E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I"

Átírás

1 Új évfolyam 53. szám 2003 szeptember - Szent Mihály hava S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Évnyitóra Szeptember hava minden évben elhozza az iskolakezdés izgalmas - félel - metes, vagy nem várt dátumát. Minden iskolásnak az Úr áldását kívánjuk. A következő írás felnőttnek, gyereknek okulására íródott. Okuljunk belőle. Vége a szünidőnek és újra kitárják kapuikat az iskolák. Tudom, hogy ez a legtöbb diák számára nem minősül örömhírnek. A tanulás fárasztó munka, értelmi és akarati erőfeszítést igényel. Ezért segítenek tanáraink, sőt szüleink is, ha elakadunk az ismeretszerzés útján. A mai vasárnapon azzal a kéréssel fordulunk a Szentlélekhez, a tudomány és bölcsesség Lelkéhez, hogy tegye fogékonnyá értelmünket, erősítse meg akaratunkat az új iskolaév sikeres elvégzéséhez. A közelmúltban érdekes hírt olvastam az egyik külföldi újságban. Valami különös nevű tápszert ajánlott, ami fokozza az emberi értelem teljesítőképességét. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy tablettákban szedhetjük be a tudományt és feleslegessé válik a tanulás. A tápszer olyan anyagokat juttat az agyunkba, amelyek fokozzák működését. A Szentlelket sem azért hívjuk segítségül, hogy megszabadítson a tanulás munkájától. A közmondás igazsága itt is érvényesül: Segíts magadon, az Isten is megsegít. Emlékezzünk csak arra, hogy milyen komoly feladattal bízta meg az Úr Jézus apostolait! Menjetek az egész világra és hirdessétek az evangéliumot! Azt azonban megígérte, hogy támogatásukra elküldi a Szentlelket. Ő emlékeztette teendőikre, Ő ajándékozta meg azzal a bátorsággal az apostolokat, hogy akár életüket is kockáztassák Jézus ügyéért. Valami ehhez hasonló segítséget kérünk mi is a Szentlélektől... Juttassa mindig eszünkbe, hogy a tanulás nélkülözhetetlen az emberi életben, és akkor is vállalnunk kell jól felfogott érdekünkben, ha fárasztó munkát igényel. Gyakran mondogatják tanáraink: Ennek a gyereknek van esze, csak hiányzik a szorgalma. Itt és most arra kérjük a Szentlelket, segítsen legyőznünk lustaságunkat, erősítse meg akaratunkat, sokszorozza meg szorgalmunkat. Lelkiismeretünk által szüntelen figyelmeztessen arra a kötelességünkre, hogy becsülettel végezzük iskolai feladatainkat. (folytatása a második oldalon)

2 (folytatás az első oldalról) A nyári szünidőben sokan szépen lebarnultak és többen testsúlyukban is gyarapodtak. Mindezt láthatják szüleitek és tanáraitok. Az már kevésbé ismeretes, hogy vajon lelkiekben, Isten szeretetében növekedtetek-e a nyár folyamán? Itt a mi templomunkban üres en álltak a nektek fenntartott padok. Ennek legfőbb oka abban keresendő, hogy sokan elutaztak és vidéken töltötték a vakáció idejét. Ám én attól is tartok, hogy sokan úgy vélekedtek, a nyári szünidőben az iskolával együtt a templomot is elkerülhetjük. Könnyen megfeledkezünk arról, az igazságról, amely szerint Isten és embertársaink szeretetében nem tarthatunk szünetet. Ha ezen a téren mulasztások terhelik lelki - ismeretünket, őszinte szentgyónással igye - kezzünk jóvátenni! Az új iskolaév kezdetén nemcsak a tankönyvek és füzetek simulnak kezünkben. Szeretettel kell elővennünk hittankönyvünket és a könyvek könyvét: a Szentírást. Lelkiismeretesen járunk a hittanórákra, szeretnénk az új tanévben még jobban megismerni Isten üzenetét és előrehaladni az életszentség útján. Amit az iskolában tanulunk, az elsősorban a földi életre nyújt eligazodást. Amit azonban a hittanórákon tanulunk, annak az örök életben vesszük hasznát. Az iskolában a földi életre, a hittanórán az örök életre készülünk. A Szentírás beszámolója szerint az apostolok imádság közepette hívták, várták és kapták meg a Szentlélek ajándékait. Így történt ez akkor és így történik most is. Ezért kívánja Egyházunk, hogy gyermekei minden vasárnap részt vegyenek a szentmisén. Szomorúan kell megállapítanunk, hogy számos családból csak a gyermekek, esetleg még a nagymama jár szentmisére. Pedig Isten a kedves szülőket is hívja, példájukkal kell gondoskodniuk gyermekeik vallásos neveléséről. Erről jut eszembe egy tanulságos történet. Xavéri Szent Ferenc a távoli Indiában hirdette az evangéliumot. Először a gyermekeket akarta Jézushoz vezetni, hiszen ők az Úr kedvencei. Ez a fáradozása szép sikerrel járt. Kora reggel csengővel járta az utcákat és bekiáltott a házak ablakán: küldjétek hozzám gyermekeiteket, hogy Jézusról beszéljek nekik! A gyerekek hamarosan megszerették a "csengettyűs bá - csit" és napról napra szaporodott hallgatói száma. A lelkiatya kérésére ők lettek Jézus legbuzgóbb apostolai. Odahaza is elbeszél - ték Xavéri Szent Ferenc tanítását és egyre több szülőt sikerült megnyerniük, hogy ők is részt vegyenek a vasárnapi szentmiséken. Mi az akadálya, hogy ti is megtegyétek ugyanezt? Templomunk lelkipásztorának nin - csen ideje és lehetősége, hogy vasárnap reggel minden házba bekopogtasson. Csak a harangszót küldi el maga helyett. Ti azonban, kedves gyermekek, megtehetitek, hogy mint Isten csengettyűsei, szüleiteket is ma - gatokkal hozzátok. Így találkozhatunk egymással Isten nagy családjában, mind - annyiunk üdvösségére, Isten örömére. György Attila Isten mondja: Kérjetek és kaptok. Mit kérsz tehát? Nyisd nagyra szívedet - félre a kicsinyességekkel! Tágítsd nagyra vágyaidat! Nem akárki, hanem a Mindenható szólít fel: Kérj, amit akarsz! Szent Ágoston 2

3 A FÁJDALMAS SZŰZANYA (Szeptember 15) I. Ez az ünnep a XV. században keletkezett, XIII. Benedek pápa 1727-ben az egész egyházra kötelezővé tette, és a Nagypénteket megelőző péntekre helyezte. A második hasonló "hétfájdalmú" ünnepet XI. Ince 1688-ban engedélyezte a szervita szerzetesrendnek, és VII. Pius 1814-ben az egész egyházra kiterjesztette. X. Pius szeptember 3 vasárnapjáról szeptember 15-re helyezte. Hét fájdalom! A hét pálma - a katakombákban a vértanúság jele. Melyik az a hét fájdalom? 1. J é z u s b e m u t a t á s a a t e m p l o m b a n A Szűzanya a kis Jézust felvitte Jeruzsálembe (Lk 2, 22-39). A templom előudvarában az agg Simeon. Kezébe vette a gyermeket: távolba tekintett... Jövendölt! - Az Ószövetségben az elsőszülött fiúgyermeket az Úrnak kellett szentelni, az áldozat: egy pár gerlice, egy pár galamb... Simeon istenfélő halált nem lát, míg az Üdvözítőt meg nem látja. Most bocsásd el Uram, szolgádat (Lk 2, 29). Majd Máriához szól:...és tétetett ez sokak romlására és feltámadására Izraelben és jeléül, melynek ellen mondanak, neked magadnak is tőr fogja átjárni lelkedet. - Jézus élete az ellentmondás jegyében rejlik, és szorosan kapcsolódik Mária szenvedésével... A szenvedés erő; Mária ezért pálmát érdemel! 2. M e n e k ü l é s E g y i p t o m b a (Mt 2, 13-18) Heródes vért szomjazik. Kiadja a parancsot: minden fiú-elsőszülöttet leölni!... Isten angyala parancsot hoz: a szent család Egyiptomba meneküljön. Távol az otthontól - távol idegenben. Dehát ez Isten parancsa! Égi Isten, nem vagy te erősebb Heródesnél? A szent család nem kérdez, nem kutat, nem panaszkodik. Sötét az út! - Isten parancsa! - Ez a futás nem gyáva visszavonulás!... A bátorság Istenben való bizalom... Az Isten sokszor Egyiptomi sötétséget bocsát ránk... Fogjuk meg ilyenkor keményen Isten kezét... Bizalom Istenben és engedelmesség panaszkodás nélkül!... Ez a komoly keresztény élet! 3. Z a r á n d o k ú t fel J e r u z s á l e m b e (Lk 2, 41-50) A 12 éves Jézus ott maradt. - Szó nélkül. Elveszett? Vagy annak hitték... Micsoda fájdalom, ha az édesanya elveszti fiát, ha távol idegenbe szakad!... Ha nem kap tőle levelet! Vagy róla értesítést. - Hol van? - Hogyan van? Él-e? Az anya hazavárja a fogságból fiát... Az anya öntudatosan szenved... A fának is fáj, ha leszakítják a gyümöl - cseit. - A gyümölcs gurul tovább... Három nap múlva megtalálják... Kissé szemrehányólag szól hozzá a Szűzanya. Öntudatos válasz: Nem tudtátok, hogy Atyám dolgában kell lennem? (Lk 2, 50) - Pálmát az erős asszonynak! 4. N a g y p é n t e k: k e r e s z t ú t o n (Lk 23, 26 sk.) Mária nem látta a hozsannát ujjongó tömeg lelkesedését. De látta a halálra fáradt, sápadt Krisztust, nehéz kereszttel a vállán, amikor a vesztőhelyre, a kivégző helyre viszik. (folytatása a negyedik oldalon) 3

4 (folytatás a harmadik oldalról) Még csak nem is viszik. Neki kell cipelnie, vonszolnia a keresztet... Anya és gyermek szemei összetalálkoztak. Légy erős, légy megfeszített anyja, kitaszítottan a keresztúton. - Pálmát a helytállásnak! 5. A k e r e s z t a l a t t á l l M á r i a (Jn 19, 25) A Makkabeusok anyja látta saját szemével hét fiát meghalni (2Mak 7, 1-20). Erős volt! De itt több van, mint a Makkabeusok esetében. A kereszten több van, mint 7 Makkabeus! Véres halál nélkül is megérdemelte a vértanúság pálmáját, mint a mártírok királynője! Krisztus szenvedéstől elgyötörve is meleg szeretettel gondol anyjára: Íme a te Anyád!" (Jn 19, 27). Pálmát a vértanúasszonynak! 6. A k e r e s z t r ő l v a l ó l e v é t e l A véres test a Szűzanya ölében. Ó, ellenség, mit raboltál el tőlem, háború, mitől fosztottál meg!? Szörnyű fájdalom! Egy édesanya édes fiát halva látja... Mária: Ó, világ, mit raboltál el tőlem? - Mária: Ó, bűn, mit vettél el tőlem? 7. J é z u s s í r j á n á l (Jn 19, 25) Idegen sírba kerül! Nem Betlehemben, nem Názáretben! Egy ilyen kép felírása: Gyűlölet ölte meg, szeretet temette el... Kedves Testvérek! A Máter Dolorosa-nak, a fájdalmas, a hétfájdalmú Szűznek szól minden szenvedő köszöntése. Minden ember feléje tárja segítséget kérő kezét. Hiszen minden ember minden nappal közelebb kerül a sírhoz, a halál küszöbéhez. Legkésőbb négy évtizedes földi vándorlás után megjelennek a bajok... Tövisek tűnnek elő a házasságban... Betegségek, csapások csőstül szakadnak ránk... Fekete hajunk megderesedik... Lépésünk lassú lesz és roskatag... Fáradtak leszünk. Terhessé válik már maga az élet... Milyen jó ilyenkor, hogy van Máriánk! Milyen jó, hogy van szent hitünk, amely megtanít, hogyan kell a szenvedést beledolgozni, beleépíteni életünkbe! Hiába, szenvedni emberi sors! Nem az fejti meg a földi élet titkát, aki a szenvedés elől futni akar, hiszen az ilyennek ki kellene mennie a világból -, hanem az, aki értelmet tud adni a szenvedésnek. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát mindennap, vegye fel keresztjét és kövessen engem! (Mt 16, 24) A szenvedés nem a vaksors ökölcsapása, nem a kikerülhetetlen végzet lesújtó karja. A szenvedés fátyla mögül kitűnik mennyei Atyánk áldott arca! Csak észre kell azt venni... Krisztus nemcsak szenvedett, hanem meg is halt érettünk. Azóta a halálnak reménytelen, sötét kapuja felett az örök élet vigasztalásának szent hajnali fénye ragyog. A halál mindennapos dolog. Mint téli hóhullásban a sűrű hópelyhek, úgy hullanak az emberek a sírba szakadatlanul... A Krisztus nélküli ember megrázkódik e gondolatra és szomorú Géniuszt farag, amely füstölgő fáklyáját a földnek fordítja... A hívő ember egészen másképpen, szent bizalommal veszi ezt a nagy realitást, és nem retten vissza a haláltól sem. Amikor ugyanis a halállal bevégződik a földi élet, máris kezdetét veszi egy másik, egy örök élet!... Bánk József 4

5 Mit tanulhat a gyermek? Ha egy gyerek szidalmakban él, megtanulja az ítélkezést. Ha egy gyerek haragban él, megtanulja a harcot. Ha egy gyerek félelemben él, megtanulja a rettegést. Ha egy gyerek szánalomban él, megtanulja az önsajnálatot. Ha egy gyerek gúnyban él, megtanulja a szégyent. Ha egy gyerek féltékenységben él, megtanulja az irigységet. Ha egy gyerek szégyenben él, megtanulja a bűnbánatot. Ha egy gyerek biztatásban él, megtanulja az önbizalmat. Ha egy gyerek megértésben él, megtanulja a türelmet. Ha egy gyerek dicséretben él, megtanulja az önbecsülést. Ha egy gyerek helyeslésben él, megtanulja magát szeretni. Ha egy gyerek elismerésben él, megtanulja, hogy jó, ha célja van. Ha egy gyerek önzetlenségben él, megtanulja az önzetlenséget. Ha egy gyerek tisztességben és őszinteségben él, megtanulja, mi az igazság és a becsület. Ha egy gyerek biztonságban él, megtanulja, hogy bízzon magában és a többiekben. Ha egy gyerek nyugalomban él, megtanulja megtalálni a saját békéjét. A te gyereked miben él? Dorothy Law Nolte 5

6 Sorozatot indítottunk A természet Istenről beszél címmel. A megjelenő írásokkal elsősorban a szü lőknek és a hitoktatóknak kívánunk a segítségére lenni, hogy a növény- és állatvilág konkrét példáival arra késztessék a gyerekeket, hogy ku tassák az isteni alkotás nyomait a természetben. Reggel volt. Felmentem a magaslatra, s azután letekintettem. Mélyen alattam terült el a tó, körülötte emelkedtek a kora reggel fényében a csendes, magas hegyek. Minden olyan tiszta volt. Olyan üde az ég ott fent és oly frissek a fák nemes vonalú koronájukkal. És egész bensőm annyira tele volt tiszta, vidám erővel, hogy úgy tűnt fel, mintha láthatatlan, hangtalan források fakadnának bennem, és mindez világosságba és tágasságba emelkednék fel. Akkor megértettem azt, hogy a szív úgy túláradhat, hogy az ember megáll, felemeli tekintetét, s kitárja karját szélesen, mint egy paténát a végtelen Jóság, a világosság Atyja, az Isten felé, aki maga a Szeretet, és feláldozza neki mindazt, ami körülötte és az ő benső világában mindent meghaladó csendben felduzzadva és ragyogva áll. Úgy kell feltűnnie előtte, mintha minden az ő kezének paténájából emelkednék fel tisztán és szentül. 6 A paténa A gyógyszerész-macska A ház mögötti erdei tisztáson hajba kapott a macska a mérges kígyóval. Mintha nem tudná, milyen veszélynek teszi ki magát, gyanútlanul közeledik a kígyó felé. Az kihasználja "ügyetlenségét", és jól belemar. A macska erre rá se hederít, hanem éppen abban a pillanatban elkapja fejénél a kígyót, és végez vele. Otthagyja az elpusztított állatot, és eltűnik az erdőben. Egy idő után tér vissza, hogy felfalja zsákmányát. Órák telnek el, de a méreg nem hat - a macs ka jóllakva szunyókál, és elégedetten dorombol. Miért nem végzett vele a méreg? Az emberek megállapították, hogy a macska az erdőben olyan fűre vagy különböző fajta füvekre lel, amelyek tökéletesen meggátolják a kígyó mérgének a hatását. Eddig az ember minden erőfeszítése ellenére sem tudott e gyógyfüvek nyomára bukkanni, hogy kombinációjukból a kígyómarás ellen olyan természetes gyógyszert állítson elő, amelyet védőoltás helyett tabletta formájában forgalmazhatna. Így egyetlen gyógy szerész se mérheti magát a "gyógy - s - zerész-macskához". A macska bizonyára nem tanult gyógyszerészetet. Ezt állíthatjuk, mivel ezt a bölcsességet nem tanítják egyetlenegy gyógy szerészeti karon sem. Különös, hogy ilyen szaktudással a macska nem pró bálkozik egyéb orvosság feltalálásával. Ő egyszerűen nincs is tudatában, mit miért tesz, de úgy tesz, mintha igen bölcs volna. Ha a természet el tudna gondol - kozni a történteken, azt mondhatnánk, hogy Ő viselt gondot a macskára. Zivko Kustic Milyen szellemi magaslaton is állt egykor Krisztus és mutatta be szeretetét, lüktető életét, mint teljesen elégő áldozatot a mennyei Atyának! Azon a magaslaton, amelynek előfoka volt a Mória hegye, amelyen Ábrahám mutatta be áldozatát.és előtte ismét az a hely, ahol a királyi pap a maga engesztelő áldozatát ajánlotta fel. És ismét az a hely, ahol az ősidőkben Ábel ajándéka szállt tisztán az égbe. Ez a magasság szüntelenül az ég felé tör. Mindig kitárva az isteni kéz, folytonosan száll föl belőle az áldozat, amikor a pap - vagy nem is ő, mert hiszen az ember csak haszontalan eszköz - az oltárnál áll és kiterjesztett kezeivel felemeli a kehelytányért, a paténát a fehér kenyérrel. "Fogadd el, ó szent Atya, mindenható örök Isten ezt a szeplőtelen áldozatot, amelyet én, méltatlan szolgád ajánlok föl Neked, az én élő és igaz Istenemnek, megszámlálhatatlan bűneimért, sértéseimért és hanyagságaimért, és az összes körülállókért, hogy nekem és nekik is üdvös - ségünkre váljék, az örök életre." Romano Guardini

7 Szent Kereszt Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a legfölségesebb szeretetjelet Reményik Sándor gyönyörű versével köszöntjük. A kereszt fogantatása A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben A Libanonra szállott. A Libanon csúcsán egy cédrus állott. Törzse obeliszk, feje korona. A Szentlélek ráharsogott: Te fa! Máriától, a Szűztől most jövök, Csirázik immár az Isten fia, És áldott ő az asszonyok között. Most rajtad a sor: ím, vihar-kezemmel Megáldalak: légy terhes a kereszttel! Légy te is áldott minden fák között, Érezd, hogy nő benned a feszület, Éveid: a Megváltó évei, Míg utatok egykor összevezet. Rajtad csorogjon végig Krisztus vére, Kidöntve majd magányod vadonából, Állítsanak a világ közepébe. Ott állj majd minden árva faluvégen, Ott függj a cellák kietlen falán, Ős-fádnak ezer apró másaképpen. Forgácsolódj szét millió darabra, A Szabadító tekintsen le rólad Millió megbilincselt életrabra. A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben Tovazúgott a Libanon felett, Zúgásában ezer fa reszketett, Ordító erdőn ment harsogva át, Csak egy fa értette meg a szavát, - Lehajlott óriási koronája: Kereszt-sorsának megadta magát. Kolozsvár, március 1. 7

8 MAGUNKRÓL MAGUNKNAK 8 A szent keresztségben részesült: - Székely Tamás, Nagy Hilda Mária. (Szt. József plébánia) Szentségi házasságot kötöttek: - Nechifor Costel Liviu - Majos Réka, Deregán György Mihály - Kajcsa Szélia, Bokor István - Kádár Ildikó, Szász József Attila - Bara Mária. (Szt. József plébánia) Az Úr hazahívta: - Bocsárdi Gabriella, Szabó Lajos, Nagy Olga, Német Fábián, Benedic Andrei. (Szt. József plébánia) Irgalmas Jézus, adj nekik örök nyugodalmat! - A kudarc legfontosabb okai az imádság elhanyagolásában és az őszinteség hiányá - ban keresendők. Ezért van szükség arra, hogy mindannyian teljes őszinteséggel önvizsgálatot tartsunk. Teréz anya - Ha ima közben akaratlanul szórakozott vagy, csak nyugodtan folytasd. Szent Pió atya - Ha már sehogysem megy az imádság, legalább szerezzünk másnak örömöt! Ez a legjobb imádság. Szomorúságunkkal elta - karjuk embertársaink előtt Isten arcát. Boros László Lapunk megjelenését a támogatta! A részegekért Én Uram és Istenem! Adj a részegeseknek olyan tiszta szemet, mely képes meglátni az italban megbúvó rosszat. Rázd fel őket, hogy észre vegyék, mekkora rombolást visznek véghez önmagukban és családjukban, otthonukban és munkájukban. Józanítsd ki őket, ó, Uram, hogy felismerhessék: a te szereteted és együttérzésed sokkal nagyobb örömet, sokkal gazdagabb életet biztosít, mint akárhány üveg szeszes ital. Teréz anya imája Kegyelmes Érsek atyánk f.év augusztus 1-től új segédlelkészt nevezett ki plébá - niánkra Vass Nimród személyében szeptember 8- án szüle tett Nyárádreme tén, pap pá szen telték a Gyulafehérvári Székesegyházban július 20-án. Első állomáshelye a boldog emlékű Isten szolgája Márton Áron püspök úr szülőfaluja, Csíkszentdomokos volt. Onnan küldte hozzánk Érsek atyánk, hogy szolgálja Isten népét. Isten hozta, s érezze jól magát egyház köz ségünkben. Munkáját tegye gyümölcsözővé az Úr!

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I Új évfolyam 150. szám 2011 október S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ www.katolikussepsi.ro Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya Szent István király felajánlása óta nagyaszszonyunknak tiszteljük

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december. Adventi lelkinap - 7. oldal

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december. Adventi lelkinap - 7. oldal CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december Mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk! Adventi lelkinap - 7. oldal Helytörténet Marics József (Berzence):

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Októberi rózsafüzér

EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Októberi rózsafüzér Új évfolyam 102. szám 2007 október - Mindszent hava S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Októberi rózsafüzér Ismét ránk köszönt október. Május után a másik kedves Mária-hónap, amikor a hívő

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. (Jn 16,12-13) Szent XXIII. János pápa: Ó Vigasztaló Szentlélek,

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1999. nov.-dec. IV/ 6. szám Ára: 120,- Ft Máriaremete kegykép Szabadíts meg a gonosz kísértõtõl! A Te hûséged nem fogyatkozik, mennyei Atyánk, bár mi feledünk gyakran

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2003. jan. febr. VIII/1. szám Ára: 175,- Ft Turbék kegykép Magasztald a te Istenedet! Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsõítés! Az

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 7. A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe A kereszt jele hitünk színtézise, mert

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március NAGYBÖJT-2015 A MEGSZENTELT ÉLET ÉVÉBEN március 1. Nagyböjt 2. vasárnapja JTer 22,1-2.9a.10-13.15-18; Róm 8,31b-34;

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

MIÉRT IMÁDKOZZUK A RÓZSAFÜZÉRT

MIÉRT IMÁDKOZZUK A RÓZSAFÜZÉRT MIÉRT IMÁDKOZZUK A RÓZSAFÜZÉRT RÓZSAFÜZÉR Tartalom 1/ Elõszó helyett 2/Azoknak, akik keresnek és még bizonytalanok 3/ Akik csak kritizálni akarnak, azoknak ezek a sorok válaszolnak 4/ Ima azért,hogy mások

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXII. évfolyam 2. szám Tartalom Az irgalmasság, a harmadik évezred fénysugara az emberiségnek...1 Szűz Mária húsvétja...2

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben