JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)"

Átírás

1 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), valamint - Botos Gábor a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás titkára, - Jánossomorja Televízió munkatársa, - a Jánossomorjai Napló munkatársa, - a Kisalföld Szerkesztıség munkatársa, - Wally János Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Dr. Kurunczi Károly: Köszöntötte a megjelent képviselı-testületi tagokat, meghívott vendégeket, megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselı-testület határozatképes, 11 fı képviselı jelen van (Nemes Csaba, Luka János és Gotsch János igazoltan távol maradt), továbbá azt, hogy a kiküldött napirend módosítására nem tettek írásbeli javaslatot az SZMSZ szerint arra jogosultak. Szavazásra tette fel azt, hogy a napirenddel egyetért-e a képviselı-testület. A képviselı-testület egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta a napirendet (2. sz. melléklet). 1./ Napirendi pont: - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A többcélú kistérségi társulásokról szóló jogszabály értelmében a társulásban részt vevı önkormányzatok képviselı-testületeinek évente 2 alkalommal kell megtárgyalnia a társulás tevékenységérıl szóló beszámolót. Ennek megfelelıen került kiosztásra az írásos anyag. Megkérdezte Botos Gábort a kistérségi társulás titkárát kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Botos Gábor: Megköszönte a meghívást. Jánossomorja Város Önkormányzata aktívan vesz részt a társulás munkájában. A társulások célja közösen a feladatok ellátása azért, hogy minél több közösségi pénzhez, költségvetési forráshoz jussanak a társulásban résztvevı önkormányzatok. Erre jó példa a közoktatásra kiterjedı társulás, mely az elsı perctıl kezdve mőködik. Ezen belül is Jánossomorja gesztorságával egy olyan közoktatási mikrotársulás, amely alapján Jánossomorja, Várbalog, Újrónafı közösen látja el magas színvonalon a közoktatási feladatokat. Ehhez persze szükséges, hogy megkapta az iskolabuszt mőködtetésre az önkormányzat, továbbá a kiegészítı plusz közoktatási normatívák is rendelkezésre állnak. A társulást úgy kell felfogni, mint egy családot, de egyszersmind úgy is mint egy kényszerházasságot. Egyrészt anyagilag is kedvezı az abban résztvevı

2 önkormányzatoknak, másrészt olyan szakmai feladatokat is ellát, amit helyben nem lehetne megvalósítani. Pl.: gyermekpszichológus, logopédus. A jövıbeni kérdés, hogy az integrált szolgáltatások ellátása úgy történjen, hogy a szolgáltató a Mosonmagyaróvári Önkormányzathoz tartozzon-e, pl.: az ESZI, vagy a szolgáltató kerüljön át a Többcélú Kistérségi Társuláshoz. A pénzhezjutás feltételei sajnos folyamatosan szigorodnak. Az elmúlt év folyamán az ÁSZ mindenre kiterjedı ellenırzést végzett. Megállapításai alapján maga a többcélú társulás, továbbá az érintett önkormányzatok is megtették a szükséges intézkedéseket. Pl.: Jánossomorján az iskolabusz mőködtetése már útvonaltervvel, részletes utas listával történik. Jövıbeni elképzelés, hogy a szociális feladatok közül is több kerül integráltan a kistérségi társuláshoz. Ennek feltétele, hogy legalább 3 szociális feladat így kerüljön ellátásra, ugyanis 2-re még nem jár a normatíva és plusz normatíva sem. Ezért van most a képviselı-testületek elıtt a bölcsıdei ellátás, a házi segítségnyújtás, a jelzırendszeres házi segítségnyújtással együtt. Újdonság lenne 2009-tıl - melyhez szintén a képviselıtestületek határozata kell -, hogy a kistérségi társulásnak önálló munkaszervezete legyen. Jelenleg a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el ezt a feladatot. Cél, hogy a kistérségi tanács önálló munkaszervezetet hozzon létre, jelenleg kb. 4 fıvel indulna a szervezet. Költségvetési szervként mőködik, mely munkaszervezet elınyösen tudná segíteni a munkát. A területfejlesztéshez különösen több segítséget tudnának nyújtani. Dr. Kurunczi Károly: Kérte a hozzászólásokat. Lırincz György: Szeretné tudni, hogy az idegenforgalmi marketing munka mit takar, szerepel-e benne a hansági kerékpárút, és vannak-e olyan idegenforgalmi kiadványok, melyek a kistérséget népszerősítik. Ha van hol lehet ezekhez hozzáférni? Botos Gábor: A hanság kerékpárút sajnos nem valósult meg, beadásra került a pályázat, de törlésre került a programból. Tudniillik a pályázathoz elıre kellett volna 6 MFt-ot biztosítani elılegként, mely a társulásnak nem állt rendelkezésére. Kiadványok természetesen vannak, melyek a Mosonmagyaróvári Turisztikai Információs Központban mindenki által hozzáférhetıek. Dr. Kurunczi Károly: Megköszönte Botos Gábornak egyrészt a személyes megjelenést, továbbá azt, hogy a kistérségi társulás megalakulása óta, mint titkár fáradhatatlanul végzi a munkáját, ezért is hasznos az önkormányzatok számára a társulásban való részvétel. Megállapította, hogy nincs több hozzászólás. Szavazást rendelt el. 67/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról szóló beszámolót tudomásul vette és jóváhagyta. Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidı: azonnali

3 2./ Napirendi pont: - Az épített és a természeti környezet helyi védelme (4. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Az építészeti és a természeti környezet helyi védelmével foglalkozna a 2./ napirendi pont. Kérte Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzıt, hogy ezzel kapcsolatban mondja el álláspontját. Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna: A két rendelet-tervezet közül a helyi jelentıségő természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló rendelet-tervezetet tárgyalhatja meg a mai napon érdemben a képviselı-testület, ugyanis az épített örökség védelmének helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet elıkészítéséhez még két olyan fontos momentum szükséges, amely jogszabályi kötelezettség. A 66/1999. (VIII.13.) FVM. rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól 3. -ának (2) bek.-e értelmében helyi védetté nyilvánítás szakmai elıkészítése az önkormányzati fıépítész bevonásával lehetséges. Ezért kell keresni egy olyan képzettséggel és gyakorlattal rendelkezı önkormányzati fıépítészt, aki ebben az elıkészítı munkálatban jogosult részt venni a 9/1998. (IV.3.) KTM. rendelet az önkormányzati fıépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeirıl alapján. Szintén az FVM. rendelet 5. -ának (2) bek.-e alapján a helyi védelem alá helyezésrıl szóló önkormányzati rendelet szakmai megalapozására a rendezési terv értékvizsgálati munkarésze szolgál alapul. Mivel a jelenleg hatályos rendezési tervünknek értékvizsgálati munkarésze nincs, azt ezzel ki kell egészíteni. Ezek pótlására felveszi a kapcsolatot a REGIOPLAN Kft-vel. Amennyiben a két hiányzó anyag is rendelkezésre áll, úgy a képviselı-testület érdemben tárgyalhatja a rendelettervezetet. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Balsay Sándort, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát a helyi jelentıségő természeti emlékek védetté nyilvánításáról. Balsay Sándor: A rendelet-tervezet rövid anyag, az állandó bizottságok megtárgyalták. Ezek alapján lenne egy-két módosítás az eredetihez képest. A 3. -ban a védelem alá vont természeti emlékek felsorolásakor a védett cserje (cserjék) helyett kerüljön be a védett erdı. Ezt leginkább az indokolja, hogy Jánossomorján van több olyan erdıs terület, amelyet jó lenne védetté nyilvánítani és szabadidıs célokra hasznosítani. Ilyen jelenleg folyamatban lévı ügy a somorjai kiserdı kérdése, melyet az önkormányzat szeretne szabadidıs tevékenységre hasznosítani. Másik módosítás lenne a 4. (5) bek.-ének utolsó mondata. A szövegbıl kikerülne és helyette beépítésre kerülne az, hogy a védett értékek tulajdonosa kérheti az értékek megóvása érdekében az önkormányzat támogatását. Országos lista van azokról a fafajokról, amelyek védelme szakmailag indokolt. Próbáltak összeállítani az elıkészítésben résztvevık egy olyan katalógust, amely majd a rendelet mellékletét képezi, amely összhangban van ezzel az országos listával, de helyileg kap védettséget a fa, növényzet. Dr. Kurunczi Károly: A védetté nyilvánítani kívánt fákról az elkészült képek a testület tagjai számára most megtekinthetık.

4 Lırincz György: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság vezetıjének Nemes Csabának távolmaradása miatt İ ismerteti a bizottság véleményét. Tudomásul vették a bizottsági ülésen, hogy az építészeti emlékeket védetté nyilvánítani a mai testületi ülésen még nem lehet, az elıkészítı munka kiegészítése után érdemben dönthet a képviselı-testület. A védett természeti értékekrıl szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják. Drobnitsch Tamás: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta a rendelettervezetet, a természeti értékek védetté nyilvánítására vonatkozóan azt elfogadásra javasolja. Dr. Kurunczi Károly: Luka János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke jelenleg igazoltan van távol, de a hétfıi bizottsági ülésen ez a bizottság is elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. Kérte a hozzászólásokat. Fazekas Imre: Véleménye szerint mind a két rendelet-tervezet jó gondolat, de lehet, hogy a rendeletben bizonyos dolgokat rugalmasan kell majd kezelni a gyakorlati alkalmazás során. Reméli, hogy amit egyszer védetté nyilvánít a képviselı-testület, azon lehet majd módosítani, a listát bıvíteni, változtatni, szőkíteni. Dr. Kurunczi Károly: Igen. Kéri az elıkészítı bizottságtól, hogy a jelenleg 1 pld-ban rendelkezésre álló fotógyőjteményt, melyen az épületek és a fák is szerepelnek, minden képviselı-testületi tag kaphassa meg CD-n, továbbá a honlapon is szerepeljen. Megállapította, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Szavazást rendelt el. A képviselı-testület egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta, és megalkotta a 13/2008. (X.30.) rendeletét az egyes helyi jelentıségő természeti emlékek védetté nyilvánításáról a 5. sz. melléklet szerint. 3./ Napirendi pont: - A felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátás szabályairól szóló rendelet módosítása (6. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2008. (II.28.) rendelet módosításra szorul. Az ok az, hogy a temetési segélyt kevesen tudják igénybe venni, mivel az 1 fıre jutó havi családi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150, illetve 200 %-át. Jelenleg az öregségi nyugdíj minimum összege ,-Ft. Megkérdezte Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzıt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna: Nem, az esetleges kérdésekre szívesen válaszol. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Drobnitsch Tamást, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Drobnitsch Tamás: Az elıterjesztés tartalmazza mindenki számára a szükséges információkat. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai egyhangúlag támogatják az elıterjesztésben foglaltakat, a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását. Megjegyezte,

5 hogy a rendelet módosítása után is lesznek kérelmezık, akik jövedelmük miatt nem fogják tudni igénybe venni a temetési segélyt. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás, javaslat. Szavazást rendelt el. A képviselı-testület egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta, és megalkotta a 14/2008. (X.30.) rendeletét, mely a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2008. (II.28.) rendelet módosításáról szól, a 7. sz. melléklet szerint. 4./ Napirendi pont: - A közterület használatáról szóló rendelet módosítása (8. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzıt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna: Nem. Dr. Kurunczi Károly: Felkérte Balsay Sándort a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát. Balsay Sándor: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az elıterjesztésben foglaltakat áttanulmányozta, az abban foglaltakkal egyetértenek. A rendelet-tervezetben foglaltakat elfogadásra javasolják a képviselı-testületnek. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazást rendelt el. A képviselı-testület egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta, és megalkotta a 15/2008. (X.30.) rendeletét, mely a közterületek használatáról szóló 13/2001. (X.18.) rendelet módosításáról szó, a 9. sz. melléklet szerint. 5./ Napirendi pont: - A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködését szabályozó társulási megállapodás módosítása (10. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Elmondta, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködését szabályozó társulási megállapodás ismét módosításra szorul. Kérte az elıterjesztésben foglaltak elfogadását. Szavazást rendelt el, mivel több kérdés, észrevétel már nem merült fel. 68/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításához az alábbiak szerint:

6 A Társulási Megállapodás 12. pont: A társulás munkaszervezete A társulás január 1-jétıl költségvetési szervként mőködı munkaszervezetet hoz létre a Tanács döntés-elıkészítı és végrehajtó munkáinak ellátására. 13. pont: A társulás költségvetését kezelı szervezet A munkaszervezet látja el a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodási feladatait. 16. pont: A társulás gazdálkodása A társulás költségvetését a Társulási Tanács fogadja el, a beszámolásról és a zárszámadásról a munkaszervezet gondoskodik, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint. A társulás költségvetését végrehajtó szerv feletti felügyeletet a társulás pénzügyi bizottsága gyakorolja. Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidı: november 7. 6./ Napirendi pont: - Az önkormányzat elektronikus közigazgatási stratégiája (11. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Dr. Lóránt Istvánt aljegyzıt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Dr. Lóránt István: Tájékoztatásul megemlítette, hogy az Állami Számvevıszék vizsgálata során kifogásolta, hogy az önkormányzat elektronikus közigazgatási stratégiával nem rendelkezik, melyet pótolni kell. Az önkormányzat nagy fejlesztéseket e téren nem kíván eszközölni, hisz a jövı évben kistérségi szinten lesz rá lehetıség. Ezért a mostani anyag csak a legmininálisabb fejlesztéseket tartalmazza. Dr. Kurunczi Károly: 2009-ben e témában a pályázatokat figyelemmel fogják kísérni. A Polgármesteri Hivatal felújítása során az alapdolgokat tervezik megvalósítani, pl.: a számítógéprendszer összekötését. Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazást rendelt el. 69/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja, és tudomásul veszi az elıterjesztés szerint az önkormányzat elektronikus közigazgatási statégiáját.

7 Felelıs: Dr. Lóránt István aljegyzı Határidı: december 31., folyamatos 7./ Napirendi pont: - A évi belsı ellenırzési terv elfogadása (12. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzıt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzı: Kérte, hogy az ellenırzési idıszak módosuljon évre. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az ülésén azt javasolta, hogy az ellenırzés tárgyát képezze a leltár ellenırzése és annak folyamata, továbbá a pénztár ellenırzése is. Lırincz György: Megjegyezte, hogy 4 évvel ezelıtt már ellenırizték a Balassi Bálint Mővelıdési Ház és Könyvtár mőködését, de ettıl függetlenül állnak elébe. Történt valóban jelentıs változás a 2008-as évben, ugyanis a könyvtár új, külön épületbe költözött, így az intézmény két telephelyen mőködik. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás. A kiegészítésekkel együtt szavazásra tette fel elfogadásra a évi belsı ellenırzési tervben foglaltakat. 70/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy az elıterjesztés szerint fogadja el a évi belsı ellenıri tervét. Ennek értelmében ellenırzésre kerül a Balassi Bálint Mővelıdési Ház és Könyvtár mőködése. A vizsgált idıszak a 2008-as év. Határidı: április / Napirendi pont: - Megállapodás az önkormányzat polgármesteri hivatala és a részben önállóan gazdálkodó intézmények között (13. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy az önkormányzat polgármesteri hivatala és a részben önállóan gazdálkodó intézmények között már van jelenleg is együttmőködési megállapodás. Az Állami Számvevıszék elızı évi vizsgálata és az arra tett intézkedési terv alapján a meglévı megállapodásokat felül kellett vizsgálni és módosítani az Áht és

8 az Ámr. rendelkezései alapján. Megkérdezte, Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzıt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna: A képviselı-testület tagjai ugyan csak a Körzeti Általános Iskolával megkötendı megállapodás-tervezetet kapták meg, de ez a megállapodás-tervezet vonatkozik a többi részben önállóan gazdálkodó intézményre is. Így készül összesen 6 db megállapodás, melyekrıl külön határozatot kell hoznia a képviselı-testületnek. Dr. Kurunczi Károly: Megemlítette, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szintén megtárgyalta az elıterjesztést, melyet elfogadásra javasol a képviselı-testület felé. Szavazást rendelt el. 71/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint elfogadja a Polgármesteri Hivatal és a Körzeti Általános Iskola mint részben önállóan gazdálkodó intézmény közti megállapodást a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. Határidı: november 20., folyamatos 72/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint elfogadja a Polgármesteri Hivatal és az Aranykapu Óvoda mint részben önállóan gazdálkodó intézmény közti megállapodást a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. Határidı: november 20., folyamatos 73/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint elfogadja a Polgármesteri Hivatal és a Bölcsıde mint részben önállóan gazdálkodó intézmény közti megállapodást

9 a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. Határidı: november 20., folyamatos 74/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint elfogadja a Polgármesteri Hivatal és az Idısek Klubja mint részben önállóan gazdálkodó intézmény közti megállapodást a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. Határidı: november 20., folyamatos 75/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint elfogadja a Polgármesteri Hivatal és a Balassi Bálint Mővelıdési Ház és Könyvtár mint részben önállóan gazdálkodó intézmény közti megállapodást a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. Határidı: november 20., folyamatos 76/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint elfogadja a Polgármesteri Hivatal és az Alapfokú Mővészeti Iskola mint részben önállóan gazdálkodó intézmény közti megállapodást a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl. Határidı: november 20., folyamatos

10 9./ Napirendi pont: - A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e ügyrendjének módosítása (14. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzıt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna: Jogszabályi változás következtében szükséges a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselıi munkakörök meghatározása, mely a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e ügyrendjében kerül rögzítésre. Eddig ezt a rendelkezést az önkormányzat SZMSZ-ének melléklete tartalmazta. Dr. Kurunczi Károly: Ez a változás csak adminisztrációs feladat, a jogszabályi változás miatt. Szavazást rendelt el. 77/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy a 25/2006. (IV.27.) Kt. számú határozatával elfogadott, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ügyrendjét az alábbiakkal egészíti ki: Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselıi munkakörök: - jegyzı, - aljegyzı, - igazgatási osztályvezetı, - adó- és pénzügyi osztályvezetı, - igazgatási ügyintézı, - pénzügyi ügyintézı, - okmányirodai ügyintézı, - építésügyi ügyintézı, - munkaügyi ügyintézı. Határidı: november 1., folyamatos 10./ Napirendi pont: - Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról (15. sz. melléklet)

11 Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs kérdés, hozzászólás a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentésben foglaltakkal kapcsolatban. Szavazást rendelt el. A képviselı-testület egyhangú, 11 igen szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentésben foglaltakat. 11./ Napirendi pont: - Egyéb ügyek - Veres Dávid képviselı beadványa (16. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Veres Dávid képviselı kérelemmel fordult a képviselı-testülethez, hogy a évi költségvetésben szociális célokra biztosított keretbıl ,-Ft kerüljön átcsoportosításra. Ez az összeg a karácsonyi ajándékgyőjtı akció egy része lenne, melybıl élelmiszer-ajándékcsomagok kerülnének megvásárlásra a rászoruló családoknak. Felkérte Drobnitsch Tamást a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Drobnitsch Tamás: A tavalyi évben Veres Dávid kezdeményezése alapján szintén támogatta az önkormányzat a karácsonyi ajándékcsomagok biztosítását az arra rászorulóknak. A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a kezdeményezést, az összeg átcsoportosítását e nemes célra. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazást rendelt el. 78/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy 120 EFt. összeget biztosít a évi költségvetésében a szociális ágazaton lévı keretösszegbıl a rászoruló családoknak. Az összeg felhasználásának lehetısége, hogy abból alapvetı élelmiszerek kerülnek megvásárlásra és az ajándékcsomagok szétosztása rászoruló családoknak. Határidı: december Kiss László és felesége 9241 Jánossomorja, Arany J. u. 1. (korábbi) felajánlása Dr. Kurunczi Károly: Kiss László és házastársa az év folyamán megkereste a képviselıtestületet azzal, hogy a tulajdonukban van az Arany J. u. 1. sz. alatt egy házas ingatlan. Korábban szerették volna a telket megosztatni és egy további építési telket ott kialakíttatni. Késıbbiekben a telekalakítás után egy háromszög kerülne levágásra, mely útként szolgálna a rendezési terv szerint. Ekkor júliusban mintegy 750 m2 területre Kiss László és házastársa

12 ajánlatot tett az önkormányzatnak, hogy ezt a bizonyos háromszöget ,-Ft-ért eladja az önkormányzatnak. Augusztus 27-i ülésén errıl érdemben a testület nem döntött, azzal az indokkal, hogy nem áll rendelkezésre kellı információ. Most kéri a képviselı-testület döntését, miután a napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is megtárgyalta, ahol olyan álláspontot alakítottak ki, hogy meg kívánják vásárolni a területet 2.000,-Ft/m2 árért. Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazást rendelt el. A képviselı-testület 10 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 79/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy Kiss László és házastársa 9241 Jánossomorja, Arany J. u. 1. tulajdonában lévı, 1598 hrsz.-ú ingatlanból út céljára kb. 700 m2 nagyságú területet 2.000,-Ft/m2 áron megvásárol. Az ajánlat 30 napig érvényes. Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidı: november - Polgármesteri Hivatal felújítási pályázatáról értesítés (17. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: A képviselı-testület tagjai megkapták a Polgármesteri Hivatal felújításának pályázati értesítıjét, miszerint 50 MFt-ot nyert az önkormányzat. A támogatási szerzıdéshez szükséges dokumentumokat most készítik el. Ehhez plusz 30 MFt önrészt kell majd biztosítani a évi költségvetésben. A felújításról részletes kiviteli tervvel kell rendelkeznie az önkormányzatnak, majd feladat lesz a közbeszerzés lefolytatása Emlékév megrendezésére bizottság felállítása Dr. Kurunczi Károly: Az elızı ülésén döntött a képviselı-testület arról, hogy Jánossomorján a 2009-es év eseményei egy emlékév keretében kerülnek megrendezésre. Erre az alkalomra egy külön bizottságot kell létrehoznia a képviselı-testületnek. Javasolta az alábbi személyeket: A bizottság elnöke: Dr. Kurunczi Károly, tagjai: Bella Zsolt, Wally János, Glázer-Kozma Edit, Glázer Norbert, Neuberger Zsolt és Lang Orsolya lenne. Lırincz György, mint elıterjesztı, az elnökhelyettesi teendıket látná el. Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Kérte a felsorolt személyek elfogadását. Szavazást rendelt el. 80/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy a 2009-es emlékév megrendezésére külön bizottságot hoz létre, melynek

13 Elnöke: Dr. Kurunczi Károly polgármester Elnökhelyettese: Lırincz György Tagjai: Bella Zsolt, Wally János, Glázer-Kozma Edit, Glázer Norbert, Neuberger Zsolt, Lang Orsolya. Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidı: december A Polgármesteri Hivatal felújítási pályázat megerısítése Dr. Kurunczi Károly: A Polgármesteri Hivatal felújítási pályázata nyert. A képviselıtestületnek meg kell erısítenie a korábbi döntését, a pályázati önrészt el kell fogadnia, a képviselı-testületnek a évre biztosítania kell a költségvetése terhére a ,- Ft önrészt. Megállapította, hogy nincs hozzászólás, szavazást rendelt el. 81/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja város Önkormányzatának NYDOP 3.1.1/D Kisléptékő, pontszerő kisvárosi fejlesztések pályázati felhívásra benyújtott Jánossomorja város Polgármesteri Hivatal, a minıségi szolgáltatást nyújtó, ügyfélbarát közigazgatási intézmény címő pályázata támogatást nyert (projekt azonosító: NYDOP-3.1.1/D ). A projekt költségvetése: ,- Ft Ebbıl Igényelt támogatás: Önkormányzati önrész: ,- Ft ,- Ft Jánossomorja város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy a évre biztosítja költségvetése terhére a ,- Ft önrészt. Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidı: november 1., folyamatos - Veszélyeztetett ivóvízbázis pályázat (18. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Jelenleg a veszélyeztetett ivóvízbázis pályázat II. fordulójára készülünk. A pályázati felhívás szerint a támogatás mértéke a projekt megvalósításához maximum 90 % és minimum 50 % között lehetséges. A bíráló bizottság dönt majd a biztosítandó támogatás mértékérıl. A 2009-es és a 2010-es költségvetésbe be kell tervezni elıre az önrész biztosítását, de az említettek miatt még nem tudjuk a konkrét

14 összeget. Az önkormányzat akkor tudja meghozni végleges döntését, ha megtudjuk mennyi a támogatás mértéke. Most csak elvi döntést kell hoznia a képviselı-testületnek. Szavazást rendelt el. 82/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött arról, hogy a Jánossomorja veszélyeztetett ivóvízbázisának kiváltására irányuló KEOP /1F számú pályázat során, tudomásul veszi: a projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke a pályázati felhívás szerint minimálisan 50 %, maximálisan 90 % az elszámolható költségekre vonatkozóan. Továbbá döntött arról, hogy a saját forrást biztosítja a évi költségvetés terhére. Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidı: november 1., folyamatos - Polgármester jutalmazása Drobnitsch Tamás az Ügyrendi Bizottság elnökeként átvette az ülés vezetését. Drobnitsch Tamás: Az Ügyrendi Bizottság elnökeként elmondta, hogy az ülés határozatképes, a 14 képviselıbıl 11 jelen van, aki távol maradt az igazolta távollétét. A köztisztviselık szeptember hónapban már megkapták a évre szóló 14. havi jutalmukat, mely átlagban az alapbérük másfélszeres összege. Javasolta, hogy ennek figyelembevételével Dr. Kurunczi Károly polgármester részére az illetménye másfélszeres összege, mely bruttó ,-Ft, kerüljön elfogadásra munkája elismeréseként. Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazást rendelt el. Dr. Kurunczi Károly: Bejelentette személyes érintettségét, a szavazásban nem vesz részt. A képviselı-testület egyhangú, 10 igen szavazattal (Dr. Kurunczi Károly nem vett részt a szavazásban) az alábbi határozatot hozta: 83/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Dr. Kurunczi Károly polgármesternek a évben végzett munkája elismeréseként bruttó Ft. jutalmat állapít meg. Határidı: november 7. Dr. Kurunczi Károly: Visszavette az ülés vezetését.

15 - A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás ellátási rendszerébe felvétel házi segítségnyújtás és jelzırendszeres házi segítségnyújtás témában (19. sz. melléklet) Dr. Kurunczi Károly: Botos Gábor az 1./ napirendi pontban elmondta, hogy szükséges a jelenlegi 1 szociális szolgáltatáshoz még 2 szociális szolgáltatást felvenni. Jelenleg az enyhén fogyatékosok ellátása már biztosított. Ezért a házi segítségnyújtás és jelzırendszeres házi segítségnyújtás is bekerülne az ellátási rendszerbe, így plusz normatívához jutna a kistérség. Megállapította, hogy nincs hozzászólás. Szavazást rendelt el. 84/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı- testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 7.e pontja január 1-jétıl kiegészüljön a házi segítségnyújtás feladattal, szolgáltatóként az Egyesített Szociális Intézmény(Mosonmagyaróvár) megjelöléssel. Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidı: november 7. - Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társuláson belül bölcsıdei ellátás létrehozása Dr. Kurunczi Károly: A évtıl a bölcsıdei ellátási feladatokat a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás szeretné társulási formában ellátni. Jelenleg Mosonmagyaróváron, Rajkán, Halásziban és Jánossomorján mőködik bölcsıdei ellátás. A helyi bölcsıde a Mosonmagyaróvári Egyesített Bölcsıdék Intézményének tagintézménye lenne. A feltételi rendszer ugyan még nem ismert, de a szándékról döntenie kellene a képviselı-testületnek. Megállapította, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Szavazást rendelt el. 85/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a bölcsıdei ellátás a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül úgy, hogy az önkormányzat által jelenleg mőködtetett intézményét, bölcsıdéjét beviszi a társulásba, és ezáltal a Mosonmagyaróvári Egyesített Bölcsıdék Intézménye telephelye lesz, a külön megállapodás alapján.

16 Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester Határidı: november 7. - Jánossomorjai Felnıtt Színjátszókör támogatási kérelme (20. sz. melléklet) Dr. Kurunczi károly: A Jánossomorjai Felnıtt Színjátszókör közhasznú alapítványt szeretne létrehozni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a támogatási kérelemben foglaltakat. Felvetıdött, hogy az alapítvány létrehozásához kb. 100 EFt, majd a jövı évben támogatásként szintén kb. 100 EFt önkormányzati támogatásra lenne szükséges. Ugyan a beadványban támogatásként konkrét összeg nem szerepel.a bizottság 3:2 arányban nem támogatja a Jánossomorjai Felnıtt Színjátszókör támogatási kérelmét. Szabó Rudolf: Egyúttal javasolták a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén, hogy a színjátszókör társuljon be a Jánossomorjai Kulturájáért Közalapítványba. Veres Dávid: Személy szerint az összeg felét tudja elfogadni, vagyis 100 EFt-ot szeretne a színjátszókör részére támogatásaként biztosítani 2008-ban. Dr. Kurunczi Károly: Megjegyezte, hogy minden évben, a költségvetés tárgyalása elıtt van mód benyújtani bármely civil szervezetnek, egyesületnek, alapítványnak a támogatási kérelmet, melyrıl a cél megismerése után a képviselı-testület dönt a költségvetés elfogadásakor. Jelen pillanatban még nem tartunk a következı évi költségvetés tárgyalásánál. Lırincz György: Jelenleg a színjátszókör a mővelıdési ház szakköreként mőködik, a pénzügyi dolgaikat is ott rendezik. İ eddig is támogatta bármely civil szervezet kérelmét, beadványát. Az önkormányzat eddig külsıs szervezetet nem támogatott. El tudná képzelni az alapítvány létrehozását úgy, hogy tagja lenne 1 önkormányzati képviselı, aki egyben a kuratóriumnak is tagja lenne. Azt, hogy a jövı évi költségvetés tárgyalása elıtt térjen vissza a képviselı-testület az esetleges támogatásukra, ezt İ is el tudja fogadni. Dr. Kurunczi Károly: A beadványban szerepel, hogy a színjátszókör a sportot is támogatni szeretné majd, de a sportegyesületet évente úgy is támogatja az önkormányzat. Balsay Sándor: Javasolta, hogy a színjátszókör önállósodjon, de nekik is kelljen egy költségvetést összeállítaniuk, melyet az önkormányzati költségvetés tárgyalása elıtt kell benyújtaniuk az önkormányzat felé. Véleménye szerint a színjátszókörnek plusz támogatást nem kell biztosítania az önkormányzatnak. Ettıl függetlenül, ha akarnak, hozzanak létre közhasznú alapítványt. Fazekas Imre: Úgy gondolja, hogy a mővelıdési ház mőködtetni tudja továbbra is a színjátszókört. Bella Zsolt: Más a véleménye mint Fazekas Imrének. Nikházi Árpád 10 pontban foglalta össze, ha az utolsó 3-at levesszük, akkor a 7 pont a színjátszásról szól. Mindenki látta az általuk elıadott színházi darabokat, melyben jánossomorjai amatır színészek vettek

17 részt, és a jánossomorjai közönséget szórakoztatták. Minden egyes színházi elıadás többször telt ház elıtt zajlott. Ha a társaság alapítványt szeretne létrehozni, bizonyos feltételekkel ı is tudná támogatni. Véleménye szerint nem kellene ezt az alapítást megakadályozni. Javasolta, hogy a színjátszókör a létrehozandó közhasznú alapítvány beindítához részesüljön 100 EFt önkormányzati támogatásban. Lırincz György: A véleménye az, hogy nem fogják kigazdálkodni tevékenységük során a mőködésükhöz szükséges összeget a színjátszók, hisz ez az összeg csak az induláshoz lenne elég. Hozzák létre az alapítványukat és évente, a költségvetés tárgyalásakor nyújtsák be támogatási igényüket az önkormányzatnak. Ha mód lesz rá, úgyis támogatni fogja az önkormányzat ıket, ez a javaslata. Drobnitsch Tamás: Kérdéses, hogy az önkormányzat az alapítvány létrehozását támogatja-e vagy sem. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye az, hogy a költségvetés tárgyalása elıtt nyújtsák be igényüket. Az alapítvány létrehozása után pénzzel kell foglalkozniuk, ami nem könnyő dolog. Véleménye szerint jobb lenne, ha a mővelıdési ház mőködtetné a színjátszókört. Tény, hogy szép mősort adtak a rendezvényeken. Dr. Kurunczi Károly: Alapítványt bárki hozhat létre, tehát az önkormányzat ezt nem ellenzi. Szabó Rudolf: Az İ véleménye szerint is a színjátszók a jövıben is a mővelıdési ház keretein belül tevékenykedjenek. Dr. Kurunczi Károly: A mostani október 23-i mősor tényleg nagyon színvonalas volt. Megállapította, hogy nincs több hozzászólás, javaslat. Szavazásra tette fel Bella Zsolt javaslatának elfogadását, miszerint a színjátszókör által létrehozandó alapítvány alapításához biztosítsa az önkormányzat a 100 EFt. támogatást. A képviselı-testület 4 igen és 6 ellenszavazattal, továbbá 1 tartózkodással nem fogadta el Bella Zsolt javaslatát. Dr. Kurunczi Károly: Szavazásra tette fel elfogadásra, hogy a színjátszókör közhasznú alapítvány létrehozását ne támogassa a képviselı-testület 100 EFt-tal 2008-ban. A mőködésükhöz szükséges esetleges támogatási kérelmüket a 2009-es költségvetés tárgyalása elıtt adják be. 86/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy a helyi Felnıtt Színjátszókör kérelmét elutasítja, az általuk létrehozni kívánt alapítványhoz 2008-ban 100 EFt. támogatást nem biztosít. A évi költségvetés tárgyalása elıtt ismételten módjuk nyílik a támogatási kérelmük beadására. Felelıs: Dr. Kurunczi Károly polgármester

18 Határidı: november 15. Dr. Kurunczi Károly: A színjátszókör eddigi munkáját elismeri az önkormányzat, a képviselı-testület tagjai, az önkormányzat által szervezett mősorokon való szereplésüket köszönik. - Körzeti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna: A évi költségvetésrıl szóló törvény 3. sz. melléklete szerint a sajátos nevelési igényő tanulók után akkor vehetı igénybe a normatív hozzájárulás, ha az intézmény alapító okirata meghatározza a fogyatékosság típusát is. Szükséges, hogy a sajátos nevelési igényő gyermekekkel való foglalkozás kiegészüljön az alábbiakkal: - tanulási nehézséggel, - tanulási zavarral, - tanulásban enyhe fokban akadályozott gyermekekkel való foglalkozás. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs kérdés, észrevétel. Szavazást rendelt el. 87/2008. (X.29.) Kt. határozat: Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselı-testülete dönt arról, hogy a Körzeti Általános Iskola Alapító Okiratát módosítja azzal, hogy a sajátos nevelési igényő tanulók ellátása, integrált oktatása szakfeladatot kiegészíti a fogyatékosság típusával: - tanulási nehézséggel, - tanulási zavarral, - tanulásban enyhe fokban akadályozott gyermekekkel való foglalkozás. Határidı: november 1. Drobnitsch Tamás: A közelmúlt eseményeihez szeretne hozzászólni. A településen megtörtént az ıszi lomtalanítás. Véleménye szerint a késıbbiekben másként kellene ezt megszerveznie az önkormányzatnak. A hulladékot nagy részben Ausztriából hozzák be a lakók, amit az önkormányzat dolgozói, gépjármővei, és vállalkozók szállítanak el. A probléma az, hogy a házak elé kitett lomokat többször átvizsgálják, szétszórják. Ezt a módszert kellene megreformálni, központi helyre összehordani a lomot. A fémet és papírt külön válogatva, mely összegbıl az óvoda vagy iskola kirándulásait lehetne támogatni, a többi lomot a szeméttelepre kellene kiszállítatni. Dr. Kurunczi Károly: Mosonmagyaróváron nagy konténerbe győjtik a lomot, de ott is ugyanúgy szétszórják, válogatják az emberek, ez ott is probléma. Itt a ház elé tehetik ki a lakók. Döntés kérdése minden, pl.: körzetenként is meg lehet hirdetni a lomtalanítást és figyelné a kirakott lomot a megbízott ember. 1 év alatt talán végeznének a lomtalanítással. Megjegyezte, hogy Jánossomorján évente kétszer van lomtalanítás.

19 Lırincz György: Tény, hogy más településen is probléma a lomtalanítás lebonyolítása. Drobnitsch Tamás által elmondottak is valósak. Talán szabálysértéssel lehetne büntetni azokat, akik turkálnak, szétszórják a közterületen kitett lomot, továbbá a rendırség és a polgárırség segítségét is kérni kellene, ezzel is lehetne fékezni a turkálókat. Winkler László: Véleménye szerint településrészenként külön-külön (Somorja, János és Péter) kellene a lomtalanítást lebonyolítani. A lomtalanítás idıpontját is egyeztetni kellene a szállításban résztvevı vállalkozókkal, hogy biztosítani tudják-e a megfelelı szállítóeszközt. Dr. Kurunczi Károly: A lomtalanítás idıpontjáról egyeztetni kell a hulladéklerakó teleppel és a fuvarozókkal. Javasolta, hogy a lomtalanítás jövı év májusában településrészenként külön-külön történjen. Szavazást rendelt el. A képviselı-testület egyhangú, 11 igen szavazattal úgy döntött, hogy 2009-ben a májusi lomtalanítás már településrészenként kerül megtartásra. Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte kinek van közérdekő bejelentése. Veres Dávid: A Tó utcában fekete korom lepi be a környezetet, mőanyag hulladékkal, egyéb lommal főt egy ott lakó. Lehet-e ez ellen hivatalból tenni valamit? Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna: A problémát bejelentették a környéken lakók, az üggyel foglalkozik már dr. Péntek Tímea igazgatási osztályvezetı. Veres Dávid: A határhoz vezetı útnál 30 km/h sebességkorlátozó jelzıtábla van kihelyezve. Úgy tudja, hogy az Ifjúsági Klub tagjai helyezték ki, amikor a találkozó volt. El kellene már távolíttatni a 2 db táblát. Hauptmann Tamás: Érdekelt e témában, ezért szeretne reagálni a felvetésre. Igen az ifjúsági találkozó alkalmával tették ki a sebességkorlátozó táblákat a közútkezelı engedélye alapján, mivel az illetékeseknek nem volt idejük kihelyezni, de táblát adtak nekik. Fel kellene hívni az óvári közútkezelıt, hogy szállítsák el a 2 db táblát. Dr. Kurunczi Károly: Megköszönte a Városi Napokon és az október 23-i rendezvényen való részvételt, a fúvósegyesület mősorát, a szereplık munkáját. Külön köszönet Prátser Krisztiánnak, aki megrendezte és megszervezte az idei október 23-i ünnepséget. Bejelentette, hogy az Idısek Napja november 7-én (pénteken) 16 órai kezdettel kerül megrendezésre a mővelıdési házban. Kérte a képviselıket, hogy vegyenek részt a rendezvényen. Lırincz György: Ismertette a jelenlévıkkel az Idısek Napi programot. Dr. Kurunczi Károly: Megállapította, hogy nincs több hozzászólás. Megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította. K.m.f. Dr. Kurunczi Károly polgármester Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzı

JEGYZİKÖNYV. - Kulturális, Oktatási és Sportbizottság beszámolója a bizottság által végzett munkáról (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Kulturális, Oktatási és Sportbizottság beszámolója a bizottság által végzett munkáról (3. sz. melléklet) Ikt.sz.: 12-8/2009. JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. július 1-én (szerdán) 16 órakor a Balassi Bálint Mővelıdési Ház kistermében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE 1./ 2009. évi költségvetésrıl szóló rendelet megalkotása Közremőködık: állandó bizottságok Határidı: 2009. február 25. 2./ Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szavazásra tette fel azt, hogy a módosított napirenddel egyetért-e a képviselı-testület.

JEGYZİKÖNYV. Szavazásra tette fel azt, hogy a módosított napirenddel egyetért-e a képviselı-testület. 26-11/2007. JEGYZİKÖNYV Készült: 2007. november 7-én 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott önkormányzati rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. február 09-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti és Moha Községi Önkormányzat Képviselı-testületeinek az Iszkaszentgyörgyi Községházán (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ) 2008. november 24-én

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-6/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete Ügyiratszám: SZ/3278/2009. Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. április 15-én (17.00-17.10) megtartott nyílt képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzıt, kíván-e hozzászólni, szóbeli kiegészítést tenni.

JEGYZİKÖNYV. Dr. Kurunczi Károly: Megkérdezte Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzıt, kíván-e hozzászólni, szóbeli kiegészítést tenni. 12-3/2009. JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. március 25-én (szerdán) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 25-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. november 22-én (hétfın) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az ülés

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-33. TARTALOMJEGYZÉK 31/2010.(VIII.16.)

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-4/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Fertıszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı Testülete és Csapod- Ebergıc-

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben