Kárász József A gyújtogató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kárász József A gyújtogató"

Átírás

1 Kárász József A gyújtogató A regény digitális változata a Németh László Városi Könyvtárban készült Hódmezővásárhelyen, 2007-ben. Szövegbevitel: Fülöpné Rákos Éva Szöveghűség ellenőrzése: Kárász Eszter 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Az udvaron 3 Az eső még a harmadik nap is zuhogott 10 A csendőrlaktanya 16 Megették a paprikáskrumplit 22 Az eső elmúltával 27 Feri a tehenet várta 34 A csordás kürtje 35 Sára néni csöndesen 39 Angyal Mihály 45 Az uradalmi kocsik 49 Ebéd után álmos 52 Az énekszó elhallgatott 63 A Bíróék udvarán 69 Olyan korán fölkelt 81 A következő napok 85 A nap jó magasan állt 87 A kövesút kikerülte a falvakat 91 A kocsmában 98 Az ég megtelt felhőkkel 100 A káplán otthon sietve 104 A ritka hajnali köd 110 Rozinak csak a harangszó 113 A káplán éppen végzett 125 Ánizs úr kikísérte vevőjét 130 A bérlő fáradtan érkezett 136 Utószó 147 2

3 Az udvaron, a konyhaajtóval szemben, tisztára söpört helyen felállították a Szent Mihály lovát. A koporsó még bent volt a házban, a tisztaszoba felső végében, a két ablak között, benne az öreg Ferenc összeégett, megszenesedett teste. Az orvosokon, a csendőrökön s a temetkezési vállalat emberein kívül senki nem látta milyen volt, mikor hajnalban megtalálták az elhamvadt asztag tövében, a pörnye alatt. A csendőrök hazaküldték a népet, Feri is bejött a faluba a kocsiért, anyját a falu szélétől karjaiban kellett vinnie, olyan gyönge volt. Piri is segített neki. Mire lefektették, s kihajtott a kocsival, az orvos rendeletére leszögezték a koporsót. A nevet és az évszámot itthon írták rá tegnap délelőtt. Azóta itt ült mellette az özvegy Sára néni, Rozi, a lánya, az ács felesége, aki tegnap érkezett haza a szomszéd faluból, Jancsi és Feri, az egész család. A rokonok közül is van itt mindig valaki, az ismerősök, az aratóbanda tagjai egymásnak adják a kilincset az ezüstös, fekete gyászlepellel bevont kiskapun. Az eresz alá nyíló ablak nyitva van, mégis meleg, fülledt a levegő a szobában, hervadó őszirózsa s más virágok nyomasztó szaga érzik, hamar megsápadnak az arcok s megfájul a fő. Valami bágyadt szomorúság lepi meg azokat is, akiket csak a kíváncsiság hozott ide. Feri csöndes, óvatos léptekkel kimegy a szobából az eresz alá. Nekitámaszkodik az egyik oszlopnak, előveszi fehér zsebkendőjét s izzadt homlokát törülgeti vele. Az ólban rínak a disznók, sivalkodnak a malacok, marják egymást. A tyúkok s a libák is igen hangosak az udvaron. Nem éreznek semmi tisztességet a halott iránt. Éhesek. Feri hallgatja egy darabig, aztán megunja az istentelen lármát. Mindjárt kezdődik a szertartás. Hogy legalább az alatt csöndben legyenek, enni ad minden jószágnak. Idekint is majd csak olyan fülledt, párás és sűrű a levegő, mint a szobában. Sötét esőfelhők takarják az eget, lassan kúsznak rajta nyugat felé, fáradtan, mintha szeretnék letenni terhüket. Az eresz előtt a szőlő vesszőjébe olykor belekap a szél s leráz néhány száraz levelet. Az eperfa meg az akácfa mélyet sóhajtanak ilyenkor, mintha együtt éreznének a szőlővel, s róluk is lepereg egy csomó sárga levél. A verebek alacsonyan szállnak, lecsapnak az udvar mélyibe, szárnyuk hegyével csaknem a földet súrolják. A galambok csöndesen búgnak, tollászkodnak a tetőn. A Szent Mihály lova körül unatkozva váltogatják lábukat a temetkezési vállalat zsinóros, feketeruhás emberei. Az egyik felnéz az égre s ásítás közben azt mondja: Csak el ne kezdené már! Talán kibírja addig dörmögi a másik. Bizakodó pillantást vet az égre, cigarettával kínálja a társát, s nem esik több szó köztük a készülő esőről. Az udvaron az eresz alatt csoportokba verődnek az emberek. Hallgatnak, álldogálnak, s ha valaki szól is néha, olyan halkan suttog, hogy a szomszédja is alig hallja. Komorrá, csöndessé s kissé ünnepélyessé hangolt mindenkit a Szegénysor nagy halottja. A banda tagjai, még azok is, akik ellenlábasai voltak, mintha most megérezték volna, hogy Ferenc bácsi nemcsak velük, hanem értük élt, dolgozott s vesződött az uradalommal annyi éven át, s mikor tegnapelőtt a maga igazáért a tűzbe rohant, miattuk is tette ezt Erre gondolt Feri, miközben a kopott, foltos embereket nézte. A gyász megülte a lelkét, s mintha egy forró üst süstörögne benne. Kíméletből vagy félelemből nem szólnak hozzá az emberek? Csak kerülgetik s úgy tekingetnek rá a szemük sarkából, mintha attól tartanának, hogy az első hangos szó föl találja robbantani. Talán berohan a kastélyba s megtáncoltatja a tiszttartót. Mert azt mindenki világosan látta már, hogy a Ferenc bácsi haláláért az a felelős, aki a csendőrökkel rátetette a bilincset. De Ferinek most nem a bosszún járt az esze. Nézte a halál miatt olyan komorrá és ünnepélyessé vált hétköznapot. Körülötte minden élt, mozgott és lélegzett. Ha nem áll itt a Szent Mihály lova s nem ácsorognak itt az emberek, semmi változást nem lehetett volna 3

4 észrevenni. Ezt a fekete deszkaalkotmányt is milyen hamar megszokja a szem! Csak az apja fekszik bent mozdulatlanul, holtan. Bármire gondolt, a koporsó volt előtte, a lángoló asztagok, a tehetetlen nép, a Piri könnyes szeme, az anyja sápadt, eszelős tekintete. Ha lehunyta szemét, látta az apját a két csendőrló közelében, kezén a csillogó bilinccsel. Arca nyugodt volt, talán komorabb, mint máskor, de senki sem gyaníthatta, mi forr, mi lázad benne Most megint úgy rémlik, ő észrevette, hogy néhányszor olyan mozdulatot tett, mintha el akarná tépni a bilincset, s neki eszébe jutott: segíteni kellene. Ártatlanul kötözték meg. Mintha előre eldöntötték volna, hogy ő lesz a gyújtogató. Akkor tán minden másképp történik, ha őt vasalják meg. El is ítélik talán, de az apja megmenekül, nem rohan be szégyenében a tűzbe. Most már hiába minden. A fákat nézi s a gyülekező népet, bólogat az ismerősöknek, s azt látja ismét, hogy elindul az apja, néhány elszánt lépést tesz, aztán szalad, megbotlik, de újra talpra áll, rohan tovább, s égő ruhájában elnyelik az asztagok Most is futásra erőlteti lábát ez a szörnyű kép, s torkát kiáltás szorongatja. Mintha szédülne, meg kell kapaszkodnia az oszlopban. Fülében felsivít a csendőrpuska hatalmas szava. Mind odacsődültek az urak is a lovak köré, a káplán a kezét tördelte, a jegyző a körmét rágta, a tiszttartó halottsápadt volt, kövér szivarja kiesett a szájából, aztán, mintha kámforrá vált volna, eltűnt a tömegből s azóta senki se látta Jobb is, hogy eltűnt a nyomorult!... A kapun a fekete kárpitot félrehúzták, két ember bújt át alatta egy hatalmas koszorúval. Tétován lépkedtek, mintha nem tudnák, jó helyen járnak-e. Az eresz alatt ácsorgók utat nyitottak nekik. Ahogy közelebb értek, Feri fölemelte fejét, s rámeredt a koszorúra. Gyönyörű fehér és vörös őszirózsákból fonták, olyan szép volt, mintha nem is itt, hanem a városon készült volna. Két széles fekete szalag libegett rajta, az egyiken az apja neve, a másikon ez a két szó: AZ URADALOM. Férfiak, asszonyok, lányok egymást taszigálva tolongnak a két uradalmi ember körül, nézik a koszorút, a szalagokat, s szótagolva olvassák a feliratot: AZ U-RA-DA-LOM Aztán Ferire emelik kérdő tekintetüket. Az szótlanul nézi a földet, néha rápillant a szalagokra, de be is hunyja rögtön a szemét, mintha vakítaná az ezüsttel írt betűk fénye, amelyek mindig ugyanazt kiáltják: Az uradalom! Arca vörös, mint az érett paprika, nyakán ujjnyi vastagra dagad egy ér, s elől az ingéről lepattan egy gomb. Agyon tudna ütni most egy csapással egy ökröt. Most segíts Úristen, ha tudsz! Az egyik uradalmi előrenyújtja sovány nyakát a koszorú mellől: A tiszttartó úr küldte! Nem szól, nem mozdul senki. Minden szem Ferire mered, de az is csak áll, néz s hallgat. Állkapcsai úgy egymásra záródtak, mint a harapófogó két foga. Képtelen szétnyitni őket. Mondd, hová tögyük? kérdi a másik uradalmi. Húzza már a karját a nehéz teher, jó volna letenni, de nem mernek mozdulni a Feri szava nélkül. A koszorúnak a koporsón a helye! mondja most Feri, s maga is csodálkozik a szavakon, mintha nem az ő szájából röppentek volna ki. Látja, hogy a körülötte állók csalódottan húzódnak vissza, tekingetnek rá s egymásra, mintha mást vártak volna. Köhögés hallatszik, néhányan torkukat köszörülik s köpnek. A két uradalmi pedig eltűnik a szoba ajtaján túl a homályban. Senki nem követi őket, csak Feri. A koszorút óvatosan leteszik a koporsó lábához, kisimítják a szalagokat, néhány pillanatig levett kalappal, meghajtott fővel állnak. Senki nem ügyel rájuk, csak Feri fog kezet velük, a többiek észre sem veszik, hogy kisomfordálnak a halottas házból. A gyönyörű koszorút figyeli mindenki. Jobbról is, balról is fölkel egy-egy asszony, férfi, s a szalagokra 4

5 hajolva lassan betűzi a félhomályban nehezen olvasható írást. Ahogy visszazökkennek a székre, halk suttogás kezdődik. Ezt a két szót motyogják, ez röpköd a szobában mindenfelé: Az uradalom! Most Sára néni, az özvegy bújik elő a koporsó elejéről. A különös suttogás felébresztette a gyász álomszerű mélységéből. Odabotorkál a koszorúhoz, bámulja, mint valami idegen világból való csodát, sokáig nézi, de a betűket nem fogja a szeme, összefutnak könnyei sűrű fátyolán, odafordul hát a fiához. Ki küldte ezt? Feri vállai közé húzza nyakát, és sokáig töpreng, megmondja-e. De az anyja másodszor is kérdi, türelmetlen szipogással. Feri a torkát köszörüli, de aztán világosan csendül a hangja: Az uradalom! Az özvegy szipogó, síró hangja sikoltásba csap át, megtántorodik, mintha megütötték volna. Nem!... Vigyétök innét, vigyétök! Ledobja könnyekkel telesírt zsebkendőjét, mind a két kezével egyszerre kap a koszorú felé, de Feri megfogja a vállát. Hagyja, édösanyám! A koszorúnak a koporsón a helye. Nem! Nem engedöm! A koporsó körül röcsögnek a székek, mindenki megmozdult. Rozi odasiet az anyja mellé, suttogó hangon kérleli ő is, de az özvegy nem tágít, szét akarja tépni, ki akarja dobni a koszorút, vergődik a két gyerekének karja szorításában, hangjában a fájdalom kínja sír. Nem engedöm hogy még a koporsóban is bántsák az átkozottak, az én drága, jó uram! A fekete kendő lecsúszik ősz hajáról, karjaival hiába kapkod a levegőben, a koszorút nem éri el. Sírása megcsendesül, az öreg test ereje elfogy, az ősz fej sápadt arcával a mellére hanyatlik, inognak a lábai, erősen kell tartani, hogy össze ne essék. Széket hoznak s arra akarják ültetni, de az ájult testben erre sincs már erő. Feri átadja helyét az asszonyoknak, akik Rozival közrefogják az anyját. Valaki megmártja kendőjét a kancsó vizében, s törölgeti a vértelen arcot. Szögény Sára néni! Nagyon fölizgatta magát. Hogy minek is hozták ide ezt a koszorút! Tartsd erősebben, eldűl már szögény. Emeld mög a fejit egy kicsit, a tarkójára is tögyetök vizesruhát. Jobb lönne tán, ha lefektetnénk. Így tanakodnak, míg aztán felkarolják, s a gyászolók riadt sorfala közt kicipelik a konyhán át a kisszobába, s lefektetik a vacokra. Rozi néhány asszonnyal mellette marad, ápolja, élesztgeti, a többiek lassan visszaszivárognak a halott mellé. A házból ki-kicsapó furcsa lárma ott tartotta a két uradalmi bérest az eresz alatt. Kíváncsiak voltak, mi történik odabent, mért a kiáltozás, suttogás, lótás-futás? Az ablakon próbáltak belesni, de azt teljesen elállták már a fürgébb kíváncsiak, éppúgy az ajtót is. De végre kijött egy asszony. Sára néni rosszul van! újságolta fojtott suttogással. Nem akart belenyugodni, hogy a koszorút odatögyék, szét akarta tépni, de közben mögtántorodott, s most a kisszobában élesztgetik. Csak mög ne haljon már hamarjában az is! mondta az egyik uradalmi. Az eresz alatt állók, mintha csak most vették volna észre, gyanakvó szemmel méregették a két idegent. Nem történt még ilyen soha, hogy az uradalom koszorút küldött 5

6 volna a Szegénysorra. Mit akarnak most ezzel? Ilyen díszes, szép koszorút, selyemszalaggal, ezüstös felírással csak az urak meg a nagygazdák sírján szoktak látni. A tiszttartóné csináltatta szólalt meg csöndesen a másik uradalmi. Az bizony! Sajnálta az öreg bandagazdát magyarázta tovább. Igen jószívű asszony az, ha valami baj van vagy előleg köll, csak hozzá mögyünk. Az urát hiába kérnénk, de ha neki szólunk, mindjárt mögvan mindön. Az én kisebbik fiamnak bakancsot adott karácsonykor! bátorodott neki újból a bajuszos, de Suba János bandabeli ember félbeszakította. Ismerjük! Az én bátyámnak, mikor a kisfia leesött a fáról, oszt mög is halt, száz pengőt küldött. Mégis a tiszttartóné lelkin szárad az Vagy az a száz pengő elég egy ötéves gyerökért? Mi? Körülnézett villogó szemmel. Az emberek megértették a keserű gúnyt, közelebb húzódtak az uradalmiakhoz, de azok is látták már, hogy rossz helyen dícsérgették a tiszttartónét, s az ellenséges tekintetek elől a falig hátráltak. Ferenc bácsi ma is élne, ha mög nem kötözteti a tiszttartó! vágott feléjük Bálint Imre, a kazalrakó. Bizony, amiatt lött ilyen vége. Tudjuk mi nagyon jól! erősítette Angyal Mihály, a második kaszás. Hiszen koszorút kötni könnyű, akármilyen szépet is. De avval az életit nem adhatják vissza vélekedett Katona István, az egyik etető. A két uradalmi pedig csak hallgatott a fal mellett, mint a sült hal. Nekik hánytorgatják fel az öreg halálát? Hisz ők azt sem tudják, mi történt. Mit akarnak hát tőlük? Nyugtalanul tekingettek egymásra s aztán jobbra-balra, hogy merre szabadulhatnának a fenyegető embergyűrűből. Mi csak annyit akarunk mondani, hogy ki küldte a koszorút próbálkozott vállát vonogatva a bajuszos. Ki küldte? horkant fel Angyal Mihály. Tudjuk mi azt nagyon jól. A rossz lelkiismeret! Az ám, az ám. Igaza van! Helyeslő morgás támadt mindenfelől, s egyre többen gyűltek ide az udvarról is. Gyanakvó arcok, villogó tekintetek nézték a megszeppent két idegent. Angyal Mihály, aki híres kötekedő volt, újból szólni készült, hogy tovább feszítse a húrt ellenük. Ekkor azonban Feri jelent meg az ajtóban, aki bent, az ablakon át meghallotta a fenyegető szavakat. Igaza van, Mihály bátyám! lépett oda közéjük. De hagyjuk máskorra a vitát. Angyal Mihály sötét pillantással mérte végig az uradalmiakat. Nem is azért. De az igazságot csak tudják mög ezök is! mondta, ahogy a többiekkel együtt a józan, csillapító szóra sorsára hagyta őket. A toronyban megszólalt a harang. Tompán jajgató hangok szöktek ki a négy szűk ablakon a falu fölé, átszálltak a főtéren, a házak, fák, utcák felett, a mulandóság bánata zengett bennük. A galambok ijedten keltek szárnyra a tetőkről, a fecskék fészkükbe bújtak, az udvaron a verebek s az aprójószágok ricsaja elhalt. A pillanatnyi csöndben csak a harang mély szomorúsága zokogott a felhős ég alatt. Most indul a pap mondta valaki. A szó elhalkult, sóhajok keltek szárnyra az eresz alatt, a szépen zengő, szomorú harangszó megdobogtatta a munkában elfásult szíveket. A szoros embergyűrűn rés támadt. A két uradalmi, mintha csak erre várt volna, csöndesen kisompolygott a tömegből s eltűnt a kapu fekete dísze mögött. Bent a szobában a síri csöndben mozgolódás támadt, röcsögtek a székek, szipogás hallott, az asszonyokból feltört a sírás. Rozi a koporsó oldalára borulva zokogott. Édesanyját 6

7 nem sikerült eszméletre téríteni, a harangszóra nélküle kellett bejönnie a kisszobából, hogy búcsút vegyen a halottól, mielőtt örökre kiviszik a házból. Pista meg Jancsi szorongott mellette meghajtott fejjel. Néha szippantottak egyet, a sírás környékezte őket is, de tartották magukat, hisz legényekhez nem való a sírós érzékenység még az apjuk koporsójánál se. A kopott, fekete fiáker befordult az utcába, imbolygó kerekeivel végigzötyögött a gödrös úton, s megállt a halottas kocsi mögött, amely épp az imént érkezett. Előbb a tanító szállt le, fürgén átkerült a fiáker másik oldalára, lesegítette a papot, vállán, hátán eligazította a fekete palástot, s az alját összefogva a kezébe adta. A harangszó elhalt egyszerre, mintha elvágták volna. A süket csöndben az öreg pap kövér testével megindult, óvatosan szedte a lábát, gondosan kerülgetve a buktató göröngyöket. A kapu fekete díszét félrehúzták, amíg lehajtott fejjel átgörnyedt alatta. Szuszogva, lassan, méltóságteljesen vonult át az eresz alatt utat nyitó emberek sorfala közt. Nyűtt kalapok, sipkák emelkedtek a levegőbe, bólogattak a feketekendős asszonyfejek, köszönések duruzsoló hangja suhogott végig az udvaron. Feri a konyha ajtajában, kalapját kezében szorongatva várta a papot. Az egy pillanatig az arcát nézte, részvéttel, figyelemmel, mormogott is valamit ősz bajusza alatt, aztán elengedte a kezét s belépett a szobába. Mire a tanítót is betessékelte, bent már álltak a gyászolók. A pap kezet fogott Rozival s a két fiúval, aztán összekulcsolt kézzel, áhítatosan bámult a virággal borított koporsóra. Mikor az uradalom koszorúját észrevette, arcán megrezdültek a kövér ráncok, vastag szemöldöke homloka közepéig futott, s szemében fény csillant meg. Erről nem is tudott, de megemlíti majd a beszédben, kidomborítja szépen A temetkezési vállalat négy embere körülfogta a koporsót. Összenéztek, aztán leemelték a nyikorgó asztalról s megindultak vele az ajtó felé. Rozi zokogva bukdácsolt utána, sírtak a rokonok, Pista meg Jancsi szeméből is potyogtak a könnyek, és Feri kemény férfiarca sem maradt szárazon, amikor apja utoljára lépte át házuk küszöbét. Jó, hogy ilyen borult az idő, nincs az a nagy meleg súgta a pap a tanítónak odakint, s eleresztette a palástot, amely így bokáig takarta a lábát, mellén tompa fényben csillogott a selymes díszítés. Elégedetten nézett végig az udvaron szorongó tömegen. Lehetnek tán kétszázan is!.. Fájó, elgyöngült lábai miatt a katedrán már csak a nagy ünnepek első napján hirdette az igét, a keresztelés, esketés rövid szertartásait még könnyebben bírta, de temetésre már igen ritkán vállalkozott. Akkor, ha egy-egy nagyon kedves, régi híve vagy fontos egyházi személy volt a halott. Ferenc bácsi presbiter volt, az ülésekre nem járt ugyan, templomban is inkább csak télen látták, de az adót mindig pontosan fizette, és a Szegénysoron ő volt a legmódosabb, legtekintélyesebb paraszt. Igazán nagy halottá azonban különös halála avatta De, hogy így elvesztette ott a tűznél a józan eszét! Micsoda indulatok gyűlnek föl néha egyegy emberben! A káplán azt állítja, hogy a tiszttartó meg az uradalom No, de az szamárság. Beteges keserűségével mindent az uradalomra hárít, még az Istenről is megfeledkezik, pedig hát csak ő szabja meg, kit hogy szólít magához. A káplán ajánlkozott, hogy elvégzi helyette a temetést, de nem akarta elmulasztani a nagy alkalmat, hogy lássák: ő az igazi vigasztaló. Abba sem egyezett bele, hogy elkísérje palástosan. Akkora ember még sem volt Hegedűs Ferenc, hogy két palástos pap szolgáljon a temetésén! Nem szabad precedenst teremteni, hisz akkor mások is ezt követelik majd. Ismeri ő a népet, harminc éve él köztük a faluban. A tanító az ének harmadik szakaszát fújta a két kántáló gyerekkel. Belevörösödtek mind a hárman, homlokukra kiült a verejték. A mély basszus és a két vékony gyermekhang egymásba fonódva, mint valami fájdalommal teleírt fekete szalag libegett a gyülekezet feje fölött. A néma tömeg megindultan hallgatta az éneket, amely az elmúlásra emlékeztetett és a sivár földi élet után örök vigasságot ígért. Mikor az ének utolsó rezdülései szétfoszlottak a levegőben, a tiszteletes odalépett a koporsóhoz, s rövid fohász után imádkozni kezdett. Az öblös, mély hang lassan rezgésbe 7

8 hozta a levegőt, a mondatok áradata ráömlött a koporsóra s a tömegre, mint valami komor felhő, szinte mennydörögtek benne a nagy szavak. Mint a férfit, kit anyja vigasztal, akként vigasztallak titeket én! evvel a kedvenc igéjével kezdte a gyászbeszédét. Amíg a bibliát olvasta, a vaskos könyvből kilógó jelzőszalagot ide-oda lengette a szél, a közeli akácfáról hangtalanul lepattant néhány levél s rátelepedett a koporsóra, mint valami pillangó. A tanító a levelek útját figyelte s arra gondolt, hogy a fák így búcsúztatják öreg gazdájukat. Nem volt érzelgős ember, titkon, baráti körben materialistának vallotta magát, de a szíve összeszorult, ahogy a koporsót a néma tömeggel maga előtt látta. Gyászolni jöttünk, keresztyén atyámfiai. Gyászolni Hegedűs Ferencet, akit mindannyian szerettünk, akit olyan különös és szokatlan módon szólított el közülünk az Úr Akit mindnyájan szerettünk mondogatta magában a tanító, mellén összefonta karját, s ujjai közt fekete kalapját szorongatva nekivetette hátát az egyik oszlopnak. Mindnyájan? Kivéve az ellenségeit a bandából és az uradalomból, a tiszttartót főleg, aki a csendőrökkel megvasaltatta akkor este, bizonyára, mert nagyon szerette Távolról hallotta a pap kacskaringós, nehézkes, szinte csikorgó mondatait. Idegeire ment ez az ódon, rezgő, papi hang, s úgy menekült előle, hogy nem figyelt rá. A koporsóból szomorúság áradt, a tömegből pedig a szegénység szaga, amelyben ócska ruhák, izzadt testek, korgó gyomrok s rossz fogak bűze keveredik, itt a szabad levegőn sem oszlik el, azonnal érzi, ha a szél odadörgöli orrához. Hiába húzza fel sűrű bajuszát, hogy eltakarja orrlikait, hiába fojtja vissza lélegzetét. Jól ismerte ezt a különös szagot. Ezt hozzák magukkal a Szegénysor gyermekei az iskolába is. Tavasszal s ősszel még segít valamit a nyitott ablak, de télen a zárt terem minden fala, padlója s minden berendezése átitatódik vele. A nyári szünet alatt elszokott tőle s most undorodott, a gyomra émelygett, köpni szeretett volna, de nem akarta megzavarni a szertartás áhítatát. A tiszteletes a rokonság búcsúztatásánál tartott. A család minden tagját megemlítette név szerint, az özvegyről is mint jelenlevőről beszélt, nem tudta, hogy ájultan fekszik a kisszobában. A tömeg türelmének azonban akkor szakadt vége, mikor az uradalom koszorújáról kezdett áradozni ekképpen: A hű szolgáról, íme, nem feledkezett meg a jó gazda, az uradalom sem. Becsülettel szolgált, amíg élt, hát megbecsülik a halálában is. Ennél nagyobb tisztesség nem ért még senkit a Szegénysoron Mintha szöges ostorral sújtott volna végig az embereken. Elsőnek Feri kapta fel a fejét, elvörösödött, szeméből gyűlölet szikrázott, élő tiltakozássá változott szálas alakja. De a többiek is, főleg a banda tagjai, mind megrökönyödve néztek a papra. Valaki hangosan felhorkant, mintha orron vágták volna, többen köhögni, krákogni kezdtek, a türelmesebbek fogukat szívták, orrukat fujkálták, a hevesebb vérűek azonnal megfordultak s kifelé húzódtak az udvarról. Azt eltűrték, hogy a koszorút bevigyék a házba, Feri elfogadta, hát belenyugodtak, de hogy a pap kiprédikálja s még dicsérje is ellenségüket, hát ez ellen tiltakozni kell. A papnak feltűnt a mozgolódás, de nem is sejtette, mi lehet az oka, beszélt tovább rendületlenül. A tanító azonban hamar kiérezte a szegényszagból a vészes indulatokat is. Látta a Feri kékülő arcán a düh vonaglását s az erőfeszítést, hogy fékezze magát. Látta a banda tagjainak sötéten hunyorgó szemét, a napégette arcok ellenséges rándulásait, a gúnyos vigyorgást a férfiak bajusza alatt. Látta, hogy az asszonyok, lányok vörösre sírt szeméből kifogynak a könnyek, hogy a bánatos tekintetekből mint párolog el az áhítat s adja át helyét a csodálkozásnak, amibe már egy csomó méreg is vegyül. A gyászoló gyülekezet pillanatok alatt tüntető tömeggé alakult át. A szelíd bárányok, a halál közelségével, a temetés komor hangulatával megfélemlített lelkek vad farkasokká 8

9 változtak, már szinte vicsorgatták éles fogukat, s a tanító attól félt, ha a pap tovább feszíti a húrt, hát mindjárt harapnak is. Szerette volna elkapni az öreg palástját s megrántani hátul, hogy hagyja már abba. Kalapja kicsúszott ujjai közül s a földre huppant, de még azt sem merte fölvenni. Érezte, hogy remeg a lába, s elkapja az izzó hangulat. Ott volt ő is a tűznél, végigélte a tragédiát, s most a tömeggel együtt újból maga előtt látta az öreg Ferencet, amint összebilincselt kézzel befutott az égő asztagok közé. Azt érezte akkor, amit a nép, hogy az ő életük százszor megtiport igazáért lázadt föl s halt meg önként a tűzben, s tudta, hogy most képzeletükben ott áll valahol a régi szentek, a kínhalált szenvedett lázadó ősök, máglyán elhamvadt prédikátorok, tüzes trónon megpörkölt, izzó fogókkal széttépett parasztok sorában. Arról szerettek volna most beszédet hallani, hogy az öreg Ferencnek mért kellett így meghalnia, mért áldozta fel magát? A csodaszámba menő esemény magyarázatára vártak, Isten büntető kezét szerették volna látni, aki nem hagyja megtorlatlanul az igaz ember halálát. Mindezzel adós maradt a tiszteletes úr gondolta a tanító, ahogy sokára elvált a tömegtől s végigpillantott a csalódott arcokon. Mindent elmondott, amit egy temetési beszédben szokás, csak arról feledkezett meg, hogy itt nem valami egyszerű paraszt koporsója fölött beszél. Az öreg Ferenc a Szegénysor hőse lett. Alakja körül sok a megoldatlan rejtély, sűrű a homály. Beszélni fognak róla sokáig. Nem aludt el az emléke a tűzzel. Ámen! buggyant ki végre a tiszteletesből az utolsó szó. Leengedte vaskos karjait, összébbhúzta magán a beszéd hevében szétnyílt palástot. Fekete szélű, fehér zsebkendővel fölitatta arcáról, homlokáról a verejtékcsöppeket. Jól kiprédikálta magát. Elégedetten pillantotta meg a családtagok s a közelebb álló rokonok vörösre dagadt szemét. Aztán hátrább lépett s átadta helyét a tanítónak, aki a két gyerekkel ismét énekelni kezdett. Fáradt volt, nem is várta meg az ének végét, a második szakasznál elindult lassan a kapu felé, hogy a kocsiban kipihenje magát. Kitárták a nagykaput, s a koporsót kivitték a födetlen gyászkocsira. Rozit a két öccse támogatta ki. Feri megvárta, amíg a sokaság elfogy az udvarról, aztán behúzta a kaput, s odaállt ő is a koporsó mögé. Utána a rokonság, a szomszédok s az aratóbanda tagjai sorakoztak. Köztük Piri az anyjával. A toronyban újból megkondult a harang, s a pap fogata után nyikorogva indult a gyászkocsi. A házak előtt kíváncsiak tömege álldogált. Soha nem láttak még ekkora temetést a falunak ezen a részén. Amikor elérték a temető rozzant oszlopokon álló kapuját, szemerkélni kezdett az eső. Az első csöppek puhán hullottak a lovak sima szőrére, apró likakat fúrtak az út vastag porába s szétfröccsentek a faleveleken. A lovak horkanva álltak meg, idegesen hegyezték fülüket, csapkodták hosszú farkukkal oldalukat. Nem bírta már ki, amíg elvégezzük! bosszankodott a pap, s amint a tanító kisegítette a fiákerből, a bibliát meg a zsoltárt bedugta a palást alá. Hamarébb kellett volna ez az eső! válaszolta a tanító. A termésnek már nem sokat használ! tette aztán hozzá nyomatékkal, hogy a pap félre ne érthesse a szavait. Pedig valóban arra gondolt, hogy ha félórával előbb kezd esni, rövidebb lett volna a prédikáció, talán nem kerül sor az uradalom dicséretére, ami őt is megdöbbentette. Azóta már otthon lehetne, s nem ázna el az új kabátja. Dühös volt hát a papra, de azért széles karimájú kalapját odatartotta ernyőnek a biblia fölé, amíg az az igét olvasta a holtak föltámadásáról. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig a romlandó test romolhatatlanságba öltözik és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, amely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalára. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? A 9

10 halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Karimátlan papi süvege nem védhette arcát, hosszú csíkokban folyt róla a rácsapódó eső. Rövidre fogta az utolsó imát s aztán karjára fonva palástját, sietve elhagyta a temetőt. A tanító, nyakát kabátja fölgyűrt gallérjába húzva, nagy léptekkel igyekezett a nyomában. A családtagok, Piri az anyjával s a jó ismerősök, rokonok egy-egy göröngyöt dobtak a nyitott sírba, a sírásók pedig sietve nekiestek a kiásott földnek. Mire a fejfát felállították, s mögötte halommá domborították a kiszorult földet, a sírok közt, a mélyedésekben pocsolyák képződtek. A tömeg javarésze az eső ellenére nem mozdult a friss sír közeléből. A lekonyult kalapok, az ázott kendők csücske alól várakozó szemek lesték a temetkezési vállalat embereit, akik a koszorúkat, csokrokat hordták a kocsiról. Ami a fejfára nem fért rá, a síron helyezték el. Csak az uradalom koszorúja volt még hátra. Minden szem azt figyelte, hogy avval mi lesz? Két ember leemelte a kocsiról, de alig tett vele néhány lépést, Feri elibük sietett. Álljanak mög avval! A két embert nem lepte meg a tiltakozás. Mindjárt le is tették a nehéz koszorút. Oda vigyék! emelte föl Feri a karját, s a temető jobbsarka felé mutatott, ahol sűrű bokrokkal, magas dróthálóval elkerített helyen, már uradalmi földön, a grófok hatalmas, zömök kőkriptája terpeszkedett csillogó levelű olajfák között. Feri, amint a koszorúval elcammogó két ember után nézett, mélyen teleszívta tüdejét az esőszagú levegővel, s tekintete a Piri arcát kereste a tömegben. Ezekben a gyászos napokban csak pillanatokra találkozhattak, s már indult, hogy az utat hazafelé együtt tegyék meg, de valaki hátulról a vállára tette a kezét. Ezt ugyan jól csináltad, fiam! bólogatott István bácsi, az apja öccse, a fájós lábú uradalmi cseléd. Botra támaszkodva, görnyedten topogott a sárban. Nem lött volna nyugodalma az alatt a koszorú alatt mondta Angyal Mihály rekedtes hangja is. Deresedő bajusza hosszú szálairól esőcseppek hulltak. A tömeg sűrűjéből emberek váltak ki, körülfogták Ferit, s csillogó szemmel szorongatták a kezét. Megkönnyebbülten lélegzett a szakadó esőben, mintha valami nagy belső küzdelem ért volna benne véget. Volt ugyan már most benne egy olyan hang, amely azt súgta, hogy ennek még kellemetlen folytatása is lehet. Bármi lesz is, evvel tartozott az apja emlékének. Abban bizonyos volt, hogy a nép akarata szerint cselekedett. A koszorút vivő emberek vissza se tértek a sírhoz, fölkuporodtak a kocsi farára, s az elhajtott velük a sárrá ázott úton. A tömeg most már csoportokra szakadozva sietett hazafelé. Valamelyik öregasszony a sírok közt botladozva azt mondta a szomszédjának: Tűzben halt mög, esőben temették el Ennyit jegyzett meg a gyászos eseményből, a nagy temetésből, a pap beszédéből, de akik hallották, azok lelkében úgy csendült meg ez a néhány szó, mint egy most születő parasztlegenda első mondata. Az eső még a harmadik nap is zuhogott, s közben új színekbe öltözött a falu. A Szegénysor régi házainak gazfödelén újraéledt a zöld moha, a cseréptetők élénk piros színben tündököltek, a fák lombjai tisztára fürödtek a hosszú, száraz hetek alatt rájuk telepedett portól. Az árokpartokon megelevenedett az elhervadt fű. A föld repedései eltűntek, az utakon sárrá dagasztották a vastag port a kocsikerekek. A levegő is kicserélődött, megfrissült, ázott levelek, füvek, virágok s a föld nedves szaga érzett benne. Rozi két dézsa esővizet gyűjtött az istálló bádogcsorgóján s abból forralt a mosáshoz, mert az jobb, lágyabb, mint a kútvíz, kevesebb szappan kell hozzá. A szomszéd faluban 10

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan,

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan, NOVELLÁK SZEPTEMBER Sötétség, szeptemberi este. Emberi lelkek bolyonganak, tévedeznek és elnyugosznak ebben a sötétségben. Csend nehezedik a kisváros utcájára. Egy férfi néz az utcára egyik földszintes

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN KATONA ÁGNES SARLÓS ZSUZSA SZÁNTÓ JUDIT ZSOLT ANGÉLA A

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS A fedél Bánfalvy Ákos munkája MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ Nemere István, 1989 2 ELSŐ FEJEZET Vendég érkezik Egy hajmeresztő terv Négy életerős fiatalember munkát keres Vita

Részletesebben

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László SZÕRÖS IRODALOM u MÛVÉSZET u KRITIKA KÕ Nagy Farkas Dudás Erika prózája Szeles Annamária versei François Bréda abszurd drámája Startvonalon: Bárdos Kinga Kelemen Zoltán Dömény Andrea Varga Melinda Hámori

Részletesebben

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy SZILVÁSI LAJOS EGYSZER-VOLT SZERELEM REGÉNY KOZMOSZ KÖNYVEK 1966 "Bujkál a hold" címû regényemben megírtam öt Kanadába szakadt soproni fiú sorsát. Azokról a soproni fõiskolásokról van szó, akik 1956 novemberében

Részletesebben

A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált.

A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY

TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY Singer & Wolfner, Budapest, 1917. Este volt. A tél fehéren hullott a földre. A havazáson át nagy jegenyék jöttek a kocsi elé. Kísértetiesen, lombtalanul jöttek a mozdulatlan

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

persze kellőleg kihasználni, gyarapodás szempontjából. Kellemetlen kis varangy volt úgy általában mindig, sohasem rokonszenveztem vele túlságosan.

persze kellőleg kihasználni, gyarapodás szempontjából. Kellemetlen kis varangy volt úgy általában mindig, sohasem rokonszenveztem vele túlságosan. WASS ALBERT JÖNNEK! A RÁDIÓ MELLETT ültünk és vártuk a híreket. Sem kezünk, sem agyunk nem foglalkozott semmivel. Csak éppen ültünk és néztünk magunk elé, mint ilyenkor mindig, egy képre, vagy a szőnyeg

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész

Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész Dövényi Nagy Lajos: Állóvíz IX. rész KILENCEDIK FEJEZET Az öreg Balaska igazán várhatott volna még egy napot, s ha már egész télen jó volt neki a kertek alatt a szalmagarádok enyhese, ezen az éjszakán

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG TARTALOM ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG TARTALOM ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem

Részletesebben

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND ELSŐ FEJEZET

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND ELSŐ FEJEZET MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem veszi a

Részletesebben

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI 1 2 Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Egy légtornásznô életregénye Atlantic Press Kiadó Budapest, 2008 3 NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István, 2008 Szerkesztette

Részletesebben

Doktor Dolittle és az állatok

Doktor Dolittle és az állatok HUGH LOFTING Doktor Dolittle és az állatok MESEREGÉNY Fordította Csánk Endre Tartalom I. PUDDLEBY II. AZ ÁLLATOK BESZÉDE III. ÚJABB PÉNZGONDOK IV. ÜZENET AFRIKÁBÓL V. A NAGY UTAZÁS VI. POLINÉZIA ÉS A KIRÁLY

Részletesebben

KÖLCSÖN KINYÍR VISSZA- NYÍR KRIMI REGÉNY

KÖLCSÖN KINYÍR VISSZA- NYÍR KRIMI REGÉNY MARUSKA SOROZAT SZEKERES KATÓ KÖLCSÖN KINYÍR VISSZA- NYÍR KRIMI REGÉNY Csak 16 éven felülieknek ajánlott!! 1 Tilos a kiadványt, vagy annak bármelyik részét Sokszorosítani, információs rendszerben tárolni,

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY MEGJELENÉS ÉVE: 2009 Nagymamám emlékének Első fejezet 1907 nyara Emma elgondolkodva hajolt a kényelmetlen asztalka fölé a félhomályban. Az

Részletesebben

Együtt írt valóság 2010, Feleségek.hu antológia. A váza

Együtt írt valóság 2010, Feleségek.hu antológia. A váza A váza A zöld váza az asztal közepén állt. Épp úgy, mint hét évvel, hét hónappal, vagy hét órával azelőtt friss vízzel töltve, de virág nélkül. A nő egy sarokban ült, onnan figyelte a vázát. Méregette,

Részletesebben

A 19. század második felében, a Vadnyugaton játszódó történet főhőse, Ace Keegan visszaköltözik gyermekkora, egyben családja tragédiájának

A 19. század második felében, a Vadnyugaton játszódó történet főhőse, Ace Keegan visszaköltözik gyermekkora, egyben családja tragédiájának A 19. század második felében, a Vadnyugaton játszódó történet főhőse, Ace Keegan visszaköltözik gyermekkora, egyben családja tragédiájának színhelyére. A nemes lelkű, talpig becsületes emberré érett férfi

Részletesebben