JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)"

Átírás

1 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), valamint - Botos Gábor a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás titkára, - Jánossomorja Televízió munkatársa, - a Jánossomorjai Napló munkatársa, - a Kisalföld Szerkesztıség munkatársa, - Wally János Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Dr. Kurunczi Károly: Köszöntötte a megjelent képviselı-testületi tagokat, meghívott vendégeket, megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselı-testület határozatképes, 11 fı képviselı jelen van (Nemes Csaba, Luka János és Gotsch János igazoltan távol maradt), továbbá azt, hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetért-e a képviselı-testület. A képviselı-testület egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta a napirendet (2. sz. melléklet). 1./ Napirendi pont: - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A többcélú kistérségi társulásokról szóló jogszabály értelmében a társulásban részt vevı önkormányzatok képviselı-testületeinek évente 2 alkalommal kell megtárgyalnia a társulás tevékenységérıl szóló beszámolót. Ennek megfelelıen került kiosztásra az írásos anyag. Megkérdezte Botos Gábort a kistérségi társulás titkárát kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Botos Gábor: Megköszönte a meghívást. Jánossomorja Város Önkormányzata aktívan vesz részt a társulás munkájában. A társulások célja közösen a feladatok ellátása azért, hogy minél több közösségi pénzhez, költségvetési forráshoz jussanak a társulásban résztvevı önkormányzatok. Erre jó példa a közoktatásra kiterjedı társulás, mely az elsı perctıl kezdve mőködik. Ezen belül is Jánossomorja gesztorságával egy olyan közoktatási mikrotársulás, amely alapján Jánossomorja, Várbalog, Újrónafı közösen látja el magas színvonalon a közoktatási feladatokat. Ehhez persze szükséges, hogy megkapta az iskolabuszt mőködtetésre az önkormányzat, továbbá a kiegészítı plusz közoktatási normatívák is rendelkezésre állnak. A társulást úgy kell felfogni, mint egy családot, de egyszersmind úgy is mint egy kényszerházasságot. Egyrészt anyagilag is kedvezı az abban résztvevı

2 önkormányzatoknak, másrészt olyan szakmai feladatokat is ellát, amit helyben nem lehetne megvalósítani. Pl.: gyermekpszichológus, logopédus. A jövıbeni kérdés, hogy az integrált szolgáltatások ellátása úgy történjen, hogy a szolgáltató a Mosonmagyaróvári Önkormányzathoz tartozzon-e, pl.: az ESZI, vagy a szolgáltató kerüljön át a Többcélú Kistérségi Társuláshoz. A pénzhezjutás feltételei sajnos folyamatosan szigorodnak. Az elmúlt év folyamán az ÁSZ mindenre kiterjedı ellenırzést végzett. Megállapításai alapján maga a többcélú társulás, továbbá az érintett önkormányzatok is megtették a szükséges intézkedéseket. Pl.: Jánossomorján az iskolabusz mőködtetése már útvonaltervvel, részletes utas listával történik. Jövıbeni elképzelés, hogy a szociális feladatok közül is több kerül integráltan a kistérségi társuláshoz. Ennek feltétele, hogy legalább 3 szociális feladat így kerüljön ellátásra, ugyanis 2-re még nem jár a normatíva és plusz normatíva sem. Ezért van most a képviselı-testületek elıtt a bölcsıdei ellátás, a házi segítségnyújtás, a jelzırendszeres házi segítségnyújtással együtt. Újdonság lenne 2009-tıl - melyhez szintén a képviselıtestületek határozata kell -, hogy a kistérségi társulásnak önálló munkaszervezete legyen. Jelenleg a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el ezt a feladatot. Cél, hogy a kistérségi tanács önálló munkaszervezetet hozzon létre, jelenleg kb. 4 fıvel indulna a szervezet. Költségvetési szervként mőködik, mely munkaszervezet elınyösen tudná segíteni a munkát. A területfejlesztéshez különösen több segítséget tudnának nyújtani. Dr. Kurunczi Károly: Kérte a hozzászólásokat. Lırincz György: Szeretné tudni, hogy az idegenforgalmi marketing munka mit takar, szerepel-e benne a hansági kerékpárút, és vannak-e olyan idegenforgalmi kiadványok, melyek a kistérséget népszerősítik. Ha van hol lehet ezekhez hozzáférni? Botos Gábor: A hanság kerékpárút sajnos nem valósult meg, beadásra került a pályázat, de törlésre került a programból. Tudniillik a pályázathoz elıre kellett volna 6 MFt-ot biztosítani elılegként, mely a társulásnak nem állt rendelkezésére. Kiadványok természetesen vannak, melyek a Mosonmagyaróvári Turisztikai Információs Központban mindenki által hozzáférhetıek. Dr. Kurunczi Károly: Megköszönte Botos Gábornak egyrészt a személyes megjelenést, továbbá azt, hogy a kistérségi társulás megalakulása óta, mint titkár fáradhatatlanul végzi a munkáját, ezért is hasznos az önkormányzatok számára a társulásban való részvétel. Megállapította, hogy nincs több hozzászólás. Szavazást rendelt el. 67/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról szóló beszámolót tudomásul vette és jóváhagyta. Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidı: azonnali

3 2./ Napirendi pont: - Az épített és a természeti környezet helyi védelme (4. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Az építészeti és a természeti környezet helyi védelmével foglalkozna a 2./ napirendi pont. Kérte Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzıt, hogy ezzel kapcsolatban mondja el álláspontját. Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna: A két rendelet-tervezet közül a helyi jelentıségő természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló rendelet-tervezetet tárgyalhatja meg a mai napon érdemben a képviselı-testület, ugyanis az épített örökség védelmének helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet elıkészítéséhez még két olyan fontos momentum szükséges, amely jogszabályi kötelezettség. A 66/1999. (VIII.13.) FVM. rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól 3. -ának (2) bek.-e értelmében helyi védetté nyilvánítás szakmai elıkészítése az önkormányzati fıépítész bevonásával lehetséges. Ezért kell keresni egy olyan képzettséggel és gyakorlattal rendelkezı önkormányzati fıépítészt, aki ebben az elıkészítı munkálatban jogosult részt venni a 9/1998. (IV.3.) KTM. rendelet az önkormányzati fıépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeirıl alapján. Szintén az FVM. rendelet 5. -ának (2) bek.-e alapján a helyi védelem alá helyezésrıl szóló önkormányzati rendelet szakmai megalapozására a rendezési terv értékvizsgálati munkarésze szolgál alapul. Mivel a jelenleg hatályos rendezési tervünknek értékvizsgálati munkarésze nincs, azt ezzel ki kell egészíteni. Ezek pótlására felveszi a kapcsolatot a REGIOPLAN Kft-vel. Amennyiben a két hiányzó anyag is rendelkezésre áll, úgy a képviselı-testület érdemben tárgyalhatja a rendelettervezetet. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Balsay Sándort, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát a helyi jelentıségő természeti emlékek védetté nyilvánításáról. Balsay Sándor: A rendelet-tervezet rövid anyag, az állandó bizottságok megtárgyalták. Ezek alapján lenne egy-két módosítás az eredetihez képest. A 3. -ban a védelem alá vont természeti emlékek felsorolásakor a védett cserje (cserjék) helyett kerüljön be a védett erdı. Ezt leginkább az indokolja, hogy Jánossomorján van több olyan erdıs terület, amelyet jó lenne védetté nyilvánítani és szabadidıs célokra hasznosítani. Ilyen jelenleg folyamatban lévı ügy a somorjai kiserdı kérdése, melyet az önkormányzat szeretne szabadidıs tevékenységre hasznosítani. Másik módosítás lenne a 4. (5) bek.-ének utolsó mondata. A szövegbıl kikerülne és helyette beépítésre kerülne az, hogy a védett értékek tulajdonosa kérheti az értékek megóvása érdekében az önkormányzat támogatását. Országos lista van azokról a fafajokról, amelyek védelme szakmailag indokolt. Próbáltak összeállítani az elıkészítésben résztvevık egy olyan katalógust, amely majd a rendelet mellékletét képezi, amely összhangban van ezzel az országos listával, de helyileg kap védettséget a fa, növényzet. Dr. Kurunczi Károly: A védetté nyilvánítani kívánt fákról az elkészült képek a testület tagjai számára most megtekinthetık.

4 Lırincz György: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság vezetıjének Nemes Csabának távolmaradása miatt İ ismerteti a bizottság véleményét. Tudomásul vették a bizottsági ülésen, hogy az építészeti emlékeket védetté nyilvánítani a mai testületi ülésen még nem lehet, az elıkészítı munka kiegészítése után érdemben dönthet a képviselı-testület. A védett természeti értékekrıl szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják. Drobnitsch Tamás: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta a rendelettervezetet, a természeti értékek védetté nyilvánítására vonatkozóan azt elfogadásra javasolja. Dr. Kurunczi Károly: Luka János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke jelenleg igazoltan van távol, de a hétfıi bizottsági ülésen ez a bizottság is elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. Kérte a hozzászólásokat. Fazekas Imre: Véleménye szerint mind a két rendelet-tervezet jó gondolat, de lehet, hogy a rendeletben bizonyos dolgokat rugalmasan kell majd kezelni a gyakorlati alkalmazás során. Reméli, hogy amit egyszer védetté nyilvánít a képviselı-testület, azon lehet majd módosítani, a listát bıvíteni, változtatni, szőkíteni. Dr. Kurunczi Károly: Igen. Kéri az elıkészítı bizottságtól, hogy a jelenleg 1 pld-ban rendelkezésre álló fotógyőjteményt, melyen az épületek és a fák is szerepelnek, minden képviselı-testületi tag kaphassa meg CD-n, továbbá a honlapon is szerepeljen. Megállapította, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Szavazást rendelt el. A képviselı-testület egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta, és megalkotta a 13/2008. (X.30.) rendeletét az egyes helyi jelentıségő természeti emlékek védetté nyilvánításáról a 5. sz. melléklet szerint. 3./ Napirendi pont: - A felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátás szabályairól szóló rendelet módosítása (6. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2008. (II.28.) rendelet módosításra szorul. Az ok az, hogy a temetési segélyt kevesen tudják igénybe venni, mivel az 1 fıre jutó havi családi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150, illetve 200 %-át. Jelenleg az öregségi nyugdíj minimum összege ,-Ft. Megkérdezte Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzıt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna: Nem, az esetleges kérdésekre szívesen válaszol. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Drobnitsch Tamást, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Drobnitsch Tamás: Az elıterjesztés tartalmazza mindenki számára a szükséges információkat. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai egyhangúlag támogatják az elıterjesztésben foglaltakat, a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását. Megjegyezte,

5 hogy a rendelet módosítása után is lesznek kérelmezık, akik jövedelmük miatt nem fogják tudni igénybe venni a temetési segélyt. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás, javaslat. Szavazást rendelt el. A képviselı-testület egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta, és megalkotta a 14/2008. (X.30.) rendeletét, mely a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2008. (II.28.) rendelet módosításáról szól, a 7. sz. melléklet szerint. 4./ Napirendi pont: - A közterület használatáról szóló rendelet módosítása (8. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzıt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna: Nem. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Balsay Sándort a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Balsay Sándor: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az elıterjesztésben foglaltakat áttanulmányozta, az abban foglaltakkal egyetértenek. A rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolják a képviselı-testületnek. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazást rendelt el. A képviselı-testület egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta, és megalkotta a 15/2008. (X.30.) rendeletét, mely a közterületek használatáról szóló 13/2001. (X.18.) rendelet módosításáról szó, a 9. sz. melléklet szerint. 5./ Napirendi pont: - A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködését szabályozó társulási megállapodás módosítása (10. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Elmondta, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködését szabályozó társulási megállapodás ismét módosításra szorul. Kérte az elıterjesztésben foglaltak elfogadását. Szavazást rendelt el, mivel több kérdés, észrevétel már nem merült fel. 68/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításához az alábbiak szerint:

6 A Társulási Megállapodás 12. pont: A társulás munkaszervezete A társulás január 1-jétıl költségvetési szervként mőködı munkaszervezetet hoz létre a Tanács döntés-elıkészítı és végrehajtó munkáinak ellátására. 13. pont: A társulás költségvetését kezelı szervezet A munkaszervezet látja el a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodási feladatait. 16. pont: A társulás gazdálkodása A társulás költségvetését a Társulási Tanács fogadja el, a beszámolásról és a zárszámadásról a munkaszervezet gondoskodik, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint. A társulás költségvetését végrehajtó szerv feletti felügyeletet a társulás pénzügyi bizottsága gyakorolja. Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidı: november 7. 6./ Napirendi pont: - Az önkormányzat elektronikus közigazgatási stratégiája (11. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Dr. Lóránt Istvánt aljegyzıt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Lóránt István: Tájékoztatásul megemlítette, hogy az Állami Számvevıszék vizsgálata során kifogásolta, hogy az önkormányzat elektronikus közigazgatási stratégiával nem rendelkezik, melyet pótolni kell. Az önkormányzat nagy fejlesztéseket e téren nem kíván eszközölni, hisz a jövı évben kistérségi szinten lesz rá lehetıség. Ezért a mostani anyag csak a legmininálisabb fejlesztéseket tartalmazza. Dr. Kurunczi Károly: 2009-ben e témában a pályázatokat figyelemmel fogják kísérni. A Polgármesteri Hivatal felújítása során az alapdolgokat tervezik megvalósítani, pl.: a számítógéprendszer összekötését. Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazást rendelt el. 69/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja, és tudomásul veszi az elıterjesztés szerint az önkormányzat elektronikus közigazgatási statégiáját.

7 Felelıs: Dr. Lóránt István aljegyzı Határidı: december 31., folyamatos 7./ Napirendi pont: - A évi belsı ellenırzési terv elfogadása (12. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzıt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzı: Kérte, hogy az ellenırzési idıszak módosuljon évre. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az ülésén azt javasolta, hogy az ellenırzés tárgyát képezze a leltár ellenırzése és annak folyamata, továbbá a pénztár ellenırzése is. Lırincz György: Megjegyezte, hogy 4 évvel ezelıtt már ellenırizték a Balassi Bálint Mővelıdési Ház és Könyvtár mőködését, de ettıl függetlenül állnak elébe. Történt valóban jelentıs változás a 2008-as évben, ugyanis a könyvtár új, külön épületbe költözött, így az intézmény két telephelyen mőködik. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás. A kiegészítésekkel együtt szavazásra tette fel elfogadásra a évi belsı ellenırzési tervben foglaltakat. 70/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy az elıterjesztés szerint fogadja el a évi belsı ellenıri tervét. Ennek értelmében ellenırzésre kerül a Balassi Bálint Mővelıdési Ház és Könyvtár mőködése. A vizsgált idıszak a 2008-as év. Határidı: április / Napirendi pont: - Megállapodás az önkormányzat polgármesteri hivatala és a részben önállóan gazdálkodó intézmények között (13. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy az önkormányzat polgármesteri hivatala és a részben önállóan gazdálkodó intézmények között már van jelenleg is együttmőködési megállapodás. Az Állami Számvevıszék elızı évi vizsgálata és az arra tett intézkedési terv alapján a meglévı megállapodásokat felül kellett vizsgálni és módosítani az Áht és

8 az Ámr. rendelkezései alapján. Megkérdezte, Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzıt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna: A képviselı-testület tagjai ugyan csak a Körzeti Általános Iskolával megkötendı megállapodás-tervezetet kapták meg, de ez a megállapodás-tervezet vonatkozik a többi részben önállóan gazdálkodó intézményre is. Így készül összesen 6 db megállapodás, melyekrıl külön határozatot kell hoznia a képviselı-testületnek. Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szintén megtárgyalta az elıterjesztést, melyet elfogadásra javasol a képviselı-testület felé. Szavazást rendelt el. 71/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint elfogadja a Polgármesteri Hivatal és a Körzeti Általános Iskola mint részben önállóan gazdálkodó intézmény közti megállapodást a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. Határidı: november 20., folyamatos 72/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint elfogadja a Polgármesteri Hivatal és az Aranykapu Óvoda mint részben önállóan gazdálkodó intézmény közti megállapodást a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. Határidı: november 20., folyamatos 73/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint elfogadja a Polgármesteri Hivatal és a Bölcsıde mint részben önállóan gazdálkodó intézmény közti megállapodást

9 a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. Határidı: november 20., folyamatos 74/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint elfogadja a Polgármesteri Hivatal és az Idısek Klubja mint részben önállóan gazdálkodó intézmény közti megállapodást a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. Határidı: november 20., folyamatos 75/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint elfogadja a Polgármesteri Hivatal és a Balassi Bálint Mővelıdési Ház és Könyvtár mint részben önállóan gazdálkodó intézmény közti megállapodást a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. Határidı: november 20., folyamatos 76/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint elfogadja a Polgármesteri Hivatal és az Alapfokú Mővészeti Iskola mint részben önállóan gazdálkodó intézmény közti megállapodást a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. Határidı: november 20., folyamatos

10 9./ Napirendi pont: - A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e ügyrendjének módosítása (14. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzıt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna: Jogszabályi változás következtében szükséges a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselıi munkakörök meghatározása, mely a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e ügyrendjében kerül rögzítésre. Eddig ezt a rendelkezést az önkormányzat SZMSZ-ének melléklete tartalmazta. Dr. Kurunczi Károly: Ez a változás csak adminisztrációs feladat, a jogszabályi változás miatt. Szavazást rendelt el. 77/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy a 25/2006. (IV.27.) Kt. számú határozatával elfogadott, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ügyrendjét az alábbiakkal egészíti ki: Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselıi munkakörök: - jegyzı, - aljegyzı, - igazgatási osztályvezetı, - adó- és pénzügyi osztályvezetı, - igazgatási ügyintézı, - pénzügyi ügyintézı, - okmányirodai ügyintézı, - építésügyi ügyintézı, - munkaügyi ügyintézı. Határidı: november 1., folyamatos 10./ Napirendi pont: - Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról (15. sz. melléklet)

11 Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs kérdés, hozzászólás a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentésben foglaltakkal kapcsolatban. Szavazást rendelt el. A képviselı-testület egyhangú, 11 igen szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentésben foglaltakat. 11./ Napirendi pont: - Egyéb ügyek - Veres Dávid képviselı beadványa (16. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Veres Dávid képviselı kérelemmel fordult a képviselı-testülethez, hogy a évi költségvetésben szociális célokra biztosított keretbıl ,-Ft kerüljön átcsoportosításra. Ez az összeg a karácsonyi ajándékgyőjtı akció egy része lenne, melybıl élelmiszer-ajándékcsomagok kerülnének megvásárlásra a rászoruló családoknak. Felkérte Drobnitsch Tamást a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Drobnitsch Tamás: A tavalyi évben Veres Dávid kezdeményezése alapján szintén támogatta az önkormányzat a karácsonyi ajándékcsomagok biztosítását az arra rászorulóknak. A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a kezdeményezést, az összeg átcsoportosítását e nemes célra. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazást rendelt el. 78/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy 120 EFt. összeget biztosít a évi költségvetésében a szociális ágazaton lévı keretösszegbıl a rászoruló családoknak. Az összeg felhasználásának lehetısége, hogy abból alapvetı élelmiszerek kerülnek megvásárlásra és az ajándékcsomagok szétosztása rászoruló családoknak. Határidı: december Kiss László és felesége 9241 Jánossomorja, Arany J. u. 1. (korábbi) felajánlása Dr. Kurunczi Károly: Kiss László és házastársa az év folyamán megkereste a képviselıtestületet azzal, hogy a tulajdonukban van az Arany J. u. 1. sz. alatt egy házas ingatlan. Korábban szerették volna a telket megosztatni és egy további építési telket ott kialakíttatni. Késıbbiekben a telekalakítás után egy háromszög kerülne levágásra, mely útként szolgálna a rendezési terv szerint. Ekkor júliusban mintegy 750 m2 területre Kiss László és házastársa

12 ajánlatot tett az önkormányzatnak, hogy ezt a bizonyos háromszöget ,-Ft-ért eladja az önkormányzatnak. Augusztus 27-i ülésén errıl érdemben a testület nem döntött, azzal az indokkal, hogy nem áll rendelkezésre kellı információ. Most kéri a képviselı-testület döntését, miután a napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is megtárgyalta, ahol olyan álláspontot alakítottak ki, hogy meg kívánják vásárolni a területet 2.000,-Ft/m2 árért. Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazást rendelt el. A képviselı-testület 10 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 79/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy Kiss László és házastársa 9241 Jánossomorja, Arany J. u. 1. tulajdonában lévı, 1598 hrsz.-ú ingatlanból út céljára kb. 700 m2 nagyságú területet 2.000,-Ft/m2 áron megvásárol. Az ajánlat 30 napig érvényes. Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidı: november - Polgármesteri Hivatal felújítási pályázatáról értesítés (17. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A képviselı-testület tagjai megkapták a Polgármesteri Hivatal felújításának pályázati értesítıjét, miszerint 50 MFt-ot nyert az önkormányzat. A támogatási szerzıdéshez szükséges dokumentumokat most készítik el. Ehhez plusz 30 MFt önrészt kell majd biztosítani a évi költségvetésben. A felújításról részletes kiviteli tervvel kell rendelkeznie az önkormányzatnak, majd feladat lesz a közbeszerzés lefolytatása Emlékév megrendezésére bizottság felállítása Dr. Kurunczi Károly: Az elızı ülésén döntött a képviselı-testület arról, hogy Jánossomorján a 2009-es év eseményei egy emlékév keretében kerülnek megrendezésre. Erre az alkalomra egy külön bizottságot kell létrehoznia a képviselı-testületnek. Javasolta az alábbi személyeket: A bizottság elnöke: Dr. Kurunczi Károly, tagjai: Bella Zsolt, Wally János, Glázer-Kozma Edit, Glázer Norbert, Neuberger Zsolt és Lang Orsolya lenne. Lırincz György, mint elıterjesztı, az elnökhelyettesi teendıket látná el. Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Kérte a felsorolt személyek elfogadását. Szavazást rendelt el. 80/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy a 2009-es emlékév megrendezésére külön bizottságot hoz létre, melynek

13 Elnöke: Dr. Kurunczi Károly polgármester Elnökhelyettese: Lırincz György Tagjai: Bella Zsolt, Wally János, Glázer-Kozma Edit, Glázer Norbert, Neuberger Zsolt, Lang Orsolya. Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidı: december A Polgármesteri Hivatal felújítási pályázat megerısítése Dr. Kurunczi Károly: A Polgármesteri Hivatal felújítási pályázata nyert. A képviselıtestületnek meg kell erısítenie a korábbi döntését, a pályázati önrészt el kell fogadnia, a képviselı-testületnek a évre biztosítania kell a költségvetése terhére a ,- Ft önrészt. Megállapította, hogy nincs hozzászólás, szavazást rendelt el. 81/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja város Önkormányzatának NYDOP 3.1.1/D Kisléptékő, pontszerő kisvárosi fejlesztések pályázati felhívásra benyújtott Jánossomorja város Polgármesteri Hivatal, a minıségi szolgáltatást nyújtó, ügyfélbarát közigazgatási intézmény címő pályázata támogatást nyert (projekt azonosító: NYDOP-3.1.1/D ). A projekt költségvetése: ,- Ft Ebbıl Igényelt támogatás: Önkormányzati önrész: ,- Ft ,- Ft Jánossomorja város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy a évre biztosítja költségvetése terhére a ,- Ft önrészt. Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidı: november 1., folyamatos - Veszélyeztetett ivóvízbázis pályázat (18. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Jelenleg a veszélyeztetett ivóvízbázis pályázat II. fordulójára készülünk. A pályázati felhívás szerint a támogatás mértéke a projekt megvalósításához maximum 90 % és minimum 50 % között lehetséges. A bíráló bizottság dönt majd a biztosítandó támogatás mértékérıl. A 2009-es és a 2010-es költségvetésbe be kell tervezni elıre az önrész biztosítását, de az említettek miatt még nem tudjuk a konkrét

14 összeget. Az önkormányzat akkor tudja meghozni végleges döntését, ha megtudjuk mennyi a támogatás mértéke. Most csak elvi döntést kell hoznia a képviselı-testületnek. Szavazást rendelt el. 82/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött arról, hogy a Jánossomorja veszélyeztetett ivóvízbázisának kiváltására irányuló KEOP /1F számú pályázat során, tudomásul veszi: a projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke a pályázati felhívás szerint minimálisan 50 %, maximálisan 90 % az elszámolható költségekre vonatkozóan. Továbbá döntött arról, hogy a saját forrást biztosítja a évi költségvetés terhére. Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidı: november 1., folyamatos - Polgármester jutalmazása Drobnitsch Tamás az Ügyrendi Bizottság elnökeként átvette az ülés vezetését. Drobnitsch Tamás: Az Ügyrendi Bizottság elnökeként elmondta, hogy az ülés határozatképes, a 14 képviselıbıl 11 jelen van, aki távol maradt az igazolta távollétét. A köztisztviselık szeptember hónapban már megkapták a évre szóló 14. havi jutalmukat, mely átlagban az alapbérük másfélszeres összege. Javasolta, hogy ennek figyelembevételével Dr. Kurunczi Károly polgármester részére az illetménye másfélszeres összege, mely bruttó ,-Ft, kerüljön elfogadásra munkája elismeréseként. Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazást rendelt el. Dr. Kurunczi Károly: Bejelentette személyes érintettségét, a szavazásban nem vesz részt. A képviselı-testület egyhangú, 10 igen szavazattal (Dr. Kurunczi Károly nem vett részt a szavazásban) az alábbi határozatot hozta: 83/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Kurunczi Károly polgármesternek a évben végzett munkája elismeréseként bruttó Ft. jutalmat állapít meg. Határidı: november 7. Dr. Kurunczi Károly: Visszavette az ülés vezetését.

15 - A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás ellátási rendszerébe felvétel házi segítségnyújtás és jelzırendszeres házi segítségnyújtás témában (19. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Botos Gábor az 1./ napirendi pontban elmondta, hogy szükséges a jelenlegi 1 szociális szolgáltatáshoz még 2 szociális szolgáltatást felvenni. Jelenleg az enyhén fogyatékosok ellátása már biztosított. Ezért a házi segítségnyújtás és jelzırendszeres házi segítségnyújtás is bekerülne az ellátási rendszerbe, így plusz normatívához jutna a kistérség. Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazást rendelt el. 84/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı- testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 7.e pontja január 1-jétıl kiegészüljön a házi segítségnyújtás feladattal, szolgáltatóként az Egyesített Szociális Intézmény(Mosonmagyaróvár) megjelöléssel. Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidı: november 7. - Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társuláson belül bölcsıdei ellátás létrehozása Dr. Kurunczi Károly: A évtıl a bölcsıdei ellátási feladatokat a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás szeretné társulási formában ellátni. Jelenleg Mosonmagyaróváron, Rajkán, Halásziban és Jánossomorján mőködik bölcsıdei ellátás. A helyi bölcsıde a Mosonmagyaróvári Egyesített Bölcsıdék Intézményének tagintézménye lenne. A feltételi rendszer ugyan még nem ismert, de a szándékról döntenie kellene a képviselı-testületnek. Megállapította, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Szavazást rendelt el. 85/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a bölcsıdei ellátás a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül úgy, hogy az önkormányzat által jelenleg mőködtetett intézményét, bölcsıdéjét beviszi a társulásba, és ezáltal a Mosonmagyaróvári Egyesített Bölcsıdék Intézménye telephelye lesz, a külön megállapodás alapján.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. (2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı) 52/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2011. december 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben