Akeresztes hadjáratokkal III. Béla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akeresztes hadjáratokkal III. Béla"

Átírás

1 FIGYELÕ Magyar király a Szentföldön II. András keresztes hadjárata, Szíriai magyar tudományos együttmûködés keretében magyar régészek tárják fel a Szentföld egyik legnagyobb keresztes erõdítményét, Margat várát. A következõ két cikkben a keresztes hadjáratok magyar vonatkozású történeti hátterét, illetve a vár feltárásának részleteit ismerhetik meg olvasóink. Keresztesek és muszlimok halálos küzdelme. Miniatúra Bouillon Gottfried lovagregényébõl, 14. század Akeresztes hadjáratokkal III. Béla király ( ) kora elõtt Magyarország csak átvonulási útvonalként került kapcsolatba. Az I. keresztes hadjárat idején (1096) Könyves Kálmán király ( ) csapatai több nyugati keresztes seregrészt szétvertek, s csak a Bouillon Gottfried vezette fõsereg útja volt zavartalan. A Jeruzsálem elvesztése miatt életre hívott III. keresztes hadjárat során (1189) átvonult Magyarországon Barbarossa Frigyes ( ) németrómai császár. Magyarország ekkor találkozott elõször a lovagi kultúrával és szokásokkal, a lovagi tornával. A német keresztesekkel tartó írástudók pedig Attila királynak a Nibelung-énekbõl ismert uralmi központjait a magyar városokkal azonosították. III. Béla fogadalma III. Béla keresztes fogadalomtételének idõpontja nem ismert, egyházjogi szempontból azonban rendkívüli jelentõségû. III. Ince pápa ( ) ugyanis erre hivatkozva jelentette ki a Keresztes hadjáratok Kronológia, november II. Orbán pápa ( ) keresztes hadjáratot hirdet a clermont-i zsinaton. Cél: visszafoglalni Palesztinát, amelyet 1076-ban a szeldzsuk törökök elfoglaltak. (Az arabok a térség korábbi urai a szent helyeket tiszteletben tartották, míg a szeldzsuk törökök az emlékhelyeket meggyalázták, a zarándokokat bántalmazták.) Az I. keresztes hadjárat, melyet az itáliai kereskedõvárosok és a római egyház támogat. A vezérek Bouillon Gottfried és testvére, Balduin lotharingiai, illetve I. (Tarantói) Boemund és unokaöccse, Tankréd itáliai normann hercegek nyugat-európai mintára feudális államokat alapítanak (Antiochia, Edessza, Tripolisz), élükön hûbérurukkal, a jeruzsálemi királlyal. A 12. század folyamán a hódítások védelmére megalakulnak az egyház lovagi szervezetei, a lovagrendek: a templomosok, a johanniták és a Német Lovagrend Bouillon Gottfried vezetésével keresztes had érkezik Magyarország ha- Keresztes lovagok kérnek átvonulási engedélyt a magyar királytól tárára (szeptember 20.), a Lajta folyóhoz. A herceg és Könyves Kálmán magyar király ( ) között tárgyalások kezdõdnek a keresztesek magyarországi áthaladásának feltételeirõl. A had október november folyamán Kálmán király engedélyével és személyes kíséretével békésen átvonul Magyarországon A keresztesek elfoglalják a szíriai tengerpartot. Az elszenvedett vereség (Dorylea) után az anatóliai szeldzsukok központjukat Ikonium (Konya) környékére helyezik Bouillon Balduin elfoglalja Edesszát, és megalapítja az Edesszai Grófságot ( ). Kilenchavi ostrom után Tarantói Boemund vezetésével a keresztesek elfoglalják Antiochiát Kis-Ázsia déli részén (június 28.), és megalapítják az Antiochiai Fejedelem- 3

2 4 haza kellett térni, illetve a következõ tavaszig várni az indulással. A király kíséretébõl név szerint ismerjük az elõkelõeket, többek között a gyõri és egri püspököt, a pannonhalmi apátot, a késõbbi kalocsai érseket, a világi méltóságok közül a tárnokmestert és a pohárnokmestert. Másik forrásunk is megerõsíti Spalatói Tamás szavait. Valamikor május közepe elõtt a magyar király követei, a johanniták magyarországi perjelje, Pontius de Cruce és Sándor erdélyi prépost szerzõdést kötöttek a velencei dózséval tíz nagy szállítóhajó bérletérõl. A díj kifizetését aprólékosan szabályozták, s a hajóknak Szent Jakab ünnepén, július 25-én már Spalatóban kellett volna lenniük. A megrendelt típushoz tartozó hajók mintegy 500 katonát vagy 150 lovat szállíthattak. A királynak tehát még további, nagyszámú, kisebb térfogatú hajó bérlete esetén is egy-kétezer fõnyi lovas és legalább még egyszer olyan nagyságú kíséret átszállítására nyílt alkalma. Spalatói Tamástól tudjuk, hogy Anconától és Zárától is béreltek hajókat. Kézai Simon pedig arról tudósít krónikájában, hogy II. András királyt székely lovasok is elkísérték. Bár az V. keresztes hadjárat a tömegek részvételével és lelkesedésével indult, mégis az európai periféria keresztes háborúja maradt, Nyugat-Európa alig mozdult. A legújabb feldolgozások sem becsülik a magyar és osztrák lovagsereg együttes létszámát négyezer fõnél többre. A létszám korlátlan növelésének anyagi természetû akadályai is lehettek. Andrásnak hitelt kellett felséget ( ), amelynek uralkodója Boemund ( , ) lesz Bouillon Gottfried vezetésével a keresztesek öthetes ostrom után elfoglalják Jeruzsálemet (július 15.). A keresztes lovagok lemészárolják a zsidókat és a muszlimokat. Megalakul a Jeruzsálemi Királyság (1100). Tankréd itáliai normann lovag Antiochia és Jeru- Jeruzsálem kifosztása. Miniatúra, 14. század zsálem elfoglalásakor tanúsított vitézségéért Gottfriedtõl megkapja Galilea fejedelemségét (1099/ ). Megerõsíti, és székhelyévé teszi Tibériast Gottfried halála után testvére foglalja el a Jeruzsálemi Királyság trónját I. Balduin néven ( ), aki az Edesszai Grófság trónját unokaöccsének, II. Balduinnak adja át. I. Balduin rendezi az állam viszonyát Rómával, sorozatos háborút visel Egyiptom és Perzsia ellen, meghódítja Akkont (1104), Tripoliszt, Bejrútot és Szidónt (1110) II. Balduin ( ) örökli Jeruzsálem trónját. Meghódítja Türoszt (1124), és ezáltal a teljes szír és palesztin tengerpart az ellenõrzése alá kerül. Támogatja a templomosok lovagrendjének megalapítását. A Jeruzsálemi Királyság az õ uralkodása alatt éri el legnagyobb kiterjedését, a keresztesek egészen a Nílusig nyomulnak elõre A mohamedánok elfoglalják Edesszát, ezzel szabaddá válik az út számukra a keresztes államok és Antiochia felé. Támadásuk kiváltja a második keresztes hadjáratot ( ), amely azonban eredménytelen, noha a német (III. Konrád [ ]) és a francia király (VII. Lajos [ ]) vezeti III. Jenõ pápa ( ) felhívást intéz VII. Lajos francia királyhoz, amelyben a II. keresztes hadjárat elindítására szólítja fel. Clairvaux-i Szt. Bernát (a ciszterci szerzetesek vezetõje) az ügy mellé áll, prédikációi mozgósítják a francia és a német területeket A II. keresztes hadjárat során III. Konrád német király hatalmas sereggel vonul át Magyarországon (június). Vele van Freisingi Ottó püspök, akinek történeti munkái fontos, bár elfogult leírását folytatás a 6. oldalon keresztes eskü örökölhetõségét, azt, hogy a kötelezettségek apáról fiúra szállnak. Mivel Béla két fia közül Imrét szánta királynak, a hadjárat teljesítését András hercegtõl várta, s rá hagyta az ahhoz szükséges anyagiakat is. Az Imre és András között kitört trónharcok ( ) azonban késleltették a hadjáratot. A fogadalom után húsz évvel több ok együttesen indította az akkor már II. András néven uralkodó királyt ( ) a részvételre. Az V. keresztes hadjáratra ( ) András unokatestvérével, VI. (Babenberg) Lipót osztrák herceggel (akinek édesanyja II. Géza magyar király [ ] Ilona nevû leánya volt) közösen készült elindulni. III. Honorius pápa ( ) üdvözölte a magyar király elhatározását, és február 11-én a kereszteseket megilletõ jogi védelemben részesítette õt. András részérõl a hadjárat terve együtt járt a magyar fennhatóság erõteljesebb érvényesítésének igényével a Magyarországot övezõ országokban, mindenekelõtt Halicsban, Dalmáciában és a Balkánon. (Ennek érdekében telepítette le például 1211-ben a Német Lovagrendet a Barcaságban.) A konstantinápolyi latin császár leányával kötött házassága (1215) után pedig felmerült az éppen megüresedõ konstantinápolyi trón elfoglalásának gondolata is, ám ennek esélyei csekélyek voltak. A hadsereg létszáma Odafelé András a tengeri utat választotta. Székesfehérváron, Zágrábon át vonult a tengerpartra, Spalatóba (a mai Splitbe), ahova augusztus 23-án érkezett meg. A város világi és egyházi elõkelõi nagy pompával fogadták. A sereg nagyságáról mind a kortársak, mind a modern kutatók véleménye megoszlik. Tamás, a történetíró spalatói fõpap tízezer fõs seregrõl ír, de hangsúlyozza, hogy számukat a magyarok elõtt a városba megérkezett szász keresztesek, az osztrák herceg vitézei is gyarapították. Szemtanúként rögzíti, hogy a hajókra az elindulni szándékozók nem fértek fel, sokuknak II. András keresztes hadai élén. Miniatúra a Képes Krónikából, 14. század OSZK

3 5

4 mezni, ami ekkor, a megelõzõ száraz évek után, nehézségbe ütközött. A keresztesek ezért indultak elõször a termékenynek tartott déli síkságra, az Akkon melletti Riccardana (Tell Kurdana) felé, ahol tábort vertek. November 3-án a jeruzsálemi pátriárka, Rudolf és Vitry Jakab (Jacques de Vitry) akkoni püspök személyesen jelent meg András király és Lipót osztrák herceg elõtt az évi hattíni csatában elveszett Szentkereszt-ereklye egy megmaradt darabkájával. A király és a herceg mezítláb járultak az ereklyéhez, térdre borultak és megcsókolták. Állítólag ekkor csodák csodájára a kereszt korábban elvesztett darabkáját is meglelték, miközben a papok hangos könyörgéssel fohászkodtak az égiekhez a hadjárat sikeréért. Al-Ádil szultán fia, al-muazzam Nábluszból figyelte a keresztesek mozdulatait, de apja nem engedte, hogy megtámadja õket, inkább visszavonult elõlük Adzslúnba. A keresztesek november 4-én indultak el, felderítették a Tábor-hegyi erõd környékét, november 10-én átkeltek a Galileai-tenger közelében a Jordánon, a vízparton észak felé több irányba is megindultak, majd Jákob gázlóján túljutva visszatértek Akkonba. Közben gazdag zsákmányra tettek szert: Beiszan (Bajszán) kifosztását és az ott szerzett nagy zsákmányt emelik ki a források. Egyúttal zarándokfogadalmukat is teljesíthették, fürödtek a Jordánban, olyan szent helyeket látogattak meg, mint Kafarnaum, ami nagy tiszteletnek örvendett Jézus prédikációi és csodái miatt. Szaladin és a jeruzsálemi király, Guido Lusignani hadai Hattínnál megütköznek 1187-ben. A gyõztes Szaladin összezúzza a király kezében lévõ ereklyetartót. Kódexillusztráció Szaladin Oroszlánszívû Richárd táborában. Kódexillusztráció rály a hazafelé tartó úton osztrák fogságba esik, és csak váltságdíj ellenében szabadul ki.) A keresztes háborúkban kitûnt Lusignan család tagja, Guido (miután 1187-ben elvesztette trónját a Jeruzsálemi Királyságban) Ciprus szigetét kapja hûbérbe Oroszlánszívû Richárdtól. Guidót öccse, II. Amalrik követi a ciprusi trónon, aki 1197-ben felesége révén jeruzsálemi király is lesz. II. Amalrik megalapítja a ciprusi dinasztiát. A férfiág 1267-ben kihal, a nõi ág 1473-ig uralkodik III. Béla keresztes hadjáratot tervez, amely azonban betegsége miatt meghiúsul. Fogadalma teljesítését kisebbik fiára, András hercegre (a késõbbi II. András király) bízza, aki a megbízást trónra lépése után teljesíti is Az Imre magyar királyt ( ) támogató III. Ince pápa ( ) felszólítja András herceget, hogy induljon a Szentföldre fogadalmát teljesíteni, különben kiközösíti. A pápa megtiltja Andrásnak, hogy a bátyja ellen lázadást szítson, ugyanakkor megengedi Imre híveinek, hogy amíg az ország békéje nem áll helyre, elhalasszák a keresztes hadhoz való csatlakozásukat A IV. keresztes hadjárat és a Bizánci Császárság bukása. A Szíriába készülõ francia olasz lovagsereg Velence szövetségében Bizánc ellen fordul, beavatkozik a császári család viszályaiba, majd 1204-ben beveszi és kifosztja Konstantinápolyt. A hódítók felosztják a birodalom területét: a szigetek zömét Krétával együtt Velence kapja meg, és ezzel megveti az alapját földközi-tengeri gyarmatbirodalmának. A szárazföldön a keresztesek vezérei alapítanak államokat (Athén, Akhaia, Thesszaloniké stb.), amelyek névleges hûbérura a Konstantinápolyban székelõ latin császár. (Az elsõ uralkodó a flandriai I. Balduin [ ].) A Bizánci Birodalom utódállamai, a nikaiai, epiruszi és trapezunti fejedelemségek megõrzik függetlenségüket, a nikaiai fejedelem a császári címet is viseli Megkezdõdik a gyermekek keresztes hadjárata, több tízezer gyermek hal meg vagy lesz rabszolga. folytatás a 9. oldalon 7

5 Támadás Tábor és Beaufort ellen Rövid akkoni pihenés után a tényleges katonai akciók Tábor hegyének a megtámadásával indultak el, ami már kezdettõl fogva szerepelt a keresztény haditervekben. A pápai udvart is aggodalommal töltötte el az erõsség emelésének híre, s arról is tudtak, hogy Tábor vára létesítésében al-ádil és fia, Muazzam véleménye eltért egymástól. A hatalmas erõd egy kiemelkedõ, 600 méter magas sziklás fennsíkon épült, 77 torony s kétezer fõs helyõrség védte. Akkonból a Galileai-tenger felé vezetõ utakat ellenõrizte, így a keresztény állam elemi stratégiai érdekeit sértette. A keresztesek november 30-án érkeztek a vár alá, valószínûleg András nélkül. Egy helyi renegát vezetõ segítségével sikerült egy rejtett ösvényt találniuk a várhoz, ködös, borongós idõben észrevétlenül megközelítették, s december 3-án János király vezetésével rátámadtak a várnagy csapatára, s legyõzték azt. A kezdeti meglepetést azonban úgy tûnik, nem sikerült kihasználniuk, s a vezérek János királyt is beleértve visszarendelték a várba betörni készülõ csapatokat. A taktikát végül igazolta az idõ, ugyanis néhány hónapon belül a muszlimok önként feladták, lerombolták és kiürítették Tábort. A keresztesek végül december 7-én indultak vissza Akkonba. Francia források szerint András kényelmi szempontokat követve az utolsó két hadjárat idején Akkonban maradt. A megfontolt, a szentföldi harcok kegyetlenségét jól ismerõ helyi vezérekkel szemben létezett a keresztesek 8 Tábor-hegy látképe. Az erõd romjain ferences és görög ortodox templom épült között egy forrófejû, kalandvágyó mag. Az õ akciójuk lehetett a Szidón ura, Balian bölcs tanácsa ellenére félezernyi lovassal december közepén megindított támadás a Libanon-hegységen át, Beaufort vára irányába. A hideg, havas, nyirkos idõben a helyi araboknak nem volt nehéz a hegyek között meglepni a dél-libanoni Mashgaráig eljutó lovasokat, s nagy veszteséget okozva nekik visszafordulásra kényszeríteni õket. Felesleges jelenlét? II. András pár hónap alatt rájött arra, hogy a rendelkezésére álló katonai erõ elégtelen meghatározó hadmûveletek indítására, a muszlimok részérõl pedig semmiféle azonnali veszély nem leselkedik a keresztesekre. Azt is tudhatta, hogy a keresztes hadjárat fõ célja Fordulat a magyar részvétel értékelésében Beaufort várának romjai. A 12. században épült vár a Türosz és Damaszkusz közötti utat ellenõrizte Egyiptom megtámadása lesz, aminek ismeretében jelenlétét még feleslegesebbnek ítélhette. Az telén elszenvedett érzékeny katonai vereség s megbetegedése Spalatói Tamás megjegyzése szerint megmérgezése decemberben talán még inkább megerõsítette elhatározásában, hogy seregét hazavezeti. Közben a hadait megelõzve Tripoliszba ment. Erre kiváló alkalmat kínált IV. Bohemund és Melisande, Hugó ciprusi király testvérének házasságkötése, amire január 10-e körül került sor. A látogatásra rokoni szálai lévén unokatestvére az antiochiai fejedelem feljogosították. A johannita lovagrend legjelentõsebb erõdítményeit, Margat és Krak várait is innen látogatta meg. (Ennek köszönhetõ, hogy név szerint ismerjük a magyar király közvetlen fõúri kíséretének névsorát.) Napjainkban James Ross Sweeney és James Powell értékelése jelent fordulatot II. András hadjáratának hagyományosan negatív megítélésével kapcsolatban. Õk ideológiatörténeti és hadtörténeti meggondolásokból tartják a szentföldi magyar részvételt korszakos jelentõségûnek, ami figyelembe véve a keresztes hadjáratok során az elhanyagolható cseh és lengyel részvételt, nem alaptalan. Magyar katonai egységeknek a középkorban földrajzilag és létszámukat tekintve ez volt a legnagyobb szabású vállalkozása, amit kisebb veszteségektõl eltekintve kitûnõ eredménnyel oldottak meg. Végül is nehezen megmagyarázható, hogy Jeruzsálem visszafoglalását, a muszlim fõerõk legyõzését mindmáig miért II. András példásan felszerelt, de nem különösen nagy létszámú csapataitól várja el a hazai és nemzetközi történetírás. Végeredményben sokkal inkább azokkal lehet egyetérteni, akik a magyar keresztes hadjáratban annak jelét látják, hogy a fénykorára jutott Magyar Királyság teljes mértékben beleolvadt a latin keresztény népek közösségébe. Meglepõ módon a mai történészek sokkal pozitívabban ítélik meg a király teljesítményét, mint maguk a kortársak. V. L.

6 Magyar tapasztalatok A magyarok a hadjárat során tanulmányozhatták a szentföldi várrendszert, és saját szemükkel gyõzõdhettek meg a lovas és gyalogos harcászat kombinatív alkalmazásáról, vagy a számszeríjászok nagy gyakorlati hasznáról. A jeruzsálemi jogfejlõdés a magyar Aranybullára is hatással lehetett. A szentföldi örökségnek kézzelfoghatóbb csoportját jelenti az az éremegyüttes, amely 1982-ben került a budapesti Nemzeti Múzeumba. A 32 keleti érem a 12. század közepétõl különféle jeruzsálemi, tripoliszi, antiochiai stb. vereteket tartalmaz. Feltételezhetõ, hogy a Szentföldrõl 1217 után különbözõ idõpontokban hazatérõ magyar keresztesek egyike hozhatta magával. Dicstelen hazatérés? III. Boemund dénárja A magyarok hazatérésének megítélését a többi keresztes csapat szentföldi tartózkodásának vizsgálata teszi árnyaltabbá. II. András ugyanis mindössze fél évvel töltött kevesebb idõt a tengerentúlon, mint az átlagos keresztesek. A világi arisztokrácia által itt eltöltött idõ alig haladta meg az egy évet, a klérus tekintetében ez még rövidebb volt. De vannak ellenpéldák is. VI. Lipót herceg (akinek felesége a bizánci császár unokája volt) a megszállott keresztesek közé tartozott, aki még 1212-ben az albigensek ellen, majd onnan Hispániába vonult. Az V. keresztes hadjáratban is két évig tartózkodott a Szentföldön, majd onnan Rómába ment, hogy érdemeit aprópénzre váltsa. El is érte hercegségére az egyházi kiközösítés korlátozását. A Szentföldön a katonai és politikai vezetés folyamatosságát János király, a pápai legátus, a lovagrendek vezetõi és a jeruzsálemi pátriárka képviselte. A hadsereg folyamatosan cserélõdött és változott, akik már harci tapasztalatra tettek szert, hazatértek. Maga János király is belpolitikai okokból idõ elõtt kényszerült hazatérni, ami érzékeny veszteséget okozott a kereszteseknek. András értesülhetett a magyarországi közállapotok kedvezõtlen alakulásáról is, késõbb a pápa elõtt ezzel mentegette hazatérését. A Szentföldön maradottak azonban minden nagyobb hazatérõ egység esetében úgy érezték, hogy cserbenhagyták, elárulták õket. Uralkodói diplomácia A hazafelé választott úton András feltûnõen nagy diplomáciai aktivitást fejtett ki. Úgy viselkedett, ahogyan az egy európai középhatalom fejétõl elvárható: tárgyalt az útjába esõ államok fejeivel, frigyeket hozott létre, diplomáciai szövetségeket szövögetett. Tarszoszban, a kilikiai Örményországban Leó örmény király leányát András herceggel jegyezte el, a niceai görög császár, Theodorosz Laszkarisz leányát, Máriát pedig Béla nevû fiával, Mária leányát pedig II. (Aszen) Iván (János) bolgár cárral. Az örmény eljegyzéstõl eltekintve a házasságok rövidesen meg is köttettek. A hadjárat egészen békés vonatkozásaihoz tartoznak azok a híradások, miszerint András drága pénzen értékes ereklyékre tett szert, így Szent István protomártír és Antiókhiai Szent Margit koponyájára. A kortárs krónikások tendenciózus beállítása a bûnösen és szégyenletesen hazatérõ magyar királyról azonban máig hatóan befolyásolták az utókort az események megítélésében. VESZPRÉMY LÁSZLÓ IX. (Szent) Lajos francia király elindul a VII. keresztes hadjáratra 1270-ben. Francia miniatúra, 14. század II. András magyar király ( ) atyja utolsó kívánságára és a pápa többszöri sürgetésére keresztes hadjáratot (V.) vezet a Szentföldre. Csapatainak tengeri szállítása fejében Velence javára lemond Záráról. A hadjárat során eljut Akkon városáig, komolyabb harcokra azonban nem kerül sor Az V. keresztes hadjárat alkalmával II. Frigyes császárnak ( ) sikerül viszszaszereznie Jeruzsálemet az egyiptomi szultántól (1229), de a város 1244-ben végleg elvész a keresztények számára. A császár a seregében kitört pestisjárvány miatt visszafordul, ezért IX. Gergely pápa ( ) kiközösíti A VI. keresztes hadjáratban IX. (Szent) Lajos francia király ( ) Egyiptom és a keresztény palesztin városok felszabadítására indul. Elfoglalja Damiette-et (1249), de a Nílus deltájában, Manszuránál vereséget szenved, és fogságba esik. Magas váltságdíj ellenében szabadon engedik (1250), megerõsíti Akkont, és visszatér Franciaországba (1254). Ez az utolsó nagy vállalkozás, amely a palesztinai keresztény államok felmentésére irányul Az Antiochiai Fejedelemséget elfoglalják I. Baibarsz mameluk (török és kaukázusi származású, katonai szolgálatot teljesítõ, felszabadított rabszolgák) szultán ( ) seregei IX. (Szent) Lajos francia király újabb keresztes hadjáratot indít, de Tunisz ostrománál pestisben meghal. (Ezt a hadjáratot tekintik az utolsó keresztes hadjáratnak.) Az egyiptomi mamelukok elfoglalják a keresztesek utolsó közel-keleti erõdjét, Akkont. A keresztények kiürítik Türoszt, Bejrútot és Szidónt. Ciprus 1489-ig megmarad a Lusignan-ház, Rhodosz pedig 1523-ig a johannita rend uralma alatt. Összeállította: OPRÁN EMESE 9

7 TARTALOM Veszprémy László: Magyar király a Szentföldön 3 Kronológia, (Oprán Emese) 3 Major Balázs: Keresztes vár a szíriai Margatban 10 VÍZ ÉS TÁRSADALOM Andrásfalvy Bertalan: Élet az ártérben 15 DISPUTA Romsics Ignác: Magyarország a II. világháborúban 18 Kronológia, (S. P.) 19 A katonai rehabilitáció kérdéséhez (Farkas Ildikó) 24 Sipos Péter: A magyar katonai elit és a rehabilitáció 28 RENDSZERVÁLTÁS Borhi László: A Szovjetunió összeomlása és az USA 30 Hírek Kõkorszaki (paleolit) kultúra Indiában Mengele és a brazíliai fiúk A druidák Szkíta aranykincsek a Nemzeti Múzeumban (Farkas Ildikó) 33 A régi Erdély népeinek képeskönyve 35 Melléklet: Miskolczy Ambrus: A szabadkõmûvességtõl a nyilvánosságig Címlapon: A Kalocsai Sárköz térképe, 1768 (OSZK Térképtár) Lásd cikkünket a 15. oldalon! Támogatónk: Szerkesztõ: Glatz Ferenc A szerkesztõség tagjai: Burucs Kornélia, Demeter Zsuzsanna, Fodor Pál, Kertész István, Sipos Péter, Szász Zoltán, Zsoldos Attila Olvasószerkesztõ: Kovács Éva Munkatársak: Farkas Ildikó, Kocsis Gabriella, Bognár Katalin, Horváth Imre (számítógépes tördelés), Nagy Béla (térkép) Szerkesztõségi titkár: Oprán Emese Megjelenik évente tízszer. Elõfizetési díj 2009-re: 3200 Ft. Felelõs kiadó: História Alapítvány. Szerkesztõség: 1014 Bp., Úri u. 53. Tel.: /615, 623, 625; tel./fax: Levélcím: Pf. 9. Bp., Bankszámlaszáma OTP Devizaszámlaszámok: Budapest Bank Rt Bp., Hercegprímás u. 5. USD HU ; Euró HU Adószám: Szedés, tördelés: MTA TTI Kiadványcsoport. Nyomdagrafikai elõkészítés: Krónikás Bt., Biatorbágy Nyomás: MESTERPRINT Kft., Budapest, Vak Bottyán u /B Terjeszti: LAPKER Rt. és alternatív terjesztõk. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág. Elõfizethetõ közvetlen a postai kézbesítõknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál (Bp. VIII. ker., Orczy tér 1. Tel.: ; postacím: Bp., 1932). További információ: HU ISSN Index:

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Tartalom KÖZÖS DOLGAINK. Közös érdekek elõször 300 éve *

Tartalom KÖZÖS DOLGAINK. Közös érdekek elõször 300 éve * Tartalom K Glatz Ferenc: Szerb magyar történelmi repertórium 2 Takács Miklós: Õsszerbek a Kárpát-medencében? 3 Pálosfalvi Tamás: A Brankovicsok a középkori Magyar Királyságban 6 Takács Miklós: Mûemlékek

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011

MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011 MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011 Margat, vagy al-marqab arabul Qalaat al-marqab ( قلع ة المرق ب, a Megfigyelőhely ) a Szentföld legnagyobb keresztes lovagvárai közé tartozik. A Szent János Ispotályos (Johannita)

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A KERESZTES HADJÁRATOK. Semmel Tünde

MAGYARORSZÁG A KERESZTES HADJÁRATOK. Semmel Tünde MAGYARORSZÁG ÉS A KERESZTES HADJÁRATOK Semmel Tünde Bevezetés A Kis-Ázsiát, Szíriát és Palesztinát elfoglaló szeldzsuk-törökök és a Balkánon támadó besenyők ellen a bizánci császár segítséget kért a nyugati

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Javítási útmutató 9. évfolyam 2. forduló

Javítási útmutató 9. évfolyam 2. forduló Javítási útmutató 9. évfolyam 2. forduló 1. a) Hamis b) Hamis c) Hamis d) Igaz e) Hamis f) Igaz g) Hamis h) Igaz i) Igaz j) Hamis k) Hamis l) Igaz 12 pont 2. b) Nagy Ottó c) Madarász Henrik d) Bajor Gizella

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs Javítókulcs 1. a) Hamis b) Igaz c) Hamis 1 d) Hamis e) Hamis f) Igaz g)igaz h)hamis i)igaz j)igaz 10 pont 2. a) a horvátok aláhúzása, ők déli szlávok /a másik kettő nyugati szláv b) a consul aláhúzása,

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Megyei szaktárgyi vetélkedő Írásbeli feladatsor a 7. osztály számára. (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont)

TÖRTÉNELEM. Megyei szaktárgyi vetélkedő Írásbeli feladatsor a 7. osztály számára. (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont) TÖRTÉNELEM Megyei szaktárgyi vetélkedő - 2015 Írásbeli feladatsor a 7. osztály számára Az írásbeli feladat megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Helyes megoldás esetén összesen 100 (azaz száz) pontot

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Szíriát a civilizációk bölcsõjének

Szíriát a civilizációk bölcsõjének Margat korai története Történelem és régészet A szerzõ felvételei Szíriát a civilizációk bölcsõjének tartják, olyan fontos vívmányok származnak területérõl, mint a növénytermesztés kialakulása vagy az

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2014/2015 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Nyuat-mayarorszái Eytm Rionális Pdaóiai Szoláltató és Kutató Központ Orszáos Történlm Tantáryi Vrsny 7-8. évfolyamos tanulók számára Iskolai forduló 2014/2015 Szrkszttt: Dobosné Csoknyai Ccília Mérésmtodikai

Részletesebben

6. Keresztény államok a Közel-Keleten

6. Keresztény államok a Közel-Keleten 66 Szent Péter lobogója alatt 6. Keresztény államok a Közel-Keleten Jeruzsálem! Jeruzsálem! Szent IX. Lajos francia király A Jeruzsálemi Latin Királyság Az első keresztes hadjárat nyomán latin keresztény

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.)

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) I.) Korabizánc építészete (V-VII. sz.) 1.) Korai, ókeresztény hatású

Részletesebben

Történelem Tantárgyi Verseny 6. osztályos tanulók számára Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 2012/2013

Történelem Tantárgyi Verseny 6. osztályos tanulók számára Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 2012/2013 Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 82 pont 1. Keresd meg és írd ki egymás alá a pontozott vonalakra etőhálóban megtalálható nyolc fogalmat! Magyarázd meg jelentésüket is! (A fogalmak a középkori egyházzal

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS TÖRTÉNELEM TNTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLI FORDULÓ JVÍTÁSI ÚTMUTTÓ ÉS JVÍTÓKULS feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar kisbetőivel jelöltük. z itemek

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( )

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( ) Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2015 A török kiűzése Magyarországról (1683-1699) FELADATLAP 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Az egész látóhatár elsötétedett.

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

PAOLO CECCOLI KERESZTES HADJÁRATOK

PAOLO CECCOLI KERESZTES HADJÁRATOK PAOLO CECCOLI KERESZTES HADJÁRATOK KEGYETLENSÉG A KERESZT NEVÉBEN Fordította Korencsy Zsolt Alexandra Kiadó Pécs 2001 ISBN 963-368-152-9 Tartalom: Bevezetés A KERESZTES HADJÁRAT ESZMÉJE A kihirdetés A

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA DISPUTA Rehabilitálni, de kit? 2006 szeptemberében a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottságának javaslatára a köztársasági elnök a honvédelmi miniszter ellenjegyzésével posztumusz helyreállította

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526)

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526) A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA 2. A Török Birodalom megerősödése 1. II. Lajos uralma (1516 1526) II. Ulászló meghal 1516-ban, utódja kilencéves fia, II. Lajos II. Lajos reformokat dolgoztatott

Részletesebben

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Barta Gábor Hegyi Klára Kertész István EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Források a történelem kezdeteitől 17 M-ig A szakmunkásképző iskolák I. osztálya számára Tankönyvkiadó, Budapest, 1984 Tartalom Élet az

Részletesebben

A KERESZTES HADJÁRATOK TÖRTÉNETE

A KERESZTES HADJÁRATOK TÖRTÉNETE A KERESZTES HADJÁRATOK TÖRTÉNETE Steven Runciman OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 1999. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Steven Runciman: A History of the Crusades Volumes 1-3, Cambridge University Press,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Free Scholler SZAKDOLGOZAT

Free Scholler SZAKDOLGOZAT ARS ENSIS Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület Free Scholler SZAKDOLGOZAT A II. keresztes hadjárat és előzményei Készítette: Weisz Attila Free Scholler jelölt ADATLAP Szakdolgozat készítésének éve 2012-2013

Részletesebben

Bayer Zsolt: Híd a múltba: Szíria III/2. - Krak des Chevaliers (2.)

Bayer Zsolt: Híd a múltba: Szíria III/2. - Krak des Chevaliers (2.) 2013 július 24. Flag 0 1 Átlag: 1 (1 szavazat) Mérték Jött tehát Tankréd, és miután elfoglalta a várat, alig tudunk róla valamit. Csak azt tudjuk, hogy egyre fokozódott a muszlim nyomás. 1142-ben a tripoliszi

Részletesebben

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Ez a sorozat két kötetben és négy részben követi végig az egyetemes és a magyar történelem f? sodrásait. A levezetések a történelmi ismeretek úgymond esszenciáját adják,

Részletesebben

V XVI. század. Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete

V XVI. század. Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete V XVI. század Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete Történelmi háttér Európa leggazdagabb és legszervezettebb állama. Konstantinápoly székhellyel a birodalom magába foglalta a Balkán-félszigetet, Kis-Ázsiát,

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS PÁLYÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ERŐSÍTÉSE A SZAKKOLLÉGIUMI HALLGATÓK KÉPZÉSÉN KERESZTÜL Válogatott tanulmányok

A TUDOMÁNYOS PÁLYÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ERŐSÍTÉSE A SZAKKOLLÉGIUMI HALLGATÓK KÉPZÉSÉN KERESZTÜL Válogatott tanulmányok A TUDOMÁNYOS PÁLYÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ERŐSÍTÉSE A SZAKKOLLÉGIUMI HALLGATÓK KÉPZÉSÉN KERESZTÜL Válogatott tanulmányok A TUDOMÁNYOS PÁLYÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ERŐSÍTÉSE

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán?

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moskovits Lajos 1860-as évek 1938 Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) 1873 1944 Klein Kálmán? 1910-es évek Klein Kálmánné (szül. Fischer

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV 1. TOTÓ 1. Hol tartották az Árpád-korban a legjelentősebb törvénynapokat? 1. Székesfehérvár 2. Esztergom X. Buda 2. Melyik terület élén állt a vajda? 1. Horvátország 2. Török Birodalom X. Erdély 3. Melyik

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

XLI. ÉVFOLYAM SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL

XLI. ÉVFOLYAM SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL GÉPIPAR XLI. ÉVFOLYAM 2010. 11.-12. SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL 2 XLI. ÉVFOLYAM 2010. 11.-12. SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI

Részletesebben

A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK

A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK 1. A háborúk okai: a perzsák elfoglalják Kisázsia partvidékét és megszállják az ottani poliszokat, pl. Milétoszt el kell dönteni, ki kereskedjen az Égei-tengeren: a görögök vagy

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

A játék célja. A játék tartozékai. A játéktáblák

A játék célja. A játék tartozékai. A játéktáblák Szabályfüzet A középkorban minden nemesnek az volt a legfontosabb, hogy minél nagyobb terület fölött uralkodjon, és minél nagyobb befolyást szerezzen a királyi udvarban. A beházasodás más nemesi családokba

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Stern Nuhim 1860-as évek 1940 Név ismeretlen 1860-as évek 1939 Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek 1942

Részletesebben

Információk a Khan Wars 4.5 verzióról

Információk a Khan Wars 4.5 verzióról Információk a Khan Wars 4.5 verzióról I. Új nép hozzáadva Perzsák A perzsa nép bónuszai: - +10% fémtermelés - 10% olcsóbb Íjászok - 10% gyorsabb Ostromgép készítés - 20% több hadjárat - 20% nagyobb Fal

Részletesebben

Családfa. P. Ignácné (szül. Kohn Erzsébet) 1875 1931. Fk. Fülöpné (szül. Lőwinger Karolina)? 1920. P. Ignác 1867 1942/43. Fk. Fülöp? 1920. Apa.

Családfa. P. Ignácné (szül. Kohn Erzsébet) 1875 1931. Fk. Fülöpné (szül. Lőwinger Karolina)? 1920. P. Ignác 1867 1942/43. Fk. Fülöp? 1920. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Fk. Fülöp? 1920 Fk. Fülöpné (szül. Lőwinger Karolina)? 1920 P. Ignác 1867 1942/43 P. Ignácné (szül. Kohn Erzsébet) 1875 1931 Apa F. Hugó

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: általános iskola Évfolyam: 5. Vizsga típus: írásbeli,szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

szegénységetekkel zavarba hoztok A vállalt szegénység

szegénységetekkel zavarba hoztok A vállalt szegénység SZKC 208_03 szegénységetekkel zavarba hoztok minket A vállalt szegénység tanulói szegénységetekkel zavarba hoztok minket 8. évfolyam 21 D1 A csoportmunkák témáihoz kapcsolódó összefoglalók I. Készítsetek

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben