meg annak a kormányrendeletnek a számát, amely a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánította. 3. (1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba azzal, hogy a már folyamatban lévõ eljárásokat azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni. (2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Gráf József s. k., földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 116/2008. (IX. 5.) FVM rendelete a évi iskolatej program szabályozásáról szóló 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A évi iskolatej program szabályozásáról szóló 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

15 2008/129. szám MAGYAR KÖZLÖNY (1) A kérelmezõ az e rendelet 3. számú melléklete szerinti támogatási kérelmét a január 1. és március 31. közötti idõszakban (a továbbiakban: I. idõszak), a április 1. és a közoktatási intézmény nyári szünetének hivatalos kezdõ idõpontja közötti idõszakban (a továbbiakban: II. idõszak) kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, idõszakonként egy alkalommal nyújthatja be az adott idõszakot követõ negyedik hónap utolsó napjáig, a szeptember 1. és október 31. közötti idõszakban (a továbbiakban: III. idõszak) és a november 1. és december 31. közötti idõszakban (a továbbiakban: IV. idõszak) kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, idõszakonként egy alkalommal nyújthatja be az adott idõszakot követõ harmadik hónap utolsó napjáig az MVH kérelmezõ székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez. 2. Az R. 7. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) E rendeletnek megfelelõ támogatási kérelemrõl az MVH határozatot hoz, amely tartalmazza az igénybe vehetõ támogatás összegét. A támogatás az MVH határozata alapján a támogatási kérelem benyújtásának napjától számított három hónapon belül kerül átutalásra a kérelmezõ által a Tv. szerinti ügyfélregisztrációs rendszerben megadott bankszámlaszámra. 3. Az R. a következõ 10/A. -sal egészül ki: 10/A. Az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet 16. cikkében foglaltak alapján minden, az iskolatej programban résztvevõ intézménynek egy a 657/2008/EK bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelõ, az iskolatej programot népszerûsítõ plakátot kell elhelyeznie az intézmény fõbejáratánál. 4. Az R. 11. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Ez a rendelet az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Gráf József s. k., földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 117/2008. (IX. 5.) FVM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. c) és f) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el: 1. A Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) Melléklete az e rendelet Mellékletében foglaltak szerint módosul. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a következõ napon hatályát veszti. 3. Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a) a Bizottság 2008/39/EK irányelve (2008. március 6.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ mûanyagokról és mûanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK irányelv módosításáról, b) a Bizottság 2008/60/EK irányelve (2008. június 17.) az élelmiszerekben használható édesítõszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról. Gráf József s. k., földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

16 14648 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/129. szám Melléklet a 117/2008. (IX. 5.) FVM rendelethez I. 1. Az R. Mellékletének 21. sora helyébe a következõ szövegrész lép: [Sorszám Magyar Élelmiszerkönyv elõírás jele Magyar Élelmiszerkönyv elõírás címe /60 Az élelmiszerekben használható édesítõszerek tisztasági követelményei 2. Az R. Melléklete a következõ 71. sorral egészül ki: Irányadó közösségi elõírás száma A Bizottság 2008/60/EK irányelve Kötelezõ alkalmazás idõpontja] január 1. [Sorszám Magyar Élelmiszerkönyv elõírás jele Magyar Élelmiszerkönyv elõírás címe /39 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ mûanyagokról és mûanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK irányelv módosításáról Irányadó közösségi elõírás száma A Bizottság 2008/39/EK irányelve Kötelezõ alkalmazás idõpontja] március 1. II. Az R. Mellékletének 2. sorszámú, az élelmiszerek tápérték jelölésérõl szóló /496 számú elõírás 6. -ának 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Ezen elõírás szempontjából:] 2. A mennyiségeket 100 grammra vagy 100 milliliterre vonatkoztatva kell megadni. Kiegészítésként az adatok megadhatók a címkén feltüntetett egyszeri fogyasztási mennyiségre vagy adagra is. Az adagra való feltüntetés esetén meg kell adni a csomagolásban lévõ adagok számát. Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 71. sorszámú elõírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) /39 számú elõírás Az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ mûanyagokról és mûanyag tárgyakról szóló /72 elõírás módosításáról 1. A Magyar Élelmiszerkönyv (a továbbiakban: MÉ) /72 számú elõírás 4. (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (1) Azon adalékanyagok közösségi listáját, amelyek mûanyagok és mûanyag eszközök gyártásához felhasználhatók, a felhasználásukra vonatkozó korlátozásokkal és/vagy elõírásokkal együtt a 3. számú melléklet tartalmazza. Az adalékanyagok közösségi listájára fel nem vett adalékanyagok december 31-ig felhasználhatók a nemzeti elõírások szerint január 1-jétõl kizárólag az adalékanyagok közösségi listájára (pozitív lista) felvett adalékanyagok használhatók mûanyagok és mûanyag eszközök gyártásához.

17 2008/129. szám MAGYAR KÖZLÖNY Az MÉ /72 számú elõírás 4. (6) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (6) A Hatóság által értékelendõ adalékanyagok ideiglenes listáját rendszeresen frissíteni kell. A közösségi listára fel nem vett adalékanyagok január 1. után továbbra is felhasználhatók a nemzeti elõírások szerint mindaddig, amíg felvételre nem kerülnek az ideiglenes listára. 3. Az MÉ /72 számú elõírás 4. -a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki: (10) Valamely adalékanyag akkor törlendõ az ideiglenes listáról, ha: a) felvételre kerül az adalékanyagok közösségi listájára; vagy b) az anyag nem kerülhet felvételre az adalékanyagok közösségi listájára; vagy c) az adatok vizsgálata során a Hatóság kiegészítõ információkat igényel, és ezen információkat a Hatóság által meghatározott határidõn belül nem nyújtották be. 4. Az MÉ /72 számú elõírás a 2., 3., 4a., 5. és 6. számú mellékletei ezen elõírás 1., 2., 3., 4. és 5. számú melléklete szerint módosul. 5. (1) Ez az elõírás március 1-jén lép hatályba. (2) Az ezen elõírással módosított MÉ /72 számú elõírásnak megfelelõ, az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ mûanyagok és mûanyag tárgyak kereskedelme és használata március 1-jétõl engedélyezett. (3) március 1-jétõl tilos az ezen elõírásnak nem megfelelõ, az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ mûanyagok és mûanyag eszközök gyártása és a behozatala. 6. Ez az elõírás az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ mûanyagokról és mûanyag tárgyakról szóló, 2002/72/EK irányelv módosításáról szóló, március 6-i 2008/39/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. 1. számú melléklet az /39 számú elõíráshoz Az MÉ /72 számú elõírás 2. számú melléklet A) része az alábbiak szerint módosul: a) a szöveg az alábbi számsorrendbe tett monomerekkel és egyéb kiindulási anyagokkal egészül ki: [Hivatkozási szám CAS-szám Megnevezés Korlátozások és/vagy elõírások (1) (2) (3) (4)] ,4:3,6-Dianhidroszorbitol SKH = 5 mg/kg. Csak komonomerként való felhasználásra poli(etilén-ko-izoszorbid-tereftalátban) Izoftálsav-diklorid SKH(T) = 5 mg/kg (43) (izoftálsavban kifejezve) Vinil-trietoxi-szilán SKH = 0,05 mg/kg. Csak felületkezelõ szerként való felhasználásra.

18 14650 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/129. szám b) az alábbi monomerek és kiindulási anyagok esetében a Korlátozások és/vagy elõírások oszlop tartalma a következõ szöveggel egészül ki: [Hivatkozási szám CAS-szám Megnevezés Korlátozások és/vagy elõírások (1) (2) (3) (4)] Izoftálsav SKH(T) = 5 mg/kg (43) 2. számú melléklet az /39 számú elõíráshoz Az MÉ /72 számú elõírás 3. számú melléklete a következõképpen módosul: 1. Az A) rész a következõképpen módosul: a) A táblázat az alábbi számsorrendbe tett adalékanyagokkal egészül ki: [Hivatkozási szám CAS-szám Megnevezés Korlátozások és/vagy elõírások (1) (2) (3) (4)] Bisz(2,6-diizopropilfenil) karbodiimid SKH = 0,05 mg/kg. A PET-réteg mögötti felhasználásra cisz-1,2-ciklohexán-dikarbonsav, SKH = 5 mg/kg kalciumsó ,10-dihidroxi-sztearinsav és oligomerjei SKH = 5 mg/kg Gliceridek, ricinusolaj-mono-, hidrogénezett, acetátok Hidrogénezett homopolimerek és/vagy kopolimerek 1-decénbõl és/vagy 1-dodecénbõl és/vagy 1-okténbõl Az V. mellékletben megállapított elõírásoknak megfelelõen. Nem használható zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülõ tárgyakhoz Izobutilén-butén kopolimer Palmitinsav, butil-észter Poliakrilsav, sók SKH(T) = 6 mg/kg (36) (akrilsavra) Polidimetilsziloxán, 3-aminopropil lezárású, polimer diciklohexil-metán-4,4'-diizocianáttal Az 5. mellékletben megállapított elõírásoknak megfelelõen Polidimetilsziloxán, 3-aminopropil lezárású, polimer 1-izocianáto-3-izocianátometil-3,5,5-trimetilciklohexánnal Butil 2-ciano 3-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil) akrilát polietilénglikol (EO = 1 30, tipikusan 5) étere Butil-2-ciano 3-(4-hidroxifenil) akrilát polietilénglikol (EO = 1 30, tipikusan 5) étere Polietilénglikol (EO = 1 50) monoalkil-éter (el nem ágazó és elágazó, C 8 C 20 ) -szulfát, sók Sztearinsav, butil-észter Ásványolaj alapú vagy szintetikus szénhidrogén alapanyagú finomított gyanták, paraffinok Az 5. mellékletben megállapított elõírásoknak megfelelõen. SKH = 0,05 mg/kg. Csak PET-ben használható fel. SKH = 0,05 mg/kg. Csak PET-ben használható fel. SKH = 5 mg/kg SKH = 0,05 mg/kg és az 5. mellékletben megállapított elõírásoknak megfelelõen. Nem használható zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülõ tárgyakhoz.

19 2008/129. szám MAGYAR KÖZLÖNY b) A következõ adalékanyagoknál a táblázat Korlátozások és/vagy elõírások oszlopa tartalmának helyébe a következõ szöveg lép: [Hivatkozási szám CAS-szám Megnevezés Korlátozások és/vagy elõírások (1) (2) (3) (4)] ,9-bisz(metoximetil)- SKH = 0,05 mg/kg fluorén metil-4-izotiazol-3-on SKH = 0,5 mg/kg. Csak vizes polimer-diszperziókban és emulziókban használható olyan koncentrációk mellett, amelyeknek nincs antimikrobiális hatása a polimer felületén vagy nincs ilyen hatása magára az élelmiszerre. c) A táblázat hivatkozási számú sora hatályát veszti. 2. A B) rész a következõképpen módosul: a) A táblázat az alábbi számsorrendbe tett adalékanyagokkal egészül ki: [Hivatkozási szám CAS-szám Megnevezés Korlátozások és/vagy elõírások (1) (2) (3) (4)] Alkil, el nem ágazó, páros szénatom-számú (C 12 C 20 ) dimetilamin Etilénglikol, bisz[3,3-bisz(3-tert-butil- 4-hidroxifenil)butirát] SKH = 30 mg/kg SKH = 6 mg/kg b) A következõ adalékanyagoknál a táblázat Korlátozások és/vagy elõírások oszlopa tartalmának helyébe a következõ szöveg lép: [Hivatkozási szám CAS-szám Megnevezés Korlátozások és/vagy elõírások (1) (2) (3) (4)] 72081/10 Kõolajalapú szénhidrogén gyanták (hidrogénezett) Az 5. mellékletben megállapított elõírásoknak megfelelõen. 3. számú melléklet az /39 számú elõíráshoz Az MÉ /72 számú elõírás 4a. számú melléklete az alábbi számsorrendbe tett anyagokkal egészül ki*: [Hivatkozási szám CAS-szám Megnevezés] Alkil, el nem ágazó, páros szénatomszámú (C 12 C 20 ) dimetilamin ,9-bisz(metoximetil)-fluorén Etilénglikol bisz[3,3-bisz(3-tert-butil-4-hidroxifenil)butirát] * Lásd a 6/2008. (I. 17.) FVM rendeletet a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról.

20 14652 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/129. szám 4. számú melléklet az /39 számú elõíráshoz Az MÉ /72 számú elõírás 5. számú melléklet B) része az alábbi számsorrendbe tett új elõírásokkal egészül ki: [Hivatkozási szám Egyéb elõírások] Elõírások: Viszkozitás legalább = 3,8 cst (100 o C-on) Átlagos molekulatömeg > Elõírások: Az 1000 daltonnál kisebb molekulatömegû frakció nem haladhatja meg az 1,5 tömeg %-ot Elõírások: Az 1000 daltonnál kisebb molekulatömegû frakció nem haladhatja meg az 1 tömeg %-ot Elõírások: Az átlag molekulatömegû legalább 350 Viszkozitás 100 o C-on: legalább 2,5 cst A 25-nél kisebb szénatomszámú szénhidrogén-tartalom legfeljebb 40 tömeg % 5. számú melléklet az /39 számú elõíráshoz Az MÉ /72 számú elõírás 6. számú melléklet a következõképpen módosul: 1. A 36. megjegyzés helyébe a következõ szöveg lép: 36. Ebben az esetben az SKH(T) azt jelenti, hogy az 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, és hivatkozási számú anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja meg a vonatkozó korlátozást. 2. A szöveg a 43. megjegyzéssel egészül ki: 43. Ebben az esetben az SKH(T) azt jelenti, hogy az és hivatkozási számú anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja meg a vonatkozó korlátozást. Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 21. sorszámú elõírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) /60 számú elõírás Az élelmiszerekben használható édesítõszerek tisztasági követelményei 1. Ezen elõírás Melléklete tartalmazza a Magyar Élelmiszerkönyv /107 elõírás 3. -ban hivatkozott azon tisztasági követelményeket, amelyeket az élelmiszerekben felhasználható édesítõszerekre kell alkalmazni. 2. Ez az elõírás január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg az /31 számú elõírás 3. kiadása és az /128 számú módosítása hatályát vesztik. 3. Ez az elõírás az élelmiszerekben használható édesítõszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló, június 17-i 2008/60/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet. I. Fejezet. Fogalommeghatározások

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet. I. Fejezet. Fogalommeghatározások 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

129. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szeptember 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

129. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szeptember 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szeptember 5., péntek 129. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 222/2008. (IX. 5.) Korm. r. Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl szóló 109/2007.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete a 2007. évben aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hitelhez jutási lehetőségéről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről

78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet

94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet a biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető csekély összegű (de minimis) támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter./.... (..) VM rendelete a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

A 23/2016. (IV. 5.) FM

A 23/2016. (IV. 5.) FM A földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete. a Sikeres Magyarországért Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete. a Sikeres Magyarországért Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete a Sikeres Magyarországért Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet a Sikeres Magyarországért Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2012. december 27-től 1 MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. Hitel célja A 2011. évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági termékek

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet a Sikeres Magyarországért Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2012. július 25-től 1 MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. Hitel célja A 2011. évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági termékek

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 1. oldal 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 10. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és középvállalatok,

Részletesebben

133/2011. (XII. 22.) VM rendelet a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről

133/2011. (XII. 22.) VM rendelet a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1998 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 25. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 8/2013. (II. 18.) VM rendelete az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi miniszter 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelete az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról M A G Y A R K

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott de minimis támogatás igénybevételéről I. A támogatás jogszabályi alapja A sertésfeldolgozást végző

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2014/2015. tanévi nyomtatványok közzétételéről

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő iratazonosítója 2 Név, dátum, aláírások Kitöltés dátuma Ügyfél aláirása Könyvvezetésért felelős személy Név Aláírása Azonosítója 3

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitelprogramok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére nyújtott

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2016. (IV. 28) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2016. (IV. 28) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2016. (IV. 28) számú KÖZLEMÉNYE az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2016/2017. tanévi megállapodás és megállapodás-módosítás

Részletesebben

Támogatási kérelem az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelethez - Főlap

Támogatási kérelem az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelethez - Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Támogatási kérelem az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelethez - Főlap Benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás Program keretösszege 100 milliárd Ft Általános feltételek Program célja A program célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben