A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban"

Átírás

1 A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Békéscsabai Osztálya Békéscsaba szeptember

2 Témavezető: Dr. Nagy Imre MTA RKK ATI, Békéscsaba Kutató munkatársak: Duray Balázs MTA RKK ATI, Békéscsaba Dr. Fodor István Dsc. MTA RKK ATI, Pécs Koncz Gábor MTA RKK ATI, Debrecen Kovács András Donát MTA RKK ATI, Kecskemét Petrás Ede MTA RKK ATI, Kecskemét Szabó Gyula MTA RKK ATI, Debrecen Varjú Viktor MTA RKK ATI, Pécs Külső konzulens: Dr. Péti Márton

3 Tartalom 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMI ÉS SZAKIRODALMI MEGALAPOZÁSA Eszmetörténet, különböző megközelítések vázolása, a követendő értelmezés kiválasztása és fogalommagyarázat Általános összehasonlító elemzések Közösségi politikaalkotás A Göteborgi Stratégia Lisszaboni Stratégia CSG (Közösségi Támogatási Iránymutatás) A környezetvédelem megjelenítése az európai területfejlesztési dokumentumokban (ESDP) Uniós források tervezésének fenntarthatósági értelmezései hazai kontetusban Nemzeti Akcióprogram (NAP) Nemzeti Cselekvési Terv (NCST) Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (ÚMVST), a kapcsolódó program (ÚMVP) stratégiai környezeti vizsgálata Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és stratégiai környezeti vizsgálata A PROGRAMOZÁS FELÜLVIZSGÁLATA (a ROP horizontális elveinek érvényesülése szempontrendszereinek és céljainak értékelése) A fenntartható fejlődés programszintű értelmezése A ROP programdokumentumban rögzített fenntarthatósági elv kritikai értelmezése A ROP program kiegészítő dokumentumban alkalmazott fenntarthatósági elv kritikai elemzése; A ROP fenntarthatósági útmutatóban rögzített fenntarthatósági elv kritikai elemzése; A ROP stratégiai környezeti vizsgálatának kritikai elemzése Fenntarthatóság érvényesülése a ROP ban Elméleti vizsgálatok a ROP összesített környezetvédelmi fókuszú fenntarthatósági értékrendjének kialakítására Általános ROP mechanizmusok és beavatkozási logikák nettó fenntarthatósági hozadéka, elméleti szinten ROP 1.1 intézkedés ROP 1.2 intézkedés ROP 2.1 intézkedés ROP 2.2 intézkedés A ROP monitoring és értékelési folyamatainak vizsgálata PROJEKT ÉRTÉKELÉS Projektszintű vizsgálatok, gyakorlati esettanulmányokkal ÖSSZEGZÉS Javaslatok az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális operatív programjainak végrehajtásához Felhasznált irodalom MELLÉKLETEK sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet... 88

4

5 Vezetői összefoglaló A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a MTA Regionális Kutatások Központját bízta meg a Regionális Operatív Program fenntarthatósági elvei érvényesülésének az értékelésére. A kutatás célja A tanulmány fő célja annak megvizsgálása, hogy a időszakra érvényes ROP dokumentumban miként valósulnak meg a fenntartható fejlődés környezeti vonatkozású elvei, mint horizontális szempontrendszer, valamint annak megállapítása, hogy milyen típusú konstrukciókkal, pályázati kiírásokkal lehet ezeket aktívan érvényesíteni. Általános cél volt az NFT I. ROP ban szereplő célkitűzések szintjén megfogalmazott konkrét célok és a megjelenített indikátorok értékelése. A kutatás feladatai 1. A fenntartható fejlődés koncepcionális kereteinek szakirodalmi áttekintése, valamint az elvek Európai Uniós és hazai policy be való átültetési gyakorlatainak a bemutatása. 2. A ROP hoz kapcsolódó programdokumentumok fenntarthatósági onatkozású kritikai elemzése 3. A ROP dokumentumok és mintaprojektek elemzését lehetővé tevő szakértői környezeti szempontú fenntarthatósági értékrendszer kialakítása. 4. Mintaprojektek vizsgálata és értékelése a fenntarthatósági elvek érvényesülése tekintetében A kutatás módszertana A munka későbbi szakaszában használt szakértői fenntarthatósági értékrendünket a tanulmány első részében (1. fejezet) összefoglalt fenntartható fejlődés fogalmi kereteinek és szakirodalmi hátterének megvizsgálásával kívántuk megalapozni. A második részben (2. fejezet) a programozás folyamatának kritikai szemléletű vizsgálata kapott helyet, amelyben a folyamat fázisain keresztül értékeltük a környezeti fenntarthatóság elveinek érvényesülését. Mindez metodikailag négy kulcsdokumentum elemzését jelentette: 1. a Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP), 2. a ROP Programkiegészítő dokumentum, 3. a ROP hoz kapcsolódó Környezeti Fenntarthatósági Útmutató és 4. az e ante Stratégiai Környezeti Vizsgálat. Az intézkedésenkénti elemzés tárgyát a pályázati útmutatók dokumentumai képezték. Az analízist és szintézist a szakértői környezeti szempontú fenntarthatósági elvrendszer kidolgozása alapozta meg, amely mint vezérfonal segítette az programozási folyamat különböző stádiumainak az értékelését. MTA RKK 5

6 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMBAN A 3. fejezetben a pályázási folyamat és a projekt megvalósulását követő szakasz elemzése történt mélyinterjúk alapján. A tanulmány utolsó részében (4. fejezet) a tanulságok levonásával javaslatot teszünk a jövőbeni programozási mechanizmus számára. A kutatás főbb megállapításai A Regionális Operatív Program turizmussal és város rehabilitációval kapcsolatos intézkedései alapvetően kielégítik a fenntarthatóság elvének környezeti szempontú vonatkozásait, azonban sokkal mélyebb, valóban horizontális elveken érvényesülő, a mainál szerteágazóbb, szélesebb körben is értelmezhetőbb szempontokat kell, hogy kielégítsenek. A ROP által támogatott, konkrét környezeti beavatkozással járó, tevékenységek fenntarthatósági aspektusú meghatározása, kritériumai és ellenőrzési feladatainak sokkal kompleebb és strukturáltabb formában kell feltűnik. Az elveknek nem csak a ROP okban, de más OP k szempontrendszereiben is meg kell, hogy jelenjenek. A ROP hoz készült Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) módszerei tekintetében megállapítható, hogy az alkalmas a programok értékelésére, azonban a módszereket finomítani kellene. Az SKV problémafája túlságosan általános, és nagyon leegyszerűsített, a regionális problémák feltárása alapján készült országos szintűre. Maga az értékrendszer jó kiindulási pont, ám a fenntarthatósági értékrend még bővíthető, és szigorítható a hathatósabb eredmények elérése érdekében. Az értékelési rendszerben rendkívül széles körben kell alkalmazni a környezetpolitikai célokat. Lehetőség szerint azokat, amelyek a szigorúbb határokat szabják. Vagyis ha a magyar NKP szigorúbb határvonalakat alkalmaz, mint az EU Környezeti Cselekvési Programja, akkor a magyar szabályok legyenek az irányadóak. A környezetpolitikai céloknál célszerű lenne már olyan célokat is megfogalmazni, melyek elérését a jogszabályok csak későbbi időpontban teszik kötelezővé. A 2003 ban készült ROP alapvetően gyengén jeleníti meg a területi megfontolásokat. A kutatás eredményei alapján megfogalmazható javaslatok A későbbiekben a programozás folyamatában alulreprezentáltan megjelenő környezeti magatartásra vonatkozó elveknek (az életmódválasztás lehetőségeinek megőrzése, a helyi erőforrások a helyiek hasznát szolgálják, a régió nem korlátozhat más régiót és a fenntarthatóság elveinek erkölcsi normává válása) a szigorúbb érvényesítése szükséges. A fentarthatósági üzenetek legyenek témára szabottak, az adott pályázat témájához igazítottak. A központi fenntarthatósági értékelési kritériumok és fenntarthatósági kézikönyvek helyett, vagy azok kiegészítéseként, az egyes operatív programokra, vagy akár egyes prioritásokra készüljön speciális fenntarthatósági értékelési kritérium és útmutató. Nem csak tematikus, de területi fókuszálást is végezni kell a fenntarthatósági üzenetek kialakításakor. Ezeket az üzeneteket be kell építeni a pályázati kiírások értékelési kritériumai közé és a fenntarthatósági útmutatókba. A fenntarthatóság szempontjából különlegesen érzékeny vagy speciális célterületekre vonatkozó 6 MTA RKK

7 Vezetői összefoglaló speciális fenntarthatósági üzeneteket vagy kritériumokat kell megfogalmazni. Ennek hiányában az idevonatkozó, ÚMFT ben rögzített fejlesztéspolitikai irányok teljes mértékben elvesznek a végrehajtás során. Ezeken az ÚMFT területfejlesztési prioritásában rögzített célterületeken megvalósuló bármilyen célú vagy tematikájú fejlesztés közül preferálni azokat, amelyik képes hozzájárulni a célterület sajátos környezeti problémájának orvoslásához, és hátrányba kell hozni azt, amelyik súlyosbítja ezeket a problémákat. A fenntarthatóságot térségi dimenzióban is értelmezni kell. Ezt megfelelően szolgálhatja az, ha az ÚMFT területi kohézió horizontális céljának érvényesülését mérő horizontális szempontok is bekerülnek értékelési kritériumok közé (ezek eddig csak a környezetfejlesztési és turisztikai kiírásokban jelentek meg). Ezek a kritériumok ugyanis a területi kohézió érvényesítése mellett, a fenntarthatóság térségi dimenzióinak elveit is számon kérik. A projektmenedzsmenttel támasztott kritériumok között preferenciát élvezzen, ha a menedzser rendelkezik olyan végzettséggel, mely feltételezi a fenntarthatósági ismereteket (környezetmérnök, geográfus), illetve ha menedzsment szervezet korábban e téren gyakorlatot szerzett. Nagyon fontos lenne, ha a kétkörös pályázatok két fordulója közötti projektfejlesztésekben, illetve a kiemelt projektek fejlesztése során kiemelt szerepet játszana a projekt fenntarthatósági kritériumokhoz való igazítása. A közreműködő szervezetek és irányító hatóságok programmenedzserei részére a program témájára és az elvégzett feladatra szabott fenntarthatósági képzéseket, műhelytalálkozókat kell szervezni. A programmenedzsment nyújtson egységes iránymutatást a fenntarthatósági értékelési kritériumok érvényesítésére vonatkozóan a bírálatban részt vevő értékelő szakemberek számára. A programmonitoring gyűjtsön adatokat a projektek fenntarthatósági kritériumoknak való megfeleléséről is. Ez legegyszerűbben a kiválasztási értékelés során a fenntarthatóság szempontjából releváns kritériumokra (nem biztos, hogy csak a fenntarthatósági kritériumok blokkjába eső, ld. pl. területiség) kapott pontszámok minél részletesebb (részpontszámok is) rögzítése segítheti. A programértékelések tartalmazzanak fenntarthatósági és környezeti értékelési szempontokat is. A horizontális elvek értékelése sajnos általánosságban alárendelt szerepet játszik az ÚMFT Értékelési Tervében. Ezért legalább a fenntarthatósági vonatkozásban gazdag ROP ok értékelési protokolljában kellene hangsúlyosan szerepeltetni a fenntarthatóság teljesülését, elsősorban a folyamatos értékelésekben. A folyamatos tervezés, azaz az operatív programokhoz tartozó akciótervek készítése és frissítése során (kétévente) az eddigieknél hangsúlyosabban figyelembe kell venni a fenntarthatósági szempontokat. MTA RKK 7

8 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMI ÉS SZAKIRODALMI MEGALAPOZÁSA 1.1. Eszmetörténet, különböző megközelítések vázolása, a követendő értelmezés kiválasztása és fogalommagyarázat A fenntartható fejlődés fogalmát széleskörű társadalmi, gazdasági és környezeti tartalommal értelmezve először a Brundtland jelentés fogalmazta meg (Our Common Future, 1987). A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket (Környezet és Fejlődés Világbizottság 1987). A fenntartható fejlődés tehát a folytonos szociális jólét elérését és biztosítását jelenti anélkül, hogy a természet értékeit annak ökológiai eltartó képességét meghaladó módon vennénk igénybe. Vagyis a környezetre gyakorolt hatások, a környezetterhelés olyan mértékű igénybevételét és korlátozását kell elérni, hogy ne haladjuk meg a környezeti rendszerek terhelhetőségét, ne károsítsuk a természetes ökoszisztémák önszabályozó képességét. Ez azt jelenti, hogy a természeti tőkét a természeti erőforrások értékének megőrzése mellett használjuk a gazdasági növekedés feltételeinek előteremtéséhez egy igazságosabb tér és fogyasztási struktúra kialakítása mellett. Az 1992 es riói konferencián elfogadott és az ENSZ Közgyűlés által megerősített fenntartható fejlődési program koordinálására 1993 ban alakult meg az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága. E testület egy többéves munkaterv szerint foglalkozott a program egyes elemeivel. Emellett számos világkonferenciát, fórumot tartottak az közötti időszakban (így például szociális fejlődési, népesedési, élelmezésügyi világkonferenciát) ben az ENSZ Közgyűlés Rendkívüli Ülésszaka ( Rió+5 ) keretében értékelték a világtalálkozó óta eltelt időszakra vonatkozóan az ENSZ program megvalósításának eredményeit és korlátait. Az ülésszakon megerősítették az eredeti ENSZ program jelentőségét, s egy újabb többéves munkatervet fogadtak el a végrehajtás elősegítésére a 2002 ig terjedő időszakra. A program, illetve az ENSZ szakosított szervezetei közötti koordinálással is foglalkozó bizottság 1993 tól minden évben ülésszakot tartott. Tevékenységét választott elnökség irányította, amely felelős volt a munkaterv vonatkozó részének végrehajtásáért, és a következő ülésszak előkészítéséért. E bizottság elnöke lett például 1994 ben Klaus Töpfer akkori német szövetségi miniszter, aki jelenleg az ENSZ Környezeti Programjának a vezetője, 1998 ban Simon Upton új zélandi miniszter, 2000 ben a cseh Bedrich Moldan e miniszter ban az ENSZ bizottság egyik alelnökének Magyarország képviselőjét választották meg (Faragó Tibor személyében). A témakör vezető koordinátorává az ENSZszervezeten belül 1993 tói Nitin Desai főtitkár helyettest jelölték ki; tevékenységét az ENSZ titkárság külön részlege segíti. A fenntartható fejlődés környezetstratégiai jelentőségét a hazai szerzők közül Láng I. fejtette ki először meglehetős részletességgel (1993). Erre való autentikusságát külön hangsúllyal húzta alá az a tény, hogy Láng I. mint a környezet és természetvédelem nemzetközileg elismert szakembere, a magyar tudomány képviseletében vett részt a fenntartható fejlődés elveit kidolgozó Brundtland Bizottság szűk körű grémiumában. A fenntartható fejlődés gondolata ugyanakkor éles vitákat váltott, és vált ki ma is a szakirodalomban. Elmélete ugyanis mindaddig alig lesz több az ökológiai, vagy tágabb 8 MTA RKK

9 A fenntartható fejlődés fogalmi és szakirodalmi megalapozása értelemben a környezeti válság egy újabb filozófiai megközelítésénél, ameddig a probléma leglényegesebb elemeit a társadalom nem képes a maga valóságában értelmezni és kezelni. Az embereknek kell a fenntartható fejlődésnek megfelelő tartalmat adni, és megvalósításának érvényt szerezni minden részletében a társadalmi, gazdasági folyamatok természettel való kapcsolatában a legkisebb térségektől, mint pl. a kakukkfű vagy a hangyák mint olyan kicsiny élőhelyek, amelyekre az ember ritkán figyel oda élettere, a településeken és településrendszereken, a regionális térségeken át Földünk egészére kiterjedően. A környezet és természetvédelem területén az emberi tehetetlenség (különösen gazdasági, társadalmi megnyilvánulásaiban) és a tudomány nehézkes útkeresése a jellemző. Czelnai R. (1994b) ez utóbbi vonatkozásában a legizgalmasabb kérdésnek azt tartja, hogy hogyan működik (vagy nem működik) az információs kapcsolat a tudományos közösség és a döntéshozók (különösképpen a nemzetközi politika irányítói) között. A Riói Föld Csúcs óta eltelt közel tíz év eredményei az ezredforduló tájékán azonban azt mutatják, hogy Rio (1992) a környezet és természetvédelem szempontjából egy sor fontos és hasznos folyamatot indított el, illetve gyorsított fel. A riói ENSZ konferencia a környezetről és fejlődésről 27 általános érvényű elvet fogadott el. Ezek az ún. Riói Nyilatkozat a Környezet és Fejlődésről és a hozzá kapcsolódó Agenda 21 ( Feladatok a I. századra ) címmel deklarált akcióprogramban kerültek megfogalmazásra. Ennek azonban a globális ökológiai és környezeti válság szempontjából a legfőbb gyengéje, hogy nem kötelező érvényű nemzetközi jogi dokumentumról van szó, hanem csupán ajánlásokról, amelyeket a világ különböző pontjain másként és másként értelmeznek. Lehetett e volna egyáltalán másként kezelni a globális környezeti válságot 1992 ben? Rio elismert értékei mellett, amikor közel tíz év elteltével, ezen ismeretek alapján a fejlődő országok aspektusából a gyorsuló környezeti válságot látva vizsgáljuk az ENSZ Világkonferencia eredményeit, akkor érthető e szigorú kritika. Az 1970 es években formálódott és a Brundtland jelentésben (1987) pontosan körvonalazott fenntartható fejlődés gondolatát olyan lendülettel indította útjára, amely a Föld minden pontjára eljuttatta azt, sőt a tudományt soha nem látott vitára késztette a fentebbi kritikák ellenére (és úgy tűnik, a tudomány a korábbi néhány jeles kutató problémaérzékeny felvetésével szemben ma már egyre nagyobb kutatói kapacitással fordul e kérdés felé), akkor közelítünk Rio valódi értékéhez Általános összehasonlító elemzések Közösségi politikaalkotás Az Európai Unió a további társadalmi gazdasági fejlődés fő irányait megszabó lisszaboni stratégiát követően a júniusi göteborgi Európai Tanácson véglegesítette, illetve fogadta el az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiáját. A Lisszaboni Stratégia és a Göteborgi Stratégia együttesen határozzák meg az EU számára a legkritikusabb és egymással is összefüggő fejlődési problémákat, társadalmi gazdasági és környezeti tendenciákat, s együttesen tekinthetők az EU jövőjét meghatározó stratégiai dokumentumnak. Az Európai Tanács szerint a fenntartható fejlődés eléréséhez változások szükségesek a politikák kialakításában és a megvalósítás módjában az EU szintjén és a tagállamokban egyaránt úgy, hogy a fenntartható fejlődésnek az összes ágazat és politika központi célkitűzésévé kell válnia. A stratégia meghatározza az EU által követendő irányokat a MTA RKK 9

10 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMBAN globális problémák megoldására irányuló nemzetközi együttműködéssel összefüggésben is. Az EU a tagállamok mellett felkérte az akkor még társult országokat is, hogy az EU stratégiával összhangban készítsék el saját stratégiájukat. A fenntartható fejlődés pozitív hosszú távú jövőképet kínál az Európai Uniónak egy sikeresebb és igazságosabb társadalomról, egy kiegyenlítettebb gazdasági fejlettséget mutató térstruktúráról, egyúttal egy tisztább, biztonságosabb és egészségesebb környezet ígéretével egy társadalomról, amely jobb életminőséget biztosít számunkra, gyermekeinknek és unokáinknak. Ahhoz, hogy ezt a gyakorlatban is megvalósíthassuk, a gazdasági növekedésnek elő kell segítenie a társadalmi haladást, és tiszteletben kell tartania a környezetet, a szociálpolitikának alá kell támasztani a gazdaság teljesítményét, a környezetpolitikának pedig költséghatékonynak kell lennie. Ahhoz, hogy a környezet pusztulását és az erőforrás felhasználást szét lehessen választani a gazdasági és társadalmi fejlődéstől, a köz és magánberuházásokat új, környezetbarát technológiák irányába kell terelni. A fenntartható fejlődési stratégiának az elkövetkező években katalizátorként kell szolgálnia a politikusok és a közvélemény számára, továbbá az intézményi reform, valamint a vállalati és fogyasztói magatartás változásának hajtóerejévé kell válnia. Az egyértelmű, szilárd és hosszú távú célkitűzések alakítják majd az elvárásokat, és megteremtik azokat a feltételeket, amelyek mellett a vállalkozások kellő bizalommal rendelkeznek innovatív megoldásokba való beruházásokhoz és új, minőségi munkahelyek létrehozásához. A Bizottság javasolja, hogy a stratégia azokra a problémákra is összpontosítson, amelyek súlyos vagy visszafordíthatatlan fenyegetést jelentenek az európai társadalom jövőbeni jólétére. A legfontosabb veszélyforrások közül néhány (amelyekre a magyar stratégia kialakításánál is figyelemmel kell lenni): a népesség elöregedése, a szegénység, a drámaian felgyorsult biológiai sokféleség csökkenése, a talajpusztulás, a hulladék tartósan gyorsabban növekszik, mint a GDP, forgalmi torlódások a közlekedésben, az éghajlatváltozás veszélyei stb. A politikai vezető szerep alapvető fontosságú. A fenntartható fejlődéshez megkövetelt változásokhoz erős politikai elkötelezettségre lesz szükség. Bár a fenntartható fejlődés kétségkívül az egész társadalom hasznára válik, bonyolult kompromisszumokat kell majd kötni az egymással ütköző érdekek között. Nyíltan és őszintén szembe kell néznünk ezekkel a kompromisszumokkal. A politikákat igazságosan és egyensúlyra törekvő módon kell megváltoztatni, de nem szabad megengedni, hogy szűk részérdekek érvényesüljenek a társadalom egészének jólétével szemben. Bár az Európai Unió a politikák széles skálájával rendelkezik a fenntarthatóság gazdasági, környezeti és társadalmi dimenzióira vonatkozóan, ezeket azonban nem hangolták össze kellőképpen. Túl gyakran fordul elő, hogy a politika egyik területén a célkitűzések elérése érdekében folytatott tevékenység egy másik területen akadályozza az előrejutást, miközben a problémák megoldása más ágazatokban vagy a kormányzat más szintjein tevékenykedő politikai döntéshozók kezében van. Ez számos, hosszú távon 10 MTA RKK

11 A fenntartható fejlődés fogalmi és szakirodalmi megalapozása fenntarthatatlan trend egyik fő oka. Az összefüggéseket figyelembe vevő, hosszú távú elképzelések hiánya emellett azt is jelenti, hogy túlságosan is a rövid távú költségekre összpontosítanak és sokkal kevésbé az olyan jövőbeli helyzetek elérésére, amelyekben hosszabb távon mindenki nyer. A fenntartható fejlődés stratégiájának elfogadása azért fontos az Európai Unió valamennyi tagországa számára, mert jelenlegi ismereteink szerint csupán ez az egyetlen lehetőség a világ társadalmi, gazdasági, szociális és környezetvédelmi konfliktusainak feloldására, a globális válság további elmélyülésének megállítására. A fenntartható fejlődés nem csupán környezetvédelmi kérdés, sőt a környezet és természetvédelem csupán egy pillére rendkívül fontos eleme a társadalmi, gazdasági és szociális igazságosság megvalósítása felé törekvő folyamatnak. Gazdasági növekedés és/vagy fenntartható fejlődés Bármennyire is közismert, nem kerülhetjük meg a fenntartható fejlődés alapgondolata két fontos fogalmának, a növekedés és a fejlődés rövid elemzését. Maga a tudomány is sokszor összekeveri a fenntartható fejlődés és a növekedés fogalmát, még ha ez utóbbi elé is odateszi a fenntartható jelzőt. Pedig a két fogalom között definíciójában és tartalmában is lényeges különbség van, amely azonban nem zárja ki egymás melletti érvényesülésüket az emberiség társadalmi, gazdasági fejlődésének akár hosszú távú folyamatában sem, de szét sem választhatók olyan könnyen, mint azt első látásra hinnénk. A növekedés a gazdasági rendszer anyagi, technikai, műszaki javainak gyarapodását, kitágulását jelenti, amelyet tudományosan elfogadott mennyiségi mérőszámokkal, mutatókkal mérnek, pl. a GDP, GNP. Így fenntartható növekedésről beszélni a végletekig ellentmondásos. Balogh J. ezt az ellentmondást egy interjú keretében a következőképpen mutatta be: Földünkön a bioszféra egy zárt rendszert képez, növekedésének határai ezért végesek (a fák az érintetlen őserdőben sem nőhetnek a végtelenségig, de az ember is biológiai lény, mint faj, a társadalom pedig ennek egy populációja). Érvényes ez a gazdasági növekedés mennyiségi mutatóira is (a sok tényező közül legyen szabad itt csupán a természeti erőforrások mennyiségi korlátjára utalni). A gazdasági növekedés motorja a piac, amelynek bármely változatát (legyen az neoklasszikus, posztfordista vagy más típusú modell) a tőke és a profit mozgatja elsődlegesen, ez pedig újratermeli a különbségeket az anyagi jólétben és a szegénységben élők között a legszigorúbb szabályozók mellett is. A fejlődés ezzel szemben elsősorban minőségi változásokat takar. A társadalom esetében ilyen például az életminőségi tényezők javításában szerepet játszó tiszta környezet és az ahhoz való emberi jog. Ezt nehezebb mérni, mint a növekedést, nem is zárja ki a gazdasági növekedést, sőt azt még a fenntartható fejlődés gondolatköre is szükségesnek tartja, ha az a természeti tőkekészlet megőrzését és helyreállítását szem előtt tartva valósul meg. A fejlődés motorja az emberi tudás. A fejlődésnek mindazonáltal része lehet, része kell, hogy legyen a növekedés. Ez azonban a fenntartható fejlődés stádiumában már csupán környezetbarát, anyag és energiaigényét minimalizáló, a szennyezés mértékét erősen visszafogó fejlett technológiák alapján valósítható meg, amelyhez hulladék újrahasznosító ipar is társul. MTA RKK 11

12 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMBAN A fejlődés fogalma sok szubjektív elemet is tartalmaz. Például az egészségügy fejlettségi színvonalának fontos mutatója a gyógyszerellátás. A bizonytalansági tényező itt az, hogy a gyógyszer ugyan gyógyít, de a gyógyszergyárak, mint vegyi üzemek a termelés során környezetszennyezést idézhetnek elő, sőt toikus hulladékokkal a bioszférára közvetlen veszélyt is jelenthetnek. A légköri emisszióval növelhetik az allergiás megbetegedéseket, a toikus hulladékok által előidézett szennyezés kiváltója vagy felgyorsítója lehet a daganatos megbetegedéseknek stb. Ezek ismeretében a gyógyszergyárak korántsem biztos, hogy pozitív irányba billentik ki annak a fenntartható fejlődésnek a mérlegét, amelyben a társadalmi, gazdasági értékek mellett a természeti környezeti értékek vagy károk is megmérettetnek. Más példa: az előrecsomagolt félkész vagy késztermékek ugyanabban az országban, ugyanabban a jóléti biztonságban az emberek egyik csoportja számára fejlődést jelentenek, a zöld mozgalmakban részt vevők körében azonban biztos, hogy tiltakozást, ellenérzést, rossz közérzetet váltanak ki. Az Európai Unió politikájában a lisszaboni (2000) és göteborgi (2001) határozatok elfogadásával meghatározóvá válik a fenntartható fejlődés stratégiája. A növekedés és fejlődés folyamatának ellentmondásait a kompromisszumok sorozatával kell feloldani. Az Európai Bizottság Göteborgi Közleménye hangsúlyozza a politikai vezető szerep alapvető fontosságát. A fenntartható fejlődéshez megkövetelt változásokhoz erős politikai elkötelezettségre lesz szükség. Bár a fenntartható fejlődés kétségkívül az egész társadalom hasznára válik, bonyolult kompromisszumokat kell majd kötni az egymással ütköző érdekek között. Nyíltan és őszintén szembe kell néznünk ezekkel a kompromisszumokkal. A politikákat igazságosan és egyensúlyra törekvő módon kell megváltoztatni, de nem szabad megengedni, hogy szűk részérdekek érvényesüljenek a társadalom egészének jólétével szemben. Ezen folyamatok Magyarország számára is hasznos tapasztalatokat, nyomatékosan figyelembe veendő tanulságokat nyújtanak. Jól látható tehát, hogy az Európai Unió fenntarthatósági stratégiája egy olyan markáns környezetpolitikára épül, amelynek három alappillére az etikai, jóléti és gazdasági megfontolásokon nyugszik. A három szempont közül többnyire a gazdasági uralkodik, annak ellenére, hogy az etikai és a jóléti érvek legalább olyan fajsúlyosak. Az etikai érv Az etikai érv azon a feltevésen alapul, miszerint a természet a belőle közvetlenül vagy közvetetten származó gazdasági érték mellett ún. belső értékkel rendelkezik, s mint olyan védelemre érdemes. Bár az Európai Szerződés az etikai érvet eplicit módon nem említi, az EU környezetvédelmi törvényeinek egy része (például a Madárvédelmi Direktíva (Bird Directive), azon etikai alapon nyugszik, mely szerint az egyedeknek joguk van élethez, illetve minden fajnak joga van a túléléshez. A jóléti érv A jóléti érv alapja a környezeti állapot romlása és az emberi egészség közötti összefüggés: a rossz minőségű ivóvíz betegségek terjedéséhez vezethet, a rossz levegőminőség hozzájárul a légzési rendellenességek kialakuláshoz, a zaj pedig növeli a stresszt. Az Európai Közösség alapszerződésének 130. cikkelye szerint a környezetpolitika 12 MTA RKK

13 A fenntartható fejlődés fogalmi és szakirodalmi megalapozása szükségességének egyik fő oka az emberi egészség védelme. A jóléti érv továbbá nem korlátozódik a jelenlegi generációra, hanem magában foglalja a jövő generációit is. A jövő generációival szembeni szolidaritás (generációk közti méltányosság) összhangban áll a fenntartható fejlődés célként való meghatározásával. Gazdasági érv A környezetvédelmi diskurzust ma a gazdasági érvek uralják. A gazdasági tényezőket a harmonizáció alapjának is tekinthetjük. Az európai egységesítési folyamat alapja, a tagállamok közötti jogharmonizáció mögött is gazdasági megfontolás áll. Először is a közös környezetvédelmi normák a működőképes belső piac előfeltételei. Az összehangolt környezeti szabályozás hiánya azon iparágakra, illetve termelő egységekre terhelne jelentős költségeket, amelyek környezetileg felelős módon működnek, egyúttal lehetővé tenné a potyautazást. Másodszor, a környezeti problémák hatásos megoldásnak hiánya többletköltséggel jár. Ide tartoznak például az egészségügyi költségek (kapcsolat a jóléti érvvel!) vagy a szennyeződés felszámolásának költségei. Harmadszor, a tiszta technológiákba való beruházások új piacokat és munkahelyeket teremtenek. Társadalmaink ökológiai modernizációja épp ezért a gazdasági modernizáció szerves része. Alapelvek Az EU környezetpolitikájának alapelveit az Európai Közösség Szerződésének 130 (2) cikkelye sorolja fel. Ezek az alapelvek a magas szintű védelem elve, az elővigyázatosság elve, a megelőzés elve és a szennyező fizet elv. (A közösségi környezetvédelmi rendelkezések célja magas szintű védelem biztosítása, figyelembe véve a közösség különböző régiói közötti különbségeket. Alapja az elővigyázatosság elve, a megelőzés szükségessége, a szennyezések forrásának megszüntetése és a szennyező fizet elv ). Az Amszterdami Szerződés, új (3) cikkelyének több rendelkezését megelőzve, rendelkezik a környezeti szempontoknak a közösségi politikákba való integrálásnak szükségességévei. További az EU és az EK Szerződésekben szereplő elvek a szubszidiaritás elve, valamint a fenntartható fejlődés célként való meghatározása. A partneri viszony alapelve az Ötödik Környezetvédelmi Akcióprogramban kerül kidolgozásra. Magas szintű védelem Az EK Szerződés leszögezi, hogy a magas szintű környezetvédelem elérése a cél. A környezetpolitikának figyelembe kell vennie a tudományos tényezőket, a Közösség régióinak környezeti állapotát, a Közösség e téren végzett tevékenységeinek költségeit és hasznát, valamint a közösség és az adott régió gazdasági és társadalmi helyzetét. A környezetvédő társadalmi szervezetek álláspontja szerint a magas szintű védelem megegyezik a tagállamban alkalmazott legjobb gyakorlattal (best practice), és a fent említett minősítő tényezők nem szolgálhatnak alapot laza környezetvédelmi normák fenntartására. Az elővigyázatosság elve Ez az elv alapvetően azt jelenti, hogy a környezetkárosítást minden eszközzel meg kell próbálni elkerülni. Ezen elv alapján érvelhetünk az integrált környezetvédelmi MTA RKK 13

14 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMBAN technológiák mellett, amelyek a csővégi megoldások helyett elkerülik a problematikus anyagok termelését. A megelőzés elve Az alapszerződés szerint a lehetséges környezeti hatásokat a szennyezés forrásánál kell megszüntetni, megelőzve ezzel a szennyezés szétterjedését a környezetben. A szennyező fizet elv A környezeti kár költségeit a kár okozójának kell viselnie. Különböző értelmezésekben a szennyező fizet elv jelentheti a hatályos környezeti normák betartásának költségeit, illetve a szennyezés által okozott károk (eternális költségek) megtérítést. A gyakorlatban a szennyező fizet elv nehezen alkalmazható egy sor környezetvédelmi probléma esetén. Christian Hey szerint A szennyező fizet elv lineáris ok okozati kölcsönhatásokat feltételez, ám az ember és környezet közt fennálló kapcsolatok nem lineáris, soktényezős és komple kapcsolatok, ezért a szennyezőt nehéz azonosítani. Az eternális költségek monetarizálása komoly módszertani problémákba ütközik. Részben ez az egyik oka annak, hogy a szennyező fizet elvet nem alkalmazzák annak szűkebb értelmezésében. Az EU az elvet egyelőre csak lazább értelmezésében alkalmazza, mert még nincsenek olyan eszközök (például szigorú környezeti felelősség, vagy környezetvédelmi adók), melyek alapján a szennyezőket az eternális költségek megfizetésére kötelezhetné. Az integrálás alapelve Az úgynevezett integrációs alapelv az Amszterdami Szerződés új 3 c Cikkelyében került megfogalmazásra. Ahogyan Ken Collins, az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának elnöke megállapította: A környezetvédelmi szempontok integrációja az EU szakpolitikáiban a holisztikus környezetpolitikához vezető első lépés, és mint olyan, a sikeres környezetpolitika alapfeltétele. A környezetpolitika bevezetésének nincs értelme abban az esetben, ha az ellentmondásban áll más politikákkal (például a gazdaságpolitikával). A környezeti szempontok integrálásának nehézségeit a mezőgazdasági, a strukturális, a közlekedési és az energiapolitikában a következő fejezetek tárgyalják. A szubszidiaritás elve Ezen elv szerint az EU csak akkor cselekszik, ha a problémát hatékonyabban tudja kezelni, mint a tagállamok. Ezt az általános érvényű és mindenki által elismert elvet azonban nehéz átültetni a gyakorlatba. A szubszidiaritás elve azonban nem egyszerűen egy, a tevékenységek optimális szintjét (helyi, regionális, nemzeti, európai, vagy nemzetközi) meghatározó intellektuális eszköz. Hatékony környezetvédelem csak a különböző politikai szintek (európai, nemzeti, regionális, helyi) szereplőinek együttműködésével valósítható meg. A szubszidiaritás elvének alkalmazása tehát nemcsak azt jelenti, hogy az adott esetben mind a nemzeti mind a regionális hatóságok cselekednek, hanem azt is, hogy azt a közöttük lehető leghatékonyabb munkamegosztás szerint teszik. Ennek ellenére a gyakorlatban a szubszidiaritás elvét leggyakrabban a hatáskör körüli harcok során használják érvként. 14 MTA RKK

15 A fenntartható fejlődés fogalmi és szakirodalmi megalapozása A partnerség elve Ahogyan az a Riói Agenda 21 ben és az EU Ötödik Környezetvédelmi Akcióprogramjában is megfogalmazásra került, a fenntartható fejlődés szereplőinek párbeszédét és együttműködést kell kialakítaniuk a környezetvédelmi problémák megoldása érdekében. A párbeszéd együttműködési megállapodásokhoz, például önkéntes, az üzleti és az állami szektor közötti megállapodásokhoz, illetve az állampolgárok és a társadalmi szervezetek fokozott bevonásához vezet. A fenntartható fejlődés stratégiájának magyar vonatkozásai A fenntartható fejlődési stratégiának a legátfogóbb módon kell foglalkoznia Magyarország jövőjével, illetve azzal, hogy a fenntartható fejlődés alapelveinek figyelembevételével azonosítsa a fenntartható fejlődést leginkább gátló, illetve annak megvalósulását elősegítő fő tényezőket. A hazai stratégiának a társadalom jólétét a jelen és a jövő nemzedékek jólétének elérését, illetve folyamatos biztosítását kell szolgálnia. A hazai stratégiának egyik lényeges követelménye, hogy a társadalmi jólét elérése és megtartása érdekében folytatott gazdaságfejlesztés ne eredményezzen mind jobban növekvő természeti erőforrás használatot, illetve környezetterhelést. Egyúttal a gazdasági fejlődésnek elő kell segítenie egyéb társadalmi követelmények mellett a szociális kohézió erősödését, ezekkel összefüggésben a fenntarthatóság egyik központi kérdése a fejlődés, illetve a fejlődés és a növekedés viszonya. A fenntartható fejlődési stratégia célkitűzése nem érhető el a lehető legteljesebb társadalmi, politikai egyetértés nélkül. Ezért a stratégia tervezéséhez széles körű társadalmi egyeztetési folyamatra, végrehajtásához teljes körű társadalmi részvételre, elfogadásához és megvalósításának elősegítéséhez a mérvadó politikai körök közötti megegyezésre van szükség. Mindezekre tekintettel összehangolt egyeztetési tervezési folyamatra van szükség a társadalmi érdekcsoportok képviselőinek bevonásával A Göteborgi Stratégia Az Európai Tanács június 15 én és 16 án tartott ülésén elfogadta a fenntartható fejlődési stratégiáját, amely kimondta: ahhoz, hogy a környezet pusztulását és az erőforrás felhasználást szét lehessen választani a gazdasági és társadalmi fejlődéstől, a köz és magánberuházásokat új, környezetbarát technológiák irányába kell terelni. A fenntartható fejlődési stratégiának az elkövetkező években katalizátorként kell szolgálnia a politikusok és a közvélemény számára, továbbá az intézményi reform, valamint a vállalati és fogyasztói magatartás változásának hajtóerejévé kell válnia. Az egyértelmű, szilárd és hosszú távú célkitűzések alakítják majd az elvárásokat és megteremtik azokat a feltételeket, amelyek mellett a vállalkozások kellő bizalommal rendelkeznek innovatív megoldásokba való beruházásokhoz és új, minőségi munkahelyek létrehozásához. Ahhoz, hogy a fenntartható fejlődést fenyegető legfontosabb veszélyeknek és kihívásoknak az EU megfeleljen, a Bizottság egy három részből álló EU stratégiára tett javaslatot egy sor átfogó javaslat és ajánlás a politika hatékonyságának növelése és a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében. Ez annak biztosítását jelenti, hogy a különböző politikák egymást erősítik és nem ellentétes irányba hatnak. MTA RKK 15

16 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMBAN Lisszaboni Stratégia Az Európai Tanács 2000 márciusában, Lisszabonban egy tízéves stratégiáról döntött, melynek az a célkitűzése, hogy az EU a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává váljon, egy olyan gazdasággá, melyet a növekedés, a társadalmi összetartás, környezetünk tiszteletben tartása és a teljes foglalkoztatottság jellemez. A Lisszaboni Stratégia az EU majdnem valamennyi gazdasági, szociális és környezettel kapcsolatos tevékenységét érinti. Az Európai Bizottság éves tavaszi jelentése részletesen tárgyalja a stratégiát. A tavaszi jelentés az egyedüli olyan dokumentum az Európai Tanács tavaszi ülésének napirendjén, ahol az EU tagállamok állam és kormányfői meghatározzák a stratégia menetét, és döntenek a lisszaboni célkitűzések megvalósításához szükséges jövőbeni prioritásokról. Néhány kulcspiac a telekommunikáció, a vasúti áruszállítás, a postai szolgáltatások piaca, valamint az elektromos és gázpiac teljes egészében, vagy részlegesen megnyílt a verseny előtt. Ettől az évtől realitássá válik az egységes európai légtér, amely lehetővé teszi a légi közlekedésben előforduló késések és torlódások csökkentését. Az Európai Kutatási Térség folyamatos fejlődésének köszönhetően, és az iskolák 93% ának, valamint az üzleti élet, a közigazgatás és a háztartások nagy érdeklődésétől kísérve megvalósul a tudás alapú gazdaság. A fenntartható fejlődés gondolata egyre nagyobb szerepet kap a politikai döntéshozatalban. Több tagország megkezdte nyugdíjrendszerének reformját, hogy képes legyen megbirkózni a népesség elöregedésének problémájával. Ezzel egyidejűleg a Közösség tevékenysége során egyre nagyobb figyelmet fordít környezetünk megóvására. A részeredmények ellenére még nagyon messze van, sőt egyre messzebb kerül a kitűzött globális célok elérése. Az európai gazdaság globális vezető szerepének célkitűzése sem az EU belső térszerkezetének sem a globális térnek a fenntarthatóságát nem szolgálja. A Lisszaboni Stratégia, az Unió korábbi közösségi politikáitól meglehetősen idegen népszerű politikai üzenetté formált növekedés orientált megközelítése erőteljesen háttérbe szorította a fenntarthatóság közösségi szerepét, ezt még a később megjelent Göteborgi Starrégia sem tudta ellensúlyozni CSG (Közösségi Támogatási Iránymutatás) A Lisszaboni Stratégia fenntarthatósághoz való viszonyának és környezeti üzeneteinek ismeretében nem meglepő, hogy a CSG kifejezett visszalépést jelent az Unióban a közösségi fejlesztéspolitika eddigiekben töretlenül fejlődő fenntarthatósági tartalmakhoz képest. Sajnos a CSG fenntarthatósági, környezetfejlesztési tartalma alárendelt. Ez természetesen hatással van az uniós forrásoból finanszírozott nemzetállami fejlesztési elképzelésekre is A környezetvédelem megjelenítése az európai területfejlesztési dokumentumokban (ESDP) A környezeti válságból való kiútkeresés mindinkább átfogó intézkedésekre sarkalja az Európai Uniót és benne ma már Magyarországot is. Ezt a folyamatot hivatott felgyorsítani 16 MTA RKK

17 A fenntartható fejlődés fogalmi és szakirodalmi megalapozása az European Spatial Development Perspective c. dokumentum (Európai Területfejlesztési Perspektíva) Potsdam Az Európai Területfejlesztési Perspektíva felvázolja az Európai Unió tagállamai területének kiegyensúlyozott fejlődésének irányelveit szem előtt tartva a fenntartható fejlődés kritériumait. Területpolitikai dokumentumok készítése és azok használata Az első jelentősebb területpolitikai dokumentumok, Az Európa 2000 és az Európa jelentőségét elsősorban a közös gondolkodás megkezdése, az európai területi folyamatok bemutatása és a főbb trendek felvázolása adta. Az Európa 2000 szemlélete még inkább a hagyományos ágazati szemléletet és megközelítéseket tükrözte. A dokumentum négy jelentős témakört vizsgál, amelyek a dokumentum fő fejezetei és ezek közül az egyik a környezet. A környezet és a természeti erőforrások használatának alapelve a fenntartható fejlődés. Európai dimenzióban külön tárgyalja a levegő, a víz, a hulladék és a természeti örökség kérdéseit. Az Európa 2000 hagyományos megközelítését ért kritikák miatt az Európa már a területi összefüggésekre nagyobb hangsúlyt tett. Ebben azt anyagban a környezetvédelem kérdései is másként jelennek meg. Nem általában a környezetvédelmet, vagy a hagyományos környezeti elemeket vizsgálja, hanem az európai tér szerveződését alakító tényezők között emelik ki a szabad területeket ( open spaces ), amelyek ma még nem urbanizáltak, nem veszik igénybe a műszaki létesítmények és a vízbázisok védelmét. Ezeket a minden tagállamban meglévő problémákat emelte az Európai Unió szupranacionális szintre, mint területfejlesztési kérdést. Ezt követően a környezetvédelem, mint városi probléma, és mint a rurális térségek fejlesztési lehetősége jelenik meg, tehát az egyes térkategóriákon (urban and rural areas) belül veti fel a sajátos környezetvédelmi kérdéseket. A különböző régiók vizsgálatánál is sor kerül a környezetvédelem helyzetének értékelésére. Az Európai Területfejlesztési Perspektíva Az Európai Területfejlesztési Perspektíva az Európai Unió új területfejlesztési politikáját határozza meg hosszú távra és kiegyensúlyozott térszerkezettel kívánja elősegíteni a fenntartható fejlődés elősegítését, amelynek érdekében három irányvonalat dolgozott ki. 1. A kiegyensúlyozott és policentrikus városhálózat és új város vidék kapcsolat; 2. Az infrastruktúrához és a tudáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása; 3. A természet és kulturális örökség fenntartható fejlesztése, körültekintő kezelése és védelme. A közép és kelet európai csatlakozott országok politikai és közigazgatási struktúráiból bizonyos esetekben hiányzó vagy gyengén meglévő regionális szint az egyik legfontosabb kérdés, amely a regionális intézmények létrehozása érdekében konkrét unós támogatást tesz szükségessé. A környezetvédelemnek kiemelkedő jelentőségű területi szintje a régió. Ezt sajnálatos módon a környezetvédelmi tárcák még nem érzékelik igazán. A regionális intézmények feladata, hogy javítsák a területi információk regionális dimenzióját, megindítsák a regionális fejlesztésekre irányuló kezdeményezéseket és MTA RKK 17

18 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMBAN alkalmazzák az Európai Unió regionális politikáját (partnerség, intézményi regionális programok, társfinanszírozás stb.). Ezek az elvek új megközelítést igényelnek a természetvédelem és a területfejlesztés harmonizálása terén. A természeti örökség megőrzésére és fejlesztésére javasolja az Európai Unió az európai ökológiai hálózatok folytonos fejlesztését a Natura 2000 elnevezésű program javaslatának megfelelően, beleértve a regionális, országos, transznacionális és az egész EU ra kiterjedő jelentőségű természeti helyek és védett területek között szükséges összeköttetések létesítését. Szükséges a biológiai sokféleség szempontjainak integrálása az ágazati politikákba (mezőgazdaság, regionális politikák, közlekedés, halászat stb.) a közösség Biológiai Sokféleség Stratégiájának megfelelően. Integrált területfejlesztési stratégiákat kell kidolgozni a védett területekre, a környezetileg érzékeny területekre és a nagy biológiai sokféleséget mutató területekre, mint például a tengerparti övezetek, hegyvidéki területek és vadvizek, amelyek a területi és környezeti hatásvizsgálatok alapján és az érintett partnerek bevonásával tartják egyensúlyban a védelmet és a fejlesztést. Fontos a gazdasági eszközök szélesebb körű igénybevétele a védett és környezetileg érzékeny területek ökológiai fontosságának felismeréséhez. Kiemeli az energiatakarékosság, a forgalomcsökkentő települési szerkezetek, az integrált erőforrás tervezés és az energiaforrások fokozott hasznosításának elősegítését a széndioid kibocsátások csökkentése érdekében. Prioritást kap a talaj védelme amely az emberi élet, a növény és állatvilág létének alapját képezi az erózió, a talajpusztulás és a zöldterületek túlzott felhasználásának csökkentése révén. Elengedhetetlennek tartja a regionális és transznacionális szintű stratégiák kidolgozását a katasztrófának kitett területek kockázatkezelésére. A vízkészlet gazdálkodás különleges kihívást jelent nemcsak a környezetvédelem, hanem a területfejlesztés számára is. A víz, mint természetes erőforrás mennyiségileg és minőségileg is veszélyeztetett. Az ebből eredő problémák megoldására a következő politikai választási lehetőségeket ajánlja az European Spatial Development Perspective. A vízellátás és a vízigény közötti egyensúly javítása, különösen az aszálynak kitett területeken. Gazdasági vízgazdálkodási eszközök kifejlesztése és alkalmazása, beleértve a víztakarékos mezőgazdasági módszerek és öntözési technológiák elősegítését a vízhiánnyal küzdő területeken. Országok és régiók közötti együttműködés elősegítése, hogy integrált stratégiákat lehessen alkalmazni a vízkészletekkel való gazdálkodásra, beleértve a nagyobb felszín alatti vízkészleteket az aszálynak és árvíznek kitett területeken, különösen a tengerparti övezetekben. A túlzott vízkivétel és a betorkolások elvezetése által veszélyeztetett vadvizek megőrzése és helyreállítása. Összehangolt tengeri gazdálkodás, különös tekintettel a veszélyeztetett tengeri ökorendszerek védelmére és helyreállítására. 18 MTA RKK

19 A fenntartható fejlődés fogalmi és szakirodalmi megalapozása A regionális felelősségvállalás megerősítése a vízkészlet gazdálkodás terén. Környezeti és területi hatásvizsgálatok alkalmazása minden nagy vízgazdálkodási projektre. A kultúrtájak kreatív kezelése ugyancsak a környezetvédelem és a területfejlesztés közös ügye. Ezt szolgálja a történelmi, esztétikai és ökológiai szempontból különösen fontos kultúrtájak megőrzése és kreatív fejlesztése. A kultúrtájak értékének növelése az integrált területfejlesztési stratégiák keretén belül. A tájakra hatást gyakorló fejlesztési intézkedések jobb koordinálása. Az emberi beavatkozástól sújtott tájak kreatív helyreállítása, beleértve az újbóli megművelésre vonatkozó intézkedéseket. A kulturális örökség különösen érzékeny a környezetszennyezésre, folyamatos romlásukat nem sikerült megállítani. Ezért figyelmet kell fordítani az integrált stratégia kialakítására a veszélyeztetett vagy pusztulófélben lévő kulturális örökség védelmére, beleértve a kockázati tényezők felmérésére és a kritikus helyzetek kezelésére vonatkozó eszközök kifejlesztését. Prioritást kap a védelemre méltó városegyüttesek megőrzése és kreatív újratervezése és a kiemelkedő építészeti értéket képviselő modem épületek építésének elősegítése Uniós források tervezésének fenntarthatósági értelmezései hazai kontetusban A fenntartható fejlődés eléréséhez, a megfelelő hosszú távú stratégia és a cselekvési tervek kialakításához figyelembe kell venni a társadalmi, a gazdasági és a környezeti folyamatok összefüggéseit, kölcsönhatásait. A hosszú távú stratégia és a cselekvési tervek társadalmi, gazdasági és környezeti vetületei azaz a vonatkozó társadalmi, gazdasági és környezeti stratégiák és programok is csak ezek figyelembevételével alakíthatók ki és hajthatók végre. A stratégiának tehát iránytűnek kell lennie a társadalom létminőségének hosszú távú tervezéséhez, biztosításához. A stratégia keretében megfogalmazott, majd a társadalmi viták során kikristályosodó értékeket életünk minden területén, a különböző átfogó, fejlesztési és ágazati politikákban is következetesen érvényesíteni kell. A tervek és programok fenntarthatósági értelmezésekor megkerülhetetlen azok Stratégiai Környezeti Vizsgálatainak (SKV) elemzése. Az Európai Unió ezen új, e ante jellegű értékelése segíti a programokban a fenntartható fejlődés elvének horizontális érvényesítését. Mivel az SKV új terület a szabályozásban, illetve a programalkotásban, ezért jelen fejezetben a már elkészült programokhoz kapcsolódó SKV jelentések elemzése is fontos. Mivel a terveknek és programoknak, valamint a stratégiai környezeti vizsgálatnak is nagyon fontos mozzanata a társadalmi/partnerségi vita, és egyeztetési eljárás, ezért az ilyen írásos, vagy személyes kontaktussal zajló fórumok elemzése is véleményem szerint fontos a fenntarthatósági értelmezéseknél. Így a dokumentumok elemzésén kívül ezen fórumokon elhangzottak is feldolgozásra kerülnek (a jegyzőkönyvek elérhetőségének tekintetében) Nemzeti Akcióprogram (NAP) A Nemzeti (Lisszaboni) Akcióprogram egy rövid távú, 3 évre szóló dokumentum, amely az ország versenyképességének javítását és a foglalkoztatás bővítését szolgálja. Alapja, az Európai Unió 2005 ben felülvizsgált Lisszaboni Stratégiája, mely eredendően azt a célt MTA RKK 19

20 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMBAN tűzte a Közösség elé, hogy az EU 2010 re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb, tudásalapú gazdasága legyen. A program a versenyképességet a társadalmi kohézió erősítésének szem előtt tartásával, valamint a több és jobb munkahely megvalósításával kívánta elérni. A évi felülvizsgálat során az Európai Tanács látva a 2000 ben kitűzött cselekvések elmaradását, ellentmondásosságát újrafogalmazta tehát a stratégiát, mely szerint a tagállamoknak a tudásra, az innovációra, valamint a humánerőforrások optimalizálására alapozottan, a versenyképesség, a termelékenység és a növekedési potenciál megújítása és a társadalmi kohézió erősítése révén erőfeszítéseiket a növekedésre és a foglalkoztatásra kell összpontosítaniuk. Az Unió kijelölt prioritásainak megfelelően tehát Magyarországnak is el kellett készítenie a közötti időszak növekedési és foglalkoztatási céljainak elérése érdekében Akcióprogramját. A magyar dokumentum bár az Uniós kívánalmaknak megfelelően időszakra vonatkozik, magának a végleges dokumentumnak az elfogadása azonban csak decemberében történt meg. A programdokumentum címének megfogalmazása már aggályokat vet fel a fenntarthatósági értelmezésben. Bár a sustainable development kifejezésben a development fordítható fejlődésnek, és növekedésnek is, mindazonáltal a növekedés fogalom éppen etenzív jelentéstartalma miatt nem elfogadható még a soft fenntarthatósági értékrendben sem. Szerencsésebb lett volna a Nemzeti akcióprogram a fejlődésért és a foglalkoztatásért megfogalmazás. A növekedés nominális voltát erősíti a makrogazdasági fejezet is, ahol túlzott szerep rendelődik pl. a fiskális politikához. Mindazonáltal elmondható, hogy a program az adóztatás tekintetében az élőmunkánál annak csökkentésére, emellett a környezethasználatnál annak növelésére törekszik. A probléma azonban a hatékonysággal van, hiszen a környezeti adók összességében nem jelentősek, nincs jelentős hatásuk sem az államháztartási bevételekre, míg a másik oldalról nem elég hatékony a környezetbarát technológiák, és magatartás felé történő orientálásra. Maga a dokumentum a gazdasági megfontolásokat figyelembe véve nem feltétlenül tekinthető hitelesnek. Ennek oka, hogy a programban megjelölt prioritások és célok ahogy a dokumentum bevezetőjéből kiderül a Kormány decemberi Konvergencia Programban rögzítettekkel van összhangban, amit az Unió ebben a formájában nem fogadott el, így azok nem a jelenleg érvényben lévő Program számait, egyes esetekben tendenciáit tartalmazza. Mindazonáltal nem a számoknak kell pontosnak lennie, ahhoz hogy a program megfeleljen a fenntarthatóság elvárásainak, hanem az egyes tényezők megléte, illetve egymáshoz való viszonya határozza meg a megfelelést. A fentiek miatt a évi kötelező jelentés Felülvizsgálat lisszaboni akcióprogram név alatt készült, mely a szokásos éves jelentésen túl már tartalmazza többek között az új konvergencia program miatti változásokat. Ugyan a Lisszaboni Stratégia elsődleges feladata volt, hogy rábírja a tagállamokat a versenyképesség növelésének megvalósítását célzó akciótervek létrehozására, ám hamar kiderült, hogy ez nem szolgálja teljes mértékben a fenntartható fejlődést, hiszen a 20 MTA RKK

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ORBÁN ANNAMÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA A környezetvédelmi politika fejlődése Nehéz meghatározni, mit is nevezünk az Európai Unió (EU) környezetvédelmi politikájának. A legtöbb dokumentum

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Esti tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése 2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése Készült az ÚMFT Kormány által 2006. október 25-én elfogadott, umft_hunsrfmagyar_munka_061208.pdf megnevezésű

Részletesebben

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól A KIADVÁNYT A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA TÁMOGATTA. ENSZ Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Megvédhetjük-e természeti értékeinket?

Megvédhetjük-e természeti értékeinket? Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Megvédhetjük-e természeti értékeinket? Természet- és madárvédelmi szabályok hazánkban és az EU-ban Agrár- és Munkajogi Tanszék Konzulens: Dr. Fodor László Egyetemi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat

Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat Környezetmérnöki BSc szakos hallgatóknak Kocsis Dénes Elérhetőség E-mail: kocsis.denes@eng.unideb.hu Honlap: eng.undeb.hu/kocsisdenes Szoba: 310 Fogadóórák (2014

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. Stratégiai Környezeti Vizsgálat

Közérthető összefoglaló. Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló Stratégiai Környezeti Vizsgálat HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Program (2014-2020) publishable version 2014. Május 23. TARTALOMJEGYZÉK 1. STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT...

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ II. kötet Válogatás a ZSKF Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetének hallgatói dolgozataiból Szerkesztette:

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben