129. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szeptember 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "129. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szeptember 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, szeptember 5., péntek 129. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 222/2008. (IX. 5.) Korm. r. Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról /2008. (IX. 5.) FVM r. A mezõgazdasági üzemek korszerûsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl /2008. (IX. 5.) FVM r. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról /2008. (IX. 5.) FVM r. A évi iskolatej program szabályozásáról szóló 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról /2008. (IX. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv közösségi elõírások átvételét megvalósító kötelezõ elõírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról /2008. (IX. 5.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehetõ támogatás részletes feltételeirõl szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáról /2008. (IX. 5.) KE h. Kitüntetés adományozásáról /2008. (IX. 5.) KE h. Kitüntetés adományozásáról /2008. (IX. 5.) KE h. Kitüntetés adományozásáról /2008. (IX. 5.) KE h. Kitüntetés adományozásáról /2008. (IX. 5.) KE h. Egyetemi tanári kinevezésekrõl /2008. (IX. 5.) KE h. Egyetemi tanári kinevezésrõl /2008. (IX. 5.) ME h. Szakállamtitkár kinevezésérõl /2008. (IX. 5.) KüM h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a hadisírok rendezésérõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 309/2007. (XI. 15.) Korm. rendelet ai hatálybalépésérõl Oldal Hivatalos Értesítõ (2008/36. szám)...hé

2 14634 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/129. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 222/2008. (IX. 5.) Korm. rendelete az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az elektronikus hírközlésrõl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) a (2) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Eht. 1. (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következõket rendeli el: 1. Az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. -ának 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 3. VPN: Virtuális magánhálózat (Virtual Private Network). Használatával a VPN-en belül kapcsolatba lépõ felek egy fizikailag elkülönült magánhálózatnak megfelelõ biztonsággal kommunikálhatnak. Az EDR egységes infrastruktúráján a VPN a rendszer által biztosított szolgáltatás hozzáférési lehetõség, a felhasználó szempontjából önálló, zárt rádióhálózatként viselkedõ virtuális, országos, regionális vagy helyi kiterjedésû hálózat, amely a rendszer által biztosított hierarchia legfelsõ szintjérõl szervezhetõ. Egy VPN-en belül többszintû hierarchia létrehozása biztosítható a technológia által korlátozott módon. 2. A Rendelet 2. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az 1. számú melléklet pontjaiban szereplõ felhasználók esetén a VPN gazda szervezet feladatait a Szolgáltató látja el. 3. A Rendelet 3. -ának (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a 3. az alábbi (5) (7) bekezdésekkel egészül ki: (3) A VPN Központi Menedzser Szervezet, a VPN gazda szervezetek a szervezeti sajátosságaikat figyelembe vevõ különös EDR használati szabályzatuk tervezetét kötelesek annak aláírását megelõzõen jóváhagyásra a Hálózatgazdának benyújtani. Ha a benyújtott tervezet a Szabályzat követelményeinek megfelel, a Hálózatgazda a benyújtástól számított 30 napon belül a szabályzatot jóváhagyja. Amennyiben a tervezet a Szabályzatban foglaltaknak nem felel meg, a Hálózatgazda a jóváhagyást elutasítja, és felhívja az érintett benyújtót, hogy 30 napon belül nyújtsa be az indokolásban jelzett szempontok alapján átdolgozott tervezetét. A tervezet megfelelõségének ellenõrzéséhez, annak benyújtásával egyidejûleg csatolni kell a 2. számú mellékletben megfogalmazott irányelvekkel való összhangot igazoló, a honlapon közzétett formátumnak megfelelõ dokumentumot. (4) Az egyes VPN-ekhez tartozó felhasználóknak a szervezetükre vonatkozó speciális EDR használati szabályzatot az EDR használatát megelõzõen a VPN gazda szervezetnek kell elfogadásra benyújtaniuk. Ha a benyújtott tervezet a Szabályzat követelményeinek megfelel, a VPN gazda szervezet a benyújtástól számított 30 napon belül a tervezetet jóváhagyja. Amennyiben a tervezet a Szabályzatban foglaltaknak nem felel meg, a VPN gazda a jóváhagyást elutasítja, és felhívja az érintett benyújtót, hogy 30 napon belül nyújtsa be az indokolásban jelzett szempontok alapján átdolgozott tervezetét. A tervezet megfelelõségének ellenõrzéséhez annak benyújtásával egyidejûleg csatolni kell a 2. számú mellékletben megfogalmazott irányelvekkel való összhangot igazoló, a honlapon közzétett formátumnak megfelelõ dokumentumot. (5) Jóváhagyott speciális használati szabályzattal nem rendelkezõ Felhasználó az EDR használatára nem jogosult. (6) A jóváhagyott szabályzat egy példányát a VPN Központi Menedzser Szervezet részére is meg kell küldeni, aki azokat letéteményesként tárolja. (7) A csatlakozott felhasználók által beléptetni kívánt rádióterminálok, végponti berendezések, végkészülékek tekintetében a Hálózatgazdának alkalmazott készüléktípusonként biztonsági bevizsgálási jogosultsága és kötelezettsége van. A Szolgáltató köteles a bevizsgálásban közremûködni. A Hálózatgazda csak olyan készülékek beléptetését engedélyezi a hálózatba, amely nem jelent biztonsági sebezhetõséget és fenyegetettséget a hálózat egészére. A bevizsgálás eredményeként egyes készüléktípusok használata korlátozható. 4. A Rendelet a következõ 3/A. -sal egészül ki: 3/A. (1) Az 1. számú melléklet pontjaiban szereplõ felhasználói körbe tartozó szervezet csatlakozási szándékát a Hálózatgazdának címzett kérelemben terjeszti elõ, amelyhez csatolja a 2. melléklet szerint elkészített speciális szabályzatának tervezetét, illetve a 2. számú mellékletben megfogalmazott irányelvekkel való összhangot igazoló, a honlapon közzétett formátumnak megfelelõ dokumentumot is. A csatlakozási kérelem vizsgálata során Hálózatgazda mûszaki, jogi és biztonsági szempontból mérlegeli, hogy a szervezet kérelmében foglalt, vagy pótlólagosan bekért további információk alapján megfelel-e a jelen rendeletben, valamint a zárt célú hálóza-

3 2008/129. szám MAGYAR KÖZLÖNY tok felhasználóira vonatkozó egyéb jogszabályban meghatározott felhasználói követelményeknek. A Hálózatgazda a kérelem vizsgálata során jogosult az alkalmassági feltételeket képviselõje útján helyszíni szemlével is ellenõrizni. (2) Döntésérõl a Hálózatgazda a kérelmezõt 60 napon belül tájékoztatja. A kérelem elfogadása esetén egyidejûleg jóváhagyja benyújtott szabályzatát és kezdeményezi az együttmûködési megállapodás megkötését. (3) Ebben az esetben a 3. (4) bekezdése nem alkalmazható 5. (1) A Rendelet 4. -ának (1) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki: i) együttmûködési megállapodást köt az 1. számú melléklet 27. és 29. pontjai alapján csatlakozni kívánó, a rendszer használatára alkalmas felhasználókkal. (2) A Rendelet 4. -a kiegészül az alábbi (8) és (9) bekezdéssel: (8) A Hálózatgazda a 4. (1) bekezdésének c) pontjában rögzített feladatkörében úgy jár el, hogy a készenléti felhasználás elsõdlegesen a csoporthívások erõforrás igénye prioritást élvezzen. Vész- és katasztrófahelyzetben, vagy egyéb rendkívüli esemény során a melléklet pontjában szereplõ felhasználók kommunikációját a feladat ellátásához szükséges szinten biztosítani kell. (9) VPN gazdaszervezet kijelölésére a Hálózatgazda, VPN létrehozására a Hálózatgazda jóváhagyásával, a VPN Központi Menedzser Szervezet és a Szolgáltató jogosult. 6. A Rendelet 7. -ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Azon VPN gazdák és Felhasználók esetében, amelyek már használják az EDR-t, a rendelet 3. -ának (5) bekezdését január 1. után kell alkalmazni. 7. A Rendelet 1. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti. (2) A Rendelet 4. (5) bekezdése hatályát veszti. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök Melléklet a 222/2008. (IX. 5.) Korm. rendelethez 1. számú melléklet a 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelethez E rendelet alkalmazásában Felhasználó szervezet (valamint a szervezet EDR használatára feljogosítható személyei): 1. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelõ tárca nélküli miniszter, a Miniszterelnöki Hivatalnak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításában közremûködõ és a terrorizmus elleni fellépést koordináló, valamint a veszély- és katasztrófahelyzetben a szolgálatok irányításában közremûködõ személyei és szervezeti egységei, valamint az EDR hálózatgazda munkaszervezete, ideértve VPN Központi Menedzser Szervezet feladatát ellátókat; 2. az Információs Hivatal; 3. a Nemzetbiztonsági Hivatal; 4. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat; 5. a Honvédelmi Minisztériumnak veszély- és katasztrófahelyzetben a Magyar Honvédség készenléti tevékenységet ellátó szervezeteit irányító vezetõi, az irányításban közremûködõ személyei és szervezeti egységei; 6. a Magyar Honvédség készenléti tevékenységet ellátó szervezetei és szervezeti egységei; 7. a Katonai Felderítõ Hivatal; 8. a Katonai Biztonsági Hivatal; 9. a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatala; 10. a fõvárosi, megyei védelmi bizottságok elnökei és titkárai; 11. a minisztériumok és kormányhivatalok védelemszervezéssel foglalkozó szervezeti egységei; 12. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak a Rendõrséget, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát irányító vezetõi, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításukban közremûködõ személyei és szervezeti egységei; 13. a Rendõrség; 14. a büntetés-végrehajtási szervezet; 15. az Önkormányzati Minisztériumnak az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot irányító vezetõi, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közremûködõ személyei és szervezeti egységei; 16. az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság; 17. a tûzoltóságok; 18. a Pénzügyminisztériumnak a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságát irányító vezetõi, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közremûködõ személyei; 19. a Vám- és Pénzügyõrség; 20. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságot, valamint a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat

4 14636 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/129. szám irányító vezetõi, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közremûködõ személyei és szervezeti egységei; 21. a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, valamint a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok; 22. az Egészségügyi Minisztériumnak az Országos Mentõszolgálatot irányító vezetõi, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közremûködõ személyei és szervezetei egységei; 23. az Országos Mentõszolgálat; 24. a Kormány rádió-távközlõ rendszereinek üzemben tartására felhatalmazott szervezet készenléti feladatot ellátó személyei; 25. a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a közlekedési felügyeleteket irányító vezetõi, az irányításban közremûködõ személyei és szervezeti egységei; 26. a közlekedési felügyeletek; 27. a települési önkormányzati közterület-felügyeletek, valamint azok a polgárõrségek, amelyek a polgárõrségrõl szóló évi LII. törvény 6. (1) bekezdésében felsorolt feladatok közül legalább hármat ellátnak; 28. az EDR mint készenléti kommunikációs rendszer szolgáltatója; 29. a fenti állami szervek körébe nem tartozó, a hálózatgazda jóváhagyásával az EDR hálózathoz külön megállapodás alapján kapcsolódó, jellemzõen készenléti feladatokat ellátó szervezetek, amelyek a közigazgatási szervezetek szolgáltatását kiegészítõ feladatokat, illetve közszolgáltatásokat látnak el, vagy kritikus fontosságú infrastruktúrát üzemeltetnek. V. A Kormány tagjainak rendeletei A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelete a mezõgazdasági üzemek korszerûsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény 81. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és a vidékfejlesztési miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el: I. Fejezet Fogalommeghatározások 1. E rendelet alkalmazásában: a) mezõgazdasági tevékenység: mezõgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy mûvelése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezõgazdasági célból történõ állattartást (TEÁOR 08: 011, 014, 015, 016), valamint a mezõgazdasági földterületek jó mezõgazdasági és ökológiai állapotban tartását [a Tanács 1782/2003/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 2. cikk c) pont]; b) mezõgazdasági vállalkozás: olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, akinek, illetve amelynek mezõgazdasági üzeme a Magyar Köztársaság területén található és mezõgazdasági tevékenységet folytat, ideértve a c) e) pontban foglaltakat is; c) mezõgazdasági üzem: adott mezõgazdasági termelõ által vezetett, és ugyanazon tagállam területén található termelõegységek összessége [a tanácsi rendelet 2. cikk b) pont]; d) termelõi szervezet: a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja szerinti társaság; e) termelõi csoport: a termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján mûködõ, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), illetve november 1-jét megelõzõen a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által termelõi csoportként elismert szövetkezet vagy korlátolt felelõsségû társaság; f) köztartozás: az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott fogalom; g) mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzése: az Irányító Hatóság által jóváhagyott és közzétett gépkatalógusban szereplõ mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések, a növénytermesztésben, az állattenyésztésben és a kertészetben alkalmazott erõgépek, erõgépek munkagépei, berendezései, majori gépek, állattartás gépei, berendezései, valamint szárítók, pellettáló és brikettáló berendezések, zöldség, gyümölcs és szõlõ betakarító gépek, magágykészítõ gépek és technológiák beszerzése;

5 2008/129. szám MAGYAR KÖZLÖNY h) mezõgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházás: a mezõgazdasági vállalkozások által megvalósítandó, a saját termelésû termékek feldolgozását, forgalmazását célzó, a g) pont hatálya alá nem tartozó beruházás, melynek az Európai Uniót létrehozó szerzõdés I. számú mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek feldolgozására és forgalmazásra kell irányulnia oly módon, hogy a feldolgozás során keletkezõ termék is élelmezési célú mezõgazdasági terméknek minõsül, kivéve az olyan tevékenységet, amely az elsõ eladásra váró állati vagy növényi termék elõkészítéséhez szükséges; a beruházás fõ célja a feldolgozási eljárások javítása, illetve ésszerûsítése, a termékek külsõ megjelenésének és csomagolásának javítása, illetve a melléktermékek vagy hulladékok jobb hasznosításának vagy megsemmisítésének ösztönzése, a környezet védelme és az egészségügyi feltételek javítása; i) beruházás: a jogosult mezõgazdasági vállalkozás által eszközölt, a számvitelrõl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. (4) bekezdés 7. pontja szerinti tevékenység; j) beruházás beszerzési érték: a számviteli törvény a szerint meghatározott érték; k) támogatás szempontjából elszámolható költség: atámogatás alapjának meghatározásánál figyelembe vett, a 2. (2) bekezdése szerinti kamattámogatással, illetve kezességvállalással érintett hitel- és pénzügyi lízing célját képezõ 2. (1) bekezdése szerinti beruházások beszerzési értéke, ide nem értve a beszerzési érték részét képezõ kamatot, valamint az elõzetesen felszámított, de le nem vonható áfát; l) állattartó telepek korszerûsítése: a már meglévõ és szakhatósági igazolással rendelkezõ szarvasmarha, juh, kecske, sertés és ló állattartó telepeken a képzõdõ trágya kezelésének, tárolásának, illetve felhasználásának fejlesztésére, az állati férõhelyek kialakítására és minõségének javítására, korszerûbb technológia alkalmazására, jó minõségû takarmány elõállításának és felhasználásának, valamint a takarmányminõség megõrzésének biztosítására, valamint az állatbetegségek kialakulásának és terjedésének megelõzésére irányuló beruházás; m) pénzügyi intézmény: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján meghatározott hitelintézet és pénzügyi vállalkozás; n) kezességvállaló intézmény: a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLXIX. törvény ai alapján viszontgaranciával rendelkezõ pénzügyi vállalkozás (Garantiqa Hitelgarancia Zrt., Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány); o) BUBOR: Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb, melyet a Magyar Nemzeti Bank a honlapján tesz közzé; p) pénzügyi lízing: a számviteli törvény 3. (8) bekezdés 13. pontjában meghatározott fogalom; q) lízingdíj kamattámogatás: a mezõgazdasági gépek, technológiák és berendezések pénzügyi lízingje alapján fizetendõ kamat támogatása; r) támogatástartalom: a támogatások összegének jelenértéke. A hitel, valamint a lízingdíj kamattámogatásának támogatástartalmának kiszámítását az 1. számú melléklet, valamint az Európai Bizottság a referencia kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló 2008/C 14/02 számú közleménye, a kezességvállaló intézmények által nyújtott kezességvállalás támogatás tartalmának kiszámítását a mezõgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehetõ intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: külön jogszabály) tartalmazza. Amennyiben a kezességvállaló intézmény rendelkezik az Európai Bizottság által jóváhagyott támogatástartalom számítási módszerrel, a pénzügyi intézményeket a jóváhagyásról írásban értesíti; s) támogatásról szóló határozat: a hitel- vagy lízingfelvevõnek e rendelet alapján nyújtott támogatástartalomról szóló határozat; t) támogatás intenzitás: a támogatástartalom és a támogatás szempontjából elszámolható költségek jelen értékének hányadosa, százalékos formában kifejezve. Általános rendelkezések 2. (1) E rendelet szerint a mezõgazdasági vállalkozás támogatást igényelhet: a) mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez; b) az állattartó telepek korszerûsítéséhez; c) a mezõgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházáshoz; d) mezõgazdasági gépek és berendezések lízingbe vételéhez. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás: a) beruházási hitel esetén kamattámogatás; b) új gép és technológiai berendezés lízingbe vétele esetén lízingdíj kamattámogatás; c) kezességvállaló intézmény által nyújtott kezesség, készfizetõ kezesség formájában igénybe vehetõ támogatás [a továbbiakban a) c) pont együtt: támogatás]. (3) Az egy beruházáshoz igénybe vett támogatás együttes támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 40%-ot. (4) A támogatás igénybe vételének feltétele, hogy a beruházás: a) a fajlagos termelési költségek csökkentésére; vagy b) az elõállított termékek minõségének javítására; vagy c) a higiéniai körülmények és az állatjólét javítására; vagy d) a mezõgazdasági vállalkozás tevékenységének diverzifikálására irányuljon. 3. Nem jogosult a mezõgazdasági vállalkozás az e rendelet szerinti támogatás igénybe vételére, amennyiben: a) csõd-, felszámolási eljárás, bírósági végrehajtás vagy végelszámolás alatt áll;

6 14638 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/129. szám b) a hitelkérelem benyújtását megelõzõ három éven belül az államháztartás alrendszereibõl juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy csak részben teljesítette; c) 60 napot meghaladó, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett számára; d) gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt áll; e) a kérelem benyújtását megelõzõ 5 éven belül jogosulatlanul igénybe vett támogatásból eredõ rendezetlen tartozása van; f) az azonos jogcím keretében támogatott befejezetlen projekttel rendelkezik; g) az adott beruházás az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program fejlesztési támogatásban, vagy az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozható termelõi szervezet támogatásban részesül; h) az adott beruházás csak a meglévõ közösségi vagy nemzeti elõírásoknak való megfelelésre irányul. II. Fejezet Mezõgazdasági beruházási hitel, amelyhez kamattámogatás és kezességvállaló intézmény által nyújtott kedvezményes kezességvállalás igényelhetõ 4. (1) A mezõgazdasági vállalkozás a kamattámogatást a 2. (1) bekezdés a) c) pontja szerinti beruházások, támogatás szempontjából elszámolható költségeihez igénybe vett hitel pénzügyileg rendezett kamatai után igényelheti. (2) A mezõgazdasági vállalkozás a pénzügyi intézmény kezdeményezése alapján kezességvállaló intézmény által nyújtott kezességvállalást is igénybe vehet. 5. (1) A 4. szerinti támogatások igénybevételére a mezõgazdasági vállalkozás abban az esetben jogosult, amennyiben: a) igazolja, hogy: aa) õstermelõ, egyéni vállalkozó, valamint a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tulajdonosa vagy alkalmazottja és rendelkezik legalább középfokú mezõgazdasági vállalkozó (OKJ ), ezüstkalászos gazda (OKJ ) vagy aranykalászos gazda (OKJ ) szakképesítéssel; ab) belföldi székhelyû jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, fõ tevékenységi köre az 1. a) pontjában meghatározott TEAOR 08 számú tevékenység, ac) rendelkezik a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) 28. -a szerinti regisztrációs számmal, ad) beruházási célú hiteligénylés esetén rendelkezik a fejlesztés megvalósításához szükséges, áfát nem tartalmazó költségeinek a pénzügyi intézmény belsõ szabályzatának megfelelõ mértékû saját erõvel, ae) a beruházással érintett üzem mezõgazdasági termelõ esetén az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek alkalmazásáról szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet szerint számított standard fedezeti hozzájárulása meghaladja az 5 európai mértékegységet (EUME-t), af) rendelkezik az általa mûködtetett, korszerûsítésre kerülõ állattartó telep szakhatósági igazolásával, vagy az állattartás helye szerinti illetékes megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság által kiállított hatósági bizonyítvánnyal, amely szerint az adott állattartó telep egy önálló állategészségügyi egységként szerepel az állategészségügyi hatóság nyilvántartásában, valamint a nevezett címen tartott állomány hatóság, valamint kezelõ állatorvosi felügyelete biztosított; b) a 3. számú mellékletnek megfelelõen nyilatkozik, hogy: ba) a 2. (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti beruházást a hitelszerzõdés kötést követõ 12 hónapon belül befejezi, bb) a felvett hitelt a 2. (1) bekezdés a) c) pontjában meghatározott célra használja, bc) a vállalkozását legalább a felvett hitel, illetve lízing futamidejének idõszakában, a hitellel, illetve lízinggel megvalósított beruházást pedig legalább 5 évig rendeltetésszerûen mûködteti, bd) a 2. (1) bekezdés a) c) pontja szerinti beruházás esetén hozzájárul ahhoz, hogy a hitel lejártáig biztosíték (jelzálog) terhelje meg a megvalósult fejlesztést, be) nem áll csõd, felszámolás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt, bf) köztartozása nem áll fenn, bg) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. (7) és (9) bekezdéseseiben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok általános és különös feltételeinek megfelel. (2) A 3. számú mellékletben szereplõ nyilatkozat a hitelés lízingkérelem elválaszthatatlan mellékletét képezi. 6. (1) A kamattámogatás összege a kamatmegállapítás idõpontjában érvényes háromhavi BUBOR-ral számított kamat 50%-a, amennyiben a hitelhez legfeljebb a kamatmegállapítás idõpontjában érvényes háromhavi BUBOR+ 2,0 százalékpontnak megfelelõ kamat kapcsolódik.

7 2008/129. szám MAGYAR KÖZLÖNY (2) A pénzügyi intézmény a hitelszerzõdés megkötését követõen az (1) bekezdés szerinti kamaton felül az üzletszabályzatának megfelelõen rendelkezésre tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket számolhatja fel. 7. (1) A kamattámogatásban részesülõ hitel összege: a) mezõgazdasági termelõ esetében legalább 2 millió forint, de legfeljebb 400 millió forint; b) termelõi szervezet és termelõi csoport esetében legfeljebb 750 millió forint lehet, amely keretösszeg több hitelkérelem alapján is felhasználható. (2) A hitel futamideje a szerzõdéskötéstõl számított legalább 5 év, de legfeljebb 7 év, ezen belül legfeljebb 1 év türelmi idõ biztosításával. A futamidõ alatti elõtörlesztés esetén az addig igénybe vett kamattámogatás nem számít jogosulatlan támogatás igénybe vételének. 8. (1) A 4. (2) bekezdése szerinti kezességvállaló intézmény által nyújtott kezességvállalás a hitelszerzõdés szerinti hitelösszegre és egyéves ügyleti kamatára, illetve az ezt követõ években a mindenkor fennálló tõketartozásra és egyéves ügyleti kamatára vehetõ igénybe. (2) Az (1) bekezdés szerinti készfizetõ kezességvállalás mértéke legfeljebb 80% lehet. III. Fejezet Mezõgazdasági gép- és technológia beszerzés pénzügyi lízingjének kamattámogatása és kezességvállaló intézmény által nyújtott kedvezményes kezességvállalási díjtámogatása 9. A 2. (1) bekezdés d) pontja szerinti beruházáshoz a mezõgazdasági vállalkozás: a) lízingdíj kamattámogatást, valamint b) a lízingelést végzõ pénzügyi intézmény kezdeményezésére kezességvállaló intézmény által nyújtott kezességet igényelhet. 10. (1) A lízingdíj kamattámogatás a 2. (1) bekezdés d) pontja szerinti lízing formájában megvalósuló beruházások lízingdíjainak kamattörlesztõ részlete alapján abban az esetben igényelhetõ, ha: a) a lízing futamidõ legalább 36 hónap és a lízingbevevõ a futamidõ végén megszerzi a lízingelt eszköz tulajdonjogát; b) a lízing kamatmértéke nem haladja meg a kamat-megállapítás idõpontjában érvényes háromhavi BUBOR+ 2,0 százalékpontot; c) a lízingtartozás tõkeösszege, valamint a lízingdíj tõke és kamattörlesztõ része, továbbá a kamattörlesztõ részlethez kapcsolódó kamattámogatás a szerzõdésben éves bontásban is rögzítésre kerül. (2) A lízingdíj kamattámogatás igénybe vételére a mezõgazdasági vállalkozás a 5. (1) bekezdés a) pont aa) ad) alpontjában felsorolt igazolások bemutatása, valamint a b) pont bc), be), bf) és bg) alpontjában foglalt nyilatkozatok megtétele esetén jogosult. (3) A lízingdíj kamattámogatás mértéke a lízingdíj kamat-tartalmának 50%-a. 11. (1) A 9. b) pontja szerinti kezességvállaló intézmény által nyújtott készfizetõ kezességvállalás a lízingszerzõdés szerinti tõkeösszegre és egyéves ügyleti kamatára, illetve az ezt követõ években a mindenkor fennálló tõke összegére és annak egyéves ügyleti kamatára terjed ki. (2) A készfizetõ kezességvállalás mértéke legfeljebb 80% lehet. IV. Fejezet Egyéb rendelkezések 12. (1) A mezõgazdasági vállalkozások a pénzügyi intézményekhez az elõírt példányban és tartalommal rendelkezõ hitel- és lízingkérelmeket nyújthatnak be, amelyeknek elválaszthatatlan mellékletét képezi az MgSzH által kiállított hatósági bizonyítvány. (2) Az MgSzH a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 83. (1) bekezdése szerint hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy a hitelkérelemben meghatározott célkitûzések közül, melyek azok amelyek megfelelnek: a) mezõgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzése esetén az 1. g) pontja szerint; b) állattartó telepek korszerûsítése esetén az 1. l) pontja szerint; c) mezõgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházás esetén az 1. h) pontja szerint; d) pénzügyi lízing esetén az 1. p) pontja szerint meghatározott feltételeknek.

8 14640 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/129. szám (3) A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmeket e rendelet hatályba lépésétõl kezdõdõen folyamatosan lehet benyújtani az MgSzH területileg illetékes szervéhez. A hatósági bizonyítvány kiállítása az Eljárási törvény 79. -a alapján tárgyi adómentes, mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza. (4) A hatósági bizonyítvány kiállításához: a) hitelkérelem benyújtása esetén az 5. -ban felsorolt igazolásokat és nyilatkozatokat; b) lízingkérelem benyújtása esetén a 10. (2) bekezdés szerinti dokumentumokat, továbbá a gyártó, vagy a forgalmazó cég árajánlatát kell csatolni. (5) A MgSzH az általa hatósági bizonyítvánnyal ellátott hitel- és lízingkérelmekrõl az adott hónapot követõ 15-ig az 5. számú melléklet szerint adatszolgáltatást nyújt a minisztérium részére. A minisztérium a rendelkezésére álló adatok alapján jogosult a hatósági bizonyítvány iránti kérelmek MgSzH-hoz történõ benyújtásának közlemény útján történõ felfüggesztésére. 13. (1) A kedvezményes hitel- és lízingprogramban a 6. (1) bekezdés, illetve a 10. (1) bekezdésének b) pontja szerinti kamatfeltételek és a 8., illetve a 11. szerinti kedvezményes intézményi kezességvállalási díj mellett felvett hitelek támogatás nyújtását jelentik a mezõgazdasági vállalkozások számára. (2) A kamatkedvezmény által megtestesített támogatástartalmat a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az 1. számú mellékletben meghatározott módszer szerint számolja ki, a pénzügyi intézmény által minden hónap 20-ig megküldött, 2. számú melléklet szerinti adatszolgáltatás alapján. Az MVH támogatástartalomról szóló határozatban értesíti a mezõgazdasági vállalkozást. A támogatástartalomról szóló határozatot az MVH, valamint a hitel-, illetve lízingfelvevõ is 10 évig köteles megõrizni. (3) A kezességvállalás támogatástartalmát a kezességvállaló intézmény a külön jogszabályban meghatározott módszertan szerint számolja ki, és az errõl szóló igazolást megküldi a hitel-, illetve lízingfelvevõ részére, amely igazolást a kezességvállaló intézmény és a hitel-, illetve lízingfelvevõ is 10 évig köteles megõrizni. 14. (1) A kamattámogatás vagy a lízingdíj kamattámogatás az adott évben az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által rendszeresített Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igénylésérõl címû nyomtatvány felhasználásával igényelhetõ a számú Agrárfinanszírozás támogatása lebonyolítási számláról, az illetékes adóhatóságtól. (2) A kamattámogatás vagy a lízingdíj kamattámogatás összegét a támogatásra jogosult mezõgazdasági vállalkozás a pénzügyi intézménytõl kapott kamatigazolás alapján számítja ki. (3) A kamattámogatás és a lízingdíj kamattámogatás igénylésénél az (1) bekezdés szerinti nyomtatványhoz csatolnia kell a pénzügyi intézménynek az esedékes kamat megfizetésérõl szóló igazolását, az elsõ igényléskor az MgSzH által kiállított hatósági bizonyítvány, a hitel-, illetve lízingkérelem, valamint az MVH által kiállított támogatástartalomról szóló határozat eredeti példányát. 15. (1) A 4. (1) bekezdés szerinti hitel és a 9. szerinti lízing igénybevételével megvalósuló beruházás rendeltetésszerû felhasználásának ellenõrzésére az illetékes adóhatóság által az Art. szerint végzett ellenõrzés keretében kerül sor. (2) Amennyiben a mezõgazdasági vállalkozás nem tesz eleget az 5. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, az igénybe vett támogatás jogosulatlan támogatásnak minõsül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az illetékes adóhatóság rendeli el. (3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben a 14. (1) bekezdése szerinti számlára kell visszafizetni. 16. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Gráf József s. k., földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1. számú melléklet a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelethez A hitel/lízingdíj támogatástartalmának képlete P F i r r TT Q 1 i 1 i ( P F) ahol: TT: támogatástartalom, a támogatások összegének jelenértéke Q: hitelösszeg/lízingdíj i: a 2. számú melléklet 3. pontjában közölt adatok alapján megállapított referencia kamatláb 1 r ( 1 i) i : kedvezményes kamatláb: a hitelszerzõdésben szereplõ kamat% a hitelszerzõdés-kötés idõpontjában érvényes háromhavi BUBOR 50% P: futamidõ (türelmi idõvel együtt) F: türelmi idõ

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2013. február 13.. 1 1 Módosítva a 2/2013. MFB Közlemény alapján. Hatályos 2013. február 13-tól. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Terméktájékoztató 2011. április 26. 2 Hatályos: 2011. április 26. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.II.28 B(2008)853 Tárgy: N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. MFB Közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE...

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2013. január 23. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2013. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.3 ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG AZ 1.1.3 ÚJ ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK, TECHNOLÓGIAI ÉS INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ALJOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Útmutató 1 2012. 1 Hatályos 2012.09.06-tól Tartalomjegyzék Első rész: Általános rendelkezések... 3 1. Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere, alkalmazási köre...

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2012. 02.06. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól ÜZLETSZABÁLYZAT az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 20., hétfő Tartalomjegyzék 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 19., szerda Tartalomjegyzék 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 Budapest, 2014. március 10. 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 460 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 23/2014.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben