CSEMŐI HÍRMONDÓ. Március 15. NEMZETI ÜNNEP Ünnepi megemlékezés a Hét vezér téren és koszorúzás a Petőfi szobornál as kiemelt programjaink

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSEMŐI HÍRMONDÓ. Március 15. NEMZETI ÜNNEP Ünnepi megemlékezés a Hét vezér téren és koszorúzás a Petőfi szobornál as kiemelt programjaink"

Átírás

1 XXX. évfolyam 2. szám 1 CSEMŐI HÍRMONDÓ XXX. évfolyam 2. szám 2020-as kiemelt programjaink Csemő Március 15. NEMZETI ÜNNEP Ünnepi megemlékezés a Hét vezér téren és koszorúzás a Petőfi szobornál Anyám tyúkja főzőfesztivál ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁR Virágvásár a Hét vezér téren, gasztronómiai és zenei fesztivál a Templom téren március május 2. the flowery settlement Csemő Virágünnepe FALUNAP Pénteken koncertek, szombaton a hagyományos programok a Templom téren Zenés Nyári Esték A NYÁRI HÓNAPOKBAN Idén a zöldhalmi Tájház udvarában kerülnek megrendezésre a programok július június-július-augusztus Augusztus 20. NEMZETI ÜNNEP egész napos ünnepi programok a Templom téren Traktoros felvonulás és SZÜRETI BÁL Traktoros felvonulás a teljes közigazgatási területen, majd este bál a Templom téren augusztus szeptember 12. Október 23. NEMZETI ÜNNEP Megemlékezés a Hivatal Dísztermében és koszorúzás a Községháza előkertjében Sátras évbúcsúztató SZILVESZTER Mulassunk együtt a Templom téren, fûtött nagysátorban október december 31.

2 2 XXX. évfolyam 2. szám TÁRSADALMI EGYEZTETÉS Elkészült Csemő Község Önkormányzatának gazdasági programjának tervezete a közötti időszakra vonatkozóan. A gazdasági program célja, hogy meghatározza Csemő község fejlesztésének irányvonalát, súlyponti kérdéseit, illetve az önkormányzati fenntartású intézmények működtetésének elveit. Önkormányzatunk feladata és felelőssége is egyben, hogy világos és teljesíthető célokat fogalmazzunk meg, ezeket ismertessük és egyeztessük a lakossággal. A program tervezetét közreadjuk azzal a kéréssel, hogy akinek véleménye, javaslata van, az kérem, hogy küldje meg március 25-ig a címre. A beérkezett véleményeket a Képviselő testület a márciusi ülésén értékeli. Tegyünk együtt a jövőnkért! Köszönjük együttműködésüket! CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA A megválasztott Képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa a község működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapokat megteremtse, a feladatokat önkormányzati fenntartású intézményrendszeren keresztül elláttassa a takarékosság, a gazdaságosság és hatékonyság elveinek figyelembe vételével. A Képviselő testület célkitűzése, hogy a múlt értékeinek megőrzésével, az adott időszak lehetőségeinek kiaknázásával biztosítsa a település fenntartását, lakosainak jövőjét, erősítse a térségben betöltött szerepét. Az elmúlt évek községfejlesztési eredményeire építve, az elkezdődött folyamatokat és munkálatokat figyelembe véve készült e program. Érvényesíti azt a szándékot, hogy céltudatos, a település adottságaira és lehetőségeire épülő, versenyképes és a folyamatosságot biztosító önkormányzati munka valósuljon meg. A megfogalmazott célok tervszerű megvalósítása a pénzügyi források és a gazdasági lehetőségek függvényében történik. Ennek szellemében a választópolgárok felhatalmazása alapján összhangban az Mötv ában írtakkal Csemő község évi gazdasági programját az alábbiakban hirdetjük meg. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELVEI A Gazdasági Program választási ciklusra szól, épít az előző időszak eredményeire, tapasztalatára és folyamatára. Stratégiai jellegű célokat, feladatokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon meghatározhatják az önkormányzati döntések irányát és összehangoltságát. A Program, melynek fő célkitűzése, hogy Csemő fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható, a települések versenyében elért pozíciója legalább megtartható, de inkább javítható legyen. A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés orientált alakítására törekszik. Előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a település fenntartható fejlődését segítik elő. Alapelvek Az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátását biztosítani kell. A Képviselő-testületnek a település vagyonával jó gazda módjára és racionálisan kell gazdálkodnia. A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemeket meg kell őrizni, működőképes állapotukat biztosítani kell. A költségvetést mindig úgy kell tervezni, hogy rendkívüli helyzetben is tudjon forrást biztosítani. A tartalékoknak biztosítaniuk kell, hogy pályázóképesek legyünk váratlan, be nem tervezett új lehetőségek esetén is. A Képviselő-testület felvállalja a lakosság szempontjából fontos, de nem kötelező feladatokat úgy, hogy ezek ellátása nem történhet a kötelező feladatok ellátásának rovására. Az önkormányzati működés alapelvei 1. Az Önkormányzat maradéktalanul köteles gondoskodni kötelező feladatainak ellátásáról. A Képviselőtestület döntéshozatalánál köteles figyelembe venni, hogy annak következményei nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátásának biztonságát. 2. Az önkormányzati feladatok ellátásánál nagy figyelmet kell fordítanunk a lakosság szükségleteinek lehető legcélszerűbb és legmagasabb színvonalon történő kielégítésére. A szolgáltatások színvonalát a lehetőségekhez mérten, folyamatosan javítani kell. Feladat a határidőkre történő ügyintézés biztosítása, a fogadóórák, nyitvatartások pontos betartása. Az önkormányzat pénzügyeinek, számvitelének, költségvetésének és folyó munkáinak naprakészen tartása.

3 XXX. évfolyam 2. szám 3 3. Döntéshozatalnál kiemelt szempontként kezelendő, hogy a döntés szolgálja a település helyi gazdasági élénkítését. Amennyiben az önkormányzat helyi gazdasági fejlesztést közvetlenül nem tud végrehajtani, úgy minden lehetséges törvényes eszközzel segítse elő az ilyen jellegű gazdasági élénkítést célzó beruházást, munkahelyek létesítését, megtartását. 4. Nagy figyelmet és gondot kell fordítani a település megjelenítésére (sajtó, külső kapcsolatok, kiadványok, stb.) A lakosság gyors és korrekt tájékoztatása céljából szükséges a print és az online felületeken is állandóan aktuálisnak lenni. 5. Kívánatos, hogy a Képviselő testület rendszeressé tegye kapcsolatát a településen tevékenykedő gazdasági egységekkel, illetve a falu közéletét meghatározó civil szervezetekkel. Támaszkodunk a civil szervezetek véleményformáló és informáló szerepére. Rajtuk keresztül is közelebb kívánunk jutni a helyi társadalom valóságos igényeihez és véleményéhez. Az Önkormányzat gazdálkodása 1. Lehetőség szerint nem vezetünk be helyi adót! Amíg csak az önkormányzatunkon múlik, hogy állapít e meg helyi adófizetési kötelezettséget, addig ilyen előterjesztést nem teszünk! 2. A gazdálkodás alapja a mindenkori elfogadott éves költségvetés. Tervezése, elfogadása, végrehajtása során törekedni kell a működési célú kiadásaink mérséklésére. 3. Új beruházást megelőzően sorrendet kell felállítani. A beruházások indítása előtt vizsgálni kell a várható működési költségeket, meg kell határozni a hosszú távú működtetés feltételrendszerét. 4. A beruházások, fejlesztések során kötelezően törekedni kell az állami címzett és céltámogatási és az egyéb pályázati források bevonására. Kiemeltek azok a projektek, amelyek a szükségességük mellett saját erőt nem igényelnek. 5. Az önkormányzat intézményrendszerét folyamatosan vizsgálni kell, valamint a szükséges és elengedhetetlen változásokat végre kell hajtani a feladatellátásnak megfelelően. A működést és a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtását semmilyen más tevékenység nem veszélyeztetheti. 6. Folyamatos vagyonkarbantartást és számbavételt kell biztosítani. 7. Az önkormányzati vagyongazdálkodás során biztosítani kell az önkormányzati vagyonérték megőrzését, növekedését, figyelemmel a produktív vagyonelemekre. 8. A felhalmozási és tőkejellegű, korlátozottan rendelkezésre álló bevételeket kizárólag beruházási, fejlesztési, eszközpótlási feladat ellátására lehet felhasználni. 9. A rendelkezésre álló források hatékony, optimális felhasználásának, a törvényesség betartásának érdekében folyamatossá kell tenni az ellenőrzést és számonkérést. Működtetni kell az intézmények belső ellenőrzési rendszerét. 10. A település gazdasági helyzete az elmúlt ciklusban is lehetővé tette, hogy saját erőből is végrehajtsunk fejlesztéseket. Ezt a gyakorlatot a mindenkori pénzügyi helyzetünk függvényében folytatni kívánjuk. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI CÉLKITŰZÉSEK október 8 án Csemő Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyta új településfejlesztési koncepcióját, településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát. A településfejlesztési koncepció Csemő környezeti, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hoszszútávra meghatározó dokumentum. A településszerkezeti terv határozza meg, hogy egy egy terület milyen terület felhasználási kategóriába kerül (pl. lakó, településközpont, gazdasági, mezőgazdasági, erdő). A helyi építési szabályzat határozza meg az övezeteket, az építési szabályokat, az övezetekben megengedett tevékenységeket. A tervek és szabályok elfogadását egy alapos felmérési munka előzte meg. A szabályok megismerése és megfelelő alkalmazása érdekében január elsejétől főépítész szakember áll a lakosság szolgálatában. Havonta egy alkalommal tart fogadóórát a Községházán, illetve elektronikus levelezéssel folyamatosan elérhető az információ az építkezőknek, ingatlantulajdonosoknak. A szakmai szolgáltatás igénybevétele a lakosságnak, a Csemőben bejegyzett társadalmi szervezeteknek és gazdasági társaságoknak ingyenes. SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS Az alapellátás infrastrukturális és műszaki feltételei az elmúlt ciklus fejlesztéseinek köszönhetően a kor követelményeinek megfelelőek. Önként vállalt feladatként folytatjuk szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok szervezését. Az idősekre, rászorultakra továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk. A szociális normatívák keretein belül a törvény és az önkormányzat rendeletében meghatározott anyagi támogatásokkal segítjük megélhetésüket. Jelen ciklusban is támogatjuk a nyugdíjasklubot. Működtetni kell a kialakított települési támogatások ellátási rendszerét. A szociális törvény szerinti valamennyi önkormányzati feladat ellátási formát határidőre biztosítani kell. A szociális normatívákat minél nagyobb hányadban szociális célokra kell fordítani. Kiemelten kell kezelni a rászoruló, különösen a veszélyeztetett kiskorú és az időskorú lakosság szociális problémáit. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS Az Önkormányzat célja jelen ciklus alatt is az, hogy valamennyi csemői lakos helyben megtalálja az egészséges

4 4 XXX. évfolyam 2. szám élet, az egészségmegőrzés valamennyi alapfeltételét, illetve betegsége esetén késedelem nélkül juthasson az alapellátó rendszer intézményein keresztül megfelelő ellátáshoz. Az Önkormányzat ezért kiemelt fontossággal kezeli és támogatja a felnőtt és a gyermek háziorvosi, valamint a fogászati alapellátás rendszerét, ezen túl: fenntartjuk és támogatjuk a térségi orvosi ügyeleti rendszer működését, iskola védőnő alkalmazásával is folyamatosan biztosítjuk a gyermekek szűrését, a védőnői szolgálat és a tanyagondnoki szolgálat közreműködésével (jelzések, szállítások, gyógyszerkiváltás stb ) továbbra is támogatjuk a gyógyító munka hatékonyságának növelését Az Önkormányzat jelen ciklusban is támogatja és aktívan közreműködik egy térségi szintű fogászati ügyelet megszervezésében. KÖZNEVELÉS, KÖZMŰVELŐDÉS, SPORT A tudásalapú társadalom állandóan változó feltételrendszerei között a pedagógusoknak nem csupán magas színvonalú szaktárgyi tudást kell átadniuk, hanem az alkalmazkodáshoz szükséges készségeket és kompetenciákat is, miközben ők maguk is a folytonos megújulás követelményrendszerében működnek. Ezt a munkát támogatni az Önkormányzat kiemelt feladata abból a jól felfogott érdekből kiindulva, hogy a település jövője szempontjából nagyon fontos tényező az oktatás és a nevelés minősége. Az Önkormányzat a köznevelési feladatok ellátása körében: továbbra is gondoskodik az óvodai és a bölcsődei ellátás megszervezéséről a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsődén keresztül, finanszírozási részt vállal a Ladányi Mihály Általános Iskola fenntartásában. A köznevelési intézmények meglévő infrastrukturális színvonalának fenntartása és a kor, valamint szakmai igényeket kielégítő fejlesztése a fiatal generációk megfelelő nevelése érdekében továbbra is kiemelt fontossággal bír. Biztosítani kell az intézmények szakmai függetlenségét, a szükséges szakember létszámot, és a helyi nevelési program megvalósíthatóságát. Keressük a lehetőséget arra, hogy Csemőben középfokú szakképzés működjön. Az lenne a fő cél, hogy a csemői, általános iskolát végzett tanulók helyben tanulhassanak szakmát, nem kizárva az önkormányzati közreműködést a felnőtt szakképzés helybeni megteremtésében. Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét. A községben élők életminőségét jelentősen befolyásolja az a kulturális atmoszféra, mely jellemzi a települést. Az önkormányzat szerepet vállal a helyi közművelődési feladatok szervezésében. Ehhez biztosítja a személyi feltételeket, szükséges mértékben az anyagi eszközöket, a közösségi színteret. Folytatni kívánjuk azt a többrétű kulturális szolgáltatást, mely Csemőt mára jellemzi. 1. Továbbra is be kell vonni a kulturális tevékenység szervezésébe a helyi civil szervezeteket, és szerveződéseket. Az elmúlt ciklusban kialakított, mára már hagyományos községi rendezvényeket folytatni és megtartani szükséges. 2. A Közművelődési Színtér maradjon helyszíne és színtere a helyi és térségi alkotóművészet bemutatásának. 3. Az Ökocentrum úgy, mint új közösségi színtér és úgy is, mint kiállítóhely bevonása a kulturális körforgásba. Az életminőséget jelentősen befolyásolja az is, hogy az emberek a rendelkezésükre álló szabadidőt milyen módon tudják kitölteni, illetve a testi és lelki regenerálódásnak milyen feltételeket tudnak biztosítani. A település kiemelkedő feltételeket biztosít szinte minden korosztályban a mozgásigény kielégítésére. Az óvodai és az iskolai sport tárgyi feltételei adottak. Az előző ciklusban elfogadott középtávú sportkoncepció végrehajtása folyamatos, a korábbi ciklus vállalásait (sportegyesület megalakítása, versenysport beindítása, szabadidősport támogatása, Sportcentrum fejlesztése) teljesítettük. 1. Támogatni kell a Csemői Palotás Sportegyesület működését. 2. A Csemői Sport és Rendezvénycsarnok megépítése. Közreműködés a csarnok gazdaságos üzemeltetésének kialakításában. A létesítmény egyszerre szolgálná a sportot, a kultúrát, szabadidős célokat (koncertek, előadások). A csarnok bálok és lakodalmak helyszínéül is szolgálhatna. 3. Nagyméretű természetes füves labdarúgó pálya kialakítása. A mai követelményeknek megfelelő futballpályák több funkciót is be tudnak tölteni, szabadidős sportolásra ugyanúgy alkalmasak, mint egyesületek vagy iskolák sportprogramjának segí tésére. A fejlesztések részletes gazdasági számításait a tervezés időszakának lezárását követően a Képviselő testület elé kell terjeszteni. KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG Továbbra is támogatjuk és igyekszünk még szorosabbra fűzni a kapcsolatot rendőrséggel, a polgárőrséggel. Az önkormányzat célja, hogy a településen a közbiztonság és ezáltal a lakosság szubjektív biztonságérzete is fennmaradjon, tovább javuljon.

5 XXX. évfolyam 2. szám 5 A rendőrség alapfeladata, hogy a bűncselekmények megelőzését, megakadályozását és felderítését végezze ezt a tevékenységet az Önkormányzat a teljes korábbi ciklusban anyagi eszközökkel támogatta és támogatja a jövőben is. Az egyént és közösségeinket egyaránt károsító kábítószerek és a mértéktelen alkoholfogyasztás elleni fellépés közös ügyünk. Ezért fontos a megfelelő lakossági tájékoztatás, felvilágosítás a helyi médiumokban és a különböző rendezvényeken. Az önkormányzat céljai között szerepel a térfigyelő kamerák számának növelése és a közterületek rendjének megőrzése. KÖRNYEZETVÉDELEM Minden törekvésünk és intézkedésünk ellenére továbbra is sok esetben találkozunk olyan állampolgári magatartással, amikor is saját környezetüket teszik tönkre az illegálisan és önhatalmúlag lerakott hulladékkal a lakosok. Sajnos csak a magatartással és nem az elkövetővel! Folytatjuk a településünk tisztaságát szolgáló akciók, programok, társadalmi és közösségi munkák szervezését. Igyekszünk felszámolni a kül és belterületi illegális hulladéklerakókat. Évente két alkalommal felhívjuk a lakosság figyelmét az ingatlanjaik rendbetételére, vegetációs időszakban folyamatos a felhívás az allergén gyomnövények irtására. Továbbra is biztosítjuk a kommunális hulladék szervezett keretek közötti leadásának ingyenes lehetőségét külterületi gyűjtőpontokon. GAZDÁLKODÁS ÉS FEJLESZTÉS TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉS, FALURENDEZÉS A települési önkormányzat feladata a település üzemeltetése mellett az infrastruktúra fejlesztése. A feladatok felvállalását és rangsorolását Csemő meglévő adottságai, a kitörési pontok feltárása, a lakosság igénye és az anyagi lehetőségek döntő mértékben befolyásolják. Kiemelten kell kezelni azon falufejlesztési feladatokat, amelyek lehetőséget teremtenek a népesség megtartására, növelésére, munkahelyek megtartására, növelésére. Ígértük és megvalósítottuk az előző ciklusban, hogy minden pályázati lehetőséget kihasználunk és az elnyert anyagi javakat fejlesztésre fordítjuk. Ezt a gyakorlatot folytatni kívánjuk! Az elnyert támogatási összegekhez a szükséges önerő fedezetéül a mindenkori költségvetési tartalék szolgál. Pályázati források mellett (vagy hiányában) az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében a biztonságos működést nem veszélyeztetve önerőből is fejleszt. Kiemelt és indokolt feladatok: Külterületi utak karbantartása, a települést Cegléddel összekötő kerékpárút megvalósítása. Vendégváró faluközpont fenntartása illetve a település védjegyévé vált, a magyarországi nemesítésű egynyári virágfajták bemutatásának biztosítása. Közterületi településrészek ápolt és gondozott állapotának fenntartása. Közvilágítás fejlesztése. Folytatni kell az új, könnyűszerkezetes buszvárók gyártását és telepítését. Energiatakarékos megoldások, megújuló energiaforrások alkalmazása a közterületeken és a középületeken. SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE Turisztikai vonzerő növelése. A település turisztikai arculatának kialakítása megtörtént. Rendelkezünk magyar és angol nyelvű ismeretterjesztő kiadványokkal, emblémázott ajándéktárgyakkal. Átalakult a települési weboldal és Csemő jelen van a legnagyobb közösségi internetes oldalon, a térségi printés online médiákban. Csemő az elmúlt ciklus alatt a kistérségben lévő városok után a legnagyobb kistelepüléssé nőtte ki magát. Ebben a ciklusban is támogatni kell a település látogatottságát, ismertségét segítő rendezvényeket, biztosítva azt, hogy a rendezvények időpontja, programja megfelelően kerüljön népszerűsítésre. Az Önkormányzat honlapján a jövőben is szerepeltetni kell a turisztikai lehetőségeket, programokat. Az új weboldal decemberétől teljes feltöltött állapotában használatban van. A grafikája, megjelenése asztali monitorra lett optimalizálva. Célszerű lehet mobil eszközökre (okostelefon, tablet) optimalizált (ún. reszponzív) megjelenésű olyan aloldalt készíteni, amely stílusában egyezik a főoldallal, tartalmában azonban másképp hangsúlyos: a programok, az elérhetőségek, a közérdekű adatok megelőzik a település történetet. Azt is látjuk, hogy bár a weboldalunk látogatottsága átlagban napi 1800 letöltés, a lakossági kommunikáció eltolódni látszik a közösségi oldalak és a mobilkommunikáció felé, ami felveti a mobil applikáció készíttetésének szükségességét. Ez egy olyan program, ami ingyenesen letölthető a mobil eszközökre, és a letöltőnek új hír, esemény, közlemény kapcsán üzenetben is jelez. Ezzel a direkt marketing formával teljessé tehető az online kommunikáció. Free (ingyenes) Wi-fi. Az előző ciklusban hat helyszínen valósult meg ingyenes internet hozzáférés a település közigazgatási területén. Folyatatni kívánjuk a szolgáltatás bővítését új helyszíneken. Pályázatfigyelés, pályázatkezelés. A es időszakban nagy érdeklődés volt mind a csemői lakosság, mind a településen működő induló vállalkozások részé

6 6 XXX. évfolyam 2. szám ről a lehetséges EU s és kormányzati forrású pályázatokkal kapcsolatban. Volt több sikeres pályázat, voltak elutasított pályázatok, de sok esetben az érdeklődők sajnos nem tudtak eljutni a pályázat benyújtásáig sem. Elemeztük a sikeres pályázatokat, valamint a sikertelenségek okait, amelyek között szerepel a szakterületi tervezői, kivitelezői kapcsolatok, ismeretségek hiánya, a pályázók alkalmatlansága, a projekt lebonyolítás és finanszírozás problémája, valamint a közmédiából származó propaganda jellegű információk. A tapasztalatokat és az igényeket összegezve már januárjától az eddigi pályázati tanácsadói szolgáltatást kibővítjük komplex pályázat és pályázó támogatással is. Tisztított szennyvíz helyben tartása, Horgásztó. Ezt a célt az előző ciklusprogramban is megfogalmaztuk, s mivel pályázati lehetőség nem volt így továbbra is aktuális A település külterületi részén, önkormányzati tulajdonú ingatlanon, a szennyvíztelep közvetlen környezetében többcélú hasznosítású tó kialakítását lenne szükséges pályázni. Az ökológiai potenciál és a horgászati hasznosítás összeegyeztetésével határérték alatti szintre állítható és helyben tartható a tisztított szennyvíz, továbbá jó horgászati gyakorlat ( JTGY) kidolgozásával sokak szabadidős szórakozása biztosítható szintén helyben. ÖSSZEGZÉS A gazdasági program a Képviselő testület megbízatásának időtartama alatt támpontul szolgál a helyi elképzelések megvalósításához és az azokkal összefüggő döntésekhez. A programban igyekeztünk megfogalmazni azokat a feladatokat, melyek megvalósulása hozzájárulhat Csemő fejlesztésének folytatásához. A Képviselő testület célja, hogy a fenti feladatokat a lehető legmagasabb színvonalon, azonban a költségtakarékosság (gazdaságosság) hatékonyság eredményesség szempontjainak szem előtt tartásával biztosítsa. A megalapozott költségvetéssel, és a likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével változatlanul biztosítani kell azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges fedezet mindenkor és mindenre rendelkezésre álljon. Az Önkormányzat Képviselő testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település lakói számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. Csemő, január 20. Dr. Lakos Roland polgármester GYAKORLATI TUDNIVALÓK A HÁZASSÁGKÖTÉSRŐL A házasságkötés az ember életének egyik legfontosabb állomása. Számos olyan kérdés van, ami minden jegyespárban felmerül az esküvőszervezés kezdetén ebben szeretnénk segítséget nyújtani a legfontosabb információk összefoglalásával. Bejelentkezés Házasságkötési szándékot a házasulóknak a házasságkötés tervezett helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt kell személyesen bejelenteniük. Amennyiben házasságukat Csemőben kívánják megkötni, a házasságkötési szándék bejelentését a Csemői Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél ügyfélfogadási időben tehetik meg. A bejelentkezésnél a párnak együtt kell megjelennie, a szükséges okmányokkal, amelyek a következők: személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány vagy magyar útlevél és lakcímigazolvány születési anyakönyvi kivonat 16. életévét betöltött személy esetében a gyámhivatal előzetes engedélye szükséges. Ha a házasulandók valamelyike ELVÁLT, akkor be kell mutatnia az előző házasság felbontását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonatot, VAGY a válást kimondó jogerős bírósági ítéletet.

7 XXX. évfolyam 2. szám 7 Ha a házasulandók valamelyike ÖZVEGY, akkor be kell mutatnia a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát VAGY a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonatot, VAGY a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot. Amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, úgy az bármely település önkormányzatának anyakönyvvezetőjétől beszerezhető ( személyazonosság igazolására alkalmas, érvényes okmány kell hozzá). Fontos, hogy a korábbiaktól eltérően már a kivonat pótlása is illetékmentes. Az ügyintézési határidő 8 nap. Az időpont kiválasztása Az anyakönyvvezető a házasulandókkal folytatott egyeztetést követően a bejelentkezéskor kitűzi a házasságkötés időpontját, amely nem eshet január 1 jére, március 15 re, nagypéntekre, húsvét vasárnapra és hétfőre, május 1 jére, pünkösd vasárnapra és hétfőre, augusztus 20 ra, október 23 ra, november 1 jére, december ra és a köztisztviselők napjára, amely július 1 jére esik. A házasságkötési szándékot legkorábban 12 hónappal és legkésőbb 30 nappal a házasságkötés tervezett időpontja előtt kell bejelenteni, azaz a házassági szándék bejelentése után leghamarabb a 31. napra lehet kitűzni a házasságkötést. A 30 napos várakozási idő alól a házasulandók kérelmére a jegyző felmentést adhat, a felmentés csak indokolt esetben adható meg! A házasságkötések nagy számára tekintettel felhívjuk minden, a évben házasságkötést tervező ügyfelünk figyelmét, hogy bejelentkezésüket ne hagyják az utolsó pillanatra, mivel ebben az esetben előfordulhat, hogy a tervezett dátumra már nem lesz szabad időpontunk! A szertartás menete A bejelentkezés alkalmával kerül sor a szertartás menetének megbeszélésére. Ekkor lehet előadni az esküvővel kapcsolatos kívánalmakat, mint például zene, gyertyagyújtás, szülőköszöntés, pezsgőzés, egyedi kérések stb. melyeken később még változtatni, illetve bővíteni lehet. A gyertyagyújtás szertartást a Hivatal díjmentesen biztosítja. Minden egyéb egyedi kívánság (pl. homoköntés) kellékeinek biztosítása és időben az anyakönyvvezetőhöz való eljuttatása a házasulandók kötelessége és költsége. Költségek A házasságkötés a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben díjmentes. Amennyiben a házasulandók egyike bejelentett állandó csemői lakcímmel rendelkezik, részükre a házasságkötés a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl is (így pl. szombati napon) díjmentes. A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötéséért Csemő Község Önkormányzatának Képviselő testülete által megállapított szolgáltatási díjat kell fizetni. Ennek összege Ft, amit legkésőbb, az eseményt megelőző 5. napon óráig kell megfizetni. A házasságkötés A házasságkötés nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik. A tanúk adatait a bejelentkezéskor is rögzíteni lehet, de azokat legkésőbb a házasságkötést megelőző héten kérjük leadni. A házassági név A házasságkötés egyik velejárója, hogy a párok nem csupán hátralévő életüket, de nevüket is összeköthetik házastársukkal. A névváltoztatás magától értetődően egy hivatalos adatmódosítás, így annak minden személyes iraton meg kell jelennie (Személyigazolvány, TAJ kártya, Lakcímkártya, Vezetői engedély, Útlevél, stb.). A házassági névről már a bejelentkezés alkalmával, a jegyzőkönyv felvételekor nyilatkozni kell. Ez a nyilatkozat a házasságkötés előtt megváltoztatható. A döntés megkönnyítése érdekében, a házassági név lehetséges variációit az alábbi táblázatban mutatjuk be: FÉRFI Nagy Ádám Nagy Ádám Kiss Ádám Nagy-Kiss Ádám Kiss-Nagy Ádám NŐ Kiss Éva Kiss Éva Nagy Ádámné Kiss Éva Nagy Ádámné Nagyné Kiss Éva Nagy Éva Kiss-Nagy Éva Nagy-Kiss Éva A házassági nevet a házasságkötést követő munkanapon rögzítjük a központi nyilvántartásban, ezt követően van lehetőség az okmányirodánál a személyes iratok módosítására. Dr. Kovács Tímea jegyző

8 8 XXX. évfolyam 2. szám CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2713 Csemő, Petőfi S. u. 1. telefon: 53/ ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE: hétfőtől csütörtökig: 8 12 óráig, és óráig péntek: 8 11 óráig POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA: hétfő: 9 11 óráig JEGYZŐ FOGADÓÓRÁJA: kedd: 8 12 óráig és óráig TANYAGONDNOKSÁG: Turcsán Isván: Nagy László: Szűcs Ferenc: KÖRZETI MEGBÍZOTTAK: Fogadóórák: a Községháza emeletén a hónap első péntekén óráig a Zöldhalmi rendelőnél a hónap harmadik péntekén óráig Gyetkó Tibor: Őrlős Gábor: CEGLÉDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ügyelete: (éjjel nappal hívható): 107 CEGLÉDI JÁRÁSI HIVATAL Csemői Kirendeltsége a Csemői Polgármesteri Hivatal épületének emeletén ÜGYFÉL FOGADÁSI RENDJE: kedd: óráig és óráig CEGLÉDI JÁRÁSI HIVATAL OKMÁNYIRODA 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Időpont foglalás: ÜGYFÉL FOGADÁSI RENDJE: hétfő: óráig kedd: óráig szerda: óráig csütörtök: óráig péntek: óráig LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ! 1. napjától azon hagyatéki és pót hagyatéki ügyek, amelyekben az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye Csemőben volt DR. OLASZ MÁRTA nagykőrösi közjegyző illetékességébe tartoznak. Az iroda a hagyatéki eljárásokon túl másolat hitelesítésében, aláírási címpéldány elkészítésében, szerződések elkészítésében és közjegyzői hatáskörben lévő nem peres eljárásokban is áll az ügyfelek rendelkezésére. A KÖZJEGYZŐI IRODA CÍME: 2750 Nagykőrös, Patay u. 2. AZ IRODA TELEFONSZÁMA: (06 53) ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: Hétfő: óra között Kedd: és óra között Szerda: óra között Csütörtök: óra között Péntek: : óra között DTKH NONPROFIT KFT. TÁJÉKOZTATÓJA A 2020-AS ÉVRE VONATKOZÓAN! Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük! A kommunális hulladékgyűjtés január 1-től CSÜTÖRTÖKI napokon történik! HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec ; FONTOS! A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés januártól a táblázatban megjelölt CSÜTÖRTÖKI napokon történik! A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m 3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon. A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS A lomtalanítást évente ingatlanonként KÉT alkalommal (3m 3 / alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/ (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

9 XXX. évfolyam 2. szám 9 FOLYTATJUK, ÉS EMELJÜK A TÉTET! MEGÉRI TANULNI! Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete újra MEGÉRI TANULNI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT hirdet csemői lakóhelyű, középiskolai tanulmányokat folytató diákok számára kiemelkedő tanulmányi eredmény és nyelvvizsga bizonyítvány elismerésére. Az önkormányzat döntése értelmében félévente összesen 10 fő középiskolai tanulót támogat 5 hónapon keresztül Ft tal. Ha szeretnél pályázni, a FÉLÉVI bizonyítványoddal megteheted, küldheted on (elérhetőségeidet is írd meg) a vagy behozhatod személyes a polgármesteri hivatalba. A jelentkezéseket 28 ig várjuk. Az ösztöndíjat akkor kaphatjátok meg, ha az előző félévben legalább 4,00 volt az átlagotok. Nem jár a támogatás, ha évet ismételtek, ha az igazolatlan óráitok száma a tanévben meghaladta a 10 et, illetve fegyelmi büntetés esetén. Több azonos eredményű jelentkező esetén sorsolunk, egyébként a jobb tanulmányi eredmény a döntő. * * * Az idei évtől bővítjük az ösztöndíjpályázat kereteit és várjuk a 2019/2020 as nevelési év ELSŐ FÉLÉVBEN KÖZÉPFOKÚ nyelvvizsga bizonyítványt szerzett csemői tanulók bizonyítványának másolatát is. Az önkormányzat döntése értelmében félévente összesen 5 fő tanulót támogat 5 hónapon keresztül Ft tal. A komplex (írásbeli és szóbeli) vizsgát teljesítők előnyben részesülnek! Egyébként a százalékos eredmény rangsorol. Ha szeretnél pályázni, a nyelvvizsga bizonyítványod másolatával teheted meg, küldheted on a (elérhetőségeidet is írd meg), vagy behozhatod személyes a polgármesteri hivatalba. A jelentkezéseket ebben az esetben is 28 ig várjuk. * * * Csemõ Község Önkormányzata az ösztöndíj támogatási rendszert a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola tanulóira is újra kiterjesztette. Minden évfolyam minden osztályából az iskola pedagógusai által kidolgozott értékelési szempontrendszer szerint 1 1 diák részesül havonta Ft összegű támogatásban 5 hónapon keresztül. A támogatottakról a pedagógusok döntenek a 2019/2020 as nevelési év félévi eredményei alapján. KÉPVISELŐK ELÉRHETŐSÉGEI DR. LAKOS ROLAND polgármester BÖGÖS ISTVÁN alpolgármester DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ képviselő online.hu DR. LAKATOSNÉ BAKONYI MAGDOLNA KATALIN képviselő GÁSPÁR JÁNOS képviselő LABÁT FERENC képviselő TURCSÁN ISTVÁN képviselő POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRÁK 18. kedd óra között Zöldhalmi közösségi háznál 19. szerda között A 12. sz. boltnál 26. szerda között Hantházán a boltnál DR. LAKOS ROLAND polgármester

10 10 XXX. évfolyam 2. szám SZÜLETÉSEK január Ribár Franciska és Hujber István: Máté Attila Halász d. Balogh Klaudia Vanda és Dabis Sándor: Joel Alsóerdő d. Balogh Andrea és Katona Tamás Edmond: Kevin Tamás Monori d. Dinya Anita és Ribár Sándor: Zsombor Balla d. Szél-Tóth Noémi és Gál Győző: Dávid Győző d. Agonács Marianna és Csere Zoltán: Zoltán Zakar d. Patály Linda és Gólya János: Mercédesz Monori d. Minden újszülött érkezésének szívből örülünk! Csemő Község Önkormányzatának ajándékát a védőnők juttatják el. KEDVES SZÜLŐK! Sajnos országos tendencia, hogy emelkedik a fiatalkorúak körében a nemkívánt terhességek száma, ez alól Csemő sem kivétel. Az életkorukból fakadó tapasztalatlanságuk miatt többnyire ezek a terhességek csak későn kerülnek diagnosztizálásra. A korai anyasággal, apasággal véget ér a gondtalan gyermekkor, fel kell adni az iskolai tanulmányokat, ezzel megfosztva magukat egy egy szakma megszerzésétől. 8 osztállyal viszont korlátozott a jövőbeli munkahelyek száma. A leendő nagyszülőkre is nagy terhet ró az unoka érkezése. Esetlegesen a munkahelyük feladására kényszerülnek, így a család megélhetése is veszélybe kerül. A korai anyaságban az anyai ösztönök is később alakulnak ki, és a gyermek apukája sem mindig partner a nevelésben. A fiatal anyuka egyedül marad egy olyan felelősséggel, amire még nem volt felkészülve, amely egy másik életszakasz feladata lenne. Az ő dolguk még a tanulás és a szórakozás, nem a gyermeknevelés. Sokszor otthon sem beszélnek róla, mert esetleg tabu téma a fogamzásgátlás kérdése. A kíváncsiság viszont hajtja őket, kipróbálva magukat felelőtlen szexuális kapcsolatokba bonyolódva. Ha nem történik védekezés, elég egy alkalom, a baba megfoganhat, ráadásul nemi betegségeket is elkaphatnak. Előzzék meg a visszafordíthatatlant és beszélgessenek erről kamasz gyermekeikkel, de szeretettel várjuk önöket fogadóóráinkon is. KEDVES FIATALOK! Tudjátok mi az az AIDS, szifilisz, b típusú fertőző májgyulladás, méhnyakrák? Van közöttük gyógyíthatatlan betegség, van amelyből több év a gyógyulás. Nézzetek utána a n. Fontos, hogy merjetek kérdezni, és ha a nemi élet mellett döntötök, akkor mindig gondoljatok a védekezésre. A védőnői szolgálat és a csemői önkormányzat közösen összefogva szeretne segíteni. Ha kérdésetek van, bizonytalanok vagytok bátran gyertek be az iskolavédőnőhöz, Ica nénihez, a fo gadóórájára (szerdánként 1 3 ig a csemői tanácsadóban), vagy a területi védőnőkhöz Tündéhez ( hétfő ig zöldhalmi tanácsadóban) és Anikóhoz (péntek 8 10 ig a csemői tanácsadóban) a nővédelmi tanácsadásaik valamelyikére. Forduljatok hozzánk bizalommal! Segítünk, hogy választ kapjatok a fogamzásgátlással kapcsolatos kérdéseitekre és felelősségteljes döntést tudjatok hozni. Ne jussatok el egy bizonytalan, vagy kilátástalan helyzetbe! Előzzétek meg a nemkívánt terhességeket és a nemi betegségeket. (A csemői önkormányzat ingyenes óvszert is tud korlátozott mennyiségben biztosítani, amelyek a védőnői szol gálatnál vehetők át.) Védőnői Szolgálat Védőnői

11 XXX. évfolyam 2. szám 11 HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN! FEBRUÁRBAN is 4 pénteken, 4 helyszínen van lehetőség kommunális hulladék leadására KIZÁRÓLAG A CSEMŐI LAKCÍMKÁRTYÁVAL rendelkezők számára! Kérjük helyezze zsákokba a hulladékot, figyelve arra, hogy az építési törmeléket és veszélyes anyagot nem tartalmazhat és hozza el az alábbi időpontokban az alábbi helyszíneken elhelyezett gyűjtőkonténerekbe : FEBRUÁR 7., péntek óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, FEBRUÁR 14., péntek óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, FEBRUÁR 21., péntek óra között a Bekötő úton a 12. bolttal szemben, a postaládáknál, FEBRUÁR 28., péntek óra között a hantházi bolt mellett. EGY HÁZTARTÁS, EGY GYŰJTÉSI NAPON CSAK 4 ZSÁK LEADÁSÁRA JOGOSULT INGYENESEN! A helyszíneken a csemői lakcímet ellenőrizni fogjuk! FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A KONTÉNEREK A GYŰJTÉSI NAP ZÁRÁSAKÉNT ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜLNEK KÉSŐBB AZ ELSZÁLLÍTOTT KONTÉNEREK HELYÉRE A HULLADÉK ELHELYEZÉSE TILOS! Tájékoztatjuk és kérjük is a Lakosságot, hogy vegyék igénybe ezt a lehetőséget, mert az őszi LOMTALANÍTÁST nem szervezzük meg. ÜVEGGYŰJTŐ KONTÉNER 3 helyszínen KIZÁRÓLAG AZ ÜVEGEK gyűjtését gyűjtőkonténerben oldjuk meg Októbertől: Wass Albert utcában, a Goods Market mellett, a Piac utcában a bolt parkolójában, a Bekötő úton, a 12 sz. boltnál lesz lehetőség az üveghulladék elhelyezésére. A konténereket bekerítjük, a boltok nyitvatartási rendje szerint lesz hozzáférhető a gyűjtőedény. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a konténerbe KIZÁRÓLAG tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, és csak a konténerbe! Más hulladék elhelyezése TILOS, feljelentést és bírságot von maga után! EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKRE SZÁMÍTUNK ÉS MEGKÖSZÖNJÜK! Dr. Lakos Roland polgármester

12 12 XXX. évfolyam 2. szám KIBŐVÍTETT PÁLYÁZAT-TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK csemői lakosok, civil szervezetek és vállalkozások részére A es időszakban nagy érdeklődés volt mind a csemői lakosság, mind a településen működő induló vállalkozások részéről a lehetséges EU s és kormányzati forrású pályázatokkal kapcsolatban. Volt több sikeres pályázat, voltak elutasított pályázatok, de sok esetben az érdeklődők sajnos nem tudtak eljutni a pályázat benyújtásáig sem. Elemeztük a sikeres pályázatokat, valamint a sikertelenségek okait, amelyek között szerepel a szakterületi tervezői, kivitelezői kapcsolatok, ismeretségek hiánya, a pályázók alkalmatlansága, a projekt lebonyolítás és finanszírozás problémája, valamint a közmédiából származó propaganda jellegű információk. A tapasztalatokat és az igényeket összegezve úgy döntöttünk, hogy az eddigi pályázati tanácsadói szolgáltatást kibővítjük komplex pályázat és pályázó támogatással is. A kibővített pályázat és pályázó támogató szolgáltatásokkal kapcsolatban keressék OLÁH JÓZSEF Pályázati tanácsadót Mobil: , e mail: Személyes konzultáció minden pénteken délután vagy más, egyeztetett időpontban Csemő Polgármesteri Hivatalában DECEMBER 1-ÉN HATÁLYBA LÉPETT CSEMŐ ÚJ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA SEGÍTÜNK! Ingatlanvásárlás és építési tevékenység (új épület építése, felújítás, bővítés, hőtechnikai korszerűsítés, cégtábla, reklám elhelyezés stb.) tervezése előtt kérjük, tájékozódjon, amihez január 1 től az alábbi módokon nyújt segítséget az önkormányzat: Minden hónap harmadik csütörtökén, FEBRUÁR BAN 20 ÁN, délután óra között a Polgármesteri Hivatalban a település főépítésze fogadja az érdeklődőket. A e mail címre küldött, az építésüggyel összefüggő kérdésekre e mailen 8 napon belül válasz érkezik a főépítésztől. Településképi szakmai konzultációra időpont kérhető írásban (e mailen: vagy postai úton: Polgármesteri Hivatal, 2713 Csemő, Petőfi u. 1.). A kérelmekhez pontosan kérjük megjelölni az ingatlan pontos címét (utca/dűlő, házszám, helyrajzi szám) és a tervezett építési tevékenységet. A konzultáció során a főépítész ismerteti az építési tevékenységgel érintett ingatlannal kapcsolatos településképi követelményeket és a helyi építési szabályzat előírásait. A konzultációról írásos emlékeztető készül. A tanácsadás a csemői lakóhelyű magánszemélyeknek INGYENES! KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA HÉTFŐN: ZÁRVA (szabadnap) KEDDEN: óráig Kizárólag óvodás, vagy iskolás csoportok számára, előzetes bejelentkezés alapján óráig SZERDÁN: óráig CSÜTÖRTÖKÖN: óráig Kizárólag óvodás, vagy iskolás csoportok számára, előzetes bejelentkezés alapján óráig PÉNTEKEN: óráig (a hónap első három péntekén) óráig (a hónap utolsó péntekén) SZOMBATON: óráig tartunk nyitva. TÉGY EGY KÖNYVET! ( HA MOST NEM HOZ, CSAK VISZ NEM PROBLÉMA!) VÉGY EGY KÖNYVET! AJÁNDÉKOZZA MEG MAGÁT EGY JÓ KÖNYVVEL! VÁLOGASSON KEDVÉRE AZ ADOMÁNYBA KAPOTT KÖNYVEINKBŐL! Nyitvatartási időben, a községi könyvtár kávézójából, az adományozók jóvoltából ingyen viheti el a hosszú téli estékre való olvasnivalóját. SZERETETTEL VÁROK MINDEN KÖNYVSZERETŐ LÁTOGATÓT! Vasné Irén könyvtáros

13 XXX. évfolyam 2. szám 13 semmiből VALAMIT kézműves foglalkozásra várlak Benneteket gyerekek a községi könyvtárban. FEBRUÁR 15-ÉN, SZOMBATON óráig TAVASZVÁRÓ dekorációkat készítünk. A program ingyenes. Az elkészített munkadarabokat természetesen elvihetitek haza. Csemő Község Önkormányzata és a Ladányi Mihály Általános Iskola nevében szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az es Forradalom és Szabadságharc hőseinek tiszteletére március 15 én, vasárnap megtartandó községi ünnepségünkre Helyszín: Hét vezér tér PROGRAM: 9:40 óra: Toborzó, közreműködik: Csemői Gyöngyvirág Népdalkör 10:00 óra: Himnusz Ünnepi beszéd TALPRA MAGYAR CÍMMEL MAKRAI PÁL ZENÉSZ, SZÍNÉSZ ÜNNEPI MŰSORA Zászlós felvonulás a Petőfi szoborhoz, közreműködik a Csemői Gyöngyvirág népdalkör Szavalat Koszorúzás Szózat KÍSÉRŐ ÜNNEPI PROGRAMOK: március 13-án 9 órától a Polgármesteri Hivatal dísztermében, rendhagyó történelem óra Reznák Erzsébettel, a ceglédi Kossuth Múzeum igazgatójával a 7. és a 8. osztályosok számára, március 13-án délután PILVAX a Ladányi Iskola tornatermében március 13-án délelőtt a Nefelejcs óvodások zászlókat tűznek a Petőfi szobor köré dr. Lakos Roland polgármester Arató Istvánné igazgató

14 14 XXX. évfolyam 2. szám 75 ÉV UTÁN VÉGSŐ NYUGALOM Gáspár János önkormányzati képviselő ifjú kora óta több helybélivel együtt gondját viselte egy sírnak a Putrisarki erdő fái között. Az elmúlt években több fórumon szorgalmazni kezdte a sír feltárását, a maradványok méltó módon tört énő elhantolását. A fejfa tanúsága szerint egy Miskolczi Antal nevű fiatalember földi maradványait rejtette az erdő földje, aki 24 évesen, 1945 ben halt meg november 20 án a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó munkatársai elvégezték a Csemői Önkormányzat által korábban bejelentett, Csemő külterületén található feltételezett hadisír fel tárását a Tankó Walter és Társa Kegyeleti Kft. közreműködésével Az eltemetés körülményei, az elhunyt sérülései, illetve a helyi emlékezet és a sírhely megjelölése magyar katona eltemetését valószínűsítik. Mindezt megerősíti, hogy a korabeli Honvédelmi Minisztérium veszteségi nyilvántartásában szerepel egy Miskolczi Antal (születetett: április 16. Öcsöd; anyja neve Roznyai Erzsébet) nevű huszár, aki október 25 én tűnt el Kiskun félegyházánál, és akinek így neve és életkora megegyezik a sírjel feliratával. (Részletek a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság leveléből) január 29 én délután 2 órakor, 75 év után a csemői temetőben Miskolczi Antal hősi halált halt magyar katona újratemetésére került sor. Vas Tiborné DECEMBERBEN TÖRTÉNT Még az adventi készület részeként került megrendezésre a községháza dísztermében december 7 én a hagyományos karácsonyváró koncertünk, amely ebben az évben először emlékhangverseny volt. Ezzel a hangversennyel tisztelegtünk a 2014 ben elhunyt dr. Pernecky János háziorvos és felesége, dr. Perneczky Jánosné zongoratanárnő emléke előtt. A koncert szereplői a házaspár két fia és egy egy unokája voltak, akikhez Czene Rudolf zongoraművész csatlakozott szólószámokkal és kísérettel. Perneczky Jázmin Perneczky Balázs Perneczky Gábor Perneczky Molnár Lívia A hangverseny közönségének szavazatai alapján díjaztuk a rajzpályázat résztvevőit. Minden pályázónak és a győzteseknek Mekes Hanna Réka (Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde Katica csoport) Kovács Krisztina (Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola 4. b) Hornyák Richárd (Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola 5. b) Szeretettel gratulálunk! Dr. Kárpáti László

15 XXX. évfolyam 2. szám 15 A MAGYAR KULTÚRA NAPJA CSEMŐBEN A Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat tanulsága szerint Kölcsey Ferenc január 22 én tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. Ennek emlékére ünnepeljük meg a Magyar Kultúra Napját 1989 óta. Ilyen tájt sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények, sokan sokféleképpen próbálnak kulturális értéket közvetíteni. Mi itt Csemőben szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen kulturális programjaink évről évre színesebb, gazdagabb kínálattal állnak a kedves közönség elé. A kultúrát közvetítők, szervezők sorában ott találhatjuk a helyi óvodát, iskolát, a katolikus és református gyülekezetet, a civil szervezeteket, az önkormányzatot és nem utolsósorban a községi könyvtárat. Mondhatjuk, hagyománnyá nemesült, hogy e jeles napon olyan hírességet kérünk fel, jöjjön el községünkbe, akit évtizedek óta láthat és hallhat a közönség. Nagy nagy örömünkre szolgált, hogy az idei évben Csemőben köszönthettük Balázs Pétert, Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt, a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatóját. Az est moderátora Szatmári Gábor, a Cegléd Rádió szerkesztő műsorvezetője volt. A Polgármesteri Hivatal díszterme zsúfolásig megtelt. A hálás közönség nem csalódott, hiszen ezen a januári estén egy zseniális művész magánéletébe, gondolataiba nyerhetett betekintést. Vas Tiborné CSEMŐI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY, valamint ORISEK FERENC ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ Időpont egyeztetés, tárlatvezetésre csoportoknak előzetes bejelentkezés: Huszár Sándor Vas Tiborné A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A Hét vezér tér szélső pavilonjában Információs Pont kezdte meg mûködését, amely: kedden: óráig pénteken: óráig szombaton: óráig tart nyitva. Az odalátogató nem csupán informálódhat és prospektusokat kaphat, hanem igényes kivitelû csemői reklám ajándékokat is vásárolhat. A jövőben, egy új szolgáltatással szeretnénk kedveskedni, amennyiben igény van rá. A könyvtár nyitva tartási idejében, térítés mentesen hirdetéseket vesz fel eladó ingatlanokról, ingóságokról vagy éppen adományként felajánlott tárgyakról. Ezeket a hirdetéseket meghatá rozott ideig kihelyezzük a pavilon üvegportálja mögé.

16 16 XXX. évfolyam 2. szám Az én iskolám CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola harmadik osztályos tanulói vagyunk. Szeretünk ide járni, több dolog miatt is. Egyik legjobb dolog, hogy az alsósoknak és a felsősöknek is külön udvara van. Már minden teremben van projektor, bárhova is kell mennünk órára. Délutánonként többféle program közül választhatunk. Ilyenek a sakk, jóga vagy számos alprogram: művészeti, digitális, életgyakorlat, könyvtári foglalkozás. Nekünk még az is jó érzés, hogy szép, virágos környezetben van a mi iskolánk. Fokti Hanna, Pankotai Nóra, Gál Barbara 3. b Csengőszó Január 15 én délelőtt ismét ellátogattak hozzánk az iskolába készülő nagycsoportosok az óvónénikkel. A Csengőszó program már hagyománnyá vált, minden évben játékos foglalkozásokkal várjuk a leendő első osztályos gyerekeket. Ezen az alkalmon a tél, a téli időjárás, téli játékok volt a téma. Rövid ismerkedést, beszélgetést követően egy pici, zenés filmet néztünk meg. Ezután a válogatós hóembereknek segítettek a gyerekek a nekik való hógolyókat kiválogatni. Mindenkinek elkészült a saját hóembere is, amit a pad alá, fölé, a hátunk mögé és még néhány helyre bújtattunk. Végül egy kis színezéssel zárult a foglalkozás. A gyerekek ügyesek, lelkesek voltak, jó hangulatban telt az idő. Legközelebb délutánra, szüleikkel együtt várjuk a gyerekeket egy kis közös játékra. Bakó Tiborné Pesti Éva Nyílt nap a Toldy Ferenc Kórházban án délután megrendezésre került a pályaválasztás előtt álló diákok számára a harmadik nyílt nap a Ceglédi Toldy Ferenc Kórházban. Iskolánkat 8 tanuló képviselte. A rendezvény az aulában kezdődött, majd az előadóteremben hallgatunk meg egy rövid előadást. A csapatok leosztása után megkezdődött a helyszínek látogatása. A gyerekek a Röntgenosztályon egy zárt dobozban elhelyezett tárgyról készítettek felvételt, majd ez alapján találták ki a doboz tartalmát. Megtanultuk és kipróbáltuk, hogy kell a műtétek előtt bemosakodni és ennek milyen szabályai vannak. A helyes kézfertőtlenítést egy fekete doboz segítségével ellenőriztük. Tanulóink vérnyomást és vércukorszintet is mértek. Az intenzív osztályon az újraélesztést tanulták meg és próbálták ki. A műtőbe Zsilipruhába beöltözve mentünk, az öltözetet a nap végén megkaptuk. Itt a laparoszkópiás műtéti eljárást próbálták ki egy dobozon, amelyben belső szervek képei voltak. A program végén a csapatok totó kitöltésével adtak számot tudásukról. Németh Angéla 8.b osztályos tanuló bizonyult a legügyesebbnek az egyéni latin szó ismertető játékban. Jutalma egy gyönyörű gyümölcskosár és oklevél volt. A nyílt napon minden csoportot pontoztak. Holtversenyben I. helyen álltunk, de a mindent eldöntő Activity játékban lassabban válaszoltunk, így a második helyen végeztünk. A csapatunk szintén egy hatalmas gyümölcskosarat kapott. A gyerekek az egészségügynek azon területeit ismerhették meg, amire betegként, látogatóként nincs lehe tőségük. Jól éreztük magunkat, a következő alkalommal is ott leszünk. Batu-Kovács Krisztina

17 XXX. évfolyam 2. szám 17 Alsós szavalóverseny A Magyar Kultúra Napján január 22 én rendeztük meg az alsó tagozatosok szavalóversenyét. A gyerekek már karácsony előtt elkezdték a versek tanulását. Az ünnepek után a tanító nénik segítségével gyakorolták a megfelelő hangsúlyozást. Izgatottan várták a verseny napját, amikor a zsűri és a szüleik előtt elmondhatták a verseiket. A zsűri nehéz döntés után a legjobbakat könyvjutalomban részesítette. Az 1 2. évfolyamosok közül az eredmény a következő lett. 1. Szűcs Tünde 1.a 2. Rózsa Natasa 1.b, Fekete Gábor 2.a 3. Nagy Roxána 2.b A 3 4. évfolyamosok eredménye a következő. 1. Molnár Orsolya 3.a 2. Mótyán Petra 4.a, Márton Balázs 3.a 3. Gál Barbara 3.b Szeretnénk minden versmondó tanulónak gratulálni e délutánon nyújtott szép eredményéért. Ráczné Székely Rózsa Színházi előadás az iskolában január 28 án újra ellátogatott hozzánk a Nagykőrösi Körszínház társulata. Bőröndbe zárt mesék címmel ismert gyerek mesék dallamai csendültek fel, kellemes énekekkel fűszerezve interaktív formában, ahol a gyerekek is részt vehettek a produkcióban. Láthattuk közben kivetítőn is a híres meseszereplőket, avagy a mesefilmek részleteit, mint például a Pocahontas, a Szépség és a szörnyeteg, Vuk, Oroszlánkirály, Aladdin vagy a Kis hab leány. Az ismert betétdalok segítségével csodálatos zenei élménnyel gazdagodhatott ezen a jó hangulatú délelőttön minden óvodás és iskolás kisgyermek. Kopáné Major Marianna MELYHEZ CSAK A CSEMO FREE INTERNET WIFI HÁLÓZATRA KELL KAPCSOLÓDNI AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN: 1. Szt. István út, központi buszmegálló 2. Sportcentrum 3. zöldhalmi orvosi rendelő 4. zöldhalmi Iskola dűlő buszmegálló 5. Vett út, 12. bolt Kísérleti jelleggel új WIFI pontok létesültek a Hét vezér téren és a Templom téren. PRÓBÁLJA KI! EZ AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE! hirdetésfelvétel a Községi Könyvtárban!

18 18 XXX. évfolyam 2. szám CSEMŐI PALOTÁS SPORTEGYESÜLET Egyesület Elnöke: Pólya Miklósné (telefon: ) Egyesület Titkára: dr. Lakos Roland polgármester úr Vezetőségi tag: Székely István (telefon: ) SZAKOSZTÁLYOK EDZÉSI IDEJE: MediBall szakosztály Hétfő: 18:31 20:00 Cegléd Várkonyi István Általános Iskola Széchenyi úti tornaterme (felnőtteknek) Szerda: 17:00 18:00 Cegléd Táncsics Mihály Általános Iskola tornaterme (gyermekenek) Péntek: 17:00 18:00 Táncsics Mihály Általános Iskola tornaterme (gyermekeknek, felnőtteknek) Szakosztály vezetője: Huszárné Szigeti Rózsa (telefon: ) Ügyintéző: Szigeti Ferencné (telefon: ) Turur Ijász szakosztály Vasárnap: 14:00 16:00 Csemői ÖKOCENTRUM Szakosztály vezetője: Gáspár János (telefon: ) Asztalitenisz szakosztály Kedd: 17:00 órától Csemő Ladányi Mihály Általános Iskola tornaterme Péntek: 17:00 órától Csemő Ladányi Mihály Általános Iskola tornaterme Szakosztály vezetője: Palotainé Pozsár Marianna (telefon: ) Ökölvívó szakosztály Hétfő: 16:00 17:30 Piac melletti épület emeleti terme Szerda: 16:00 17:30 Piac melletti épület emeleti terme Péntek: 16:00 17:30 Piac melletti épület emeleti terme Szakosztály vezetője: Tóth Attila (telefon: ) Sakk szakosztály Hétfő: 16:00 20:00 Cegléd Művelődési Ház B épülete Csütörtök: 16:00 20:00 Cegléd Művelődési Ház B épülete Szakosztály vezetője: Károlyi József (telefon: ) JANUÁRI VERSENYEK ÉS EREDMÉNYEK Asztalitenisz szakosztály: a szakosztály 2 csapattal vett részt a Pest megyei bajnokságon, eredmények: A csapat Csemői Palotás SE Gyáli ASE i. csapata 10:8 Csemői Palotás SE Eurokapu csapata 11-7 B csapat Csemői Palotás SE Tápióság csapata 4:14 Csemői Palotás SE Alberirsa csapata 5:13 Sakk szakosztály Móra kupa Kiskunfélegyháza 2 résztvevő helyezést nem értek el. PALOTÁS SPORTEGYESÜLET FELHÍVÁSA FEBRUÁRI, MÁRCIUSI RENDEZVÉNYRE Február 29 én Nyitott családi családi sportnapot tartunk órától a Csemő Általános Iskolában. Mindenkit szeretettel várunk! BELÉPÉS CSAK SPORTCIPŐBEN!! Március 7-én órai kezdettel Farsangi teremfoci bajnokságot rendezünk az Általános Iskola tornatermében. Várjuk csemői csapatok előzetes jelentkezését (Pólya Miklósné: ) korábbi évekhez hasonlóan 3 fő alkot egy csapatot.

19 XXX. évfolyam 2. szám 19 ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA CÍMET NYERT A CSEMŐI NEFELEJCS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 2010 óta büszkén viseli intézményünk a Zöld Óvoda címet. Azok az intézmények, akik egymást követően háromszor kiérdemelték az elismerést, megpályázhatják az Örökös Zöld Óvoda címet. Mivel a Zöld Óvoda Program Kritériumrendszerét évről évre magasabb színvonalon teljesítjük, így álltunk a megmérettetés elé és mi is beadtuk pályázatunkat. A pályázatot minden alkalommal a környezeti nevelésért felelős munkaközösség mindenkori vezetője készítette el, amiért ezúton is szeretném hálámat kifejezni számukra! december 19 én megérkezett a várva várt eredmény, miszerint: Az Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára és az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára döntése értelmében, az Önök pályázata a kiírásban meghatározott Örökös Zöld Óvoda Kritériumrendszerben foglalt tartalmak teljesítésében 94,5 %-os eredményt elérve, elnyerte az ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA címet. Köszönettel tartozom az óvoda minden dolgozójának, a hozzánk járó gyermekeknek és szüleiknek, külsős támogatóinknak, hiszen ezt az eredményt KÖZÖSEN értük el! KÖSZÖNÖM! Erdélyi Krisztina intézményvezető RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRÁK Rendőrségi fogadóóra a Községháza emeletén: minden hónap ELSŐ PÉNTEKÉN: óra között. Rendőrségi fogadóóra Zöldhalomban: minden hónap HARMADIK PÉNTEKÉN: óra között. Dr. Lakos Roland polgármester

20 20 XXX. évfolyam 2. szám TÉNYLEG VESZÉLYBEN VAGYUNK? Amit a szívférgességről tudni érdemes! Nem túl régen, ha a szívférgességről kérdeztek, azt mondtam, hogy ez egy egzotikus betegség, nálunk nem fordul elő. Nagyot változott a világ, ebben sok minden szerepet játszott: a kutyás turizmus felpörgése, a klímaváltozás stb. Ma ugyanerre a kérdésre az a helyes válasz, hogy igen, Magyarországon is előfordul és már Csemőben tartott állatokon is sikerült diagnosztizálni. Néhány év alatt eljutottunk oda, hogy szívférgesség csak ott nincs, hol nem keresik. Manapság a címben feltett állattartói kérdés az időszerű: tényleg veszélyben vagyunk, a kutyám és én magam is? A válasz egyértelmű IGEN! Mielőtt ezt kifejteném, nézzük először magát a betegséget. A kórokozó egy fonálféregfaj, amelynek kifejlett egyedei a tüdő artériában, súlyos esetben a szív üregében élősködnek, a nőstények 30 cm, a hímek 15 cm es hoszszúak lehetnek. Jelenlétük súlyos, akár elhullással járó megbetegedést okoz, amelynek a gyógykezelése rendkívül költséges. Több gazdafajban is megtelepedhetnek, a háziállataink közül a kutya és a macska lehet érintett. A féreg fejlődése 6 9 hónapot vesz igénybe, a fertőzés terjedéséhez szúnyogokra is szükség van. A szívféreggel fertőzött kutya vérében tömegével keringenek a lárvák, amelyek a vérszívás útján a szúnyogba bekerülnek, a szúnyogban kb. 2 hét alatt alakulnak át fertőző lárvává. A szúnyog ezeket oltja bele a vérszíváskor a még nem fertőzött egyedbe (emberbe, vagy állatba). Miután a klímaváltozás miatt az átlaghőmérséklet a korábbinál magasabb, az év majdnem teljes egészében előfordulhatnak szúnyogok és velük együtt a fertőzés átvitele is valós veszély. Legfontosabb és a legeredményesebb a bántalom megelőzése. Ennek érdekében az alábbiakat célszerű tenni: 1. tavasszal elvégeztetni a kutya véréből egy gyorstesztet, amely tisztázza, hogy az állat fertőzött, vagy nem. A teszthez néhány csepp vérre van szükség, 10 perc alatt kész az eredmény. 2. Amennyiben az állat fertőzött, a gyógykezelésről kell beszélni, 3. ha a teszt negatív, az állat nem fertőzött, fel kell építeni egy védekezési programot, amellyel ez az állapot megőrizhető. A fertőzött állatok vérben hemzsegő lárvák a szúnyogok közvetítésével állandó veszélyt jelentenek állatra és emberre. A kifejlett szívféreg akár 8 évig is elélhet az állatban, a lárvák azonban hatékonyan elpusztíthatók. Érdemes egy mondatot arról is szólni, hogy mi történik akkor, ha a fertőzött szúnyog emberbe oltja be vérszíváskor a lárvákat? Az emberben ivarérett szívféreg nem fejlődik ki, a lárvák azonban vándorolnak a testben és a tüdőben olyan elváltozásokat okoznak, amelyeket rákos daganatként írnak le a humán vizsgálók. Igen, veszélyben van a kutya és az ember is, de ez a veszély jelentősen csökkenthető! Ennek érdekében két dolgot kell tenni: 1. felderítő teszt elvégeztetése tavasszal, 2. folyamatos védekezés a lárvák elpusztítása érdekében. Amikor az állatorvosi rendelőbe viszik a kutyájukat, kérjék a szűrést, beszéljük meg a védekezést. Veszettség oltás Jogszabály alapján a kutyák veszettség elleni oltása évente kötelező. Az állat a tartási helyén, vagy állator vosi intézményben kaphatja meg a védőoltást. A kutya akkor tekinthető a jogszabály szerint megfelelően oltottnak, ha: az első védőoltását 3 4 hónapos kora között, a második védőoltását ettől számított fél éven belül, a továbbiakat a második oltás időpontját kezdetnek tekintve évente megkapja. Az adatbázisban rögzített oltásokat az ellenőrző hatóság is látja, ezért fontos a határidők megtartása. Egyszerűbb, hasznosabb és olcsóbb az oltást időben beadatni, mint a büntetés kiszabását követően. Az beadástól számított 8 napon belül a védőoltást az állatorvosnak az adatbázisba fel kell rögzítenie, amelyet a gazda is megtekinthet a oldalon. A nyilvános keresőbe be kell írni a kutya chipszámát, a keresésre kattintva láthatóvá válik pl. az utolsó rögzített oltás időpontja is. Az oltás beadásának feltétele, hogy az állat chippel megjelölt legyen, a chip az oltással egyidejűleg is beültethető ban az árak a következők: veszettség elleni védőoltás: 5000 Ft oltási könyv: 1000 Ft chip beültetése: 3500 Ft macska veszettség oltás: 4000 Ft féregtelenítés: 200 Ft/10 kg. Az Eb óvó állatorvosi rendelő nyitvatartási idejében (hétköznap ½ 8 ½ 9, ig, szombaton ½ 9 10 ig) bármikor lehetőség van a kutyák oltatására. Egész évre folyamatosan akció: legalább 4 kutya oltatása esetén (szomszédok, családok esetén is érvényes) kiszállási díj nem kerül felszámításra. Dr. Kárpáti László állatorvos

21 XXX. évfolyam 2. szám 21 Merre visz az utad? IFJÚSÁGI CSENDESNAP 16-án (vasárnap) 10 órától 15,30-ig a Cegléd-Újvárosi-Csemői református gyülekezetben (Kőrösi út 53.) Előadással, igével szolgál: Király János vasadi református lelkész Színdarab, énektanulás,kiscsoportos beszélgetés. Szeretettel és ebéddel várunk! 3,2 mm átmérőjű, nagyszilárdságú horganyzott acélhuzal eladó. Nándori József Csemő, Mama d. 3. Telefon: 70/ Csemő területén tavaszi kezdéssel, traktorommal kerti munkát (rota-135, tárcsa, szántás, szálzúzás) vállalok. Telefon: Markoló géppel vízakna és kerti tó ásása 2 méter mélységig, Csemő vonzáskörzetében FAKAN GÁBOR Központifűtés, vízvezeték szerelés, vegyes tüzelésű kazáncsere, radiátor csere, fürdőszoba felújítás, új házak szerelése. Lakossági klímák szerelése, teljes ügyintézése, karbantartása, víz-, fűtésszerelés. STRÁZSI TIBOR 2713 Csemő, Fakan dűlő 2. Telefon: Villanybojlere mikor volt tisztítva? Ha 3 évnél régebben keressen! Szaktanácsadással és felújított készülékek értékesítésével is foglalkozom. Tel.: ;

22 22 XXX. évfolyam 2. szám Vágysz egy új rucira, gyere be a Tündi turiba. Idő és pénz spórolása itt van helyben TT ruhatára. Az árakat kilóban méri, pénztárcádat kíméli. Ha szeretnél olyat hordani ami nem jön veled szembe, kérd, hogy hozzon neked. Egyedi ruhádat olcsón itt megveheted. TÜNDI TURI Farsangi jelmezek széles választékban kaphatóak! Legginsek is minden méretben! Gyönyörű függöny várja új gazdáját! Megtalálsz: Csemő, Szent István úton a régi turi helyén. Nyitva tartás: H-P: Szo: Legyen új létesítmény, felújítás, bővítés, kérjen ingyenes felmérést és árajánlatot! 20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN. VILLANYSZERELÉS: DR. BARTHA KLÁRA ügyvéd Mobil: E mail: Iroda: 2700 Cegléd, Mátyás király u. 25. ügyfélfogadás: előzetes időpont egyeztetéssel Keressen bizalommal, ha Lakást, házat, telket vagy egyéb ingatlant szeretne vásárolni, eladni, ajándékozni vagy bérelni, Termőföldet, tanyát vagy egyéb mezőgazdasági rendeltetésű ingatlant szeretne venni, eladni, ajándékozni illetve ezekre bérleti vagy haszonbérleti szerződést kötni, Tartási vagy gondozási szerződést kíván kötni, Céget akar alapítani vagy a meglévőt módosítani illetve megszüntetni (végelszámolás, csődeljárás), valamint céggel kapcsolatos általános jogi tanácsadásra van szüksége, Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyokat szeretne okiratba foglaltatni, Házasság felbontása és a hozzá kapcsolódó gyermekelhelyezési, szülői felügyeleti, kapcsolattartási és gyermektartásdíj fizetés iránti tanácsadásra és képviseletre van szüksége, Öröklési kérdésekben és hagyatéki eljárás ügyében jogi tanácsot kér, végrendelkezni akar, Fizetési meghagyásos eljárást akar kezdeményezni, Egyéb okiratok szerkesztését kéri.

23 XXX. évfolyam 2. szám 23 Veszélyes fák kivágása, lebontása, darabolása alpin technológiával is. Fenyőfák, tujafák kivágását, visszavágását vállalom. Mucsi András FAVÁGÁS , CSEMŐ külterületén ELADÓ vagy KIADÓ 2 szobás ingatlant keresek! Elérhetőségem: FAVÁGÁS Veszélyes fák gallyazása, kivágása Kosaras autó rendelkezésre áll! Pánczél Mihály TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. TELJES KÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS TEMETŐÜZEMELTETÉS KÖZPONTI IRODÁNK: 2700 Cegléd, Rákóczi út HALOTTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET ÉJJEL NAPPAL Elérhetőség Tankó Zoltán , A temető fenntartásáról szóló 15/2017. (XI. 27.) számú helyi rendelet 27. a a csemői temető területén belüli minden szakmai feladat ellátására a temető üzemeltetésére szerződött önkormányzati partnert jogostja fel kizárolagosan. Csemő Község Önkormányzatának szerződéses partnere a Tankó, Walter és Társa Kegyeleti Kft. a MÁRIA RÁDIÓ adása az FM 88,3 MHZ hullámhosszon egész nap hallgatható az önkormányzattal szerződött partner SZENNYVÍZ SZÁLLÍTÁS COMBOS BT. Tel: , DEMAND 2001 BT Csemő, Bem u. 8. cégalapítás adóbevallások elkészítése Tel/fax: 53/ ÁLLATORVOS (veterinary) Dr. Kárpáti László KUTYAKOZMETIKA (dog grooming) Csemő, Petőfi Sándor u. 1. Kis Piroska Bejelentkezés és időpont egyeztetés: betegvizsgálat gyógykezelés védőoltások műtétek chip beültetés kisállat-útlevél kiálltás RENDELÉS Csemő, Petőfi Sándor u. 1. HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG: ½ 8 - ½ 9 és óra között Szombat: ½ 9-től 10-ig Beteghez hívás egész nap:

24 24 XXX. évfolyam 2. szám ORVOS FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉSEK RENDELŐK 2713 Csemő, Szt. István út EGÉSZSÉGHÁZ TEL: Csemő, Ceglédi út ZÖLDHALMI RENDELŐ TEL: Kérjük Tisztelt Betegeinket, hogy a TAJ kártyájukat és a közgyógyigzolványukat minden esetben hozzák magukkal! ORVOS GYERMEK HÁZIORVOSI RENDELÉS RENDELŐ: 2713 Csemő, Szt. István út EGÉSZSÉGHÁZ TEL: ORVOS FOGORVOSI RENDELÉS RENDELŐ: 2713 Csemő, Szt. István út EGÉSZSÉGHÁZ VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT Tanácsadók: I. körzet Zöldhalom 2713 Csemő, Ceglédi út 25. EGÉSZSÉGHÁZ TEL: , II. körzet Központ 2713 Csemő, Szt. István út 29. EGÉSZSÉGHÁZ TEL: /112 mellék Az iskolavédőnőt csak keddi és szerdai napon lehet elérni a megadott telefonszámokon. Dr. Takács Róbert rendel: Hétfő: ig Zöldhalomban Kedd: ig Egészségházban Szerda: ig Zöldhalomban Csütörtök: ig Egészségházban Péntek: ig Egészségházban, helyettesít Dr. Horváth Zsófia Dr. Horváth Zsófia rendel: Hétfő: ig Zöldhalomban ig Egészségházban Kedd: ig Egészségházban, helyettesít Dr. Takács Róbert Szerda: ig Egészségházban Csütörtök: ig Zöldhalomban Péntek: ig Egészségházban Dr. Megyeri Katalin Mobil: Központi rendelőben: Hétfő: Szerda: Csütörtök: Zöldhalomban: Kedd: Péntek: Tanácsadás: Csütörtök: (Központ) Péntek: (Zöldhalom) Dr. Dombi Csaba fogorvos Rendelő: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Iskolafogászat: Péntek: I.sz.körzet: Tolnai Tünde körzeti védőnő (Zöldhalom, Vett út) II.sz. körzet: Dobóczi Anikó körzeti védőnő (Csemő, Hantháza) Iskolavédőnő: Pocsai Ilona ifjúsági védőnő Ladányi Mihály Általános Iskola Önálló Várandós és Nővédelmi tanácsadás I.körzet: hétfő: Zöldhalom II.körzet: péntek: Csemő Központ Önálló Csecsemő-, és Kisgyermek tanácsadás: I.körzet: szerda: Zöldhalom II.körzet: csütörtök: Csemő Központ Iskolavédőnői fogadóóra: szerda: Csemő Központ KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy a központi felnőtt háziorvosi és a gyermekorvosi ügyelet 53/ telefonszáma megszűnt! A telefonhívások kezelése egy központi hívószámon a budapesti irányító központban történik. Hétvégén és ünnepnap (tárgynapon) a gyermekorvosi ügyelet reggel 8 órától este 20 óráig működik. telefonszám: telephely: Cegléd, Kárpáti Aurél u. 9. A folyamatos, sürgősségi ellátás érdekében, ha nincs gyermekorvosi ügyelet, akkor továbbra is a felnőtt házi orvosi ügyelet végzi a betegellátási feladatokat: telefon: telephely: Cegléd, Kossuth F. u. 17. Természetesen minden egyéb sürgős esetben a mentőszolgálat a 104 es hívószámon továbbra is hívható! Kérjük az ügyeletet csak indokolt esetben vegyék igénybe! Megértésüket köszönjük! PATIKA CSENGE GYÓGYSZERTÁR 2713 Csemő, Szt. István út 28. TEL: Nyitva tartás: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: ÁLLATORVOSI ÜGYELET Az aktuális állatorvosi ügyeleti beosztást a megyeiállatorvos.hu oldalon olvashatják! Csemői Hírmondó * A községi Önkormányzat ingyenes havilapja * HU ISSN * 2713 Csemő, Petőfi Sándor utca 1. * Tel.: 53/ * * * Megjelenik 1550 példányban * Lapzárta: minden hónap 1 én. Kiadja: Csemő Község Önkormányzata * Nyomtatás, szerkesztés: APÁTI NYOMDA, Cegléd

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet alapján. Az óvoda megnevezése Székkutasi Líbor Ilona

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete 1 Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről

Részletesebben

Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete a családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (V. 13.) önkormányzati rendelete a közművelődési feladatokról

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (V. 13.) önkormányzati rendelete a közművelődési feladatokról Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (V. 13.) önkormányzati rendelete a közművelődési feladatokról Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év. Az óvoda címe, elérhetősége 6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20. Telefon: 06-30/

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év. Az óvoda címe, elérhetősége 6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20. Telefon: 06-30/ KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017-2018. nevelési év A nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet alapján. Az óvoda megnevezése Székkutasi Líbor Ilona

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző. Előzetes hatásvizsgálati lap Rendelettervezet

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző. Előzetes hatásvizsgálati lap Rendelettervezet A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, valamint a házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 7/2011. (IV.21.)

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE ELŐTERJESZTÉS 2016. MÁJUS 10. VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT. BEVEZETŐ Az alábbi használati rend a Kolozsvári utcai sportcentrumban megvalósult nagy műfüves

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tisztelt Szülők! A 2017/2018-as nevelési évre a beiratkozás időpontja május 4-5. (csütörtök - péntek)

Tisztelt Szülők! A 2017/2018-as nevelési évre a beiratkozás időpontja május 4-5. (csütörtök - péntek) Tisztelt Szülők! A 2017/2018-as nevelési évre a beiratkozás időpontja 2017. május 4-5. (csütörtök - péntek) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. jáig a harmadik életévét betölti, a nevelési

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Ciklusprogram Vácrátót Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019-ig

Ciklusprogram Vácrátót Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019-ig Ciklusprogram Vácrátót Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019-ig BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 116. a következőket írja elő: 116. (1) A képviselő-testület

Részletesebben

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő:

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (..) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól Ó z d,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete 1

37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete 1 az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola H 2750 Nagykőrös, Mentovich u (1) e)

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola H 2750 Nagykőrös, Mentovich u (1) e) 23. (1) e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, és az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: A hatályos Szervezeti

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az anyakönyvi esemény helye

A rendelet hatálya. Az anyakönyvi esemény helye Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Eseménynaptár 2018/2019-es tanév

Eseménynaptár 2018/2019-es tanév Dátum szept. 01. szombat szept. 02. vasárnap szept. 03. hétfő szept. 04. kedd szept. 05. szerda szept. 06. csütörtök szept. 07. péntek szept. 08. szombat szept. 09. vasárnap szept. 10. hétfő szept. 11.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Az Idősügyi Tanács üléséről Hort Község Önkormányzat Tanácskozó termében november 4-én.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Az Idősügyi Tanács üléséről Hort Község Önkormányzat Tanácskozó termében november 4-én. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Idősügyi Tanács üléséről Hort Község Önkormányzat Tanácskozó termében 2014. november 4-én. Jelen vannak: Horváth Sándor Kormos Gábor Köles Ferenc Sánta Mátyás Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.)

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i ülésére 1612-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2011. évi módosított rendezvénytervének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

1.Általános rendelkezések. 3. (1) Az anyakönyvi esemény lefolytatására elsősorban a hivatali helység szolgál.

1.Általános rendelkezések. 3. (1) Az anyakönyvi esemény lefolytatására elsősorban a hivatali helység szolgál. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.22.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi esemény engedélyezéséről, és az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatások díjáról Kőröshegy

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

ÖKO iskolai munkaterv A 2017/2018-as tanév iskolai munkatervének melléklete 2017/2018.

ÖKO iskolai munkaterv A 2017/2018-as tanév iskolai munkatervének melléklete 2017/2018. Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola OM: 033454 4965 Kölcse, Arany J. u. 1. Tel.: 44/435-621, 44/435-622 ÖKO iskolai munkaterv A 2017/2018-as tanév iskolai munkatervének melléklete Kölcse, 2017. szeptember

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület március 23-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület március 23-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. március 23-án tartandó ülésére Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi események és egyéb családi események engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról, továbbá az anyakönyvvezető

Részletesebben

Védőnői szolgálat. Buj Buj, Rákóczi u Védőnő: Kiss Józsefné. Tel.: +36 (20)

Védőnői szolgálat. Buj Buj, Rákóczi u Védőnő: Kiss Józsefné. Tel.: +36 (20) Buj 4483 Buj, Rákóczi u. 13-15. Védőnő: Kiss Józsefné Tel.: +36 (20) 429-7859 Email: kissjozsefne63@freemail.hu Védőnői fogadóóra: minden nap 8:00-9:00 Az első esztendő meghatározza a jövőt! 1 / 5 Területi

Részletesebben

K ö z z é t é t e l i l i s t a Óbudai Waldorf Óvoda október 1.

K ö z z é t é t e l i l i s t a Óbudai Waldorf Óvoda október 1. K ö z z é t é t e l i l i s t a Óbudai Waldorf Óvoda 034292 2018. október 1. a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján 1 a) felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Óvodánk a Waldorf-pedagógia szerint,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI ÓVODAI FELVÉTEL ELJÁRÁSRENDJÉRŐL. Tisztelt Szülők!

TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI ÓVODAI FELVÉTEL ELJÁRÁSRENDJÉRŐL. Tisztelt Szülők! TÁJÉKOZTATÓ A 2018. ÉVI ÓVODAI FELVÉTEL ELJÁRÁSRENDJÉRŐL Tisztelt Szülők! Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom Önöket arról, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata a törvényi előírásoknak

Részletesebben

Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés

Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés GONDOZÁSI KÖZPONT 2133 Sződliget, Szent István u. 34-36. Email: gondozasi@szodliget.hu Mobil tel.: 06 30 485 9298 Tel.: 06 27 590-ö95/113 mellék Kirendeltsége: 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3. Email: gyermekjoleti@vacratot.hu

Részletesebben

a házasságkötés engedélyezésének feltételeiről és díjairól 1

a házasságkötés engedélyezésének feltételeiről és díjairól 1 DECS NAGYKÖZSÉG Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(VII.3.) önkormányzati rendelete a házasságkötés engedélyezésének feltételeiről és díjairól 1 Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010.(VII. 28.) KNÖT RENDELETE a közművelődésről

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010.(VII. 28.) KNÖT RENDELETE a közművelődésről Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010.(VII. 28.) KNÖT RENDELETE a közművelődésről Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

b) amennyiben egyik fél sem rendelkezik Szentkirályszabadján állandó lakóhellyel:

b) amennyiben egyik fél sem rendelkezik Szentkirályszabadján állandó lakóhellyel: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete a házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről Szentkirályszabadja

Részletesebben

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervére

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervére Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály JAVASLAT a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK. 8/2008./IX.01./ önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK. 8/2008./IX.01./ önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2008./IX.01./ önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetés szabályairól

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület március 31-ei ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület március 31-ei ülésére Budakalász Város Polgármestere 77/2011.(III.31.)számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. március 31-ei ülésére Tárgy: Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2011 (VII. 1.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2011 (VII. 1.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2011 (VII. 1.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő testülete a kulturális

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-testületének 19/2011. (IX.15.) számú önkormányzati rendelete

Gödöllő Város Képviselő-testületének 19/2011. (IX.15.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő Város Képviselő-testületének 19/2011. (IX.15.) számú önkormányzati rendelete és az ezt módosító 4/2012.(II.8.) sz. 14/2013.(IV.22.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A támogatásban részesíthetők köre

1. A rendelet célja. 2. A támogatásban részesíthetők köre Csömödér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (VIII.23) önkormányzati rendelete a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatásáról Csömödér Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2018. november 27.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A 2018/19-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2018/19-ES TANÉV FELADATTERVE A tanév rendje: A 2018/19-ES TANÉV FELADATTERVE A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő), az utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek). Az őszi szünet előtti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szolgáltatási

Részletesebben

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között Tisztelt Szülők! Az általános iskolai beiratkozásról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: Időpont: 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között Helyszín:

Részletesebben

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai TARTALOM NYITVATARTÁS RENDJE... 3 CSENGETÉSI REND NAPPALI TAGOZAT... 3

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben