3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS"

Átírás

1 3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS A földügyi szakigazgatás BEVEZETÉS A fejezet a földügyi szakigazgatási szervezettel kapcsolatos általános ismeretekkel foglalkozik, ennek során áttekintésre kerül a szervezet kialakulása, felépítése és feladatai. Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézo a földhivatal köztisztviseloje, munkaköri kötelezettségét az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése képezi. A földhivatal bármely köztisztviselojének azonban birtokában kell lennie mindazon ismereteknek, amellyel az ágazat foglalkozik és képesnek kell lennie az ismeretek gyakorlati alkalmazására is. A fejezetbol Ön megismeri: Τ a földügyi szakigazgatási szervezet rövid történetét, Τ a szervezet felépítését, a különbözo szervek feladatait, Τ az egyes ágazatokra vonatkozó jogi szabályozás fobb vonalait. A fejezet elsajátítása után Ön képes lesz: Τ meghatározni a földügyi szakigazgatási szervezetbe tartozó intézményeket és elhatárolni feladataikat, Τ az egyes földügyi ágazatok feladatait meghatározni, Τ közremuködni ezen feladatok teljesítésében, végrehajtásában. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 3-1

2 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek TARTALOM 3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET KIALAKULÁSA A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE A földügyi szakigazgatás központi szervei A földügyi szakigazgatás területi és helyi szervei A FÖLDHIVATALOK ÁLTALÁNOS FELADATAI EGYES FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI FELADATOK A termoföld tulajdonjoga A termoföldek használata. A földhasználati nyilvántartás A termoföld hasznosítása és védelme Termoföld hasznosítási kötelezettség A muvelési ág megváltoztatása A termoföld más célú hasznosítása A termoföld idoleges más célú hasznosítása Más célú hasznosítás engedély nélkül A birtoktagok kialakítására irányuló eljárások Az általános birtokrendezés A birtok-összevonási célú önkéntes földcsere A földértékelés, földminosítés A földminosítés történeti áttekintése A földek osztályba sorozása A kataszteri tiszta jövedelem A földminosítési adatokban bekövetkezett változások vezetése Földmérési és térképészeti tevékenység ELLENORZO KÉRDÉSEK, FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK ÉS IRODALOM Felhasznált jogszabályok és irodalom Ellenorzo kérdések NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

3 A földügyi szakigazgatás A földügyi feladatok ellátását a társadalom, a gazdasági élet mindig igényelte, így különösen a föld- és ingatlantulajdon nyilvántartását, a különbözo célú térképek készítését, használatát, a termoföld minoségének, értékének meghatározását. A földügyi szakigazgatás mint gyujtofogalom három szakterület tevékenységét fedi le: az ingatlan-nyilvántartást, a hatósági célú földmérést és térképészetet, a földbirtokpolitikai feladatokat (földtulajdon, földhasználat, földvédelem, földértékelés, földminosítés) A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET KIALAKULÁSA A földügyi szakigazgatási szervezet jelenlegi formája a több mint százéves állami földmérési és földnyilvántartási intézmények, a földbirtokrendezési szervezetek és a telekkönyvi hatóságok fokozatos összevonása útján alakult ki. Az állami földmérési és földnyilvántartási szervezetet eredetileg az adózási célból elrendelt kataszteri munkálatok végrehajtására létesítették. A polgári kataszteri földmérés II. József uralkodása alatt indult meg. A földmérési szervezet központi igazgatási teendoit 1867-ig, vagyis a kiegyezésig a bécsi kir. Pénzügyminisztérium Földmérési Igazgatósága látta el. A kiegyezés után e feladat Budapestre, a Magyar Pénzügyminisztériumba került, s ennek egyik ügyosztálya látta el e feladatot. Hatáskörébe tartozott a Háromszögelési Hivatal, a felmérési felügyeloségek, a térképtárak és a térképek sokszorosítását végzo Állami Nyomda irányítása. A földmérés helyi feladatait a földmérési felügyeloségek végezték, számuk 1856-ban 12, az elso világháború végén 24 volt. Az évi VII. törvény alapján elrendelt földadó-szabályozási munkálatokat az erre a célra létesített kataszteri igazgatóságok hajtották végre. Az évi XXII. törvény léptette életbe a földadó-kataszteri munkálatokat. Az új földadómunkálatok készítése a helyszínelo kataszteri felügyeloségek feladatait képezte. A földadókataszter vezetését a községi nyilvántartók (adóügyi jegyzok) és a pénzügyigazgatóságoknál alkalmazott nyilvántartási biztosok látták el. A Pénzügyminisztériumhoz tartozó felmérési szolgálati ág megnevezése "Állandó kataszter", 1894-tol "Országos kataszteri felmérés" volt ban elnevezését megváltoztatták Állami Földmérésre. Az elso világháborút követoen kilenc földmérési felügyeloség és egy térképtár maradt az ország területén. A nagybirtokrendszer megszüntetésérol és a földmíves nép földhözjuttatásáról szóló 600/1945.M.E. rendelet végrehajtását a földmívelésügyi miniszter irányítása alatt az Országos Földbirtokrendezo Tanács, a megyei földbirtokrendezo tanácsok és a községi földigénylo bizottságok, az adminisztratív lebonyolítást pedig az Országos Földhivatal, valamint a megyei földhivatalok végezték. A kormány 1950-ben az Állami Földmérési szervezetbol, a földhivatalok muszaki osztályaiból és a földadó-kataszteri szervezetbol létrehozta az önálló Országos Földméréstani Intézetet és ennek felügyelete alatt a megyei földmérési igazgatóságokat. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 3-3

4 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek A Minisztertanács az Országos Földméréstani Intézetet 1952-ben - közvetlenül a felügyelete alá tartozó - Állami Földmérési és Térképészeti Hivatallá (ÁFTH) szervezte át, a megyei földmérési igazgatóságokból pedig megyei földmérési irodákat létesített. Ez a szervezet végezte a részleges, majd késobb az általános tagosítások, illetve földrendezések földmérési és földnyilvántartási munkáit, a tanácsi földrendezokkel együttmuködve. A Kormány rendeletére 1954-ben újabb szervezeti változás következett be, az ÁFTH-tól az állami földnyilvántartási irányító szervezetet a Pénzügyminisztériumba, a megyei földnyilvántartási dolgozókat pedig a tanácsi szervezetbe helyezték át. A földnyilvántartási apparátus január 1-jével visszakerült az ÁFTH szervezeti keretébe. Az Országos Földügyi és Térképészeti Hivatalt (OFTH) - a földügyi szakigazgatás központi szervezeteként ben állították fel a Mezogazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban. Az átszervezés területi szinten is megtörtént, összevonták a megyei földmérési és földnyilvántartási felügyeloségeket, valamint a megyei és járási tanácsok földrendezo szervezeteit, és így hozták létre a megyei és járási földhivatalokat. A Kormány január 1-jével alakította ki az egységes ingatlan-nyilvántartást, a telekkönyvek vezetését a járási földhivatalok vették át a járásbíróságoktól. A megyei földhivatalok tanácsi szakigazgatási intézményként muködtek, a járási földhivatalok a járási tanács, majd a járási hivatal intézményei voltak. A járási hivatalok megszunését követoen a járási földhivatalok a megyei földhivatal szakigazgatási intézményei lettek. A földügyi szakigazgatási szervezet központi irányítása 1990-ben a mezogazdasági és élelmezésügyi miniszter hatáskörébe került A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE A földügyi szakigazgatási szervezet dekoncentrált jellegu szakigazgatási intézményhálózat, amely a Földmuvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) szakmai irányítása és felügyelete alá tartozik. A szervezet a tizenkilenc megyei és a fovárosi földhivatalból, a száztizenöt körzeti és a fovárosi kerületek földhivatalából, valamint a Földmérési és Térképészeti Intézetbol (továbbiakban: FÖMI) áll A földügyi szakigazgatás központi szervei A földmuvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (továbbiakban: miniszter) kidolgozza a földügyi szakigazgatás fejlesztésére vonatkozó koncepciókat, döntési javaslatokat, szervezi ezek végrehajtását, ellátja a jogszabályokban meghatározott hatósági és egyéb államigazgatási feladatokat, hatósági ellenorzést végez, szabályozza a földügyi szakigazgatási feladatok ellátását, gondoskodik a feladatok teljesítésérol és az ellenorzésrol. Az FVM Földügyi és Térképészeti Foosztálya segíti a minisztert feladatai ellátásában, felelos a földügyi szakigazgatási feladatok központi irányításáért, 3-4 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

5 A földügyi szakigazgatás a földügyi szakigazgatási intézmények eredményes és hatékony muködéséért, az ágazat nemzetközi kapcsolataiért, a földügyi szakigazgatás személyi állománya képzéséért, továbbképzéséért, a szakterületet érinto jogszabályok elokészítéséért. A Foosztály szervezete Ingatlan-nyilvántartási, Földmérési és Informatikai, valamint Földvédelmi és Földértékelési Osztályokra tagozódik. A minisztérium szervezetén belül a Foosztály irányító, ellenorzo tevékenységét az igazgatási helyettes államtitkár felügyeli. A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) jogi személy, önálló gazdálkodási jogköru központi költségvetési szerv. Az intézet élén a miniszter által kinevezett igazgató áll. Az intézet irányítását az FVM látja el. Az igazgató Szervezeti és Muködési Szabályzatban állapítja meg az intézet szervezetét, muködését, részletes feladatait. A FÖMI 1988-ban alakult meg a Földmérési és Távérzékelési Intézet és a Földügyi és Térképészeti Hivatal Gépi Adatfeldolgozó Központja jogutódjaként. A FÖMI a földügyi igazgatás területén hatósági és hatósági adatszolgáltatási feladatokat lát el. A FÖMI ezen kívül feldolgozza a földügyi igazgatás országos szintu adatait, fejleszti és irányítja a szakmai információs rendszereket, biztosítja más számítógépes rendszerekkel a kapcsolatot és a folyamatos adatcserét, tudományos kutatást folytat a földmérés, térképészet és távérzékelés terén. A földmérési és térképészeti tevékenységrol szóló évi LXXVI. törvény és végrehajtási rendeletei további feladatokat is meghatároznak a FÖMI számára A földügyi szakigazgatás területi és helyi szervei A földügyi szakigazgatási feladatokat a földhivatalok látják el, elso fokon a körzeti földhivatal, a fovárosban: fovárosi kerületek földhivatala, másodfokon a megyei földhivatal, fovárosban: fovárosi földhivatal. A megyei földhivatal illetékessége a megye területére, a körzeti földhivatal illetékessége a külön jogszabályban meghatározott körzetekben lévo településekre terjed ki. A megyei földhivatal jogi személy, önálló gazdálkodási jogköru, központi költségvetési szerv, szakigazgatási intézmény. A megyei földhivatal szakmai irányítását, felügyeletét és ellenorzését az FVM látja el. A miniszter gyakorolja a megyei földhivatal vezetoje felett a kinevezési és munkáltatói jogkört. A miniszter állapítja meg a megyei földhivatal éves költségvetését. A megyei földhivatal látja el a körzeti földhivatalok meghatározott gazdasági és pénzügyi feladatait. A miniszter bízza meg megyei földhivatal gazdasági vezetojét, felette a munkáltatói jogkört a megyei hivatalvezeto gyakorolja. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 3-5

6 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek A körzeti földhivatal jogi személy, a megyei földhivatal szakigazgatási intézménye. A megyei földhivatal vezetoje gyakorolja a körzeti földhivatal vezetoje felett a kinevezési és munkáltatói jogkört. A hivatalvezeto nevezi ki a földhivatali kirendeltség vezetojét, valamint a földhivatal valamennyi dolgozóját, gyakorolja felettük a munkáltatói jogot. A megyei földhivatal vezetoje készíti el és a miniszter hagyja jóvá a Szervezeti és Muködési Szabályzatot, amelyben kell rögzíteni: a megyei földhivatal szervezeti felépítését, muködési rendjét, az egyes szakmai osztályok feladatait, a körzeti földhivatalok szervezeti felépítését, feladatait és gazdálkodási rendjét. A megyei földhivatalok az egyes megyei sajátosságoknak megfelelo osztályszerkezetben tevékenykednek. A körzeti földhivatalok szervezete megyénként eltéroen alakul, több megyében a földhivatalokban osztályokat alakítottak ki az eredményesebb munkavégzés érdekében. A fovárosi földhivatal és a fovárosi kerületek földhivatalának szervezete Budapest fováros különleges helyzetének felel meg, az elsofokú földhivatali feladatokat valamennyi kerületre kiterjedo illetékességgel egy szervezet látja el. A földhivatalok a hivatalvezeto által kiadott éves munkatervek szerint muködnek. A munkatervet a jogszabályok és az FVM által kiadott éves feladatterv alapján kell elkészíteni A FÖLDHIVATALOK ÁLTALÁNOS FELADATAI A földhivatalok látják el a földügyi szakigazgatás tevékenység, azaz a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, a földértékelés, az ingatlan-nyilvántartás, a földmérés és térképészet külön jogszabályokban meghatározott hatósági feladatait. A megyei földhivatalok szakmailag irányítják, felügyelik és ellenorzik a körzeti földhivatalok munkáját, közvetítenek a hivatalok és az FVM, valamint a FÖMI közötti adatforgalomban. Másodfokú hatósági jogkört gyakorolnak. Felügyelik a földbirtokpolitikai tevékenységet, szolgáltatják a földügyi szakigazgatással kapcsolatos statisztikákat. Felügyelik, muszakilag támogatják és koordinálják a körzeti földhivatalok ingatlan-nyilvántartási és földmérési, térképészeti tevékenységét. Elvégzik az új felmérésekkel, térképfelújítással, az 3-6 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

7 A földügyi szakigazgatás ingatlan-nyilvántartás átalakításával, birtokrendezések elokészítésével kapcsolatos feladatokat. A körzeti földhivatalok vezetik az ingatlan-nyilvántartást és a földmérési alaptérképet, karbantartják a kapcsolódó adattartalmat és archiválják azokat, ellátják a földhasználat, földvédelem, földértékelés, földminosítés elsofokú feladatait, szolgáltatják az ingatlannyilvántartási, földhasználati, földmérési, térképészeti adatokat, A körzeti földhivatalokban muködnek az ingatlan-nyilvántartás decentrális számítógépes rendszerei. Jelen tananyagnak nem feladata a földügyi szakigazgatási feladatok részletes taglalása, ezért a továbbiakban csupán az egyes fontosabb feladatcsoportok áttekintését végezhetjük el, a terjedelmi korlátok miatt is, nem tárgyalva az ingatlan-nyilvántartási feladatokat, mivel ezekkel külön tantárgy foglalkozik EGYES FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI FELADATOK A termoföld tulajdonjoga A termoföld a mezo- és erdogazdasági termelés alapveto, mással nem pótolható, folytonosan megújítható természeti eroforrása, elsosorban pedig az a földrészlet, amelyet külterületen is valamely muvelési ágban tartanak nyilván. A termoföld tulajdonjogának megszerzését a termoföldrol szóló évi LV. törvény (továbbiakban: törvény) általában korlátozott mértékben (birtokmaximum) teszi lehetové, egyes jogalanyokat (jogi személyek, külföldiek) pedig kizár a szerzés lehetoségébol. A korlátozás és kizárás indoka alapvetoen az, hogy Magyarországon a termoföld piaca nem alakult ki. Az átmeneti idoszakban a korlátozás és a tiltás hiányában egyesek a termoföld tulajdonjogát monopolizálhatnák, és ez torz birtokszerkezet kialakulásával járna. A termoföld megszerzése szempontjából bármely tulajdonos-változást eredményezo jogi tény tulajdonszerzésnek tekintheto, kivéve: a törvényes öröklést, az elbirtoklást, a ráépítést, a kisajátítást, a kárpótlási célú árverést, ez azt jelenti, hogy minden, nem említett jogcímu tulajdonszerzés esetében a törvényi korlátozások alkalmazandók. A belföldi magánszemély termoföld tulajdonjogát csak olyan mértékben szerezheti meg, hogy tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 AK értéku termoföld legyen. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 3-7

8 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek A termoföld területébe az alrészletként nyilvántartott muvelés alól kivett föld (pl. mocsár) területét is bele kell számítani. Nem kell beszámítani viszont a legfeljebb 6000 m 2 -rel kialakított tanya területén lévo termoföldet. A magánszemély a törvény hatálybalépésekor (1994. július 27.) már meglévo termoföldjének tulajdonjogát legfeljebb annak területnagyságát és AK értékét meg nem haladó területnagyságú és AK értéku termoföldre cserélheti. Ez a szabály a területnagyság és AK érték együttes figyelembe vételét írja elo, nem vagylagosságot és akkor alkalmazható, ha a meglévo termoföld területi mértéke és AK értéke a birtokmaximum felett van. A magánszemély a már meglévo termoföld kisajátítása esetén a kisajátítási kártalanítás öszszegébol tetszés szerinti mértéku termoföldet vásárolhat. A magánszemély a már meglévo, de közös tulajdonban álló termoföldjének közös tulajdonát a szerzési korlátozásra tekintet nélkül megszüntetheti. A közös tulajdon megszüntetés bármely módja esetén alkalmazható, természetbeni megosztás, illetve a tulajdonostárs által történo megvásárlás esetén is. A tulajdonostársak körén kívül álló személy azonban akkor sem szerezhet a birtokmaximum felett, ha az ügylet közös tulajdon megszüntetéséhez kapcsolódik. A törvény foszabályként nem teszi lehetové a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezo más szervezetek részére termoföld tulajdonjogának megszerzését. Kiemelendo, hogy a gazdasági társaságok apportként (nem vagyoni hozzájárulás) sem szerezhetnek termoföldet. Korlátozás nélkül szerezhetnek tulajdonjogot a Magyar Állam (amelynek javára az állami szervek szerezhetik meg a tulajdonjogot, így maguk vagyonkezelové válnak a földnek), az önkormányzatok, az erdobirtokossági társulatok, a legelobirtokossági társulatok, a közalapítványok. Az egyházi jog személyek csak végintézkedés (végrendelet, öröklési szerzodés, halálesetre szóló ajándékozás), ajándékozási szerzodés, tartási vagy gondozási szerzodés alapján szerezhetnek tulajdonjogot, de adás-vétellel nem. A jelzálog-hitelintézet az évi XXX. törvényben foglalt korlátozásokkal és idotartamra szerezhet termoföldet. A külföldi magánszemély és jogi személy termoföldet és védett természeti terület tulajdonjogát nem szerezheti meg, a legfeljebb 6000 m 2 területtel kialakított tanya kivételével. 3-8 NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

9 A földügyi szakigazgatás A külföldi személyek egyébként termoföldnek nem minosülo más ingatlanokat a megyei közigazgatási hivatal vezetojének engedélyével szerezhetik meg. A földhivatalok a tulajdonszerzési korlátozásba ütközo, azaz semmis szerzodések ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelmet elutasítják A termoföldek használata A földhasználati nyilvántartás A termoföldek használata a termoföld, mezo-, erdogazdasági muvelés alatt álló belterületi föld haszonélvezeti jogon, használat jogán, telki szolgalmi jogon, földhasználati jogon, haszonbérleti szerzodésen alapuló használatát jelenti. A földhivatalok ezen földek használatáról önálló földhasználati nyilvántartást vezetnek. A termoföldrol szóló törvény január 1-jétol hatályos módosítása eloírja, hogy a földhivatal az illetékességi területéhez tartozó termoföldekrol, valamint a mezo- vagy erdogazdasági muvelés alatt álló belterületi földek használatáról önálló földhasználati nyilvántartást vezet. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályait a Kormány 184/1999.(XII.13.) rendelete tartalmazza. A termoföldrol szóló törvény módosítását az tette szükségessé, hogy a földhasználati viszonyok hazánkban jelenleg nem áttekinthetok, ugyanis nincs olyan hiteles nyilvántartás, ami a termoföldek használati viszonyait rögzíti. A földhasználati nyilvántartás alapveto rendeltetése: adatszolgáltatás egyes ügyekhez, így foleg az agrártámogatásokkal kapcsolatosan. Minden földhasználónak, aki valamilyen jogcímen 1 hektárnál nagyobb termoföldet használ, be kell jelentenie a földhivatalban, így különösen a saját tulajdonú föld használatát, a családi földhasználatot, azaz a vele közös háztartásban élo személy, közeli hozzátartozója tulajdonában lévo föld használatát, szerzodéses földhasználatot, a haszonélvezet, haszonbérlet, részes muvelés, feles bérlet, szívességi használat alapján történo földhasználatot. A bejelentést földhasználati bejelento lapon kell teljesíteni. A szerzodéses használat esetén a szerzodés eredeti és egy másolati példányát kell benyújtani a földhivatalhoz. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 3-9

10 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek A bejelentési határido március 31. volt, ha a földhasználat már január 1. napján fennállt, egyébként pedig a földhasználat keletkezését követo 30 napon belül. A bejelentés elmulasztása esetén bírsággal sújtható a földhasználó. A föld használatával kapcsolatos költségvetési támogatást (agrártámogatást) csak földhasználati bejelentésre lehet igénybe venni. Ha a földhasználat nem teljes földrészleten történik, a használt területrész elhelyezkedését a térkép 1:1000 méretarányra nagyított másolatára készített vázlaton kell megjelölni. A földhivatal minden földhasználó számára földhasználati lapot nyit és a körzetben általa használt valamennyi földet ezen feltünteti. A földhivatal a nyilvántartásba vételrol a bejelentési lap záradékolt másolata, illetve a szerzodés záradékolt eredeti példánya megküldésével értesíti a földhasználót. Ha a földhasználat nem szerzodésen alapul, a használatba adó tulajdonos is értesítést kap, jogai biztosítása érdekében. A földhasználó az adatok megváltozását, a földhasználat megszunését is köteles bejelenteni. A földhasználati nyilvántartásból adatszolgáltatásra az agrártámogatásokkal kapcsolatosan kerül sor A termoföld hasznosítása és védelme A termoföld hasznosítása és védelme körébe tartozó rendelkezések azoknak a szabályoknak az összességét jelentik, amelyek a meglévo termoföld állomány óvását célozzák és a termoföldek mennyiségének csökkenését hivatottak az ésszeru határokon belül megakadályozni, illetoleg korlátozni Termoföld hasznosítási kötelezettség A földhasználó (a tulajdonos, illetve a földet más jogcímen használó személy) - választása szerint - köteles a termoföldet a muvelési ágának megfeleloen termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi eloírásokat betartani (ugarolni). A muvelési ágnak megfelelo hasznosítás azt jelenti, hogy a termoföldet az adott muvelési ágnak megfelelo módon, az adott muvelési ág sajátosságainak megfelelo agrotechnikai és más eljárással kell hasznosítani. A termoföld hasznosítása fontos nemzetgazdasági érdek, a kötelezettség teljesítését a földhivatal rendszeresen ellenorzi. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása esetén a földhivatal földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. A más célú használat engedélyezése sem jelenti azt, hogy a földhasználót többé nem terhelik kötelezettségek. Abban az esetben, ha a termoföldnek a más célú hasznosítását engedé NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

11 A földügyi szakigazgatás lyezték, a földhasználó a föld engedélyezett célú felhasználásáig is köteles az általános hasznosítási kötelezettségét - ideiglenesen - teljesíteni. Ha a termoföld engedélyezett más célú hasznosítása megvalósult, a használó változatlanul köteles a termoföldnek most már nem minosülo földön a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni feltéve, hogy ez a föld más célú hasznosításának megfelelo területfelhasználást nem akadályozza, illetoleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). A más célú hasznosítás megszüntetése után a használó köteles a területet mezo- vagy erdogazdasági muvelésre alkalmassá tenni és annak hasznosításáról gondoskodni, újrahasznosítani. A földhivatal földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót ezen különleges hasznosítási kötelezettségek (ideiglenes, mellék-, újrahasznosítás) elmulasztása esetén A muvelési ág megváltoztatása A muvelési ág megváltoztatása általában nincs kötve elozetes engedélyhez. A termoföld muvelési ágának megváltoztatását utólag be kell jelenteni a földhivatalnak. Erre a tényleges állapottal egyezo ingatlan-nyilvántartás miatt van szükség. A természetvédelmi oltalom alatt álló termoföld muvelési ágának megváltoztatásához a természetvédelmi hatóság engedélyét be kell szerezni, s az engedélyt a muvelési ág megváltoztatásának földhivatalhoz történo bejelentése alkalmával csatolni kell. Az ilyen termoföld muvelési ágának az eloirt engedély nélküli vagy az engedélytol eltéro megváltoztatása esetén a földhasználó köteles a területet az ingatlan-nyilvántartás szerinti muvelési ágba visszaállítani és az erre az esetre eloirt földvédelmi bírságot megfizetni A termoföld más célú hasznosítása Termoföldet más célú hasznosítással járó beruházás céljára csak kivételesen - elsosorban a gyengébb minoségu termoföld igénybevételével - lehet felhasználni. A szolo, a gyümölcsös, az öntözésre berendezett és meliorált terület, valamint az átlagosnál jobb minoségu termoföld, csak különösen indokolt esetben - helyhez kötött beruházás céljára - veheto igénybe. A hulladéklerakó telepek céljára, a környezetvédelmi követelmények betartása mellett mezogazdasági muvelésre alkalmatlan vagy gyenge minoségu területet kell kijelölni. Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelo legkisebb területre kell korlátozni. A termoföld más célú hasznosítása idoleges vagy végleges lehet. A termoföld más célú hasznosítását a területileg illetékes földhivatal engedélyezi. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 3-11

12 dr. Papp Iván: Jogi és államigazgatási ismeretek Beruházás elhelyezésének kérelmezése esetén - a helyhez kötött beruházás és a hófogó erdosáv kivételével - az elhelyezés céljára alkalmas több helyet kell megjelölni. A földhivatal a más célú hasznosítás engedélyezésérol helyszíni vizsgálat alapján dönt, illetoleg eloterjesztést tesz az engedélyezésre jogosult megyei földhivatalhoz. Az engedélyezo földhivatal az igénybe vevot - indokolt esetben - a termoföld megóvásához szükséges munkák elvégzésére kötelezheti. A termoföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni. ennek mértékét a törvény határozza meg. Kivételes esetekben a járulék felét, illetve 50 %-kal megnövelt összegét kell megfizetni, kedvezményezett esetekben pedig nem kell fizetni földvédelmi járulékot A termoföld idoleges más célú hasznosítása A termoföld más célú hasznosítására sok esetben csak idolegesen van szükség, s ezt követoen a föld ismét az eredeti állapotának megfeleloen hasznosítható. A termoföld más célú idoleges hasznosítása csak meghatározott idore, legfeljebb egy alkalommal, öt évre engedélyezheto. Az idolegesen más célra hasznosított termoföldön - a határido lejárta után - az igénybe vevo köteles az ingatlan-nyilvántartásban rögzített elozo állapotot helyreállítani és a termoföldet mezo- vagy erdogazdasági termelés céljára alkalmassá tenni. Idoleges hasznosításnak kell tekinteni a villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, a vezetékjog, a vízvezetési és bányaszolgalmi jog olyan gyakorlását, amely a termelés folytatását, illetoleg a talajvédelmi eloírások betartását nem teszi lehetové. Ezt a tényt a jog gyakorlásának megkezdésétol számított nyolc napon belül a jogosult köteles a földhivatalnak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a földvédelmi járulékon felül, annak háromszoros összegét földvédelmi birságként kell megfizetni Más célú hasznosítás engedély nélkül A termoföld engedély nélküli hasznosításának minosül, ha a más célú hasznosítás megkezdésekor az engedélyezés még nem történt meg, vagy a más célú hasznosításra kiadott engedélyben meghatározott ido eltelt, az idoleges hasznosítást az igénybe vevo az engedélyben meghatározott idoponton túl is folytatja. A termoföld engedély nélküli más célú hasznosítása az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségét vonja maga után. A földhivatal ezt határozattal rendeli el és a helyreállítás elvégzését követoen végzett helyszíni szemle után dönt a földvédelmi járulékról és bírságról NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt

13 A földügyi szakigazgatás Az eredeti állapotba való helyreállítási kötelezettség alól kérelemre az FVM adhat engedélyt. Az eredeti állapot helyreállítása ugyanis esetenként nagyobb kárt okozna, mint amelyek az abból származó elonyök volnának. A felmentésre azonban csak indokolt esetben kerülhet sor, ekkor egyidejuleg rendelkeznek a fizetendo földvédelmi járulék és bírság megállapításáról A birtoktagok kialakítására irányuló eljárások A termoföld tulajdoni szerkezet és birtokstruktúra kialakulásának idoszakában a tulajdonosok által a lehetséges különféle módokon - kárpótlási árverésen, eredeti- és származékos részaránytulajdon kiadásával - magántulajdonba került vagy bármilyen más polgári jogi jogcímeken szerzett földrészletek nem muvelhetok meg minden esetben gazdaságosan. A tulajdonosoknak a jog eszközeivel is segítséget kell nyújtani abban, hogy a véletlenszeruen kialakult birtokszerkezetet a késobbiekben tudatosan átalakíthassák, figyelemmel az ésszeru gazdálkodás szempontjaira. A szétszórt külterületi földrészletek összevonására egyrészt az általános birtokrendezés, másrészt a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere intézménye áll rendelkezésre Az általános birtokrendezés A törvény az általános birtokrendezésnek egyelore csak a fogalmi kereteit határozza meg. Az általános birtokrendezés lényegében a település egészére vagy annak egy részére kiterjedo polgári tagosítás lefolytatását jelenti, amelynek hazánkban is hagyományai vannak. A törvény rendelkezése szerint a tulajdonosok széttagolt külterületi termoföldjeinek összevonásával a természeti adottságokhoz jobban igazodó termelési feltételek, kedvezobb üzemi méretek, az együttesen muvelheto családi birtokok kialakítása céljából a település területére vagy annak természetes határokkal elkülönítheto egy részére kiterjedo birtokrendezési eljárást kell lefolytatni. Ez a polgári tagosítás rendszerint a település külterületének átrendezésével, az úthálózat megváltoztatásával, vízrendezési munkálatok lefolytatásával, meliorációval, erdosávok telepítésével járna együtt. A települések külterületének ésszeru átrendezéséhez azonban egyelore hiányoznak a szervezeti, a személyi és az anyagi feltételek. Az általános birtokrendezésrol szóló törvényjavaslat elokészíto munkálatai elkezdodtek, de a Parlament még nem alkotta meg az errol szóló törvényt A birtok-összevonási célú önkéntes földcsere A törvény határvonalat húz a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere és a polgári jogi csere között, mivel a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, viszont ez nem mondható el a polgári jogi csere esetében. NyME FFFK SdiLA TEMPUS Projekt 3-13

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok meghatározóvá

Részletesebben

Földjog és földügyi intézményhálózat

Földjog és földügyi intézményhálózat Földjog és földügyi intézményhálózat 3. A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Földjog és földügyi intézmény-hálózat 3.: A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ikt.szám: 20.082/2013. A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA ÜGYRENDJE Egyetértek: Dr. Papp Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXVII. törvény A Nemzeti Földalapról 22382 2010. évi LXXXVIII. törvény A közbeszerzésekrõl

Részletesebben

105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet. a földminősítés részletes szabályairól. Fogalommeghatározások

105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet. a földminősítés részletes szabályairól. Fogalommeghatározások 105/1999. (XII. 22.) FVM rdelet a földminősítés részletes szabályairól A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. -a (3) bekezdéséb foglalt felhatalmazás alapján a következő ket rdelem el: Fogalommeghatározások

Részletesebben

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA Előadás: A hazai külszíni bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében 2015. május 14. I. Külszíni bányászat területi igényének biztosítása

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

Az új földforgalmi törvényről

Az új földforgalmi törvényről Az új földforgalmi törvényről Tanulmányok 1998-2003: jogász Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kar, Budapest 2003-2006: jogász-közgazdász Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996.

Részletesebben

AGRÁRJOG JEGYZET 2012

AGRÁRJOG JEGYZET 2012 AGRÁRJOG JEGYZET 2012 AGRÁRJOG VIZSGA TÉMAKÖREI 2011/2012. I. félév (dec-jan. vizsgaidőszak) 1. A kárpótlás, mint a termőföld megszerzésének sajátos módja. (a tulajdonszerzésre jogosultak, a tulajdon megszerzésnek

Részletesebben

5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az államigazgatási eljárás általános szabályai 5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI BEVEZETÉS A fejezet az államigazgatási eljárás általános szabályait dolgozza fel. A tananyag a hatósági

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Földhivatal. e) Megyei szinten koordinálja az ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjak beszedését;

Földhivatal. e) Megyei szinten koordinálja az ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjak beszedését; Földhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1. Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Irányítja és ellenőrzi az ingatlan-nyilvántartás szakterületét, biztosítja az egységes

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT DE AMTC AVK 2007 2 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált

Részletesebben

T/13139. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról

T/13139. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13139. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. november

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 1 Bevezete s Palagáz Már a szó hallatán is sokan végletes álláspontot foglalnak el, mind pro,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMŐFÖLD ADÁSVÉTELÉRE

MEZŐGAZDASÁGI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMŐFÖLD ADÁSVÉTELÉRE Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék MEZŐGAZDASÁGI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMŐFÖLD ADÁSVÉTELÉRE Készítette: Gerda Anikó Konzulens: Dr. Olajos István Miskolc

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

A termőföld tulajdonjogának csere, ajándékozás és birtokösszevonási célú önkéntes földcsere útján történő megszerzése

A termőföld tulajdonjogának csere, ajándékozás és birtokösszevonási célú önkéntes földcsere útján történő megszerzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kazmar Enikő A termőföld tulajdonjogának csere, ajándékozás és birtokösszevonási célú önkéntes földcsere útján történő megszerzése A 2008. évi XXXVI. törvény módosította a termőföldről

Részletesebben

Az elővásárlási jogról mint a földforgalom korlátozásának közvetett eszközéről

Az elővásárlási jogról mint a földforgalom korlátozásának közvetett eszközéről Holló Klaudia Agrárjogi Tanszék Témavezető: Vass János tanszékvezető habil. egyetemi docens Az elővásárlási jogról mint a földforgalom korlátozásának közvetett eszközéről I. Bevezetés 2014. május 1. napjával

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet

I. Fejezet. Általános rendelkezése k. II. Fejezet а ь : Z'АI аып, szám : i tr 0 К 2013. évi.... törvény Ё гк b е U: 23':3 1'^IС G ; e а mező- és erd őgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti

Részletesebben