18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet"

Átírás

1 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl Megjegyzés: 19/2000 (VII.26.) OM rendelet alpján módosítva, hatályos VIII. 3-tól BÁNYÁSZAT TÜZELÕBERENDEZÉSEK, NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA (ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA, TÁVKÖZLÉSTECHNIKA) ÉPÍTÕANYAGIPAR ÉPÍTÕIPAR ÉPÍTÉSZET (ÉPÍTÉSZET, ÉPÍTÕIPAR, ÉPÍTÕANYAG-IPAR, KÖZLEKEDÉSÉPÍTÕ) VEGYIPAR VEGYIPAR (VEGYIPAR, LABORVIZSGÁLATOK) KOHÁSZAT HEGESZTÉS, ANYAGVIZSGÁLAT FAIPAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR BÕR-, SZÕRME- ÉS CIPÕIPAR KÖNNYÛIPAR (RUHA-, TEXTIL-, BÕR-, SZÕRME-, CIPÕIPAR) SZOLGÁLTATÁS FÉMMEGMUNKÁLÁS NEM FIZIKAI FOGLALKOZÁS... 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet Kefe- és seprûkészítõ Nádbútorkészítõ, bútornádazó Doboz- és tokkészítõ Filmnyomó és kendõfestõ Fonottbútor-készítõ Késes és köszörûs Kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ Kötélverõ Kosárfonó Tavinád feldolgozó, nádtetõ fedõ Redõny-, reluxakészítõ, -javító Szikvíz- és szénsavas üdítõital-készítõ Gázautó-szerelõ Drágakõcsiszoló Fényképész Fodrász Kozmetikus Optikai üvegcsiszoló Órás Sodrony-, drótkötél- és epedakészítõ Fazekas Fazekas

2 FAZEKAS I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Fazekas II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzõbben betölthetõ munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma 7523 megnevezése Fazekas 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FR száma megnevezése EO kerámia égetõ kerámikus kerámia termékeket gyártó gépkezelõ (korongozó) cserépkályha és kandalló készítõ 3. A munkaterület rövid, jellemzõ leírása 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet Fazekas 1

3 - a) A fazekas kézmûves technológiával egyedi vagy kissorozatú, hagyományos cserép tárgyakat, tárgycsoportokat készít: - - agyagból égetett használati tárgyakat készít, hagyományokra épülõ tervek alapján, - - agyagból korongozott, égetett mázatlan vörös (terrakotta) és mázatlan fekete (redukciós égetésû), mázazott (elsõsorban ólom- és ónmázas) használati tárgyakat (edényeket, dísztárgyakat) állít elõ nem tûzálló, tûzálló vagy lángálló agyagból a fazekasság hagyományos formakincsének és stilisztikai elemeinek alkotó felhasználásával, - - készleteket, tárgygarnitúrákat tervez és készít a hagyományokra építve a mai igények figyelembevételével. - b) Egyéb fazekas munkák készítése: - - korongozott (tál alakú) kályhacsempék (kályhaszemek), kályhafiókok és más égetve készült cserépkályha elemek elõállítása. - c) A szakképesítéssel rendelkezõk képesek az önálló munkára, a fenti munkadarab típusok elkészítésére. - d) Az idevonatkozó munkavédelmi, tûzrendészeti, környezet-és egészségvédelmi ismeretek birtokában munkájukat úgy tudják megszervezni, hogy saját maguk, munkatársaik és környezetük károsodását elkerüljék. - III. A szakképesítés szakmai követelményei - III/1. A foglalkozás gyakorlása során elõforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok. - III/2. Követelmények: - 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tûzvédelmi, biztonságtechnikai elõírások ismerete, betartása, alkalmazása - a) A munkaszerzõdés (tanulószerzõdés) lényeges elemeinek felsorolása, megnevezése, értelmezése, a Munka Törvénykönyve és annak legfontosabb rendelkezései. - b) Adózási ismeretek, adótípusok, és a tb-vel kapcsolatos alapismeretek. - c) A szakmára, a mûhelyre érvényes munkavédelmi elõírások ismerete, alkalmazása. - d) A szakmára vonatkozó biztonsági elõírások alkalmazása a munkafolyamatokban. - e) A baleseteknél, tûzeseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsõsegélynyújtás szabályai és végrehajtása, a baleset kivizsgálásának segítése. - f) A tûz megelõzésére vonatkozó intézkedések és a tûzoltás szabályainak ismerete, a tûzoltó készülékek kezelése. - g) A mérgezõ anyagok, oxidtartalmú mázak, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó elõírások ismerete, alkalmazásuk. A mûhely megfelelõ levegõcseréjének biztosítása. - h) Az elektromos áram élettani hatásainak ismerete az áramütés elleni védekezés szabályai, intézkedések az elektromos áram által okozott baleseteknél. - i) A szakmára, a munkahelyre jellemzõ környezeti szennyezések felsorolása, a környezetszennyezést csökkentõ eljárások, módszerek ismerete, alkalmazása. 2

4 - 2. Vállalkozási ismeretek - a) A vállalkozási alapismeretek, az egyéni vállalkozásról és a gazdasági társaságokról szóló törvény legfontosabb rendelkezéseinek ismerete. - b) A munkahely megfelelõ kialakítása, a helyes anyagtárolás, a közlekedési utak biztosítása. - c) A különbözõ technológiai folyamatok végzése során a speciális biztonsági elõírások alkalmazása (védõfelszerelések használata) segítõmunkatárs feladatainak ellátása stb.) - 3. A munkafolyamat megtervezése és elõkészítése - a) A munka elvállalása során a jelöltek legyenek képesek a feladat megértésére, az elvégzendõ munkafeladat mûveletekre bontására, a mûveleti sorrend meghatározására. - b) Az alapanyagok ismeretében, azok minõségi követelményeinek számbavétele alapján legyenek képesek kiválasztani a célszerûséget meghatározó használati igények figyelembevételével a különbözõ alapanyagok alkalmazási lehetõségeit (mázas, mázatlan kerámia, hõálló és nem hõálló termékek). - c) Ismerjék a jelöltek a nyersanyagok kitermelésének módszereit, az alapanyag (massza) gyártástechnológiáját és az arra szolgáló berendezések használatát. - d) Legyenek jártasak a mûszaki dokumentációk olvasásában, motívumok szabadkézi rajzainak elkészítésében, a vállalt munkadarab terveinek elkészítésében. A méretek, formák meghatározásában. - e) Legyenek képesek tervdokumentáció alapján pontosan, igényesen és önállóan dolgozni. Tudjanak alapfokon méretezni, szerkeszteni, legyenek gyakorlottak a mûszaki és gyártástechnológiai rajzok használatában. - f) Legyenek képesek kiválasztani a megfelelõ munkafeladathoz és anyaghoz, a formához a kívánt darabszámhoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket, ismerjék azok balesetmentes, szakszerû használatát. - g) Legyenek képesek a célszerûség és a takarékosság elvei szerint elõkészíteni a kívánt feladatok megoldását. - h) Legyenek jártasak az egyes tárgyak, tárgycsoportok készítéséhez szükséges kivitelezési módok meghatározásában. - i) Legyenek képesek bemutatni a munkafolyamatok sorrendjét, kivitelezését, megítélni az elkészítendõ munkadarab megközelítõ idõnormáját Az alapmûveletek és a díszítõ eljárások végzése - a) Sajátítsák el és alkalmazzák a készség szintjén népi fazekas szakma hagyományos tárgykészítõ alapmûveleteit, formázó eljárásait, elsõsorban a korongozást, de legyenek képesek alkalmazni az egyéb kerámiakészítõ és díszítõ eljárásokat is: a lapedény készítést, a kézi sajtolást. - b) Legyenek képesek a teljes munkafolyamatot minden részletre kiterjedõen megtervezni és kivitelezni, a fazekasság formai lehetõségeinek felhasználásával. - c) Ismerjék a gyakorlatban és a kivitelezésben egyaránt az egységes stílusú kerámiatárgy készítésének lehetõségeit. Legyenek jártasak a hagyományos formák követésében, a Kárpát-medence fazekasságában megõrzött formák és díszítõelemek ismeretében és használatában. - d) Ismerjék az egyes tárgyak készítéséhez szükséges kivitelezési módokat, alapmûveleteket és díszítõ eljárásokat. Legyenek jártasak a formák, a méretek meghatározásában, a forma egésze és a részletek arányainak esztétikus megválasztásában. 3

5 - e) Rendelkezzenek megfelelõ gyakorlattal a díszítõ eljárások alkalmazásában, ismerjék a legfontosabb díszítési, festési és mázazási eljárásokat, azok színvilágát, a mázakat, a földfestékekalaprecepjeit, készítését és keverési arányait. - f) Ismerjék a hagyományos fazekasközpontok formai-, és színvilágát, díszítõ eljárásait és díszítményeit, azok felhasználásának lehetõségeit napjaink tárgykultúrájában és kézmûves fazekasságában. - g) Legyenek képesek az égetés munkafolyamatainak elvégzésére a gyakorlatban is. Ismerjék fel és tudják alkalmazni az oxidációs és redukciós égetési technikák funkcionális és esztétikai jellemzõit, eltéréseit, és sorolják fel jellegzetességeiket a felhasználás szempontjából. - h) Tegyenek szert bizonyos önállóságra az olyan egyszerûbb használati tárgyak, tárgycsoportok készítésében, amelyek stílusukat tekintve hagyományon alapulnak, de egyben megfelelnek a korszerû, ízléses használati tárgy követelményeinek is. -, kivitelezését, megítélni az elkészítendõ munkadarab megközelítõ idõnormáját. - i) Legyenek képesek bármely mûködõ fazekasmûhelyben közvetlen szakmai irányítás és felügyelet mellett bonyolultabb tárgyakat korongozni és azokat hagyományra épülõ módon készíteni A minõségi követelmények részletes ismerete és betartása, az esetleges hibák felismerése, javítása - a) Legyen képes a jelölt a szakma minõségi követelményeinek felsorolására, az egyes munkafolyamatok leggyakoribb hibáinak felismerésére. - b) Rendelkezzen önállósággal a minõségi követelmények ismeretében és betartásában, az esetleges hibák felismerésében és javításában. - c) Ismerje a késztermékkel kapcsolatos utómunkálatokat: a késztermékek megfelelõ tárolását, szállítását, csomagolását Az elkészített tárgyak gazdasági számításainak elvégzése, a vállalkozási lehetõségek ismerete - a) Az alapanyagok és kellékek alkalmassági, minõségi és gazdaságossági szempontú kiválasztásának kidolgozása, a befektethetõ pénzalapok arányában. - b) A munkafolyamathoz, az anyaghoz és a kívánt darabszámhoz igazodó eszközök, szerszámok meghatározása, mûhelyfelszerelés megválasztása. - c) Az egyes fazekastermék-típusok, sorozatok készítéséhez szükséges kivitelezési módok, formák és díszítések megtervezése, beszerzése az eladhatósági szempontok figyelembevételével, az alkalomhoz és a piachoz igazodva. - d) A munkafolyamatok sorrendjének kialakítása, és a termelés megszervezése a megrendelés vagy a várható piac igényei szerint. - e) Az egyes termékek árkalkulációjának elkészítése a termelési ár, a haszon és az adóformák figyelembevételével, a konkrét példák alapján. - f) A számlázással kapcsolatos ismeretek, a számlák szerepe, tartalma, szabályai. - g) Egy egyszemélyes, illetve egy kis létszámú fazekasmûhely létesítésének megtervezése. - h) Üzleti terv készítése az alapanyag beszerzéstõl az értékesítési forma megválasztásáig, az értékesítésig; a lehetõségek alternatíváinak feltüntetésével és elemzésével. - i) A munkavállalói magatartás, a jogok és a kötelességek ismerete. A szakképzett munkavállaló helye egy közép- vagy nagyobb vállalkozás gazdasági szerkeze 4

6 - IV/1. A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekbõl áll. - Írásbeli vizsga tartalma --IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei - (Az írásbeli vizsga feladatait a szakképesítésért felelõs miniszter esetenként határozza meg.) - Az írásbeli vizsga tantárgyai: - a) Általános szakmai teszt, amely 15 kérdésbõl áll. Magába foglalja a - - mesterség történetének néhány jeles hagyomány elemét, - - az alapanyagok és a gyártástechnológiák ismeretét, - - a díszítési eljárásokat, - - a minõségi követelményeket, - - a gazdaságossági, szakmai számításokat. - Idõtartama: 60 perc - b) Rajz elkészítése, helyben - - egy rajzlapra elõrenyomott tányér díszítése bármely tájegység jellemzõ mintakincsével. - Idõtartama: 60 perc. - c) Önálló házi dolgozat készítése az alábbi témák valamelyikébõl: - - a fazekashagyomány egy kiválasztott darabjának szakmai, esztétikai elemzése. - - egy ma is mûködõ fazekas kisiparos, népmûvész vagy népi iparmûvész tevékenységének elemzõ bemutatása. - d) A hallgató nyújtsa be vizsgaremekének komplett gyártási utasításait az alábbi követelmények figyelembevételével: - - a vizsgamunka pontos tervrajza utasításokkal, anyagok rövid leírásának szabályszerûségével, a földfesték receptjeivel, a díszítési eljárások pontos meghatározásával, - - színtanulmányok, méretarányos mûhelyrajzok, - - mintaterv hagyományos minták felhasználásával. - A házi dolgozatok benyújtásának határideje az írásbeli dolgozat napja. - A szóbeli vizsga tantárgyai - Szóbeli vizsga tartalma: 5

7 --A vizsgázónak a kiadott vizsgakérdésekbõl egy a), b), c) és egy d) vagy e) kérdésbõl álló feladatcsoportot kell megválasztani, amelyekbõl: - a) történeti áttekintés Európa és Kárpát-medence fazekas hagyományairól és régészeti emlékeirõl, - - a Kárpát-medence népi fazekasságának központjai és a tájegységek formai és stílusjegyei. - b) Szakmai ismeretek - - az edénykészítés folyamata, a különbözõ formázási eljárások, - - a különbözõ díszítési eljárások, - - az égetés folyamatai, kemencetípusok, azok használata, - - a fazekastermékekhelye a kerámiaipari termékek között, és csoportosításuk. - c) Anyagismeret - - a fazekasság által használt nyersanyagok elõfordulási helyei (plasztikus, nem plasztikus nyersanyagok), - - az anyagok elõkészítésének kézi és gépi eszközei, - - a mázak és földfestékek készítése és használata, - - a fazekasmûhely felszerelése, és eszközei. - d) Biztonságtechnikai ismeretek - - munkavédelem, - - tûzvédelem, - - környezetvédelem, - - egészségvédelem, elsõsegélynyújtási ismeretek. -e) Munkajogi, vállalkozási, gazdasági alapismeretek 6

8 - A gyakorlati vizsga tantárgyai - A vizsgamunkák (a vizsgaremekek) benyújtásából, és azok alapos értékelésébõl, valamint helyszíni bemutatóból áll. - Benyújtandó munkák: - (Ezek körét a vizsgáztató intézmény határozza meg, és az elnök hagyja jóvá.) A vizsgaremekek kijelölésénél az alábbiakat érdemes figyelembe venni: db tárgyból álló kollekció a felkészülési idõszak munkáiból a tanuló választása alapján. A kiválasztott jellemzõk (tájegység, stílus, funkció stb.) indoklásával db egyforma méretû tárgy (edény) tervezése és kivitelezése vizsgaremekként önálló munkafeladatként elkészítve. Fontos, hogy a vizsgamunkák tartalmazzák az alapmûveletek, díszítõ eljárások széles körét, és hogy a jelölt azokat tudatosan alkalmazza, azokról beszélni tudjon. - Értékelés szempontjai: - - a célnak megfelelõ forma és külsõ megjelenés (díszítés) kialakítása, tervezettsége, - - eredetiség és hagyományõrzés, a funkciónak megfelelõ önálló alkotótevékenység és hagyományõrzés, - - a részek, részelemek egymáshoz illeszkedése, arányaik kialakítása, a készlet vagy garnitúra stílusegysége, - - a nyersanyag, a funkció, a méret, a forma egymáshoz illeszkedése, - - a díszítõ eljárások megválasztása az anyagtechnológia, a hagyomány és a funkció szempontjából, a vásárlói igény és a várható ízlés figyelembevétele, - - az egyszerûbb összetett tárgyak kivitelezésének minõségi elbírálása. - Helyszíni vizsga: - A vizsgázó a gyakorlatban bemutat egy fontos alapmûveletet, lehetõség szerint korongozással: db 20 cm magas egyforma tárgy helyszíni elkészítése korongon, - - 1db szabadon választott nagyobb tárgy elkészítése. - Idõtartam: 240 perc. -IV/2. A felmentés feltételei a szakmai vizsga egyes részei alól: - - Felmentést kaphat a szóbeli vizsga anyagismereti témakörbõl az a jelölt, aki a rokon szakmák valamelyikébõl szakmunkás vizsgát tett, és azt oklevéllel igazolni tudja. - - A szóbeli vizsga munka-, tûz- és környezetvédelmi témakörébõl felmenthetõ az a jelölt, aki valamely szakmából eredményes szakvizsgát tett, és azt három évnél nem régebbi oklevelével igazolni tudja. - - Felmentést kaphat írásbeli és/vagy szóbeli vizsga alól a javítóvizsgára utasított vizsgázó, ha korábbi vizsga részeredményeit vizsgajegyzõkönyv kivonattal igazolni tudja. -- Gyakorlati vizsga alól felmentés semmilyen feltétel mellett nem adható. 7

9 - IV/3. A szakmai vizsga értékelése: - - Eredményes vizsgát tett az a jelölt, aki minden vizsgarész követelményeit teljesítette. - - Az írásbeli vizsga értékelését a központilag kiadott feladathoz tartozó értékelési útmutató szerint kell végezni és egyetlen osztályzattal minõsíteni. - - A szóbeli vizsga három részeredményébõl [az a), b), c) tételekbõl] alakul ki a bizonyítványba bekerülõ egyetlen osztályzat. - - A gyakorlati vizsga értékelését az elkészített munkadarab (vizsgaremek) szakszerûségi mutatói alapján kell elvégezni és egyetlen osztályzattal minõsíteni. - - A szakmai gyakorlati vizsgarész eredménytelensége esetén a teljes vizsgát (minden vizsgarész vizsgáját) meg kell ismételni. Ismétlõvizsgát legkorábban 6 hónap eltelte után lehet tenni. - - Az elméleti vizsgaeredményt az írásbeli és szóbeli eredmény alapján kell meghatározni. - - A szakmai elméleti vizsga eredménytelensége esetén az eredménytelen vizsgarészbõl a jelölt javítóvizsgát tehet. - - A szóbeli vizsgarész 3 hónap eltelte után javítható - - Az írásbeli vizsgarész 6 hónap eltelte után javítható. - - A részvizsgák eredményei között elégtelen nem lehet. Ha egy vagy több részosztályzat elégtelen, úgy a szakmai vizsgát eredménytelennek kell tekinteni, és szakképesítés nem adható ki. - A szakmai vizsga lebonyolításának rendjét a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet tartalmazza. 8

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Keramikus Szakmaszám: 54 211 10 0000 00 00 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi HELYI TANTERV Művészet,

Részletesebben

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5499 09 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Szakképesítés azonosító száma

Részletesebben

Karrier a szakiskola után, azaz érdemes-e mesteri rangot szerezni

Karrier a szakiskola után, azaz érdemes-e mesteri rangot szerezni Karrier a szakiskola után, azaz érdemes-e mesteri rangot szerezni 1. Hogyan tekintenek a fogyasztók a mesterre A mester kifejezést a hétköznapi szóhasználatban is elterjedten használják a fogyasztók, ha

Részletesebben

2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez

2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez 2. melléklet a 17/2014. (IV. 8.) NGM rendelethez A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet 2. melléklete a következő

Részletesebben

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről hatályos: 2014.11.14 - A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI DÖNTÉSI JAVASLAT

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI DÖNTÉSI JAVASLAT I. Tartalmi összefoglaló DÖNTÉSI JAVASLAT A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. (3) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Agrárkamara kidolgozta a Kutyakozmetikus szakképesítésre szervezhető

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet 17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítésekre szervezhető mestervizsgáztatás szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SÜTŐIPARI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült.

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

LAKÁSTEXTIL-KÉSZÍTŐ, MUNKARUHA- ÉS VÉDŐRUHA-KÉSZÍTŐ RÉSZSZAKÉPESTÉS TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA

LAKÁSTEXTIL-KÉSZÍTŐ, MUNKARUHA- ÉS VÉDŐRUHA-KÉSZÍTŐ RÉSZSZAKÉPESTÉS TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA LAKÁSTEXTIL-KÉSZÍTŐ, MUNKARUHA- ÉS VÉDŐRUHA-KÉSZÍTŐ RÉSZSZAKÉPESTÉS TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2010. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az adaptált központi program

Részletesebben

SZAKÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

SZAKÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI SZAKÁCS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Szakács mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Szakács mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

2014/2015 Szakmai program

2014/2015 Szakmai program 2014/2015 Szakmai program Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola SZAKMAI PROGRAM Az iskola szakmai képzésének rendszere Az építészet nem más, mint egy korszak akaratának a térbe

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. melléklet a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelethez I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza A Népi

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK sorszámú Textilműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 08 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ORTOPÉDIAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDIAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Ortopédiai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az ortopédiai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az ortopédiai

Részletesebben

Az 1. sorszámú Abroncsgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 1. sorszámú Abroncsgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. melléklet a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelethez Az 1. sorszámú Abroncsgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben