A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A ÉVRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2013. ÉVRE"

Átírás

1 A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A ÉVRE Bevezetés A Svábhegyi Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi Református Egyház évi II. Törvénye (Missziói Törvény, a továbbiakban MT) 10. (1) bekezdése alapján megvitatta és elfogadta az Egyházközség évre vonatkozó missziói munkatervét. A munkaterv szerves része az éves naptár, amely a mellékletben és a gyülekezeti honlapon is megtalálható. Gyülekezetünk épülő templomának alapító okirata Máté evangéliuma 5. részének 14. és 16. versével kezdődik: Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Ezek a jézusi igék megmutatják egyházközségünk missziói célkitűzéseinek irányát. Célunk egy olyan, Jézus Krisztus iránt elkötelezett magyar református gyülekezet építése, amelynek tagjai hirdetik Krisztus evangéliumát és használják Istentől kapott talentumaikat Isten Országának építése érdekében. Olyan hitbeli és életközösség megteremtésén munkálkodunk, ahol a keresztyén hívők megtapasztalhatják Isten Lelkének és Igéjének erejét, átélhetik az egymás terhét hordozás örömét, Krisztusért és a gyülekezetért vállalt szolgálatok áldásait. Gyülekezetünk csak akkor töltheti be ezt az Istentől kapott rendeltetését, ha létével és szolgálatával igyekszik túlmutatni önmagán Krisztusra. Urunk azért választott ki, hívott el, igazított és szentel meg bennünket, hogy általunk a maga Országát terjessze a világban, ezen belül szűkebb otthonunkban, a magyar főváros hegyvidéki területein, mert nem magunkat építjük, és nem magunknak világítunk. Elsőrendű célkitűzésünk, hogy Jézus Krisztusról bizonyságot téve a gyülekezet lélekszáma jelentősen gyarapodjon, a tagok lelki ereje és hite erősödjön, közösségtudatuk megszilárduljon, szolgálatkészségük növekedjen, és elkötelezett tanítványokká váljanak. Minden gyülekezeti szolgálatunkat ennek a célnak kívánjuk alárendelni. Az Egyházat annak Ura, Igéje és Szentlelke által építi. Isten az Ő Igéje hirdetése, Lelke kiárasztása céljából azonban mindenkor embereket használ fel. Ahhoz, hogy a Svábhegyi Református Egyházközség megerősödjön, a gyülekezet tagjainak engedelmeskedniük kell Jézus Krisztus missziói parancsának, és hirdetniük kell az evangéliumot cselekedetekkel és szavakkal. Gyülekezetünk építésének legfőbb eszköze az embereket, emberek által Krisztushoz vezetni elv. I. Középtávú missziói feladatok Gyülekezetünk külső-belső növekedésével kapcsolatban fontos, hogy közösségi életünk valódi megtartó erővel bírjon, és vonzerőt jelentsen az egyházról csak részleges ismeretekkel rendelkező, és azzal rokonszenvező embertársaink számára. Őket az igei alkalmakon kívül is többféle módon szeretnénk megszólítani: gyülekezetünk társadalmi jelenlétét is megjelenítő, önálló internetes honlappal, rendszeresen megjelentetett gyülekezeti hírmondóval, a kerületi önkormányzati lapban (Hegyvidék) és más kerületi lapokban való megjelenéssel, templomunkban és azon kívül szervezett kulturális, közéleti és jótékonysági előadások, programok szervezésével. Ebben a munkában a gyülekezet minden áldozatvállaló tagjának személyes részvételére számítunk. Emellett fel kell készülnünk arra, hogy a jövőben egyre szélesebb lesz az a réteg is, amely csak új módon, új eszközök pl. a hegyvidéki rendezvényeken való gyülekezeti megjelenés,

2 szabad téri programok, vagy új istentiszteleti formák, liturgiák alkalmazásával érhető el, szólítható meg. Mindebből az következik, hogy a jézusi elv szerint ó-t és újat egyszerre kell előhoznunk a misszió során. Igyekeznünk kell a már kipróbált hagyományos templomi, istentiszteleti alkalmak mellett újakat is bevezetni, (pl. ifjúsági és zenés istentiszteletek) a hagyományos lelkipásztori munkát (pl. család és beteglátogatások, lelkigondozói beszélgetések stb.) kiteljesíteni és meg kell keresnünk az egyháztól elidegenedett rétegekhez vezető ma még számunkra járatlan utakat is. Ezért egyrészt meg kell erősítenünk a már bevált sajátos réteg-alkalmakat (pl. gyülekezeti házas kör, bibliaiskola, házicsoport, stb.) másrészt igyekeznünk kell a gyülekezethez szorosan még nem kötődőket új módszerek segítségével elérni. Gyülekezeti közösségünk jellegét illetően három célt tűzünk magunk elé. Arra törekszünk, hogy közösségünket jellemezze olyan bensőségesség, amely nem a taglétszám függvénye, hanem az egymással való kapcsolattartásban, a közös programok iránti igényben, a találkozások, beszélgetések gyakoriságában és mélységében nyilvánul meg. A következő években is nagy lesz az igény az élet valódi értelmét és célját felmutatni képes közösségekre, ahol át lehet élni az ilyen családiasságot. Szeretnénk megőrizni azt a hitbeli sokszínűséget, egymás iránti nyitottságot, amely jellemez bennünket. Nem különféle szellemi-lelki irányzatok kritikátlan átvételére, vagy kifejezetten romboló tévtanítások eltűrésére gondolunk, hanem arra a biblikus türelemre, amelyről Pál apostol beszél: A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok.. (Róma 14:1.) Közösségünk lelki gazdagodását szolgálja az a tény, hogy különböző kegyességi irányzatok képviselői egyszerre vannak jelen, amennyiben az a szeretet uralkodhat közöttünk és bennünk, Aki tökéletesen összefog mindent (Kolossé 3:14.). Középtávú törekvésünk, hogy több, jól működő, házi bibliakör, családi és gyülekezeti (kis)csoport alakuljon egyházközségükben, hiszen a jövőben sem lesz könnyebb a hétközi gyülekezeti alkalmak létszámát jelentősen növelni. Ahhoz, hogy hitben, ismeretben, szeretetben, a szolgálatra való készségben növekedni tudjunk, elengedhetetlen, hogy ne csupán vasárnap legyünk Isten Igéjének közelében, hanem legalább havonta egy-két alkalommal hét közben is. Ezen célok elérése érdekében a következő években tudatosan törekszünk a lelki munkában résztvevők felkészítésére és erősítésére. II as célkitűzések I ban is elsődleges missziói célunk, hogy a gyülekezet alkalmi templomlátogató köréből minél többen váljanak előbb a rendszeresen templomba járók körének, majd pedig az elkötelezett és szolgálatot vállaló gyülekezeti csoportok tagjává. Ennek érdekében 2013-ban tovább keressük a gyülekezeten belüli misszió új lehetőségeit: Az első félévben új kisgyermekes-családi kört szervezünk azoknak a fiatal családoknak, akik az elmúlt években kezdtek el közösségünkbe járni. Missziós célunkat azzal is támogatni kívánjuk, hogy 2013-ban a nyári időszakot kivéve - minden hónap második vasárnapi istentiszteletén ún. gyülekezetépítési igehirdetést tartunk. Ezen alkalmakon a gyülekezethez tartozás, a szolgálatvállalás, a kiscsoportos bibliatanulmányozás örömét és jelentőségét hangsúlyozzuk. Havonta egyszer - a nyári időszakot kivéve - ún. keresők istentiszteletét tartunk, ahol a csak alkalmanként templomba járó, érdeklődő testvéreinket kívánjuk evangélizációs tartalmú, egyszerűsített liturgiájú istentisztelettel megszólítani. Ezen istentiszteletek után gyülekezeti szeretetvendégség keretében kívánunk velük személyesen is megismerkedni. Ősszel olyan, - máshol sikeresen bevezetett - a keresztyén hitet, a református tanítást összefoglaló, intenzív tanfolyamot szervezünk nem hitben élő, alkalmi templomba járó, kívülálló embereknek, amelyen kedvet kaphatnak a Krisztushoz, a gyülekezethez és az egymáshoz tartozáshoz.

3 2013-ban fokozottan támogatjuk a gyülekezeti énekkar, az ifjúsági zenekar, a házi csoportok, a baba-mama kör, a gyülekezeti filmklub és az idősek bibliaórájának munkáját és szolgálatát. Lelki beszélgetések, látogatások fizikai- és anyagi segítségnyújtás révén igyekszünk enyhíteni a gyermekes családok, a kisnyugdíjasok, a súlyosan betegek, a tartósan munkanélküliek, a magányos özvegyek és az elesettek terhein. Egyházunk 2013-ban a Heidelbergi Káté kiadásának 450. évfordulóját ünnepli. Gyülekezeti tagjaink hitvallásos öntudatának erősítése érdekében ebben az évben - a nyári időszakot kivéve - minden hónapban az utolsó vasárnapi istentiszteleten ún. Káté magyarázatos igehirdetést tartunk. II. Azt tapasztaljuk, hogy az emberekben rendkívül nagy az igény egy hiteles, erőt sugárzó, távlatosan tervező és gondolkozó közösségre. Éppen ezért 2013-ban a korábban már bevált formákat megőrizve a következőképpen keressük a gyülekezeten kívüli misszió új lehetőségeit: szeptemberétől felmenő rendszerben Magyarországon is elindul a kötelező etika vagy a kötelezően választható hittan oktatás az általános iskolákban. Ez új lehetőségeket nyit gyülekezetünk előtt és megnövekedett felelősséget jelent számunkra is. Minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy a hozzánk tartozó általános iskolákban a református hittanoktatás színvonalát tovább erősítsük, hogy ezáltal új gyermekeket, rajtuk keresztül pedig új családokat is elérhessünk az evangéliummal. Az óvodai, iskolai és gyülekezeti hittanórákon kívül rendszeresen gyermekjátszóházat és más kisgyermekes családoknak szóló programot (hittanévnyitó, hittanévzáró, Mikulás ünnepség, gyülekezeti farsang, karácsonyi gyermekműsor, sportdélután stb.) szervezünk. Ezáltal olyan, a gyülekezethez egyelőre egyáltalán nem tartozó, vagy csak periférikusan kötődő szülőket, családokat érhetünk el, akik a későbbiekben beépülhetnek közösségünkbe. Ily módon a 2005-ben megkezdett, és azóta megerősödött óvodai hitoktatásban résztvevő gyermekek szüleit is szeretnénk bekapcsolni a gyülekezet életének vérkeringésébe. Idén is részt veszünk a hegyvidék közösségi-társadalmi rendezvényein, mindenekelőtt az ún. Svábhegyi Pünkösdi Búcsú -n, valamint a Karácsonyi jótékonysági hallé vacsorán hogy a környékbeliekkel megismertessük gyülekezetünket és hívogassuk őket alkalmainkra. Gyülekezeti tagjainkat tematikus igehirdetési sorozatok által igyekszünk segíteni abban, hogy környezetükben felkészülten, bátran és hitelesen tudjanak bizonyságot tenni Jézus Krisztusba vetett hitükről. Ennek érdekében 2013-ban a nyári időszak kivételével minden hónap harmadik vasárnapján missziói témájú, keresztyén küldetésünk tartalmát és formáját elemző istentiszteletet tartunk.. III ban is fontos célnak tekintjük, hogy gyülekezetünk a Magyarországi Református Egyház egészének életét, működését, szolgálatát egyre jobban megismerje, s abba az eddigieknél fokozottabb mértékben bekapcsolódjon. Ennek érdekében: Az év során három vagy négy vasárnapi istentisztelet alkalmával meghívjuk a református missziók egy-egy képviselőjét, hogy igehirdetés és bizonyságtétel keretében mutassa be a missziót, amelyben szolgál. Helyet biztosítunk egyházmegyei és egyházkerületi rendezvénynek. A közötti Kálvin évek központi rendezvényein részt veszünk, és azokba lehetőség szerint aktívan bekapcsolódunk. III. Gyülekezeti misszió

4 1. Gyülekezeti alkalmak [MT 5. (1)] 1.1. Istentiszteletek: Gyülekezeti istentiszteletek: vasárnap A hónap első vasárnapján evangélizációs istentisztelet Ünnepi istentiszteletek: Karácsony első napján Karácsony másodnapján Az év utolsó napján Az év első napján Nagypénteken Húsvét első napján Húsvét második napján Áldozócsütörtökön Pünkösd első napján Pünkösd második napján 16 órakor 18 órakor 18 órakor Reformáció ünnepén 18 órakor (a budahegyvidéki reformátusokkal és evangélikusokkal közösen) Istentiszteleteinken alkalmanként más meghívott lelkipásztor vagy legátus is szolgál. Az istentiszteleti szolgálatba (pl. igeolvasás, imádság, bizonyságtétel) igyekszünk rendszeresen bevonni gyülekezeti tagjainkat, hogy jobban megismerjük egymást, és egymás hite által is épülhessünk Bibliaórák: Hétfő Kedd Csütörtök Péntek kor presbiteri bibliaóra (havonta) idősek bibliaórája (kéthetente) 18 órakor gyülekezeti bibliaóra 20 órakor (kéthetente) házasköri bibliaóra 1.3. Imaközösségek: Heti rendszerességgel imaórát tartunk, ahol a jelenlévők személyes kérésein kívül együtt is imádkozunk gyülekezetünkért. Minden hónap második vasárnapján, istentisztelet után, és a presbiteri csendesnapok során imaközösséget tartunk. Havonta kiadott imanaptárunkkal segítjük gyülekezeti tagjainkat a közös céljainkért való imádságban Gyermek-istentiszteletek: A vasárnap 10 órai istentiszteletek idejében a konfirmáció előtti korosztályok számára gyermek-istentiszteletet tartunk. A gyermekek a gyülekezeti istentisztelet elején, a főénekig a templomban vannak, ezután vonulnak ki a gyermek-istentiszteletre, amelyet erre elhivatott világi munkások vezetnek, akiknek a szolgálatát a lelkész támogatja, felügyeli. A gyermek-istentiszteletek

5 mellett a bölcsődés és óvodás korú gyermekek részére felügyelet biztosítunk, és lehetőség szerint nekik is egy életkori sajátosságaikhoz igazított rövid áhítatot tartunk. A gyermekistentiszteleti - és megőrzési szolgálatban résztvevők számára rendszeres felkészítő alkalmat tartunk Baba-mama kör: A gyülekezetbe járó kisgyermekes családok, valamint a gyermekkeresztséget igénylő új családok édesanyáinak és kisgyermekeiknek kéthetente kedden délelőttönként bibliaismereti, gyermeknevelési és párkapcsolati kérdésekkel kapcsolatos foglalkozást tartunk Egyéb alkalmak: Elsősorban a hitoktatásra járó gyermekek és szüleik részére: évente egyszer, általában közvetlenül a tanév vége előtt szeretetvendégséggel egybekötött gyülekezeti sport-napot tartunk, és Mikulás-ünneppel, vidám farsangi rendezvény segítségével is igyekszünk bekapcsolni őket a gyülekezet életébe. 2. Sákramentumok kiszolgáltatása [MT 5. (2)] 2.1. Úrvacsora Minden hónap utolsó vasárnapján, valamint minden ünnepi istentiszteleten. Betegeink meglátogatásakor kérésre házhoz visszük az úrvacsorát Keresztelés Keresztelést a templomban, a vasárnapi istentiszteletek elején végzünk. Rendkívül indokolt esetben pl. betegség más helyszínen, és más időpontban is kiszolgáltatjuk a keresztség sákramentumát. 3. Gyülekezeti evangélizáció [MT 5. (3)] A hagyományos gyülekezeti evangelizációs hetek helyett a gyülekezeti hétvégéken és a nyári táborokban fektetünk nagyobb hangsúlyt a hitre jutásra és a hitbeli megújulásra, mert így több embert érhetünk el az újjászületés evangéliumával ban is minden hónap első vasárnapján evangélizációs tartalmú és jellegű, ún. keresők istentisztelet -ét tartunk de.. 4. Hitoktatás és konfirmációi előkészítés [MT 5. (4)] Katechetikai munkánk során az iskolai hitoktatás megtartása mellett, egyre nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a gyülekezeti, tehát a templomban tartandó hittanórákra. Ezáltal nemcsak az iskolai hitoktatás szűk keretei közül szeretnénk kiemelni ezt a gyülekezeti missziónk szempontjából rendkívül fontos szolgálatot, hanem a hittanos gyermekek és családtagjaik gyülekezeti integrációját is szeretnénk elősegíteni. Az alsó tagozatos gyermekek részére továbbra is az iskolai hittanoktatást hirdetjük meg, a felső tagozatosokat azonban a gyülekezeti hittanra hívjuk Iskolai hittanórák:

6 A Jókai Mór Általános Iskolában: 1. osztályosoknak péntek osztályosoknak kedd osztályosoknak péntek Óvodai hittanórák: A gyülekezet területén lévő Őzike u sz. és a Normafa út 32. sz alatti Óvodákban: Őzike út: kedd összevont csoport, Normafa út: hétfő középső csoport hétfő nagycsoport 4.4. Szülői értekezletek: Félévente egyszer, ősszel a hitoktatás megkezdése után, tavasszal a hitoktatás befejezése előtt, a gyermekek és családok megismerése, és a gyülekezetbe való meghívásuk céljából Konfirmációi előkészítők: Két csoportban: 6-7. osztályosok számára vasárnap 8,30-tól 7-8. osztályosok számára vasárnap 8.30-tól Gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítője két éves. Általában 6-7. osztályos korban kezdődik, és a gyermekek 8. osztályos koruk végén konfirmálnak. Felnőtt konfirmandusok számára egy éven át, megegyezés szerinti időpontban Felnőtt Bibliaismereti Sorozat (Bibliaiskola): Minden második héten kedden Jegyesoktatás: A házasulandó jegyespárok részére a lelkipásztor öt alkalommal tart jegyes beszélgetéseket, amely alkalmakon felkészíti őket a házas- és családi életre, és közülük azokat, akik nem tartoznak a gyülekezethez, igyekszik integrálni a közösségbe. 5. Családlátogatás [MT 5. (5)] 5.1. Lelkipásztori családlátogatás: A lelkipásztorok alkalmanként egy-egy presbiter, vagy más, gyülekezeti munkás kíséretében igény szerint felkeresik otthonukban az egyháztagokat lelki gondozásuk, hitük és gyülekezethez tartozásuk erősítése érdekében Gyülekezetünkben megkeresztelt, illetve hitoktatásban részesülő gyermekek és családjuk látogatása. A gyülekezet területén élő, gyermekeiket korábban megkeresztelő szülőket felkeressük, hogy bevonjuk őket a gyülekezet életébe, illetve a megkeresztelt gyermekeket hívjuk hitoktatásra, gyermek-istentiszteletre, majd konfirmációi előkészítőre. A gyermekkeresztségre jelentkező családokból baba-mama körre hívogatjuk az édesanyákat és kisgyermeküket. A hitoktatásban

7 részesülő gyermekek hitbeli, nevelési gondjaira a családokkal való találkozás során fokozottan odafigyelünk. 6. Presbiteri és gyülekezeti csendesnapok [MT 5. (7)] 6.1. Presbiteri csendesnapok: A presbiterek lelki közösségének erősítése, a feladatokra való közös felkészülés érdekében tavasszal és ősszel egy-egy presbiteri csendesnapot szervezünk. Erre vendég előadókat hívunk meg Gyülekezeti találkozók: Keressük az alkalmat a találkozásra a szomszédos református gyülekezetekkel, pl. közös csendesnap vagy szeretetvendégség keretében. A hegyvidéki evangélikus és római katolikus egyházközségek tagjait meghívjuk gyülekezetünk kulturális, közéleti rendezvényeire, és mi magunk is igyekszünk részt venni hasonló ökumenikus alkalmakon Bibliaiskola: A Presbiteri Szövetség és a Budapest-Déli Református Egyházmegye közös presbiteri továbbképzésén, alkalmanként, gyülekezetünk presbiterei is részt vesznek Gyülekezeti csendesnapok és csendeshetek: Évente kétszer, tavasszal és ősszel egy-egy alkalommal gyülekezeti csendeshétvégét tartunk a gyülekezet különböző csoportjainak pl. kisgyermekes-családi kör; női és férfi hétvége; őszi gyülekezeti hétvége; szolgálók hétvégéje Istennel és egymással való közösségünk erősítése céljából nyarán közös gyülekezeti nyári tábort szervezünk minden korosztály számára. IV. Belmisszió 1. Ifjúsági munka [MT 6. (2)]

8 Az ifjúsági munka tervei 2013-ban: Az idén és jövőre konfirmáló fiatalokból közös ifjúsági csoportot szervezünk. Ennek érdekében konfirmandus órákon kívüli találkozásokat, hétvégéket és nyári tábort rendezünk. A második félévben az ifjúsági bibliaórákon kívül, az ifjúsági csoport részére szervezünk kirándulásokat, családi és kulturális programokat. Tavasszal ifjúsági csendeshétvégét tartunk a középiskolás csoport és a folyó évben konfirmációi előkészítőre járó fiatalok részvételével. A nyár folyamán a középiskolás ifjúsági csoport, és a folyó évben konfirmációi előkészítőre járó fiatalok részvételével szervezünk csendeshetet. Erre a hétre meghívunk partiumi és délvidéki testvérgyülekezetünkből két-két fiatalt is, akiknek utazási és táborozási költségeit fizetjük. Igyekszünk kapcsolatot tartani más református gyülekezetek ifjúságával, közös programok kirándulások, sport rendezvények stb. lebonyolítása érdekében. Támogatjuk fiataljaink részvételét a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón. Évente legalább egyszer meghívjuk a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola, vagy más, budapesti református iskola képviselőit istentiszteleti szolgálatra és ez alkalommal gyűjtést rendezünk az iskola javára. Gyülekezetünk támogatja, hogy fiataljaink a 426 sz. Szenczi Molnár Albert Cserkészcsapat tagjai legyenek és ennek érdekében a cserkészcsapat és a gyülekezet közti kapcsolatok ápolására törekszünk, a csapat munkáját anyagilag támogatjuk. 2. Iratterjesztés [MT 6. (4)] 2.1. Újság, folyóirat: Gyülekezetünkben a következő újságok, folyóiratok terjesztését végezzük: Reformátusok Lapja, illetve Biblia és Család, Ethos, Family, Örömhír, 2.2. Könyvek, evangéliumi füzetek: Iratterjesztésünk állományát rendszeresen feltöltjük Bibliákkal, énekeskönyvekkel, a Kálvin Kiadó és válogatva más kiadók (pl. Harmat, Evangéliumi Kiadó, KIA) kiadványaival. Az elmúlt évekhez hasonlóan, díjmentesen juttatunk Bibliát konfirmáló fiataljainknak, hittankönyveket hitoktatásra járó gyermekeinknek, hitünk alapismereteibe bevezető, vagy az adott családi alkalomhoz kapcsolódó témájú könyveket a megkeresztelt gyermekek szüleinek, és a nálunk házasságot kötötteknek Gyülekezeti újság: Legalább negyedévente adunk ki újságot Örömmondó címmel a gyülekezet életéről és aktuális kérdéseiről. Ebben állandó rovataink az igei elmélkedések, híradások a misszióról, közismert gyülekezeti tagjaink, presbitereink megszólaltatása, beszámoló a gyermek és ifjúsági munkáról, könyvismertetés stb Gyülekezeti honlap: Gondozzuk és friss anyagokkal látjuk el a gyülekezet önálló honlapját. 3. Szeretetvendégségek [MT 6. (4)]

9 Alkalmi rendezvényeinken valamint, a nyári időszak kivételével, havonta egyszer, a keresők istentisztelete után szeretetvendégséget rendezünk. Célja a lelki-és közösségi kapcsolatok fejlesztése. Ezeken az alkalmakon kötetlen beszélgetések számára biztosítunk helyet, lehetőséget. 4. Egyéb rendszeres gyülekezeti alkalmak Kéthetente tartjuk a már működő házi-csoportunk bibliaköri alkalmát, ahol Isten Igéjét elmélyülten tanulmányozzuk, és minden alkalommal gyakoroljuk az imaközösséget is. A nyári szünet kivételével hetente tartunk énekkari próbát. Közösségépítő jelleggel rendszeresen különféle kulturális programok látogatását szervezzük. Igény esetén helyet biztosítunk a Jókai Néptánccsoport alkalmainak. 5. Kórházszolgálat [MT 6. (5)] Gyülekezetünk kórházba került, beteg tagjait a lelkipásztor a Budapest-Déli Református Egyházmegye kórház lelkészével kapcsolatot tartva lehetőleg a beteglátogató csoport egy tagjával meglátogatja, Isten Igéjével erősíti, vigasztalja, és igény szerint nekik az úrvacsorát kiszolgáltatja. Beteg, vagy mozgásképtelen testvéreink otthoni meglátogatásakor igény szerint rövid házi istentiszteletet is tartunk, ill. alkalmanként úrvacsorában is részesítjük őket. 6. Temetési szolgálatok [MT 6. (4)] A temetéseken Igével és annak magyarázatával hirdetjük az evangéliumot a gyászolóknak és mindazoknak az együtt érzőknek, akik talán máskor nem találkoznak Isten üzenetével. A gyászoló hozzátartozókat meghívjuk a temetés után soron következő vasárnap délelőtti istentiszteletre, ahol név szerint is megemlékezünk az elhunytról, és imádkozunk a gyászolókért. Szükség esetén a lelkipásztor a temetés előtt vagy után otthonukban is felkeresi a gyászolókat. V. Külmisszió A gyülekezet a MT 8. -ának megfelelően alkalomszerűen bekapcsolódik a világ evangéliumi egyházainak külmissziói munkájába olyan formában, hogy erre alkalmas és elhívást nyert tagjainak minden támogatást megad a külmissziói szolgálathoz. Alkalomszerűen felkéri a missziói társaságok hazánkba látogató munkatársait szolgálatra a gyülekezetben, vagy meghallgatja beszámolóikat valamelyik testvérgyülekezetben. VI. Egyéb missziói ágak 1. Missziói nap [MT 10. (3)] A gyülekezet az év kijelölt vasárnapjain missziói napot tart, amelynek során a gyülekezet meghívja valamelyik országos missziói águnkat bemutatkozás céljából. Ilyenkor a perselypénzzel támogatjuk az adott missziói ág munkáját.

10 2. Juhász Zsófia Református Szeretetotthon támogatása Évente egy-egy alkalommal meglátogatjuk, illetve meghívjuk az otthon Tábita csoportját gyülekezeti alkalmainkra. Ezen felül természetben is támogatjuk őket. 3. Kapcsolatépítés határon belüli református gyülekezettel Egyházközségünk arra törekszik - elsősorban patronálási szándékkal -, hogy testvéri kapcsolatot keressen és építsen egy belföldi, hátrányos helyzetű térségben lévő, nehéz anyagi helyzetű református gyülekezettel. 4. Kapcsolat határon túli református gyülekezetekkel [MT 11. ] Gyülekezetünk ápolja a kapcsolatot határon túli magyar testvér gyülekezeteivel, Partiumban a Magyarremetei Református Egyházközséggel és Délvidéken a Torontálvásárhelyi Református Egyházközséggel. 5. Ökumené [MT 12. ] Az év elején részt veszünk az egyetemes imahét szervezésében és szolgálataiban. Ez a missziói ág évek óta fennálló kapcsolatainkra épül a Budahegyvidéki Református, a Budahegyvidéki Evangélikus, valamint az Apor Vilmos téri, a Városmajori, az Istenhegyi Szent László, a Táltos utcai és a Farkasrét plébániához tartozó római katolikus testvéreinkkel. VII. Személyi kérdések 1. Lelkipásztori szolgálat - A lelkipásztori szolgálatokban a tárgyévben a következők vesznek részt: Lelkipásztor: Berta Zsolt Beosztott lelkipásztor: Pete Violetta 2. Ifjúsági és gyermekistentiszteleti szolgálatot ellátnak a tárgyévben Ifjúsági munka: Pete Violetta, Berta Zsolt Gyermek-istentiszteleti szolgálat: Pete Violetta, Fekete Zsuzsanna, Fogas Júlia, Longa Anna, Mányi Dániel Kisgyermekek felügyelete: Bartók Julianna, Borókay Zsófia, Csöregi Csenge, Fekete Zsuzsanna, Kis-Petik Katalin, Nagy Villő, Fogas Lívia 3. Kántori szolgálat - A kántori szolgálatot végzik: Szommer Adrienn (kántor-karvezető) Beke István (alkalmanként) Péterfyné Ráski Klára (alkalmanként) Koncz Kornélia gondnok Berta Zsolt lelkipásztor Budapest, január 14.

11 Függelék A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET KÜLDETÉSNYILATKOZATA Azt szeretnénk, hogy gyülekezeti tagjaink: - Istennel személyes kapcsolatban élő emberekké váljanak, - akik talentumaikat, lelki ajándékaikat, és javaikat egymással megosztva, élő közösséget gyakorolnak, - akik Jézus Krisztust követve saját környezetükben sóvá és világossággá válnak, - akik felkészültek a gyülekezetben végzett szolgálatokra, - és arra, hogy missziói küldetésüket az Atya kegyelme, a Fiú szeretete és a Szentlélek átformáló ereje által Isten dicsőségére betölthessék a világban. Fogalmi magyarázat KEGYESSÉG: Az embernek Istennel szembeni vallásos magatartása, érzülete, alapállása és cselekedete - Az Ószövetségben kegyes az, aki Istent féli, tiszteli, parancsolatait megtartja, illetve Isten előtti kicsinységét, tökéletlenségét megvallja - Az Újszövetségben a kegyes ember életének alapja kiválasztottságának tudata, az bizonyosság, hogy Jézus Krisztus által a legszorosabb kapcsolatban áll Istennel. > Ez a fogalom tehát Istennel köt össze bennünket. A kegyesség a Vele való személyes kapcsolattartásunk formáját és tartalmát jelenti: elsősorban az imádságot, a bibliaolvasást, az Isten előtt naponkénti egyéni elcsendesedést. Kegyes az, aki közösségben él Istennel. - Szeresd az Urat! V. Mózes 6:5. KÖZÖSSÉG: Közösség alatt azt értjük, hogy a gyülekezet tagjai megosztják egymással Istentől kapott testi-lelki ajándékaikat. - Az Ószövetségben a közösség elsősorban Isten népének, Izraelnek a közösségét jelentette, ahol az egyes tagokat összekötötte a származás, a nyelv, a hit és a kultuszi hagyomány. - Az Újszövetségben Isten népének, a keresztyén egyháznak a közössége a tagok közös eredetében, a Szentlélektől való újjászületésben, a szeretet közös nyelvében, a Jézus Krisztusba vetett közös hitben és az istentiszteleti és közösségi alkalmakon nyilvánul meg. A hívők Krisztusban egyetlen családot alkotnak, akik egymás testvérei. > Ez a fogalom tehát egymással köt össze bennünket. A közösség a gyülekezeti szeretetkapcsolatok megélésének formája és tartalma. - Szeresd felebarátodat! Máté 22:39. KÖVETÉS: A követés a hétköznapok világába vezet bennünket. - Az Ószövetségben a szolga követi urát, a sereg a hadvezért, Izrael népe Istent a pusztai vándorlás során. Ez a fogalom bizalmat és alárendeltséget feltételez. - Az Újszövetségben Jézus a maga követésére, azaz tanítványságra hívja az embereket. Jézust követni életformát jelent: a tanítvány egész életében tanítvány marad; sorsa ugyanaz, mint a Mesteré; mindig Urával van, hogy bizonyságot tegyen róla és tanuljon Tőle. Mivel a tanítványság mindkét szövetségben egy személyes életközösséget jelent a tanítvány és a tanító (Mester) között, ezért a követés a megszerezhető ismereteken kívül a Jézussal és hitben előbb járó testvérekkel együtt megélt hittapasztalatokat is magába foglalja, amelyek által a Szentlélek segítségével növekedhetünk a hitben.> Jézust követni tehát a gyakorlati keresztyén életet jelenti. Azt, hogy a munkában és a hivatásban, a köz- és a magán élet minden területén Jézus Krisztus akarata szerint vagyunk jelen. Ez a fogalom a körülöttünk lévő világ felé fordít minket. - Kövess engem! Máté 9:9. KÉPZÉS: Képzés alatt a tanítást, a hitben és engedelmességben való elmélyülést, a nagykorú keresztyénségre nevelést értjük. - Az Ószövetségben a tanítás nem csupán ismeretek és készségek közvetítése volt, hanem Isten akaratának, törvényének továbbadása. A legfőbb tanító így maga Isten. - Az Újszövetségben arról olvasunk, hogy a tanítványok elsőrendű feladata, hogy másokat is tanítvánnyá tegyenek, tanítva őket. Ezért a képzés lényege, hogy segítünk az embereknek abban, hogy gondolkodásukban, érzelmeikben és cselekedeteikben mind inkább Krisztusra hasonlítsanak. > Ez a fogalom tehát a keresztyén tudománnyal köt össze bennünket. - Tegyetek tanítványokká! Máté 28:19. KÜLDETÉS: Isten népének mindkét szövetségben megnyilvánuló alapfeladata ez. - Az ószövetségi küldetés Isten üzenetének továbbadása, amely vagy egy angyalnak, vagy egy prófétának, esetleg más kiválasztott embernek a dolga. - Az Újszövetségben minden keresztyén feladatává válik a Jézus Krisztusról szóló örömhír, evangélium hirdetése. A gyülekezet azért van, hogy az evangéliumot közvetítse a világnak. Minden más funkcióját ennek kell alárendelnie. A gyülekezet ezt a küldetését koncentrikus körökben valósíthatja meg. A hozzá legközelebb élőktől kezdve a minden népeket elérő misszióig. > Ez a fogalom Isten országával kapcsol össze minket: amelyik Jézusban már eljött, amelyiket építenünk kell, s amelyik majd az idők végezetén teljesedik ki. - Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! - Márk 16:15.

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE Bevezetés A Svábhegyi Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi Református Egyház 1995. évi II. Törvénye (Missziói Törvény,

Részletesebben

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2012. ÉVRE

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2012. ÉVRE A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2012. ÉVRE Bevezetés A Svábhegyi Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi Református Egyház 1995. évi II. Törvénye (Missziói Törvény,

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M

Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 7. évfolyam 1. szám 2011. március A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI (GYÜLEKEZETI) MUNKATERVE A 2012. ÉVRE

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI (GYÜLEKEZETI) MUNKATERVE A 2012. ÉVRE A HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI (GYÜLEKEZETI) MUNKATERVE A 2012. ÉVRE KÉSZÍTETTE: TÖNKŐ LEVENTE LELKIPÁSZTOR Dicsérem az Urat, amíg élek! (Zsoltárok 146, 2a) A 2012. évi

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2016. ÉVRE Bevezetés A 2016. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 15, 58 alapján: Azért szerelmes atyámfiai

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

MEE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG

MEE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG MEE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG EVANGÉLIKUS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI PÁLYÁZATA 2016-2017. EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYÉK, EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK EVANGÉLIKUS CSERKÉSZCSAPATOK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁRA POSTÁRA

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV IDŐTERVE

A 2016/2017-ES TANÉV IDŐTERVE A 2016/2017-ES TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése éves önértékelési

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Az eljövendőt keressük!

Az eljövendőt keressük! Az eljövendőt keressük! Lelkészi jelentés a 2013. évről Lelkészi jelentés a 2013-évről Elhangzott a Budavári Evangélikus Egyházközség képviselő-testületi gyűlésén 2014. április 1-én Az elmúlt év igéje

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

bátoríthat néhány olyan Ige a Cselekedetek könyvéből, amelyikben azt olvassuk, hogy: megkeresztelkedett egész háza népével együtt. (Acta 16.

bátoríthat néhány olyan Ige a Cselekedetek könyvéből, amelyikben azt olvassuk, hogy: megkeresztelkedett egész háza népével együtt. (Acta 16. A keresztségről A keresztséget Jézus rendelése alapján minden keresztyén közösség valamilyen módon gyakorolja. Jézus parancsa így hangzik: 19 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

Augusztus - Szeptember

Augusztus - Szeptember KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS) T A N É V R E N D J E 2014-2015 Augusztus - Szeptember aug.21. Cs 9 00 tanévkezdő áhítat aug.22. P aug.23. Szo aug.24. V aug.25. H aug.26. K aug.27. Sze aug.28.

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház küldetése, követe legyen a mai magyar társadalomban, a. helyzetére való tekintet nélkül, újjáteremtő erejét.

A Magyarországi Református Egyház küldetése, követe legyen a mai magyar társadalomban, a. helyzetére való tekintet nélkül, újjáteremtő erejét. A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten Országának jele és követe legyen a mai magyar társadalomban, a személyes és közösségi megújulás egyháza, ahol minden ember, származására

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Alacskai Református Egyházközség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Alacska, 2009. október 1. I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) Az Alacskai Református Egyházközség a Szentírás alapján és hitvallásai,

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2014.

Missziói Munkaterv 2014. "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Máté 4,17 Missziói Munkaterv 2014. Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség Missziói Munkaterv 2014. Amikor Jézus megkezdi megváltó munkáját Keresztelő

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. helyi óvodai. pedagógiai program

SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. helyi óvodai. pedagógiai program SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM helyi óvodai pedagógiai program 2013 1 Ébredj lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. (Zsolt. 57,9) 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Január Irgalmasság, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen! Júdás 1, 2. Á L D O T T Ú J E S Z T E N D Ő T K Í V Á

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25.

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Felnőttképzés Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Református Felnőttképzés 2008. november 19-én MRE zsinata elfogadja az Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Szeretetszolgálati

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Missziói munkaterv 2014/2015

Missziói munkaterv 2014/2015 Missziói munkaterv 2014/2015 Szeptember Időpont Feladat Felelős Erőforrások Indikátor 2014 SZEPTEMBER 07 it. után megbeszélés ifi vezetők 12 18.00 Gyülekezeti bibliaóra ifisek 13 Esperes jelölő egyházmegyei

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017 augusztus 29. H 9:00 évnyitó tantestületi értekezlet 30. K 31. Sze Tanévnyitó istentisztelet 16.30 szeptember 22 nap 1. 1. Cs Első hétkezdő áhítat + 2-5.

Részletesebben

Dr. Palich-Szántó Olga Alapítvány - ügyfélhívó rendszer kiépítésének támogatása 0 100

Dr. Palich-Szántó Olga Alapítvány - ügyfélhívó rendszer kiépítésének támogatása 0 100 3/2015. Ök. rendelet 8/a. melléklete Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások ai 1101-41 GESZ 10400 11020 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Részletesebben

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK!

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK! UNGARISCHER SEELSORGEDIENST DER EVANG. KIRCHE H.B. IN ÖSTERREICH AUSZTRIAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLAT Wien 1., Dorotheergasse 16, honlap: http://becsi.reformatusok.com/ e-mail: bemaref @gmail.com

Részletesebben

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály számára Bevezető a tantervhez Az általános iskolás korosztály számára készült hit- és erkölcstan tanterv

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben