Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség évérõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl"

Átírás

1 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség évérõl Az Úr az én pásztorom, nem szûkölködöm. Zsoltárok 23:1.) Ezzel az igével indított bennünket útnak a tavalyi esztendõ elsõ vasárnapján a mi Urunk. Azzal biztatott, hogy 2011-ben is kész lesz jó Pásztorként gondunkat viselni, és arra figyelmeztetett, hogy nélküle minden gazdagságunk ellenére is szûkölködés lesz az osztályrészünk. Ezért szólt aznap igen nyomatékosan arról a Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi ige, hogy a pünkösd elõtti tanítványok élete mi mindenben szûkölködött. Elõször is megállapítottuk, hogy Júdásból hiányzott a Krisztussal való lelki összhang. Hiába járt õ is három éven keresztül együtt Jézussal, hiába hallgatta a legszebb tanításokat, hiába látott megannyi csodát tõle, mégsem jutott élõ közösségre Vele. Mindez arra emlékeztetett minket hogy Krisztus közelében is lehet Krisztus nélkül élni. A testi közelség, nem egyenlõ a lelki közösséggel. Közel lenni Jézushoz, fontos és hasznos dolog, de nem elég. Be- E számunk tartalmából Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség évérõl (Berta Zsolt) 1 B Ünneplés kovásztalanul Lelkészi üzenet 12 B VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Farsang 14 Házasságépítõ Klub 16 Nõi csendes hétvége 18 B A Svábhegyi Református Egyházközség Missziói Munkaterve a évre 20 B Svábhegyi Református Missziói Egyházközség Zárószámadása a évrõl 30 B Svábhegyi Református Egyházközség Költségvetése a évre 33 B Gyülekezeti programjaink 36 B Gyülekezeti naptár

2 2 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 3 Jótékonysági koncert a templomban tartani a vallásos szokásokat, eleget tenni az íratlan erkölcsi törvényeknek, ügyelni a külsõségekre, egyáltalán nem megvetendõ dolog egy minden hagyományt, morális elõírást és normális rendet megcsúfoló világban. De ahhoz, hogy Jézussal személyes kapcsolatba kerüljünk ez még nem elég. Ezt az ûrt meg lehet ugyan próbálni vallásos rítusokkal betölteni, de az eredmény nem lehet kétséges. Hiába van az ember megkeresztelve, hiába tett valaha ünnepélyes konfirmációi fogadalmat, hiába végez akár áldozatos munkát is az egyházban, ha a hûsége, a szeretete, az odaadása nem állja ki a szenvedés próbáját, akkor ugyanúgy hiányzik belõle a Jézussal való közösség, mint a passió elõl az árulásba menekülõ Júdás esetében. Ezért volt 2011-ben a legfontosabb célkitûzésünk, hogy legyen ilyen személyes lelki közösségünk Jézussal, amelyikben Õ szólhat hozzám igéje által, én válaszolhatok neki imádságban, amelyikben ismerem és engedelmesen cselekszem az Õ akaratát, amelyikben Lelke által vezethet és használhat mások üdvösségére, amelyikben kész vagyok növekedni a kegyelemben és az Õ ismeretében, amelyikben élek többé nem én, hanem egyre inkább él bennem Õ! Másodszor azt láttuk, hogy hiányzott a tizenkettedik apostol a tanítványi közösségbõl. Júdás helyét valakinek be kellett töltenie, ezért választották meg imádság és sorsvetés útján azt a Mátyást, akirõl sehol nem hallunk, nem olvasunk többé. Ennek kapcsán azt állapítottuk meg, hogy ez az, amire az egyház, a gyülekezet, az ember képes: Isten segítségül hívásával új tagokat állítani a tanítványi közösségbe. Legyen szó akár presbiterek kiválasztásáról és beiktatásáról, akár konfirmandusok fogadalomtételérõl és a gyülekezet teljes jogú tagjai közé való felvételérõl. A hitben mások elõtt bukdácsoló egyháztagok ennyire képesek: a külsõ, a látható, az adminisztratív jegyekkel ellátott egyház szolgáló, vagy új tagjai közé fel tudnak venni ma is embereket. Isten arra is felhívta ezzel kapcsolatban a figyelmünket, hogy a láthatatlan, lelki egyházban nem lehet fizetni az egyházfenntartói befizetésünk számlájával! Oda nem lehet belépni a konfirmációi emléklapunk felmutatásával! Ott nem lehet érdemeket szerezni a presbiteri szolgálataink statisztikáival! Ott csak a Jézus vére nyitja meg az ajtót, oda csak kegyelembõl, hit által lehet bejutni! Ezért lett a 2011-es esztendõnek a másik határozott célkitûzése számunkra, hogy igenis akarjunk jobban bekapcsolódni a gyülekezet életébe, vérkeringésébe! Hogy ne elégedjünk meg az alkalmankénti vasárnapi templomlátogatással, mert az még messze nem tagol be az egyház élõ testébe! Hanem ne féljünk ha kell, áron is megvenni az alkalmakat, azaz áldozatot is vállalva részt venni a gyülekezet szolgáló, imádkozó és testvéri közösségében! Végül pedig megfogalmaztuk, hogy Mátyás apostollá választása idején még hiányzott a Szentlélek az õsgyülekezet közösségébõl. Hiszen a pünkösd elõtti tíz napban a Lélek adventjében éltek. Nekünk, kétezer évvel késõbb viszont nem kellene nélkülöznünk Isten Szentlelkének vezetését, ha az Igét rendszeresen olvasnánk. Nekünk nem kellene a Lélek gyümölcse nélkül élni és szolgálni, ha az Õ jelenlétében élnénk a hétköznapjainkat is. Ezért 2011-ben az is határozott célunk volt, hogy igenis akarjunk a Lélek erõterében élni! Azaz, határozzuk el, ha kell naponta, hogy Uram, én a te Szentlelked bölcsessége, világossága, ereje nélkül képtelen vagyok neked tetszõ módon élni, és szerinted való, jó döntéseket hozni! Ezért kérlek, tölts be engem magaddal, vezess a te utadon, adj nekem tõled való látást, hogy gyümölcstermõ életet élhessek ebben az új évben a Te dicsõségedre! A tavalyi évrõl szóló lelkipásztori jelentésemben a teljesség igénye nélkül egyrészt azt kívánom ezek alapján önkritikusan összegezni, hogy 2011-ben gyülekezeti életünk milyen területein éltük át a Jézussal való személyes kapcsolatnak, a tanítványi közösségnek, és Isten Lelkének a hiányát, másrészt viszont azt szeretném Isten iránti hálával összefoglalni, hogy hol és miben tapasztaltuk meg, hogy mégis jó Pásztorunk volt az Úr, és ezért nem szûkölködtünk. Kedves testvérek! Kedves presbiterek és pótpresbiterek! Kedves gyülekezeti tagok! Az elmúlt esztendõ hazánk, Európa és bizonyos értelemben az egész világ számára a szûkölködés éve volt. Most még nem tudjuk, nem látjuk biztosan, hogy a bibliai hét szûk esztendõ hányadik évében is jártunk 2011-ben, és még azt sem sejtjük, hogy valóban csak hét olyan év elõtt állunk-e, amelyben nemcsak az anyagi javakat, hanem a természeti erõforrásokat is nélkülöznünk kell majd, vagy az örvény még mélyebbre sodorja-e az úgynevezett nyugati civilizációt. De keresztyén emberként nem egyszerûen a gazdasági, politikai, és szociális válság jeleit kell észlelnünk, hanem ezek eredõjét, azt a szellemi és erkölcsi krízist, amelybe a nyugati társadalmak zuhantak az elmúlt évtizedekben. Ahol relativizálódtak az evidens alapértékek, ahol viszonylagossá vált a jó és a rossz fogalma, ahol normalitássá kezdenek válni korábban még aberrációnak tartott szokások, és ahol legalábbis látszólag egyre inkább

3 4 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 5 Családi hétvége egy másféle vallás és kultúra, az iszlám kezdi átvenni a keresztyén gyökereit megtagadó öreg földrészen az alapvetõ erkölcsi normák képviseletét. Elkötelezett Krisztus követõnek lenni ezért egyre nagyobb kihívás és felelõsség minden keresztyén számára. A tõle kapott küldetésünk betöltésének különös lehetõsége ezekben a válságos idõkben rámutatni arra, hogy minden emberi hiányunk legmélyén az Isten-hiány húzódik meg. Rajtunk is múlik, hogy a szûkölködés éveiben hányan találják meg azt az Istent, aki be tudja tölteni minden szükségünket az õ gazdagsága szerint dicsõséggel a Krisztus Jézusban. (Fil. 4:19.) Úgy tegyük most mérlegre az Úr elõtt hiányok és áldások szempontjából gyülekezetünk tavalyi esztendejét, hogy a 2011-es Missziói Munkaterv célkitûzéseit vegyük sorra I. Elhatároztuk, hogy fokozottan támogatjuk a gyülekezeti énekkar, a középiskolás ifjúsági csoport, a Baba-mama kör, a gyülekezeti filmklub és az idõsek bibliaórájának munkáját és szolgálatát. Miközben Isten iránti hála van a szívünkben a 2010-ben megalakult énekkar, s nem utolsósorban annak vezetõje, Szommer Adrienn szolgálata kapcsán, sajnálattal kellett tapasztalnunk, hogy a kezdeti lelkesedés után jelentõsen visszaesett az énekkari próbákra és fellépésekre járók száma. Ebben több esetben is közrejátszottak objektív tényezõk: elköltözés, kisbaba születés, egzisztenciális problémák, de a természetesnél nagyobb fluktuáció bizony érzõdött a kórus szolgálatának minõségén. Elvben persze támogatta a gyülekezet az énekkar munkáját, de új tagok megtalálása, beállása nélkül ez az egyébként igen jó közösségépítõ alkalom veszélybe kerülhet. Az énekkar nem könnyû helyzeténél is nehezebb helyzetben volt a tavalyi esztendõ során középiskolás ifjúsági csoportunk. A 2010-ben konfirmált fiatalok közül rendszeresen csak azok jártak a pénteki alkalmakra, akinek a családja szintén rendszeresen jelen van a vasárnapi istentiszteleten, a gyülekezeti életben. Egy-két kivételtõl eltekintve ez 4-5 fõt jelentett. Ennek a csoportnak sem tett jót, hogy tagjai közül többen eleve távolabbról jártak már az elõkészítõ órákra is, és év közben is akadt, akinek családja elköltözött a gyülekezet területérõl. De van, volt olyan közöttük is, aki annak ellenére is csak ritkán jelent meg az ifjúsági órán, hogy a szomszédban lakik. Alapvetõ nehézség velük kapcsolatban az, hogy az erõsebb, nagyobb, összetartóbb baráti közösségük nem az ifisek, hanem az osztálytársaik körébõl kerül ki. Ezen a helyzeten csak közös bölcsességgel, összefogással, valódi áldozatvállalással fogunk tudni változtatni a jövõben. Ezért tartjuk elengedhetetlennek, hogy a két éves konfirmációi elõkészítõ ideje alatt egy minél inkább élõ közösséget formáljunk belõlük a tavaszi ifi hétvégék és a nyári tábor segítségével ben hiba volt, hogy az egyébként korábban általuk is elismert Csillagpont országos református ifjúsági találkozóra hivatkozva nem szerveztünk számukra külön nyári hetet. Az év második felében új esélyt kapott ez a csoport új beosztott lelkipásztorunk és VI. éves teológusunk megjelenésével, akik friss ötleteket, új impulzusokat hoztak közéjük. Bár a munkaterv felsorolásában nem ez következik, mégis hadd hozzam ide a filmklub helyzetét. Ez is egy olyan új kezdeményezés, amelyet két évvel ezelõtt, 2010-ben indított útjára két akkor még pót-presbiter testvérünk. Az elsõ szó a köszöneté, hiszen mind Ágai László, mind Kardon Tamás odaadóan, lelkesen és hûségesen vezette ezt a havonként egyszer, szintén pénteken este tartott alkalmat. Bár magam csak alkalmanként tudtam ebben részt venni, mégis az volt az érzésem, hogy igen változó volt a részvétel ezeken az estéken, s hogy talán éppen azt a missziós célt nem sikerült igazán elérni vele, amelyet szerettünk volna. Legalábbis a középiskolás fiatalok nem vettek részt rajta kellõ számban. Amikor ifi helyett filmklub volt, még kevesebben jöttek el, mint egyébként. Meglátásom szerint a két alkalom elkülönítése egyik csoport számára sem lenne hátrányos, és a jövõben talán még nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a filmek utáni beszélgetésekre. Isten iránti hálával jelentem, hogy baba-mama körünk Négyesi Adrienn korábbi beosztott lelkipásztorunk távozása után is aktívan tartja alkalmait, amelyekrõl Bob Ilona Enet, új beosztott lelkészünk részletesen is beszámol majd. Szintén nagy hála van a szívemben, amikor idõs testvéreink nyugdíjas bibliaóráira, és a közöttük kialakult szeretetteljes, összetartó testvéri közösségre gondolok. Ezek az alkalmak nem nélkülözik a mély, teológiai, lelkigondozói beszélgetések komolyságát, és a könnyedebb, hétköznapi együttlétek felszabadultságát sem. Külön öröm, hogy lassan rendszeresen annyian vagyunk, hogy az irodából az altemplomba kell leköltöznünk. Ha lehet valamit hiányolni ebben a nem is olyan kis csoportban. Akkor az a férfiak, a nagypapák jelenléte, jóllehet belõlük a gyülekezetben és az országban sincs sok. II. Az elmúlt évre nézve azt is elhatároztuk, hogy a 2010-ben megszervezett új gyülekezeti bizottságokat missziói célkitûzéseink megvalósításába bevonjuk, és a különbözõ gyülekezeti szolgálatok-

4 6 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 7 ra jelentkezõ tagokból olyan, a gyülekezet bizottságaihoz rendelt szolgáló csoportokat szervezünk, amelyek nemcsak rendszeresen és felelõsen ellátják az adott munkaterület teendõit, hanem amelyekben a tagok egymás lelki testvéreivé válva, egymást jobban megismerve, egymás terhét hordozva, együtt imádkozva gazdagodhatnak a kölcsönös szeretetben és Isten dicsõítésében. Ez a célkitûzés véleményem szerint két okból vallott kudarcot. Egyrészt azért, mert a bizottságokhoz rendelt szolgáló csoportok közül csak a templomtakarítást végzõ csoport mûködött rendszeresen, õk viszont amikor itt voltak, értelemszerûen inkább a fizikai szolgálatra összpontosítottak és nem a lelki közösség megélésére. A többi szolgálócsoport pedig meg sem alakult. Bár a beteglátogatásra többen is jelentkeztek, de talán gyülekezetünk átlagéletkorából fakadóan nem mutatkozott rendszeres igény egy ilyen csoport szolgálatára. A kevés számú beteglátogatást a diakóniai bizottság tagjai és a lelkipásztorok végezték. A kertrendezésre és a karbantartásra feliratkozottak pedig eleve alkalmi jellegû feladatokat vállaltak. A jövõben elsõsorban a lelki jellegû szolgálatokban pl. gyermekmunka, kiscsoportvezetés, stb. résztvevõ szolgálók között lehetne erre a lelki tartalomra törekedni. Másrészt azért sem sikerült ezt a célkitûzést megvalósítanunk, mert meglátásom szerint ahhoz a mögöttes célhoz, amelyet ezáltal elérni reméltünk, más úton juthatunk el. Nevezetesen ahhoz, hogy minél több, jól mûködõ házi bibliakör, családi és gyülekezeti (kis)csoport alakuljon egyházközségükben idézet a Missziói Munkaterv középtávú feladataiból. Ezt inkább a már meglévõ, belülrõl erõsödõ, új tagokkal bõvülõ és a természetes osztódásra kész kiscsoportok révén látom elérhetõnek. Istennek hála, mind a kisgyermekes-családi kör, mind a mûködõ házi csoport ilyen irányú növekedést mutatott tavaly. III. A presbiteri tisztújítással kapcsolatban két fontos célt tûztünk ki magunk elé 2011-ben: az év elsõ felében a presbiteri bibliaórákon és csendesnapon, az év második felében pedig igehirdetési sorozatban, bibliaórai és egyéb alkalmainkon elemezzük azt, hogy Isten Igéje mit tanít a presbiteri szolgálatról. Szervezett imaközösségi alkalmainkon, presbiteri bibliaóráink során és egyéb gyülekezeti imaközösségeinkben rendszeresen könyörgünk Istentõl elhívott, hûséges, szolgálatra kész presbiterjelöltekért, és a presbiterválasztás folyamatának áldásáért. Kedves testvérek! Kedves presbiterek és pótpresbiterek! Kedves gyülekezeti tagok! Ha ez eddigiekre inkább a hiányok önkritikus észrevétele és felsorolása volt jellemzõ, akkor ezen a ponton az Úrtól való áldások hálás számbavétele kell következzék. Ugyanis ezt a célt minden elbizakodottság nélkül állíthatom elértük. S ez egyaránt igaz a presbiteri tisztségrõl szóló tanításra, amelyet a felsorolt alkalmak mindegyikén megtartottunk és az imaközösségeinkre is. Talán nem mindenki tudja, de a Jelölõ- és Választási Bizottság minden alkalma igeolvasással, imádsággal kezdõdött, és elmélyült imaközösséggel zárult. Hiszem, hogy ennek is tulajdonítható az a szép rend és összhang, amelyben egyrészt ez a bizottság dolgozott, másrészt amelyben a választás egész folyamata lezajlott. Köszönet érte mindenekelõtt az Úrnak, de a bizottság tagjainak is. Megtapasztaltuk, hogy tényleg a jó Pásztor vezetett az alkalmas sze- Passiójáték a templomban mélyek kiválasztásában, emberi elhívásában és a gyülekezet közössége általi megválasztásában is. Legyen Urunk áldása minden megválasztott tisztségviselõ életén, hogy valóban példaképei lehessenek a nyájnak! Itt említem meg, hogy a nyár folyamán minden külsõ ösztönzés nélkül megszervezõdött egy hetente egyszer, hétköznap kora reggelente öszszegyûlõ imakör, amelynek tagjai ezt az ügyet is szívünkön viselve vitték Isten elé. IV. Tavalyi Missziói Munkatervünk 2011-es célkitûzései közül kettõt emelek még ki, hogy Isten elõtt mérlegre helyezzük õket. Az egyik így szólt: az év elsõ felében igehirdetési sorozatban tárgyaljuk, és kiscsoportos beszélgetésekben is elemezzük a Tízparancsolatot. Lelkipásztorként komoly elmélyülést, Isten elõtti elcsendesedést és bizony nem kevés fejtörést is jelentett ennek a célnak a megvalósítása. Hiszen olyan etikai evidenciákról kellett a mai ember nyelvén megszólalnunk, amelyek lassan csak a templomba járó emberek számára magától értetõdõek, vagy talán már számukra sem. Nem volt könnyû, mégis úgy éreztem, hogy Isten áldása volt ezen a sorozaton. Miért? Mert az elkészült prédikációkból szinte mindig elfogyott minden kinyomtatott példány, s a felvetett témák nem egyszer a csütörtöki bibliaórára is elegendõ gondolatot adtak, különös tekintettel arra, hogy a vasárnapi igehirdetések során többször is láttam, láttuk, hogy még legalább ugyanannyi kérdést vetnek fel az egyes parancsolatok. Utólag visszatekintve elmondhatom, hogy a gyülekezet kifejezetten kedveli a nagyobb lélegzetvételû, tematikus igehirdetési sorozatokat, s ez azt jelzi, hogy van bennünk igény a keményebb lelki eledel iránt is. A másik célt így fogalmaztuk meg: Lelki beszélgetések, látogatások, fizikai segítségnyújtás és anyagi támogatás révén igyekszünk enyhíteni a gyermekes családok, a kisnyugdíjasok, a súlyosan betegek, a tartósan munkanélküliek, a magányos özvegyek és az elhagyottak terhein. Ebben a munkában továbbra is nagy szerepet szánunk a Diakóniai Bizottságnak. Isten iránti hálával mondom, hogy a Diakóniai Bizottság munkája ezeken a területeken is jelentõsen megújult, kiteljesedett. Tavaly nem utolsósorban Kardonné Dolgos Judit testvérünk, és a mindenkori beosztott lelkész, elõbb Négyesi Adrienn, aztán Bob Ilona Enet révén a rászoruló betegek, idõsek rendszeres látogatása állandósult. Ugyancsak kialakult az anyagilag rászorulók segélyezésének éves rendje, sõt kezdeményeztük a diakónia gyülekezetünkön kívüli, társadalmi megjelenését is, jóllehet egyelõre kevés biztató visszajelzést kaptunk az erre kiszemelt Fõvárosi Csecsemõ -és Gyermekotthon közelünkben lévõ intézményeibõl. Reméljük, hogy idén több jótékonysági gyûjtés, akció révén tudjuk tá-

5 8 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 9 Nyári tábor Berekfürdõn mogatni a körülöttünk élõ rászorulókat. V. Ötödik pontban szeretnék kitérni azokra az év közbeni eseményekre, alkalmakra, amelyeken a jó Pásztor jelenlétét, áldásainak a gazdagságát különösen is megtapasztalhattuk. Ezek között vannak most már rendszeresnek mondható, templomon kívüli alkalmaink és állandó gyülekezeti programjaink is. Az elõbbiek közé sorolom a tavaszi kisgyermekes-családi hétvégénket, amely során tavaly megtöltöttük a monoszlói református erdei iskola épületét, és amely alkalommal e kör tagjaival igen mély, intenzív lelki együttléteket tartottunk. Jó volt errõl az oldalról is megismerni egymást. A másik ilyen esemény a torontálvásárhelyi gyülekezet 200 éves jubileuma alkalmából délvidéki testvéreinknél tett látogatásunk volt, amelyrõl élõ szóban is, írásban több fórumon beszámoltunk már a gyülekezetnek, de amelyre még most is Isten iránti hálával emlékszem vissza, hiszen szó szerint átéltük a zsoltáros tapasztalatát: Ó, mily szép és mily gyönyörûséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! (Zsolt.133:1.) Szintén átéltük a mi Urunk áldó jelenlétét a nyári berekfürdõi többgenerációs táborunkban, ahol a lelki növekedés témáját állítottuk a középpontba. Külön öröm volt számomra, hogy talán a hely adottságai miatt is 2011-ben idõsebb testvéreink is nagyobb számban vettek részt ezen a héten, s hogy a délelõtti kiscsoportos beszélgetésekben milyen intenzíven vettek részt azok is, akik egyébként nehezebben szólalnak meg hét közbeni gyülekezeti alkalmainkon, vagy nem is nagyon vesznek részt rajtuk. Ugyanilyen jó érzésekkel gondolok vissza az õszi felnõtt hétvégére is, ahol ismét bebizonyosodott, hogy van igény a gyülekezet tagjaiban az egymással való lelki közösségre, még akkor is, ha év közben kevés erre alkalmas idõt sikerül találni. VI. Bár nem kapcsolódik szorosan lelki-missziói szolgáltunkhoz, gyülekezetünk életében mégis nagy jelentõséggel bírt az elmúlt évben is a templomépítés ügye. Hiszen Isten kegyelmébõl, és igen jelentõs egyházi támogatásból elkészült a gyülekezeti konyha, amelynek berendezéséért két gyülekezeti családnak tartozunk köszönettel, befejezõdött a lépcsõház kövezése és elkészült a templomtér kövezése is, valamint a templom külsõ megközelítése is kulturáltabbá vált a díszburkolat kiépítésével. A szakrális tér mészkõburkolattal való ellátása különösen is emelte istentiszteleteink külsõ fényét. Köszönet érte az egyházkerületnek, az egyházmegyének és a XII. kerületi Önkormányzatnak! VII. Az elmúlt év hiányaira és áldásaira való visszatekintés után, összességében elmondhatjuk, hogy az elsõ és a második félév között jelentõs különbséget lehetett érzékelni. A tavalyi év elsõ fele többféle szempontból is sokkal nehezebbnek bizonyult a gyülekezet életében, mint a második. Ezt a Sütõ-Nagy István Gyülekezeti farsang testvérünk által elkészített statisztikai adatok, grafikonok is igazolják. Amíg az elsõ félévben a vasárnapi istentiszteletre járó felnõttek átlaglétszáma 61 volt, addig a második félévben ez a szám 81-re emelkedett, a gyermekeké pedig 11,5 illetve 18 volt. Ennek a ténynek az elemzése külön alkalmat is megérne, de az biztos, hogy az elsõ félév több gyülekezeti tagunk és családunk életében is rengeteg egészségügyi, anyagi, kapcsolati nehézséget hozott. Ebben a helyzetben különösen is kritikusnak ígérkezett az a személyi változás, amely Négyesi Adrienn beosztott lelkipásztorunk szeptember elejei elköszönésével kialakulni látszott. Miközben e helyrõl is megköszönöm Adrienn sokrétû és áldozatos szolgálatát, el kell mondjam, hogy bizony komoly aggodalmak voltak bennem, hogy hogyan, kivel, mikorra sikerül õt pótolnunk. Isten gondviselõ szeretetének tudom be, hogy új be-

6 10 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 11 Barkácsdélelõtt osztott lelkipásztorunk Bob Ilona Enet megtalált minket, és mi megtaláltuk õt, s hogy az elmúlt hónapokban kialakult közöttünk a megnyugtató munkamegosztás. Az is az Úr áldása, hogy minden nagyobb zökkenõ nélkül tudott beállni a szolgálatba, s hogy az én decemberi kórházban, majd idehaza gyógyulással töltött egy hónapom idején, épp a legintenzívebb idõszakban kapott erõt és bölcsességet a gyülekezet vezetésére. Ugyanezért az áldozatos, lelkiismeretes munkáért szeretnék köszönetet mondani Csûrös Varga Vanda, VI. éves teológusunknak is, hiszen nem volt olyan munka, olyan szolgálat, amelyet készségesen el ne vállalt volna ebben a nehéz idõszakban õ is. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy nemcsak az elmúlt évben, hanem gyülekezetünk 2005-ös újjáalakulása óta eltelt hét esztendõben végzett elkötelezett, odaadó, hûséges szolgálatért köszönetet mondjak minden szolgatársamnak. Mindenek elõtt Konkoly Elemér gondnok úrnak, azért a sokoldalú munkáért, amellyel a templomépítés legnehezebb idõszakában szolgált gyülekezetünk élén világi vezetõként. Hálásak vagyunk az Úrnak dr. Berecz Ágnes testvérünkért, aki 7 éven át volt a presbitérium jegyzõje, Sütõ-Nagy István testvérünkért, aki tagja volt az építési, a diakóniai, a jelölõ-és választási bizottságnak is, és jelenleg is vezeti a Számviteli-és Ellenõrzõ Bizottságot is, valamint Pálffy Tibor testvérünkért is, aki a Pénzügyi Bizottságban szolgált. Mindannyiuk életére, közöttünk való további szolgálataikra Isten gazdag áldását kérjük. Végezetül, a teljesség igénye és nevek felsorolása nélkül szeretnék köszönetet mondani minden további kedves presbiternek, pótpresbiternek, gyülekezeti munkásnak és gyülekezeti tagnak, aki imádságával, lelki és fizikai munkájával, anyagi áldozatvállalásával szolgált velem együtt annak a Jézus Krisztusnak, akit egyedül illet minden jól végzett munkánkért a dicsõség! Végül tavalyi népmozgalmi adatainkat ismertetem: 2011-ben 2 temetést végeztünk, 4 ifjú pár kérte templomunkban Isten áldását házasságukra. Közülük egy volt tiszta református, három vegyes, református római katolikus, megkereszteltünk 5 gyermeket, konfirmációi fogadalmat tett három fiatal. Kedves testvérek! Kedves presbiterek és pótpresbiterek! Kedves gyülekezeti tagok! A bevezetõben idézett tavalyi prédikáció vezérigéje egy olyan embertõl származik, aki visszatekint. A zsoltáríró Dávid öszszegzi így egész életét: Az Úr az én pásztorom, nem szûkölködöm. Mert hívõ Mikulásünnepség a templomban emberként ezt a visszatekintést Isten színe elõtt végzi el. Az Úr jelenlétében, élete eseményeit a Vele való közösség fényében átgondolva nem is juthat más összegzésre a mai hívõ ember sem, mint õ. Személyes életünk és gyülekezetünk életének elõzõ évi történéseit summázva mi is elmondhatjuk: jó Pásztorunk volt Jézus. Vezetett bennünket igéjével és Lelkével. Gondoskodott lelki-testi szükségleteinkrõl. Amikor a halál árnyékának völgyében jártunk, akkor is velünk volt. Minden hiányunkban, az Õ hiánya fájt. Mégis asztalt terített nekünk gazdagon, hiszen kegyelmébõl kívül-belül gyarapodhattunk. Idei, 2012-es esztendõnk és önállóvá vált, nagykorúvá lett egyházközségünk jövõje is az Õ kezében van. Ezért azt kívánom gyülekezetünk minden tagjának, hogy ebben az évben is az Õ svábhegyi nyájának tagjaként kövessük Õt! január 23. Berta Zsolt lelkipásztor

7 12 d Örömmondó Húsvét Március Örömmondó d 13 Ünneplés kovásztalanul (Olvasandó: I. Kor. 5, 6-11.) Az igét ízlelgetve azon kezdtem el gondolkodni, hogy milyen fontosak a határok. Ami köré határt építünk, azt értékesnek, megõrzendõnek tartjuk. Eszünkbe juthat a kert, amely körül van kerítve, mert védjük, óvjuk, odabent dolgos kezek munkája érik. A fallal körülvett egykori város képe is megjelenhet elõttünk, ahol békén pihent a közösség apraja nagyja. Az országhatár biztosítja a helyet, ahol szabadon énekelhetjük az õseinktõl ránk maradt dallamokat. A házasság keretei között egy egymást támogató, formáló, a szeretet és hûséget a hétköznapok valóságában megélõ, éltetõ és életet adó közösség bontakozhat ki. Más oldalról megvilágítva ennek a kapcsolatnak a mélysége, bensõségessége, szépsége csak akkor élhetõ meg, ha hûség és a szeretet õrzi kapuit. Nemrégiben egy nagyon szép fejtegetést hallgathattam arról, hogy a korai keresztyén közösségek mennyire körülhatárolt hitbeli, tanításbeli, életvitelbeli keretek között éltek. Abból is látszik ez, hogy milyen komolyan megvizsgálták a belépni kívánók szándékát, és mennyire sokrétû felkészítés elõzte meg ezt a határátlépést. Ha valaki szeretett volna a gyülekezethez tartozni, akkor az elsõ feltétel az volt, hogy életében ne legyen helye a paráznaságnak, bálványimádásnak, hogy semmi ne akadályozza abban, hogy meghallja Isten hívását. Ha megtértek, akkor bevonták õket a gyülekezeti beteglátogatásba, szeretetszolgálatba. Emellett reggeli tanításokon vettek részt, ahol többek között a pénzzel, a szexualitással, az okkult gyakorlatokkal kapcsolatos bibliai tanítást ismerhették meg, és az ellenség szeretetét helyezték a szívükre. Az életvitellel kapcsolatos tanítással töltött idõ és a beteglátogatások után következett a tulajdonképpeni katechézis, a hitismeretek átadása, majd a vallástételt követõen a keresztség. Úgy tûnhet, hogy ez nagyon szigorú feltételeket szabó közösség volt, ami egyfelõl igaz is, másfelõl, az értelmére rávilágítva azt mondhatjuk, hogy ez a közösség komolyan vette azokat az értékeket amelyeket képviselt, és ezért szabott feltételeket a csatlakozásnak is. Õrizte a tiszta hitet, gondja volt az ebbõl fakadó életgyakorlatra. Igénkben Pál arra hívja fel a figyelmet, hogy a keresztyén ember valóban nagy kincset kapott:...ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. (I. Kor. 5, 7)Arra gondol itt, hogy az Istennel megélhetõ legközvetlenebb, legáldottabb kapcsolatra kaptunk lehetõséget Jézus érdeméért, az áldozata révén. Ahogy a páskabárány vére szabadulást és életet jelentett minden olyan családnak, amely hitt Isten szavának, hogy õ ilyen módon készít szabadulást, és bekente az ajtófélfát bárányvérrel (II. Móz. 12, 13), ugyanúgy mi is hittel fogadhatjuk el azt a bocsánatot, amelyet Jézus áldozatáért ad nekünk mennyei Atyánk. Egy új, minõségi élet jön létre, amikor ennek az ajándékát elfogadjuk. A Biblia így ír errõl: Aki Krisztusban van, új teremetés az, a régiek elmúltak, ímé, új jött létre. Ennek a kincsnek a megõrzésére hívja fel a figyelmet az idézett igeszakasz második fele: Azért ne a régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. (I. Kor 5, 8) Az apostol a húsvéti ünneplés lényegét ragadja meg. Felragyogtatja annak az értékét, amit Krisztusban kaptunk, és arra mutat rá, hogy ennek az örömét csak akkor tudjuk megélni, ha elhatárolódunk mindattól, ami eltávolít minket Krisztustól, ami a régi életünkhöz kapcsol. A húsvéti ünneplés elõször is a saját életünk megvizsgálásával kezdõdik: nem engedünk-e teret olyan gondolatoknak, szavaknak viselkedésmódoknak, amelyek megtörik az Úrral való kapcsolatunkat. Az elhatárolódás annak a kifejezõje, hogy amit Krisztusban kaptunk, nagy érték a számunkra. A Hegyi beszéd és Jézus követésre hívó szavai szerint radikális határt kell húzni az Õ követése és az ettõl távoltartó bûn, akadály között. A kovásztalan ünneplés meghirdetése ugyanakkor nem csak az egyéni keresztyén élet megreformálását jelenti, hanem a közösség életének a megtisztítását is. A kivonulásra, az ehhez kapcsolódó kovásztalan kenyér és páska ünnepére utal Pál. Ez az esemény nem csupán egy ünnep, hanem Isten népének életében az a mérföldkõ, amikor õk a szabadító Isten munkája nyomán egyre inkább kiváltképpenvaló néppé, megszabadított, megváltott néppé lettek. Ehhez hasonlóan Jézus áldozata nemcsak az egyéni, hanem a közösségi élet területén is egy új minõséget hív elõ. Ez az új minõség nagy érték, amelyet õrizni kell. A korinthusi gyülekezetben egy komoly elhajlás történt (az egyik tag apjának feleségével élt együtt), melyet nem akartak bûnként megbánni a gyülekezet tagjai. Az apostoli intõ szót nem megszomorodva fogadták, hanem saját igazukról meggyõzõdve ragaszkodtak tovább is a helytelen élethez. Pál kimondja, hogy ahol jobban ragaszkodnak a bûnhöz, mint az Úrral megélt kapcsolathoz, ott a határt a közösségvállalás területén kell meghúzni. Ne legyetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek,de parázna, nyerészkedõ, bálványimádó részeges vagy harácsoló. (I. Kor. 5,11) Kemény beszéd ez, de látnunk kell, hogy szavaiból az bontakozik ki, mennyire értékesnek tarja a közösségi élet tisztaságát. John Stott e szakaszról szóló magyarázatában leírja, hogy a korinthusi gyülekezet tagjai nem egyezhetnek ki épp azokkal a dolgokkal, amelyektõl korábban szabaddá váltak, különben egész istentiszteletük és közösségi életük hamissággal és csalással teli társasjátékká válik. Ezen az ünnepen engedhetjük, hogy Isten világossága megvizsgálja szándékainkat, viselkedésünket, kapcsolatainkat. Nyílt és õszinte légkörben rendezhetjük, amire Isten rámutat, mint rendeznivalóra. Mindezt tehetjük egyéni és közösségi szinten egyaránt, nem ítélkezõ szellemben, hanem Krisztusi szeretettel, aki arra tanított bennünket, hogy ha valami helytelent látunk, intsük meg az illetõt elõször is négyszemközt, és ha hallgat ránk, megnyertük atyánkfiát. (Máté 18, 15-17). Így nyerhetjük meg magunkat, egymást és az egész közösséget egy kovásztalan, tiszta, igaz ünneplésnek. Végezetül álljon elõttünk egy összegzõ idézet: Ha a magunk életében legyõzzük azokat az erõket, amelyek másokat pusztítanak, az emberek fel fogják ismerni, hogy az üdvösségnek, melyrõl azt valljuk, hogy a miénk, van értelme, célja és oka. Bob Ilona Enet beosztott lelkipásztor

8 14 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 15 A évben, egész pontosan február 17-én is sor került, az immár méltán hagyománynak tekinthetõ gyülekezeti farsang megrendezésére. Idén is, mint korábban annyiszor, elsõsorban az óvodás, alsó tagozatos korosztály képviseltette magát. Talán a késõn megkezdett hívogatás és a szerkesztés terén némi kihívással küzdõ meghívók, kedvcsináló kártyák miatt, a szokásosnál kicsit kevesebben jöttek el, de aki ott volt, jól érezte magát. A jelen levõk a hagyományos szobros játék mellett felcsíki játékokat játszottak, sõt még egy szerencsésen végzõdõ jegesmedve vadászaton is részt vettek. Korosztályonként megrendezett fánkevõ versenyre is sor került. Ez utóbbi rendezvény ismét bizonyította, hogy a farsang idei VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Farsang 2012 avagy gyülekezeti ünnepség a családiasság jegyében szervezõjének volt a jelenlevõk közül a legnagyobb szája (hogy mást ne mondjak). Természetesen, ahogy ez lenni szokott, a jelmezverseny is része volt a programnak. A versenyzõk a jelmezükkel kapcsolatban írt rövid verssel is készültek. A 3 tagú, pár(t)atlan zsûri hosszas, megfontolt mérlegelés után hirdetett eredményt, amelyet a résztvevõk feszült figyelemmel hallgattak, hiszen értékes nyereményeket vihettek haza a legügyesebbek. A legnagyobb izgalom mégis - ahogy az már lenni szokott a tombolát övezte. Végül mindenki megelégedéssel, több-kevesebb nyereménnyel távozott. A rendrakás, a sok segítõ kéznek hála, gyorsan és zökkenõmentesen zajlott. Nem is tehetünk márt, mint megköszönjük a segítõknek, résztve- võknek lelkesedésüket és aktivitásukat. A megfelelõ következtetéseket levonva és a tanúságokat összegezve már a ránk következõ alkalmakra fókuszálunk. Falus György VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten. Nem harsonával, Hanem jött néma, igaz öleléssel, Nem jött szép, tüzes nappalon De háborus éjjel. És megvakultak Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom, De õt, a fényest, nagyszerût, Mindörökre látom. ADY ENDRE: Az úr érkezése

9 16 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 17 F VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Házasságépítõ Klub ebruár 19-én, és március 25-én kellemes délutánt tölthettünk el gyülekezetünk Házasságépítõ klubjában. Szõke Etelka és Szõke Attila elõadása után kis csoportokban beszélgettünk, aztán együtt vacsoráztunk. Az elsõ alkalommal családi örökségeinkrõl volt szó. Vajon hogyan jelennek meg bennünk szüleink, nagyszüleink tulajdonságai, milyen hozományokkal érkeztünk házasságunkba, és ezek hogyan közelíthetõk egymáshoz. Hogyan kell megfogalmaznunk problémáinkat, meghallgatnunk társunkat, és kompromisszumot kötnünk. Másodszor a konfliktuskezelésrõl hallhattunk, arról, hogy hogyan vitatkozzunk, és hogyan ne. Ha lehet ne durván indítsunk, hanem higgadtan vázoljuk problémánkat a másik féllel. Semmiképp ne kritizáljunk, és minõsítgessünk, hanem én helyzetbõl, panaszkodással közelítsünk. Kiabálás, a tisztelet rombolása helyett tartsuk meg a határokat, és a szóbeli pofoszkodás helyett próbáljuk megakasztani a spirált, megérteni a másikat, és törekedjünk kompromisszumra. Etelka és Attila frappáns szerepjátékokkal mutatták be, a helytelen és a helyes szócsatákat. Jókat derültünk, miközben magunkra, illetve párunkra ismertünk egy-egy mondat hallatán. Mindkét alkalommal az elõadást kiscsoportos beszélgetés követte. Továbbgondoltuk a hallottakat, saját kapcsolatunk szempontjából kérdezhettünk is. Fontos, hogy vitatkozzunk, hiszen ez viszi elõre kapcsolatunkat. Ha nincsenek konfliktusok csak egymás mellett élünk, nem igazán egymással. Estleges vitáink lezártával pedig együtt imádkozva lássuk Isten jelenlétét és áldását házasságunkban. Az oldott hangulatú beszélgetést a vacsora közben folytathattuk, amikor is elköltöttük a finom egytálételt, aminek ínycsiklandó illatát már megérkezésünkkor éreztük, köszönet érte Csák Réka és Szanyi Miklós testvérünknek és a kézilányoknak. Nagyon jól éreztük magunkat. Örültünk, hogy nemcsak ismerõs házaspárokat láttunk, hanem más gyülekezetekbõl is jöttek érdeklõdõk., és nem csak házaspárok, hanem egyedülállók is. Reméljük sikerült kedvet csinálni a következõ két alkalomhoz, melyeknek témája: a szeretetnyelveink, és nemi szerepeink megváltozása lesz. Várjuk azokat is akik az elõzõ alkalmakon nem voltak ott, hiszen az elõadások külön-külön is értelmezhetõk. Fódi András VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Te kegyelmet mindig oszthatsz, feltámadtál s feltámaszthatsz, hogyha én is akarom. Lábadozó régi hitben egész nap csak ülök itten. Lelkemet nagy, jó meleg szent fuvallat lepte meg, lent az odvas, szürke barlang mélyén muzsikál a halk hang, ahogy könnyem lecsepeg. Az én Uram újra él most, országútján mendegél most, áprilisban fürdik és aranyozza napsütés, ahol lépked, jobbra-balra ezer madár fakad dalra s ring, hullámzik a vetés. DSIDA JENÕ: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett (részlet)

10 18 d Örömmondó VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Húsvét Húsvét VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR Örömmondó d 19 A szabadító Isten munkájának a megtapasztalása Nõi csendes hétvége Nagykovácsiban Eszter könyve alapján Uram, ma egész nap Rólad beszéltem, de mégsem voltam Veled. Ismerõs ez az érzés? Amikor a mindennapok darálójában Jézusunk is, Istenünk is morzsává silányul. Rutinból kegyes formába tudjuk még önteni minden gondolatunkat, de a szívünk, a lelkünk valahol lemaradt a nagy a sietségben. Az, hogy Istentõl kit milyen dolog választ el, az Ige tükrében azonnal kiderül, a személyünkre szabott mérlegre téve életünket, aktuális helyzetünket. Aki meri keresni az Isten elõtti csendet, megtette az elsõ lépést. Így indultak gyülekezetünkbõl néhányan idén is a szokásos nõi hétvégére; dacára számtalan nehézségnek, például annak, hogy szombati munkanapra esett. Anya kimenõje A köszönet és a dicséret megilleti az otthon maradtakat; egyként voltak hálásak a résztvevõk a férjeknek, nagyobb gyermekeknek, hogy engedélyezték számukra ezt a rövid töltõdést. A gyakorlati tapasztalat mindig az, hogy nagyobb a nyereség, mint a vállalt kockázat, s ez most sem volt másként. A szûk másfél napra csökkent hétvégén három igei alkalom és egy bizonyságtétel készíttetett el azért, hogy megerõsödjünk lélekben, életünk megújulhasson, Istennel és talán egymással való kapcsolatunk is bensõségesebb legyen. Mindegyik nagy lehetõség és felelõsség is; mégis az ad nagy szabadságot ahhoz, hogy jól éljünk vele, hogy egyet kell tennünk: elállni az élõ Isten útjából mind a magunk, mind a mások életében. A bevezetõ szolgálat is ehhez a félreálláshoz segített közelebb. Válság és tehetetlenség Ha szigorú szemmel, púder nélkül nézünk az életünkre, hamar megláthatjuk benne, hogy az bizony válságok sorozata. Hol ezen, hol azon a területen fogy el a muníciónk, és érezzük azt, hogy erre a helyzetre már nincsen valódi megoldásunk. Erre kétféleképpen reagálhatunk: beismerjük, vagy letagadjuk, és addig turkálunk varázscilinderünkben, míg csak elõhúzunk egy újabb nyuszit. Azt kell mondjam, hogy a válságban lévõ ember mégis akkor van a legígéretesebb helyzetben, ha végre nekifeszül a tehetetlensége falának; ha már nincs több ötlete és megoldása. A helyzet azért ígéretes, mert Isten ezekben az esetekben, a hozzákiáltóknak valódi szabadítást ígér. /Az isteni hívószám: Zsolt.50,15. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsõítesz engem. / (Arra az esetre, ha az embernek a helyzetének megoldására megvannak a saját elgondolásai, az Istennek nincs ígérete.) Aki a válságban Istenhez fordul, az fogja csak megtapasztalni az Õ áldását. Böjt és odahallgatás A következõ lépcsõ, ami továbbvezet ebben, vágyakozás az Isten elõtti csendre. Jó volt, hogy ezt nemcsak elméleti kegyességként emlegettük fel, hanem azt élhettük meg résztvevõként, hogy életünkké vált ez a vágy, hisz odaszántuk magunkat erre az idõre, kicsit kilépve a hétköznapokból. Egymás gondolatain, emlékein, megtapasztalásain keresztül is kézzelfoghatóvá, érezhetõvé vált, hogy mit jelent valójában böjtölni, és valójában megcsendesedni az elõtt az Isten elõtt, aki egyedül kézben tartja ezt a világot, de ezen belül személyesen a mi életünket is. Megtapasztalhattuk annak az ajándékát, hogy Isten jelenlétében meg lehet nyílni egymás elõtt is; világosságra lehet hozni bármit, ami Tõle, vagy egymástól elválaszt, azt is észrevéve ezzel együtt, hogy ez a kettõ milyen szorosan összefügg. Valósággal szabad A bizonyságtétel vezetett át az utolsó lépésre, az elkészített szabadítás elfogadására. Kánaáni nyelvjárásunkban elég bõven mérjük a kegyelem emlegetését akármilyen szóösszetételben, az az érzésem mégis, hogy legtöbbször a tartalom valahol elmarad mögüle. Pedig egyszeri és megismételhetetlen történés az ember életében, ha Jézus Krisztus kegyelme egyszer már megtalálhatta, és elindíthatta az addig ismerttõl Adjunk hálát Istennek: az elmúlt év áldásaiért, az új presbitérium megalakulásáért, a tavaszi programokért: farsangért, játszóházért, nõi hétvégéért az elindult házasságépítõ klubért az új gyülekezeti tagokért Imádkozzunk egészen eltérõ és más minõségû, valódi Életben. Öröm emlékezni erre a földi életben egyszer lehetséges nagy szabadításra, és megerõsítõ hallani, hogy hogyan végezte el az Élõ Isten ezt másnak is az életében. Ugye, hívõ keresztyénként is milyen mélyre tudjuk lógatni a fejünket, ha újabb válsággal és tehetetlenséggel szembesülünk az életünkben?! Az is kegyelem, hogy ilyenkor az Isten elõtti csendben elkezdhetjük elõszámlálni, hányszor és hányszor hozott ki az Úr kilátástalan, lehetetlen és megoldhatatlan helyzetekbõl. Hányszor hordozta el elhordozhatatlan nehézségeinket; gyógyította gyógyíthatatlannak tûnõ sebeinket. Ha Isten kezébõl el tudjuk venni a próbát, a nehézséget, s a megoldást visszatenni egyedül az Õ hatáskörébe, akkor tapasztalhatjuk meg azt a csodálatos szabadítást, amit mi az összes bölcsességünkkel sem tudtunk volna kiokoskodni. Hála érte, hogy néhányan újra megerõsödhettünk abban, hogy egyedül Istennek van hatalma valódi szabadítást adni, a kilátástalan helyzetet az ellentettjére fordítani! Parti Judit Könyörögjünk Istennek: a lelkipásztoroknak és presbitereknek adott testi-lelki erõért a presbiteri csendesnapért a kisgyermekes-családi kör hétvégéjéért a konfirmandusok és kisifisek közös hétvégéjéért keresõk istentiszteletének áldásaiért

11 20 d Örömmondó Húsvét A Svábhegyi Református Egyházközség Missziói Munkaterve a évre Bevezetés A Svábhegyi Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi Református Egyház évi II. Törvénye (Missziói Törvény, a továbbiakban MT) 10. (1) bekezdése alapján megvitatta és elfogadta az Egyházközség évre vonatkozó missziói munkatervét. Gyülekezetünk épülõ templomának alapító okirata Máté evangéliuma 5. részének 14. és 16. versével kezdõdik: Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetõ el a hegyen épült város. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek elõtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat. Ezek a jézusi igék megmutatják egyházközségünk missziói célkitûzéseinek irányát. Célunk egy olyan, Jézus Krisztus iránt elkötelezett magyar református gyülekezet építése, amelynek tagjai Istentõl kapott talentumaikat készek a közösség építése érekében használni. Olyan hitbeli és életközösség megteremtésén munkálkodunk, ahol a nagykorú, döntéseiért felelõsséget vállaló, Istene és hazája iránt elkötelezett keresztyén hívõk átélhetik az egymás terhét hordozás örömét és a gyülekezetért vállalt szolgálatok áldásait. Gyülekezetünk csak akkor töltheti be ezt az Istentõl kapott rendeltetését, ha létével és szolgálatával igyekszik túlmutatni önmagán Krisztusra. Urunk azért választott ki, hívott el, igazított és szentel meg bennünket, hogy általunk a maga Országát terjessze a világban, ezen belül szûkebb otthonunkban, a magyar fõváros hegyvidéki területein, mert nem magunkat építjük, és nem magunknak világítunk. Ezt a gazdag programot csak akkor lehet teljesíteni, ha nevünkhöz méltóan élünk és ahhoz eltökélten ragaszkodunk. Gyülekezetünk lelki háza akkor tud megépülni, templomunk pedig felépülni, ha rövid és hosszú távon, elnevezésünktõl függetlenül is ezt a szolgálatot végezzük. Elsõrendû célkitûzésünk tehát, hogy a gyülekezet lélekszáma jelentõsen gyarapodjon, a tagok lelki ereje és hite erõsödjön, közösségtudatuk megszilárduljon, szolgálatkészségük növekedjen, és elkötelezett tanítványokká váljanak. Minden gyülekezeti szolgálatunkat ennek a célnak kívánjuk alárendelni. Az Egyházat annak Ura, Igéje és Szentlelke által építi. Isten az Õ Igéje hirdetése, Lelke kiárasztása céljából azonban mindenkor embereket használ fel. Ahhoz, hogy a Svábhegyi Református Egyházközség megerõsödjön, a gyülekezet tagjainak engedelmeskedniük kell Jézus Krisztus missziói parancsának, és hirdetniük kell az evangéliumot cselekedetekkel és szavakkal. Gyülekezetünk építésének legfõbb eszköze ezért az embereket, emberek által Krisztushoz vezetni elvének kell lennie. I. Középtávú missziói feladatok Gyülekezetünk külsõ-belsõ növekedésével kapcsolatban fontos, hogy közösségi életünk valódi megtartó erõvel bírjon, és vonzerõt jelentsen az egyházról csak Húsvét Örömmondó d 21 részleges ismeretekkel rendelkezõ, és azzal rokonszenvezõ polgárok számára. Õket az igei alkalmakon kívül is többféle módon szeretnénk megszólítani: gyülekezetünk társadalmi jelenlétét is reprezentáló, önálló és karban tartott internetes honlappal, rendszeresen megjelentetett, és a gyülekezet területén a lehetõ legnagyobb példányszámban terjesztett gyülekezeti hírmondóval, a kerületi önkormányzati lapban (Hegyvidék) és más kerületi lapokban való megjelenéssel, templomunkban és azon kívül szervezett kulturális, közéleti és jótékonysági elõadások, programok szervezésével. Ebben a munkában a gyülekezet minden áldozatvállaló tagjának személyes részvételére számítunk. Emellett fel kell készülnünk arra, hogy a jövõben egyre szélesebb lesz az a gyülekezet területén élõ réteg is, amely csak új módon, új eszközök pl. a hegyvidéki rendezvényeken Templomi elõtér betonozása való gyülekezeti megjelenés, szabad téri programok, vagy új istentiszteleti formák, liturgiák alkalmazásával érhetõ el, szólítható meg. Mindebbõl az következik, hogy a jézusi elv szerint ó-t és újat egyszerre kell elõhoznunk a misszió során. Igyekeznünk kell a már kipróbált hagyományos templomi, istentiszteleti alkalmak mellett újakat is bevezetni, (pl. ifjúsági és zenés istentiszteletek) a hagyományos lelkipásztori munkát (pl. család és beteglátogatások, lelkigondozói beszélgetések stb.) kiteljesíteni és meg kell keresnünk az egyháztól elidegenedett rétegekhez vezetõ ma még számunkra járatlan utakat is. Ezért egyrészt meg kell erõsítenünk a már bevált sajátos réteg-alkalmakat (pl. kisgyermekes családi kör, bibliaiskola stb.) másrészt igyekeznünk kell a gyülekezethez szorosan még nem kötõdõket új módszerek segítségével elérni. Gyülekezeti közösségünk jellegét illetõen három célt tûzünk magunk elé.

12 22 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 23 Arra törekszünk, hogy közösségünket jellemezze olyan bensõségesség, amely nem a taglétszám függvénye, hanem az egymással való kapcsolattartásban, a közös programok iránti igényben, a találkozások, beszélgetések gyakoriságában és mélységében nyilvánul meg. A következõ években is nagy lesz az igény az élet valódi értelmét és célját felmutatni képes közösségekre, ahol át lehet élni az ilyen családiasságot. Szeretnénk megõrizni azt a hitbeli sokszínûséget, egymás iránti nyitottságot, ami jellemez bennünket. Nem különféle szellemi-lelki irányzatok kritikátlan átvételére, vagy kifejezetten romboló tévtanítások eltûrésére gondolunk, hanem arra a biblikus türelemre, amirõl Pál apostol beszél: A hitben erõtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. (Róma 14:1.) Közösségünk lelki gazdagodását szolgálja az a tény, hogy különbözõ kegyességi irányzatok képviselõi egyszerre vannak jelen nálunk, ha az a szeretet uralkodhat közöttünk és bennünk, amely, illetve Aki tökéletesen öszszefog mindent (Kolossé 3:14.). Középtávú törekvésünk, hogy több, jól mûködõ, házi bibliakör, családi és gyülekezeti (kis)csoport alakuljon egyházközségükben, hiszen a jövõben sem lesz könnyebb a hétközi gyülekezeti alkalmak létszámát jelentõsen növelni. Ahhoz, hogy hitben, ismeretben, szeretetben, a szolgálatra való készségben növekedni tudjunk, elengedhetetlen, hogy ne csupán vasárnap legyünk Isten Igéjének közelében, hanem legalább havonta egy-két alkalommal hét közben is. Ezen célok elérése érdekében a következõ években tudatosan törekszünk a lelki munkában résztvevõk felkészítésére és erõsítésére. II es célkitûzések I ben elsõdleges missziói célunk, hogy a gyülekezet alkalmi templomlátogató körébõl minél többen váljanak elõbb a rendszeresen templomba járók körének tagjává, majd pedig az elkötelezett és szolgálatot vállaló gyülekezeti csoportok tagjává. Ennek érdekében az elsõ félévben a Református Család-és Házasságsegítõ Szolgálat segítségével párkapcsolati elõadássorozatot szervezünk elsõsorban azoknak a fiatal családoknak, akik az elmúlt években kezdtek el közösségünkbe járni, de nem lettek aktív gyülekezeti tagok. Az a célunk, hogy a második félévben egy új, önálló családos házi-csoport jöjjön létre belõlük. Az elsõ félévben havonta egyszer ún. keresõk istentiszteletét tartunk, ahol a csak alkalmanként templomba járó, érdeklõdõ testvéreinket kívánjuk evangélizációs tartalmú, egyszerûsített liturgiájú istentisztelettel megszólítani. Ezen istentiszteletek után gyülekezeti szeretetvendégség keretében kívánunk velük személyesen is megismerkedni. A második félévben olyan máshol sikeresen bevezetett, a keresztyén hitet, a református tanítást összefoglaló, (Alpha Kurzus, Keresztkérdések stb. jellegû) intenzív tanfolyamot szervezünk nem hitben élõ, alkalmi templomba járó, kívülálló embereknek, amelyen kedvet kaphatnak a Krisztushoz, a gyülekezethez és az egymáshoz tartozáshoz. II. Azt tapasztaljuk, hogy az emberekben rendkívül nagy az igény egy hiteles, erõt sugárzó, távlatosan tervezõ és gondolkozó közösségre. Éppen ezért ben a korábban már bevált formákat megõrizve fokozzuk gyülekezetünk bõvítésének missziós tevékenységeit: Az óvodai, iskolai és gyülekezeti hittanórákon kívül rendszeresen gyermekjátszóházat és más kisgyermekes családoknak szóló programot (hittanévnyitó, hittanévzáró, Mikulás ünnepség, gyülekezeti farsang, karácsonyi gyermekmûsor, sportdélután stb.) szervezünk. Ezáltal olyan, a gyülekezethez egyelõre egyáltalán nem tartozó, vagy csak periférikusan kötõdõ szülõket, családokat érhetünk el, akik a késõbbiekben beépülhetnek közösségünkbe. Ily módon a ben megkezdett, és azóta megerõsödött óvodai hitoktatásban résztvevõ gyermekek szüleit is szeretnénk bekapcsolni a gyülekezet életének vérkeringésébe ben is fokozottan támogatjuk a gyülekezeti énekkar, a középiskolás-és az egyetemista-fõiskolás ifjúsági csoport, a Baba-mama kör, a gyülekezeti filmklub és az idõsek bibliaórájának munkáját és szolgálatát. Idén is részt veszünk a hegyvidék, közösségi-társadalmi rendezvényein, mindenekelõtt az ún. Svábhegyi Pünkösdi Búcsú -n, az Advent a Hegyvidéken rendezvénysorozaton, valamint a Karácsonyi jótékonysági hallé vacsorán hogy a környékbeli polgárokkal megismertessük gyülekezetünket és hívogassuk õket alkalmainkra. Lelki beszélgetések, látogatások, fizikai segítségnyújtás és anyagi támogatás révén igyekszünk enyhíteni a gyermekes családok, a kisnyugdíjasok, a súlyosan betegek, a tartósan munkanélküliek, a magányos özvegyek és az elhagyottak terhein. Ebben a munkában továbbra is nagy szerepet szánunk a Diakóniai Bizottságnak. III. Egyházközségünk önállóvá válásából következik, hogy a Magyarországi Református Egyház egészének életét, mûködését, szolgálatát egyre jobban megismerjük, s abba az eddigieknél fokozottabb mértékben bekapcsolódjunk. Ennek érdekében: Gyülekezeti délutánjainkra ben is meghívjuk az országos missziói ágak vezetõit, képviselõit, hogy mutassák be munkájukat a gyülekezetnek. Igyekszünk helyt adni minél több egyházmegyei és egyházkerületi rendezvénynek. A közötti Kálvin évek központi rendezvényein részt veszünk, és azokba lehetõség szerint aktívan bekapcsolódunk. III. Gyülekezeti misszió 1. Gyülekezeti alkalmak [MT 5. (1)] 1.1. Istentiszteletek Gyülekezeti istentiszteletek: 10 órakor vasárnap A hónap elsõ vasárnapján 10 órakor evangélizációs istentisztelet Ünnepi istentiszteletek: Karácsony elsõ napján 10 órakor Karácsony másodnapján 10 órakor Az év utolsó napján 16 órakor Az év elsõ napján 10 órakor Nagypénteken 18 órakor Húsvét elsõ napján 10 órakor Húsvét második napján 10 órakor Áldozócsütörtökön 18 órakor Pünkösd elsõ napján 10 órakor Pünkösd második napján 10 órakor Reformáció ünnepén 18 órakor (a budahegyvidéki reformátusokkal és evangélikusokkal közösen) Istentiszteleteinken alkalmanként más meghívott lelkipásztor, (pl. gyülekezetünkhöz tartozó nyugdíjas lelkipász-

13 24 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 25 tor, testvérgyülekezet lelkésze) VI. éves teológus, vagy legátus is szolgál. Az istentiszteleti szolgálatba (pl. igeolvasás, imádság, bizonyságtétel) igyekszünk rendszeresen bevonni gyülekezeti tagjainkat, hogy jobban megismerjük egymást, és egymás hite által is épülhessünk Bibliaórák Hétfõ 18 óra 30 perckor presbiteri bibliaóra (havonta) Kedd 10 órakor idõsek bibliaórája (kéthetente) Csütörtök 18 órakor gyülekezeti bibliaóra Péntek 17 órakor középiskolás ifjúsági bibliaóra Péntek 18 órakor egyetemista ifjúsági bibliaóra (kéthetente) Vasárnap 16 órakor kisgyermekes-családi kör (havonta) 2012-ben igyekszünk a nagyobb gyermekeket nevelõ szülõk részére is havonta egyszer családi bibliakört szervezni, illetve a már mûködõ házi-csoport mellett újabb életkori, érdeklõdési kör szerinti házi-csoportot létrehozni Imaközösségek Heti rendszerességgel imaközösséget tartunk, ahol a jelenlévõk személyes kérésein kívül együtt is imádkozunk gyülekezetünkért. Minden hónap második vasárnapján, istentisztelet után, és a presbiteri csendesnapok során tartjuk. Havonta kiadott imanaptárunkkal segítjük gyülekezeti tagjainkat a közös céljainkért való imádságban Gyermek-istentiszteletek A vasárnap 10 órai istentiszteletek idejében a konfirmáció elõtti korosztályok számára gyermek-istentiszteletet tartunk. A gyermekek a gyülekezeti istentisztelet elején, a fõénekig a templomban vannak, ezután vonulnak ki a gyermek-istentiszteletre, amelyet erre elhivatott világi munkások vezetnek, akiknek a szolgálatát a lelkész támogatja, felügyeli. A gyermek-istentiszteletek mellett a bölcsõdés és óvodás korú gyermekek részére felügyelet biztosítunk, és lehetõség szerint nekik is egy életkori sajátosságaikhoz igazított rövid áhítatot tartunk. A gyermekistentiszteleti-és megõrzési szolgálatban résztvevõk számára havonta egyszer felkészítõ alkalmat tartunk Baba-mama kör A gyülekezetbe rendszeresen járó kisgyermekes családok, valamint a gyermekkeresztséget igénylõ új családok édesanyáinak és kisgyermekeiknek kéthetente csütörtök délelõttönként bibliaismereti, gyermeknevelési és párkapcsolati kérdésekkel kapcsolatos foglalkozást tartunk Egyéb alkalmak Elsõsorban a hitoktatásra járó gyermekek és szüleik részére: évente egyszer, általában közvetlenül a tanév vége elõtt szeretetvendégséggel egybekötött gyülekezeti sport-napot tartunk és Mikulásünneppel vidám farsangi rendezvény segítségével is igyekszünk bekapcsolni õket a gyülekezet életébe. 3. Sákramentumok kiszolgáltatása [MT 5. (2)] 2.1. Úrvacsora Minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor, valamint minden ünnepi istentiszteleten. Betegeink meglátogatásakor kérésre házhoz visszük az úrvacsorát Keresztelés Keresztelést a templomban, a vasárnapi istentiszteletek elején végzünk. Rendkívül indokolt esetben pl. betegség más helyszínen, és más idõpontban is kiszolgáltatjuk a keresztség sákramentumát. 3. Gyülekezeti evangélizáció [MT 5. (3)] A hagyományos gyülekezeti evangelizációs hetek helyett a gyülekezeti hétvégéken és a nyári táborokban fektetünk nagyobb hangsúlyt a hitre jutásra és a hitbeli megújulásra, mert így több embert érhetünk el az újjászületés evangéliumával ben minden hónap elsõ vasárnapján evangélizációs tartalmú és jellegû, ún. keresõk istentisztelet -ét tartunk de. 10 órakor. 4. Hitoktatás és konfirmációi elõkészítés [MT 5. (4)] Katechetikai munkánk során az iskolai hitoktatás megtartása mellett, egyre nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a gyülekezeti, tehát a templomban tartandó hittanórákra. Ezáltal nemcsak az iskolai hitoktatás szûk keretei közül szeretnénk kiemelni ezt a gyülekezeti miszsziónk szempontjából rendkívül fontos szolgálatot, hanem a hittanos gyermekek és családtagjaik gyülekezeti integrációját is szeretnénk elõsegíteni. Az alsó tagozatos gyermekek részére továbbra is az iskolai hittanoktatást hirdetjük meg, a felsõ tagozatosokat azonban a gyülekezeti hittanra hívjuk Iskolai hittanórák A Jókai Mór Általános Iskolában:1. osztályosoknak kedd osztályosoknak csütörtök osztályosoknak szerda osztályosoknak hétfõ Óvodai hittanórák A gyülekezet területén lévõ Õzike u sz. és a Normafa út 32. sz alatti Óvodákban: Õzike út: kedd összevont csoport, Normafa út: hétfõ középsõ csoport hétfõ nagycsoport 4.4. Szülõi értekezletek Félévente egyszer, õsszel a hitoktatás megkezdése után, tavasszal a hitoktatás befejezése elõtt, a gyermekek és családok megismerése, és a gyülekezetbe való meghívásuk céljából Konfirmációi elõkészítõk 7 8. osztályosok számára vasárnap 8,30-tól Gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi elõkészítõje két éves. Általában 6 7. osztályos korban kezdõdik, és a gyermekek 8. osztályos koruk végén konfirmálnak. Felnõtt konfirmandusok számára egy éven át, megegyezés szerinti idõpontban Felnõtt Bibliaismereti Sorozat (Bibliaiskola) második félévében indítottuk, kéthetente bibliaismereti és bibliai kortörténeti elõadások és beszélgetések formájában.

14 26 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d Jegyesoktatás A házasulandó jegyespárok részére a lelkipásztor négy-öt alkalommal tart jegyes beszélgetéseket, amely alkalmakon felkészíti õket a házas- és családi életre, és közülük azokat, akik nem tartoznak a gyülekezethez, igyekszik integrálni a közösségbe. 5. Családlátogatás [MT 5. (5)] 5.1. Lelkipásztori családlátogatás A lelkipásztorok alkalmanként egy-egy presbiter, vagy más, gyülekezeti munkás kíséretében igény szerint felkeresik otthonukban az egyháztagokat, hitük és gyülekezethez tartozásuk erõsítése érdekében. A lelkipásztori missziói munka fontos feladata a gyülekezetbõl huzamosabb idõn keresztül elmaradtak, az új egyháztagok, a hittanos családok, és minden más, a pásztori beszélgetést igénylõ gyülekezeti tag meglátogatása Gyülekezetünkben megkeresztelt, illetve hitoktatásban részesülõ gyermekek és családjuk látogatása. A gyülekezet területén élõ, gyermekeiket korábban megkeresztelõ szülõket felkeressük, hogy bevonjuk õket a gyülekezet életébe, illetve a megkeresztelt gyermekeket hívjuk hitoktatásra, gyermek-istentiszteletre, majd konfirmációi elõkészítõre. A gyermekkeresztségre jelentkezõ családokból Baba-mama körre hívogatjuk az édesanyákat és kisgyermeküket. A hitoktatásban részesülõ gyermekek hitbeli, nevelési gondjaira a családlátogatás során fokozottan odafigyelünk. 6. Presbiteri és gyülekezeti csen desnapok [MT 5. (7)] 6.1. Presbiteri csendesnapok A presbiterek lelki közösségének erõsítése, családtagjaik közelebbi megismerése, a feladatokra való közös felkészülés érdekében tavasszal és õsszel egy-egy presbiteri csendesnapot szervezünk. Erre igyekszünk ismert elõadókat is meghívni Gyülekezeti találkozók Keressük az alkalmat a találkozásra a szomszédos református gyülekezetekkel, pl. közös csendesnap vagy szeretetvendégség keretében. A hegyvidéki evangélikus és római katolikus egyházközségek tagjait meghívjuk gyülekezetünk kulturális, közéleti rendezvényeire, és mi magunk is igyekszünk részt venni hasonló ökumenikus alkalmakon Bibliaiskola A Presbiteri Szövetség és a Budapest-Déli Református Egyházmegye közös presbiteri továbbképzésén gyülekezetünk presbiterei is részt vesznek Gyülekezeti csendesnapok és csendeshetek Évente kétszer, tavasszal és õsszel egyegy alkalommal gyülekezeti csendeshétvégét tartunk (valamelyik egyházi üdülõben) a gyülekezet különbözõ csoportjainak pl. kisgyermekes-családi kör; nõi és férfi hétvége; õszi gyülekezeti hétvége; szolgálók hétvégéje Istennel és egymással való közösségünk erõsítése céljából nyarán közös gyülekezeti nyári tábort szervezünk minden korosztály számára. IV. Belmisszió 1. Ifjúsági munka [MT 6. (2)] 1.1. Ifjúsági istentiszteletek Minden évben legalább kétszer: tanévzáró és tanévnyitó alkalmával, a gyülekezeti ifjúság közremûködésével Ifjúsági bibliaórák Az ifjúsági bibliaórák megtartásába ettõl az évtõl kezdve igyekszünk bevonni az arra alkalmas fiatalokat Egyéb ifjúsági alkalmak Ifjúsági bibliaóráinkon kívül, lehetõség szerint minden ifjúsági csoport részére szervezünk kirándulásokat, családi és kulturális programokat. Tavasszal ifjúsági csendeshétvégét tartunk a középiskolás csoport és a folyó évben konfirmációi elõkészítõre járó fiatalok részvételével. A nyár folyamán a középiskolás ifjúsági csoport, és a folyó évben konfirmációi elõkészítõre járó fiatalok részvételével szervezünk csendeshetet. Erre a hétre meghívunk partiumi és délvidéki testvérgyülekezetünkbõl két-két fiatalt is, akiknek utazási és táborozási költségeit fizetjük. Igyekszünk kapcsolatot tartani más református gyülekezetek ifjúságával, közös programok kirándulások, sport rendezvények stb. lebonyolítása érdekében Szupplikáció Évente legalább egyszer meghívjuk a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola, vagy más, budapesti református iskola képviselõit istentiszteleti szolgálatra és ez alkalommal gyûjtést rendezünk az iskola javára. 1.5 Cserkészet Gyülekezetünk támogatja, hogy fiataljaink a 426 sz. Szenczi Molnár Albert Cserkészcsapat tagjai legyenek és ennek érdekében a cserkészcsapat és a gyülekezet közti kapcsolatok ápolására törekszünk. 2. Iratterjesztés [MT 6. (4)] 2.1. Újság, folyóirat Gyülekezetünkben a következõ újságok, folyóiratok terjesztését végezzük: Rendszeresen: Reformátusok Lapja Alkalmanként, igény szerint: Biblia és Család, Ethos, Family, Örömhír, 2.2. Könyvek, evangéliumi füzetek Iratterjesztésünk állományát rendszeresen feltöltjük Bibliákkal, énekeskönyvekkel, a Kálvin Kiadó és válogatva más kiadók (pl. Harmat, Evangéliumi Kiadó, KIA) kiadványaival. Az elmúlt évekhez hasonlóan, díjmentesen kívánunk Bibliát juttatni konfirmáló fiataljainknak, hittankönyveket hitoktatásra járó gyermekeinknek, hitünk alapismereteibe bevezetõ, vagy az adott családi alkalomhoz kapcsolódó témájú könyveket a megkeresztelt gyermekek szüleinek, és a nálunk házasságot kötötteknek Gyülekezeti újság Legalább negyedévente adunk ki újságot Örömmondó címmel a gyülekezet életérõl és aktuális kérdéseirõl. Ebben állandó rovataink az igei elmélkedések, híradások a misszióról, közismert gyülekezeti tagjaink, presbitereink megszólaltatása, beszámoló a gyermek és ifjúsági munkáról, könyvismertetés stb.

15 28 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d Gyülekezeti honlap Gondozzuk és friss anyagokkal látjuk el a gyülekezet önálló honlapját. 3. Szeretetvendégségek [MT 6. (4)] Alkalmi rendezvényeinken valamint, a nyári idõszak kivételével, havonta egyszer, a keresõk istentisztelete után szeretetvendégséget rendezünk. Célja a lelki-és közösségi kapcsolatok fejlesztése. Ezeken az alkalmakon kötetlen beszélgetések számára biztosítunk helyet, lehetõséget. 4. Egyéb rendszeres gyülekezeti alkalmak Évente több alkalommal kirándulást szervezünk a gyülekezet érdeklõdõ tagjainak a testvéri közösség erõsödése céljából. Kéthetente tartjuk a már mûködõ házi-csoportunk bibliaköri alkalmát, ahol Isten Igéjét elmélyülten tanulmányozzuk, és minden alkalommal gyakoroljuk az imaközösséget is. A nyári szünet kivételével hetente tartunk énekkari próbát. Gyülekezeti kórusunk bekapcsolódik a Budapest-Déli Református Egyházmegye éves kórustalálkozójába, és meghívásra máshol is szolgál. Közösségépítõ jelleggel rendszeresen különféle kulturális programok látogatását szervezzük. Helyet biztosítunk a Jókai Néptánccsoport alkalmainak. 5. Kórházszolgálat [MT 6. (5)] Gyülekezetünk kórházba került, beteg tagjait a lelkipásztor lehetõleg a beteglátogató csoport egy tagjával meglátogatja, Isten Igéjével erõsíti, vigasztalja, és igény szerint nekik az úrvacsorát kiszolgáltatja. Beteg, vagy mozgásképtelen testvéreink otthoni meglátogatásakor igény szerint rövid házi istentiszteletet is tartunk, ill. alkalmanként úrvacsorában is részesítjük õket. 6. Temetési szolgálatok [MT 6. (4)] A temetéseken Igével és annak magyarázatával hirdetjük az evangéliumot a gyászolóknak és mindazoknak az együtt érzõknek, akik talán máskor nem találkoznak Isten üzenetével. A gyászoló hozzátartozókat meghívjuk a temetés után soron következõ vasárnap délelõtti istentiszteletre, ahol név szerint is megemlékezünk az elhunytról, és imádkozunk a gyászolókért. Szükség esetén a lelkipásztor a temetés elõtt vagy után otthonukban is felkeresi a gyászolókat. V. Külmisszió A gyülekezet a MT 8. -ának megfelelõen alkalomszerûen bekapcsolódik a világ evangéliumi egyházainak külmissziói munkájába olyan formában, hogy erre alkalmas és elhívást nyert tagjainak minden támogatást megad a külmissziói szolgálathoz. Alkalomszerûen felkéri a missziói társaságok hazánkba látogató munkatársait szolgálatra a gyülekezetben, vagy meghallgatja beszámolóikat valamelyik testvérgyülekezetben. VI. Egyéb missziói ágak 3. Missziói nap [MT 10. (3)] A gyülekezet az év egyik vasárnapján missziói napot tart, amelynek során a gyülekezet meghívja valamelyik országos missziói águnkat bemutatkozás céljából. Ilyenkor a perselypénzzel támogatjuk az adott missziói ág munkáját. 2. Kapcsolatépítés határon belüli református gyülekezettel Egyházközségünk arra törekszik elsõsorban patronálási szándékkal, hogy testvéri kapcsolatot keressen és építsen egy belföldi, hátrányos helyzetû térségben lévõ, nehéz anyagi helyzetû református gyülekezettel. 3. Kapcsolat határon túli református gyülekezetekkel [MT 11. ] Gyülekezetünk ápolja a kapcsolatot határon túli magyar testvér gyülekezeteivel, Partiumban a Magyarremetei Református Egyházközséggel és Délvidéken a Torontálvásárhelyi Református Egyházközséggel. Ezen túlmenõen igyekszünk testvérgyülekezeti kapcsolatot létesíteni Nyugat-Európai: holland, német, svájci, vagy más tengeren túli református gyülekezetekkel. 4. Ökumené [MT 12. ] Az év elején a többi keresztyén gyülekezethez hasonlóan mi is részt veszünk az egyetemes imahét szervezésében és szolgálataiban. Ez a missziói ág évek óta fennálló kapcsolatainkra épül a Budahegyvidéki Református, a Budahegyvidéki Evangélikus, valamint az Apor Vilmos téri, a Városmajori, az Istenhegyi Szent László, a Táltos utcai és a Farkasrét plébániához tartozó római katolikus testvéreinkkel. VII. Személyi kérdések 1. Lelkipásztori szolgálat A lelkipásztori szolgálatokban a tárgyévben a következõk vesznek részt: Lelkipásztor: Berta Zsolt Beosztott lelkipásztor: Bob Ilona Enet 2. Ifjúsági és gyermekistentiszteleti szolgálatot ellátnak a tárgyévben Ifjúsági munka: Bob Ilona Enet, Berta Zsolt, Csûrös Varga Vanda VI. éves teológus Gyermek-istentiszteleti szolgálat: Bob Ilona Enet, Bertáné Dorogi Katalin, Csûrös Varga Vanda, Fekete Zsuzsanna, Kardonné Dolgos Judit, Mányi Dániel Kisgyermekek felügyelete: Bartók Julianna, Bertáné Dorogi Katalin, Borókay Zsófia,Csöregi Csenge, Fekete Zsuzsanna, Kis-Petik Katalin, Nagy Villõ 3. Kántori szolgálat A kántori szolgálatot végzik: Szommer Adrienn (kántor-karvezetõ) Beke István (alkalmanként) Péterfyné Ráski Klára (alkalmanként) Koncz Kornélia Berta Zsolt gondnok lelkipásztor Budapest, január 16.

16 30 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 31 Svábhegyi Református Missziói Egyházközség Zárószámadása a évrõl BEVÉTELEK Költségvetési cím Elõirányzat Teljesítés I. Egyházfenntartói járulékok II. Perselypénzek 1. Gyülekezeti (templomi) perselypénzek Nem templomi perselypénzek Célperselyek Lekötött perselypénzek Perselypénzek összesen: III. Adományok 1. Isten dicsõségére Céladományok templomépítésre Céladományok gyülekezeti rendezvényekre Adományok az Isten-Hegy Alapítványtól Adományok összesen IV. Egyéb bevételek 1. Térítések alkalmazottaktól Iratterjesztés Vegyes és elõre nem látható bevételek Missziói Egyházközség egyházmegyei támogatása Adventi vásár Banki kamat Egyéb bevételek összesen Az egyházközség évi saját bevételei összesen V. Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen Az egyházközség évi bevételei mindösszesen ZÁRÓSZÁMADÁS Svábhegyi Református Missziói Egyházközség Zárószámadása a évrõl KIADÁSOK Költségvetési cím Elõirányzat Teljesítés XI. Személyi kiadások XI/A. Lelkészek javadalmai és közterhei XI/A/a. Javadalmak 1. Lelkipásztor helyi javadalma Beosztott lelkipásztor javadalma Korpótlékok Beosztott lelkipásztor lakásköltség térítése Javadalmak összesen XI/A/b. Közterhek 5. Javadalmak nyugdíjintézeti fenntartói járulékai Javadalmak nyugdíjintézeti tagsági járulékai Közterhek összesen XI/A. Lelkészek javadalma és közterhei összesen XI/B. Alkalmazottak javadalmai és közterhei 1. Kántor illetménye XI/B/b. Közterhek XI/B. Alkalmazottak javadalmai és közterhei összesen XI/C. VI. éves teológus költsége Személyi kiadások összesen XII. Gyülekezeti élet kiadásai 1. Szeretetvendégségek, gyülekezeti napok Gyülekezeti misszió a) Konfirmandusok b) Hitoktatás c) Ifjúsági munka Gyülekezeten belüli szeretetszolgálat Gyülekezeti újság és internetes honlap Gyülekezeti kirándulások, csendesnapok Lelkészek táborozási költségei Gyermekek táboroztatási támogatása Gyülekezeti rendezvények költségei Testvérgyülekezetek támogatása Gyülekezeti élet kiadásai összesen ZÁRÓSZÁMADÁS 2011.

17 32 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 33 Svábhegyi Református Missziói Egyházközség Zárószámadása a évrõl KIADÁSOK XIII. Igazgatási kiadások Költségvetési cím Elõirányzat Teljesítés 1. Irodaszerek Posta- és telefonköltségek Banki költségek Egyházlátogatások költségei Újságok elõfizetése Igazgatási kiadások összesen XIV. Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása 1. Templom karbantartási és fenntartási költségei Templom közüzemi költségei Állóeszköz állomány fejlesztése Templom biztosítása Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása összesen XV. Egyházi ingatlanok és bérlemények felújítási és beruházási költségei 1. Templomépítés XV. Egyházi ingatlanok és bérlemények felújítási és beruházási költségei összesen XVI. Közalapi hozzájárulás XVII. Egyéb kiadások 1. Adományok és segélyek a) Lekötött perselypénzek elküldése Egyházi iskolák támogatása Elõre nem látható kiadások Egyéb kiadások összesen Költségvetési cím Részösszeg Összesen I. Egyházfenntartói járulékok II. Perselypénzek 1. Gyülekezeti (templomi) perselypénzek Lekötött templomi perselypénzek Célperselyek Nem templomi perselypénzek Perselypénzek összesen III. Adományok 1. Isten dicsõségére Céladományok Adományok az Isten-Hegy Alapítványtól Adományok összesen IV. Egyéb bevételek 1. Térítések alkalmazottaktól Iratterjesztés Vegyes és elõre nem látható bevételek Gyülekezeti vásárok (pünkösdi, adventi) Banki kamat Svábhegyi Református Egyházközség Költségvetése a évre BEVÉTELEK 2012 Egyéb bevételek összesen Az egyházközség évi bevételei összesen V. Átvett pénzeszközök összesen: Az egyházközség évi kiadásai összesen ZÁRÓSZÁMADÁS Az egyházközség évi bevételei mindösszesen KÖLTSÉGVETÉS 2012.

18 34 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 35 Svábhegyi Református Egyházközség Költségvetése a évre KIADÁSOK 2012 Költségvetési cím Részösszeg Összesen XI. Személyi kiadások XI/A. Lelkészek javadalmai és közterhei XI/A/a. Javadalmak 1. Lelkipásztor helyi javadalma Beosztott lelkipásztor helyi javadalma Korpótlékok Beosztott lelkipásztor lakásköltség térítése Javadalmak összesen XI/A/b. Közterhek 5. Javadalmak nyugdíjintézeti fenntartói járulékai Javadalmak nyugdíjintézeti tagsági járulékai Közterhek összesen XI/A. Lelkészek javadalma és közterhei összesen XI/B. Alkalmazottak javadalmai és közterhei 1. Kántor illetménye XI/B/b. Közterhek XI/B. Alkalmazottak javadalmai és közterhei összesen XI/C. VI. éves teológus támogatása Személyi kiadások összesen XII. Gyülekezeti élet kiadásai 1. Szeretetvendégségek, gyülekezeti napok Gyülekezeti misszió a) Konfirmandusok b) Hitoktatás c) Ifjúsági munka Gyülekezeten belüli szeretetszolgálat Gyermekek táboroztatási támogatása Gyülekezeti újság és internetes honlap Lelkészek táborozási költségei Gyülekezeti táborok, rendezvények költségei Lelkészek táborozási költségei Testvérgyülekezetek támogatása Gyülekezeti élet kiadásai összesen KÖLTSÉGVETÉS Svábhegyi Református Missziói Egyházközség Költségvetése a évre KIADÁSOK 2012 XIII. Igazgatási kiadások Költségvetési cím Részösszeg Összesen 1. Irodaszerek Posta- és telefonköltségek Banki költségek Egyházlátogatások költségei Újságok elõfizetése Igazgatási kiadások összesen XIV. Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása 1. Templom karbantartási és fenntartási költségei Templom közüzemi költségei Állóeszköz állomány fejlesztése Templom biztosítása Egyházi ingatlanok és bérlemények fenntartása összesen XV. Egyházi ingatlanok és bérlemények felújítási és beruházási költségei 1. Templomépítés XV. Egyházi ingatlanok és bérlemények felújítási és beruházási költségei összesen XVI. Közalapi hozzájárulás XVII. Egyéb kiadások 1. Adományok és segélyek a) Lekötött perselypénzek elküldése Elõre nem látható kiadások Lelkészi Szolidaritási Alap hozzájárulás Egyházmegyei Diakóniai Alap Egyéb kiadások összesen: Az egyházközség évi kiadásai összesen KÖLTSÉGVETÉS 2012.

19 36 d Örömmondó Húsvét Húsvét Örömmondó d 37 ÖSSZEHASONLÍTÁS Részösszeg Összesen Gyülekezeti bankszámla nyitó egyenlege én Gyülekezeti házipénztár nyitó egyenlege én Nyitó egyenleg összesen én évi összes bevétel összege évi összes kiadás összege Maradvány Gyülekezeti programjaink Házasságépítõ klubot tartunk április 22-én du. 5 órakor, a Református Családés Házasságsegítõ Szolgálat munkatársának, Szõke Etelka lelkipásztornak és férjének Szõke Attila lelkipásztornak a vezetésével. Az alkalmak az õ bevezetõ elõadásaikkal kezdõdnek, ezt rövid igei bizonyságtétel és kiscsoportos beszélgetés követi, majd pedig egy szerény, közös vacsora zárja. Presbiteri csendesnapot tartunk május 5-én, szombaton 9 órától a templomban. IDÕPONT ESEMÉNY ÁPRILIS JANUÁR Kisgyermekes kör csendes hétvégéje Monoszlón Gyülekezeti filmklub Ifjúsági csendes hétvége Kisgyermekes-családi bibliakör Házasságépítõ Klub Missziói Bizottság ülése Gyülekezeti kirándulás Hegyvidéki Ökumenikus Imahét MÁJUS Presbiteri ülés Gyermekjátszóház Számviteli és Ellenõrzõ Bizottság ülése Keresõk istentisztelete Pénzügyi Bizottság ülése Gyülekezeti filmklub FEBRUÁR Kisgyermekes-családi kör Keresõk istentisztelete Látogatás az Õrbottyáni Szeretetotthonban Presbiteri ülés Házasságépítõ Klub Gyülekezeti filmklub JÚNIUS Kisgyermekes-családi bibliakör Keresõk istentisztelete Gyülekezeti farsang Gyülekezeti sport délután Házasságépítõ Klub Hittanévzáró istentisztelet Diakóniai Bizottság ülése JÚLIUS MÁRCIUS Gyülekezeti napközis tábor Keresõk istentisztelete Konfirmandus-kisifis tábor Gyülekezeti filmklub AUGUSZTUS Gyermekjátszóház Gyülekezeti nyári tábor Berekfürdõn Kisgyermekes-családi kör SZEPTEMBER Nõi hétvége Keresõk istentisztelete Házasságépítõ Klub Hittanévnyitó istentisztelet Presbiteri csendesnap Kisgyermekes-családi kör évadnyitója ÁPRILIS Gyülekezeti filmklub Keresõk istentisztelete Gyülekezeti csendes hétvége Nagycsütörtöki énekes istentisztelet Egyházmegyei szószékcserés diakóniai vasárnap Gyülekezeti filmklub Gyülekezeti délután Rendszeres gyülekezeti alkalmaink Hittanórák rendje a gyülekezetben és a gyülekezethez tartozó óvodákban és iskolákban Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola: Hétfõ: osztály Kedd: osztály Kedd: osztály Szerda: osztály Csütörtök: osztály Svábhegyi Református Templom: Vasárnap: Konfirmációi elõkészítõ Normafa utcai Óvoda: Hétfõ: csoport; csoport Õzike utcai Óvoda: Kedd: csoport csoport Alkalmainkra minden érdeklõdõt szeretettel várunk! OKTÓBER Keresõk istentisztelete Gyülekezeti filmklub Gyermekjátszóház Kisgyermekes-családi kör A Reformáció Emléknapjának ünnepe a XII. kerületben NOVEMBER Keresõk istentisztelete Gyülekezeti filmklub Presbiteri csendesnap Kisgyermekes családi kör Munkatársi csendes hétvége Gyülekezeti délután DECEMBER Keresõk istentisztelete Gyülekezeti Mikulás ünnepség ;16;23 Adventi vásár Kisgyermekes-családi kör Gyülekezeti filmklub Idõsek karácsonya Szolgálók karácsonya Karácsonyi úrvacsorai elõkészítõ Gyermekkarácsony Kisgyermekes-családi kör szilvesztere Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! Gyülekezeti eseménynaptárunk folyamatosan frissül. Az aktuális programokról bõvebben olvashat a internetes oldalon! SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI NAPTÁR 2012 Rendszeres évközi gyülekezeti alkalmaink: Hétfõ 18.30: (minden hónap elsõ hétfõje): Presbiteri bibliaóra Hétfõ 18.30: Énekkari próba Kedd (kéthetente): Nyugdíjas klub, idõsek bibliaórája Kedd (kéthetente): Gyülekezeti bibliaiskola Szerda : Gyülekezeti imakör Csütörtök 9.00 (kéthetente): Baba-mama kör Csütörtök 18.00: Felnõttek bibliaórája Péntek 17.00: Középiskolás fiatalok bibliaórája Vasárnap 10.00: Istentisztelet gyermekistentisztelettel és gyermekmegõrzéssel (hónap elsõ vasárnapja keresõk istentisztelete; hónap utolsó vasárnapja úrvacsoraosztás) Ünnepi alkalmak 2012-ben: Nagypéntek: április istentisztelet úrvacsoraosztással Húsvét: április istentisztelet úrvacsoraosztással Áldozócsütörtök: május istentisztelet Pünkösd: május istentisztelet úrvacsoraosztással Karácsony: december istentisztelet úrvacsoraosztással Elérhetõségeink: Cím: 1125 Budapest, Felhõ u. 10. Tel:

20 38 d Örömmondó Húsvét JELENTKEZÉSI LAP SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG NYÁRI GYÜLEKEZETI TÁBORA BEREKFÜRDÕ MEGBÉKÉLÉS HÁZA Név: Életkor: Lakcím: (ir. Szám) (utca, hsz.) Telefon: További jelentkezõ családtagok: (név és életkor) A jelentkezõk pontos részvétele: (pl. szombat ebédtõl péntek ebédig) A tábor szombaton ebéddel kezdõdik és pénteken ebéddel zárul! Személyes kérések, megjegyzések: (pl. étkezéssel, szállással kapcsolatban) Támogatásra vonatkozó kérések: (%-ban) Utazásra vonatkozó megjegyzések: (pl. gépjármûvel, önállóan stb.) A tábor költségei: felnõttek Ft/fõ/éj (teljes ellátás) Ft/fõ/éj IFA; 0 2 évig ingyenes; 2 14 év között: Ft/fõ/nap; 14 év feletti diákok: Ft/fõ/nap + IFA 12 év alatti gyermekek részére teljes összegû gyülekezeti támogatás igényelhetõ, más rászorulók a befizetendõ összeg 50%-át kérhetik támogatásként! Elhelyezés: a fõépület 3 ágyas zuhanyzós szobáiban, és az Ifjúsági Ház családi, fürdõszobás szobáiban A jelentkezéssel együtt kérjük, hogy személyenként (14 évesnél idõsebbek esetén) azaz ötezer Ft elõleget május 27-ig mindenki fizessen be a pénztárba! A további költségek a helyszínen fizetendõk! A tábor címe: Megbékélés Háza 5309 Berekfürdõ, Berek tér 19. weblap: berekfurdo.parokia.net Mindenkit nagy szeretettel várunk! Húsvét Örömmondó d 39 Táborozz velünk Te is Berekfürdõn ezen a nyáron! Miért is? MERT: Berekfürdõ egy alig több mint 1000 állandó lakosú, csendes, jó infrastruktúrájú üdülõfalu. Strandján 6 szabadban lévõ és két fedett medence, szauna mûködik. A gyógymedencékben a több mint ezer méter mélyrõl feltörõ 56 C fokos vizet hûtik le kedvezõ hõmérsékletûre. A vendégek, gyógyulni vágyók különféle gyógykezelésekben is részesülhetnek. Nyáron az 50 méteres úszómedencében a sportolni vágyók is felfrissülhetnek. MERT: Berekfürdõ horgászparadicsom is. Két nagy kiterjedésû és jól karbantartott horgásztó várja a csendet és a horgászatot kedvelõket. A belsõ tó egész évben használható. Kellemes sétákra, az alföld és a szikes talaj növény- és állatvilágának tanulmányozására is kiváló lehetõséget nyújt a horgásztavak környéke, és a falu határától alig 3 km-re kezdõdõ Hortobágyi Nemzeti Park. A falu és környéke rendkívül gazdag madárvilággal büszkélkedhet, határában õzekkel, nyulakkal, fácánokkal is találkozhatunk. MERT: A Megbékélés Háza fõépülete két szintjének 30 szobájában összesen 82 ágy van, az alábbi megoszlásban és komfortfokozattal: 21 db 3 ágyas, zuhanyzós szoba, 1 db 2+2 ágyas, fürdõszobás lakosztály, 2 db 1+2 ágyas, fürdõszobás lakosztály, 1 db 2 ágyas, fürdõszobás lakosztály, 2 db 2 ágyas, zuhanyzós szoba, 3 db 1 ágyas, zuhanyzós szoba. A földszinti szobák kivételével valamennyi szoba saját erkéllyel rendelkezik, a zuhanyzós szobákhoz szintenként közös WC van kialakítva. Ugyancsak szintenként van közös hûtõszekrény és vasalási lehetõség. Az épületben lift is van, amellyel a vendégek minden szintre feljuthatnak. MERT: Az idõsebbek, pihenni vágyók szívesen sétálnak, üldögélnek a díszfákkal tagolt, virágoktól színes parkban. MERT: A legkisebbeket játszótér várja csúszdával, hintával homokozóval, és nagy népszerûségnek örvend a kötélpálya is. A nagyobbak tágas, füves legelõn csillapíthatják mozgásigényüket, amihez különféle sporteszközök is rendelkezésükre állnak. A játékos kedvûeket kerti sakk, lengõteke várja. A szomszédos aszfaltozott pályán a komolyabb sportok kedvelõi is lehetõséget kapnak kosárlabda, foci, teniszpálya áll rendelkezésükre. Az autóval érkezõk részére 30 gépkocsi befogadóképességû parkoló található a fõbejáratnál. MERT ITT ISTENNEL ÉS EGYMÁSSAL LEHETÜNK KÖZÖSSÉGBEN AUGUSZTUS KÖZÖTT!

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2012. ÉVRE

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2012. ÉVRE A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2012. ÉVRE Bevezetés A Svábhegyi Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi Református Egyház 1995. évi II. Törvénye (Missziói Törvény,

Részletesebben

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE Bevezetés A Svábhegyi Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi Református Egyház 1995. évi II. Törvénye (Missziói Törvény,

Részletesebben

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2013. ÉVRE

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2013. ÉVRE A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2013. ÉVRE Bevezetés A Svábhegyi Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi Református Egyház 1995. évi II. Törvénye (Missziói Törvény,

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M

Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 7. évfolyam 1. szám 2011. március A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Az eljövendőt keressük!

Az eljövendőt keressük! Az eljövendőt keressük! Lelkészi jelentés a 2013. évről Lelkészi jelentés a 2013-évről Elhangzott a Budavári Evangélikus Egyházközség képviselő-testületi gyűlésén 2014. április 1-én Az elmúlt év igéje

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE Bevezetés A 2016. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 15, 58 alapján: Azért szerelmes atyámfiai

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Missziói munkaterv 2014/2015

Missziói munkaterv 2014/2015 Missziói munkaterv 2014/2015 Szeptember Időpont Feladat Felelős Erőforrások Indikátor 2014 SZEPTEMBER 07 it. után megbeszélés ifi vezetők 12 18.00 Gyülekezeti bibliaóra ifisek 13 Esperes jelölő egyházmegyei

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Augusztus - Szeptember

Augusztus - Szeptember KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS) T A N É V R E N D J E 2014-2015 Augusztus - Szeptember aug.21. Cs 9 00 tanévkezdő áhítat aug.22. P aug.23. Szo aug.24. V aug.25. H aug.26. K aug.27. Sze aug.28.

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben