Gazdálkodási Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Szabályzata"

Átírás

1 TESTNEVELÉSI EGYETEM Gazdálkodási Szabályzata Budapest

2 TARTALOM I. FEJEZET A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A gazdálkodási szabályzat célja, hatálya A szabályzat jogszabályi környezete A gazdálkodás alapelvei, alapkövetelményei A gazdálkodás általános szabályai... 5 II. FEJEZET AZ EGYETEM GAZDÁLKODÁSÁNAK KÜLSŐ ÉS BELSŐ IRÁNYÍTÁSA, A GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETE, FELADATAI, MŰKÖDÉSI RENDJE, A MŰSZAKI ÉS ELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG. AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉS TERVEZÉSÜK Irányítás Gazdasági Igazgatóság Műszaki és Ellátási Igazgatóság Az előirányzatok Az előirányzatok tervezése, elemi költségvetés Az előirányzat-felhasználás tervezése Az előirányzatok megváltoztatásának általános szabályai Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása A maradvány elszámolása, felhasználása III. FEJEZET Az igazgatási és szakmai kiadások, a kötelezettségvállalók és teljesítésigazolók kijelölése, feladatai Kötelezettségvállalás általános szabályai Javaslattétel kötelezettségvállalásra (általános szabályok) Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése Kötelezettségvállalás Teljesítésigazolás Érvényesítés Utalványozás IV. FEJEZET PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS Pénzügyi teljesítés Aláírás V. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK Belső kontrollok Közzététellel kapcsolatos feladatok V. FEJEZET BESZÁMOLÓK, ADATSZOLGÁLTATÁSOK KÉSZÍTÉSE Kincstári költségvetési beszámoló A költségvetési beszámoló Időközi mérlegjelentés Adatszolgáltatások A Gazdasági Igazgatóság eljárása, határidők VI. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK SAJÁTOS SZABÁLYAI Munkaerő- és személyi juttatás előirányzattal való gazdálkodás Az állományba nem tartozókkal kötött megbízási szerződésekre vonatkozó szabályok VII. FEJEZET Elkülönített szakmai pénzeszközök VIII. FEJEZET

3 34. Európai Uniós pénzeszközök felhasználásának szabályai IX. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK X. FEJEZET MELLÉKLETEK sz. Melléklet Előirányzat egyeztető betétív sz. Melléklet A Testnevelési Egyetem kötelezettségvállalói aláírás-mintája sz. Melléklet A Testnevelési Egyetem pénzügyi ellenjegyzői, utalványozói és érvényesítői aláírói jogkört gyakorlók aláírás mintája sz. Melléklet A Testnevelési Egyetem teljesítésigazolói aláírás-mintája sz. Melléklet Kötelezettségvállalásra vonatkozó javaslattétel sz. Melléklet Közbeszerzési eljárás megindítása előtti pénzügyi fedezet rendelkezésre állását igazoló ív sz. Melléklet Megrendelés sz. Melléklet Teljesítésigazolás szolgáltatásról sz. Melléklet Teljesítésigazolás beszerzésről sz. Melléklet Utalványrendelet sz. A megrendelés folyamata

4 I. FEJEZET A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 1. A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA (1) A Gazdálkodási Szabályzat (továbbiakban GSz) megalkotásának célja, hogy átfogó rendelkezést adjon a Testnevelési Egyetem (továbbiakban Egyetem) Alapító Okiratában, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SzMSz) rögzített alaptevékenységgel kapcsolatos: a) gazdasági, pénzügyi, munkaügyi, műszaki (karbantartás, felújítás, beruházás), üzemeltetési feladatokról, fogalmakról, lehetőségekről, kötelezettségekről; b) a tervezésről, az előirányzat felhasználásról, a pénzgazdálkodásról, a beszámolásról. (2) A GSz a benne foglalt eljárási rendet a költségvetési szervekre vonatkozó törvények, rendeletek (a továbbiakban: jogszabály) figyelembevételével rögzíti. (3) A GSz tárgyi és személyi hatálya kiterjed: a) elemi költségvetésében megtervezett eredeti, illetve év közben módosított előirányzatai, b) fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint miniszteri tartalék terhére átcsoportosított, más fejezetektől, az államháztartás más alrendszereiből, illetve államháztartáson kívülről átvett előirányzatai, bevételei (a továbbiakban: elkülönített szakmai pénzeszközök), c) Európai Uniós forrásból származó pénzeszközei felhasználására, és a felhasználására irányuló eljárásokban résztvevő valamennyi személyre és szervezeti egységére. 2. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETE 1) A GSz rendelkezései az alábbi jogszabályokon alapulnak: a) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.); b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.); c) a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV.törvény (továbbiakban Nftv.); d) a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.); e) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.); f) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján található rendeletek, szabályzatok, tájékoztatók és útmutatók. (1) A gazdálkodás alapelvei: 3. A GAZDÁLKODÁS ALAPELVEI, ALAPKÖVETELMÉNYEI a) a költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítési kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában; b) kötelezettségvállalás csak kettős fedezet (előirányzat fedezet, likvid fedezet) rendelkezésre állása esetén tehető; 4

5 c) minden eszköz, vagy forrás értékének, összetételének változását eredményező gazdasági eseményről bizonylatot kell kiállítani, bizonylat nélkül a gazdasági esemény nem rögzíthető a nyilvántartásokban. (2) A gazdálkodás alapkövetelménye a) a gazdaságosság elve azaz, hogy a kiadás, a működés zavartalanságának, illetve az alapfeladat magas szintű ellátásának biztosítása mellett a legalacsonyabb legyen. Az Egyetem valamennyi szervezeti egysége és munkatársa számára kötelező a takarékosságra, a források ésszerű felhasználására való törekvés; b) a hatékonyság elve azaz, hogy a nyújtott szolgáltatások, az Egyetem által ellátott feladat értéke, az azokból származó bevétel a lehető legnagyobb mértékben haladja meg a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásokat, ráfordításokat; c) az eredményesség elve azaz, hogy a kitűzött célok megvalósuljanak, a tervezett és a tényleges hatás között a legkisebb legyen az eltérés; d) a szabályosság elve azaz, hogy az intézmény és szervezeti egységeinek működése, tevékenysége megfeleljen a vonatkozó szabályoknak, előírásoknak. 4. A GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (1) Az Egyetem jogi személy, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó központi költségvetési szerv. A központi költségvetés meghatározott előirányzataiból és más forrásokból származó bevételeivel centralizáltan gazdálkodik. Az Egyetem alapfinanszírozása az Nftv. végrehajtási rendeletében meghatározott képzési, tudományos célú, fenntartói és hallgatói normatívák alapján történik. Feladatait költségvetési támogatásból, az Irányító Szervtől (az Egyetem Irányító Szerve az EMMI) átcsoportosított fejezeti kezelésű előirányzatból, az államháztartás más alrendszereiből átvett előirányzatból, Európai Uniós forrásból, valamint államháztartáson kívüli egyéb forrásból származó bevételei felhasználásával látja el. A feladatok ellátására, működésére, fejlesztésére szolgáló költségek fedezetét az évente összeállított intézményi költségvetésben kell előirányozni. Az Egyetem vagyongazdálkodására a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás elveit és feltételrendszerét meghatározó jogszabályok az irányadók. (2) Az Egyetem alaptevékenységét nem haszonszerzés céljából, hanem az Alapító Okiratban meghatározott kormányzati funkcióba sorolt funkciószámmal és megnevezéssel ellátott közfeladatként látja el. Az Egyetem azonosítói adatai: Alapító Okirat száma: 39159/2014 Alapító: a Magyar Köztársaság Országgyűlése, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Fenntartó, alapító jogok gyakorlója (felügyeleti szerv): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 1055 Budapest, Szalay u Egyetem székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 44. Az Egyetem által fenntartott közoktatási intézmény: Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium, 1125 Budapest, Diana u

6 Gazdálkodási jogkör: Valamennyi előirányzata fölött rendelkező és gazdálkodási tevékenység ellátását saját gazdasági szervezettel biztosító központi költségvetési szerv, amely ellátja a gazdasági tevékenységét is. Szakágazati besorolás: Adószám: Statisztikai számjel: Államháztartási egyedi azonosító: Törzskönyvi azonosító szám (PIR): OH azonosító: FI KEF azonosító: Kincstári bankszámlaszám: Az Egyetem vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az Egyetem alaptevékenysége az alapító okiratában a szakmai alapfeladatként meghatározott, valamint a szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység. (3) Az Egyetem az Nftv. 12 -a alapján a fenntartó egyetértésével dönt a Polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III. törvény 396 -ában meghatározott gazdálkodó szervezet a) alapításáról, b) abban részesedés megszerzéséről. (4) Az Egyetem költségvetéséből bármely más szervezet részére a) támogatás, b) adomány és c) más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető, ugyanakkor az Egyetem által foglalkoztatottak jóléti célú oktatás, szociális vagy sportcélú tevékenységet végző szervezetének kifizetés teljesíthető az Egyetem költségvetésében előre jóváhagyott összeggel. (5) Az Áht. 41. (6) bekezdés alapján az Egyetem olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Átlátható szervezetnek a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontja szerinti szervezetek minősülnek. (6) Az Egyetem saját nevében a) adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, b) értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet be, c) faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és d) garanciát valamint kezességet nem vállalhat. (7) A gazdálkodás különböző informatikai rendszerek alkalmazásának segítségével történik. 6

7 A KGR/Forrás SQL integrált ügyviteli rendszer támogatja a számviteli feladatok (könyvelés, előirányzat- és eszköznyilvántartás, követelések, kötelezettségek, kötelezettségvállalások nyilvántartása, számlázás) végrehajtását. A KIR (KIRA) központosított illetményszámfejtő rendszer biztosítja az Egyetem által foglalkoztatottak és vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók részére a személyi juttatások, egészségbiztosítási ellátások, és a munkáltatót terhelő közterhek elszámolását. A KIR (KIRA) központosított illetményszámfejtő rendszer HR oldalról a munkaügyi adatok nyilvántartásán túl a beléptetéshez és a kiléptetéshez szükséges okiratokat, valamint a munkavégzésre irányuló jogviszonyokban bekövetkezett változásokról szóló dokumentumokat állítja elő. A munkavállalókkal kapcsolatos humánpolitikai adatokat az Egyetem a NEXON ügyviteli rendszerben vezeti. A hallgatói rendszer működtetésére a NEPTUN rendszert alkalmazza. (8) Az Egyetem pénzforgalma a Kincstárnál megnyitott bankszámlákon keresztül bonyolódik. II. FEJEZET AZ EGYETEM GAZDÁLKODÁSÁNAK KÜLSŐ ÉS BELSŐ IRÁNYÍTÁSA, A GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETE, FELADATAI, MŰKÖDÉSI RENDJE, A MŰSZAKI ÉS ELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG. AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉS TERVEZÉSÜK 5. IRÁNYÍTÁS Az Nftv. alapján az Egyetem fenntartói jogainak gyakorlója az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. A fenntartó: a) saját hatáskörben kiadja, illetve módosítja az Egyetem Alapító Okiratát; b) közli a felsőoktatási intézmény költségvetésének kereteit (fő összegeit) és értékeli a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját; c) megvizsgálja az Egyetem: a. szervezeti és működési szabályzatát, b. intézményfejlesztési tervét, c. elemi költségvetését; d) ellenőrzi: a. az Egyetem gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, b. a szakmai munka eredményességét; e) kezdeményezi a rektor és a kancellár megbízását és felmentését, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat; f) ha a felsőoktatási intézmény a költségvetésétől, a kötelezettségvállalási tervétől eltérő döntést kíván hozni, azt előzetesen meg kell küldenie a fenntartónak. A fenntartó a szenátus által hozott döntések megküldését is kérheti; A szenátus, a rektor és a kancellár gazdálkodással kapcsolatos feladatait az Áht., az Ávr., az Nftv. és az SzMSz tartalmazza részletesen. 7

8 6. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG (1) A Gazdasági Igazgatóság részletes feladatait, munkafolyamatainak leírását, az Igazgatóság vezetőjének és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, továbbá az Igazgatóság kapcsolattartásának módját, szabályait az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza. (2) A gazdasági szervezetre vonatkozó gazdálkodással kapcsolatos végrehajtási feladatokat a Gazdasági Igazgatóság látja el. A Gazdasági Igazgatóság a kancellárnak közvetlenül alárendelt funkcionális szervezeti egység, amelynek vezetője a gazdasági igazgató címet használhatja. (3) A Gazdasági Igazgatósághoz tartozó funkcionális szervezeti egységek: a) Pénzügyi és Számviteli Osztály, b) Bérügyi Csoport. (4) A gazdasági igazgató feladatai: Az Egyetem pénzügyi, gazdálkodási, számviteli területeinek gazdaságos, hatékony és eredményes működtetése, a költségvetés tervezése, előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával összefüggő feladatok teljesítése, pénzügyi, számviteli rend betartása. Feladata továbbá a zavartalan likviditás, pénzellátás biztosítása. Feladata elkészíteni a saját területét érintő szabályzatokat, valamint módosításait. (5) A Pénzügyi és Számviteli Osztály feladatai: Ellátja a tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal és hasznosítással, a készpénzkezeléssel, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat. Kiemelt figyelmet fordít a gazdaságosságra, hatékonyságra, eredményességre valamint a belső kontrollok folyamatos működésére. Feladata továbbá az intézmény folyamatos működése során végzett gazdasági eseményekhez kapcsolódó pénzkifizetések és pénzbeszedések lebonyolítása, a gazdasági események és pénzmozgások könyvelése, házipénztár kezelése. Nyilvántartja és ellenőrzi a beszerzésre került eszközöket és anyagokat. Jogszabályokban meghatározott módon és időben elkészíti az Egyetem éves beszámolóját. A Pénzügy és Számviteli Osztály működését a gazdasági igazgató irányítja és felügyeli. (6) A Bérügyi Csoport feladatai: Feladata a személyi állomány illetmény számfejtési feladatainak végzése a KIR (KIRA) rendszerben, havi feladásokhoz listakészítés a NEXON rendszerében. Kilépőkkel és belépőkkel kapcsolatos adatrögzítések, eseti számfejtések végrehajtása, adóigazolások, egyéb adatszolgáltatások elkészítése. A Bérügyi Csoport működését a gazdasági igazgató irányítja és felügyeli. 8

9 7. MŰSZAKI ÉS ELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG (1) A Műszaki és Ellátási Igazgatóság a kancellárnak közvetlenül alárendelt funkcionális szervezeti egység. A Műszaki és Ellátási Igazgatóság munkáját a műszaki és ellátási igazgató irányítja. A Műszaki és Ellátási Igazgatósághoz tartozó funkcionális szervezeti egységek: a) az Intézmény-fenntartási Osztály, b) a Beszerzési és Közbeszerzési Iroda, c) a Biztonságtechnikai Iroda, d) az Informatika Iroda. Az Igazgatóság feladatait az SzMSz tartalmazza részletesen. 8. AZ ELŐIRÁNYZATOK (1) Az előirányzatok adják az éves gazdálkodás keretét. A tervezés során az Egyetem arra vállal kötelezettséget, hogy az adott évre tervezett bevételi előirányzatokat teljesíti és a feladatok ellátása érdekében a kiadási előirányzatokat felhasználja, illetve átütemezi a következő év(ek)re. (2) A költségvetés eredeti előirányzatai a szervezet funkcionális működtetését biztosító igazgatási kiadásokra és szakmai feladatainak ellátását biztosító kiadásokra oszthatók. Az Egyetem költségvetésének eredeti előirányzatait az éves költségvetési törvény alapján a fenntartó határozza meg kiemelt előirányzaton belül. (3) Gazdálkodási területen az alábbi SZMSZ ben maghatározott szervezeti egységek (intézetek és igazgatóságok) vezetői rendelkeznek eseti kötelezettségvállalási jogosultsággal a kiemelt dologi kiadások tekintetében bruttó 300 ezer forintig: a) Tanárképző Intézet igazgatója, b) Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet igazgatója, c) Sportági Intézet igazgatója, d) Természettudományi Intézet igazgatója, e) Stratégiai Igazgatóság vezetője, f) Gazdasági Igazgatóság vezetője, g) Műszaki és Ellátási Igazgatóság vezetője, h) Jogi Igazgatóság vezetője. A Gyakorló iskola és Gimnázium igazgatója a kiemelt dologi kiadások tekintetében eseti bruttó 200 ezer forintig jogosult kötelezettséget vállalni. 9. AZ ELŐIRÁNYZATOK TERVEZÉSE, ELEMI KÖLTSÉGVETÉS (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. 9

10 (2) Az adott évi költségvetési törvény alapján a költségvetési évet megelőző év december 20-áig előzetes, majd a költségvetési év január 10-éig végleges kincstári költségvetést kell készíteni és megküldeni a Kincstár részére. (3) Az Egyetem elemi költségvetésének előirányzati keretszámait az Irányító Szerv Magyarország éves költségvetésében elfogadott előirányzatok és szabályok szerint, illetve azok keretei között állapítja meg, elkészítéséhez szempontokat ad és az elkészült költségvetést jóváhagyja. (4) Az elemi költségvetés magában foglalja a) Az Egyetem azonosító adatait és feladatait, b) a költségvetési, finanszírozási bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként, valamint azon belül az egységes rovatrendnek megfelelően rovatonkénti bontásban, c) a személyi juttatás adatait. (5) Az Egyetem minden bevétele és kiadása az államháztartási költségvetés része. (6) Az elemi költségvetést az Egyetem az Irányító Szerv által megadott határidőre készíti el annak érdekében, hogy a fejezeti szintű elemi költségvetés a jogszabályban előírt határidőig véglegesíthető legyen. 10. AZ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁS TERVEZÉSE (1) Az Egyetem költségvetési előirányzatai terhére történő közvetlen a Kincstár általi kifizetések a havonta megállapított és biztosított keretek alapján történnek. (2) A működési költségvetésre időarányos, a felhalmozási költségvetésre teljesítésarányos keretet nyit a Kincstár. (4) Az előirányzat-felhasználási tervet az Egyetem készíti el annak érdekében, hogy a fejezeti szintű terv a jogszabályban előírt határidőig véglegesíthető legyen. (5) A benyújtott terv változtatható. A részletes indokolással ellátott kérelmet az Egyetem a kiadás várható teljesítésének időpontját megelőző 10. napig továbbítja az Irányító Szerv részére a Kincstár előtti módosítás engedélyeztetése érdekében. 11. AZ ELŐIRÁNYZATOK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (1) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a tervezettől történő elmaradás esetén azokat rendezni kell. Az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli források évközi biztosítása előirányzat-átcsoportosítással történik. 12. AZ ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA, ÁTCSOPORTOSÍTÁSA (1) Az éves költségvetés év közben módosítható, ha a) a belső szervezeti-működési viszonyokban változás következik be, b) jogszabályi változás, irányító szervi rendelkezés vagy más ok miatt az ellátott feladatokban jelentős változás következik be, 10

11 c) külső körülmények változása vagy más lényeges ok miatt ezt az intézmény indokoltnak tartja. (2) A jóváhagyott előirányzatok év közben egyszeri vagy tartós jelleggel módosíthatók vagy átcsoportosíthatók a Kormány rendeletében meghatározottak szerint. (a) Az irányító szerv az Egyetem felügyeletét gyakorló minisztérium a Kormány döntése vagy a fejezetet irányító szervek megállapodása alapján átcsoportosított összeggel a kiadási és az ahhoz kapcsolódó támogatási előirányzatokat megváltoztathatja, valamint a bevételek elmaradása esetén a kiadások és a bevételek előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával vagy változtatása nélkül csökkentheti. A fejezetet irányító szerv az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatát nem csökkentheti a miniszter által adományozott kitüntetések, elismerések, és az irányító szerv jutalmazási vagy más teljesítményösztönzési célú kifizetései pénzügyi fedezetének biztosítása céljából. (b) Címen belül az intézmények között átcsoportosítással pótelőirányzatot vagy új előirányzatot engedélyezhet, ha - a kiadási és az ahhoz kapcsolódó bevételi előirányzatok növelésével többletfeladatot rendel el; - a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén, a bevételek és kiadások előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával vagy változtatása nélkül csökkenti; - időarányos és teljesítményarányos finanszírozású kiadási előirányzatok között, a forrást biztosító támogatási előirányzat összegét megváltoztató előirányzat átcsoportosítást hajt végre; - a jóváhagyott előirányzatok felhasználását indokolt esetben év közben időszakosan korlátozza, vagy saját rendelkezésébe vonja, amelyről a Kincstárt egyidejűleg értesíti. (c) Intézményen belül saját hatáskörben az Egyetem saját előirányzat-módosítási hatáskörében a felügyeleti szerv és a MÁK tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzat fő összegének, a kiemelt előirányzatok és az azokon belül a megfelelő tételek előirányzatait, a működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeket, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközöket, az előző évi működési és felhalmozási célú átvett maradványt, valamint a kölcsönök szerinti bevételeket eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel, a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványából megemelheti; - az előzőekben részletezett előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat; - a személyi juttatások egyes tételein megtervezett előirányzatok között változtathatja azon előirányzatok kivételével, amelyek mértéke az Ámr. alapján nem növelhetők; - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkentheti, de csak abban az esetben, ha éves fizetési kötelezettségének így is eleget tud tenni, - dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosíthat. (3) Az Egyetem a tervezettet meghaladó többletbevételét az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összeggel, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. A felhasználásra nem engedélyezett összeg központi költségvetési szerv esetén a központi költségvetést illeti. 13. A MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA, FELHASZNÁLÁSA (1) Az előirányzat maradványt az Áhsz. előírásainak megfelelően az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani. 11

12 (2) Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak kell tekinteni a) a B4. Működési bevételek rovatain elszámolt olyan bevételt, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, b) a költségvetési év végén keletkezett előirányzat-maradványát a jogosultsági elszámolást követően, amelyet a következő években az intézményi feladatok ellátására használhat fel, c) az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok alapján befolyó bevételek költségvetési maradványát, d) az egységes rovatrend B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain elszámolt olyan bevételeket, amelyek esetén az átadó az annak terhére ellátandó feladatot meghatározta, és a feladat végrehajtására az évet követően kerül sor. (3) A költségvetési maradványból a központi költségvetést illeti meg a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, és b) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó költségvetési maradvány. III. FEJEZET 14. AZ IGAZGATÁSI ÉS SZAKMAI KIADÁSOK, A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓK ÉS TELJESÍTÉSIGAZOLÓK KIJELÖLÉSE, FELADATAI (1) A 8 (3) bekezdésében felsorolt szervezeti egység vezetőit az Egyetem Kancellárja kötelezettségvállalói aláírási jogosultsággal ruházza fel. A kijelölt vezetők ezen kötelezettségvállalási jogkörüket egy adott dologi kötelezettségvállalás tekintetében bruttó 300 ezer forintig (azaz ÁFA-val növelt értéken 300 ezer forintig) gyakorolhatják, ebben az esetben is ellenjegyző a gazdasági igazgató. (2) A teljesítésigazolók az adott intézetek igazgatói, az előző pontban szereplő esetekben az általuk kijelölt személyek (4. számú melléklet). (3) A kötelezettségvállaló (2. számú melléklet) és a teljesítésigazoló (4. számú melléklet) személyek aláírás mintáit a szervezeti egységek kötelesek ezen jogkörük gyakorlásának érvénybelépését követően haladéktalanul a Gazdasági Igazgatóság részére megküldeni. (4) Az Egyetem kancellárja saját hatáskörében összeghatártól függetlenül a kötelezettségvállalói, továbbá teljesítésigazolói aláírói jogkört indoklás nélkül magához rendelheti. 15. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (1) Kötelezettségvállalásra az adott költségvetési év kiadási előirányzatai terhére az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított előirányzatok mértékéig kerülhet sor. (2) A kiadási előirányzatok terhére a több év, vagy a költségvetési éven túli év előirányzatait is beleértve törvényben foglaltak szerint a költségvetési évet követő három évre vállalható kötelezettség. (3) A költségvetés felhasználása során kötelezettségvállalás dokumentumának minősül: 12

13 a) a kinevezési okirat, munkaszerződés, illetve annak módosítása, b) a megbízási, vállalkozási, szállítási, felhasználási, vagy más hasonló szerződés, c) dologi előirányzat terhére egyszeri áru-, vagy szolgáltatás beszerzésére irányuló (8. számú melléklet) elkészített, elküldött, és visszaigazolt megrendelés, amennyiben ez nem igényli külön szerződés megkötését, d) belföldi kiküldetési rendelvény, e) külföldi kiküldetési rendelvény az Egyetem kiküldetési szabályzatában foglaltak szerint, f) közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, részvételi, ajánlattételi felhívás a Kbt. 40. (3) bekezdése alapján megindított közbeszerzési eljárás kivételével, g) jogszabályok, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség (továbbiakban: más fizetési kötelezettségek). (4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalási dokumentum elkészítése a) a fizetési számlákról a Kincstár által leemelt díj, juttatás esetén, b) pályázati kuratóriumi, bizottsági részvételre miniszteri, illetve állami vezetői felkérőlevél megléte esetén, amennyiben a felkérésben, vagy más írásba foglalt döntésben a díj és amennyiben jogszabály arról nem rendelkezik a megbízatás időtartama meghatározásra került, c) azon kincstári körön kívüli szervezettel vagy személlyel szemben fennálló kötelezettség esetén, amikor a jogosultság feltételeit (összegét, megállapításának módját, felek jogait és kötelezettségeit) jogszabály, nemzetközi szervezetben való tagsági viszony, jogerős bírósági, hatósági döntés teljes körűen meghatározza, d) egyéb fizetési kötelezettség esetén (15 (3). g) pontja szerint). (5) Visszterhes szerződésnek, megbízásnak, megrendelésnek, vagy más visszterhes magánjogi kötelezettséget tartalmazó okiratnak az általános adatokon, feltételeken túlmenően tartalmaznia kell a) a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározását, határidejét, b) a kifizetendő összeget vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a pénzügyi teljesítés devizanemét, módját és feltételeit, c) a kifizetés határidejét, több év előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén évenkénti ütemezésben, valamint d) a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását. (6) Az Ávr. 50. (1a) bekezdése alapján a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kötött visszterhes szerződés esetén az a)-d) pontokon túl tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 4 (5). pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a kötelezettségvállalót tájékoztatni. A valótlan nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést fel kell mondani, vagy ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől el kell állni. (7) Az egységes rovatrend K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (ezen a rovaton kell elszámolni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját foglalkoztatottnak fizetett díjazásokat) és K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovatain megtervezett előirányzatok terhére akkor köthető szerződés, ha 13

14 a) azt jogszabály nem zárja ki, b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt az Egyetem nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat. (8) Az Egyetem állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírásában szereplő feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a külön feladatra vonatkozó illetmény kiegészítésre kötött megállapodás teljesítése után fizethető. A megállapodásban ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az Egyetem állományába tartozó személyt, ha a megállapodásban rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. (9) A jelen szabályzat elfogadását követő módosításig minden kötelezettségvállalás az Egyetem kancellárját illeti meg. 16. JAVASLATTÉTEL KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA (ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK) (1) Kötelezettségvállalásra az Ávr ára figyelemmel, az Ávr ában foglalt összeférhetetlenségi szabályok által megállapított korlátok között az Egyetem szervezeti egységeinek vezetői, valamint a 4. számú mellékletekben nevesített szervezeti egységek vezetői (továbbiakban: javaslattevők) tesznek javaslatot (5. számú melléklet) a kötelezettségvállalási jogkört gyakorló felé. A javaslattevő által előkészített feljegyzésnek, iratnak mindenesetben tartalmaznia kell a beszerzés várható értékét. A javaslattevő feladata a) a beszerzésekkel kapcsolatos részletes előírások, szabályok betartása a 16 (4) bekezdésben meghatározott szabályzatok alapján, b) a kötelezettségvállalás dokumentumának, illetve ügyiratának elkészítése. (2) A kötelezettségvállalásra vonatkozó javaslattétel az 5. számú melléklet szerinti feljegyzés kitöltésével, a Szabályzatban meghatározott javaslattevő aláírásával és a kötelezettségvállaló részére való megküldésével történik. A feljegyzéshez mellékletként csatolni kell a kötelezettségvállalás szükségességét megalapozó dokumentumokat (szerződés tervezetet, ajánlattételeket, vagy megrendelést, stb.). A beszerzés minősítéséhez a Műszaki és Ellátási Igazgatóság segítséget nyújt. (3) Értékhatárra tekintet nélkül valamennyi szerződéssel és megrendelővel történő kötelezettségvállalás esetén, továbbá a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendeletben felsorolt termékbeszerzés, vagy szolgáltatás szerződéskötéssel, illetve megrendelővel történő megrendelése esetén a lefolytatott beszerzési eljárásról, illetve adott esetben a közbeszerzési szabályok alkalmazása alóli mentességről, valamint a beszerzési eljárásokra vonatkozó előírások betartásáról nyilatkozni szükséges (5. számú melléklet). (4) A beszerzésekkel kapcsolatos részletes előírásokat, szabályokat az Egyetem Beszerzési szabályzata, a közbeszerzési eljárásrendet az Egyetem Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza. 14

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. december TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 121/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA (A 2011. december 15-ei módosításokkal egységes szerkezetben) BUDAPEST 2007 Tartalom Bevezető 3 1. Általános rendelkezések 3

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában és az információs

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 2015/5. SZÁM 2015/5. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /5. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 3/2015. (V. 22.) OBH utasítás A bíróságok és gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.(VI.26.)

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek 48. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2011. (IX. 9.) BM utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék (Pk.60118/2001/1.) Nyilvántartási szám: 2 A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata A Magyar Atlétikai Szövetség (szövetség) elnöksége (elnökség)

Részletesebben

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN 86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN BUDAPEST 2007 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 II. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI REND

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_19/jog_1936.htm 2004. 02. 09. 1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról Az Országgyûlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvető rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvető rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elősegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben