A kecskeméti paradicsomnemesítés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kecskeméti paradicsomnemesítés"

Átírás

1 Ala p í t á s i év: 2007 Bt. Kia d j a: H-Mé d i a Sz e r k e s z t i: a szerkesztõbizottság Fe le lõs szerkesztõ: Varga Géza Szer keszt õ s é g: 6000 Kecskemét, Tó p a r t u. 8/c. E-m a i l: i n f i r o s n a p t a r.h u Tel./Fa x: 76/ Tördelés, n y o m d a i elõ kés z í tés: d r. Po t ó Is t v á n Bt. Ny o m d a : Má t y u s Felelõs v e z e t õ: Má t y u s Gy u l a A hónap művésze: Tóth Menyhért Kedves Barátom! / Szeretném Néked átadni / Édes meséknek megmaradó ízét. / Az életed az én életem, / Az örömöm a Te örömöd legyen. / Ládd a kövek nyugalmát, / Fák csendje öntözi a lélek talaját. / A test jaját számolják valahol, / Lakod már épül a valóság kertjében. (Gyergyádesz László: Fényima) 30 éve halt meg Tóth Menyhért, a 20. századi magyar képzômûvészet talán leg egye teme sebb érvé nyû élet mû vének alkotója. Egy valódi zseni: egy hallgatag, összetört testû és arcú társunk, akiben látomások fénylettek, akinek csendjében olyan dolgok alakultak, amelyek megborzongattak minket, fiatalokat és felidézték bennünk Gulácsyt, Csontváryt, a nagy megszállottakat. (László Gyula) Különleges életút volt az övé, melynek során ugyan soha nem tagadta meg a paraszti, falusi élethez való kötôdését, azonban a mûvészet mégis egyfajta szabadulás volt számára. Kiállítás-megnyitó a Mûcsarnokban, 1976 (Fotó: Váli Dezsô) Folytatás a 6. oldalon Hírös Naptár Értékőrző havilap január-február A kecskeméti paradicsomnemesítés megteremtője 100 Nem kedvelem a tudós szót. Növénynemesítô a hivatásom, s arra törekszem, hogy segítsek megvalósítani a gyakorlatban mindazt, amire a tudomány eredményei és a mi gazdálkodásunk körülményei módot adnak vallotta dr. Mészöly Gyula. A kiváló biológus, növényne me sítô, Bács-Kiskun megye elsô Kossuth-díjasa január 6-án, Suhopoljén (ma Horvátország) született. Küzdelmes gyer mekkora volt. Uradalmi kertész édesapját az elsô világháborúban elvesztette, a világégés a család megtakarított pénzét is 50 Piarista szerzetes, pap, tanár, nevelô és író. Jelenits István sokoldalú ember, akinek munkásságát és személyét nagyra becsülik egykori és mai tanítványai, rendtársai és civil kollégái, beszédeinek hallgatói és olvasói, azaz mindazok, akik valamilyen módon kapcsolatba kerülnek vele. Pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából február 7-én elvitte. Súlyos beteg édesanyjával és testvérével Kaposszekcsôre, szülei szôlôhegyi birtokára költöztek. Az elemi iskolát Dombóváron végezte, míg a gimnáziumot édesanyja halála után már az ikervári hadiárvák intézetében fejezte be, majd az azonnal szakmát is adó Bajai Középfokú Kertészeti Tanintézetben folytatta tanulmányait. Felsôfokú diplomáját a fôvárosban, a Kertészeti Tanintézetben szerezte. Pályakezdôként a derekegyházi Mauthner-gazdaságban gyakornokoskodott, késôbb egy érdi gyümölcsösben helyezkedett el. Innen kapott meghívást szakta A TI MUNKÁTOK NEM HIÁBAVALÓ AZ ÚRBAN A 70 esztendős Szabó Gábor köszöntése 70 Mi indította el esperes urat a papi pályára? Anyai nagyapám lelkipásztor, késôbb a püspöki hivatal vezetôje, édesapám szintén lelkipásztor volt. Édesanyám tanítónô, hárman voltunk testvérek. Mint lelkészgyermek elôtt, minden ajtót elzártak 1954-ben, Érdemes fölkelni! végül a jó Isten ajtót nyitott a csurgói volt református gimnáziumba. Így jött el 1958, amikor a János 17:3 igéje elindított: Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, az Úr Jézus Krisztust. Ez adott egy olyan lelki döntésre segítô hajlandóságot, amelynek alapján jó szívvel a Piarista templomban aranymisét tartott. Ekkor köszöntötték ôt a kecskeméti hívek. Tanári pályám elején, 1960-tól öt iskolaéven át Kecskeméten tanítottam. Pappá szentelésem után ez volt az elsô igazi «bevetésem». Nagy érdeklôdéssel jöttem, hiszen családi emlékek is fûztek a hírös városhoz. Édesapám piarista diák volt itt, édesanyámat 3. évfolyam 1. szám Bodri Ferenc: dr. Mészöly Gyula (a Kecskeméti Fôiskola Kertészeti Fôiskolai Kara tulajdona) nári munkakör betöltésére elôbb egykori alma materébe, Bajára, majd 1940-ben Kecskemétre, a Gazdasági Szaktanítóképzô Intézetbe. Ekkor kezdett el foglalkozni zöldségtermesztési, elsôsorban fajta-összehasonlító kísérletekkel. Szabó Gábor Folytatás a 2. oldalon mentem el Budapestre, a Teológiai Akadémiára. Folytatás az 5. oldalon is Kecskeméten ismerte meg. Folytatás a 4. oldalon Jelenits István (Fotó: Nagy Attila SchP) Források: A Duna-Tisza közi Mezôgazdasági Kísérleti Intézet Évkönyve, 1960 Heltai Nándor: A nyomtatott betû útja Kecskeméten Hodossi Sándor: Mészöly Gyula Joó Sándor igehirdetései Katona József Könyvtár Kecskeméti Életrajzi Lexikon Kecskeméti Közlöny, 1924 Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára Kerekes Magda: Kabátba varrva mentette a magokat Magyar Életrajzi Lexikon Pasaréti Református Gyülekezet Petôfi Népe, 1990 Sós Antikvárium

2 2 Pálfy Gusztáv: dr. Mészöly Gyula bronz mellszobor Kecskemét, Zöldségtermesztési Kutató Intézet. (Fotó: Szórád Péter) NAPRÓL NAPRA január éve Kecskeméten hunyt el Mátis Kálmán festô, grafikus, rajztanár. Mátis Kálmán: Kék fejkendôs menyecske A kecskeméti paradicsom-nemesítés megteremtője Tehetséges és vállalkozó szellemû lakatosmester fia volt, szüleivel fiatalon kivándorolt az Egyesült Államokba. Onnét Bécsbe, majd Nagyvázsonyba költöztek haza. Középiskolába Sopronban és Veszprémben járt. A Magyar Képzô mûvészeti Fôis ko lán Burghardt Rezsô, késôbb a Kecskeméti Mûvész telepen Ré vész Imre fes tô mû vész irányítá sa mellett képezte magát tól a kecskemé ti iparitanuló iskolában tanított tôl kép zô mûvé szeti szabadiskolát vezetett a hírös vá ros ban. Tanítvá Mészöly Gyula igazgató beszámolója az intézet 10 éves jubileuma alkalmából nya volt többek között Goór Imre és Gáti Gábor. Kutató, kísér letezô egyéniség volt, foglalkozott fotózással, rajzfilmkészítéssel, forgatókönyvírással, emellett köny veket illusztrált, folyóiratokban karikatúrái jelentek meg. február éve Kecskeméten született Mayerfi Zoltán szappangyáros. Apja 1857-ben telepedett le a hírös városban. Fia már 14 éves korában, apja halála után átvette és rövid idô alatt országszerte ismertté tette a családi vállalkozást tôl az Ipartestület elnöke lett. Tevékenyen közremûködött az Iparos Otthon megvalósításában. Tagja volt a törvényhatósági bizottságnak és több egyesületnek. A kisegítô iskolának 5 évig ingyen adott he Folytatás az 1. oldalról Itt Kecskeméten jegyeztem el magam, azt hiszem, örökre a paradicsommal, de akkor még nem tudtam errôl, és nem is sejtettem. Azt hittem, csak állomás lesz az életemben írta késôbb dr. Mészöly Gyula. Kutatómunkája és szakirodalmi tevékenysége alapján 1943 ôszén megbízást kapott a Kertészeti Kísérleti Telep megszervezésére, amely magvát képezte a késôbbi Duna-Tisza közi Mezôgazdasági Kísérleti Intézetnek. A munka egy kisfái tanyán szerény keretek között indult. Ráadásul az újabb világháború alatt elsô kísérleti anyagaik jelentôs része a teleppel együtt elpusztult. A legértékesebb magokat a felesége kabátjába varrva mentették meg. A háború megpróbáltatásai után egy kis létszámú kollektívával folytatták a kísérleteket. Tájfajta gyûjteményükben a zöldségfajok száma hamarosan megközelítette az ezret. Az intézeti beruházások is elkezdôdtek, új épületek, növényházak épültek, s mindezt szervezeti átalakulások is kísérték. Kollégája, Kerekes Magda így emlékezett meg errôl az idôszakról: A paradicsom-nemesítés volt életének igazi szenvedélye. Vallotta: csak kollektív munkával lehet eredményt felmutatni; genetikus, agrotechnikus, növényvédô és vegyész szakemberek közös munkasikereként születtek paradicsomfajtái. Mészöly Gyulának sikerült Európában elsôként életképes paradicsom-fajhibridet elôállítani és óriási lépést tudott munkatársaival együtt megtenni a rezisztenciára nemesítés terén is. Eredményeiért március 15-én Kossuth-díjjal jutalmazták. A Mészöly Gyula által szervezett és vezetett intézet 1971 óta Zöldségtermesztési Kutató Intézet néven mûködik. Az alapító igazgató azonban csak rövid ideig irányította az intézményt. Egészségi állapota ugyanis a következô évtôl rohamosan romlani kezdett, és május 17- én, Kecskeméten elhunyt. Egykori kollegája, Hodossi Sándor így méltatta: Precíz, pontos munkát követelt, de ebben elsôsorban ô maga mutatott példát. Nem volt személytelen munkahelyi vezetô. Tudományszervezô és intézményépítô tevékenységét is áthatotta mély humanizmusa. Szerette és megbecsülte munkatársait. Odafigyelt gondjaikra, családi problémáikra, alakította pályájukat, és segítette ôket. lyet házában. Ipari ügyekkel, a szôlôbetegségek elleni védekezéssel és mûtrágyázással foglalkozó cikkei jelentek meg a Kecskemét, a Borászati Lap és a Kecskeméti Lapok hasábjain tól szerkesztette és kiadta a Homok címû folyóiratot. február éve hunyt el Hofrichter József építômester, a klasszicizmus jelentôs képviselôje. Bécsben tanult, majd Pesten dolgozott. Pollack Mihály és Hild János mellett a fôváros legkedveltebb, legismertebb építésze volt. Számos lakóházat és középületet tervezett, egyik fô mûve a Kálvin téri református templom. A kecskeméti reformátusok régebbi iskolaépületét, az Ókollégiumot is Hofrichter József tervezte.

3 Mesterhegedű volt, melyen Isten játszott emlékezetesen Egyszer mindnyájunkra elkövetkezik az, hogy «a mi külsô emberünk megromol». Bizony nem könnyû elviselni, hogy valami, ami szép volt, jó és kedves volt, elromlik. Hanyatlik az életerô, elfárad a test, meggyengül a látás, zörgôvé válik a szív, meglassúdik a mozgás, kopik a szervezet, csökken az aktivitás. [ ] Fájdalmas, de mégse tragikus, mert ha sok minden elmúlik is, van, ami megmarad. Helyesebben: Aki megmarad! Aki tegnap, ma, és örökké ugyanaz: Jézus Krisztus írta gyülekezete idôs, beteg tagjainak 1970 júniusában. Néhány hét múlva váratlanul hazahívta az, akirôl bizonyságot tett. 100 Joó Sándor református lelkipásztor február 17-én jómódú, tekintélyes kecskeméti családban született. Édesapja, Joó Gyula a Református Jogakadémián tanított, s emellett a gyülekezet presbitereként, majd fôgondnokaként is szolgált. Szülei eredetileg jogászi pályára szánták, de ô, akire erôsen hatott szülôvárosa pezsgô egyházi élete, kitartott a lelkészi hivatás mellett, így az otthoni gimnáziumban szerzett jeles érettségi után elvégezte a Budapesti Református Teológiai Akadémiát ben Amszterdamban folytatta tanulmányait. Hollandiából hazatérve elôbb Budapesten, majd Kecskeméten, azután újból a fôvárosban volt segédlelkész ban házasságot kötött Máthé Imola zenetanárnôvel. Hat gyermekük egy lány és öt fiú született, valamennyien zenét tanultak tól ben bekövetkezett haláláig Pasarét lelkipásztora volt. Szolgálata alatt szervezôdött önálló egyházközséggé a gyülekezet, épült fel a templom, majd a gyülekezeti ház és a parókia. Érdeklôdése és munkája túlmutatott a templomon és annak helyiségein. A háborús években és a késôbbiekben is mindig a bajbajutottak mellé állt. Sohasem feledkezett meg a rászorultakról. Egész szemléletét és gyülekezeti munkáját áthatotta a diakónia: az elesettek, üldözöttek, gyengék iránti segítô szeretet. Még ma, halála után 40 évvel is hallunk történeteket arról, menynyi áldozatra volt kész másokért, hogy segítsen. Ô hitte, és élte is, amit hirdetett. (Cseri Kálmán lelkipásztor) Végtelen türelmes és segítôkész volt, nem mehetett hozzá senki úgy, hogy ne fogadta volna szívesen. És nemcsak a hivatalban. Ha vidéki vendég jött, azonnal szállást ajánlott neki, asztalához ültette. Szeretet sugárzott a szemébôl. (Kenéz Ferenc lelkész) Hitetleneket hitre vezetett, kicsinyhitûek hitét megerôsítette, veszendô lelkek kárhozatos éjszakáján szövétneket gyújtott. Vérzô lelkeket kötözött be, és elrontott Joó Sándor életeket gyógyítgatott. Mindenkor azzal a meggyôzôdéssel: nem ô, hanem mindezt az Úr Jézus munkálja általa. Ô csupán tolmácsa, eszköze Urának. (Borbély László gondnok) Gyökössy Endre és Farkas József lelkipásztorokkal együtt fontos szerepet töltött be az 1956-os Megújulási Mozgalomban. Barátságunk még a harmincas évek elején kezdôdött a teológián. [ ] Életem egy mélypontján ült le mellém. Igen, leült és nem leereszkedett. Pontosabban mellém ült és megkérdezte: Mi bánt? Vajon honnan érezhette meg, hogy majd szétfeszít az indulat, a megszégyenítettség, a keserûség? Talán észrevette, hogy könnyes a szemem? Pontosan nem tudom már megmondani. Azt sem, ki és mivel bántott meg annyira, hogy olyan állapotba kerültem. Ma már csak arra emlékszem, ahogyan átölelte a vállam, és a meleg, szelíd baritonjára. (Gyökössy Endre lelkipásztor) Mûködését a hivatalos egyház nem méltányolta, jelen tôsebb közegyházi tisztséget nem kapott, azonban a gyülekezet és a pasaréti vasárnapi istentiszteletre máshonnan járók annál inkább szerették prédikációit. Milyenek voltak Joó Sándor igehirdetései? Pátosz nélküliek, hitet és szeretetet sugárzók, személyesek. (Bolyki János teológiai professzor) Mindenekelôtt jó igehirdetô volt. Egyik gondolata következett a másikból. Nem volt «üres járat» bennük. Mindig figyelnünk kellett, de lehetett is. Sok-sok igehirdetése még ma is bennünk él, akik annak idején hallgattuk ôt. (Mikesi Károly, Kecskeméten élô nyugdíjas lelkész) Mesterhegedû volt Sándor. Nem magától szólt, de mivel Isten játszott rajta, emlékezetesen gyönyörû volt a szava. (Regéczy-Nagy László honvédtiszt, a Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke) Jézus személye és váltságmûve volt Joó Sándor hitének és prédi kációjának középpontjában. Vég rendeletét is evvel fejezte be: Jézusban való hitemben boldog vol tam. Ezt szeretném örökül hagyni. A pasaréti református templom elôtt A kecskeméti református templomban a 100 éve született Dr. Joó Sándor lelkipásztor életérôl kiállítás nyílt, amely március 15-ig tekinthetô meg az istentisz teletek után. (Fotó: Kiss Ákos) Édesanyjával, Révész Máriával 3

4 ÉRDEMES FÖLKELNI! 4 Folytatás az 1. oldalról Újszerû feladat várt rám. Osztályfônök lettem, hittant és magyart tanítottam és emellett a diákotthon vezetését is rám bízták. A tanulók egy része ugyanis távolabbi helységekbôl érkezett ide. Velük, a konviktus lakóival rendkívül szoros kapcsolatba kerültem. Petróleumlámpák fényénél hosszú estéket beszélgettünk, de együtt mentünk moziba, színházba, kiállításokra is. Bekapcsolódtam a gazdag múlttal bíró iskolai diák szín játszókör munkájába is. Különösen érdekesnek bizonyult és a gyerekeknek is sokat jelentett a Csongor és Tünde válogatott jeleneteibôl összeállított elôadás. Csupa kacagás kísérte egy Molière-darab színrevitelét, játék és mûvészet fonódott össze benne. Zenés mûfajokban is kipróbáltuk magunkat, így például elôadtuk tanárelôdöm, Forrai István kisoperáját, sôt, egy betlehemes játékot magam is írtam a kör számára. Abban az idôben pezsgô élet jellemezte a várost, s mi is részesei voltunk ennek. A mûvésztelepiek eljártak a misékre, hamar megbarátkoztunk velük. Az egyik alkotó, Bartha Dénes Budapest egyik játszótéren elhelyezett lovas szobrát látva gyakran eszembe jutnak ezek az esztendôk. Iskolánkban a cserkészetnek is nagy hagyománya volt. Mi is sokat kerékpároztunk, csónakáztunk, a tiszai vízi élet egy-egy hétvégén valósággal megelevenedett. De messzebb helyekre, a Felvidékre és Lengyelországba is eljutottunk. A gyerekek némelyike akkor látott elôször magas hegyet. Akkor még az iskola a világot is megmutatta. A Kecskeméten eltöltött évek során egy osztályt vittem végig. Velük azóta is minden évben találkozom. Gyakran kirándulunk együtt, és közösen veszünk részt zarándoklatokon. Eskettem már ôket, gyermekeiket kereszteltem; sajnos, már temettem is közülük után Budapesten folytattam a tanítást, de Kecskeméttôl nem szakadtam el, az itteni piaristákkal rendszeresen találkozom. Tartományfônökként is sokat jöttem a városba, hiszen a rendszerváltozás után óriási feladatot jelentett a visszakapott általános iskola megszervezése. A diktatúra idején a gimnáziumban kizárólag piaristák tanítottak, a megváltozott helyzetben a rendtagok szétszóródtak, az ország különbözô helyein megnyílt iskolákba távoztak és a civil tanárok beilleszkedése nem volt könnyû. Azzal, hogy a világ változik, az iskola funkciója is változik. Nem szabad keseregni, hanem meg kell keresni, hogy ma milyen szerepet töltsön be a gyerek életében. Szüntelen leleményt és nyitottságot igényel mindez. S bár számomra is sokat jelentett a Kecskeméten eltöltött öt év alatt a diákotthoni élet, tudomásul kell venni, hogy a bentlakás minôsége más lett, a kollégium jelentôsége csökkent. Most meg kell tanulni visszaadni a szülôknek a gyereket. Meg kell szerettetni ôket egymással! A családok megroppanását érezzük, s erre reagálnunk kell: nekünk kell segíteni, hogy ismét összetartozzanak! A konviktusban annak idején a reggeli ébresztô sosem ment könnyen. A megoldást egy rövid, de frappáns ígéretben találtam meg. Érdemes fölkelni! szóltam be a szobákba harsány hangon, s a diákok valami csoda folytán hittek nekem, és öltözni kezdtek. Bárcsak ma is sokan komolyan vennék ezt a két szót és ennek reményében indulnának feladataik elvégzésére minden nap! Lejegyezte: Varga Géza Jelenits István a kecskeméti aranymiséjén (Fotó: Nagy Attila SchP) Czeglédi Zsolt házfônökkel és Fórián-Szabó Zoltán plébánossal (Fotó: Nagy Attila SchP) Jelenits István 1932-ben Berettyóújfaluban született. A fôváros piarista gimnáziumában érettségizett, majd elôbb az ELTE BTK magyar szakán, azt követôen pedig a Hittudományi Akadémián szerzett diplomát ben lépett be a piarista rendbe ben tett örökfogadalmat, s még ugyanebben az évben Egerben pappá szentelték tól a kecskeméti, 1965 után a budapesti piarista gimnáziumban, valamint a rendi hittudományi fôiskolán, illetve a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fôiskolán tanított és 1995 között a piarista rend magyarországi tartományfônöke volt.

5 A TI MUNKÁTOK NEM HIÁBAVALÓ AZ ÚRBAN A 70 esztendős Szabó Gábor köszöntése Folytatás az 1. oldalról 1958-at írtunk akkor; ott egy nagy létszámú évfolyam indult. Felsôbb tényezôk egy évvel késôbb az évfolyam 40 százalékának az elküldésére utasították a teológiát. A következô lépés, ami engem tovább erôsített elhívásomban, az az, hogy én maradtam. Így lettem aztán lelkipásztor. Balatonfüreden szenteltek fel. A pályámon mindvégig fontos volt a gyülekezetépítés és -irányítás, de mindenekelôtt az a közösségi munka, amely késôbb elfogadtatta velem a megyei vezetésre való hívást, hogy esperes lettem. Veszprém, Csôsz (Mezôföldi Református Egyházmegye), Kiskunhalas, Kecskemét; így haladt az én életutam. Most a kecskeméti egyházközségben vagyok nyugdíjasként még egy rövid idôre hivatalos szolgálatban. Jelenleg az igazgató tanács elnökeként a kollégium és a kollégiumi intézmények ügyeit kell gondoznom ben lemondtam az esperesi szolgálatról, súlyos szívmûtétem után. Egyházmegyém és elöljáróim elfogadták lemondásomat, de a tiszteletbeli esperes címet felajánlották. Örömmel elfogadtam. 25 éve Kecskeméten. Fajsúlyos alkotó idôszak. Amikor a kecskemétiek 1985 novemberében meghívtak és megválasztottak lelkipásztorul a Kecskemét Keleti-Egyházrészbe, akkor én már esperes voltam. Az év utolsó napján ideköltöztünk, négy gyermekkel. Nagy szeretettel fogadtak. A Kecskeméti Református Egyházközség Isten igéjét szeretô, lelkipásztorát tisztelô közösség. Nagytiszteletû Varga Lászlóval (Kecskemét Nyugati-Egyházrész lelkipásztora) dolgoztam együtt. A szolgálatot meggyôzôdésem sze rint korrektül megfeleztük. Jómagam a megyei ügyekkel foglalkoztam, és igyekeztem a lelkipásztori feladatoknak maximálisan megfelelni. Pár év és változtak az idôk. A semmibôl kellett indítani az iskolát szeptember 1-jén. A következô évben már az Ókollégiumért folytak a tárgyalások. Majd visszakaptuk az Újkollégiumot. Felépítettük az internátust, a konviktust, késôbb a Sion házakat lépésrôl-lépésre, befejeztük az Emmaus házat, elindítottuk az óvodát. Mindezzel igyekeztük a város ilyen irányú igényeit kielégíteni a mi sajátos, ôsi hagyományainknak megfelelô biblikus és szerény konzervatív módján, mégis szigorúan, és modern rendszerben. Az a bibliai ige járt elôttünk, amelyik ezt mondja: Az Úr Isten nagy tetteivel járunk. Mi a legfôbb értéke az elmúlt hét évtizednek? A lelkipásztori pálya egy odaszánt élet. Ezen belül voltak korszakok; például, amikor az egyház teljesen be volt zárva a templom négy fala közé. Egy nagyon fontos misszió volt az országos református kántorképzô Debrecenben, aminek a szervezésében és mûködésében közel két évtizedig benne voltam. Az ifjúsági munka is egy korszak az életemben. Aztán volt egy másik: az egyházvezetés három évtizedig, abból húsz év esperesi szolgálat, de ott volt a komoly zsinati törvényalkotói munka, és a zsinati tanácsban a jegyzôség. A családi háttérrôl pedig: ma 20 fô a közvetlen család, és természetesen van nekem egy nagy családom is: a gyülekezet, a Magyarországi Református Egyház. A hitvallásban lehet-e mérleget vonni? Mennyei Atyám mindig adta a hit ajándékát. Akkor is, ha lelkileg, vagy fizikailag rossz állapotban voltam. Isten, könyörülô szeretetével akkor is adta az üzenetet, ott lebegett elôttem az ige: A ti munkátok nem hiábavaló az Varga Nándor elnöklelkésszel és Szenes Márton gondnokkal a január 31-i istentiszteleten, amelyen születésnapja alkalmából köszöntötték a kecskeméti hívek Gábor bácsi és szerettei az ünnepi istentiszteleten Konfirmandusok egy csoportjával Úrban. A szolgálatomat igyekeztem a három H betû köré csoportosítani: hittel, hûséggel és humorral ellátni a szolgálatomat. Azt éreztem, hogy a savanyú uborka keresztyénség nem vonzó. Akinek nincs a Krisztusban öröme, hogyan is éli meg azt a csodát, hogy Isten szeretete lehajol hozzánk, megbocsát és felemel, és azt mondja: Eredj el, és többé ne vétkezzél! Egész életem útján Isten hûsége, ajándékozó szeretete és ôrizô jósága kísért. Kálvin jelmondatával mondom én is: Soli Deo Gloria Egyedül Istené a dicsôség! Varga Mónika 5

6 Tóth Menyhért: Lovas A HÓNAP MŰVÉSZE: Tóth Menyhért Folytatás az 1. oldalról Éppen ezért, amikor 1924-ben a foktôi templom kifestése során a nagy hideg következtében a lábát amputálni kellett, örömmel fogadta, hogy így alkalmatlanná vált a legtöbb fizikai munkához: Nagyon furcsán hangzik, de nagy öröm vett rajtam erôt, hogy most már a kedvem szerint való Tóth Menyhért: Vízenjárók rajzolásért és festésért nem köthet belém senki. [...] A mûtét után szüleim is megengedték, hogy teljesen a rajzolásnak adjam a fejemet. Nem kellett már a ház körül, meg a mezôn anynyit dolgozni. A fôiskolai évek után visszatért Miskére, s évtizedeken át alkotta remekmûveit távol minden mûvészeti fórumtól. Ô volt a harmonikás piktor, aki rendkívül szegény, mégis képeket fest. [...] Kicsit azért csodabogárnak tartottam, elsôsorban azért, mert nappal úgy élt, mint mi falubeliek, paprikát, majorannát termelt, harmonikázni járt, de neki volt egy másik élete is. A festés. A kortárs falusiak nemigen értették, amit csinált, bár korai idôszakában megpróbált közeledni ehhez az alapvetôen késô középkori eredetû vizuális nyelvezethez. A negyvenes évek második felében egy realisztikusabb irányba fordult, melynek sajátos dokumentumai azok az 1949 körül készült nagyméretû egyéni és csoport portrék, melyek az írás megjelenése idején kerültek elôször a nagyközönség elé a Kecskeméti Képtár kiállításán. Sztálin, Lenin, vagy éppen az Új értelmiségen megjelenô Rákosi (amely lehet, hogy nem is képmás, hanem csupán az ôt követôk hasonultak úgy hozzá, mint Krisztushoz a szentek?) egy tóth menyhérti szocreál kísérletként hatnak, s megvilágítják a következô sorokat, melyeket halála elôtt mondott: Ekkoriban festettem a «fejeket». Mind azt kifogásolták, hogy miért nem szépen, szépeket festek. Megpróbáltam... Rákosit is festettem, de hiába... Már az elsô vonásnál meghiúsult a szándék. Mindig olyan lett, mint annak elôtte. Kinevettek. Tóth Menyhért leginkább ismert korszaka életének utolsó két évtizede. A hatvanas években elôször színesben, majd a hetvenes években fehérben ért el mûvészete igazi magaslatokra, amelynek legfontosabb összetevôje a természettel való igen aktív, álmokban és mesékben gazdag együttélés volt. Egy kiveszôfélben lévô emberi világlátást képviselt, melyben az emberlény és a természetanya még együvé tartozott, és olyasfajtaképpen beszélgettek egymással, mint ahogy tette ezt Mikszáth Kálmán tûzhelyalapító tót atyánkfia, Lapaj, a híres dudás. A mestert, ki Lapajt a tökély fokára vitte a dudában, nem kellene messze keresnie Petrusnak, mindenütt jelenvaló az. Csak beszélni kell tudni vele és tudni hallgatni rá. Nem mindenre a természet, az anyaföld tanít-e minket? [...] A föld gondolkozik is. Gondolatai a virágok. [...] És ha gondolkozik, ha szíve van, érezni is kell tudnia, bánatának, örömének lennie. [...] a virágok, fák, füvek is mind éreznek, mind gondolkoznak, s mindnyáját öszszekapcsolva tartja a szeretet nagy eszméje. Ez a panteisztikus hit, a népmesékre jellemzô antropomorfizmus és az örökös metamorfózisok sora, a minden élôlény felé áradó szeretet jellemzi a teljes életmûvet is. Élete vége felé kezdték felfedezni, melynek csúcspontja a Mûcsarnokban megrendezett 1976-os nagy bemutató volt, de jelentôs két kecskeméti kiállítása is (1974-ben gyûjteményes, 1979-ben a korai korszakot feldolgozó). S ami különösen fontos volt, a Bács-Kiskun Megyei Tanács 1974-tôl kezdve nagy lépésekkel megkezdte az életmû összegyûjtését, elôször vásárlás, majd 1981 után hagyatéki szerzôdés útján. Ennek eredményeképpen több ezer alkotás, Tóth Menyhért életmûvének több mint kilencven százaléka a kecskeméti Katona József Múzeum (Kecskeméti Képtár) gyûjteményébe került. ifj. Gyergyádesz László mûvészettörténész 6 Tóth Menyhért, a nagyközönség és a szakma számára egyaránt ismeretlen vagy kevésbé ismert, kiállításon még be nem mutatott alkotásaiból tárlat nyílt a Cifrapalotában, amelyet március 21- ig, hétfô kivételével naponta óráig tekinthetnek meg az érdeklôdôk.

7 OTT SZERETNÉK LENNI A SZOBRÁSZAT NAGY VONALÁBAN Lakatos Pál 50 éves születésnapjára 1991-ben települt át Romániából Kecskemétre nem a politikai változások, hanem a szerelem hozta Magyarországra az ígéretesen induló fiatal szobrászt. 19 év után is azt mondja az újságíró legnagyobb meglepetésére, hogy nem találta meg itt a helyét, de gyorsan kiigazítja magát: azért vannak, akik számon tartanak. S aztán, mint 50 Nagyon ínséges idôk voltak, amikor Kolozsváron jártam egyetemre, s nemcsak a közismert dolgok miatt. Én kifogtam egy olyan periódust, amikor négyévente négy embert vettek fel szobrász szakra, hiába értem el nagyon jó eredményt az elsô felvételin, csak késôbb jutottam be. Évfolyamelsôként végeztem, ami nagy szó volt. Nagyon jól indultak a dolgok, több országos díjat is nyertem, köztéri munkáim voltak, tanítottam az egyetemen. Aztán megismerkedtem Kingával, a késôbbi feleségemmel, aki akkor már magyar-történelem szakos tanárként tanított Kecskeméten, és úgy döntöttünk, hogy itt telepszünk le. Itt Magyarországon gyakorlatilag újra kellett indítani a pályádat. Máig úgy élem meg, hogy ez nagy visszaesés volt a pályámban, hiszen Romániában már ismertek, Erdély legjobb mûvészeivel voltam kapcsolatban. Én készítettem az elsô magyar vonatkozású portrészobrot Kölcseyrôl, aminek az avatásán 91-ben hétezer ember volt Szatmárnémetiben. Csodálatos élmény volt. Kolozsváron, Marosvásárhelyen vagy Szatmárnémetiben komoly mûvészeti élet volt, s ehhez képest Kecskemét kicsinek tûnt. Nem esett jól, hogy lerománoztak, és nem számítottam arra, hogy milyen mérhetetlen tudatlanság van a határon túli magyarsággal kapcsolatban. Valaki egyszer azt írta, hogy egybôl berobbantam itt a mûvészeti életbe, hát robbant a nyavalya. Elôbb volt kiállításom Párizsban, mint Kecskeméten, ahol most lesz az elsô önálló tárlatom. Persze sok munkám szerepelt különbözô kiállításokon. Nem érzem magam mellôzöttnek, hiszen van 20 köztéri alkotásom a fele külföldön, megfordultam mûvészként Dániában, Svájcban, Angliában, Franciaországban, most Brazíliába hívnak, kaptam több díjat, és az idén Munkácsy-díjra is felterjesztettek. Mennyire szabad ember mûvészileg egy szobrász, hiszen egy-egy nagyobb munka szinte elképzelhetetlen megrendelô nélkül? Én nem tudom, hogy a többiek hogy vannak ezzel, én nagyon szabadnak érzem magam, mert úgy rendeztem az életem, hogy szabad tudjak lenni. Nem köteleztem el magam semmilyen irányba, soha nem mentem sehova munkát keresni. Az a meggyôzôdésem, hogy egy városban akkor lesznek jó szobrok, ha rábízzák a szobrászra. Ehhez Kecskemét, de még a Kárpát-medence sem érett meg. 17 évvel ezelôtt egy három hónapos ösztöndíj révén elkészíthettem egy köztéri szobrot Poitiers-ben, ahol még a teret is én választhattam ki. Van, ahol már eljutottak oda, hogy büszkék arra, ha ettôl vagy attól a mûvésztôl van köztéri alkotásuk, és még az idôsebb korosztályok is modernet, újat és kvalitást akarnak látni. Alapítója vagy a Kandó Kálmán Szakközépiskola mûvészeti tagozatának, ami 1994-ben indult, a közelmúltban azonban lemondtál a tagozatvezetôi posztról. Miért hoztad meg ezt a döntést? Én nagyon sokat dolgoztam ezért az iskoláért, de tagozatvezetôként most már nem tudom a nevemet adni hozzá. 34 fôs létszámmal nem lehet differenciált oktatást megvalósítani, pedig a mûvészeti akibôl már régen kikívánkozik, lelkesen és nyíltan beszél a kolozsvári évekrôl, a magyarországi újrakezdésrôl, a mûvész szabadságáról, a tanítás szenvedélyérôl Egy újságcikkben csak csonka töredékét lehet mindennek visszaadni. S bármit is mond, érez Lakatos Pál, igenis a helyén van: nem földrajzi, hanem emberi és mûvészi értelemben. képzésnek ez a lényege. Amikor ebben a formában hozták létre a tagozatot, akkor azt remélték, hogy a 100 mûvészetis hat majd a többi 1500 gyerekre, csakhogy ez nem így van. Én szenvedélyesen szeretek tanítani, és úgy gondolom, hogy sikerült arculatot adnom a tagozatnak, de most úgy érzem, hogy sokkal Lakatos Pál: Naprendszer bronz makettek, Kecskemét (Fotó: Szórád Péter) Ilyen is lehet egy bronzszobor (Fotó: Kállai Erzsébet) több idôt kell töltenem a saját dolgaimmal. Múlik az idô. Valaki azt mondta, hogy a szobrász negyven fölött kezdôdik, de csak akkor, ha addig is dolgozott, mint egy rabszolga. Eredetit sokan tudnak alkotni, én ott szeretnék lenni a szobrászat nagy vonalában. Kállai Erzsébet 7

8 Az alsó ausztriai síterepek és szállások rendkívül népszerûek. A kastélyfelújítástól a TUI Központig A nyolcvanas évek végén, egy téli estén, a síeléstôl megfáradt barátok a jövôrôl beszélgettek. Egyikük saját vállalkozás indítását tervezte. A majdani cég nevét keresve tekintete a bolgár kulcsosház falának támasztott, kölcsönkapott sífelszerelésre tévedt. A léc márkáját látva az ötlet úgy jött, mint a szél: legyen MISTRAL a neve! 20 Építész és gépészmér nökként, a DUTÉP felbomlása után, kastélyfelújítással szerettem volna foglalkozni emlékezik viszsza a kezdetekre Dudás Ferenc, az 1990 februárjában alapított Mistral Utazási Iroda ügyvezetôje. A bizonytalan gazdasági viszonyok azonban nem kedveztek ennek az ágazatnak, elsô jelentôsebb munkánk, a taszári Festetics kastély olasz befektetôje is emiatt már a tervezési fázisban visszalépett. Épp ezért váltani kellett, és a korábban hobbiként végzett diákutaztatás mellett döntöttem. Az új cégprofil váratlanul nagy érdeklôdést vonzott. Az iskolai csoportok kezdetben nyári, majd a síelés hazai népszerûsödése után már téli kirándulásokra is jelentkeztek. Az igény folyamatosan növekedett, egyre több egyéni megbízást is kaptunk. Hamarosan 34 szlovákiai szálláshellyel tartottunk aktív kapcsolatot, hetente 4 buszt indítottunk. Néhány évvel késôbb sífelszerelések kölcsönzésével és szervizelésével bôvítettük tevékenységünket. Emellett új célországot választottunk, s ma már elsôsorban az alsó ausztriai Lackenhof síterepeire visszük ki partnereinket. A nyári diákutaztatások száma az új évezred elsô éveiben mérséklôdött. Szlovákia helyett a varázslatos szépségû Montenegrót céloztuk meg és viszonylag gyors idô alatt a Jugoszláviából kiszakadt új köztársaság hazai második legnagyobb utaztatójává váltunk. Három éve, az orosz turisták és befektetôk inváziója ezt a relációt tönkretette, az árakat fölverte, a természet szépségét a rohamos szállodaépítés elcsúfította, ezért a hozzánk fordulók számára Montenegrót jelenleg nem javaslom. Más ajánlatból azonban nincs hiány. Néhány éve Székesfehérvárott fiókirodát nyitottunk, amely egyben a TUI Fejér megyei központja. Így 160 utazási iroda kínálatát tudjuk közvetíteni partnereinknek. A következô hetekben, így a húsvéti ünnepek idején is folytatjuk a síutak szervezését, a kiváló hóviszonyok miatt a szezont csak májusban zárjuk majd. Ugyanakkor a nyári elôfoglalások is elindultak. Kiváló ár érték arányuk miatt fôleg a török és a tunéziai utakat ajánlom. Biztos vagyok abban, hogy régi és új utasainknak egyaránt megtaláljuk a legkedvezôbb úticélt! MISTRAL UTAZÁSI IRODA 6000 Kecskemét, Zimay L. u. 16. Tel.: 76/ Fax: 76/ Honlap: 8 Szoftverfejlesztés biztonságra építve 20 GLÓRIA-SOFT Számítástechnikai Kft Kecskemét, Kada Elek u. 12. Tel.: 76/ Fax: 76/ , A rendszerváltás idején történt: egy bútoripari társaság szoftverfejlesztési kérését az állami cég elutasította. A vállalat két munkatársa ellenben úgy döntött, a feladatot megoldják. A megbízó nevére is utalva GLÓRIA SOFT néven 1990 februárjában saját vállalkozást alapítottak. Kezdetben kizárólag a bútorgyártó cégnek dolgoztak, székhelyüket is a részvénytársaság irodaházában alakították ki. Néhány év múlva azonban megbízójuk ellen felszámolás indult és egyik napról a másikra munka nélkül maradtak. A GLÓRIA-SOFT Kft. igazi önállósodása ekkor kezdôdött. A Kada Elek utcában nyitottak irodát. Továbbra is szoftverfejlesztést vállaltak, elsôsorban ügyviteli és logisztikai programokat gyártottak. Késôbb hardverek kereskedelmével és szervizelésével bôvítették szolgáltatásaikat, de hálózatépítési feladatokat is sikeresen végeztek. Hamarosan stabil és széleskörû vállalkozói ügyfélkört alakítottak ki, akiknek többsége, így például a Bács Zöldért Zrt., az Agrolog Vegetables Kft. vagy a Máté Ker Kft., illetve jónéhány önkormányzati cég (Termostar Kft., Filantrop Kht.) még ma is a kft. partnere. Speciális munkákra is kaptak felkéréseket, többek között a Unilever, a Globus és a Swietelsky logisztikai problémáira is sikeres megoldást dolgoztak ki. A biztonságot mindig fontosabbnak tartottam, mint a kockázatos lépéseket vallja Rozgonyi Gábor, a GLÓRIA-SOFT Kft. ügyvezetôje. Hitelekkel, emberek fölvételével valószínûleg gyorsabban is növekedhettünk volna, de sosem akartam nagy lenni, magamat túlnôni. Talán ennek is köszönhetô, hogy cégünk a mostani, nehéz gazdasági helyzetben is stabilan mûködik, megbízásainknak mindig maradéktalanul eleget tudunk tenni.

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt ESETTANULMÁNY 10-es csoport Módszertani nap 2006 február 14 Készítette: Kovács Zsolt Személyi adatok: Név: B Tamás Szül: Sz., 1987. október 31 Iskolai végzettség 8 osztály Ítélete: B Tamás növendék 10-es

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ-15-0204) foglalkozásairól Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Darányi Éva foglalkozásvezető 2015 decemberében

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Bánszky Pál A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Ön nem kecskeméti, mégis nagyon sokat tett az utóbbi évtizedekben Kecskemét város kulturális életéért. Honnan származik, hogyan került

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Határtalanul! HAT

Határtalanul! HAT Határtalanul! HAT-15-06-0017 2. előkészítő óra Kodály Zoltán és Galánta Kápolnásnyék, 2016. február 25. Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. utazás: 2016. március 7-11. Galánta, Szlovákia életútja Kodály Zoltán

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Pfaff László vagyok, 65 éves nyugdíjas. 1966-67-ben voltam előfelvételis vegyi- sugárfelderítő Hódmezővásárhelyen. Szakaszparancsnokom Cserhalmi Mihály fhdgy., aki vezérőrnagyként

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

akril, pasztel, homok, vászon

akril, pasztel, homok, vászon portfolio2016 a r t i s t i. h u Vak Bottyán 14. akril, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2014 POSZT 2008 - Festők versenye II. díj Lorena olaj, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2008 EZÜSTGERELY 2016

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Michael Ben-Menachem. Miki

Michael Ben-Menachem. Miki Michael Ben-Menachem Miki Michael Ben-Menachem Miki Orosházától az Északi-tengerig Regényélet Háttér Kiadó Budapest Alapítva 1987-ben Michael Ben-Menachem, 2010 Háttér Kiadó, 2010 Szerkesztette Benedek

Részletesebben

Vallomások, gondolatok

Vallomások, gondolatok Vallomások, gondolatok Elhangzott a Szervátiusz Jenő díj átadása alkalmából 2014. 11. 19-én Tudattal és lélekkel megáldott emberi sorsunk ég és föld közé feszül. A bennünket körülvevő csodálatos kinti

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és művészetkedvelő barátait 2016. május 28-án, szombaton 18 órára Debrecenbe, a Kölcsey Központ Bényi

Részletesebben

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52 (2014): 7 11. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál I. Tisztelt Gyászolók! A végső búcsúvétel idején

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Régi idők tanújaként beszélni egy nagy múltú intézmény ünnepére összegyűlt vendégek előtt, közöttük

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget 2008 / Tavasz F o g a d ó a K a r n a g y o k h o z Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget Ki ne ismerné Erdôs Jenôt, a népmûvelô pedagógust, karnagyot, a hangversenyélet

Részletesebben