TRUX BÉLA AKKON I. Aba Könyvkiadó Budapest,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TRUX BÉLA AKKON I. Aba Könyvkiadó Budapest, 2012 3"

Átírás

1 2

2 TRUX BÉLA AKKON I. Aba Könyvkiadó Budapest,

3 Akkon I. A templomos lovag Trux Béla, 2012 Szerkesztô Tamási Izabella Tipográfia, tördelés Soltész Attila Borítóterv Sobota Felelôs kiadó Az Atlantic Press Kiadó igazgatója 1114 Budapest, Bartók Béla út 55. Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mû bôvített, illetve rövidített kiadásának jogát is. A kiadó írásbeli engedélye nélkül sem a teljes mû, sem annak része semmilyen formában akár elektronikusan vagy mechanikusan, beleértve a fénymásolást és bármilyen adattárolást nem sokszorosítható. 4 Aba Könyvkiadó, 2012 ISBN

4 14

5 1. Susanne Az Úr esztendejének tavaszán, a Német-római Császárságban a Rajna felsô folyása mentén, közel a forrásvidékhez üde, zöld illatú hajnal ébredezett a bércek mögül elômerészkedô nap erôtlen sugarai alatt. A madarak korán keltek, énekszóval köszöntötték a napot. A tisztásokon ôzek legelésztek, az avarban vaddisznók turkáltak friss gyökerek után. Az irtás szélén magányos toportyán ácsorgott az erdô sávja mentén, girhes, szerencsétlen teremtés. Az állatot a közeli erôdítmény felôl terjengô friss kenyér és fafüstbe keveredô sülô szalonna illata csalta elô az évszázados törzsek oltalma alól. Hosszasan, nyálcsorgatva figyelte a meredély tetején terpeszkedô gerendavárat, a kôbôl rakott, magas öregtorony tövébôl kígyózó vékony füstcsíkot. Az éhség elegendô bátorságot adott neki, hogy az ember birodalmába merészkedjen; de ahhoz már nem eleget, hogy az úton aláereszkedô négy lovas és a mellettük ugrándozó kutya láttán ne oldalogjon vissza a hûvös sötétségbe. Hosszú, zord télnek nézünk elébe állította az ôsz kezdetén Giselle, a tiszttartó felesége, és igaza lett. Csaknem a teljes készletet felélték. Az utak lefagytak, hónapokig járhatatlanná tette ôket a hó és a jég. Mire beköszöntött a tavasz, a vidék lakói keservesen megsínylették az elôzô évi rossz hozamot. 15

6 A lovasok nagyokat kacagva léptettek az erdei úton. Legelöl a birtokúr, az ifjú Tristan von Zorn, jobbján a tiszttartója, Ulrich lovagolt. Mögöttük két poroszló, csak úgy a tisztesség végett, elvégre úriszékre mennek. A tél óta ez volt az elsô, és mint ilyen, fölöttébb sürgetô is. Igaz ugyan, hogy a hideg évszak alatt nemigen szükségeltetik a megülése, ám utána annál fontosabb. Lélegzetük gomolygó párát hagyott, s sûrûn járt körbe közöttük egy törkölypálinkás ónkulacs. Elég lesz! fordult hátra a tiszttartó a két katonához, és a kulacsért nyúlt. Berúgni nem kell! mérte végig ôket haragosan. Nagyot húzott a kaparós pálinkából, azután a nyeregtáskába rejtette. Az urának nem kínálta. Jól ismerte már: az ifiúr három kortynál többet sohasem ivott. A jókedvet nem zárták dugóra, a lovasok danorászását messzire vitte a szél. Az uraság is velük énekelt, akárha közülük való lenne, és a kutya is velük csaholt. Olykor elôre szaladt, máskor lemaradt, de leginkább a lovak lába között kóválygott keresztbe-kasul. Ulrich sóhajtozva káromkodott, valahányszor a lova megtorpant az elébe keveredô kutya miatt. Odasüss, Siegfried! Toportyán! kiáltotta el magát egyszer csak, az irtás mentén oldalgó farkasra mutatva. Kapd el! A kutya a vezényszóra fülét hegyezve megtorpant, kimerevedett testtartásban figyelte a távolban mozgó, aprónak tetszô állatot, azután nekiiramodott. Ellenkezô irányba szaladt, át a lovak között, gazdája mellé a túloldalra. Feltekintett Tristanra, és futtában prüszkölve megrázta magát. Nem értem, mit kedvelsz ezen a kutyán. Idétlen jószág, vadászatra sem jó morogta Ulrich. Tristan egykedvûen vállat vont, és visszafogta a lovát. A dombtetôrôl lélegzetelállító látvány tárult a szemük elé. 16

7 Domb hátán domb, zöld legelôk, tisztások váltották egymást a kelô nap fényében párolgó völgykatlanban. Tekergô, távoli bércek hófödte, csipkézett gerince keretezte körben a tájat. A mélyben apró falu bújt meg a fák között, kémények tucatjai ontották a füstöt az ég felé. Az egész vidéket a Rajna aranyszalagja vágta középen ketté, mielôtt sebes áramlata elveszett a dombhátak között. Tristan mindig megállt itt egy percnyi pihenôre, az egész világot magáénak érezte idefönt. Kísérete halkan beszélgetett mögötte. Ulrich a két katonának magyarázta, hogy Tile gazdára a télen többrendbeli panasz érkezett, miszerint hanyagul dolgozik, és nem látja el illômód a feladatát. Ezért elôreláthatólag nem fog megjelenni az úriszéken, s ha így esik, kerítsék elô, akár a föld alól is. Annyira belemerültek a részletekbe, hogy észre sem vették, hûbéruruk idôközben eltûnt mellôlük. Csupán a távolból hangzó rikoltásra eszméltek, s mire megugratták hátasaikat és utána iramodtak, Tristan elveszett a szemük elôl. Vágtatva lépték át a völgyben megbúvó kicsinyke falu határát, érkezésüket gyereksikoly és kecskék torzsalkodó mekegése jelentette be, már jóval azelôtt, hogy benyargaltak a fôtérre. Rendezett kis település volt, a legtöbb ház gerendákból épült, de itt-ott takaros kôházak is megbújtak a többi között. Lélekszámra közel százötven fôt számlált a tél kezdetén, ám a jelentések tanúsága szerint ez tavaszra alig százharmincra apadt. Az elöljáró, egy vastag bajszú, testes gazda hajbókolva sietett a vendégek elé. A közeli domboldal tövében álló emelvény felé terelte ôket, ami körül addigra összegyûlt a falu apraja-nagyja. A megenyhült idôjárás örömére az alacsony tribün a falu legöregebb fája alatt kapott helyet, rajta asztallal és egyetlen faragott székkel. Az úriszék rendszerint úrnak és parasztnak egyaránt nyûg. Elôbbinek elvonja a figyelmét a vadászatról és egyéb szórakozásról, utóbbit pedig feleslegesen tartja távol a munkájától. Így aztán mindenki igyekszik gyorsan túlesni 17

8 a kellemetlenségen. A parasztok rettegve néznek elébe, mert ilyenkor bizony elôveszik ôket. Hogy itt most mégis inkább ünnepnek tûnt az esemény, semmint szigorú számvetésnek, annak a birtokúr személye az oka. Igaz ugyan, egynémely béres és gazda homlokára mély redôket szántottak félelmeik, mert a paraszt már csak ilyen rigolyás és gyanakvó, nemigen bízik senki emberfiában, és nem is szíveli. Legfôképpen nem azt, aki nem közülük való, ne adj isten, egyenesen az uruk. De meg kell hagyni, az ifjú urat ha szeretni nem is szerették megbecsülték, és olykor hálát adtak érte az égnek. Tristan von Zorn, Edelweiß falu hûbérura! jelentette be Ulrich az egybegyûlteknek. Tristan kényszeredett mozdulattal foglalta el helyét a karosszékben. Az asztalon lévô sereskupára és a rozmaringos köleskásával rakott tálra ügyet sem vetett, a megjelenteket figyelte. Az úriszéken büntetés fejében a környék teljes lakossága köteles volt megjelenni, beleszámítva a közeli szénégetôket is. Egyedül a tüzeket ôrzôk, a vének és a vajúdós anyák jelentettek kivételt. Miután mindenki elcsitult, Ulrich felszólítására a családtagok és a szomszédok kelletlenül közölték a távolmaradók névsorát. Amikor Tile gazda neve elhangzott, a tiszttartó sokatmondó pillantást vetett Tristanra. Ahogyan azt elôre parancsba kapták, a katonák megindultak a falu végében álló kôépület felé. Tile gazda az ágyat nyomja közölte idegesen az elöljáró. Valami nyavalya lelte. Nemigen éri meg a következô dies Dominicát a nyomorult. Ezt majd az urad dönti el felelte Ulrich, aki nem látszott elégedettnek a válasszal. Várj! emelte fel a kezét Tristan. Ide ne citáld azt a szerencsétlen embert, még belehal a noszogatásba. Elég, ha meggyôzôdünk, igazat szólnak-e. Megölni nem kell. 18

9 Ulrich utánaszólt a két katonának, azok bólogatva visszaintettek. Bánj jól velük, és megdöfnek, döfd le ôket, és a lábad nyomát is megcsókolják vetette oda Tristannak félhangosan. Igaz. De ha belehal abba, hogy idecipelteted, abból nem származik haszon. Viszont ha felépül, az mindenkinek elônyére válik. Nem igaz? Az arca színe olyan, mint a hamu jelentették néhány perc múltán a katonák. Nem él az mán holnapig se. Arnulf fia Arnulf vagyok, uram! lépett az emelvény elé egy középkorúsága elején járó férfi. Tristanról a tiszttartóra nézett, nem igazán tudta eldönteni, melyikükhöz is beszéljen, így inkább lesütötte a szemét. Tile gazdának két lánya és egy kiskorú fia van, az asszonya nem bírná a munkát. Halála után átvenném a gazdaságát és az asszonyt is nôül venném, már ha az uraságtól engedélyt kapok rá. Erre még visszatérünk, amikor idôszerû lesz válaszolta Tristan. Tudomásunkra jutott, hogy több fát engedély nélkül kivágtatok közölte ezután Ulrich az emberekkel. Hûbéruratok a zord télre való tekintettel kegyesen úgy ítélkezett, eltekint a bírságtól. Sokan fellélegeztek. Tristan elmosolyodott a megkönnyebbült arcokat látva. Nem elôször engedett már el büntetést kisebb vétségek miatt. Tiszttartója gyakorta korholta lágyszívûségéért, maga is kihasználva, hogy kemény szavai uránál megtorlatlanok maradnak. De kegyetlen is tudott lenni, ha szükség volt rá. Ok nélkül viszont soha. Ha valaki vétkezett, megbüntette, keményen példát statuált rajta, hogy a többieknek jó ideig eszükbe ne jusson követni a renitenst. Ritka alkalmak voltak ezek. Legutóbb akkor élt a pallosjoggal, amikor az egyik béres ellene uszította a falut. 19

10 Az úriszék hosszúra nyúlt. A tél meggyötörte a parasztokat. A fagy tönkretette a szekérút felsô szakaszát, és az uradalmi csûröket is érte némi kár, sok mindent kell rendbe tenni. Az ölfák a part mellett várják, hogy leúsztassák ôket a fûrészmalomba. A télen megdöglött kilenc tehén a hûbéri állományból. A méhészetet is megviselte a fagy, hét méhcsalád kipusztult, a maradékot is sanyargatja valami nyû, mert nem repültek a szokott idôben, és ránézésre igencsak satnyák. Ebéd után Edelweiß vezetôivel bejárták a környéket. Tristan szerette kézben tartani birtokának dolgait. Néhány falu és tanya tartozott csak hozzá, így megtehette, hogy nap mint nap belovagolja a vidéket, az ugart, az irtást. Mindig saját maga vette szemügyre az évi termést, hogy csak annyi adót vessen ki jobbágyaira, amennyit elviselnek. A parasztok szívesebben dolgoznak abban a tudatban, hogy nem kell nélkülözniük télen. Ha emberei elégedettek, azt lelkesebb munkával honorálják. Amíg van mivel betömniük gyermekeik száját, amíg nem éheznek, addig nem szökdösnek el, nem állnak be banditának. Késô délután indultak haza. Tristan, hogy kiszellôztesse fejébôl a gondokat, a kíséretét hátrahagyva elôrelovagolt. A többiek nem eredtek a nyomába, már régen hozzászoktak a különcségeihez. Csendesen kaptattak felfelé az úton, hogy a szokott helyen, a keresztútnál várják be urukat. A fiú Sleipnir hátán becsörtetett az éledezô fák közé. A fenyves sötétzöldjét néhol lombhullatók sávjai törték meg, rügyfakadás elôtt állt az erdô. Kutyája, Siegfried Tristan egyik kedvelt hôsérôl kapta a nevét most is boldogan ugrándozott, néha esetlenül átszaladt a ló lábai között, de Sleipnir már hozzászokott a kutya furcsa viselkedéséhez. Siegfried, aki legyôzte a sárkányt! Persze kétséges volt, hogy a kutya képes lenne-e felvenni a harcot egy fenevaddal Ulrich szerint tyúkokkal sem, de ez a fiút a legkevésbé sem érdekelte, amikor ráakasztotta a nevet. 20

11 A maga húsz évével Tristan még mindig csaknem gyereknek érezte magát; hiába látott már annyi halált, hiába járt meg apjával nagy csatákat, az ártatlanság nem veszett ki belôle. Ez volt ô birtokának rajongásig elkötelezett megszállottja. Itt szándékozott családot alapítani, megöregedni és meghalni. Ha az életnek célja van, hát az Tristan szerint csakis a természet rendje lehet, a körforgás, és nem létezik gyönyörûbb katedrális annál, mint amit Isten emelt. Alapja az anyaföld, oszlopai az erdôk ôsöreg fáinak vaskos törzsei, boltíves mennyezete pedig az ég kupolája, melynek rózsaablaka nem más, mint a sziporkázva ragyogó napkorong az isteni arány tökéletes megtestesítôje a világegyetem legtetején. Sleipnir óvatos léptekkel kereste patái alatt a biztos talajt. Kettejük közül ô volt a higgadtabb, nem vágott neki csak úgy vakon a meredélynek. Jól ismerték a vidéket, de a tél kiszámíthatatlanul megváltoztatja a talajt a csúszós, rothadó avar alatt. Keresztülvágtak egy füves lankán, nem siettek. Siegfried valahol elmaradt a mezôn, az erdôszélen legalábbis már nem volt mellette. Biztosan megint a vadméheket hajkurássza. Ez volt a kutya kedvenc elfoglaltsága. Legalább nem lesz láb alatt. Voltak sokkal jobb vadászkutyái is, de azokat az igazi vadászatokra tartogatta. Siegfried inkább csak a barát, a társ szerepét töltötte be. Szeretett neki hosszasan beszélni, ilyenkor a kutya értelmes szemeivel ôt figyelte, mintha értené minden szavát. A fiú szerint így is volt, hiszen a hôs Siegfried evett a sárkányból és értett az állatok nyelvén. A kutyánál ez valószínûleg fordítva mûködhetett megértette az emberi szót, noha sárkányhúst soha nem evett. Az erdô a tavalyi avartól párállott, rothadó, nedves levelek és nyirkos, fekete föld szaga keveredett. Tristan behunyta a szemét, hagyta, hogy magával ragadja a természet. Figyelte a neszeket, a mókusok kaparászását, a madarak énekét. Füleit azonban más hangra hegyezte. 21

12 Gombát túró vaddisznó, friss hajtást rágcsáló ôzek ropogtatására vágyott. Akkor nézett körül ismét, amikor már kellôképpen azonosult az erdôvel, amikor már idomult a sûrûben uralkodó félhomályhoz. Tekintete az ismerôs jeleket kereste, amik a vad jelenlétére utalnak. Finoman megbökte a ló oldalát, mire az könnyed léptekkel megindult beljebb. Ismerôs szagra lett figyelmes, így nem érte váratlanul, amikor ôzek kisebb csoportját fedezte fel a közelben. A többiektôl jóval lemaradva egy fiatal bak turkálta az avart. Elnézegette még ôket egy darabig, felmérte a távot, beszívta illatukat. Szerencsére felôlük fújt a szél; nem vették észre a vadászt. Fogást váltva megpörgette eleddig maga mellett lógatott dárdáját, majd hirtelen lovának véknyába vágta sarkantyúját. Az állat felhorkant. Megkezdôdött a hajsza. Madárraj rebbent fel egy közeli fáról, az erdôben beállt változásra felfigyeltek az ôzek is. Fejüket felszegték, testük megfeszült, füleiket körbeforgatták a változás okát kutatva. Észrevették. A fiú dárdáját vállára támasztva, jobbról rálapult lovának nyakára, és teljes sebességgel rontott az ôzek felé. Addigra azok már megfordultak, és szétrebbentek, hogy minél inkább megnehezítsék gyilkosuk dolgát. Kecsesen szökelltek a fák között, ahányan voltak, annyi felé. De Tristant nem zavarták meg. Tekintetét mereven rászögezte kiszemelt prédájára, majd amikor hajító távolságon belülre ért, újra belevágta sarkát a ló oldalába, felágaskodott a kengyelben és eldobta fegyverét. A dárda az állat lapockája mögött hatolt a testébe. Mire földet ért, kiszenvedett. Ahogy a vadász visszafogta a vágtát, lova felágaskodott alatta, majd körbefordulva megállt a zsákmány felett. Tristan leugrott a nyeregbôl és az ôzhöz lépett. Végigsimított a testén, keze alatt érezte a sprôd szôrzet mögött az 22

13 erôs izmokat, amik utolsót rezdülve, lassan elernyedtek a halálban. Jó szagod van. Kutyája az erdôszélen várt rá, füvet rágcsált éppen. Valószínûleg már megint elcsapta a hasát valami mezei pocokkal, nevetett fel Tristan. Siegfried csatlakozott gazdájához, ugrándozva szimatolt a nyeregkápán lifegô ôz felé. Az összes többi kutya fegyelmezetten vonult volna a ló mellett, tudván, hol a helyük, ám Siegfried nem tartozott közéjük. Csak akkor kapott az orrára egy legyintést, amikor már nagyon belemelegedett a szemtelenségbe és belekapott az ôz lábába. Akkor aztán fülét behúzva, oldalvást áttekergett a ló alatt. A többiekre a keresztúttól egy iramodásnyira talált rá, homlokráncolva vizsgálgatták a földutat. Baj van? kérdezte Tristan. Cseppet sem tetszett neki tiszttartójának gondterhelt ábrázata. Ulrich felemelkedett. Egy marék friss lótrágyát tartott a markában. Valaki fölfelé tart az úton. Talán kereskedôk. Akarod, hogy elébük kerüljek? Kicsit megrongálhatnánk az utat vigyorgott, majd nyomban el is kedvetlenedett, amikor Tristan megrázta a fejét. Ugyan! próbálkozott. Az út így is csupa kátyú. Csak egy kicsit rásegítenénk a fiúkkal, hogy kitörjön a szekér kereke. Ez volt szokásban: ami a földön hever, az a föld urát illeti. Ebbe beletartozik a fákról lepotyogott gyümölcs és a kereskedôk kordéjáról lehullott portéka is. Tristan fejét csóválva az útra mutatott. Nincs szekérnyom. És a kereskedôk nem utaznak patkolt lovakon. Ulrich csípôre tett kézzel nézett a keresztút irányába, mint aki átlát a dombokon és a fákon. Alig hallható nyerítést sodort magával a szél. Jó darabig mukkanás nélkül füleltek, de több hangot nem hallottak. 23

14 A vár felé tartanak mondta nagyot nyögve Ulrich, miközben felkapaszkodott a lovára. Nem tetszik ez nekem. A kaptatón elébük vághatunk intett Tristan, és letért az útról a fák közé. Elsôként Ulrich ért fel a dombtetôre. Tristan nehezebben haladt az elejtett ôz akadályozta a vágtában, a katonák pedig kötelességtudóan mögötte maradtak. Mire beérték, a tiszttartó a nyeregkápára könyökölve figyelte a gerincrôl az utat. Az imént tûntek el a fák mögött, de rögtön kibukkannak amott, ni. Szekeret, kólyát nem láttam, asszony nincsen velük. Ulrich kihúzta magát, és oldalra köpött. Katonák. Mifélék? akarta kérdezni Tristan, de már nem kellett. Egész lovascsapat bukkant elô azon a ponton, amerre Ulrich mutatott. Mozgásuk és tempójuk alapján nyoma sem látszott ellenséges szándéknak, de a fém tompa csillogása fegyveresekre utalt, ami mégiscsak óvatosságra adott okot. A lándzsák nyelére erôsített lobogókon a szomszéd báróság családi címere látszott. Tizenhat csatlós kíséretében maga a vén von Rheinfelden báró vonult az úton, mellette pedig valaki, akit Tristan nem ismert fel. Az öreget gyakran látta még apja életében, de útitársát nem találta ismerôsnek. Kecsesen ülte meg a lovat, tartása gyakorlott lovaglóra utalt. Légies könnyedség áradt felôle, testalkata inkább fiatal fiúra, semmint kardforgató férfira vallott. Nesze, fogd! lendítette át az ôzet Ulrich ölébe. Majd én fogadom ôket. Te meg nyargalj haza, mondd meg Giselle-nek, hogy ma este vendégeink lesznek! vetette oda, és megindult lefelé a domboldalon. Na de Azt sem tudod, mit akarnak. Tedd, amit mondtam! Lefelé menet Tristan elkurjantotta magát, hogy magára terelje a figyelmet, elkerülendô a meglepetést, amit egy 24

15 hirtelen felbukkanó idegen okozhat. Itt ô volt ugyan az úr, mégsem várhatta el, hogy minden átutazó felismerje benne a Zorn család sarját. Balról a báró mellé ügetett, és felvette annak tempóját. Hangosan ráköszönt; az öregnek azonnal homlokára szaladt a szemöldöke, és hatalmasat bôdült. Tristan! Csakugyan te lennél az? Az ifjú Tristan von Zorn? kérdezte. Évek teltek el, mióta utoljára látták egymást. Még valamikor azelôtt, hogy apjának az Outremerben nyoma veszett volna. Azóta a báróval csúnyán elbánt az idô, a súlyából is jócskán leadott. Tristan félszeg bólintására az öreg von Rheinfelden lelkendezve megcsóválta a fejét, majd a jobbján poroszkáló társa felé fordult. Tristan követte a pillantását. És abban a minutumban elveszett. A báró mellett egy tüneményes ifjú hölgy lovagolt. Vállig érô szôke haját meg sem próbálta összefogni, hagyta lengeni a tavaszi szellôben. Finom vonalú arcán gyermeki ártatlanság tükrözôdött, ahogy kíváncsian méregette a hozzájuk csatlakozott jövevényt. Ruhája férfiruha volt, néhol átszabva, hogy ne rejtse el viselôjének minden nôiességét. Egész lényét valami fenséges, megfoghatatlan báj lengte körül, amit a fiúnak évek multával sem sikerült szavakba öntenie. Alighanem tátva maradhatott a szája, mert ez a ragyogó teremtés, aki inkább lány volt még, semmint nô, kezét saját álla alá emelve, mosolyogva mutatta, illendô lenne becsuknia végre. Zavarában Tristan a feje búbjáig elvörösödött, de még mindig nem jutott szóhoz, noha végre összezárta ajkait. Csak nézte ezt az angyali jelenést, és közben ezernyi gondolat cikázott a fejében. Vajon mi késztette rá, hogy haját ilyen szemérmetlen módon szabadjára engedve viselje, ráadásul ilyen rövidre vágva? Azok a nôk, akiket Tristan ismert, mind hosszúra növesztették, és az illemnek megfelelôen kontyba csavarták a hajukat. 25

Trux Béla: A templomos lovag (részlet) Domb hátán domb, zöld legelők, tisztások váltották egymást a kelő nap fényében párolgó völgykatlanban.

Trux Béla: A templomos lovag (részlet) Domb hátán domb, zöld legelők, tisztások váltották egymást a kelő nap fényében párolgó völgykatlanban. Trux Béla: A templomos lovag (részlet) Domb hátán domb, zöld legelők, tisztások váltották egymást a kelő nap fényében párolgó völgykatlanban. Tekergő, távoli bércek hófödte, csipkézett gerince keretezte

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Csukás István Sajdik Ferenc

Csukás István Sajdik Ferenc Csukás István Sajdik Ferenc CSUKÁS ISTVÁN SAJDIK FERENC POM POM MESÉI Szegény Gombóc Artúr Könyv moly kép ző Ki adó A mű címe: Pom Pom meséi. Szegény Gombóc Artúr Írta: Csukás István Rajzolta: Sajdik

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest Rókavár a Guggerhegy oldalában Igazán hosszú volt a tél és sok öröme volt Bencének és Somának a szánkózásban, hógolyózásban, hóember építésben. Nagymama

Részletesebben

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar Michael Peinkofer 1. kötet A griff bűvöletében Scolar E lőhang Több száz évvel ezelőtt, régi, sötét korokban A felhőkön átszűrődő sápadt holdfényben az emberi szem alig tudta kivenni a kőrakások gyűrűjét.

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek,

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek, Kovács úr Kissé sovány és elhasznált ember. Éveinek száma szerint negyven esztendõs, de ötvennek látszik. A szakállát gondosan borotválja, õ maga minden reggel, tehát azt, hogy borostás arccal járna az

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás.

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás. TARTALOM 1. lecke Az emberi külső Neked ki tetszik?. Tanúvallomás. Körözés. Nem is tudom..... A magyarok és nyelvrokonaik Fél füllel hallottam Tükröm, tükröm... 2. lecke Öltözködés Divatbemutatón. Mit

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek.

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. Jelige: whattrip PILLANGÓ A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. I. A deszkák közt csakugyan poloskák éltek. Annyi verejték csöpögött le már a feszült homlokokról és észrevétlen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKJAI RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKJAI RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKJAI RÉSZÉRE A kiadványt összeállította: Laskó Zoltánné, Rosta Helga, Szirmai Nóra Grafika: Varga Gábor Farkas, Tunyogi Gábor Kiadja: Városi Képtár - Deák Gyűjtemény,

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza?

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza? Prológus Újabb lövés dördült el a lombkorona fölött. A hajtók kiáltozása sokkal kivehetőbbé vált. A vére a fülében lüktetett, miközben a tüdeje égett a levegőtől, amely szaporán és jegesen járta át légzőszerveit.

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

A Bélyegzési Ceremónia

A Bélyegzési Ceremónia xx. fejezet A Bélyegzési Ceremónia ár mindenki a Szentélyben várakozott. A kör alakú, kupolás, középkori terem teteje a magasba nyúlt, ezért úgy tűnt, mintha a hatalmas, kovácsoltvas, méteres fehér gyertyákkal

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Így aztán a nagy tölgyfák alatt, egy pokrócon nekiálltunk ultizni. Ferkó, a figyelő pufajka kabátját szép vánkos alakúra tűrte, és az egyik sínre

Így aztán a nagy tölgyfák alatt, egy pokrócon nekiálltunk ultizni. Ferkó, a figyelő pufajka kabátját szép vánkos alakúra tűrte, és az egyik sínre A KISVASÚT Leérettségiztem. Az Erdőmérnöki Egyetemre fél pont híján nem vettek fel. Bölcs nagybátyám tanácsára az Észak-somogyi Állami Erdőgazdaságnál helyezkedtem el fizikai munkára, bizakodva, hogy igyekezetemet

Részletesebben

Varga Imre Lajos. Az egyke

Varga Imre Lajos. Az egyke Varga Imre Lajos Az egyke A valamikor jobb napokat látott régi úriház hatalmas méretű, elhanyagolt tornácára besütött a reggeli nap. A kövezeten kis színes fényfoltok hevertek, mint odavetett színes papírdarabkák.

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Az utolsó stikli: a vonatrablás

Az utolsó stikli: a vonatrablás Az utolsó stikli: a vonatrablás Maradt itt kendnek elég cimborája mondta Négyökri szomszéd. Hát az igaz is volt, hogy Rózsa Sándor rövidesen belebotlott régi cimboráiba. Honnan jöttek elő megsárgulva,

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

A Dumort Hotel tündöklése

A Dumort Hotel tündöklése A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák 5. CASSANDRA CLARE MAUREEN JOHNSON B A N E K R Ó N I K Á K Ötödik könyv A Dumort Hotel tündöklése Könyvmolyképző Kiadó, 2014 3 A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák

Részletesebben

Richard és Florence Atwater. Már a mozikban!

Richard és Florence Atwater. Már a mozikban! Richard és Florence Atwater Már a mozikban! 2 Richard és Florence Atwater Newbery-díjas könyv A belső illusztrációkat készítette: Robert Lawson 3 Írta: Richard és Florence Atwater A mű eredeti címe: Mr.

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben

Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Ollé Valéria

Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Ollé Valéria SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY Az innováció címe: Barátom a természet Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Ollé Valéria Az

Részletesebben

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Menetrend szerint Megyeren kezdjük az évet Kristófnál. Figyelemreméltó itt az eszmeiség. Mindig sikerül így alapot teremtenünk

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Guy de Maupassant. Ékszerek

Guy de Maupassant. Ékszerek Guy de Maupassant Ékszerek Guy de Maupassant Ékszerek 2011 Válogatta, fordította és az utószót írta Illés Endre Fapadoskonyv.hu Kft. Illés Endre jogutódja A TELLIER-HÁZ 1 Odamentek minden este, tizenegy

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 2. feladatlap. Művészi szöveg(részlet) elemzése. 2015. június 1., hétfő / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 2. feladatlap. Művészi szöveg(részlet) elemzése. 2015. június 1., hétfő / 60 perc A jelö lt kó dszá ma: Državni izpitni center *P151A10312* TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2. feladatlap Művészi szöveg(részlet) elemzése 2015. június 1., hétfő / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Ikon. bencsik orsolya. figyeltem anyámat ahogy figyeltem a fákat is télvíz idején mikor nagyon erősen fúj a szél 1

Ikon. bencsik orsolya. figyeltem anyámat ahogy figyeltem a fákat is télvíz idején mikor nagyon erősen fúj a szél 1 bencsik orsolya Ikon figyeltem anyámat. ha eljön az idő, bemegy a kamrába. a rossz lábú asztalról fölveszi a zöld tálat. a zsákból merít egy bögre kukoricát, két bögre búzát. összerázogatja. - - - - -

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM MÁS SZÓVAL A rovat azokat igyekszik bemutatni, akiknek erre, szakterületükön belül, nem lenne szükségük: gondolkodásukat, alkotásaikat a szakma határainkon túl is ismeri. Mi azonban a be nem avatottakhoz

Részletesebben

Térey János. Asztalizene. (Az eddigiek. Jön Henrik, szétnéz: egyetlen szabad asztal van, megcélozza)

Térey János. Asztalizene. (Az eddigiek. Jön Henrik, szétnéz: egyetlen szabad asztal van, megcélozza) Térey János Asztalizene Színmű három tételben részlet 10 36 (Az eddigiek. Jön Henrik, szétnéz: egyetlen szabad asztal van, megcélozza) (magában) Állandó ítéletidő Útban Pestre, Beugrottam ide. Drága hely,

Részletesebben

2012. július 29. Vasárnap.

2012. július 29. Vasárnap. Még Sorvagurban voltunk amikor arról tanakodtunk, hogy melyik lenne a legalkalmasabb kiindulási pont, ha Izlandra szeretnénk áthajózni, de hamarosan rájöttünk, hogy a nagy távolság miatt ez édes mindegy.

Részletesebben

Magvető Kiadó könyvklubja - Át a folyón

Magvető Kiadó könyvklubja - Át a folyón 2013 július 10. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Szóval tapogatják a nők ezeket a világokat, a testükhöz illesztgetik,

Részletesebben

Nyíri Attila. Mondák

Nyíri Attila. Mondák Nyíri Attila Mondák A makkocska egyszer felnő, így lett a Sóstói-erdő A nyíregyházi erdő keletkezése Érből patak lesz, majd folyó, Bizonyára így jövőre Kis malacból hízott disznó. Rengeteg pénzt kap majd

Részletesebben

A menedék. Gellai Tamás

A menedék. Gellai Tamás Gellai Tamás A menedék a fiú a tengerparton áll Egy nagy és erős kéz ragadta meg hátulról, és belökte a sötét helyiségbe. A szorítás nyomán vadul lüktetett felkarja, még alig tudott másra gondolni, vagy

Részletesebben

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene 1. fejezet Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene tennem. Mégis mi a megfelelõ reakció egy ilyen helyzetben? Hû, kösz, értékelem a megfontoltságát. Remélem, nem gondolja meg magát.

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben