(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges"

Átírás

1

2 (1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el. (2) A hamis tanúzásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni arra, aki a) mint szakértő hamis szakvéleményt vagy mint szaktanácsadó hamis felvilágosítást ad, b) mint tolmács vagy fordító hamisan fordít, c) a 233. (1) bekezdésének b) pontja esetén kívül büntető- vagy polgári ügyben hamis okiratot vagy hamis tárgyi bizonyítási eszközt szolgáltat. (3) A (2) bekezdés c) pontja alapján nem büntethető a büntetőügy terheltje. (4) A büntetőügyben elkövetett hamis tanúzás büntetése bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés. Ha a hamis tanúzás olyan bűncselekményre vonatkozik, amely miatt életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható, a büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés. (5) A polgári ügyben elkövetett hamis tanúzás büntetése bűntett miatt három évig, ha pedig az ügy tárgya különösen nagy vagyoni érték vagy különösen jelentős egyéb érdek, öt évig terjedő szabadságvesztés. (6) Aki a hamis tanúzást gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. hamis tanúzás 2

3 Az igazságszolgáltatás Megteremti megalapozatlan, igazságtalan határozatok meghozatalának a lehetőségét hamis tanúzás 3

4 Valótlan tényállítás Valóság elhallgatása Hamis szakvéleményadás Hamis felvilágosítás-adás Hamis fordítás Hamis okirat szolgáltatása Hamis tárgyi bizonyítási eszköz szolgáltatása hamis tanúzás 4

5 Tanúvallomást tenni "bíróság vagy más hatóság" előtt lehet. hamis tanúzás 5

6 A bíróság szabálysértési ügyben is eljárhat, és bizonyítást vehet, egyebek között tanút is kihallgathat. Kérdés, hogy a szabálysértési ügyben a bíróság előtt elkövetett hamis tanúzás hogyan minősül.? hamis tanúzás 6

7 A 238. (3) és (4) bekezdése a "büntetőügyben", illetve a "polgári ügyben" elkövetett hamis tanúzást bünteti, a bírósági hatáskörben elbírált szabálysértési ügy azonban nem tekinthető sem, büntető-, sem polgári ügynek. Ezért ha a hamis tanúzást a bíróság előtt, szabálysértési ügyben követik el, a cselekmény a 239. szerint minősül. hamis tanúzás 7

8 Nem tanúvallomás az olyan nyilatkozat, amely előtt az érintett személyt nem figyelmeztetik arra, hogy tanúként hallgatják ki, nem oktatják ki jogaira és kötelességeire, valamint mentességi jogára, és nem hívják fel a figyelmét a hamis tanúzás következményeire (pl. egy közlekedési baleset helyszínén az intézkedő rendőr a jelenlevőket kikérdezi arról, mit láttak). hamis tanúzás 8

9 Az ítéletben megállapított tényállás szerint 1997-ben a V.-i Rendőrkapitányság ittas járművezetés vétsége miatt nyomozást folytatott H. S. II. r. terhelttel szemben. A terhelt, amikor gyanúsítottként kihallgatták, tagadta a bűncselekmény elkövetését, s valótlanul azt állította, hogy február 22-én, amikor vele szemben a rendőri intézkedés megtörtént, nem ő vezette a személygépkocsit, hanem egy ismerőse, B. G., a tanúként kihallgatott B. G. ugyanezt állította. A terhelttel szemben vádemelésre került sor ittas járművezetés vétsége miatt a V.-i Városi Bíróságon s a terhelt az november 20-án megtartott tárgyaláson mint vádlott megismételte a nyomozás során tett valótlan állítását. A bíróság a terhelt vallomásával szemben az őt terhelő bizonyítékot ítélte hitelesnek, s az szeptember 29-én meghozott ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki ittas járművezetés vétségében. Az ítéletet a megyei bíróság június 6-án helybenhagyta. hamis tanúzás 9

10 Hamisan tanúskodott-e terhelt? hamis tanúzás 10

11 A terhelt a saját ügyében nem tehet tanúvallomást. Ezért nem valósít meg hamis tanúzást az ittas járművezetés miatt indult eljárásban a terheltnek az a védekezése, mely szerint a gépjárművet nem ő, hanem más, józan személy vezette (BH 2006/104.). hamis tanúzás 11

12 A terhelt 1958-ban kötött házasságot. Feleségének korábbi házasságából K. L. nevű fia született. A terhelt házastársa kórházba került, állapota fokozatosan rosszabbodott, majd végrendelet hátrahagyása nélkül meghalt. Egyedüli örököse a gyermeke, K. L., aki a hagyatékot a terhelt haszonélvezeti jogával terhelve örökölhette meg. A hagyaték ingó és ingatlan vagyonból állt, értéke pedig forint volt. A terhelt felesége halála után a hagyatéki leltárt felvevő személy előtt olyan - valótlan - kijelentést tett, hogy a felesége végrendelkezett, s a végrendelet nála van. Ekkor azonban még nem mutatta fel. A terhelt ugyanis elhatározta, hogy a hagyatékot saját részére megszerzi. Barátja közreműködésével olyan tartalmú végrendeletet készített, amelyben az elhunyt K. L-t a kötelesrészből kizárja, annak kiskorú gyermekére forint értékű ingó és ingatlan vagyont hagy, míg a fennmaradó forint értékű ingó és ingatlan vagyon örököse a terhelt. A hamis végrendelet dátumaként házastársának a kórházba menetelét megelőző napot tüntette fel, és azt két ismerősével aláíratta. Az általa aláhamisított névaláírást tartalmazó végrendeletet a terhelt a közjegyzőnél mint eredeti végrendeletet bemutatta. A végrendeletet K. L. mint törvényes örökös kifogásolta, annak érvényességét vitatta, és így a hagyaték átadására nem került sor, a közjegyző a feleket perre utasította, és a polgári per befejezéséig a hagyatéki eljárást felfüggesztette. hamis tanúzás 12

13 Az eljárt bíróságok a terhelt cselekményét tévesen minősítették csalás büntetteként. A terhelt magatartása az ún. perbencsalást valósította meg. Hamis okiratot készített azért, hogy azt polgári ügyben - nevezetesen a hagyatéki eljárás során - felhasználja. A sértett jogtárgy az igazságszolgáltatás megtévesztése. Ezért az ilyen magatartás a Btk a (2) bekezdésének c) pontjába ütköző hamis tanúzás büntettet valósítja meg, amely az (5) bekezdés szerint 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A kifejtettekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a törvénysértést a cselekményt minősítő részében megállapította, e körben a határozatot hatályon kívül helyezte, és a terhelt jelentős kárt okozó csalás bűntettének kísérleteként értékelt cselekményét hamis tanúzás büntetteként minősítette. BH évi 91 hamis tanúzás 13

14 aki - szándékosan - hamis bizonyítási eszközt (bizonyítékot) hoz létre, illetve valamilyen létező bizonyítási eszközt (bizonyítékot) megváltoztat. hamis tanúzás 14

15 Hamis bizonyítási eszköz létrehozása pl. valaki használati tárgyának elhelyezése egy bűncselekmény helyszínén. Ez a tárgy létezett korábban is, de nem bizonyítási eszközként. Az ilyen módon koholt bizonyíték pedig az a (valótlan) tény hogy az illető személy a bűncselekmény helyszínén járt. hamis tanúzás 15

16 Bizonyítási eszközök meghamisítása pl. az emberölés helyszínén talált tárgyak átrendezése vagy megrongálása. Így koholt bizonyíték lehet pl. az a (valótlan) tény, hogy a lakásba kívülről hatolt be valaki (és ő ölte meg a sértettet). hamis tanúzás 16

17 A felperes és az alperes között a járásbíróság előtt házasság felbontása, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj megállapítása és a házastársi vagyonközösség megosztása iránt polgári peres eljárás volt folyamatban. Ebben az ügyben a járásbíróság a tárgyaláson - többek között - tanúként hallgatta ki a terheltet. A járásbíróság a terheltet figyelmeztette a hamis tanúzás törvényes következményeire, aki azt megértette és tudomásul vette. A terhelt a törvényes figyelmeztetés után olyan vallomást tett, hogy a felek második gyermekének születésekor, amikor még a felperes a kórházban tartózkodott, az alperes egy vasárnap este nagyobb társaságot fogadott a lakásán. Másnap reggel 3/4 6 óra körül, amikor a terhelt a férjét kísérte ki a lakásból, a lépcsőházban a peres felek lakásából az alperes hangját felismerve azt hallotta, hogy az alperes a következő kijelentést tette; Szét tudnálak zabálni. A terhelt ezt hallva, szomszédjával a kulcslyukon benéztek és azt látták, hogy az alperes az előszobában, a szoba ajtó előtt áll alsónadrágban és trikóban, vele szemben pedig egy feketehajú nő állt kombinéban, aki tiltakozott: Ne Imre, ne. hamis tanúzás 17

18 Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint valamely tény lényeges lehet még akkor is, ha azt a bíróság ítéleti döntéséhez nem használta fel, ezért nincs jelentősége annak, hogy a polgári bíróság nem indokolta meg, hogy a terhelt vallomását miért hagyta figyelmen kívül, miért nem alapított arra tényállást és azt miért nem vonta mérlegelése körébe. hamis tanúzás 18

19 szándékosság vagy gondatlan hamis tanúzás 19

20 BH évi 9. szám hamis tanúzás 20

21 A hamis tanúzás befejezetté válik a hamis vallomás előterjesztésével, a valóság elhallgatásával, a hamis szakvélemény, vagy hamis felvilágosítás adásával, a hamis fordítással, illetve azzal, hogy a hamis okiratot, vagy tárgyi bizonyítási eszközt a hatóság észlelési körébe vonja. Arra már nincs szükség, hogy a hatóság hitelt is adjon ezeknek. Nem valósul meg a bűncselekmény, ha a vallomástétel befejezéséig a tanú a hamis tényállításait visszavonja, vagy módosítja. hamis tanúzás 21

22 Büntető ügyben Életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett büntető ügyben 5 évig 2-8 év Polgári ügyben 3 évig Polgári ügyben különösen nagy vagyoni érték, különösen jelentős egyéb érték az ügy tárgya 5 évig hamis tanúzás 22

23 Aki a hamis tanúzást fegyelmi, szabálysértési, választottbírósági avagy egyéb hatósági eljárásban követi el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. hamis tanúzás 23

24 Hamis tanúzás miatt mindaddig, amíg az az ügy, amelyben a hamis tanúzást elkövették (alapügy) nem fejeződik be, büntetőeljárás csak az alapügyben eljáró hatóság feljelentése alapján indítható. Az ilyen feljelentés esetét kivéve a hamis tanúzás elévülése az alapügy befejezésének napján kezdődik. hamis tanúzás 24

25 Pl. Teljesen eltérő a nyomozati és a tárgyalási vallomás, és a tanú semmilyen elfogadható magyarázatot nem tud adni az eltérés okára hamis tanúzás 25

26 Nem büntethető hamis tanúzásért a) aki a valóság feltárása esetén önmagát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, b) aki a vallomástételt egyéb okból megtagadhatja, de erre kihallgatása előtt nem figyelmeztették, vagy akinek a kihallgatása a törvénynél fogva kizárt. (2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető is azzal szemben, aki az alapügy jogerős befejezése előtt az eljáró hatóságnak az általa szolgáltatott bizonyítási eszköz hamis voltát bejelenti. hamis tanúzás 26

27 Egyéb ok: Pl. titoktartásra kötelezett Kizárt: Pl. lelkész, védő hamis tanúzás 27

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot?

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot? 1.Milyen fő szakaszokra osztható a büntető eljárás? Három fő szakasza van: - Nyomozati szakasz bűncselekmény felderítés, és a bizonyítékok beszerzése.- terhelt nyomozási bíró - Vádemelés e rövid szakaszban

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről* * A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-ai ülésnapján fogadta el. A társadalmi

Részletesebben

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya végrehajtás szervezete továbbítja, a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben foglaltak szerint. Az első két nyilvántartás közvetlen felhasználói a büntetőeljárásban közreműködő szervek, a harmadik adatbázisnak

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2005. évben megjelent határozatok

A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2005. évben megjelent határozatok A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2005. évben megjelent határozatok 1. BH 2005/1/7. I. A vádhoz kötöttség elvéből fakad a tett-azonosság szükségessége, vagyis az ítéletnek a vádirat által leírt

Részletesebben

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 Dr. Balla Lajos Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 A vizsgálat a bíróság elé állítás és a tárgyalás mellőzésével

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2009. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírja a perújítási

Részletesebben

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok

DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL. Jogtörténeti tanulságok Iustum Aequum Salutare VII. 2011/2. 159 180. DISSERTATIONES BÍRÓSÁGI RENDELKEZÉS A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN ÉRVÉNYESÍTETT POLGÁRI JOGI IGÉNYRÕL Jogtörténeti tanulságok PhD-hallgató (PPKE JÁK) I. Bevezetés 1.

Részletesebben

A JOGI SZEMÉLYEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL ELKÖVETETT HŰTLEN KEZELÉS EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRE IS FIGYELEMMEL

A JOGI SZEMÉLYEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL ELKÖVETETT HŰTLEN KEZELÉS EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRE IS FIGYELEMMEL A JOGI SZEMÉLYEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL ELKÖVETETT HŰTLEN KEZELÉS EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRE IS FIGYELEMMEL Mohai Máté 1. Bevezetés A 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.)

Részletesebben

Simon Nikolett* A tanúvallomás. jogosulatlan megtagadása, mint anyagi jogi nóvum hatása a Be. vonatkozó rendelkezéseire

Simon Nikolett* A tanúvallomás. jogosulatlan megtagadása, mint anyagi jogi nóvum hatása a Be. vonatkozó rendelkezéseire nősítést nyer. Az új igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény látható, hogy alapjaiban érinti a rend bír sá Simon Nikolett* golás korábbi és feltehetőleg jelenleg hatályos rendszerét is olyannyira, hogy

Részletesebben

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai Vaskuti András Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai A 2011. évi LXXXIX. törvény 1 indokolása Indokolt a törvényben meghatározni a kiemelt jelentőségű ügyek körét és azok eltérő eljárási szabályait,

Részletesebben

A 15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.07 04.10.

A 15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.07 04.10. A 15. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.04.07 04.10. 2015.04.07. (KEDD) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla R. Gyné Testi sértés bűntette 2015.04.07. 08:30 HATÁROZAT HIRDETÉS Az első fokon eljárt

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LI. törvény Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek 92. szám Tartalomjegyzék 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 13450 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 92. szám II. Törvények

Részletesebben

FEHÉR FÜZET 2001 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda beszámolója

FEHÉR FÜZET 2001 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2001 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda beszámolója Felelôs szerkesztô és kiadó: DR. FURMANN IMRE Esetleírások: DR. BIHARY LÁSZLÓ DR. BODROGI BEA IVÁNYI KLÁRA DR. MUHI ERIKA Olvasószerkesztô:

Részletesebben

Családon belül gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszak a büntetőeljárásban

Családon belül gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszak a büntetőeljárásban Családon belül gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszak a büntetőeljárásban I. Bevezető gondolatok A szexuális erőszak a gyermekbántalmazás legkegyetlenebb formája, mely az áldozat számára életre

Részletesebben

Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény A bíróság feladata a polgári perben A törvény célja, Az ügyész feladata a polgári perben

Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény A bíróság feladata a polgári perben A törvény célja, Az ügyész feladata a polgári perben Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény A törvény célja, - biztosítsa a természetes és más személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatos felmerült jogviták bíróság előtti eljárásban való pártatlan

Részletesebben

Az adócsalással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata

Az adócsalással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata Az adócsalással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2010. évi vizsgálati tervének A/1. pontja előírja a vádtól eltérő minősítések körének és okainak, valamint az adóhiány megállapítására

Részletesebben

Magyarország által benyújtott. Első Jelentés. Budapest, 2012. május

Magyarország által benyújtott. Első Jelentés. Budapest, 2012. május A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a gyermek jogairól szóló Egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv 12. cikkének 1. bekezdése alapján Magyarország által

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Témakör: Btk. Különös rész... 6 1) A Btk. Különös részének szerkezete...

Részletesebben

Dr. Kovács Gyula Szabó Katalin: A S U Z U K I - Ü G Y. (Kézirat) Budapest, 2002. december 31. (A mű szerzői jogvédelem alatt áll!)

Dr. Kovács Gyula Szabó Katalin: A S U Z U K I - Ü G Y. (Kézirat) Budapest, 2002. december 31. (A mű szerzői jogvédelem alatt áll!) Dr. Kovács Gyula Szabó Katalin: A S U Z U K I - Ü G Y (Kézirat) Budapest, 2002. december 31. (A mű szerzői jogvédelem alatt áll!) Dr. Kovács Szabó: A Suzuki ügy 2 Írta és szerkesztette: Dr. Kovács Gyula

Részletesebben

Hat i Csil l a * A társadalomra veszélyességben való tévedés

Hat i Csil l a * A társadalomra veszélyességben való tévedés Hat i Csil l a * A társadalomra veszélyességben való tévedés Az új Btk. az 1978. évi IV. törvénnyel egyezően szabályozza a tévedést, mint büntethetőséget kizáró okot. Úgy vélem, hogy ez alapot adhat arra,

Részletesebben

A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések

A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések I. A cselekvőképességről általában A cselekvőképesség az embernek

Részletesebben

A tényálláshoz kötöttség elvének egyes kérdései a másodfokú büntetőperben

A tényálláshoz kötöttség elvének egyes kérdései a másodfokú büntetőperben Dr. Kardos Sándor* 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: Be.) revíziós rendszerének egyik igen fontos jogintézményét, a tényálláshoz kötöttséget kívánom bemutatni. A tényálláshoz kötöttség elvének egyes

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. október 31. Tartalom Utasítások oldal 21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a gyermek- és fiatalkorúak

Részletesebben

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2006 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2006 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója Felelõs kiadó: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF Szerkesztette: IVÁNYI

Részletesebben

A 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.03-02.07.

A 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.03-02.07. A 6. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.02.03-02.07. 2014.02.03. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla B.A.K. Emberölés bűntette 2014.02.03. 09:00 Az elsőfokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék

Részletesebben

FEHÉR FÜZET 2007. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója

FEHÉR FÜZET 2007. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2007 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2007 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója Felelõs kiadó: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF Szerkesztette: IVÁNYI

Részletesebben