A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A ÉVRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2013. ÉVRE"

Átírás

1 A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A ÉVRE Bevezetés A Svábhegyi Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi Református Egyház évi II. Törvénye (Missziói Törvény, a továbbiakban MT) 10. (1) bekezdése alapján megvitatta és elfogadta az Egyházközség évre vonatkozó missziói munkatervét. A munkaterv szerves része az éves naptár, amely a mellékletben és a gyülekezeti honlapon is megtalálható. Gyülekezetünk épülő templomának alapító okirata Máté evangéliuma 5. részének 14. és 16. versével kezdődik: Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Ezek a jézusi igék megmutatják egyházközségünk missziói célkitűzéseinek irányát. Célunk egy olyan, Jézus Krisztus iránt elkötelezett magyar református gyülekezet építése, amelynek tagjai hirdetik Krisztus evangéliumát és használják Istentől kapott talentumaikat Isten Országának építése érdekében. Olyan hitbeli és életközösség megteremtésén munkálkodunk, ahol a keresztyén hívők megtapasztalhatják Isten Lelkének és Igéjének erejét, átélhetik az egymás terhét hordozás örömét, Krisztusért és a gyülekezetért vállalt szolgálatok áldásait. Gyülekezetünk csak akkor töltheti be ezt az Istentől kapott rendeltetését, ha létével és szolgálatával igyekszik túlmutatni önmagán Krisztusra. Urunk azért választott ki, hívott el, igazított és szentel meg bennünket, hogy általunk a maga Országát terjessze a világban, ezen belül szűkebb otthonunkban, a magyar főváros hegyvidéki területein, mert nem magunkat építjük, és nem magunknak világítunk. Elsőrendű célkitűzésünk, hogy Jézus Krisztusról bizonyságot téve a gyülekezet lélekszáma jelentősen gyarapodjon, a tagok lelki ereje és hite erősödjön, közösségtudatuk megszilárduljon, szolgálatkészségük növekedjen, és elkötelezett tanítványokká váljanak. Minden gyülekezeti szolgálatunkat ennek a célnak kívánjuk alárendelni. Az Egyházat annak Ura, Igéje és Szentlelke által építi. Isten az Ő Igéje hirdetése, Lelke kiárasztása céljából azonban mindenkor embereket használ fel. Ahhoz, hogy a Svábhegyi Református Egyházközség megerősödjön, a gyülekezet tagjainak engedelmeskedniük kell Jézus Krisztus missziói parancsának, és hirdetniük kell az evangéliumot cselekedetekkel és szavakkal. Gyülekezetünk építésének legfőbb eszköze az embereket, emberek által Krisztushoz vezetni elv. I. Középtávú missziói feladatok Gyülekezetünk külső-belső növekedésével kapcsolatban fontos, hogy közösségi életünk valódi megtartó erővel bírjon, és vonzerőt jelentsen az egyházról csak részleges ismeretekkel rendelkező, és azzal rokonszenvező embertársaink számára. Őket az igei alkalmakon kívül is többféle módon szeretnénk megszólítani: gyülekezetünk társadalmi jelenlétét is megjelenítő, önálló internetes honlappal, rendszeresen megjelentetett gyülekezeti hírmondóval, a kerületi önkormányzati lapban (Hegyvidék) és más kerületi lapokban való megjelenéssel, templomunkban és azon kívül szervezett kulturális, közéleti és jótékonysági előadások, programok szervezésével. Ebben a munkában a gyülekezet minden áldozatvállaló tagjának személyes részvételére számítunk. Emellett fel kell készülnünk arra, hogy a jövőben egyre szélesebb lesz az a réteg is, amely csak új módon, új eszközök pl. a hegyvidéki rendezvényeken való gyülekezeti megjelenés,

2 szabad téri programok, vagy új istentiszteleti formák, liturgiák alkalmazásával érhető el, szólítható meg. Mindebből az következik, hogy a jézusi elv szerint ó-t és újat egyszerre kell előhoznunk a misszió során. Igyekeznünk kell a már kipróbált hagyományos templomi, istentiszteleti alkalmak mellett újakat is bevezetni, (pl. ifjúsági és zenés istentiszteletek) a hagyományos lelkipásztori munkát (pl. család és beteglátogatások, lelkigondozói beszélgetések stb.) kiteljesíteni és meg kell keresnünk az egyháztól elidegenedett rétegekhez vezető ma még számunkra járatlan utakat is. Ezért egyrészt meg kell erősítenünk a már bevált sajátos réteg-alkalmakat (pl. gyülekezeti házas kör, bibliaiskola, házicsoport, stb.) másrészt igyekeznünk kell a gyülekezethez szorosan még nem kötődőket új módszerek segítségével elérni. Gyülekezeti közösségünk jellegét illetően három célt tűzünk magunk elé. Arra törekszünk, hogy közösségünket jellemezze olyan bensőségesség, amely nem a taglétszám függvénye, hanem az egymással való kapcsolattartásban, a közös programok iránti igényben, a találkozások, beszélgetések gyakoriságában és mélységében nyilvánul meg. A következő években is nagy lesz az igény az élet valódi értelmét és célját felmutatni képes közösségekre, ahol át lehet élni az ilyen családiasságot. Szeretnénk megőrizni azt a hitbeli sokszínűséget, egymás iránti nyitottságot, amely jellemez bennünket. Nem különféle szellemi-lelki irányzatok kritikátlan átvételére, vagy kifejezetten romboló tévtanítások eltűrésére gondolunk, hanem arra a biblikus türelemre, amelyről Pál apostol beszél: A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok.. (Róma 14:1.) Közösségünk lelki gazdagodását szolgálja az a tény, hogy különböző kegyességi irányzatok képviselői egyszerre vannak jelen, amennyiben az a szeretet uralkodhat közöttünk és bennünk, Aki tökéletesen összefog mindent (Kolossé 3:14.). Középtávú törekvésünk, hogy több, jól működő, házi bibliakör, családi és gyülekezeti (kis)csoport alakuljon egyházközségükben, hiszen a jövőben sem lesz könnyebb a hétközi gyülekezeti alkalmak létszámát jelentősen növelni. Ahhoz, hogy hitben, ismeretben, szeretetben, a szolgálatra való készségben növekedni tudjunk, elengedhetetlen, hogy ne csupán vasárnap legyünk Isten Igéjének közelében, hanem legalább havonta egy-két alkalommal hét közben is. Ezen célok elérése érdekében a következő években tudatosan törekszünk a lelki munkában résztvevők felkészítésére és erősítésére. II as célkitűzések I ban is elsődleges missziói célunk, hogy a gyülekezet alkalmi templomlátogató köréből minél többen váljanak előbb a rendszeresen templomba járók körének, majd pedig az elkötelezett és szolgálatot vállaló gyülekezeti csoportok tagjává. Ennek érdekében 2013-ban tovább keressük a gyülekezeten belüli misszió új lehetőségeit: Az első félévben új kisgyermekes-családi kört szervezünk azoknak a fiatal családoknak, akik az elmúlt években kezdtek el közösségünkbe járni. Missziós célunkat azzal is támogatni kívánjuk, hogy 2013-ban a nyári időszakot kivéve - minden hónap második vasárnapi istentiszteletén ún. gyülekezetépítési igehirdetést tartunk. Ezen alkalmakon a gyülekezethez tartozás, a szolgálatvállalás, a kiscsoportos bibliatanulmányozás örömét és jelentőségét hangsúlyozzuk. Havonta egyszer - a nyári időszakot kivéve - ún. keresők istentiszteletét tartunk, ahol a csak alkalmanként templomba járó, érdeklődő testvéreinket kívánjuk evangélizációs tartalmú, egyszerűsített liturgiájú istentisztelettel megszólítani. Ezen istentiszteletek után gyülekezeti szeretetvendégség keretében kívánunk velük személyesen is megismerkedni. Ősszel olyan, - máshol sikeresen bevezetett - a keresztyén hitet, a református tanítást összefoglaló, intenzív tanfolyamot szervezünk nem hitben élő, alkalmi templomba járó, kívülálló embereknek, amelyen kedvet kaphatnak a Krisztushoz, a gyülekezethez és az egymáshoz tartozáshoz.

3 2013-ban fokozottan támogatjuk a gyülekezeti énekkar, az ifjúsági zenekar, a házi csoportok, a baba-mama kör, a gyülekezeti filmklub és az idősek bibliaórájának munkáját és szolgálatát. Lelki beszélgetések, látogatások fizikai- és anyagi segítségnyújtás révén igyekszünk enyhíteni a gyermekes családok, a kisnyugdíjasok, a súlyosan betegek, a tartósan munkanélküliek, a magányos özvegyek és az elesettek terhein. Egyházunk 2013-ban a Heidelbergi Káté kiadásának 450. évfordulóját ünnepli. Gyülekezeti tagjaink hitvallásos öntudatának erősítése érdekében ebben az évben - a nyári időszakot kivéve - minden hónapban az utolsó vasárnapi istentiszteleten ún. Káté magyarázatos igehirdetést tartunk. II. Azt tapasztaljuk, hogy az emberekben rendkívül nagy az igény egy hiteles, erőt sugárzó, távlatosan tervező és gondolkozó közösségre. Éppen ezért 2013-ban a korábban már bevált formákat megőrizve a következőképpen keressük a gyülekezeten kívüli misszió új lehetőségeit: szeptemberétől felmenő rendszerben Magyarországon is elindul a kötelező etika vagy a kötelezően választható hittan oktatás az általános iskolákban. Ez új lehetőségeket nyit gyülekezetünk előtt és megnövekedett felelősséget jelent számunkra is. Minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy a hozzánk tartozó általános iskolákban a református hittanoktatás színvonalát tovább erősítsük, hogy ezáltal új gyermekeket, rajtuk keresztül pedig új családokat is elérhessünk az evangéliummal. Az óvodai, iskolai és gyülekezeti hittanórákon kívül rendszeresen gyermekjátszóházat és más kisgyermekes családoknak szóló programot (hittanévnyitó, hittanévzáró, Mikulás ünnepség, gyülekezeti farsang, karácsonyi gyermekműsor, sportdélután stb.) szervezünk. Ezáltal olyan, a gyülekezethez egyelőre egyáltalán nem tartozó, vagy csak periférikusan kötődő szülőket, családokat érhetünk el, akik a későbbiekben beépülhetnek közösségünkbe. Ily módon a 2005-ben megkezdett, és azóta megerősödött óvodai hitoktatásban résztvevő gyermekek szüleit is szeretnénk bekapcsolni a gyülekezet életének vérkeringésébe. Idén is részt veszünk a hegyvidék közösségi-társadalmi rendezvényein, mindenekelőtt az ún. Svábhegyi Pünkösdi Búcsú -n, valamint a Karácsonyi jótékonysági hallé vacsorán hogy a környékbeliekkel megismertessük gyülekezetünket és hívogassuk őket alkalmainkra. Gyülekezeti tagjainkat tematikus igehirdetési sorozatok által igyekszünk segíteni abban, hogy környezetükben felkészülten, bátran és hitelesen tudjanak bizonyságot tenni Jézus Krisztusba vetett hitükről. Ennek érdekében 2013-ban a nyári időszak kivételével minden hónap harmadik vasárnapján missziói témájú, keresztyén küldetésünk tartalmát és formáját elemző istentiszteletet tartunk.. III ban is fontos célnak tekintjük, hogy gyülekezetünk a Magyarországi Református Egyház egészének életét, működését, szolgálatát egyre jobban megismerje, s abba az eddigieknél fokozottabb mértékben bekapcsolódjon. Ennek érdekében: Az év során három vagy négy vasárnapi istentisztelet alkalmával meghívjuk a református missziók egy-egy képviselőjét, hogy igehirdetés és bizonyságtétel keretében mutassa be a missziót, amelyben szolgál. Helyet biztosítunk egyházmegyei és egyházkerületi rendezvénynek. A közötti Kálvin évek központi rendezvényein részt veszünk, és azokba lehetőség szerint aktívan bekapcsolódunk. III. Gyülekezeti misszió

4 1. Gyülekezeti alkalmak [MT 5. (1)] 1.1. Istentiszteletek: Gyülekezeti istentiszteletek: vasárnap A hónap első vasárnapján evangélizációs istentisztelet Ünnepi istentiszteletek: Karácsony első napján Karácsony másodnapján Az év utolsó napján Az év első napján Nagypénteken Húsvét első napján Húsvét második napján Áldozócsütörtökön Pünkösd első napján Pünkösd második napján 16 órakor 18 órakor 18 órakor Reformáció ünnepén 18 órakor (a budahegyvidéki reformátusokkal és evangélikusokkal közösen) Istentiszteleteinken alkalmanként más meghívott lelkipásztor vagy legátus is szolgál. Az istentiszteleti szolgálatba (pl. igeolvasás, imádság, bizonyságtétel) igyekszünk rendszeresen bevonni gyülekezeti tagjainkat, hogy jobban megismerjük egymást, és egymás hite által is épülhessünk Bibliaórák: Hétfő Kedd Csütörtök Péntek kor presbiteri bibliaóra (havonta) idősek bibliaórája (kéthetente) 18 órakor gyülekezeti bibliaóra 20 órakor (kéthetente) házasköri bibliaóra 1.3. Imaközösségek: Heti rendszerességgel imaórát tartunk, ahol a jelenlévők személyes kérésein kívül együtt is imádkozunk gyülekezetünkért. Minden hónap második vasárnapján, istentisztelet után, és a presbiteri csendesnapok során imaközösséget tartunk. Havonta kiadott imanaptárunkkal segítjük gyülekezeti tagjainkat a közös céljainkért való imádságban Gyermek-istentiszteletek: A vasárnap 10 órai istentiszteletek idejében a konfirmáció előtti korosztályok számára gyermek-istentiszteletet tartunk. A gyermekek a gyülekezeti istentisztelet elején, a főénekig a templomban vannak, ezután vonulnak ki a gyermek-istentiszteletre, amelyet erre elhivatott világi munkások vezetnek, akiknek a szolgálatát a lelkész támogatja, felügyeli. A gyermek-istentiszteletek

5 mellett a bölcsődés és óvodás korú gyermekek részére felügyelet biztosítunk, és lehetőség szerint nekik is egy életkori sajátosságaikhoz igazított rövid áhítatot tartunk. A gyermekistentiszteleti - és megőrzési szolgálatban résztvevők számára rendszeres felkészítő alkalmat tartunk Baba-mama kör: A gyülekezetbe járó kisgyermekes családok, valamint a gyermekkeresztséget igénylő új családok édesanyáinak és kisgyermekeiknek kéthetente kedden délelőttönként bibliaismereti, gyermeknevelési és párkapcsolati kérdésekkel kapcsolatos foglalkozást tartunk Egyéb alkalmak: Elsősorban a hitoktatásra járó gyermekek és szüleik részére: évente egyszer, általában közvetlenül a tanév vége előtt szeretetvendégséggel egybekötött gyülekezeti sport-napot tartunk, és Mikulás-ünneppel, vidám farsangi rendezvény segítségével is igyekszünk bekapcsolni őket a gyülekezet életébe. 2. Sákramentumok kiszolgáltatása [MT 5. (2)] 2.1. Úrvacsora Minden hónap utolsó vasárnapján, valamint minden ünnepi istentiszteleten. Betegeink meglátogatásakor kérésre házhoz visszük az úrvacsorát Keresztelés Keresztelést a templomban, a vasárnapi istentiszteletek elején végzünk. Rendkívül indokolt esetben pl. betegség más helyszínen, és más időpontban is kiszolgáltatjuk a keresztség sákramentumát. 3. Gyülekezeti evangélizáció [MT 5. (3)] A hagyományos gyülekezeti evangelizációs hetek helyett a gyülekezeti hétvégéken és a nyári táborokban fektetünk nagyobb hangsúlyt a hitre jutásra és a hitbeli megújulásra, mert így több embert érhetünk el az újjászületés evangéliumával ban is minden hónap első vasárnapján evangélizációs tartalmú és jellegű, ún. keresők istentisztelet -ét tartunk de.. 4. Hitoktatás és konfirmációi előkészítés [MT 5. (4)] Katechetikai munkánk során az iskolai hitoktatás megtartása mellett, egyre nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a gyülekezeti, tehát a templomban tartandó hittanórákra. Ezáltal nemcsak az iskolai hitoktatás szűk keretei közül szeretnénk kiemelni ezt a gyülekezeti missziónk szempontjából rendkívül fontos szolgálatot, hanem a hittanos gyermekek és családtagjaik gyülekezeti integrációját is szeretnénk elősegíteni. Az alsó tagozatos gyermekek részére továbbra is az iskolai hittanoktatást hirdetjük meg, a felső tagozatosokat azonban a gyülekezeti hittanra hívjuk Iskolai hittanórák:

6 A Jókai Mór Általános Iskolában: 1. osztályosoknak péntek osztályosoknak kedd osztályosoknak péntek Óvodai hittanórák: A gyülekezet területén lévő Őzike u sz. és a Normafa út 32. sz alatti Óvodákban: Őzike út: kedd összevont csoport, Normafa út: hétfő középső csoport hétfő nagycsoport 4.4. Szülői értekezletek: Félévente egyszer, ősszel a hitoktatás megkezdése után, tavasszal a hitoktatás befejezése előtt, a gyermekek és családok megismerése, és a gyülekezetbe való meghívásuk céljából Konfirmációi előkészítők: Két csoportban: 6-7. osztályosok számára vasárnap 8,30-tól 7-8. osztályosok számára vasárnap 8.30-tól Gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítője két éves. Általában 6-7. osztályos korban kezdődik, és a gyermekek 8. osztályos koruk végén konfirmálnak. Felnőtt konfirmandusok számára egy éven át, megegyezés szerinti időpontban Felnőtt Bibliaismereti Sorozat (Bibliaiskola): Minden második héten kedden Jegyesoktatás: A házasulandó jegyespárok részére a lelkipásztor öt alkalommal tart jegyes beszélgetéseket, amely alkalmakon felkészíti őket a házas- és családi életre, és közülük azokat, akik nem tartoznak a gyülekezethez, igyekszik integrálni a közösségbe. 5. Családlátogatás [MT 5. (5)] 5.1. Lelkipásztori családlátogatás: A lelkipásztorok alkalmanként egy-egy presbiter, vagy más, gyülekezeti munkás kíséretében igény szerint felkeresik otthonukban az egyháztagokat lelki gondozásuk, hitük és gyülekezethez tartozásuk erősítése érdekében Gyülekezetünkben megkeresztelt, illetve hitoktatásban részesülő gyermekek és családjuk látogatása. A gyülekezet területén élő, gyermekeiket korábban megkeresztelő szülőket felkeressük, hogy bevonjuk őket a gyülekezet életébe, illetve a megkeresztelt gyermekeket hívjuk hitoktatásra, gyermek-istentiszteletre, majd konfirmációi előkészítőre. A gyermekkeresztségre jelentkező családokból baba-mama körre hívogatjuk az édesanyákat és kisgyermeküket. A hitoktatásban

7 részesülő gyermekek hitbeli, nevelési gondjaira a családokkal való találkozás során fokozottan odafigyelünk. 6. Presbiteri és gyülekezeti csendesnapok [MT 5. (7)] 6.1. Presbiteri csendesnapok: A presbiterek lelki közösségének erősítése, a feladatokra való közös felkészülés érdekében tavasszal és ősszel egy-egy presbiteri csendesnapot szervezünk. Erre vendég előadókat hívunk meg Gyülekezeti találkozók: Keressük az alkalmat a találkozásra a szomszédos református gyülekezetekkel, pl. közös csendesnap vagy szeretetvendégség keretében. A hegyvidéki evangélikus és római katolikus egyházközségek tagjait meghívjuk gyülekezetünk kulturális, közéleti rendezvényeire, és mi magunk is igyekszünk részt venni hasonló ökumenikus alkalmakon Bibliaiskola: A Presbiteri Szövetség és a Budapest-Déli Református Egyházmegye közös presbiteri továbbképzésén, alkalmanként, gyülekezetünk presbiterei is részt vesznek Gyülekezeti csendesnapok és csendeshetek: Évente kétszer, tavasszal és ősszel egy-egy alkalommal gyülekezeti csendeshétvégét tartunk a gyülekezet különböző csoportjainak pl. kisgyermekes-családi kör; női és férfi hétvége; őszi gyülekezeti hétvége; szolgálók hétvégéje Istennel és egymással való közösségünk erősítése céljából nyarán közös gyülekezeti nyári tábort szervezünk minden korosztály számára. IV. Belmisszió 1. Ifjúsági munka [MT 6. (2)]

8 Az ifjúsági munka tervei 2013-ban: Az idén és jövőre konfirmáló fiatalokból közös ifjúsági csoportot szervezünk. Ennek érdekében konfirmandus órákon kívüli találkozásokat, hétvégéket és nyári tábort rendezünk. A második félévben az ifjúsági bibliaórákon kívül, az ifjúsági csoport részére szervezünk kirándulásokat, családi és kulturális programokat. Tavasszal ifjúsági csendeshétvégét tartunk a középiskolás csoport és a folyó évben konfirmációi előkészítőre járó fiatalok részvételével. A nyár folyamán a középiskolás ifjúsági csoport, és a folyó évben konfirmációi előkészítőre járó fiatalok részvételével szervezünk csendeshetet. Erre a hétre meghívunk partiumi és délvidéki testvérgyülekezetünkből két-két fiatalt is, akiknek utazási és táborozási költségeit fizetjük. Igyekszünk kapcsolatot tartani más református gyülekezetek ifjúságával, közös programok kirándulások, sport rendezvények stb. lebonyolítása érdekében. Támogatjuk fiataljaink részvételét a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón. Évente legalább egyszer meghívjuk a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola, vagy más, budapesti református iskola képviselőit istentiszteleti szolgálatra és ez alkalommal gyűjtést rendezünk az iskola javára. Gyülekezetünk támogatja, hogy fiataljaink a 426 sz. Szenczi Molnár Albert Cserkészcsapat tagjai legyenek és ennek érdekében a cserkészcsapat és a gyülekezet közti kapcsolatok ápolására törekszünk, a csapat munkáját anyagilag támogatjuk. 2. Iratterjesztés [MT 6. (4)] 2.1. Újság, folyóirat: Gyülekezetünkben a következő újságok, folyóiratok terjesztését végezzük: Reformátusok Lapja, illetve Biblia és Család, Ethos, Family, Örömhír, 2.2. Könyvek, evangéliumi füzetek: Iratterjesztésünk állományát rendszeresen feltöltjük Bibliákkal, énekeskönyvekkel, a Kálvin Kiadó és válogatva más kiadók (pl. Harmat, Evangéliumi Kiadó, KIA) kiadványaival. Az elmúlt évekhez hasonlóan, díjmentesen juttatunk Bibliát konfirmáló fiataljainknak, hittankönyveket hitoktatásra járó gyermekeinknek, hitünk alapismereteibe bevezető, vagy az adott családi alkalomhoz kapcsolódó témájú könyveket a megkeresztelt gyermekek szüleinek, és a nálunk házasságot kötötteknek Gyülekezeti újság: Legalább negyedévente adunk ki újságot Örömmondó címmel a gyülekezet életéről és aktuális kérdéseiről. Ebben állandó rovataink az igei elmélkedések, híradások a misszióról, közismert gyülekezeti tagjaink, presbitereink megszólaltatása, beszámoló a gyermek és ifjúsági munkáról, könyvismertetés stb Gyülekezeti honlap: Gondozzuk és friss anyagokkal látjuk el a gyülekezet önálló honlapját. 3. Szeretetvendégségek [MT 6. (4)]

9 Alkalmi rendezvényeinken valamint, a nyári időszak kivételével, havonta egyszer, a keresők istentisztelete után szeretetvendégséget rendezünk. Célja a lelki-és közösségi kapcsolatok fejlesztése. Ezeken az alkalmakon kötetlen beszélgetések számára biztosítunk helyet, lehetőséget. 4. Egyéb rendszeres gyülekezeti alkalmak Kéthetente tartjuk a már működő házi-csoportunk bibliaköri alkalmát, ahol Isten Igéjét elmélyülten tanulmányozzuk, és minden alkalommal gyakoroljuk az imaközösséget is. A nyári szünet kivételével hetente tartunk énekkari próbát. Közösségépítő jelleggel rendszeresen különféle kulturális programok látogatását szervezzük. Igény esetén helyet biztosítunk a Jókai Néptánccsoport alkalmainak. 5. Kórházszolgálat [MT 6. (5)] Gyülekezetünk kórházba került, beteg tagjait a lelkipásztor a Budapest-Déli Református Egyházmegye kórház lelkészével kapcsolatot tartva lehetőleg a beteglátogató csoport egy tagjával meglátogatja, Isten Igéjével erősíti, vigasztalja, és igény szerint nekik az úrvacsorát kiszolgáltatja. Beteg, vagy mozgásképtelen testvéreink otthoni meglátogatásakor igény szerint rövid házi istentiszteletet is tartunk, ill. alkalmanként úrvacsorában is részesítjük őket. 6. Temetési szolgálatok [MT 6. (4)] A temetéseken Igével és annak magyarázatával hirdetjük az evangéliumot a gyászolóknak és mindazoknak az együtt érzőknek, akik talán máskor nem találkoznak Isten üzenetével. A gyászoló hozzátartozókat meghívjuk a temetés után soron következő vasárnap délelőtti istentiszteletre, ahol név szerint is megemlékezünk az elhunytról, és imádkozunk a gyászolókért. Szükség esetén a lelkipásztor a temetés előtt vagy után otthonukban is felkeresi a gyászolókat. V. Külmisszió A gyülekezet a MT 8. -ának megfelelően alkalomszerűen bekapcsolódik a világ evangéliumi egyházainak külmissziói munkájába olyan formában, hogy erre alkalmas és elhívást nyert tagjainak minden támogatást megad a külmissziói szolgálathoz. Alkalomszerűen felkéri a missziói társaságok hazánkba látogató munkatársait szolgálatra a gyülekezetben, vagy meghallgatja beszámolóikat valamelyik testvérgyülekezetben. VI. Egyéb missziói ágak 1. Missziói nap [MT 10. (3)] A gyülekezet az év kijelölt vasárnapjain missziói napot tart, amelynek során a gyülekezet meghívja valamelyik országos missziói águnkat bemutatkozás céljából. Ilyenkor a perselypénzzel támogatjuk az adott missziói ág munkáját.

10 2. Juhász Zsófia Református Szeretetotthon támogatása Évente egy-egy alkalommal meglátogatjuk, illetve meghívjuk az otthon Tábita csoportját gyülekezeti alkalmainkra. Ezen felül természetben is támogatjuk őket. 3. Kapcsolatépítés határon belüli református gyülekezettel Egyházközségünk arra törekszik - elsősorban patronálási szándékkal -, hogy testvéri kapcsolatot keressen és építsen egy belföldi, hátrányos helyzetű térségben lévő, nehéz anyagi helyzetű református gyülekezettel. 4. Kapcsolat határon túli református gyülekezetekkel [MT 11. ] Gyülekezetünk ápolja a kapcsolatot határon túli magyar testvér gyülekezeteivel, Partiumban a Magyarremetei Református Egyházközséggel és Délvidéken a Torontálvásárhelyi Református Egyházközséggel. 5. Ökumené [MT 12. ] Az év elején részt veszünk az egyetemes imahét szervezésében és szolgálataiban. Ez a missziói ág évek óta fennálló kapcsolatainkra épül a Budahegyvidéki Református, a Budahegyvidéki Evangélikus, valamint az Apor Vilmos téri, a Városmajori, az Istenhegyi Szent László, a Táltos utcai és a Farkasrét plébániához tartozó római katolikus testvéreinkkel. VII. Személyi kérdések 1. Lelkipásztori szolgálat - A lelkipásztori szolgálatokban a tárgyévben a következők vesznek részt: Lelkipásztor: Berta Zsolt Beosztott lelkipásztor: Pete Violetta 2. Ifjúsági és gyermekistentiszteleti szolgálatot ellátnak a tárgyévben Ifjúsági munka: Pete Violetta, Berta Zsolt Gyermek-istentiszteleti szolgálat: Pete Violetta, Fekete Zsuzsanna, Fogas Júlia, Longa Anna, Mányi Dániel Kisgyermekek felügyelete: Bartók Julianna, Borókay Zsófia, Csöregi Csenge, Fekete Zsuzsanna, Kis-Petik Katalin, Nagy Villő, Fogas Lívia 3. Kántori szolgálat - A kántori szolgálatot végzik: Szommer Adrienn (kántor-karvezető) Beke István (alkalmanként) Péterfyné Ráski Klára (alkalmanként) Koncz Kornélia gondnok Berta Zsolt lelkipásztor Budapest, január 14.

11 Függelék A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET KÜLDETÉSNYILATKOZATA Azt szeretnénk, hogy gyülekezeti tagjaink: - Istennel személyes kapcsolatban élő emberekké váljanak, - akik talentumaikat, lelki ajándékaikat, és javaikat egymással megosztva, élő közösséget gyakorolnak, - akik Jézus Krisztust követve saját környezetükben sóvá és világossággá válnak, - akik felkészültek a gyülekezetben végzett szolgálatokra, - és arra, hogy missziói küldetésüket az Atya kegyelme, a Fiú szeretete és a Szentlélek átformáló ereje által Isten dicsőségére betölthessék a világban. Fogalmi magyarázat KEGYESSÉG: Az embernek Istennel szembeni vallásos magatartása, érzülete, alapállása és cselekedete - Az Ószövetségben kegyes az, aki Istent féli, tiszteli, parancsolatait megtartja, illetve Isten előtti kicsinységét, tökéletlenségét megvallja - Az Újszövetségben a kegyes ember életének alapja kiválasztottságának tudata, az bizonyosság, hogy Jézus Krisztus által a legszorosabb kapcsolatban áll Istennel. > Ez a fogalom tehát Istennel köt össze bennünket. A kegyesség a Vele való személyes kapcsolattartásunk formáját és tartalmát jelenti: elsősorban az imádságot, a bibliaolvasást, az Isten előtt naponkénti egyéni elcsendesedést. Kegyes az, aki közösségben él Istennel. - Szeresd az Urat! V. Mózes 6:5. KÖZÖSSÉG: Közösség alatt azt értjük, hogy a gyülekezet tagjai megosztják egymással Istentől kapott testi-lelki ajándékaikat. - Az Ószövetségben a közösség elsősorban Isten népének, Izraelnek a közösségét jelentette, ahol az egyes tagokat összekötötte a származás, a nyelv, a hit és a kultuszi hagyomány. - Az Újszövetségben Isten népének, a keresztyén egyháznak a közössége a tagok közös eredetében, a Szentlélektől való újjászületésben, a szeretet közös nyelvében, a Jézus Krisztusba vetett közös hitben és az istentiszteleti és közösségi alkalmakon nyilvánul meg. A hívők Krisztusban egyetlen családot alkotnak, akik egymás testvérei. > Ez a fogalom tehát egymással köt össze bennünket. A közösség a gyülekezeti szeretetkapcsolatok megélésének formája és tartalma. - Szeresd felebarátodat! Máté 22:39. KÖVETÉS: A követés a hétköznapok világába vezet bennünket. - Az Ószövetségben a szolga követi urát, a sereg a hadvezért, Izrael népe Istent a pusztai vándorlás során. Ez a fogalom bizalmat és alárendeltséget feltételez. - Az Újszövetségben Jézus a maga követésére, azaz tanítványságra hívja az embereket. Jézust követni életformát jelent: a tanítvány egész életében tanítvány marad; sorsa ugyanaz, mint a Mesteré; mindig Urával van, hogy bizonyságot tegyen róla és tanuljon Tőle. Mivel a tanítványság mindkét szövetségben egy személyes életközösséget jelent a tanítvány és a tanító (Mester) között, ezért a követés a megszerezhető ismereteken kívül a Jézussal és hitben előbb járó testvérekkel együtt megélt hittapasztalatokat is magába foglalja, amelyek által a Szentlélek segítségével növekedhetünk a hitben.> Jézust követni tehát a gyakorlati keresztyén életet jelenti. Azt, hogy a munkában és a hivatásban, a köz- és a magán élet minden területén Jézus Krisztus akarata szerint vagyunk jelen. Ez a fogalom a körülöttünk lévő világ felé fordít minket. - Kövess engem! Máté 9:9. KÉPZÉS: Képzés alatt a tanítást, a hitben és engedelmességben való elmélyülést, a nagykorú keresztyénségre nevelést értjük. - Az Ószövetségben a tanítás nem csupán ismeretek és készségek közvetítése volt, hanem Isten akaratának, törvényének továbbadása. A legfőbb tanító így maga Isten. - Az Újszövetségben arról olvasunk, hogy a tanítványok elsőrendű feladata, hogy másokat is tanítvánnyá tegyenek, tanítva őket. Ezért a képzés lényege, hogy segítünk az embereknek abban, hogy gondolkodásukban, érzelmeikben és cselekedeteikben mind inkább Krisztusra hasonlítsanak. > Ez a fogalom tehát a keresztyén tudománnyal köt össze bennünket. - Tegyetek tanítványokká! Máté 28:19. KÜLDETÉS: Isten népének mindkét szövetségben megnyilvánuló alapfeladata ez. - Az ószövetségi küldetés Isten üzenetének továbbadása, amely vagy egy angyalnak, vagy egy prófétának, esetleg más kiválasztott embernek a dolga. - Az Újszövetségben minden keresztyén feladatává válik a Jézus Krisztusról szóló örömhír, evangélium hirdetése. A gyülekezet azért van, hogy az evangéliumot közvetítse a világnak. Minden más funkcióját ennek kell alárendelnie. A gyülekezet ezt a küldetését koncentrikus körökben valósíthatja meg. A hozzá legközelebb élőktől kezdve a minden népeket elérő misszióig. > Ez a fogalom Isten országával kapcsol össze minket: amelyik Jézusban már eljött, amelyiket építenünk kell, s amelyik majd az idők végezetén teljesedik ki. - Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! - Márk 16:15.

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE Bevezetés A Svábhegyi Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi Református Egyház 1995. évi II. Törvénye (Missziói Törvény,

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor VI. évfolyam 5. szám 2003. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Nyári miserend: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és

Részletesebben

URAM, KÖSD MAGADHOZ SZÍVÜNKET!

URAM, KÖSD MAGADHOZ SZÍVÜNKET! 2014 kulonszam.qxd 2014.03.04. 15:06 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 4. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. TAVASZ URAM, KÖSD MAGADHOZ SZÍVÜNKET! És örült a nép az önkéntes

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalom Intézményünk bemutatása... 7 Pedagógiai

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM 2014. Tartalomjegyzék I. Iskolai pedagógiai program... 4 1. Bevezetés... 4 1.1.

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

Evangéliumi üzenet mindenkinek

Evangéliumi üzenet mindenkinek AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XIV. évfolyam 3. szám 2007 szeptemberi különszám Evangéliumi üzenet mindenkinek K edves Olvasó! Ez a lapszám megõrizendõ az esztendõ végéig!

Részletesebben

Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

Szeged-Újszegedi Református Egyházközség Szeged-Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Jézus mondja: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Máté evangéliuma

Részletesebben

Az Érintés c. füzet kérdőívére beérkezett gyülekezeti és ágazati válaszok összegző kiértékelése

Az Érintés c. füzet kérdőívére beérkezett gyülekezeti és ágazati válaszok összegző kiértékelése Az Érintés c. füzet kérdőívére beérkezett gyülekezeti és ágazati válaszok összegző kiértékelése I.KÜLDETÉSNYILATKOZATOK A küldetésnyilatkozatokat a következő szempontok szerint vizsgáltam: 1. Mit mond,

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ UT UNUM SINT 60 ÉVE ALAKULT MEG AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ Félévszázados az EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA * * * 65 éve szolgálja a Krisztushoz tartozók egységét

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS:

TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS: TARTALOMJEGYZÉK KIADJA a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága és az Evangélikus Missziói Központ Budapest, 2008 FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: Szeverényi János A KÉZIRATOT GONDOZTA: Dankuné

Részletesebben

Mentorprogram az ifjúsági munkában

Mentorprogram az ifjúsági munkában Jól működő önkéntes gyakorlatok a gyülekezetekben Mentorprogram az ifjúsági munkában Készítette: Budapest Külső-Kelenföldi Református Egyházközség ifjúságának szolgálói Veres Gábor Pusztai Tímea Pusztai

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. böjtelő hava. Indul a növekedés (éve)! (gondnoki beszámoló) Böjti időben

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. böjtelő hava. Indul a növekedés (éve)! (gondnoki beszámoló) Böjti időben A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2013. böjtelő hava Böjti időben kevéssé gondolunk a növekedésre, holott a böjt titka éppen a gyarapodás, nem pedig a fogyás, vagy lemondás a kedvenc

Részletesebben

Halott ügyek és örömteli életek

Halott ügyek és örömteli életek Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 4. szám 2012. október A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN TARTALOM Ferenczi Zoltán Előremutató visszatekintés Hamar István Vendégszolgálatban Mire való az egyház? 3 VERS Molnár Kata: Könnycsepp HÁZUNK TÁJÁN 4 Tóth Kása Sarolta Esperesi látogatás Nyíri Györgyné:

Részletesebben

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám Október a reformáció hónapja! A 2. Székesfehérvári Református Napok, a reformáció napja, no meg a Kálvin Évek (2009-2014)

Részletesebben

Szemeretelepi Református Gyülekezet Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve

Szemeretelepi Református Gyülekezet Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve Szemeretelepi Református Gyülekezet Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve Máté 11,28 A kiadvány célja, hogy bemutassa a Kedves Olvasónak gyülekezetünk múltját és jelenét,

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. húsvét

HÍRLEVELE 2014. húsvét A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. húsvét A nyuszi Az üregi nyúl mindennapos látvány volt a 70-es, nyolcvanas években a németországi parkokban. A kollégium ablakából, ahol laktam

Részletesebben

Csipkebokor Óvoda pedagógiai programja

Csipkebokor Óvoda pedagógiai programja B U D A P E S T F A S O R I R E F O R M Á T U S K O L L É G I U M Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája Székhely: H-1071 Budapest, Városligeti fasor 7. Tel: 3426142 Telephely: H-1071 Budapest,

Részletesebben

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A Lélek gyümölcse Én vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem marad és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Lelkészi jelentés Bakonycsernye Az adakozás lelki oldala Lelkészi jelentés Súr Amikor a harangok

Részletesebben

Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33)

Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XIX. évfolyam 2015/1 Tartalom Húsvét a keresztyénség legnagyobb ünnepe... 2 Húsvéti

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Miskolc, 204 Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Tartalom A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS

Részletesebben