Akeresztes hadjáratokkal III. Béla

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akeresztes hadjáratokkal III. Béla"

Átírás

1 FIGYELÕ Magyar király a Szentföldön II. András keresztes hadjárata, Szíriai magyar tudományos együttmûködés keretében magyar régészek tárják fel a Szentföld egyik legnagyobb keresztes erõdítményét, Margat várát. A következõ két cikkben a keresztes hadjáratok magyar vonatkozású történeti hátterét, illetve a vár feltárásának részleteit ismerhetik meg olvasóink. Keresztesek és muszlimok halálos küzdelme. Miniatúra Bouillon Gottfried lovagregényébõl, 14. század Akeresztes hadjáratokkal III. Béla király ( ) kora elõtt Magyarország csak átvonulási útvonalként került kapcsolatba. Az I. keresztes hadjárat idején (1096) Könyves Kálmán király ( ) csapatai több nyugati keresztes seregrészt szétvertek, s csak a Bouillon Gottfried vezette fõsereg útja volt zavartalan. A Jeruzsálem elvesztése miatt életre hívott III. keresztes hadjárat során (1189) átvonult Magyarországon Barbarossa Frigyes ( ) németrómai császár. Magyarország ekkor találkozott elõször a lovagi kultúrával és szokásokkal, a lovagi tornával. A német keresztesekkel tartó írástudók pedig Attila királynak a Nibelung-énekbõl ismert uralmi központjait a magyar városokkal azonosították. III. Béla fogadalma III. Béla keresztes fogadalomtételének idõpontja nem ismert, egyházjogi szempontból azonban rendkívüli jelentõségû. III. Ince pápa ( ) ugyanis erre hivatkozva jelentette ki a Keresztes hadjáratok Kronológia, november II. Orbán pápa ( ) keresztes hadjáratot hirdet a clermont-i zsinaton. Cél: visszafoglalni Palesztinát, amelyet 1076-ban a szeldzsuk törökök elfoglaltak. (Az arabok a térség korábbi urai a szent helyeket tiszteletben tartották, míg a szeldzsuk törökök az emlékhelyeket meggyalázták, a zarándokokat bántalmazták.) Az I. keresztes hadjárat, melyet az itáliai kereskedõvárosok és a római egyház támogat. A vezérek Bouillon Gottfried és testvére, Balduin lotharingiai, illetve I. (Tarantói) Boemund és unokaöccse, Tankréd itáliai normann hercegek nyugat-európai mintára feudális államokat alapítanak (Antiochia, Edessza, Tripolisz), élükön hûbérurukkal, a jeruzsálemi királlyal. A 12. század folyamán a hódítások védelmére megalakulnak az egyház lovagi szervezetei, a lovagrendek: a templomosok, a johanniták és a Német Lovagrend Bouillon Gottfried vezetésével keresztes had érkezik Magyarország ha- Keresztes lovagok kérnek átvonulási engedélyt a magyar királytól tárára (szeptember 20.), a Lajta folyóhoz. A herceg és Könyves Kálmán magyar király ( ) között tárgyalások kezdõdnek a keresztesek magyarországi áthaladásának feltételeirõl. A had október november folyamán Kálmán király engedélyével és személyes kíséretével békésen átvonul Magyarországon A keresztesek elfoglalják a szíriai tengerpartot. Az elszenvedett vereség (Dorylea) után az anatóliai szeldzsukok központjukat Ikonium (Konya) környékére helyezik Bouillon Balduin elfoglalja Edesszát, és megalapítja az Edesszai Grófságot ( ). Kilenchavi ostrom után Tarantói Boemund vezetésével a keresztesek elfoglalják Antiochiát Kis-Ázsia déli részén (június 28.), és megalapítják az Antiochiai Fejedelem- 3

2 4 haza kellett térni, illetve a következõ tavaszig várni az indulással. A király kíséretébõl név szerint ismerjük az elõkelõeket, többek között a gyõri és egri püspököt, a pannonhalmi apátot, a késõbbi kalocsai érseket, a világi méltóságok közül a tárnokmestert és a pohárnokmestert. Másik forrásunk is megerõsíti Spalatói Tamás szavait. Valamikor május közepe elõtt a magyar király követei, a johanniták magyarországi perjelje, Pontius de Cruce és Sándor erdélyi prépost szerzõdést kötöttek a velencei dózséval tíz nagy szállítóhajó bérletérõl. A díj kifizetését aprólékosan szabályozták, s a hajóknak Szent Jakab ünnepén, július 25-én már Spalatóban kellett volna lenniük. A megrendelt típushoz tartozó hajók mintegy 500 katonát vagy 150 lovat szállíthattak. A királynak tehát még további, nagyszámú, kisebb térfogatú hajó bérlete esetén is egy-kétezer fõnyi lovas és legalább még egyszer olyan nagyságú kíséret átszállítására nyílt alkalma. Spalatói Tamástól tudjuk, hogy Anconától és Zárától is béreltek hajókat. Kézai Simon pedig arról tudósít krónikájában, hogy II. András királyt székely lovasok is elkísérték. Bár az V. keresztes hadjárat a tömegek részvételével és lelkesedésével indult, mégis az európai periféria keresztes háborúja maradt, Nyugat-Európa alig mozdult. A legújabb feldolgozások sem becsülik a magyar és osztrák lovagsereg együttes létszámát négyezer fõnél többre. A létszám korlátlan növelésének anyagi természetû akadályai is lehettek. Andrásnak hitelt kellett felséget ( ), amelynek uralkodója Boemund ( , ) lesz Bouillon Gottfried vezetésével a keresztesek öthetes ostrom után elfoglalják Jeruzsálemet (július 15.). A keresztes lovagok lemészárolják a zsidókat és a muszlimokat. Megalakul a Jeruzsálemi Királyság (1100). Tankréd itáliai normann lovag Antiochia és Jeru- Jeruzsálem kifosztása. Miniatúra, 14. század zsálem elfoglalásakor tanúsított vitézségéért Gottfriedtõl megkapja Galilea fejedelemségét (1099/ ). Megerõsíti, és székhelyévé teszi Tibériast Gottfried halála után testvére foglalja el a Jeruzsálemi Királyság trónját I. Balduin néven ( ), aki az Edesszai Grófság trónját unokaöccsének, II. Balduinnak adja át. I. Balduin rendezi az állam viszonyát Rómával, sorozatos háborút visel Egyiptom és Perzsia ellen, meghódítja Akkont (1104), Tripoliszt, Bejrútot és Szidónt (1110) II. Balduin ( ) örökli Jeruzsálem trónját. Meghódítja Türoszt (1124), és ezáltal a teljes szír és palesztin tengerpart az ellenõrzése alá kerül. Támogatja a templomosok lovagrendjének megalapítását. A Jeruzsálemi Királyság az õ uralkodása alatt éri el legnagyobb kiterjedését, a keresztesek egészen a Nílusig nyomulnak elõre A mohamedánok elfoglalják Edesszát, ezzel szabaddá válik az út számukra a keresztes államok és Antiochia felé. Támadásuk kiváltja a második keresztes hadjáratot ( ), amely azonban eredménytelen, noha a német (III. Konrád [ ]) és a francia király (VII. Lajos [ ]) vezeti III. Jenõ pápa ( ) felhívást intéz VII. Lajos francia királyhoz, amelyben a II. keresztes hadjárat elindítására szólítja fel. Clairvaux-i Szt. Bernát (a ciszterci szerzetesek vezetõje) az ügy mellé áll, prédikációi mozgósítják a francia és a német területeket A II. keresztes hadjárat során III. Konrád német király hatalmas sereggel vonul át Magyarországon (június). Vele van Freisingi Ottó püspök, akinek történeti munkái fontos, bár elfogult leírását folytatás a 6. oldalon keresztes eskü örökölhetõségét, azt, hogy a kötelezettségek apáról fiúra szállnak. Mivel Béla két fia közül Imrét szánta királynak, a hadjárat teljesítését András hercegtõl várta, s rá hagyta az ahhoz szükséges anyagiakat is. Az Imre és András között kitört trónharcok ( ) azonban késleltették a hadjáratot. A fogadalom után húsz évvel több ok együttesen indította az akkor már II. András néven uralkodó királyt ( ) a részvételre. Az V. keresztes hadjáratra ( ) András unokatestvérével, VI. (Babenberg) Lipót osztrák herceggel (akinek édesanyja II. Géza magyar király [ ] Ilona nevû leánya volt) közösen készült elindulni. III. Honorius pápa ( ) üdvözölte a magyar király elhatározását, és február 11-én a kereszteseket megilletõ jogi védelemben részesítette õt. András részérõl a hadjárat terve együtt járt a magyar fennhatóság erõteljesebb érvényesítésének igényével a Magyarországot övezõ országokban, mindenekelõtt Halicsban, Dalmáciában és a Balkánon. (Ennek érdekében telepítette le például 1211-ben a Német Lovagrendet a Barcaságban.) A konstantinápolyi latin császár leányával kötött házassága (1215) után pedig felmerült az éppen megüresedõ konstantinápolyi trón elfoglalásának gondolata is, ám ennek esélyei csekélyek voltak. A hadsereg létszáma Odafelé András a tengeri utat választotta. Székesfehérváron, Zágrábon át vonult a tengerpartra, Spalatóba (a mai Splitbe), ahova augusztus 23-án érkezett meg. A város világi és egyházi elõkelõi nagy pompával fogadták. A sereg nagyságáról mind a kortársak, mind a modern kutatók véleménye megoszlik. Tamás, a történetíró spalatói fõpap tízezer fõs seregrõl ír, de hangsúlyozza, hogy számukat a magyarok elõtt a városba megérkezett szász keresztesek, az osztrák herceg vitézei is gyarapították. Szemtanúként rögzíti, hogy a hajókra az elindulni szándékozók nem fértek fel, sokuknak II. András keresztes hadai élén. Miniatúra a Képes Krónikából, 14. század OSZK

3 5

4 mezni, ami ekkor, a megelõzõ száraz évek után, nehézségbe ütközött. A keresztesek ezért indultak elõször a termékenynek tartott déli síkságra, az Akkon melletti Riccardana (Tell Kurdana) felé, ahol tábort vertek. November 3-án a jeruzsálemi pátriárka, Rudolf és Vitry Jakab (Jacques de Vitry) akkoni püspök személyesen jelent meg András király és Lipót osztrák herceg elõtt az évi hattíni csatában elveszett Szentkereszt-ereklye egy megmaradt darabkájával. A király és a herceg mezítláb járultak az ereklyéhez, térdre borultak és megcsókolták. Állítólag ekkor csodák csodájára a kereszt korábban elvesztett darabkáját is meglelték, miközben a papok hangos könyörgéssel fohászkodtak az égiekhez a hadjárat sikeréért. Al-Ádil szultán fia, al-muazzam Nábluszból figyelte a keresztesek mozdulatait, de apja nem engedte, hogy megtámadja õket, inkább visszavonult elõlük Adzslúnba. A keresztesek november 4-én indultak el, felderítették a Tábor-hegyi erõd környékét, november 10-én átkeltek a Galileai-tenger közelében a Jordánon, a vízparton észak felé több irányba is megindultak, majd Jákob gázlóján túljutva visszatértek Akkonba. Közben gazdag zsákmányra tettek szert: Beiszan (Bajszán) kifosztását és az ott szerzett nagy zsákmányt emelik ki a források. Egyúttal zarándokfogadalmukat is teljesíthették, fürödtek a Jordánban, olyan szent helyeket látogattak meg, mint Kafarnaum, ami nagy tiszteletnek örvendett Jézus prédikációi és csodái miatt. Szaladin és a jeruzsálemi király, Guido Lusignani hadai Hattínnál megütköznek 1187-ben. A gyõztes Szaladin összezúzza a király kezében lévõ ereklyetartót. Kódexillusztráció Szaladin Oroszlánszívû Richárd táborában. Kódexillusztráció rály a hazafelé tartó úton osztrák fogságba esik, és csak váltságdíj ellenében szabadul ki.) A keresztes háborúkban kitûnt Lusignan család tagja, Guido (miután 1187-ben elvesztette trónját a Jeruzsálemi Királyságban) Ciprus szigetét kapja hûbérbe Oroszlánszívû Richárdtól. Guidót öccse, II. Amalrik követi a ciprusi trónon, aki 1197-ben felesége révén jeruzsálemi király is lesz. II. Amalrik megalapítja a ciprusi dinasztiát. A férfiág 1267-ben kihal, a nõi ág 1473-ig uralkodik III. Béla keresztes hadjáratot tervez, amely azonban betegsége miatt meghiúsul. Fogadalma teljesítését kisebbik fiára, András hercegre (a késõbbi II. András király) bízza, aki a megbízást trónra lépése után teljesíti is Az Imre magyar királyt ( ) támogató III. Ince pápa ( ) felszólítja András herceget, hogy induljon a Szentföldre fogadalmát teljesíteni, különben kiközösíti. A pápa megtiltja Andrásnak, hogy a bátyja ellen lázadást szítson, ugyanakkor megengedi Imre híveinek, hogy amíg az ország békéje nem áll helyre, elhalasszák a keresztes hadhoz való csatlakozásukat A IV. keresztes hadjárat és a Bizánci Császárság bukása. A Szíriába készülõ francia olasz lovagsereg Velence szövetségében Bizánc ellen fordul, beavatkozik a császári család viszályaiba, majd 1204-ben beveszi és kifosztja Konstantinápolyt. A hódítók felosztják a birodalom területét: a szigetek zömét Krétával együtt Velence kapja meg, és ezzel megveti az alapját földközi-tengeri gyarmatbirodalmának. A szárazföldön a keresztesek vezérei alapítanak államokat (Athén, Akhaia, Thesszaloniké stb.), amelyek névleges hûbérura a Konstantinápolyban székelõ latin császár. (Az elsõ uralkodó a flandriai I. Balduin [ ].) A Bizánci Birodalom utódállamai, a nikaiai, epiruszi és trapezunti fejedelemségek megõrzik függetlenségüket, a nikaiai fejedelem a császári címet is viseli Megkezdõdik a gyermekek keresztes hadjárata, több tízezer gyermek hal meg vagy lesz rabszolga. folytatás a 9. oldalon 7

5 Támadás Tábor és Beaufort ellen Rövid akkoni pihenés után a tényleges katonai akciók Tábor hegyének a megtámadásával indultak el, ami már kezdettõl fogva szerepelt a keresztény haditervekben. A pápai udvart is aggodalommal töltötte el az erõsség emelésének híre, s arról is tudtak, hogy Tábor vára létesítésében al-ádil és fia, Muazzam véleménye eltért egymástól. A hatalmas erõd egy kiemelkedõ, 600 méter magas sziklás fennsíkon épült, 77 torony s kétezer fõs helyõrség védte. Akkonból a Galileai-tenger felé vezetõ utakat ellenõrizte, így a keresztény állam elemi stratégiai érdekeit sértette. A keresztesek november 30-án érkeztek a vár alá, valószínûleg András nélkül. Egy helyi renegát vezetõ segítségével sikerült egy rejtett ösvényt találniuk a várhoz, ködös, borongós idõben észrevétlenül megközelítették, s december 3-án János király vezetésével rátámadtak a várnagy csapatára, s legyõzték azt. A kezdeti meglepetést azonban úgy tûnik, nem sikerült kihasználniuk, s a vezérek János királyt is beleértve visszarendelték a várba betörni készülõ csapatokat. A taktikát végül igazolta az idõ, ugyanis néhány hónapon belül a muszlimok önként feladták, lerombolták és kiürítették Tábort. A keresztesek végül december 7-én indultak vissza Akkonba. Francia források szerint András kényelmi szempontokat követve az utolsó két hadjárat idején Akkonban maradt. A megfontolt, a szentföldi harcok kegyetlenségét jól ismerõ helyi vezérekkel szemben létezett a keresztesek 8 Tábor-hegy látképe. Az erõd romjain ferences és görög ortodox templom épült között egy forrófejû, kalandvágyó mag. Az õ akciójuk lehetett a Szidón ura, Balian bölcs tanácsa ellenére félezernyi lovassal december közepén megindított támadás a Libanon-hegységen át, Beaufort vára irányába. A hideg, havas, nyirkos idõben a helyi araboknak nem volt nehéz a hegyek között meglepni a dél-libanoni Mashgaráig eljutó lovasokat, s nagy veszteséget okozva nekik visszafordulásra kényszeríteni õket. Felesleges jelenlét? II. András pár hónap alatt rájött arra, hogy a rendelkezésére álló katonai erõ elégtelen meghatározó hadmûveletek indítására, a muszlimok részérõl pedig semmiféle azonnali veszély nem leselkedik a keresztesekre. Azt is tudhatta, hogy a keresztes hadjárat fõ célja Fordulat a magyar részvétel értékelésében Beaufort várának romjai. A 12. században épült vár a Türosz és Damaszkusz közötti utat ellenõrizte Egyiptom megtámadása lesz, aminek ismeretében jelenlétét még feleslegesebbnek ítélhette. Az telén elszenvedett érzékeny katonai vereség s megbetegedése Spalatói Tamás megjegyzése szerint megmérgezése decemberben talán még inkább megerõsítette elhatározásában, hogy seregét hazavezeti. Közben a hadait megelõzve Tripoliszba ment. Erre kiváló alkalmat kínált IV. Bohemund és Melisande, Hugó ciprusi király testvérének házasságkötése, amire január 10-e körül került sor. A látogatásra rokoni szálai lévén unokatestvére az antiochiai fejedelem feljogosították. A johannita lovagrend legjelentõsebb erõdítményeit, Margat és Krak várait is innen látogatta meg. (Ennek köszönhetõ, hogy név szerint ismerjük a magyar király közvetlen fõúri kíséretének névsorát.) Napjainkban James Ross Sweeney és James Powell értékelése jelent fordulatot II. András hadjáratának hagyományosan negatív megítélésével kapcsolatban. Õk ideológiatörténeti és hadtörténeti meggondolásokból tartják a szentföldi magyar részvételt korszakos jelentõségûnek, ami figyelembe véve a keresztes hadjáratok során az elhanyagolható cseh és lengyel részvételt, nem alaptalan. Magyar katonai egységeknek a középkorban földrajzilag és létszámukat tekintve ez volt a legnagyobb szabású vállalkozása, amit kisebb veszteségektõl eltekintve kitûnõ eredménnyel oldottak meg. Végül is nehezen megmagyarázható, hogy Jeruzsálem visszafoglalását, a muszlim fõerõk legyõzését mindmáig miért II. András példásan felszerelt, de nem különösen nagy létszámú csapataitól várja el a hazai és nemzetközi történetírás. Végeredményben sokkal inkább azokkal lehet egyetérteni, akik a magyar keresztes hadjáratban annak jelét látják, hogy a fénykorára jutott Magyar Királyság teljes mértékben beleolvadt a latin keresztény népek közösségébe. Meglepõ módon a mai történészek sokkal pozitívabban ítélik meg a király teljesítményét, mint maguk a kortársak. V. L.

6 Magyar tapasztalatok A magyarok a hadjárat során tanulmányozhatták a szentföldi várrendszert, és saját szemükkel gyõzõdhettek meg a lovas és gyalogos harcászat kombinatív alkalmazásáról, vagy a számszeríjászok nagy gyakorlati hasznáról. A jeruzsálemi jogfejlõdés a magyar Aranybullára is hatással lehetett. A szentföldi örökségnek kézzelfoghatóbb csoportját jelenti az az éremegyüttes, amely 1982-ben került a budapesti Nemzeti Múzeumba. A 32 keleti érem a 12. század közepétõl különféle jeruzsálemi, tripoliszi, antiochiai stb. vereteket tartalmaz. Feltételezhetõ, hogy a Szentföldrõl 1217 után különbözõ idõpontokban hazatérõ magyar keresztesek egyike hozhatta magával. Dicstelen hazatérés? III. Boemund dénárja A magyarok hazatérésének megítélését a többi keresztes csapat szentföldi tartózkodásának vizsgálata teszi árnyaltabbá. II. András ugyanis mindössze fél évvel töltött kevesebb idõt a tengerentúlon, mint az átlagos keresztesek. A világi arisztokrácia által itt eltöltött idõ alig haladta meg az egy évet, a klérus tekintetében ez még rövidebb volt. De vannak ellenpéldák is. VI. Lipót herceg (akinek felesége a bizánci császár unokája volt) a megszállott keresztesek közé tartozott, aki még 1212-ben az albigensek ellen, majd onnan Hispániába vonult. Az V. keresztes hadjáratban is két évig tartózkodott a Szentföldön, majd onnan Rómába ment, hogy érdemeit aprópénzre váltsa. El is érte hercegségére az egyházi kiközösítés korlátozását. A Szentföldön a katonai és politikai vezetés folyamatosságát János király, a pápai legátus, a lovagrendek vezetõi és a jeruzsálemi pátriárka képviselte. A hadsereg folyamatosan cserélõdött és változott, akik már harci tapasztalatra tettek szert, hazatértek. Maga János király is belpolitikai okokból idõ elõtt kényszerült hazatérni, ami érzékeny veszteséget okozott a kereszteseknek. András értesülhetett a magyarországi közállapotok kedvezõtlen alakulásáról is, késõbb a pápa elõtt ezzel mentegette hazatérését. A Szentföldön maradottak azonban minden nagyobb hazatérõ egység esetében úgy érezték, hogy cserbenhagyták, elárulták õket. Uralkodói diplomácia A hazafelé választott úton András feltûnõen nagy diplomáciai aktivitást fejtett ki. Úgy viselkedett, ahogyan az egy európai középhatalom fejétõl elvárható: tárgyalt az útjába esõ államok fejeivel, frigyeket hozott létre, diplomáciai szövetségeket szövögetett. Tarszoszban, a kilikiai Örményországban Leó örmény király leányát András herceggel jegyezte el, a niceai görög császár, Theodorosz Laszkarisz leányát, Máriát pedig Béla nevû fiával, Mária leányát pedig II. (Aszen) Iván (János) bolgár cárral. Az örmény eljegyzéstõl eltekintve a házasságok rövidesen meg is köttettek. A hadjárat egészen békés vonatkozásaihoz tartoznak azok a híradások, miszerint András drága pénzen értékes ereklyékre tett szert, így Szent István protomártír és Antiókhiai Szent Margit koponyájára. A kortárs krónikások tendenciózus beállítása a bûnösen és szégyenletesen hazatérõ magyar királyról azonban máig hatóan befolyásolták az utókort az események megítélésében. VESZPRÉMY LÁSZLÓ IX. (Szent) Lajos francia király elindul a VII. keresztes hadjáratra 1270-ben. Francia miniatúra, 14. század II. András magyar király ( ) atyja utolsó kívánságára és a pápa többszöri sürgetésére keresztes hadjáratot (V.) vezet a Szentföldre. Csapatainak tengeri szállítása fejében Velence javára lemond Záráról. A hadjárat során eljut Akkon városáig, komolyabb harcokra azonban nem kerül sor Az V. keresztes hadjárat alkalmával II. Frigyes császárnak ( ) sikerül viszszaszereznie Jeruzsálemet az egyiptomi szultántól (1229), de a város 1244-ben végleg elvész a keresztények számára. A császár a seregében kitört pestisjárvány miatt visszafordul, ezért IX. Gergely pápa ( ) kiközösíti A VI. keresztes hadjáratban IX. (Szent) Lajos francia király ( ) Egyiptom és a keresztény palesztin városok felszabadítására indul. Elfoglalja Damiette-et (1249), de a Nílus deltájában, Manszuránál vereséget szenved, és fogságba esik. Magas váltságdíj ellenében szabadon engedik (1250), megerõsíti Akkont, és visszatér Franciaországba (1254). Ez az utolsó nagy vállalkozás, amely a palesztinai keresztény államok felmentésére irányul Az Antiochiai Fejedelemséget elfoglalják I. Baibarsz mameluk (török és kaukázusi származású, katonai szolgálatot teljesítõ, felszabadított rabszolgák) szultán ( ) seregei IX. (Szent) Lajos francia király újabb keresztes hadjáratot indít, de Tunisz ostrománál pestisben meghal. (Ezt a hadjáratot tekintik az utolsó keresztes hadjáratnak.) Az egyiptomi mamelukok elfoglalják a keresztesek utolsó közel-keleti erõdjét, Akkont. A keresztények kiürítik Türoszt, Bejrútot és Szidónt. Ciprus 1489-ig megmarad a Lusignan-ház, Rhodosz pedig 1523-ig a johannita rend uralma alatt. Összeállította: OPRÁN EMESE 9

7 TARTALOM Veszprémy László: Magyar király a Szentföldön 3 Kronológia, (Oprán Emese) 3 Major Balázs: Keresztes vár a szíriai Margatban 10 VÍZ ÉS TÁRSADALOM Andrásfalvy Bertalan: Élet az ártérben 15 DISPUTA Romsics Ignác: Magyarország a II. világháborúban 18 Kronológia, (S. P.) 19 A katonai rehabilitáció kérdéséhez (Farkas Ildikó) 24 Sipos Péter: A magyar katonai elit és a rehabilitáció 28 RENDSZERVÁLTÁS Borhi László: A Szovjetunió összeomlása és az USA 30 Hírek Kõkorszaki (paleolit) kultúra Indiában Mengele és a brazíliai fiúk A druidák Szkíta aranykincsek a Nemzeti Múzeumban (Farkas Ildikó) 33 A régi Erdély népeinek képeskönyve 35 Melléklet: Miskolczy Ambrus: A szabadkõmûvességtõl a nyilvánosságig Címlapon: A Kalocsai Sárköz térképe, 1768 (OSZK Térképtár) Lásd cikkünket a 15. oldalon! Támogatónk: Szerkesztõ: Glatz Ferenc A szerkesztõség tagjai: Burucs Kornélia, Demeter Zsuzsanna, Fodor Pál, Kertész István, Sipos Péter, Szász Zoltán, Zsoldos Attila Olvasószerkesztõ: Kovács Éva Munkatársak: Farkas Ildikó, Kocsis Gabriella, Bognár Katalin, Horváth Imre (számítógépes tördelés), Nagy Béla (térkép) Szerkesztõségi titkár: Oprán Emese Megjelenik évente tízszer. Elõfizetési díj 2009-re: 3200 Ft. Felelõs kiadó: História Alapítvány. Szerkesztõség: 1014 Bp., Úri u. 53. Tel.: /615, 623, 625; tel./fax: Levélcím: Pf. 9. Bp., Bankszámlaszáma OTP Devizaszámlaszámok: Budapest Bank Rt Bp., Hercegprímás u. 5. USD HU ; Euró HU Adószám: Szedés, tördelés: MTA TTI Kiadványcsoport. Nyomdagrafikai elõkészítés: Krónikás Bt., Biatorbágy Nyomás: MESTERPRINT Kft., Budapest, Vak Bottyán u /B Terjeszti: LAPKER Rt. és alternatív terjesztõk. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág. Elõfizethetõ közvetlen a postai kézbesítõknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál (Bp. VIII. ker., Orczy tér 1. Tel.: ; postacím: Bp., 1932). További információ: HU ISSN Index:

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

Komáromi László A BIZÁNCI HATÁS KÉRDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYAR JOGBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOGBAN Doktori értekezés Budapest, 2007 Témavezető: Prof. Dr. Zlinszky János Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

Amiről szólnunk kell

Amiről szólnunk kell Botos László Amiről szólnunk kell A magyar történelemírás, tanítás és kutatás egyik legnagyobb szerencsétlensége, hogy még ebben a trianoni és az 1945 utáni kommunista lelket és szellemet kilúgozó időszakban,

Részletesebben

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége Szentnek kiáltjuk Prohászka Ottokár jelentősége Prohászka Ottokár jelentőségét csak a magyar katolikus egyház történetének egészében mérhetjük fel. Ennek tükrében azonban számos, ma is élő, máig a megértést

Részletesebben

História 1994-07. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1994-07. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1994-07 História 1994-07 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset NEKÜNK MOHÁCS KELL? I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset Copyright 2014 Hungarian Business Case Society Az esetet Ábrahám Zsolt és Nemes Bence készítette elemzés céljára,

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

UTAZÁSOK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN

UTAZÁSOK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN ly- DÜM A KÉ K I r A l v s A g UTAZÁSOK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN DÜMMERTH DEZSÓ A KÉT HUNYADI p a n o r á m a TARTALOM l-.lső fejezet A szereplők felv o n u ln ak... 9 A magyar királyeszme megtörése...

Részletesebben

I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN

I. NAGY LAJOS MAGYAR ÉS LENGYEL KIRÁLY HADMŐVELETEI ÉS MAGYAR KATONÁINAK SZEREPE LENGYELORSZÁG VÉDELMÉBEN HADITECHNIKA TÖRTÉNET Ott valának, midın Lengyelország népe Másodízben térdelt nagy Lajos elébe, Ki utólszor vonta fegyverét, -- a litván Zendülık haragját hódolni tanítván. (Arany János: Toldi estéje

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 2. szám 2006. június Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2006. június Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet. időszaki kiadvány III. évfolyam 2. szám Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet. Berzsenyi Dániel

Részletesebben

A német magyar kapcsolatok a 12. század közepén és az erdélyi szászok betelepítése

A német magyar kapcsolatok a 12. század közepén és az erdélyi szászok betelepítése HARALD ZIMMERMANN A német magyar kapcsolatok a 12. század közepén és az erdélyi szászok betelepítése Jóllehet a kortárs krónikások hallgatnak róla, megbízható forrásokból, oklevelekből tudjuk, hogy az

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

IV. SZÍNRE LÉPNEK A HUNOK

IV. SZÍNRE LÉPNEK A HUNOK IV. SZÍNRE LÉPNEK A HUNOK Az inogó római birodalom A III. és IV. század folyamán, a már néhány évszázada a Kaszpi-tengertől keletre elterülő füves pusztaságokon élő, állandó mozgásban levő hun társadalom,

Részletesebben

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla Bevezető Közhelyszámba megy annak kimondása, hogy a magyarországi cigányság olyan társadalmi

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZMÁN HÓDÍTÁS 4 ÉLET A VÉGVIDÉKEN 7

TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZMÁN HÓDÍTÁS 4 ÉLET A VÉGVIDÉKEN 7 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZMÁN HÓDÍTÁS 4 ÉLET A VÉGVIDÉKEN 7 A VÉGVÁRI VONAL 7 A VÉGVÁRAK SZEMÉLYZETE 8 MINDENNAPOK 9 VITÉZEK MINDKÉT OLDALON 10 VITÉZEK 11 A PORTYÁZÁS 11 A KÓTYAVETYE 12 RABOK

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

Bibliaoktatói kar Írás a falon Dániel könyve 5. fejezetének írásmagyarázata Jáki Péter Budapest 1999

Bibliaoktatói kar Írás a falon Dániel könyve 5. fejezetének írásmagyarázata Jáki Péter Budapest 1999 Bibliaoktatói kar Írás a falon Dániel könyve 5. fejezetének írásmagyarázata Jáki Péter Budapestt 1999 Rembrandt:: Belsazár lakomája The Feast of Belshazzar c. 1635 ; Oil on canvas, 167 x 209 cm National

Részletesebben