KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár NymE-MÉK KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Intézményi azonosító: FI21120 Készítette: Dr. Szakál Pál oktatási dékánhelyettes Vighné Takács Erika tanulmányi koordinátor Mosonmagyaróvár 2016

2 LECTORI SALUTEM! ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK! Az új tanév kezdetén örömmel nyújtjuk át szokásos tájékoztató kari kiadványunkat leendő hallgatóinknak. Bízunk benne, hogy hasznos információkkal tudjuk segíteni valamennyi hallgatónk, de legfőképpen az egyetemmel csak most ismerkedő elsőévesek tájékozódását a Karon, a Nyugat-magyarországi Egyetemen és nem utolsósorban az egyetemi élet világában, amely sok tekintetben meglehetősen különbözik az eddig megszokott középiskolai élettől. A kiadványban összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat a városról, a Karról, a diákéletről. Megtalálják az összeállításban azokat a legfontosabb szabályokat, elsősorban a hallgatói követelményrendszerre vonatkozókat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tanulmányaikat eredményesen folytathassák. Az elmúlt évek felsőoktatási változásainak eredményeképpen kialakult a Kar mai képzési struktúrája. Ennek keretében 7 BSc, 8 MSc és 8 felsőoktatási szakképzési szakon folytathatják hallgatóink tanulmányaikat, illetve a mesterszintű képzés befejezése után szakirányú továbbképzési szakok várják az érdeklődőket, ahol tovább bővíthetik ismereteiket. Igyekeztünk tehát megfelelni annak a mai követelménynek, amely az élethosszig tartó tanulás igényének és szükségszerűségének megfelelően folyamatosan kínál ismeretszerzési lehetőségeket, anélkül, hogy el kellene hagyni a megszokott és jól bevált intézményt. A Karon folyó képzés, a meglévő szakok biztosítják, hogy mindegyik BSc szakunknak van MSc folytatása, így egy adott területen elmélyült tudásra tehetnek szert hallgatóink. Ugyanakkor, ha menetközben más terület iránt is feltámad érdeklődésük, annak a művelésére is van lehetőség. A Kar doktori iskolájában több mint 50 PhD hallgató folytatja tanulmányait. A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar tehát az alapképzéstől a legmagasabb szintű egyetemi oktatásig kínál perspektívát a hallgatóknak. Hallgatóink a mosonmagyaróvári Karra történő belépéssel, olyan intézménynek lettek tagjai, ahol 1818 óta folyik felsőfokú képzés. Az eltelt közel 200 év során számos sikeres, volt hallgatónk példája bizonyítja, hogy a magyaróvári Akadémián, illetve jogutód intézményeiben mindig olyan tudást szerezhettek a diákok, amely a hozzátett saját munkával és erőfeszítéssel együtt, biztosítékot adott arra, hogy saját maguk, szűkebb-tágabb környezetük, hazájuk javára megállják helyüket az életben. Csak ízelítőképpen, volt hallgatóink sorában találjuk gróf Bethlen István és gróf Teleki Pál miniszterelnököket, idős Bartók Bélát, a nagyhírű zenetudós édesapját, Ferenczy Károlyt, a magyar festészet egyik legkiemelkedőbb mesterét, a festő-grafikus Schell Józsefet, akit a vadászattal kapcsolatos témavilág egyik legavatottabb tolmácsolójaként tartanak számon a hazai képzőművészetben. Széles körben ismert, Fekete István írónak a karhoz fűződő kapcsolata, de a volt hallgatók között találjuk Anghy Csabát, a Fővárosi Állat- és Növénykert nemzetközileg elismert tudós igazgatóját, vagy azt a Jókay-Ihász Lajost, aki az Egyesült Államokban a NASA-hoz kerülve, kifejlesztette az űrhajósok számára a világűrben fogyasztható élelmiszereket. A Kar oktatói, vezetői ma is arra törekszenek, hogy továbbvigyük ezeket a hagyományokat és olyan képzést nyújtsunk hallgatóinknak, amely biztosítja, hogy a mai kor, az Európai Unió, a globalizálódó világ szabta keretek között sikeresek legyenek. Ezt tartjuk fő feladatunknak, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ez közös munka is. A magyaróvári képzés sajátosságai között mindig számon tartották a családias légkört, a régi egyetemekhez hasonló, az oktatók és a hallgatók közös tevékenységén alapuló műhelymunkát. 2

3 Tisztelt Hallgatóink! Meghívjuk Önöket erre a közös munkára! Keressék tanáraikat a tanszékeken, az órák szüneteiben, legyenek aktívak az előadásokon, a gyakorlatokon, ne passzív alanyai, hanem tevékeny résztvevői legyenek az oktatásnak. Az eredményes tanulás alapja a motiváció. Keressék és találják meg azt a területet, amely érdeklődésüknek legjobban megfelel, tűzzenek maguk elé olyan célokat, amelyeknek megvalósítása érdekében érdemes munkát és energiát befektetni. Használják ki az Egyetem által biztosított feltételeket, a könyvtárat, az elérhető adatbázisokat, az informatika nyújtotta lehetőségeket. Tanuljanak nyelveket, végezzenek tudományos diákköri munkát, vegyenek részt a közösségi életben, diákszervezetek munkájában. Az egyetemi élet a vidámságról is szól, de mindenképpen tartsák meg a tanulás és a vidámság, a szórakozás közötti kényes egyensúlyt, amely az eredményes túlélés egyik alapszabálya. Ne feledjék, hogy a tanulás, az ismeretszerzés a legfontosabb feladatuk az elkövetkező évek során. Mosonmagyaróvár, e kedves, emberléptékű város, amely a magyar vidékkel is szoros kapcsolatot tart, szeretettel várja Önöket, ismerjék meg, lakják be és bizton állítom, hogy amíg élnek szeretni fogják. Kívánok mindenkinek jó egészséget, jó munkát, eredményes tanulást! Mosonmagyaróvár, szeptember Prof. Dr. Schmidt Rezső dékán 3

4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A VÁROS, AHOL ÉLÜNK Mosonmagyaróvár az osztrák határtól 15 kilométerre, a Bécs Budapest közötti autó-pálya és vasútvonal mellett fekszik, a Mosoni-Duna és a Lajta találkozásánál. Nyugatról a Hanság, keletről a Szigetköz határolja. Moson (Wiesenburg) és Magyaróvár (Ungarisch-Altenburg) egyesülésével 1939-ben jött létre, jelenleg kb lakosa van. A település helyét a gazdasági és földrajzi adottságok jelölték ki. Már a rómaiak idején őrhely, Ad Flexum néven (jelentése: a kanyarnál). A XI. században Moson jelentősége megnőtt: a mezőváros ebben az időben, az államalapító Szent István király által létrehozott vármegye székhelye lett. A mosoni földvárat 1271-ben Ottokár cseh király fölégette, amelynek szerepe ezután fokozatosan csökken, Óvár jelentősége pedig nő. Az óvári vár felé haladó fontos útvonalon hidat verettek a Lajtán, a kereskedőktől vámot szedtek. Magyaróvár (Óvár) fejlődésében jelentős lépés volt, hogy Erzsébet özvegy királyné 1354-ben kiváltságlevelet adományozott a városnak, és a királynéi városok kiváltságait biztosította (önálló bíráskodás, vásártartás, ítélet-végrehajtás joga). A török hódoltság korában különösen Győr megszállása után megnőtt a vár stratégiai jelentősége. Ekkor megerősítették és védőbástyákkal látták el. A vár viharos történelméből érdemes kiemelni, hogy 1683-ban a Bécs ellen vonuló Kara Musztafa török nagyvezír csapatai vették birtokba ben Magyaróváron kötött fegyverszünetet Napóleon Ausztriával, ezt követte a schönbrunni béke. A háborús eseményeket követően a vár elveszti katonai jelentőségét ban Albert Kázmér szász-tescheni herceg, Mária Terézia veje, megalapította az agrárfelsőoktatási intézményt, amelynek központja mindig a várban volt. Az intézmény diákja volt ban a híres osztrák költő, Nikolaus Lenau. Emléktábla jelöli Lenau egykori lakóházát, melyet hangulatos barokk épületek öveznek. A Deák Ferenc téren, a Habsburg főhercegi kastély előtt áll a barokk stílusú Nepomuki Szent János-szobor. A város ékessége a Cselley-ház, amely híres XIX. századi magyar festők munkáinak és korabeli bútoroknak ad otthont. A Szent Gotthárd templom a jelenlegi barokkos jellegét a XVIII. században kapta. Altemplomában van eltemetve Habsburg Frigyes és felesége Izabella. Magyaróvár és Moson fejlődésében éles különbségek láthatók: a maga adottságainak megfelelően mindkét település dinamikusan fejlődött, azonban mindig Magyaróvár volt a városiasabb jellegű. Igazgatási és oktatási intézményei hatottak a lakosság rétegződésére. Moson gazdagabb volt ugyan, de a népesség zömét mindvégig a mezőgazdaságból élők alkották. Az iparosodás a mezőgazdasághoz kapcsolódóan mindkét városrészben korán megindult: malom, sör- és malátaüzem, gyapjúfeldolgozó, mezőgazdasági gépgyár, cukorgyár létesült, ezek azonban az 1648-tól az 1980-as évek végéig működő malmot leszámítva kisebb üzemek voltak. 4

5 Az 1910-es évek elején Európa lázasan készült a háborúra. Ennek keretében az Osztrák- Magyar Monarchia közös hadügyminisztériuma 1913-ban elhatározta, hogy Magyarországon lőporgyárat épít. Ennek helyéül Magyaróvárt jelölték ki. A hadiipari üzemek egész tucatja épült fel egy városrésznyi területen, ahol a világháború vége felé közel húszezer ember (többségében hadifogoly) dolgozott. A trianoni békeszerződések értelmében a gyárakat le kellett szerelni, az épületek a békés iparosodás céljait szolgálták. Ma is gyárakként, üzemekként funkcionálnak, a hozzájuk tartozó lakóépületekkel, zöldterületekkel együtt a ma már történelmi városrész megmentésre vár. A II. világháború után Mosonmagyaróvárnak a nyugati határhoz való közelsége megpecsételte sorsát. A határsávban a város fejődése az itt levő gyáraknak, az akadémiának, a fejlett mezőgazdasági üzemeknek köszönhetően folyamatos volt ugyan, de jó földrajzi fekvése ellenére az idegenforgalom gyakorlatilag nem létezett. Megtört a jég a 60-as évek végén, fokozatosan felpezsdült az élet a városban. Lakótelepek épültek, új közintézmények létesültek, felújítottak egy sor műemléket, egymás után nyíltak az üzletek, vendéglátóhelyek. A 80-as évek végére jól fejlett kereskedelmi és szolgáltatóhálózat, nagyipar és híresen jó mezőgazdaság jellemezte a várost. A rendszerváltás utáni új gazdasági körülményekhez rövid idő alatt sikerült alkalmazkodnia. 5

6 A KAR ALAPÍTÁSA, RÖVID TÖRTÉNETE A mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar jogelődjét, a Magyar- Óvári Gazdasági Magántanintézetet Wittmann Antal jószágkormányzó javaslatára Albert Kázmér szász-tescheni herceg október 25-én alapította. Az intézet alapításával az volt a célja, hogy uradalmai számára elméletileg és gyakorlatilag képzett gazdatiszteket neveljen. A hallgatók soraiba a szakmai érdeklődést tanúsító, gimnáziumi érettségivel rendelkező fiatalok az egész Monarchia területéről, sőt Európa más országaiból is jelentkezhettek. Az oktatás két éves volt, kezdetben latin, majd német nyelvű. Az intézmény megalapításától kezdve felsőfokú jelleggel működött. Az elő igazgató Wittmann Antal ( ), akinek a nevéhez nemcsak az intézet alapí-tási terve, hanem a Lajta mocsaras vidékének a lecsapolása és a városi park létesítése is fűződik. Utódja Kleyle Joachim ( ) igazgatása alatt alakult meg 1840-ben intézményi keretek között az első tudományos intézet: a Magyaróvári Meteorológiai Megfigyelő Állomás. Az oktatás az 1848/49-es és az 1849/50-es tanévben szünetelt, mert a hallgatók nagy része a magyar szabadságharc zászlai alá sorakozva Kossuth oldalán harcolt. A megváltozott viszonyok következtében az uradalomnak nem volt annyi anyagi ereje, hogy az intézetet továbbra is fenntartsa. Ezért szeptemberében Albert Kázmér szerződést kötött a Földművelésügyi Minisztériummal, melyben részletezték a Császári és Királyi Gazdasági Felsőbb Tanintézet létrehozásának feltételeit és a minisztériumhoz való jogviszonyát. Ettől kezdve a tanintézet állami irányítás alá került. Vezetésére Dr. Pabst Henrik Vilmos, a hohenheimi Gazdasági Akadémia igazgatóját hívták meg, aki 1861-ig vezette az intézetet. Bécsbe való távozása után, az 1840 óta már itt oktató Dr. Masch Antal lett az utóda, aki csak 1863-ban kapott igazgatói kinevezést. A császári és királyi osztrák Földművelésügyi Minisztérium 1869-ben térítés ellenében átadta a Gazdasági Tanintézetet a Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztériumnak, ben pedig kivált az anyaintézetből a bécsi Mezőgazdasági Főiskola. Ettől kezdve több óvári tanár is Bécsben folytatta munkáját. Az intézet új neve: Magyar Királyi Gazdasági Felsőbb Tanintézet. Az 1874-es esztendő újabb változást hozott a felsőbb tanintézet életében. A hazai szakoktatás legmagasabb fokú intézetévé lépett elő és Magyar Királyi Gazdasági Akadémia címet kapott. Az oktatás két évfolyamon magyar és német nyelven folyt. Rázsó Imre megalapította a Géptani Tanszék keretében Európa egyik legrégibb Gazdasági Eszköz- és Gépkísérleti Állomását (1869). Ezt 1872-ben a Vegykísérleti Állomás követte, melyhez a Meteorológiai Megfigyelő Állomás is csatlakozott (1873). A Növénytani Tanszéken belül 1878-ben létrejött a Vetőmagvizsgáló Állomás. A német nyelvű tagozatra 1883-ban már nem vettek fel hallgatókat és az 1884/85-ös tanévtől az akadémián az oktatás kizárólag magyar nyelven történt. Masch Antal halála (1884. augusztus) után Balás Árpád ( ), a keszthelyi tanintézet korábbi vezetője lett az új igazgató. Őt ebben a beosztásban Thallmayer Viktor ( ) és Vörös Sándor ( ) követte. Ebben az időszakban Cserháti Sándor létrehozta a Növénytermesztési Kísérleti Állomást (1891), Ujhelyi Imre az Állatgyógyászati Állomást (1892) és 1896-ban megalapította a Magyaróvári Szarvasmarhatenyésztő Egyesülést. Az Akadémia tanári testületéből 1893-ban Gazdasági Bizottság alakult 13 6

7 megyére terjedő hatáskörrel. A Vetőmagvizsgáló Állomás 1893-ban a Linhart György által létesített Növényélet- és Kórtani Állomással önálló intézetté alakult. Ujhelyi Imre 1903-ban megalapította a Magyar Királyi Tejgazdasági Kísérleti Állomást. Grábner Emil kezdeményezésére 1909-ben felállították az Országos Növénynemesítő Intézetet. Az Akadémia életében az 1906-os év új korszakot jelentett, mert a korábbi kétéves tanulmányi időt három évre emelték és így a hallgatók létszáma is jelentősen megnőtt. Ellátásukra új tanügyi épületet (jelenleg B épület) építették 1912-ben. A hallgatók kollégiumi elhelyezésére a vár épületében kijelölt hely kicsinek bizonyult, ezért a parkban 1929-ben felépült a kollégium. A hároméves oktatási időszak igazgató feladatait Kerpely Kálmán ( ), Hensch Árpád ( ), Ujhelyi Imre ( ), Rázsó Imre ( ), Bánvárth Sándor ( ) és Groffits Gábor ( ) látták el. A Gazdasági Akadémia a Tejkísérleti Állomással együttműködve a Felsőbb Tejgazdasági és Tejipari Szaktanfolyamon 1926-ban megindította a hazai felsőfokú tejipari szakképzést, amely a jelenleg folyó tejipari szakmérnökképzés elődjének tekinthető. A Gazdasági Akadémiát 1942-ben négy évfolyamú Mezőgazdasági Főiskolává fejlesztették. A főiskola vezetői teendőit első ízben látta el dékán. Az első dékán Groffits Gábor volt. A II. világháború befejezésével az Ideiglenes Nemzeti Kormány szeptemberében a főiskolát a budapesti Agrártudományi Egyetemhez csatolta és mint az egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának magyaróvári osztálya működött, élén Varga Kiss Ernő osztályelnökkel. A kormány 1949-ben a mezőgazdasági felsőfokú képzés centralizációs törekvései következtében az osztályt megszüntette. Mosonmagyaróvárott 1954-ig mezőgazdasági technikumi oktatás volt. A felsőfokú képzést szolgáló intézet bezárásával a berendezési tárgyakban, felszerelésekben, a könyvtárban komoly károsodás történt. A régi, féltve őrzött európai hírű gyűjtemények elvesztésével pótolhatatlan veszteség érte nemcsak az óvári, hanem az egész magyar felsőoktatást. A mezőgazdasági termelés fejlesztése, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása, az állami gazdaságok és gépállomások létrehozása egyre több szakembert igényelt. A kormány ezért 1954-ben Mezőgazdasági Akadémia névvel újból megnyitotta az intézet kapuit és hároméves oktatási idővel megindult a főiskolai szintű képzés Mosonmagyaróvárott. Az Akadémiát től egyetemi rangú felsőoktatási intézménnyé szervezték át és az oktatás időtartama 4 éves lett. Az új diploma a mezőgazdasági mérnök cím viselésére adott jogot. Az évi 22. sz. törvényerejű rendelet a Mezőgazdasági Akadémia címet megváltoztatta, az egyetemi rangú intézmény új neve Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola lett. Az oktatás időtartama a nappali tagozaton 1967-ben öt, a levelező tagozaton pedig 1968-ban hat évre változott. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának évi 21. sz. törvényerejű rendeletével sor került a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola és a Keszthelyi Agrártudományi Főiskola összevonására. Az összevonással szervezett Agrártudományi Egyetem, Keszthely két mezőgazdaságtudományi (keszthelyi és mosonmagyaróvári) karral szeptember 1. óta működött. A Minisztertanács rendeletével az egyetem a Kaposvári Állattenyésztési Karral bővült (1987) től a három kar alkotta a Pannon Agrártudományi Egyetemet január 1-től megalakult Nyugat-Magyarországi Egyetem, amelybe integrálódott a Mezőgazdaságtudományi Kar ben a kar neve Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karra változott jelezve, hogy a klasszikus mezőgazdasági tudományterületek mellett az intéz- 7

8 mény jelentős figyelmet fordít mind az oktatás, mind a kutatás területén is az élelmiszertermelés teljes vertikumának január 1-től a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola három kara is csatlakozott intézményünkhöz. Így az újonnan létrejött intézmény neve Nyugat-magyarországi Egyetemre módosult. 8

9 KÜLDETÉS-NYILATKOZAT ÉS MINŐSÉGFILOZÓFIA A mosonmagyaróvári intézmény 1818-tól kezdődően napjainkig a mindenkori társadalmi és gazdasági viszonyok figyelembevételével alakította tevékenységét. A korábbi társadalmi és gazdasági viszonyok az ún. hagyományos agrárszakember képzést igényelték, melynek jellege időközben jelentősen átalakult. Alapvető feladatnak mindvégig a magas szintű kutató-munka mellett, az oktató-nevelő tevékenységet tartották, melynek alapvető célja a társadalom igényeit kielégítő, művelt, szakterületükön magas szintű elméleti és gyakorlati tudással, annak alkalmazásához megfelelő készséggel rendelkező, legalább egy idegen nyelvet beszélő szakemberek kibocsátása volt. Kiemelkedő feladatuknak tartották továbbá azt, hogy az itt végzett diplomások a szakmai tevékenység ellátása mellett az értelmiségre háruló társadalmi feladatok ellátására is alkalmasak legyenek. Az Intézményben alkalmazott tantervekre kezdettől fogva az elméleti és gyakorlati képzés harmóniájára való törekvés a jellemző. Ezekben a tantervekben kellő súlyt kaptak a közismereti diszciplinák (botanika, zoológia, kémia, matematika stb.), valamint a mezőgazdaság szakmai ismeretanyagai (kiemelten az állattenyésztés, a növénytermesztés, az ökonómia, valamint a műszaki tudományok). A Karon (illetve annak jogelődjeinél) az alapítás óta felsőfokú szakemberképzés folyik. Az elméleti képzés kiegészítéseként a gyakorlati igényeknek mindenkor megfelelő szakmai gyakorlatot adó oktatás is folyamatosan jelen van a hallgatók képzésében. Ez utóbbinak a biztosításához hosszú időn keresztül saját tangazdaságot is üzemeltetett a Kar, ahol a hetesi szolgálatot és különféle üzemvezetési és szervezési gyakorlatokat teljesítettek a hallgatók. Az Intézmény munkájára jellemző a többszakos, az élelmiszergazdaságot jól átfogó képzési rendszer működtetése. A magas szintű elméleti képzés mellett fontos szerepet játszik a kiterjedt nemzetközi kapcsolatokra épülő külföldi farmgyakorlat rendszer. Ennek keretében a hallgatók Európa számos országába, valamint az Amerikai Egyesült Államokba és Ausztráliába utazhatnak jellemzően 3 6 hónapos farmgyakorlatra, amely kiválóan szolgálja szakmai látókörük bővítését és a nyelvgyakorlást. A graduális képzés mellett jelentős szerepet kapott az Intézményben a doktorképzés (PhD), a felsőfokú szakirányú továbbképzés, valamint a tanfolyamos továbbképzés. A nappali tagozatos képzés mellett több, mint három évtizede folyik levelező tagozaton is alapképzés. Ez utóbbiak a graduális képzés részei és a kibocsátott diploma egyenértékű a nappali tagozaton szerzett diplomával. Ebben a képzési formában évente hallgató szerez diplomát. A graduális képzés mellett igen kiterjedt a felsőfokú szakirányú továbbképzés, melynek egyik legfontosabb területe a szakmérnök-képzés. Jelenleg öt speciális területen folyik szakmérnök-képzés és ezen kívül számos továbbképző tanfolyam is rendszeresen működik az Intézményben. Fontos része a képzésnek az akkreditált doktori iskolák keretében folytatott PhD-képzés. A mezőgazdasági tudományterületeket és az élelmiszergazdaságot egyaránt érintő programok (2 doktori iskola, 8 alprogram) teszik lehetővé a doktoranduszok munkáját. Igen szerteágazó a Kar tudományos kutató tevékenysége és a gyakorlattal történő kapcsolatépítése egyaránt. A növénytermesztési fajtafenntartási, az állattenyésztési 9

10 biotechnikai, valamint az ökonómiai szervezési tudományos kutatások mellett számos alap- és alapozó jellegű diszciplina tudományos eredményei is figyelemre méltóak. Kiemelt jelentőségű a Kar Élelmiszertudományi Intézetének EU akkreditációval rendelkező élelmiszer-minőségvizsgáló laboratóriuma. Hasonlóan eredményes kutatómunka folyik a precíziós mezőgazdasági termelés feltételrendszerének kialakítására irányuló területeken. Egyre fontosabbá válik az egyetem szaktanácsadó tevékenysége, amely komoly szakmai segítséget nyújt az észak-dunántúli gazdaságok számára, de néhány speciális kérdésben országos jellegű szaktanácsadás is működik. Az Intézmény alapvetőnek tartotta és tartja ma is a kutatási és oktatási tevékenységek magas szintű művelését. Mindebből következik, hogy kutató egyetem akar lenni, ahol a magas szintű kutatómunkába elválaszthatatlanul integrálódik az oktatás, és a kettő kölcsönösen erősíti egymást. A minőségfilozófia legfontosabb eleme a kettő összhangja. Elsődleges célnak tekintjük a megfelelő hallgatói, kutatói laboratóriumi háttér megteremtését, amely lehetővé teszi a tudományos minősítéssel rendelkezők jelenlegi arányának (az oktatók, kutatók 86%-a rendelkezik tudományos fokozattal) megőrzését, illetve fokozatos növelését. Az egyetemnek jól szervezett nemzetközi kapcsolatrendszere van számos európai és amerikai egyetemmel, illetve kutatóintézetekkel kialakított együttműködés formájában. Köztük kiemelkednek a Bécsi Agrártudományi Egyetemmel, illetve a finnországi Savonia Egyetemmel meglévő képzési, kutatási és kulturális kapcsolatok. Az Intézmény szakmai tudományos tevékenységén túl, szép és kulturált környezettel is rendelkezik. Az egyetem szállodája (Hotel Gazdász), sportlétesítményei a hallgatókat, az oktatókat és a vendégeket szolgálják. Az Intézmény gondoskodik a tradíciók fenntartásáról és a történelmi nevezetességek bemutatásáról (Intézménytörténeti Múzeum, Hanság Élővilága Múzeum, Ekeés Szántás Története Kiállítás). A szorosan vett feladatokon túl rendszeresen lehetőséget biztosít az intézmény páratlan szépségű aulájában hazai és nemzetközi rendezvények, konferenciák, hangversenyek stb. megszervezésére. 10

11 A KAR SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar szerkezetében, felépítésében mind a horizontális, mind a vertikális elemek érvényesülnek. A Kar vezetője a dékán, aki a vonatkozó törvényi keretek (felsőoktatási törvény, kormányrendeletek, egyetemi és kari Szervezeti és Működési Szabályzatok stb.) alapján irányítja a Kar működését. A Dékáni Tanács javaslattevő szervezet, döntéseket nem hoz. A Kar legfontosabb döntéshozó testülete a Kari Tanács, amely nagyobbrészben választott tisztségviselőkből áll. A társadalmi szervezetek elsősorban a döntéselőkészítésben töltenek be jelentős szerepet. A vonatkozó törvényeknek megfelelően a dékán egyeztetésre kötelezett ezen szervezetekkel. A dékán munkáját két helyettes segíti, az általános és gazdasági dékánhelyettes, és az oktatási dékánhelyettes. Minden helyettes a tevékenységéhez közelálló kiszolgáló, adminisztratív egységek működését felügyeli. A Karon nyolc oktatási intézet működik, melyeken belül ún. intézeti tanszékek találhatók. Az okatatáshoz szorosan kapcsolódnak az elsősorban kutatást, fajtafenntartást, szaktanácsadást végző intézetek. Ilyenek a Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet, a Nemesítési és Termesztéstechnológiai Állomás, az Állatkísérleti telep, a Tangazdaság, a Szigetköz Kutatási Központ. A hallgatók, oktatók, kutatók felé szolgáltatást nyújtanak az alábbiak: a Kar könyvtára, ahol a kölcsönzésen túl olvasóterem is rendelkezésre áll, valamint CD- ROM rendszer, az informatika központ, amely informatikai kérdésekben nyújt segítséget, működteti a kar számítógépes hálózatát és biztosítja az internet hálózathoz történő kapcsolódást, a sportcsarnok este tízig áll rendelkezésre, különböző teremsportok űzésére, nyári időszakban a vízitelepet is a Testnevelés Tanszék működteti. A hallgatók tanulmányi és hallgatói jogviszonyból eredő ügyeinek intézését a Tanulmányi Csoport végzi. 11

12 12

13 TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYEK INTÉZÉSE A Tanulmányi Csoport az ETK része, ahol a munkatársak többek között a hallgatók egyetemünkre történő első beiratkozásától egészen diplomájuk megszerzéséig a tanulmányokkal, pénzügyekkel kapcsolatos adminisztratív ügyeket intézik. Intézményünk 2002 szeptemberétől, a kreditrendszerű képzés bevezetése óta, tanulmányi ügyek nyilvántartását az ún. Egységes tanulmányi nyilvántartó rendszerben, a Neptunban vezeti. A TCs elérhetőségei: Fogadóórák: Helye: A épület (Vár), I. emelet H-P: Közvetlen telefon és fax: 96/ Honlap: A Tanulmányi Csoport előadója és koordinátora: Vighné Takács Erika Tel.: 96/ , Fogadó óra: H P óra Szakfelelős előadók a nappali (N) és levelező (L) tagozaton Megnevezés Név Telefonszám, Neptun rendszergazda és tanulmányi előadó Tankönyv- és jegyzetértékesítő Diákigazolvány Szakmai gyakorlatok iktatása Németh Milán 96/ Kern Istvánné ügyintéző 96/ Tanulmányi tanácsadás Vighné Takács Erika 96/ Az oktatásszervezéssel kapcsolatos hirdetmények megtekinthetők a Tanulmányi Csoport hirdetőtábláin, a Kar honlapján és a Neptun rendszerben.

14 KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS ÉS MÁS SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK A kollégium neve és címe: Cserháti Sándor Kollégium, Mosonmagyaróvár, Gazdász u. 10. Tel./fax: 96/ A Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar hallgatinak kollégiumi elhelyezését a Cserháti Sándor Kollégium biztosítja. A kollégium családias közegében mindenki számára biztosított a pihenés, tanulás, de közvetlenül megtalálhatók a sportolási, szórakozási és ezeken kívül önképzési lehetőségek is. A Cserháti Sándor Kollégium három épületből áll, összes befogadóképessége: 329. A kollégiumi felvétel mindig az adott tanévre szól. Az első évesek alanyi jogon kerülnek felvételre. A felsőbb éves hallgatók a tanulmányi eredményük és szociális helyzetük szerint kapnak kollégiumi elhelyezést. A hallgatói érdekvédelmet az önkormányzatiság elve alapján a Kollégiumi Diákbizottság látja el. A kollégiumi díj: , illetve Ft/hó, elhelyezéstől függően. A kollégium vezetősége a Gazdász u. 10. sz. alatt található. Érdeklődésükre bármilyen információval szívesen állnak rendelkezésre. A leendő első éves hallgatók augusztusban, elektronikus levélben értesítést kapnak a kollégium részletes felvételi rendjéről. A kollégiumról képek és bővebb információk a szallas.nyme.hu oldalon illetve a kar honlapján találhatók. 14

15 A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Hallgatói Önkormányzata (NymE MÉK HÖK) a hallgatók legfőbb érdekképviselete. A hallgatók egyetemi, kari szintű képviseletét, érdekérvényesítését hivatott ellátni. A kari Hallgatói Önkormányzat az egyetemi Hallgatói Önkormányzat részeként működik, a Kar hallgatóinak önálló önkormányzati szerveként. A Hallgatói Önkormányzatnak tagja lehet a Kar minden beiratkozott hallgatója, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen képzésben végzi. A NymE MÉK HÖK célja A kari hallgatói érdekképviselet megvalósítása. A hallgatókat érintő tanácsokban, bizottságokban, szervezetekben való aktív részvétel. Az oktatói és hallgatói tanszabadság megvalósítása, az oktatók és hallgatók közötti - kollegiális viszony kialakítása és fenntartása, valamint az oktatók hallgatói véleményezésének koordinálása. A kari, illetve egyetemi tudományos, kulturális és sportélet koordinálása, élénkítése, szervezése és támogatása. A lehetőségekhez mérten a legszorosabban intézi az ellátottak pénzbeli juttatásának elosztását, kifizetését. Minél szorosabb kapcsolat kialakítása a különböző egyetemi, regionális és országos hallgatói szervezetekkel, csoportokkal. Jó kapcsolat kialakítása más felsőoktatási intézmények hallgatói szerveződéseivel. Az új felsőoktatási törvény által előírt változásokra való zökkenőmentes áttérés. A NymE MÉK HÖK felépítése Legfőbb döntéshozó szerve a kari Hallgatói Küldöttgyűlés, melynek minden tanulócsoport vezetője tagja, akik egy szavazati joggal rendelkeznek. Vezető testülete a Taggyűlés, melynek tagjait a Küldöttközgyűlés pályázatos úton választja. A tagok személyére az elnök tesz javaslatot, megválasztásuk titkos szavazással történik, a tagsághoz kétharmados többségre van szükség. A tagok mandátuma a lemondás és visszahívás esetétől eltekintve, egy évre szól. Tanácskozó testülete az Elnöki Tanács, melynek tagjai a különböző hallgatói szervezetek, bizottságok, csoportok vezetői és a NymE MÉK HÖK elnöke. A NymE MÉK HÖK elnöke, akit a hallgatók közvetlenül választanak, egy személyben képviseli a Kar hallgatóit a különböző fórumokon, valamint részt vesz a különböző bizottsági üléseken. A NymE MÉK HÖK legfontosabb feladatai A Hallgatói Önkormányzat szervezi és felügyeli a hallgatók és oktatók kulturális, tudományos életét fellendítő nagyobb kari rendezvények, úgymint a Gazdász Hallgatói Napokat minden páratlan évben, a Kollégium Szakestéket havonta legalább egy alkalommal, 15

16 segítséget nyújt a Balekbál, a Szalagavató és Valétabál szervezésében. Támogatja a különböző hallgatói öntevékeny csoportokat, mint például filmklub, segíti a különböző sportrendezvények, úgymint évfolyambajnokságok és Buli-bajnokság szervezését. Mindezek mellett segítséget nyújt a Kar hallgatóinak bármilyen probléma megoldásában. A NymE MÉK HÖK elérhetőségei Az iroda címe: H-9200, Mosonmagyaróvár, Vár 2. Az irodában az elnök köteles fogadóórákat tartani, hetente legalább két alkalommal. a gyorsabb információáramlás céljából, minden beérkezett levélre a Hallgatói Önkormányzat rövid időn belül válaszol. Fax: Honlap: (hallgatóknak/hallgatói Önkormányzat) 16

17 KULTÚRA, SPORT, SZÓRAKOZÁS Hallgatói kulturális tevékenységek és szórakozási lehetőségek Az Óvári Gazdász Néptáncegyüttes heti két alkalommal a Városház utcai Széchenyi teremben tartja próbáit. Ugyanezen a helyszínen gyakorolnak a Formációs Táncklub tagjai és a társastáncot tanulni, gyakorolni kívánó hallgatók. A kollégium biztosít helyet a korongozóknak, tűzzománc készítőknek és a fotóklub tagjainak. A kétévente megrendezésre kerülő MOHA (Mosonmagyaróvári Hallgatói Napok) kulturális-, szellemi és sportvetélkedőinek, bemutatóinak a Kar díszterme, sportcsarnoka és kollégiuma ad helyet. A kollégiumi stúdió és a klubok számtalan lehetőséget biztosítanak a hallgatók szórakoztatására és szórakozására. A művelődést a szakmai ismeretek bővítését segíti a több, mint kötetes könyvtár és olvasóterem, melynek CD-ROM-os és internetes szolgáltatása folyamatosan hallgatóink rendelkezésére áll a Vár épület II., illetve I. emeletén. A kollégiumban, valamint a Biotechnológiai Oktató és Bemutató Központban lévő számítógéptermek az internet szolgáltatással szintén a hallgatók rendelkezésére állnak. A hallgatók bekapcsolódhatnak Mosonmagyaróvár város kulturális életébe is, mivel az együttesek, egyesületek és öntevékeny csoportok mindegyike ún. nyitott formában működik. Az énekkarok közül a Városi Lajtha László Vegyeskar a Flesch Károly Kulturális Központban tartja próbáit. A Halmos László Kamarakórus képzett énekeseket vár a mosoni zeneiskolába. A MOFÉM fúvószenekara az üzem kultúrházában, a Kühne Rt. Fúvószenekara pedig a Mosoni Zeneiskolában tartja próbáit. A város egyetlen működő népzenekara a Kislaptáros Együttes a Fehér Ló Közösségi Házban gyakorol. Számtalan pop-rock és egyéb zenekar működik a városban. A Planétás Színpad amatőr színjátszókat foglalkoztat. A Huszár Gál Városi Könyvtár könyv és folyóirat állománya, valamint zenetára is a hallgatók rendelkezésére áll. A történelmi ismeretek gyarapítását szolgálják a város múzeumai (Hansági Múzeum és a Csellei Ház). Ezek az intézmények is és a Kulturális Központ, valamint a Közösségi Ház rendszeresen helyet biztosítanak képzőművészeti, népművészeti, fotó stb. kiállításoknak, tárlatoknak. A városi alkotó művészek csoportjai, a fotóegyesület és a képzőművészeti körök szeretettel fogadják és segítik az alkotó vagy alkotni vágyó gazdász hallgatókat. Ugyanez a szívélyes fogadtatás érvényes az országos és városi szervezetek, egyesületek, valamint szövetségek esetében is. Sportolási lehetőségek Hallgatóink két féléven át vesznek részt tanrendi testnevelési órákon. Az első félévben a tantárgyi programunk alapján alapképzés folyik különböző testgyakorlati ágakból, ezzel bővítjük labdajátékokból a korábban megszerzett ismereteiket, fokozzuk fizikai képességeiket. A második félévben szakosított testnevelési foglalkozásokat tartunk. A szakosított testnevelésen belül lehetőséget kínálunk a rendszeres lovaglásra, úszásra, labdajátékokra, súlyemelésre, kajakozásra, kenuzásra, valamint testépítésre. Sportolásra nyújt lehetőséget a kollégium melletti, volt gazdászhallgatóról a párizsi olimpia diszkoszvető bajnokáról elnevezett Bauer Rudolf Sportcsarnok, a 35 munkahelyes edzőterem, 17

18 a salakos és bitumenes kézilabda- és teniszpálya, valamint vízisporttelepünk a Mosoni-Duna jobb partján. A téli sportok kedvelőinek minden évben sítábort szervezünk. Hazánkban az egyetemi és főiskolai sportmozgalom széleskörű kialakulásával egyidőben az elsők közt 1881-ben alakult meg a Magyar-Óvári Gazdasági Akadémiai Atlétikai Club (MOGAAC), amely karunk sportéletének ma is jelentős színtere. Ezen klub Diáksport Egyesülete széleskörű sportolási, testedzési, felüdülési lehetőséget biztosít a Kar hallgatói és dolgozói számára. Az egyesületben jelenleg három szakosztály működik. Shotokán stílusú karateszakosztály, női és férfi kézilabda-szakosztály, amelyek a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságban is szerepelnek. 18

19 II. INTÉZMÉNYI LÉTESÍTMÉNYEK 1 A épület (Vár) 2 B épület 3 Várkapitány épület 4 C épület (Lucsony) 5 E épület (Kolbai utca) 6 D épület (Kolbai utca) 7 Deák téri épület 8 Kollégiumi épületek 9 Biotechnológiai Oktató és Bemutató Központ 19

20 TANÜGYI ÉPÜLETEK A épület, Vár 2. Szint Szervezeti egység Földszint Egyetemi könyvesbolt Gazdasági Hivatal Idegen Nyelvi Lektorátus L-2, L-3 Nyelvi labor L-1Gyakorló Intézménytörténeti Múzeum, Levéltár Üzemfenntartási Részleg Kertészeti Intézeti Tanszék Növénytani Intézeti Tanszék Gyógynövénytermesztéstani Intézeti Tanszék Növénynemesítési Intézeti Tanszék I. emelet Agrárgazdaságtani és Marketing Intézeti Tanszék Agrárgazdaságtani gyakorló, A Társadalomtudományi Intézeti Tanszék Statisztikai és Gazdasági Informatika Intézeti Tanszék Közgazdaságtani Intézei Tanszék Dékáni Hivatal EU Oktatási Központ Humánpolitikai Osztály Kari Tanácsterem Olvasóterem Tanulmányi Csoport HÖK iroda PhD iroda II. emelet Könyvtár Üzemtani Intézeti Tanszék Termeléstechnika és Munkaszervezéstani Intézeti Tanszék Üzemtani gyakorló, Ü Gazdaságtudományi könyvtár, GT könyvtár Számviteli és Pénzgazdálkodási Intézeti Tanszék I. sz. előadó Sz-4 Szemináriumi terem B épület, Vár 4. Szint Szervezeti egység Alagsor Földszint Állattani gyakorló, Á Állat-egészségtani gyakorló, ÁE Kazánház Raktárhelyiségek, Levéltár Takarmányozástani Intézeti Tanszék laborja Állatélettani és Biotechnológiai Intézeti Tanszék Állatbonc- és élettani gyakorló (kurzusterem), B Állat-egészségtani Intézeti Tanszék Takarmányozástani Intézeti Tanszék Állattani Intézeti Tanszék laborjai Szigetköz élővilága kiállítóterem Növényvédelmi Intézeti Tanszék Kari Aula Menza, büfé Sz-3 Szemináriumi terem 20

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2004. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Debrecen, Egyetem tér 1. Levélcím: 4010 Debrecen, Pf. 18. Telefon: (52) 316-012 Telefax: (52) 533-677 1912 1949 DEBRECENI EGYETEM Temészettudományi Kar INTÉZMÉNYI

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2006. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, dékán helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr. Márkus Béla

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr INNOVATÍV, EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ, MULTIFUNKCIONÁLIS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FELSŐOKTATÁSI KAR LÉTESÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA ÉS KOMPLEX TANULMÁNYTERVE A projekt a Magyar

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2011 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi docens NymE

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév 1 A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200 példányban 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ REKTORI KÖSZÖNTŐ SZAKOK BEMUTATÁSA BÜSZKESÉGEINK LÉTESÍTMÉNYEK

TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ REKTORI KÖSZÖNTŐ SZAKOK BEMUTATÁSA BÜSZKESÉGEINK LÉTESÍTMÉNYEK TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ 2015 REKTORI KÖSZÖNTŐ SZAKOK BEMUTATÁSA BÜSZKESÉGEINK LÉTESÍTMÉNYEK 1 TESTNEVELÉSI EGYETEM FELVÉTELI KALAUZ TARTALOM 2 / TARTALOM 3 / KÖSZÖNTŐ 4 / A TF RÖVID TÖRTÉNETE

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a vadgazda mérnöki alapszakon és mesterszakon 2011/2012. tanév 2011. szeptember Holnapunknak minden kulcsa két

Részletesebben

Gondolkodj okosan! Ajánló

Gondolkodj okosan! Ajánló Univ-01.qxd 2008.08.08. 9:20 Page 1 Felvonulók kérték A beöltözött és a városon keresztülvonuló diáktársaid, akiket egy ördögi francia rezesbanda kísért a bulikavalkádba, már most újra szeretnék, ha lenne

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM (OM AZONOSÍTÓ: FI 58544) EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV ÁLTALÁNOS RÉSZ A KAR ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI: Tanrendi tájékoztató Általános rész A Pécsi Orvostudományi

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképző Intézet NYME-SEK-MNSK-TI Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon 94-504-300 Prof. Dr. Gadányi

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 ISSN 0133-2333 A szerkesztő bizottság vezetője: DR. BÁRC2Y PÁL egyetemi docens, a Tudományos és Nemzetközi Osztály vezetője A szerkesztő bizottság

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Általános információk

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Általános információk FELVÉTELI TJÉOZTATÓ a 2012/2013. tanévre ltalános információk Budapest, 2011. november 1 Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉ Rektori köszöntő... 3 BGF képzési térképe a 2012/2013. tanévben... 5

Részletesebben

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN

30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN 1971. Pécsi Tanárképző Főiskola Szombathelyi Kihelyezett 30 ÉVES A TANÁRKÉPZÉS SZOMBATHELYEN Szombathelyi Tanárképző Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola 2001. Berzsenyi Dániel

Részletesebben

ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET KUTATÓI NAP 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET KUTATÓI NAP 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. KUTATÓI NAP TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. 0 N YÍRADONY- GÚTHPUSZTA 2009. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2

A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2 Oláh Béla 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 A 40 ÉVES MEZŐTÚRI MÉRNÖKKÉPZÉS JELENE 2 A mezőtúri főiskolai karon tradíció volt, hogy tevékenységét, működését, egy-egy időszak fontosabb

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015. Keszthely, 2011. február 14. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 1.1. A koncepció célja... 5 1.2. A koncepció jogi háttere... 6 1.2.1. A kultúra

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése 2012. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése Az Óbudai Egyetem Szenátusának Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülésére ez évben szeptember

Részletesebben