Kádár István 75 éves

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kádár István 75 éves"

Átírás

1 Kádár István 75 éves Bensőséges hangulatú baráti találkozóra jöttek össze volt tanítványok, kollégák, tisztelők, családtagok december 13-án Székesfehérváron, a Geoinformatikai Főiskolai Karon. Kádár Istvánnak, a kar nyugalmazott tudományos főmunkatársának, tanárának 75. születésnapja adta az alkalmat, hogy egy, a szakmában mindenképpen különleges életutat méltassunk. Nem célunk itt az életút bemutatása, de néhány állomáshelyét azért helyénvaló megemlíteni. A szakmai pálya indulását a második világháború (munkaszolgálat és koncentrációs tábor) alaposan késleltette: Kádár István 1949-ben, 22 évesen kezdte el a térképész tiszti tanfolyamot a Honvéd Térképészeti Intézetben, 1951-ben avatták terepfelmérő hadnaggyá. Ezután a BME Hadmérnöki Karán tanult és 1959 között a BGTVnél dolgozott topografusként és háromszögelő mérnökként tól az ÁFTH-nál, majd 1967-től a BGTV-nél volt kutató óta munkatársa a fehérvári főiskolának. Tehetsége már hallgató korában megmutatkozott: diplomamunkáját 700 oldalas, 5 nyelvből végzett saját szakfordítás alapján írta, már 1956-ban felszólalt egy akadémiai elméleti tanácskozáson. A BGTV-nél számos újítási javaslatot adott be. Szakcikkeiben, előadásaiban a lokális fotogrammetriától az egydimenziós koordináta-rendszerekig, az összeadóállandó meghatározásától a helymeghatározás természetes mérőszámáig sokféle, kezdetben idegenül ható témával foglalkozott, melyekről utóbb kiderült, hogy a szakma alapkérdései. Sokat tett az információelmélet szakmai bevezetésért, megalapozásáért. Az ünnepség elején elhangzott a Topografus búcsúztató című vers, amelyet Kádár István még 1954-ben írt s mindeddig asztalfiókban pihent. Az életút fontosabb állomásait földrajzi helyszínekhez kötve 1

2 mutattuk be. Dr. Karsay Ferenc, a pályatárs és szerzőtárs szemével azokat a tulajdonságokat emelte ki előadásában, amelyekkel a tudomány művelőjének rendelkeznie kell s amelyek Kádár Istvánban szerencsésen együtt vannak. Podolcsák Ádám a tanítványok, véleményét is közvetítve, összefoglalta azokat az üzeneteket, amelyek ma is hatnak az egykori, konzultált hallgatókra. Papp Erik az előzetes koordináták nélküli kiegyenlítés eseteivel foglakozott, amely téma még a 60-as években egy Kádár-féle újítási javaslattal indult. Dr. Csepregi Szabolcs aki a kezdeti főiskolai évektől végig közeli munkatársa a Tanár úrnak, elsősorban a kiegyenlítő számításokat érintő szakmai javaslatokat, újításokat foglalta össze. Kádár Tanár úr előadásában a legújabb számítógépes kísérleteiből adott ízelítőt: a minimális lefedő fa értelmezéséről térbeli és síkbeli hálózatokban. A kar munkatársai nevében a köszöntő és köszönő szavakat Dr. Márkus Béla főigazgató úr tolmácsolta a főiskolán eltöltött több mint 32 éves szolgálatért. Egyúttal átadta a kar dolgozói által aláírt, A hely felelőse című kiadványt, amelyet egyébként a találkozó minden résztvevője megkapott. A szünetet, a fogadást követő második rész ismét az ünnepelt versével kezdődött, melyet József Attila parafrázisaként 75. születésnapjára írt. Ezt követően a jelenlévők elevenítették fel emlékeiket a Tanár úrral történt találkozásokról, élményekről. A felszólalók között volt: Dr. Nagy Sándor, Cser-Palkovics József, Janurik János, Mizseiné dr. Nyiri Judit, Mizsei Ferenc, Árkné Kerényi Ildikó, ifj. Kádár István, Baksay Judit, Blahó Imre, Borza Tibor, Esztergomi Imre, Hankó András, Hujber Csaba, Kovács István, Majoros Ildikó, Márfai Tibor, Milos István, Németh Ottó, Polák István, Rácz Kálmán, Sipos Tamás, Dr. Varga József, Varga Katalin, Walch Ottó. Néhány meghívott, aki nem tudott személyesen eljönni, levélben vagy ben fejezte ki jókívánságait; így Dr. Ágfalvi Mihály meleg hangú levelet írt, Füle György és családja valamint Zalezsák Tamás Ausztráliából jelentkezett, Dr. Mihály Szabolcs főigazgató és Winkler Péter főigazgató-helyettes a FÖMI-ből, Dr. Bácsatyai László tanszékvezető Sopronból, Németh András Paksról, Ribár András Gyuláról, Berényi Gábor Pécsről. Szabó Gyula ezredes úr a katonai 1:25000-es térképhelyesbítés 50 éves évfordulóján rendezett ünnepségen külön ajándékot adott át az ünnepeltnek. Reméljük, hogy a Tanár úr alkotóereje még hosszan megmarad, gondolatait még sokáig követhetjük. Busics György 2

3 A tudomány művelőjének tulajdonságairól Itt, a geodéziatudomány egyik fellegvárában és most, e nevezetes napon Kádár István barátommal kapcsolatosan miről is beszélhetnék legideillőbben, mint arról, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie annak, aki a tudomány művelésére adja fejét? Azért kívánnék erről beszélni, mert ünnepeltünkben olyan kiváló tudós-kutatót ismertem meg, akinek élete, tehetsége, invenciózussága mindnyájunk számára jó néhány megszívlelendő vonást mutat. Ki lehet tehát a tudomány eredményes művelője, milyen tulajdonságok birtokában lehet meghódítani az ismeretek csúcsait? Vegyük elsőnek azt, hogy akinek elhivatottsága van rá. Minden elmélyült vizsgálódáshoz belső emberi vonzódás, céltudatosság, teljes odaadás, mondhatnám, megszállottság kell. Különösen a geodézia és a számítástechnika matematikai műveléséhez, a logikus okfejtésekhez. Kádár István munkásságában mindez megvolt, sőt, hála Istennek, meg is van, így dolgozhatta ki a tetraedrometriát (azaz a térbeli háromszögelés vektoralgebrai vonatkozásait), a különféle számrendszerek geodéziai hasznosítását, a lineáris egyenletek alkalmazását több fajta kiegyenlítéshez, a vektoraritmetikát, a fastruktúrát stb. Ez a szenvedélye talán akkor ébredt benne, amikor először került terepi munkakapcsolatba professzorunkkal, Rédey Istvánnal. Táplálkozott ez azután a katonai térképészetnél, a BGTV-nél, a FÖMI-nél nyert ösztönzésekből, mindenütt az alkotásra serkentő közegből. Az elhivatottság szorgalom, kitartás és szívósság nélkül kevés eredményre vezet. Pista barátom mindezekkel a tulajdonságokkal teljes mértékben rendelkezik. Ezekhez járul még az új iránti rendkívüli fogékonysága. Jó érzékkel tudta mindig kiválasztani azokat a témákat, amelyek mindenkor nagyon aktuális szakmai kulcskérdések voltak. Ilyen szakterületi témák voltak: a hatvanas években a fotogrammetria (amelynek pontsűrítési kérdéseit vizsgálta és szótárát készítette), majd az ország háromszögelési hálózatának kiegyenlítése (amelyre az akkori felfogással ellentétben a koordináta-kiegyenlítést javasolta), azután a szatellita-geodézia (ahol a műholdmegfigyelések és -értékelések geodéziai célú automatizálásával foglalkozott), ezt követően kerültek előtérbe nála a gráfok (melyet több tanulmányban tett közzé), majd az adatbázisok tömörítése (ahol eddig erre nem használt számrendszereket alkalmazott és beható vizsgálatokat végzett a földnyilvántartási adatok és térképek információ-tartalmának megállapítására, integrált tárolási módszereire) s folytathatnám tovább, de nem ismétlem az előttem elhangzottakat. Tény, hogy mindig merészen nyúlt az újdonságokhoz, hogy érvényre juttassa a fejlettebb módszereket sokszor nem is törődve az azonnali megérthetőséggel. Az újdonságok iránti vonzalma tűnik ki abból is, hogy több újítása volt, részt vett pályázatokon és gyakorta mutatott rá elméleti eredményeinek gyakorlati felhasználhatóságára. Itt, e falak között születtek dolgozatai például az elektronikus távmérők összeadóállandójának meghatározására, a lokális (szekvenciális) kiegyenlítésre, az információszűrésre... Szólnom kell arról is, hogy mindezekhez még elengedhetetlen a tárgyi tudás, a tudományok világában való tájékozottság. Mindenki tudja, aki ismeri őt, hogy sohasem kímélte idejét, amikor a könyvtárak 3

4 látogatásáról, könyvek beszerzéséről és olvasásáról, valamint az ismeretek megszerzéséről volt szó. Elég utalnom arra, hogy elvégezte a szakmérnöki szakot, rendkívüli szakmai nyelvismeretre tett szert és beásta magát a matematika és a számítástechnika nyelvezetébe, mélységeibe. Tájékozottságának eredménye a geodézia legtöbb szakterületét átfogó kitekintése, például A szatellita-geodézia néhány alapkérdésé -ről írt, társszerzős munkája, vagy az országos asztrogeodéziai hálózat kiegyenlítéséről vagy a dinamikus hálózatok kialakításáról vagy éppen a helymeghatározás természetes mértékeiről szóló tanulmányai stb. Ebben kevesen érhetik utol, pedig ilyen vagy ehhez hasonló felkészültség ma már nélkülözhetetlen az eredményes kutatáshoz. Végül, de nem utolsó sorban szükség van arra, hogy a kutató tudását át tudja adni. Kádár tanár úr arra is rengeteg időt áldozott, hogy olyan tanítványokat neveljen, hangsúlyozom: neveljen, akik képesek mélyreható matematikai megfontolásokra és gondolkodással párosuló szakmaszeretetre. Ismereteit megosztotta kollegáival, együtt vitattuk, csiszolgattuk, öntöttük közelítő formába elgondolásait. Megszerettette szakterületét azokkal, akik vonzódnak az elmélyültebb vizsgálódásra, ezt bizonyítja több tanítványának pályafutása, konzulensi munkája és egész itteni, főiskolai tevékenysége. Kedves Pista! Eddigi életutadon sok nehézséggel küzdöttél meg, kívánom, hogy a folytatás könnyebb, szebb és mindnyájunk számára is még gyümölcsözőbb legyen! Dr. Karsay Ferenc (A Kádár István 75. születésnapján elhangzott előadás szerkesztett változata) Három üzenet Kádár István Tanár úr tanítványai közé tartozom, aki az üzleti életben igyekszik hasznosítani a Tanár úrtól tanultakat. Az üzleti célú fejlesztések alanya a szervezet, egy olyan rendszer, amelyet az operatív vezetők tartanak egyensúlyban. A menedzserek feladata annak biztosítása, hogy a szervezet minden tevékenysége összhangban legyen. A szervezetnek jövőképpel is kell rendelkeznie. A vezetés célja kell legyen, hogy jól szervezett, vektor-szerű lépésekkel e jövőkép felé vezesse a szervezetet. A Tanár úr nevének emlegetésével földhivatali körökben az 1990-es évek elején találkoztam gyakrabban, amikor beindultak a fejlesztési projektek. Ekkor tudatosult a hivatali vezetőkben és munkatársakban, hogy az a rendszer, amiben addig dolgoztak, amelynek határozott funkciókkal bíró alrendszerei vannak, meg fog változni. Amikor kollégákkal erről beszélgettünk, számos alkalommal előjött, hogy valami ilyesmit tanultunk egykor Kádár tanár úrtól. Az első üzenet tehát a rendszerszemlélet. A szakmánk számára, a nem elméleti kutatással foglalkozó kollégák számára a rendszerszemléletet tartom a legfontosabb üzenetnek. A rendszerszemlélet ma a legtöbb tudományos és szakmai területen meghatározó szerepet tölt be. Tanár úr ennek a szemléletnek egyik úttörője volt a szakmában. Egy animációs ábrán kívánom bemutatni, hogy szakmánkban az adattól eljutunk az információig, majd az információk alapján a szervezet tudása fejlődik s még jobb kérdéseket és válaszokat tud megfogalmazni. Ugyanakkor a szervezet működési folyamatának része, hogy külső tudást sajátítson el. 4

5 A második üzenet a nyitottság. Első gondolatom az volt, hogy a folyamatos tanulást kellene a második helyre tennem, de rájöttem, hogy a nyitottság sokkal szélesebb fogalom. Tanítványként azt láttuk, hogy a Tanár úr életkorától függetlenül ha valamilyen problémába ütközött, mindig nekiállt tanulni. Elővette a szakcikkeket, könyveket bármilyen nyelven is voltak megírva s addig nem nyugodott, amíg a megfelelő ismeretet meg nem szerezte. Nemcsak a tudás befogadásában volt nyitott, hanem felénk is. Mi fiatalok, akik körülötte voltunk, magunk is éreztük, hogy megkapjuk azt az odafigyelést, bátorítást, ami szükséges a megfelelő motivációhoz. A Tanár úrnál, az alkotásban nagyfokú bátorsággal találkoztunk, amivel ízekre szedte az addigi tudást, majd újraépítette azt. Nem voltak dogmák: érdemes volt mindent meggondolni, újragondolni. A Tanár úrnál a közlésben nem volt szakmai titok, nem volt olyan ismeret, amelyet ne osztott volna meg azzal, aki kérdezett. Azt tanultuk, hogy a tudást nem titkolni, hanem hirdetni kell. Ez manapság nem mindenütt van így: sok élenjáró vezető, hazai cég a megszerzett tudást házon belül tartja. A nyitottságot azért tartom fontosnak egy szervezet életében is, mert a nyitott szervezet működése nagyobb hatékonyságú, és sokkal nagyobb hatást tud kifejteni a külvilágra is. A következő gondolat felvezetéséhez a változásokból indulok ki. A változások véghezvitele kibillenti a rendszereket a korábbi stabil állapotból, de a szervezet az egyensúlyi állapot felé igyekszik elmozdulni. Ha egy bürokratikus szemléletű vezető próbál menedzselni egy változást, akkor az ő tevékenysége a papír és az utasítás szintjére korlátozódik. Közben azonban a szervezet az informális struktúrákon keresztül igyekszik visszatérni a korábbi helyzethez. A bürokratikus menedzsment nem képes hatni a számára láthatatlan struktúrákra. A változások irányítása különleges felfogást követel meg. A harmadik üzenetnek az eltökéltséget tartom. Tanár úrtól azt tanultuk, hogy nagyfokú eltökéltség kell ahhoz, hogy változást érjünk el a fejekben. Az eltökéltség alapja a közérthetőség és önelégületlenség. Az az eltökéltség, amivel a Tanár úr közérthetően bevezette az új szakmai fogalmakat, meg tudta értetni a hallgatósággal azok fontosságát, nagy kitartásra vallanak. Ugyanilyen eltökéltség szükséges ahhoz, hogy változást érjünk el egy szervezet működésében. Annak idején, hallgatóként sok olyan dolog volt, amit nem értettünk, mégis közérthetőnek találtuk, ha mondjuk az almát szoroztuk össze a pirossal. A kíváncsiság felkeltése fontos az oktatásban: a kíváncsiságon keresztül megértettük a problémát, közelebb kerültünk hozzá. Összefoglalva: kétféle hatás ért bennünket. Az egyik az inicializáló hatás, amivel Tanár úr szakmai pályánkat befolyásolta, elindította. A tanár inicializáló ereje a még megvalósításra váró célok felé 5

6 indítja diákjait. A tanár diákokba plántált szemlélete egy életen át is hatással lehet. Azok közül, akik egykor a Tanár úr Geodéziai információ című fakultatív tantárgyát választották, sokan ma térinformatikai fejlesztésekkel foglalkoznak: pályaválasztásukban biztosan meghatározóak voltak azok az impulzusok, amelyek az órákon érték őket. A három üzenet, amelyeket közvetett módon a Tanár úrtól kaptunk, nemcsak ránk, tanítványokra volt hatással, hanem széles körben befolyásolja az egész szakmát. Kádár István szellemisége tanítványai révén az üzleti célú fejlesztésekben is megjelenik. Podolcsák Ádám (A Kádár István 75. születésnapján elhangzott előadás szerkesztett változata) Kedves Pista! Tisztelt ünneplő kollégák! Mivel is kezdhetném köszöntőmet mással, mint a szabadkozással. Nagyon szerettem volna együtt lenni veletek, abból az egyszeri és vissza soha nem térő alkalomból, hogy kedves kollégánkat, Kádár Istvánt nevezetes születésnapján, a 75-diken köszönthetjük. Sajnos, rajtam kívül álló okokból nem ünnepelhetek veletek. Nem szeretnék azonban teljesen kimaradni a köszöntők sorából, ezért úgy gondoltam, hogy megkérem Busics Gyurkát, az esemény spiritus rectorát, olvassa fel azt a néhány sort, amit ebből az alkalomból írtam. Tudom, hogy hosszú a sora az előadásoknak, a megemlékezéseknek, ezért rövid leszek. A legfontosabb, amivel kezdenem illett volna: Isten éltessen sokáig! Gondolom mindenki, aki köszönti Pistát, személyes emlékein át idézi fel azokat az éveket, melyeket együtt tölthetett vele. Én sem tudom (és nem is akarom) elkerülni a visszaemlékezésnek ezt a motívumát. Ha jól emlékszem a most 111-es és 112-es szoba (vagy a környékük) volt a Geodézia Tanszék, ahova januárjában, mint új tag, beléphettem. Már az első alkalommal megfogott Pistának az a fajta közvetlensége és bizalma, mellyel úgy mondta el éppen aktuális-kedvenc mániáját legyen az a zögtan, vagy a koordinátateodolit megvalósításának ideája, mintha évtizedek óta együtt dogoztunk volna az adott témán, mintha egyenrangú vitapartnere és alkotótársa lehetnék. Mániát írtam és nem véletlenül, mert azt gondolom, hogy minden újat alkotó embernek alapvető tulajdonsága, hogy jó értelemben vett mániával dolgozik, beszél, és ha szükséges, vitázik azokról a teóriáiról, eredményeiről melyekről úgy gondolja, hogy hasznára válnak környezetének, szakmájának. Sok együtt töltött fehérvári és soproni napra (éjszakára) emlékszem vissza, amikor fáradhatatlanul és szuggesztíven próbálta őszintén bevallva, gyakran lankadó figyelmemet (és ezzel még finoman fogalmaztam) visszaterelni a témához. Ez volt az egyik olyan tulajdonsága a Pistának, melynek hatása alól sohasem tudtam kikerülni. Olyan környezetben nőttem fel, mely kétnyelvű, sőt többnyelvű volt, ha az így egy kicsit talán túlzás is. Ezért magától értetődő volt mindig bennem a nyelvtudás tisztelete. Azt azonban kedves volt tanáromnak, Blahó Imrének sem akartam elhinni, amit a Pistáról állított, ha nem tapasztalom meg nap mint nap, hogy: te a Kádár eszkimóból is fordít, ha adsz neki egy jó szótárt. Ez a másik olyan tulajdonsága volt a Pistának, amit nagyon tudtam tisztelni. Nem véletlen az a tájékozottsága és naprakészsége az élet sok területén, amellyel még ma is rendelkezik, s amellyel még ma is sokszor elkápráztat bennünket. Ígéretem ellenére mégis hosszú lettem. Nem akarom elvenni a teret és az időt senki elől, így távol tőletek, de azért lélekben veletek ismétlem még egyszer: Isten éltessem Pista! Jó egészséget feltétlen kívánnom kell, ahhoz, hogy még sok éven át beszélgethessünk kedvenc mániáidról, fenntartva bennünk (bennem) egészen biztosan, egy kis lekiismeretfurdalást, hogy nem elég időt fordítunk a magunk művelésére. Ágfalvi Mihály a. Misi 6

SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV

SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV SZAKJELENTÉSEK - NYME GEO 2005/2006. TANÉV KARONKÉNT KÉRT ADATOK Intézmény {és karnév}: GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. I. Hallgatói létszámok (szakok szerinti bontásban)

Részletesebben

A BME matematikus képzése bemutatkozik

A BME matematikus képzése bemutatkozik A BME matematikus képzése bemutatkozik Kiknek ajánljuk a szakot? NEM CSAK A VERSENYEK GYŐZTESEINEK! Logikai feladatok iránti érzék Stabil középiskolai teljesítmény Matematika fakultáció Lehetőleg emelt

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak A Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak Dr. Farkas György

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK. Professzor dr. Gottfried Konecny az MFTTT tiszteleti tagja

KITÜNTETÉSEK. Professzor dr. Gottfried Konecny az MFTTT tiszteleti tagja H Í R E K KITÜNTETÉSEK Professzor dr. Gottfried Konecny az MFTTT tiszteleti tagja Gottfried Konecny professzort a magyar földmérési, térképészeti és távérzékelési szakemberek nemzetközi elismerésének kimagasló

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária Oktassunk vagy buktassunk Majoros Mária 28. április Írta: dr. Majoros Mária A számítógépek tömeges elterjedése és az internet megváltoztatták az ismeretszerzés formáit. Az iskolai oktatás mindig rendelkezett

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

Szia René! Kriszti. Szia René!

Szia René! Kriszti. Szia René! Én örömmel leírom a véleményemet, mert imádtam ezeket a foglalkozásokat. Bár lehet, pont rajtam láttad, hogy álmos vagyok és ezt esetleg unalom jeleként érthetted, de nem így volt. Egész nap ügyfelezek,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara 50 éves ünnepi rendezvényei Székesfehérváron 2012. szeptember 14-15., péntek-szombat PROGRAMFÜZET

A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara 50 éves ünnepi rendezvényei Székesfehérváron 2012. szeptember 14-15., péntek-szombat PROGRAMFÜZET A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara 50 éves ünnepi rendezvényei Székesfehérváron 2012. szeptember 14-15., péntek-szombat PROGRAMFÜZET Kiadás dátuma: 2012. szeptember 11. Változások követése

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET Mit kínálunk az ökoiskoláknak? Budapest, 2014. jan. 25. Történetünk mérföldkövei Alapítás éve: 1992 Kiemelkedően közhasznúvá nyilvánítás: 1998 Környezetünkért díj:

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

a) börze (erre iskolai osztályokat várunk) b) szakmai fórum (erre az oktatási intézmények közszolgálatos felelőseit, intézményvezetőit várjuk)

a) börze (erre iskolai osztályokat várunk) b) szakmai fórum (erre az oktatási intézmények közszolgálatos felelőseit, intézményvezetőit várjuk) Tisztelt Intézményvezetők, kedves Kollégák! A Pro Kultúra Liszt-központja egy Közösségi Szolgálati Börzét szervez a soproni középiskoláknak. Részvétel esetén 2 óra igazolható az érettségihez szükséges

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

A HELY FELELŐSE. Válogatás Kádár István írásaiból születésének 75. évfordulóján

A HELY FELELŐSE. Válogatás Kádár István írásaiból születésének 75. évfordulóján A HELY FELELŐSE Válogatás Kádár István írásaiból születésének 75. évfordulóján Székesfehérvár 2002 Szerkesztő: Dr. Busics György Borítóterv: Guszlev Antal Technikai szerkesztő: Tóth Balázs Kiadó: Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

Képviselőjelöltek bemutatkozása

Képviselőjelöltek bemutatkozása Választási melléklet Tisztelt Választópolgárok! Választási tudnivalók A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12-ére,

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható! Dunaújvárosi Főiskola I 2014. május 26.

A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható! Dunaújvárosi Főiskola I 2014. május 26. A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható! Dunaújvárosi Főiskola I 2014. május 26. Esélyegyenlőségi Konferencia Esélyegyenlőségi Konferencia A TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0051 számú, Tudományos eredmények

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A TÉRKÉP A HAGYOMÁNYOS VILÁG FELFOGÁSA SZERINT A TÉRKÉP ÉS EGYÉB TÉRKÉPÉSZETI ÁBRÁZOLÁSI FORMÁK (FÖLDGÖMB, DOMBORZATI MODELL, PERSPEKTIVIKUS

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

SOÓ REZSÕ UTÓÉLETE KOLOZSVÁROTT

SOÓ REZSÕ UTÓÉLETE KOLOZSVÁROTT SOÓ REZSÕ UTÓÉLETE KOLOZSVÁROTT NAGY-TÓTH FERENC Cluj-Napoca, Str. Rakovei Nr. 14, Ro-3400, Romania Elfogadva: 2004. szeptember 20. Bot. Közlem. 91(1 2): 7 12, 2004 A Láthatatlan ember szerint a hunok

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Óbuda University. Pro Sciencia et Futuro

Óbudai Egyetem. Óbuda University. Pro Sciencia et Futuro Óbudai Egyetem Óbuda University Pro Sciencia et Futuro Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Keleti Károly Gazdasági

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre

Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre Zalaszentgrót, 2013-08-29 Készítette: Tamás Gyuláné és a munkaközösség tagjai Céljaink: Deák Ferenc TTOK középiskolai idegen

Részletesebben

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása Doktori munka Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK Alkotás leírása Budapest, 1990. 2 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A doktori munka célja az egyéni eredmény bemutatása. Feltétlenül hangsúlyoznom

Részletesebben

Szaktanácsadás a 2014/2015-ös tanévben

Szaktanácsadás a 2014/2015-ös tanévben Szaktanácsadás a 2014/2015-ös tanévben 2014. szeptember 11. Budapest Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Dr. Pompor Zoltán Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

Az építésügy az építészeti örökség helyi védelme meghatározó személyisége

Az építésügy az építészeti örökség helyi védelme meghatározó személyisége Az építésügy az építészeti örökség helyi védelme meghatározó személyisége Dr. Orosz Bálint okl. építészmérnök, okl. mûemlékvédelmi szakmérnök (1953 2014) Sorozatunkban most olyasvalakit mutatunk be Dr.

Részletesebben

szempontok alapján alakítjuk ki a képzéseket, hanem a globalizációs folyamatokra is figyelve nemzetközi kitekintéssel.

szempontok alapján alakítjuk ki a képzéseket, hanem a globalizációs folyamatokra is figyelve nemzetközi kitekintéssel. MODERÁLTA ÉS SZERKESZTETTE: HORVÁTH TAMÁS A felsőoktatás nemzetközivé válása SZAKÉRTŐI BESZÉLGETÉS FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Néhány hónappal ezelőtt került nyilvánosságra az OECD zárójelentése a felsőoktatásról.

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

2010. 06. 10. csütörtök. Az élet megoldja magát. Interjú Spilák Klárával

2010. 06. 10. csütörtök. Az élet megoldja magát. Interjú Spilák Klárával 2010. 06. 10. csütörtök Az élet megoldja magát Interjú Spilák Klárával "Ha nem jártam volna be ezt az utat, abba belehaltam volna, de megismertem, tudom milyen, és nem kérem" - mondja a színészetről Spilák

Részletesebben

MFTTT IB és Választmány

MFTTT IB és Választmány MFTTT TESTÜLETI ÜLÉSEK MFTTT IB és Választmány A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2009. december 15-én tartotta szokásos év végi Intéző Bizottsági (IB) és Választmányi ülését a

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Klement András Szakmai életút bemutatása 2/22

Klement András Szakmai életút bemutatása 2/22 Klement András Klement András Szakmai életút bemutatása 2/22 Klement András vagyok, 1981. augusztus 1-je óta dolgozom a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, ill. utódintézményeiben. Nem ezen a vidéken

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Helye: ELTE BTK Kari Tanácsterem Budapest V. ker. Múzeum krt. 4. Időpontja: 2010. június 26. Jelenlévők: ld. az l. sz. mellékletben

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Matematika az építészetben

Matematika az építészetben Matematika az építészetben Molnár-Sáska Katalin Főisk.docens YMÉK Bevezetés - Történeti áttekintés - A geometria helye a főiskolai képzésben - Újraindítás és körülményei Részletes tanmenet Megjegyzések:

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Geoinformatikai rendszerek

Geoinformatikai rendszerek Geoinformatikai rendszerek Térinfomatika Földrajzi információs rendszerek (F.I.R. G.I.S.) Térinformatika 1. a térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó

Részletesebben

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak á z h i y g e k e r e D Hírek szám. 1 am y l o vf X. é ár janu. 9 2 00 vont a h k i len Megje a! A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Iskolások előadása

Részletesebben

Szakmai életutam. Bevezető és bemutatkozás

Szakmai életutam. Bevezető és bemutatkozás Szakmai életutam Bevezető és bemutatkozás Nehezen írok magamról. (Az a nemzedék vagyok, aki még ezt nem tanulta.) Ezért jó, hogy portfólióm elején megtalálható az önéletrajzom, mely kiindulópontja lehet

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Tanuló város tanuló régió műhelykonferencia

Tanuló város tanuló régió műhelykonferencia Tanuló város tanuló régió műhelykonferencia Az Inkluzív Pedagógiai Műhely Kocsis Mihály Civil Közösségek Háza 2015. június 11. Pécs, Szent István tér 17. TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2015.

Részletesebben

Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében. Steklács János Kecskeméti Főiskola Humán Tudományok Intézete steklacs@gmail.

Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében. Steklács János Kecskeméti Főiskola Humán Tudományok Intézete steklacs@gmail. Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében Steklács János Kecskeméti Főiskola Humán Tudományok Intézete steklacs@gmail.com Vázlat Számolás és olvasás Szöveges feladatok Az olvasási

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA tárgy felépítése Témakör Óraszám Előadások: A mérnökgeodézia fogalma, a tárgy tartalma és témakörei A mérnöki létesítmények tervezésének

Részletesebben

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulás - a pályázat koncepciója Változó kapcsolat a munka világa és az iskola Ipari társadalom Tudástársadalom

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A KÉSZSÉGÉRTÉELŐ TESZTDOKUMENTUM KÜLSŐ ÉRTÉKELÉSE. 1. A Teszt-dokumentum tesztelésén résztvett tanulók általi értékelés

A KÉSZSÉGÉRTÉELŐ TESZTDOKUMENTUM KÜLSŐ ÉRTÉKELÉSE. 1. A Teszt-dokumentum tesztelésén résztvett tanulók általi értékelés A KÉSZSÉGÉRTÉELŐ TESZTDOKUMENTUM KÜLSŐ ÉRTÉKELÉSE 1. A Teszt-dokumentum tesztelésén résztvett tanulók általi értékelés A Holland teszt túl hosszú volt, de nagyon hasznos. Ki akartam próbálni több gyakorlati

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz - Vezetési stílus Hogyan lesz Ön hatékony vezető? leadership 27 Mi a vezetési

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Moodle használata a szakiskolai informatikaoktatásban

Moodle használata a szakiskolai informatikaoktatásban Moodle használata a szakiskolai informatikaoktatásban 1. Bevezetés Arra építeni, amit a gyermekek tudnak, amire képesek, - általában ez működik a legjobban.. Dr. Alan Kay A moodle keretrendszer használatát

Részletesebben