A MONORI ÉS DABASI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK ENERGIAGAZDÁLKODÁSI KIEGÉSZÍTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MONORI ÉS DABASI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK ENERGIAGAZDÁLKODÁSI KIEGÉSZÍTÉSE"

Átírás

1 Készült a Monori és a Dabasi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás megbízásából A MONORI ÉS DABASI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK ENERGIAGAZDÁLKODÁSI KIEGÉSZÍTÉSE HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS PROGRAMJAVASLAT VITAANYAG: helyzetértékelés és előzetes programjavaslat a Kistérségi Területfejlesztési Társulások tagjai számára az energiagazdálkodási programrésszeal kiegészített Környezetvédelmi Program megalapozásához Budapest, augusztushó DHV Magyarország Kft Budapest, Váci út 45/B Tel: , Fax:

2 TARTALOMJEGYZÉK 2 1. Bevezetés A kistérségek fejlesztésének környezetvédelmi és energetikai összefüggései A Monori és Dabasi kistérség legfontosabb energetikai feladatai Az energetikai helyzet általános áttekintése Magyarország energiaellátási helyzete A Monori és a Dabasi kistérség energiaellátási helyzete Villamosenergia Földgáz Egyéb energiahordozók Energiatakarékossági potenciál felmérése A Monori és Dabasi kistérség önkormányzati energiagazdálkodási kérdései Lakossági energiatakarékosság Megújuló energiaforrások használata Napenergia hasznosítás Biomassza energetikai hasznosítása Kommunális hulladékgazdálkodás Környezeti elemek védelme, hatótényezők és hatások Levegőtisztaság-védelem Zaj és rezgésvédelem Föld- és vízvédelem A táj- és természet védelem A települési és épített környezet védelme... 40

3 A MONORI ÉS A DABASI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK ENERGIAGAZDÁLKODÁSI KIEGÉSZÍTÉSE 3 1. Bevezetés A Monori és a Dabasi kistérség környezeti állapotával, a környezetvédelem térségi összefüggéseivel többször is foglalkoztak a kistérségi társulási ülések. A dabasi Ország Közepe Kistérség 1999-ben elfogadott ffejlesztési koncepciója (PESTTERV, 1999.) előírja a környezetvédelmi program készítését, melyet a monori kistérségre is kiterjesztettekésre került. A környezetvédelmi program kidolgozására a Monori ONORI és a Dabasi Kistérségi Területfejlesztési Társulások ÉS A DABASI KISTÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS közösen benyújtott pályázatával elnyert Környezetvédelmi Alap Céltámogatás adott lehetőséget, mely az elkészült anyag energetikai résszel történő kiegészítését is támogatta. A környezetvédelmi kérdések megoldása ugyanis elválaszthatatlan az energetikai kérdések megfelelő kezelése nélkül. Az elkészült tanulmány elősegítette a két kistérség környezet- és természetvédelmi kérdéseinek feladatainak megfelelő kezelését. E tanulmány azonban, de ez nem tekinthető lehet lezárt koncepciónak, hiszen a követelmények elvárási szintje folyamatosan és erőteljesen emelkedik, az értékek megőrzése, a károsító tényezők mérséklése, sőt a fenntartható fejlődés követelménye nemcsak a globális, hanem a térségi, így a nagy- és kistérségi feladatok terén is tudatos és előrelátó tervezést és gyakran egészen új megoldásokat követel. Az EU jogharmonizáció, az alapvető közösségi jogszabályok, irányelvek átvétele a csatlakozás feltétele. Ugyanazon kérdésekre néhány éven belül merőben más szemléletű válaszokat kell adni. A környezetvédelem és az energetika közös területe a hulladékok kezelése, a hulladékgazdálkodás. A jelen vizsgálathoz alapul szolgáló tanulmány az 1996-ban életbelépett évi LIII. sz. környezetvédelmi törvény alapján született meg. Az időközben életbelépett évi XLIII. számú, a hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapvetően új helyzetet teremtett ezen a minden érintett önkormányzat által kiemelt fontosságúnak nyilvánított területen. Ebben a kérdéskörben különösen igaz, hogy a települések közötti együttműködés, a kistérség egészét érintő megoldások lehetnek célravezetőek. A hulladékok ártalmatlanításánál eddig alkalmazott tüneti kezelés helyett a valódi megoldások nyernek teret, olyanok, melyek alapvetően új lehetőségeket nyitnak a helyi energiaforrások biztosítására, és a súlyos környezeti kockázatok csökkentését is lehetővé teszik. A két kistérség a néhány éven belül várható EU csatlakozás következtében, kedvező fekvésénél fogva soha nem látott gazdasági, társadalmi fejlődés előtt áll. E fejlődést nem akadályozhatja energiahiány. Alapvető követelmény a minden energiahordozóra kiterjedő folyamatos és biztonságos energiaellátás. Az ellátásbiztonság országos, sőt európai szintű feladat. Az energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások hasznosítása terén ugyanakkor éppen a helyi és kistérségi feladatmegoldások kerülnek előtérbe. Egyik sem nélkülözheti a másikat. A globális klímaváltozás megelőzése

4 4 érdekében a kistérségek is tehetnek lépéseket azzal, hogy a fosszilis energiahordozók helyett a megújuló energiaforrások használatba vételét valósítják meg. A fenntartható fejlődés követelményének érvényesítése minden cselekvési szinten egyenrangú feleket feltételez. Az energetika által okozott globális, országhatárokon átnyúló és lokális környezeti ártalmak összefüggnek egymással. Az adott településnek vagy kistérségnek is pontosan meghatározható feladatai vannak az ártalmak csökkentése területén. A környezetvédelem, a természetvédelem, az épített környezet, az egészség és a lakótér állapotának védelme, a jelenlegi, esetenként igen rossz helyzet megváltoztatása mindenki érdeke, és éppen az ott lakók, a helyi önkormányzatok és nem utolsósorban a kistérségi társulások tehetnek érte a legtöbbet. Az eddig elkészült kistérségfejlesztési koncepciók a táj-, természet- és környezetvédelem kérdését kulcskérdésnek tekintették, hiszen a kistérség természeti kincsei, arculatának értékei, a kialakítás alatt lévő minőségi lakókörnyezet vonzerőt jelentenek mind a gazdaság, mind a turisztika tekintetében, és nagyban hozzájárulnak a térség felértékelődéséhez. Az energetikai fejezet, mely főleg az energia-ellátás kérdéseivel, a takarékosság elvének érvényesítésével, az igen értékessé váló megújuló energetikai potenciál fokozatos használatba vételével foglalkozik, a kistérségfejlesztési koncepció fontos részévé válhat. 2. A kistérségek fejlesztésének környezetvédelmi és energetikai összefüggései A kistérségfejlesztési koncepciók, valamint a kistérségek környezeti állapotára vonatkozó vizsgálatok a környezetvédelmi program prioritásait a következőképpen fogalmazták meg: A meglevő és potenciális szennyeződések, ill. károsodások elhárítása, A környezeti közbiztonság megteremtése, A szilárd kommunális hulladékok ártalmatlanítása, A meglevő környezeti értékek védelme, A táji természeti örökség megőrzése, értékességének tudatosítása, A károsodott részek rehabilitációja. Mindezek a prioritások energetikai összefüggésekkel is rendelkeznek. A környezetvédelmi alaptanulmány elkészítésénél minden környezeti elemre és környezetvédelmi szakágra kiterjedő részletes vizsgálatokat és helyzetértékelést végeztek. Ezt követően kerültek meghatározásra azok a konkrét feladatok, melyek megoldására - a hatóságok kötelezettek, - a helyhatóságok intézkedési joggal rendelkeznek, - a társadalmi szerveződések igazi feladatokat vállalhatnak, - a lakosság aktív támogatása elérhető, hiszen tevékenyen részt vehet az életét, körülményeit alapvetően meghatározó lakókörnyezet egészségessé, vonzóvá, élhetővé alakításában. A feladatok megfogalmazását az energetika környezeti összefüggéseit figyelembe véve egészítettük ki. A konkrét feladatok, melyek megoldása szükséges: Minőségi ivóvízellátás,

5 5 A kommunális szennyvízkezelés megoldása (mechanikai és biológiai), Az ivóvízhálózat és a szennyvíz-csatornahálózat teljes lakott területi kiépítése, A tisztított szennyvíz megfelelő elvezetése, hasznosítása, A csatornahálózatra történő kötelező lakossági rákötés, Felszíni és felszín alatti vizek védelme, Korszerű hulladékgazdálkodás bevezetése, Szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékkezelés teljes körű megoldása, a hulladékok energia-tartalmának hasznosítása, A regionális hulladéklerakók megfelelő kezelése, ártalmatlanítása, rehabilitációja, Az illegális hulladéklerakás felszámolása (szankciók), Mezőgazdasági hulladékok energetikai hasznosítása, Települési környezet rendezetté tétele, az igényesség ösztönzése, A csapadékvíz elvezetése, hasznosítása (kistérségi program keretében), Az ipari tevékenységek szigorú ellenőrzése annak érdekében, hogy a környezetet terhelő hatások mérséklődjenek, a káros emissziók megszűnjenek, hulladékmentes vagy hulladékszegény technológiák kerüljenek alkalmazásra. A helyi szabályok szigorúbb betartatása, Szilárd burkolatú belterületi úthálózat teljes kiépítése, Építési előírások betartásának megkövetelése, hővédelmi követelmények érvényesítése, A lakossági energiatakarékosság támogatása, M5 autópálya, 4. sz. főút, 50. sz. út zajkibocsátásának és légszennyezésének csökkentése, A külterületi helyi úthálózat javítása (lehetőleg pormentesítése, homokmegkötés) A tervezett települési elkerülő utak megépítése, Kerékpárutak építése, Külterületi terület-felhasználás rendezése, a növényi, állat- és rovarkárosítók visszaszorítása, Belvízelvezetés, Talajpusztulás, parlagterületek gyomosodásának megállítása, energetikai növénytermesztés, Erdők fogyásának megállítása, szigorúbb erdőgazdálkodás, telepítés, Magánkézben lévő erdők megfelelő kezelése, Értékes mezőgazdasági területek beépítésének megakadályozása, Táj-, természet-, klímavédelem, A megmaradt értékes természeti állapotú területek megóvása, Közgondolkodás formálása, A lakosság érdemi tájékoztatása, tudatformálása, bevonása a döntések előkészítésébe, a feladatok megoldásába, A környezeti kultúra általános emelése Valamennyi felsorolt feladat megoldása fontos és szükséges. A két kistérségnek felkészültnek kell lennie arra, hogy a közeljövő intenzív területfejlesztési lehetőségeit minél nagyobb mértékben kiaknázza. A változások során

6 6 folyamatosan érvényesíteniük kell a fő környezet- és természetvédelmi követelményeket, a meglévő környezeti és táji értékek megőrzésének, az energiaigények maradéktalan kielégítésének, a fenntartható fejlődés kívánalmai szerint a kistérségi és helyi megújuló energetikai potenciál növekvő hasznosításának követelményét. A hulladékgazdálkodásnak elő kell segítenie az önálló energia-ellátást és a talajerő-utánpótlás korszerű megoldását. (A legnagyobb mennyiségben használt nitrogén műtrágyák földgázból készülnek.) A prioritások érvényre jutása, a célok megvalósítása érdekében a környezetvédelmi anyag és az energetikai kiegészítés is előfeltételnek tekinti a környezeti nevelés és a környezeti tudatformálás színvonalának jelentős emelését. 3. A Monori és Dabasi kistérség legfontosabb energetikai feladatai Az energetikai feladatok megoldásánál - a környezetvédelemmel összhangban - az alábbi prioritásokat kell figyelembe venni: A két kistérség energiaellátási biztonságának megőrzése, az igények változásához illeszkedő folyamatos fejlesztés. A lakosság, a közintézmények, a vállalkozások, az oktatási, egészségügyi, sport-, szabadidős, kulturális, stb. intézmények folyamatos és biztonságos ellátása mindazon energiahordozókkal, energetikai szolgáltatásokkal, amelyekre azoknak szükségük és valódi igényük van. Megfelelés az energiatakarékossági követelményeknek, a véges készletek megóvása, a fenntartható fejlődés követelményének. A helyi megújuló energiaforrások minél nagyobb mértékű hasznosítása. Folyamatos képzés, a lakosság, a vállalkozások energia- és környezet-tudatának formálása. Az energia- és környezettudatosság folyamatos fejlesztése, a kulturáltság minden területen való emelése. A megvalósításhoz meg kell határozni a megoldás módját, a megoldási szinteket, a felelőségi köröket és az anyagi feltételek megteremtésének módját. Az anyagi feltételek megteremtésének feladata tűnik a legnehezebbnek, de ehhez figyelembe kell venni a következőket: A feladatok egy részének elvégzése szinte semmilyen pénzügyi forrás bevonását nem igényli. A civil szervezetek, a lakosság aktivitásával ezek a kérdések megoldhatók, és a kialakult kedvező helyzet folyamatosan fenntartható. A feladatok másik részének elvégzéséhez rendelkezésre állnak az anyagi feltételek, csak gondosabb előkészítéssel, jobb szervezéssel, az önkormányzatok aktivitásával, hatékony civil kontrollal, a minőségi követelmények maradéktalan érvényesítésével kell a feladatok megoldását elősegíteni. A feladatok harmadik része valóban jelentős anyagi ráfordítást igényel, de a szükséges összeg előteremtésére megvan a lehetőség. A lehetőségek ma már igen sokrétűek. Hazai és nemzetközi pályázatok útján, szponzorok felkutatásával, vállalkozások indításával, működőtőke bevonásával, a lakosság

7 7 anyagi hozzájárulásával hatalmas tőke koncentrálható a két kistérségre. Ezen a téren éppen a kistérségi önkormányzati társulások tehetik a legtöbbet. Az energetikai célok megvalósításához rendelkezésre álló pénzügyi alapok: Hazai: Német szénsegély hitelkonstrukció, Energiatakarékossági Hitelprogram - önkormányzati közintézményi alprogram - távhő-rekonstrukciós alprogram Energiatakarékossági Forgóalap (Phare, EBRD, EIB) Panelhitel, Garanciaalap, Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat, Széchenyi Terv különböző fejlesztés-támogató programjai Széchenyi Terv energetikai programjai Magánvállalkozási alapok, melyek harmadik feles finanszírozásban, vagy még inkább ún. ESCO formában érhetők el. Külföldi: Európai Uniós programok SAVE II. az energiahatékonyság javításáért ALTENER program a megújuló energia cselekvési programok, privát és közberuházások ösztönzésére THERMIE program, műszaki fejlesztés az energiafelhasználás racionalizálására SYNERGY program különböző energetikai programok kidolgozásához UNDP program megújuló használat elősegítésére USAID programok Különböző országok kétoldalú támogatási programjai A támogatási lehetőségek igen kedvezőek, sokrétűek, de gyakran változnak. A létrejövő energia ügynökség fontos feladata kell legyen a fejlesztési igények összegyűjtése, műszaki előkészítése, a pályázati lehetőségek folyamatos felkutatása, a követelmények pontos megismerése, a pályázatok benyújtása, majd a megvalósítás felügyelete, az elszámolás előírás szerinti elvégzésének támogatása. 4. Az energetikai helyzet általános áttekintése A kistérségek energetikai helyzete nem vizsgálható az általános összefüggések ismerete nélkül. A világ energiafelhasználása egyre növekszik, de az energiahordozó-felhasználás szerkezete is folyamatosan változik. Ma még meghatározóak a fosszilis energiahordozók, melyek készletei vészesen fogynak. A világ kőolajkészletei mintegy 40 évre elegendők, a gázkészletek mintegy 70 évre. A legnagyobb a szénkészletek mennyisége, de a jelenlegi fogyasztás alapján ez is csak mintegy 200 évre elegendő. A fejlődő országokban a szén áll leginkább rendelkezésre, fejlődésükhöz növekvő

8 8 mennyiséget kell felhasználniuk, ugyanakkor a széntüzelésnek van a legkárosabb hatása bolygónk klímájára.

9 9 A világ energiahordozó-felhasználásának arányaiban bekövetkezett változások (%) Energiahordozó Változás Kőolaj 47,3 38,7-8,6 Földgáz 17,5 21,3 + 4,8 Szén 28,9 25,5-3,4 Atomenergia 0,4 6,4 + 6,0 Megújuló 5,9 8,1 + 2,2 Összesen 100,0 100, ben a világ energiafelhasználása 4800 Mtoe volt (millió tonna olajegyenérték, valamennyi energiahordozó olaj egyenértékre történő átszámításával), mely 1995-re 8000 Mtoe értékre növekedett. Ez összességében 60%-os növekedést jelent annak ellenére, hogy a legnagyobb fogyasztással bíró fejlett országokban alapvetően új szemlélet alakult ki: előtérbe került az energiahatékonyság, a készletek megóvásának fontossága, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés biztosítása. Az 1974-es olajválság, illetve a környezetvédelem fontosságának tudatosodása hatására átrendeződés következett be az energiahordozó-arányokban. Az olaj ugyan megőrizte vezető szerepét, de aránya jelentősen csökkent. A sokkal tisztább földgáz aránya számottevően növekedett, kezdi átvenni a vezető szerepet. A világ földgáz-termelése az közötti időszakban megkétszereződött, 1120 milliárd m3-ről 2300 milliárd m3-re növekedett. Mint említettük, a széntüzelés okozza a legjelentősebb környezetszennyezést. Az elmúlt néhány évtizedben a por, a korom, a kéndioxid, a nitrogénoxidok és egyéb káros anyagok több fejlett országban egészségkárosodást, savas esőket, az erdők és az épített környezet pusztulását okozták. Ennek csökkentése érdekében egyrészt más energiahordozóra tértek át (Anglia, Németország, Csehország), másrészt kedvező változások következtek be a szén felhasználásának technológiájában és a füstgáztisztításban. A súlyos anyagi terhekkel járó füstgáztisztítási technológiák jelentősen csökkentették a káros hatásokat, a felhasználás hatékonysága emelkedett. A világ szénfelhasználásának arányában ennek ellenére még nem következett be számottevő csökkenés, és bizonyos, hogy a szénfelhasználás a Föld energiamérlegében még hosszú ideig fontos szerepet fog betölteni. Egyértelmű, hogy elsősorban a szén más energiahordozóval történő helyettesítését kell elérni. A klímaváltozást okozó széndioxid károsító hatása miatt - melyet csak az utóbbi időben kezd érzékelni és elszenvedni a Föld élővilága a kevéssé vagy egyáltalán nem szennyező energiaforrások (megújuló energiaforrások) használata kell előtérbe kerüljön. Az atomenergia termelése a Föld klímájára nézve semmilyen káros következménnyel nem jár, ez az egyetlen energiahordozó, amely nem a nap energiájából keletkezett. A csernobili tragédia azonban az atomenergia felhasználásának előretörését drasztikusan korlátozta annak ellenére, hogy a szigorú ellenőrzés és a biztonságtechnikai előírások megszigorítása az atomenergia termelését a legbiztonságosabb energiatermelési móddá tette. Számos európai ország drasztikus intézkedéseket hozott az atomerőművek működése ellen, az atomenergia-termelés fokozatos visszaszorítását tervezik. Az utóbbi időben azonban az atomenergia szerepének újraértékelődése is tapasztalható.

10 10 A fúziós reaktorok jelentenék az energiakérdés teljesen újszerű megoldását, de a technikai nehézségeket a növekvő anyagi ráfordítások ellenére még nem sikerült leküzdeni. A megújuló energiahordozók aránya az elmúlt 30 évben nem nőtt olyan mértékben, mint ahogy azt tervezték. Ennek oka az aránytalanul magas tőkeigényesség. A növekedés is elsősorban a vízenergia felhasználása terén következett be, és nem a kívánatosabb egyéb technológiák alkalmazásában. A legfontosabbnak tekintett megújuló energiaforrások a nap, a szél és a biomassza. A Föld két legtisztább energiaforrása a napenergia és az abból keletkező szélenergia. Végső soron a jelenleg használt fosszilis energiahordozók mind a napenergiából keletkeztek, és évek százmilliói során halmozódtak fel. A napenergia jelenleg is szinte korlátlanul rendelkezésre áll, de a hősűrűsége sajnos alacsony, ezért a hasznosítás még aránytalanul nagy költségekkel jár. Az értékes és újra nem képződő fosszilis energiahordozókkal folyó rablógazdálkodás tényét ma már szinte mindenki felismerte. A szűkös forrásokat meg kell őrizni a következő nemzedékek számára. A helyzet azonban a most élők számára is elfogadhatatlan. A Föld lakosságának 75%-a mindössze az összes energiafelhasználás 20%-ából részesedik. Ráadásul mintegy 2 milliárd embernek gyakorlatilag nincs részesedése ebből a kincsből. Ezek az arányok már a közeljövőre nézve is súlyos veszélyt hordoznak magukban. Látható, hogy az emberiség többségének valószínűleg soha nem lesz lehetősége a fejlett országokra jellemző mértékű energiafelhasználásra, az ez utóbbi országokban kialakult életmód követésére. A világ energiafelhasználásában döntő súllyal megjelenő fejlett országok az első olajválság után intenzív takarékossági intézkedéseket vezettek be, és új technológiák alkalmazását kezdték meg. A 80-as években a környezetvédelmi, a 90-es években a globális természeti veszélyek tudatosodása után értékes nemzetközi egyezmények születtek. Ezek a változások olyan eredményre vezettek, hogy a fejlett országok gazdasági növekedése változatlan, de lehetőleg csökkenő fosszilis energiahordozófelhasználással folytatódhat. Ez azonban még nem elég - nyilvánvaló, hogy csak szigorú takarékossággal és a megújuló energiahordozók arányának növelésével lehet a súlyos veszélyeket csökkenteni. (Sajnálatos módon éppen az Egyesült Államok energiapolitikája nem tekinthető előrelátónak a klímaváltozás és a fenntartható fejlődés tekintetében.) A világ energiaigénye a XXI. század közepére várhatóan megkétszereződik, annak ellenére, hogy a fosszilis energiahordozók energetikai célú felhasználása veszélyezteti az ökológiai egyensúlyt, az emberiséget, végső soron az egész földi élővilágot. Példaként következzék néhány adat: Az energiahordozók eltüzelésénél keletkező széndioxid mennyisége: Energiahordozó Fűtőérték MJ/kg, MJ/m3 Keletkező kg CO2/ Kg eh. Barnaszén 14 4,759 tüzelőolaj 42 3,173 földgáz 34 1,975 tűzifa 19 - biomassza

11 11 Láthatóan jelentős különbségek mutatkoznak az egyes energiahordozók eltüzelésénél keletkező széndioxid mennyiségében, nem is beszélve a különösen szennyező kéndioxidról, mely sem a földgáznál, sem a megújulóknál nem keletkezik. A biomassza eltüzelésekor is keletkezik széndioxid, de az a növény által fotoszintézis útján megkötött széndioxid újbóli felszabadítását jelenti, tehát a széndioxid mennyisége ezzel nem növekszik, csak rövid idejű körforgásban van. 5. Magyarország energiaellátási helyzete Magyarország összes energiafelhasználása 1987-ben 1356 PJ, azaz 32,3 Mtoe volt. Az energiafelhasználás az 1993-as mélypont után emelkedni kezdett, de 2000-ben még mindig csak 1039 PJ-t, azaz 24,7 Mtoe-et ért el. Villamosenergia-felhasználásunk ben 40,7 TWh volt, míg 2000-ben csak 38,3 TWh, melyből a paksi atomerőmű termelése több mint 40%-ot tesz ki. Az energiahordozó-import aránya nagyon jelentős, jelenleg több mint 70% (ez a paksi erőmű fűtőelemeinek importját is magában foglalja.) A magas importarány ellenére az ország energiaellátása kiegyensúlyozott, és a veszélyt jelentő egyirányú energiaimport feloldása is kedvezőbb képet mutat. Az összes energiafelhasználásban a földgáz átvette a vezető szerepet, aránya meghaladja a 40%-ot. A mintegy 4 millió magyar háztartás több mint 60 százaléka már földgázfogyasztó. Ez Európában Hollandia mellett a legmagasabb arányt jelenti. A lakossági fogyasztás időjárásfüggő. A téli legnagyobb napi fogyasztás hatszorosa a nyári legalacsonyabb napi fogyasztásnak. Az importgáz átvétele - a gázmezők védelme és a hatalmas ráfordítások megtérülése érdekében - minden napon azonos mennyiséggel lehetséges. Az át nem vett mennyiséget is ki kell fizetni. A nyári időszakban fel nem használt mennyiséget ezért el kell tárolni télre. Az évszaktól függő fogyasztási mód tehát nagyon költséges földalatti földgáztároló kapacitás kiépítését teszi szükségessé, ráadásul a gáz betárolása és kivétele is többletköltséggel jár. Magyarországon a lakossági gázár politikai okokból manipulált, időnként a vételi árnál is alacsonyabb. Mindez csak a MOL Rt.-re gyakorolt állami kényszerrel és csak átmenetileg finanszírozható. A földgáz az ország energiaellátásában a jövőben is meghatározó szerepet fog játszani, felhasználása mennyiségében és arányában is növekedni fog. A hazai termelési lehetőségek beszűkülése miatt az import mennyisége folyamatosan növekszik, ezzel az ellátási kockázat is nagyobb. Az ellátás most is elsősorban orosz gáz importjára alapul, de már kiépült és működik az EU összeköttetés is, mely az Északi-tengeri forrásokból nyerhető gáz vásárlását is lehetővé teszi. A földgázfelhasználás ágazatonkénti megoszlását, valamint az évi földgázforrás és felhasználás folyamatábráját az 1. melléklet tartalmazza. A belföldi értékesítés két alapvető módon történik. A szállítóvezetéki nagyfogyasztóknak közvetlenül a MOL Rt. végzi az értékesítést, míg a többi fogyasztó az engedéllyel rendelkező területileg illetékes gázszolgáltató társaságokon keresztül férhet hozzá a földgázhoz. Az engedély kizárólagos szolgáltatói jogot biztosít, az adott település az engedélyben nevesítve van. A nagynyomású gázszállító vezetékről a gázátadó állomásokon keresztül történik meg a gáz átadása a szolgáltató részére.

12 12 A villamosenergia-ellátásban a hazai erőművek termelése a meghatározó, az import arány jelenleg nem éri el a 10%-ot. Az import most is Keletről érkezik. A magyar villamosenergia-hálózat szervesen összekapcsolódott az EU hálózatával től teljes jogú tagjai lettünk a nyugat-európai villamosenergia-rendszernek, az UCTE-nek ben a magyar villamosenergia-rendszer erőművei által felhasznált energiahordozók az alábbiak voltak: barnaszén 9,3%, lignit 14,2%, feketeszén 2,3%, szén összesen 25,8%, fűtőolaj 12,4%, földgáz 20,1%, fosszilis energiahordozók összesen 58,3%, vízenergia 0,5%, atomenergia 41,2%. Az összes tüzelőanyagfelhasználás 386,5 PJ volt. Az erőművi villamosenergia-előállítás hatásfoka 30-35%. A villamosenergia-rendszerben a hálózati veszteség mértéke 5%. A villamosenergiamegtakarítás azért különösen fontos, mert háromszor annyi fosszilis energiahordozót és annak elégetéséből származó légszennyező anyagot takaríthatunk meg vele. A magyar villamosenergia-rendszer évi termelési és fogyasztási folyamatábráját a 2. melléklet tartalmazza. Az összes villamosenergia-átvétel GWh. Ebből a lakosság GWh-t használt fel. A villamosenergia iparág forgalma 2000-ben elérte az 500 milliárd Ft-ot, a fogyasztók száma pedig az 5 milliót. A vizsgált önkormányzatokat érintő különböző célú villamosenergia-felhasználás arányai az alábbiak: - lakossági felhasználás 27,6%, - kereskedelem és szolgáltatás 6,5%, - közvilágítás 1,5%, - közösségi felhasználás 3,7%, - szállítás és hírközlés 5%, - szabálytalan áramvételezés 0,5%. A vezetékes ellátások természetes monopóliumok, azaz a verseny korlátozott, hiszen csak egy hálózat építhető ki. Ez magában rejti a fogyasztó kiszolgáltatottságának lehetőségét mind az ellátásbiztonság, mind a szolgáltatási ár tekintetében. A hatályos jogszabályok alapján létrejött a Magyar Energia Hivatal, mely mint önálló hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv ellátja a villamos- és gázenergia-ágazat szabályozásának és hatósági felügyeletének feladatait, továbbá az árszabályozást és a fogyasztóvédelmet, őrködik a törvényi előírások betartása felett. A Hivatal és a fogyasztóvédelmi szervezetek biztosítják, hogy a fogyasztók ellátása diszkriminációmentes legyen, és érdekeik érvényesüljenek. Az EU-csatlakozás jegyében a magyar energetika is újabb átalakulás előtt áll. A liberalizáció Magyarországon január 1-én kezdődik, először a villamosenergiaellátás területén, majd rövidesen követi a földgáz is. A piacnyitás több éves folyamat során terjed ki minden fogyasztóra. Ezzel a vezetékes energiaellátás terén is versenyhelyzet alakul ki. A PB-gáz fogyasztók száma az országban még mindig több mint 2 millió, a közületi és kommunális fogyasztók száma is eléri a 40 ezret. A PB-gáz piaci verseny-kategóriába került. A forgalmazás döntő mértékben külföldi kézben van. Az energiahordozó használatát nehezíti a magas forgalmazási ár. Ahol nincs vezetékes gázszolgáltatás, ott vállalkozási vagy éppen kényelmi okokból előnyös a palackos vagy tartályos használat. Elsősorban főzésre vagy idegenforgalmi szempontból fontos helyeken, gazdagabb magángazdaságoknál használják külföldön is.

13 13 Magyarországon a 90-es évek közepén több, igen gyenge anyagi helyzetben lévő településen, majorságokban is kiépítették a vezetékes PB-gáz szolgáltatást. A türelmetlenség a területi fejlesztési alapok, az önkormányzatok és a lakosság anyagi forrásait is felemésztette. Ráadásul a fogyasztók nem tudják fizetni a magas számlát, ezért most az állam kényszerül támogatni a földgáz-ellátó vezeték kiépítését. A hazai kőolajipar 11 Mto desztillációs kapacitással rendelkezik, de a belföldi igények csak 7 Mto feldolgozást indokolnak. A kőolajimport elsősorban a FÁK országokból érkezik, de az Adria vezeték is üzemeltethető ez utóbbi jelenleg azért nincs használatban, mert az onnan érkező kőolaj drágább lenne. Az import aránya a kőolaj esetében is folyamatosan növekszik, mert a hazai készletek csökkenő termelést tesznek lehetővé. Az ország energiamérlegében meghatározó kőolajtermékek 70%-a közlekedés céljára kerül felhasználásra. Ezt a jelentős mennyiséget éppen a legszennyezőbb módon használtuk fel. A közlekedésben is sikerült számottevő eredményeket elérni a környezetvédelem terén. A gépkocsik fogyasztása látványosan csökkent, az ólmot sikerült szinte teljes egészében száműzni, a katalizátorok megszüntetik a mérgező szénmonoxid kibocsátását, a kőolajfinomítók minimalizálták az aromás komponensek arányát, stb. A közlekedés mégis az egyik legnagyobb szennyező maradt. A szénbányászat jelentősége rendkívüli mértékben lecsökkent től csak az Oroszlányi Erőmű marad mélyművelésű bányára alapozott. A Mátrai Erőmű külfejtéses lignitre alapozódó működése az igen költséges kénleválasztás megoldása után stabilizálódott. A fokozatos bányabezárások nehéz feladata az energetika számára kezelhetően zajlott. A drasztikus létszámleépítés néhány bányaváros számára a mai napig is alig megoldódó problémát jelentett. A megújuló energiaforrások aránya alig több mint 3%, ez is elsősorban vízerőmű. Az elmúlt évben kedvező fordulat állt be, megépült az első áramszolgáltató tulajdonában lévő szélerőmű, és utóbb üzembe lépett az első független szélerőmű is, a közeli Kulcs nevű településen. A legjelentősebb megújuló energiaforrásunk a biomassza. Hazánkban három távfűtési rendszer működik erdőgazdálkodási eredetű faaprítékkal, és számos faipari alapanyagot feldolgozó üzemben a hulladék eltüzelésével termelik meg a technológia működtetéséhez, a fűtéshez és a szociális melegvíz-ellátáshoz szükséges hőmennyiséget. Külön területet jelent a geotermikus energia hasznosítása: jelenleg 0,3 %-os arányt képvisel energiamérlegünkben, pedig az ország lehetőségei figyelemre méltóak. Különlegességnek számít, hogy a kertészeti célú felhasználásban (főleg Szentesen és környékén) nemzetközileg is elismert eredményt értünk el. Meg kell jegyezni, hogy Magyarországon akkor tekinthetnénk megújuló energiaforrásnak a geotermikus energiát, ha a hőhasznosítás után lehűlt vizet visszanyomnák eredeti rétegébe. Ez a kívánatos megoldás azonban a vízadó homokkő rétegek miatt nem biztonságos. A tőkeigényes fejlesztéseket nehezíti a jogi helyzet rendezetlensége is.

A MONORI ÉS A DABASI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A MONORI ÉS A DABASI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült a Monori és a Dabasi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás megbízásából A MONORI ÉS A DABASI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ELŐTERJESZTÉSI ANYAG Budapest, 2000. június hó PESTTERV Pest

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

Békéscsaba Város Energiastratégiája

Békéscsaba Város Energiastratégiája Békéscsaba Város Energiastratégiája 2014. március 1 Készítette: Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. a Terra Studio Kft. közreműködésével Projektvezető: dr. Kukely György stúdióvezető

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

EGER FENNTARHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP)

EGER FENNTARHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) EGER FENNTARHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) Bátor tettek a múltban, bátor tettek a jövőért! 2013. FEBRUÁR Készült az Európai Unió IEE programjának City_SEC projekt keretében Készítette: ENEREA Észak-Alföldi

Részletesebben

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012)

BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) BIATORBÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2006-2012) foto: Tüske Emil "A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

FEJLESZTÉSE MUNKACSOPORT JELENTÉSE

FEJLESZTÉSE MUNKACSOPORT JELENTÉSE Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Természeti és Épített Környezet Védelme A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELEME ÉS FEJLESZTÉSE

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában Bánóczy Emese 2013 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. A fenntartható

Részletesebben

A S Á R O S P A T A K I K I S T É R S É G K Ö Z É P T Á V Ú K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I K O N C E P C I Ó J A

A S Á R O S P A T A K I K I S T É R S É G K Ö Z É P T Á V Ú K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I K O N C E P C I Ó J A A S Á R O S P A T A K I K I S T É R S É G K Ö Z É P T Á V Ú K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I K O N C E P C I Ó J A Készítette: MENTO Környezetkultúra Kft. 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19 Tel/fax: 46/532-233

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Ajkai Autóipari Klaszter 1/320 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2003.(XI.29.) sz. rendelete BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. BEVEZETÉS Az Észak-Békés megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság operatív program

Környezeti fenntarthatóság operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Környezeti fenntarthatóság operatív program Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A szakterületi

Részletesebben

Megújuló Energia Stratégia

Megújuló Energia Stratégia Zalaegerszeg Ökováros Megújuló Energia Stratégia Integrált Településfejlesztési Stratégia részdokumentum egyeztetési változat Megrendelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben