MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI gyógyhírmondó NONPROFIT ZRT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI gyógyhírmondó NONPROFIT ZRT"

Átírás

1 2008. VAS február MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT ZRT VIII. évfolyam 1.szám ÍRMONDÓ Tisztelt Olvasó! A kórház múltbeli tervszerő fejlesztése az idıközi irányváltások miatt nem nélkülözte az improvizációs elemeket sem. Ennek eredményeként most olyan eklektikus kórházunk van, amelyben jónéhány szakma reumatológia, rehabilitáció, krónikus ellátás, ápolás, infektológia földrajzilag idegen környezetbe került. Jelentıs számú szakambulancia az osztályától távol a Rendelıintézetben mőködik, amely nem teszi lehetıvé a szoros kooperációt a járó- és fekvıbetegellátás egyes összetartozó, egymásra utalt egységei között. Az infektológiai járó- és fekvıbetegellátási egységek ideiglenes engedélyének hatálya december 31-én lejár, mivel diagnosztikai, intenzív és társszakmai háttér nincs a kámoni telephelyen. Ezt tovább bonyolította a április 1-ével belépı új helyzet, amely jelentıs számban csökkentette az aktív kórházi ágyak számát, és egyidejőleg ezek egy részét krónikus kórházi ágyként nevesítette. A struktúraátalakítás negatívan érintette a kórház finanszírozását, amely megrendítette pénzügyi értelemben a kórház önfenntartó képességét. A kórház vezetése alkalmazkodni kíván az új helyzethez, a kihívásokra keresi a válaszokat. Egyértelmővé vált, hogy a jelenlegi telephelyszám hosszabb távon elviselhetetlen pénzügyi terheket jelent a kórháznak, következésképpen a szakmákat két centrumba a központi és Vérellátó telephelyre kell koncentrálni. A két fennmaradó egység összekapcsolására is van megoldás a Horváth Boldizsár körút alatt gyalogos alagút kiépítésével. Ez nem a jelenlegi vezetés eredeti ötlete, ugyanis eleink is foglalkoztak a kérdéssel, sıt tanulmányterv is készült a Vérellátó és a központi épületegyüttest összekötı alagútról. A két telephely alkalmas lesz a profiltisztításra is, a Vérellátó telephely adna helyet a pszichiátriának és a krónikus szakmáknak, a központi telephely pedig az aktív szakmáknak. A telephelycsökkentéssel és struktúraátalakítással együtt ha kórházunk fenn akar maradni a betegek bizalmáért, megtartásáért és megnyeréséért folyó piaci versenyben a jelenleginél lényegesen komfortosabb viszonyokat kell teremteni a betegeknek és pácienseknek. A várható többpénztáras viszonyok között ez utóbbi nem csak elvárás lesz, hanem a kórház létkérdése ezen is múlhat, ettıl is függhet. Természetesen a kórház fejlesztési koncepciója amely az egytelephelyes kórházi struktúrát tőzi ki célul nem kevés pénzügyi forrásokat igényel. Egy szerényebb minimális program mintegy 15 milliárd forint, egy igényesebb maximális program legkevesebb 20 milliárd forint befektetést feltételez 5-7 éves távlatban. Ennek százaléka szerencsés esetben EU-s forrásokból pályázat útján elnyerhetı, de a tulajdonos, valamint a kórház színvonalas mőködésében érdekelt önkormányzat(ok)nak, sıt magának a Zrt-nek is nem kevés anyagi áldozatokat kell vállalni a koncepció sikeres megvalósítása érdekében. Viszont jó célt szolgálnak ezek a pénzügyi befektetések, kórházunk járó- és fekvıbeteg szakellátása révén az egész megyét, Vas megye minden polgárát szolgálják. Ugyanis nehezen képzelhetı el, hogy egy Vas megyei polgár életében ne kerüljön kapcsolatba egyszer vagy többször a megyei kórház fekvıvagy járóbeteg szakellátásával. De a befektetések szolgálják a kórházi dolgozók érdekeit is a munkahelyi körülmények, a munkafeltételek javításával, korszerősítésével, a foglalkoztatási biztonság megırzésével. A közgyőlés végleges döntése a megyei kórház konkrét fejlesztési koncepciójáról még meg sem született, de már megkezdıdött a polémia. Fıleg a járóbetegellátás jelenlegi formájának a Rendelıintézetben történı végleges megszüntetése vált ki egyesek körében nagy ellenállást. A kórház belsı mértékadó köreinek véleménye szerint jobban szolgálná a költséghatékonyságot, a humánerıforrással történı racionálisabb létszámgazdálkodást kizárólag a kórházi épülettömbök földszintjein elhelyezett szakambulanciák és szakrendelések. A járóbeteg szakellátás épületfeltételeinek korszerősítése, komfortosítása lényegében kisebb költséggel megoldható a kórházban, mintha az egész Rendelıintézetet felújítanánk. A betegek is nyernének a komfortosabb körülményekkel, valamint a fejlett kórházi orvostechnika könynyebb elérhetıségével. Külsıs véle- T A R T A L O M A KÓRHÁZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE BEMUTATKOZIK A KÓRHÁZ VEZETÉSE A BETEGSZÁLLÍTÁS VÁLTOZÁSÁRÓL A BETEGÉTKEZTETÉSRİL A MUNKAIDİRİL A SZÜLİSZOBAI RÉSZLEG ÁTALAKÍTÁSÁRÓL LÉTKÉRDÉS A MINİSÉGYÜGY DR. GARZULY FERENC KÖNYVÉRİL EGY HITELES DOKUMENTUM KÁPOLNASZENTELÉS VENDÉGÜNK VOLT EPERJES KÁROLY IN MEMORIAM DR. MANGLIÁR KÁROLY

2 mények legnagyobb ellenérve, hogy járványügyi zárlat esetén a kórházban lévı járóbetegellátó egységek sem látogathatók a fekvıbeteg osztályokhoz hasonlóan. Az elmúlt évtizedben általában látogatási zárlatotokra került sor influenzajárványok idején. A látogatási tilalom minden esetben csak a fekvıbeteg osztályokra vonatkozott, s az osztályok mellett közvetlenül mőködı ambulanciák mindig látogathatók voltak. A tervezett járóbetegellátó egységek a szakrendelések mellett a szakambulanciákat is magukba foglalják, tehát az ambulanciák is kivétel nélkül az épülettömbök földszinti traktusába kerülnek, tehát járványügyi szempontból a helyzet nemhogy romlani, hanem inkább javulni fog. Ugyancsak nagy vihart kavart az az elképzelés, hogy a belgyógyászati tömb tervezett bıvítésével néhány százalékkal túllépnénk a városrendészeti terv szerinti 40 százalékos beépíthetıségi mértéket. Megjegyzem, ez nem önös kórházi érdekbıl, hanem a betegek javára történne, a kórház hotelkomfortosságának színvonala emelkedne csak. Vita van arról is, hogy a kórház az elmúlt évtized beruházásai során eleget tett-e megfelelı számú autóparkoló kialakítási kötelezettségének. Határozottan állítom, hogy ennek az építési elıírásnak eleget tettünk, s bıven az elıírt szám felett tudunk autóparkolási lehetıséget biztosítani a kórház központi telephelyén, valamint a Vérellátó telkén. Tisztelt Olvasó! A megyei közgyőlés hamarosan állást foglal a fejlesztési koncepciót illetıen, ugyanis sorra jelennek meg az egészségügyi ágazatban is az EU-s pályázatok, amelynek elıkészítése során pontosan tudnunk kell, hogy milyen fejlıdési pályára kívánjuk állítani a megyei kórházat, s világosan látnunk kell, hogy mit akarunk elérni, mi a végsı célunk a Markusovszky Kórház jövıjét illetıen. A kérdés megoldását roppant egyszerővé teszi az a tény, hogy a közgyőlés a Vas megye egészségfejlesztési koncepciója címő dokumentumban már évekkel ezelıtt a fı fejlesztési irányokat meghatározta a Markusovszky Kórház számára. Az említett közgyőlési koncepcióban megfogalmazottak viszont összecsengenek a vázolt egytelephelyes kórház gondolatával. Dr. Lakner László vezérigazgató fıorvos F E L H Í V Á S A kórház vezetése megrendelte Dr. István Lajos professzor szobrának elkészítését, amely várhatóan március 22-én kerül felavatásra a kórház emlékparkjában. Sok kórházi dolgozó anyagi áldozatkészsége ellenére sem sikerült még elıteremteni a szobor teljes költségét. István Lajos professzor sokunknak volt mestere, sokunkat tisztelte meg barátságával, sokunknak egyengette útját a civil és a szakmai életben. Sokakat karolt fel a Trombózis Klub keretében, és vezetett kézenfogva a tudomány szentélyébe. A kórház vezetése a szobor elkészítésének költségeit adományokból kívánja fedezni, ezért továbbra is kéri mindazokat, akik tisztelték és szerették István Lajos professzort, adakozzanak a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt számú számlaszámára. Minden eddigi adakozó felajánlását hálásan köszönjük. Várjuk mindazok támogatását, akik csak most értesültek a kezdeményezésrıl, s van pár forintjuk e nemes célra. Mi minden forintot továbbra is elfogadunk, és elıre is megköszönünk. 2 A leendı bronzszobor agyagformája

3 A BETEGSZÁLLÍTÁS VÁLTOZÁSÁRÓL Dr. Kıfalvi István orvosigazgató december 29-én szinte az ünnepek leple alatt jött ki az a jogszabály, amely január 1-jétıl teljesen új alapokra helyezte a betegszállítást. Egyrészt az idızítés, másrészt a jelentısnek mondható kapacitáshiány miatt (melynek részleteibe nem akarok belemenni) megyénkben komoly fennakadást okozott az átállás. A mentés továbbra is az Országos Mentıszolgálat feladata, de mostantól a betegszállításba csak akkor kapcsolódik be, ha ún. ırzött feladatot kell ellátni, azaz a beteghez mentıorvos, mentıtiszt vagy mentıápoló felügyelete szükséges, vagy valamilyen speciális, külön mőködési engedélyben rögzített feladatot kell végezni, mint pl. a koraszülött mentés. Minden más szállítás az OEP szerzıdéssel rendelkezı betegszállítók kötelessége. Betegszállítást lehet kérni kísérıvel vagy kísérı nélkül, 6 vagy 24 órán belüli sürgısséggel, illetve konkrét idıpontra is. A szállítást elrendelı orvos joga és felelıssége, hogy melyik betegszállítást tartja indokoltnak. Miután a médiában is ellentmondásos hírek jelentek meg, és komoly gondot okozott betegeink hazaszállítása, kórházunk vezetése megbeszélést kezdeményezett, elıször a mentık helyi vezetıivel, majd közösen a Vas megyére ellátási kötelezettséggel rendelkezı betegszállító cégek illetékes vezetıivel. A megbeszélés során a felek egyhangúlag megállapodtak abban, hogy mindenki közös érdeke a betegek minél zavartalanabb ellátása és a kapacitásoknak az igényekhez való igazítása. Még aznap értesülhettünk a médiából, hogy a szaktárca elismerve az eddigi szők kapacitást további 7 betegszállító gépkocsi beállítását és engedélyezését tartotta indokoltnak megyénkben. A cikk megjelenésekor remélem, már zavartalanul mindenki megelégedésére zajlik megyénkben a betegek szállítása. LÉTKÉRDÉS A MINİSÉGÜGY Dr. Káldy Zoltán stratégiai és minıségirányítási igazgató A Markusovszky Kórház büszke lehet arra, hogy azon kevés magyarországi intézmények közé tartozik, akik Integrált Irányítási Rendszert (IIR) mőködtetnek a minıségügy területén. Ez manapság még nem terjedt el széleskörően, így elmondhatjuk, hogy a tudatos fejlesztés, elırelépés elınyös helyzetbe hozhat bennünket a többi kórházzal szemben. Mindenki számára ismert és ezt az újság legutóbbi számában meg is írtuk hogy a tavalyi MEBIR tanúsítással egy három pilléren alapuló irányítási rendszer MIR, KIR, MEBIR jött létre, mely így önmagában garantálhatja a minıségi munkát. Viszont van egy negyedik pillér is, amely a fejlıdés irányát határozza meg. Mielıtt ezt ismertetném, tekintsük át a jelen helyzetet. Amennyiben egy IIR jól mőködik, az elınyös helyzetet, biztonságot és garanciát jelenthet minden érintett számára. Bizalmat ébreszt a betegben, hiszen az ı vizsgálata, gyógyítása szabályozott keretek között zajlik, tehát biztosra veheti, hogy a tévedések esélye kevesebb, a gyógyulásé pedig esetleg több, mint máshol. Mivel a kivizsgálási, ellátási, gyógyítási folyamatok irányítottak (szabályzatok, protokollok, stb), ellenırzésük könnyő, a hibaelhárítás gyors. A gyakorlatban ez úgy nyilvánulhat meg, hogy jobbak lesznek eredményeink, a betegellátási mutatóink, a betegek gyógyulási esélyei nınek. Remélhetı, hogy errıl ık is így vélekednek majd. Az IIR védelmet jelent dolgozóinknak is, hiszen munkájuk során nagy a támadási felület, szaporodnak a peres ü- gyek, divat lett feljelenteni a kórházat, orvost. Ismert tény, hogy ezen esetek többségében olyan adminisztratív vagy szabályozási hibákat rónak fel nekünk, amiket egy jól mőködı minıségbiztosítással ki lehet védeni. Természetesen ehhez a kórházi dolgozóknak el kell fogadni a minıségügy terheit is, hiszen a nyelvezete száraz, sok a papírmunka, néha feleslegesnek tőnnek a feladatok. Tapasztalataink szerint az idı elırehaladtával egyre többen fogadják el ezt és látják át a minıségbiztosítás elınyeit. Az IIR segítség a kórház vezetésének is, hiszen az irányítás egyszerőbb, az ellenırzések következetesek, tervezhetık. A tervezéshez több használható adat áll rendelkezésre. 3 Gyorsabb lehet a reagálás bizonyos döntési helyzetekben. Nem tudhatjuk, hogy a közelgı biztosítási reform kapcsán milyen elınyünk származhat majd a magas szintő minıségügyi rendszerünkbıl. Lehet, hogy szívesebben kötnek majd velünk szerzıdést a pénztárak, biztosítók? Lehet, hogy garantáltabb lesz a Markusovszky Kórház fennmaradása és így a munkahelyek megmaradhatnak? Sok a megválaszolatlan kérdés, de nekünk egyet kell szem elıtt tartani: mindent meg kell tennünk az esélyeink növelésére, így a minıségügyet is fejleszteni kell. Ezért látszik célszerőnek, hogy bevezessük és így a legmagasabb fokot érjük el a minıségbiztosítás terén a standardokon, indikátorokon alapuló rendszert, melyet MEES-nek nevezünk. Ez a Magyarországi Egészségügyi Ellátási Stan-dardok rövidítése. Korábban Kórházi Ellátási Standardként (KES) ismertük, ezt most továbbfejlesztették, összevonták egyéb standard rendszerekkel. A dolog lényege az, hogy a betegellátás terén kimondjuk, hogy mit kell tennünk, mit kell biztosítanunk (standardok) és ezt hogyan ellenırizhetjük, hogyan értékelhetjük (indikátor rendszer). Így a fekvı- és járóbeteg ellátás során szabályozott és ellenırzött lesz a beteg fogadása, az ezzel járó adminisztráció, a betegvizsgálat, a betegellátás (gyógyítás), illetve a továbbküldés és elbocsátás. Nem jelent ez sok többletet, újdonságot nekünk, hiszen az alaprendszerünkben, a MIR-ben (ISO 9001) már sok, a szakmát részletesen szabályozó utasítást vezettünk be és használunk. Végül is ennek a bıvítését, teljes kibontását és az eredmény ellenırzését jelenti a MEES alkalmazása. Kórházunk menedzsmentje célul tőzte ki a MEES bevezetését. A lehetıségek szerint még ebben az évben szeretnénk tanúsítani is az új rendszert, ha a felkészültségünk ezt lehetıvé teszi. Legfontosabb célunk ezzel az, hogy a Markusovszky Kórház az elsık között legyen az országban, ahol ilyen magas szintő integrált minıségügyi, irányítási rendszer mőködik. Szerintünk többek között ezzel tudjuk elérni, hogy a múltban nagy dicsıségnek örvendı Kórházunk meg tudja ırizni szerepét, hírnevét a jelenben és fıleg a jövıben is. Továbbá ez lehet a kulcsa a fennmaradásunknak, ha a biztosítási reform hatásaként a kórházak közötti verseny élezıdni fog.

4 A KÓRHÁZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Orvosigazgató munkaszervezete (Orvosigazgató: Dr. Kıfalvi István) Pszichiátriai és Geriátriai Centrum (Centrumigazgató: Dr. Szabó Mihály) Pszichiátriai Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Szabó Mihály) Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Gondozó (vezetı fıorvos: Dr. Lukovics Olga) Krónikus Belgyógyászati, Tüdıgyógyászati és Geriátriai Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Balogh József) Sebészeti és Sürgısségi Centrum (Centrumigazgató: Dr. Engert Zoltán Vendel PhD) Általános és Érsebészeti Osztály (osztályvezetı fıorvos: Prof. Dr. Márkus Béla) Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Osztály (mb. osztályvezetı fıorvos: Dr. Nemes István) Baleseti, Helyreállító és Kézsebészeti Osztály (mb. osztályvezetı fıorvos: Dr. Vidó Sándor) Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Kisely Mihály PhD) Idegsebészeti Osztály (mb. osztályvezetı fıorvos: Dr. Takács Lajos) Központi Aneszteziológia és Intenzív Betegellátó Osztály (mb. osztályvezetı fıorvos: Dr. Schaffer Éva) Központi Mőtıszolgálat (osztályvezetı fıorvos: Dr. Kıfalvi István) Mellkassebészeti Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Kecskés László) Ortopédiai Sebészeti Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. de Jonge Tamás PhD) Sürgısségi Betegellátó Osztály (mb. osztályvezetı fıorvos: Dr. Németh László) Szemészeti Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Bátor György) Urológiai Sebészeti Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Engert Zoltán Vendel PhD) Belgyógyászati és Onkohaematológiai Centrum (Centrumigazgató: Dr. Nagy Lajos PhD) Általános Belgyógyászati Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Lıcsei Zoltán) Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály (osztályvezetı fıorvos: Prof. Dr. Döbrönte Zoltán) Kardiológiai és Belgyógyászati Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Nagy Lajos PhD) Intervenciós és Kardiovaszkuláris Radiológiai Osztály (mb. osztályvezetı fıorvos: Dr. Király István) Bırgyógyászati Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Telegdy Enikı PhD) Bır- és Nemibeteg Gondozó (vezetı fıorvos: Dr. Varga Mariann) Foglalkozásegészségügyi Szakszolgálat (vezetı fıorvos: Dr. Szipıcs Jenı) Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Iványi János PhD) Infektológiai Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Schneider Ferenc) Krónikus Belgyógyászati és Geriátriai Osztály (mb. osztályvezetı fıorvos: Dr. Gautier Barna) Neurológiai Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Szupera Zoltán) EEG Diagnosztikai és Epilepszia Centrum (vezetı fıorvos: Dr. Horváth Ágnes) Reumatológiai Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Náfrádi Lilla) Onkoradiológiai Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Csejtei András) Tüdıgyógyászati Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Szima Barna) Tüdıszőrı és Tüdıgondozó (vezetı fıorvos: Dr. Cseke Zsuzsanna) Csecsemı-Gyermekgyógyászati és Szülészet-Nıgyógyászati Centrum (Centrumigazgató: Dr. Kovács Lajos) Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály (osztályvezetı fıorvos: Prof. Dr. Oroszlán György) Szülészet - Nıgyógyászati Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Kneffel Pál) Rehabilitációs Centrum (Centrumigazgató: Dr. Záborszky Zita) Központi Rehabilitációs Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Záborszky Zita) Rehabilitációs Osztály Szentgotthárd (osztályvezetı fıorvos: Dr. Ferenczy Valéria) Fizioterápiás Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Andits Tamás) Diagnosztikai Centrum (Centrumigazgató: Dr. Puskás Tamás PhD) Központi Laboratórium (osztályvezetı fıorvos: Dr. Hadarits Ferenc) Központi Radiológiai Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Puskás Tamás PhD) Nukleáris Medicina Osztály (osztályvezetı fıorvos: Dr. Bajner Ágnes) Patológiai Osztály (mb. osztályvezetı fıorvos: Dr. Tóth Csaba) Gyógyszerellátási Centrum (Kórházi fıgyógyszerész: Dr. Gagyi Dénesné) Ápolási igazgató munkaszervezete (ápolási igazgató: Molnár Erzsébet) Általános ápolási igazgatóhelyettes (Békési Éva) Pszichiátriai Osztály (osztályvezetı ápoló: Dombóváriné Varga Zsuzsanna) Felnıtt Pszichiátriai Gondozó (vezetı asszisztens: Királyné Dávid Éva) Infektológiai Osztály (osztályvezetı ápoló: Sági Teodóra) Krónikus Belgyógyászati, Tüdıgyógyászati és Geriátriai Osztály (osztályvezetı ápoló: Gazsi Lilla) Általános és Érsebészeti Osztály (osztályvezetı ápoló: Csonka Gáborné) Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Osztály (mb. osztályvezetı ápoló: Szabó Rita) Baleseti, Helyreállító és Kézsebészeti Osztály (osztályvezetı ápoló: Békési Éva) Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály (osztályvezetı ápoló: Szabó Rita) Idegsebészeti Osztály (osztályvezetı ápoló: Szabó Péterné) Központi Aneszteziológia és Intenzív Betegellátó Osztály (osztályvezetı ápoló: Zadorozsnyi Gabriella) Központi Mőtıszolgálat (vezetı mőtıs szakasszisztens: Péczeli András) Mellkassebészeti Osztály (osztályvezetı ápoló: Némethné Czövek Anikó) Ortopédiai Sebészeti Osztály (osztályvezetı ápoló: Békési Éva) 4

5 Sürgısségi Betegellátó Osztály (mb. osztályvezetı ápoló: Szakonyi Eszter) Sürgısségi Ambulancia (vezetı asszisztens: Horváth Zsanett) Szemészeti Osztály (osztályvezetı ápoló: Pálné Joó Edina) Urológiai Sebészeti Osztály (osztályvezetı ápoló: Ráczné Varga Bernadett) Ápolási Osztály (osztályvezetı ápoló: Benkı Lászlóné) Ápolási igazgatóhelyettes (Altmajer Beáta) Általános Belgyógyászati Osztály (osztályvezetı ápoló: Németh Márta) Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály (osztályvezetı ápoló: Szétag Andrea) Kardiológiai és Belgyógyászati Osztály (osztályvezetı ápoló: Krajczár Ferencné) Intervenciós és Kardiovaszkuláris Radiológiai Osztály (mb. csoportvezetı: Németh Rita) Bırgyógyászati Osztály (osztályvezetı ápoló: Németh Márta) Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztály (osztályvezetı ápoló: Domján Mihályné) Neurológiai Osztály (osztályvezetı ápoló: Barti Péterné) Reumatológiai Osztály (osztályvezetı ápoló: Kiss Anita) Onkoradiológiai Osztály (osztályvezetı ápoló: Altmajer Beáta) Tüdıgyógyászati Osztály (osztályvezetı ápoló: Gombásné Judt Magdolna) Tüdıszőrı és Tüdıgondozó (csoportvezetı asszisztens: Taródi Lajosné) Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály (osztályvezetı ápoló: Császár Bernadett) Szülészet - Nıgyógyászati Osztály (osztályvezetı ápoló: Nagy Ferencné) Központi Rehabilitációs Osztály (osztályvezetı ápoló: Csóka Péter) Rehabilitációs Osztály Szentgotthárd (ápolásvezetı: Móricz Józsefné) Fizioterápiás Osztály (vezetı gyógytornász: Józsa Katalin) Központi Laboratórium (osztályvezetı asszisztens: Szalay Sámuelné) Központi Radiológiai Osztály (osztályvezetı asszisztens: Krajczárné Szalai Anikó) Nukleáris Medicina Osztály (csoportvezetı asszisztens: Lengyelné Kasztner Mónika) Patológiai Osztály (osztályvezetı asszisztens: Magyarné Vígh Andrea) Kórházi Gyógyszertár (osztályvezetı asszisztens: Pintér Judit) Szervezési és jogi osztályvezetı munkaszervezete (Osztályvezetı: Dr. Csiszár Adrienn) Humánpolitikai Csoport (csoportvezetı: Pulainé Bencik Tímea) Jogi Iroda (mb. irodavezetı: Dr. Csiszár Adrienn) Titkárság (mb. titkárságvezetı: Dr. Csiszár Adrienn) Belsı ellenırzés (mb. vezetı: Gáspárné Farkas Ágota) Sugárvédelmi vezetı (Lorencz Péter) Katasztrófa- és vagyonvédelmi vezetı (Isztin Gyula) Környezetvédelmi, munka- és tőzvédelmi vezetı (Hirsch József) 5 Kontrolling, finanszírozási és informatikai igazgató munkaszervezete (Kontrolling, finanszírozási és informatikai igazgató: Dr. Kovács Lajos) Informatikai Osztály (osztályvezetı: Gelencsér Mária) Kontrolling és Finanszírozási Osztály (osztályvezetı: Marton Cecília) Tudományos és oktatási igazgató munka- szervezete (Tudományos és oktatási igazgató: Dr. Horváth Boldizsár PhD) Dr. Petı Ernı Orvosi Könyvtár (vezetı könyvtáros: Szalay Zsuzsanna) Dr. Tiborcz Sándor Oktatási Központ (vezetı oktatási menedzser: Dr. Baráthné Kerekes Ágnes) Fotólaboratórium (vezetı: Miklósi H. Csaba) Gazdasági igazgató munkaszervezete (Gazdasági igazgató: Csuka Lajosné) Közbeszerzési Osztály (osztályvezetı: Polgár Miklós) Logisztikai Osztály (osztályvezetı: Harangozó Bertalan) Anyag- és Eszközgazdálkodási Csoport (osztályvezetı-helyettes: Némethné Nagy Anikó) Raktárgazdálkodási Csoport (csoportvezetı: Kiss Imre) Orvosi Mőszertechnikai Csoport (csoportvezetı: Henits Imre, Borbás Zsolt) Vagyongazdálkodási Csoport (csoportvezetı: Sarang Péter) Munka- és Bérügyi Osztály (mb. osztályvezetı: Dr. Csiszár Adrienn) Munkaügyi Csoport (osztályvezetı-helyettes: Németh Lászlóné) Bérügyi Csoport (csoportvezetı: Léránt Józsefné) Társadalombiztosítási Csoport (csoportvezetı: Léránt Józsefné) Mőszaki Osztály (osztályvezetı: Máté Péter) Létesítményfenntartási és Mőszaki Fejlesztési Csoport (osztályvezetı-helyettes: Kecskésné Fekete Katalin) Üzemeltetési Csoport (osztályvezetı-helyettes: Falusi Kálmán) Pénzügyi és Számviteli Osztály (mb. osztályvezetı: Fábián Zoltánné) Pénzügyi Csoport (osztályvezetı-helyettes: Fábián Zoltánné) Számviteli Csoport (osztályvezetı-helyettes: Szendi-Zsigmond Eszter) Stratégiai és minıségirányítási igazgató munkaszervezete (Stratégiai és minıségirányítási igazgató: Dr. Káldy Zoltán) Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt IGAZGATÓSÁGA Elnök: Németh Árpád, tagok: Horváth Melinda és Dr. Nagy Lajos. FELÜGYELİ BIZOTTSÁGA Elnök: Pajor András, elnökhelyettes: Harangozó Bertalan. Tagok: Békési Éva, Dr. Engert Zoltán Vendel, Horváthné Stukics Erzsébet, Kovács Endre, Nagy Gábor, Preininger Ferenc és Szőcs Gábor.

6 A szülıszobai részleg átalakítása, átépítése Dr. Kovács Lajos kontrolling, finanszírozási és informatikai igazgató október 18-án adták át Szombathelyen a Dunántúl elsı Bábaképzı intézetét. Ezen jubileumra készültünk a szülıszobai részleg átépítésével, átalakításával, azonban a tervezés kapcsán felmerült mőszaki problémák miatt az épületrész kivitelezése csak késıbb kezdıdhetett meg. A program elsı ütemében elkészült császármőtı és szülıszobai egységet január 10-én vették birtokukba a Szülészet-Nıgyógyászati Osztály dolgozói. Az ünnepség keretében Dr. Lakner László vezérigazgató fıorvos köszöntı szavait követıen Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke és Dr. Ipkovich György polgármester mondott avatóbeszédet, és a nemzetiszínő szalag átvágásával avatta fel jelképesen a megszépült, európai színvonalú követelményeket biztosító egységet. Az eredeti épület, az un. Klinika a kor mőszaki-technikai lehetıségei között a legkorszerőbb kivitelezéssel valósult meg. Saját vízellátása, csatornahálózata, melegvízellátása, elektromos világítása volt. Az intézet célja mint a korabeli újság írja egyrészt a bábatanulók kiképzése, másrészt a szülıknek és nıbetegeknek szakszerő kezelése. Az épületet több alkalommal átépítették, korszerősítették. Az igényeknek megfelelıen új épületbe került az igazgatói lakás, külön szobába kerültek a szülı és nıbetegek, a gyulladásos betegségek. Elkülönített újszülött részleg is kialakult, külön telephelyen nyert elhelyezést a terhespatológiai részleg. Az öreg épület elektromos és vízhálózata fokozatosan elöregedett, sorozatosak voltak a beázások, korszerőtlen cserépkályha főtés volt az épület nagy részében. Elkerülhetetlenné vált egy korszerő, új épület megépítése. Hosszú tervezı munka után alakult ki a szülészet és gyermekosztály egy épületben történı elhelyezésének gondolata, melyhez kapcsolni lehetett a központi röntgen osztályt és laboratóriumot is. Az így megvalósult Komplex tömbben helyet kapott az ország elsı olyan szülészeti osztálya, melyben már megindulásakor egy kórteremben lehettek az édesanyák újszülötteikkel. Az 1986-ban átadott épület és osztály ezért ismét úttörı volt a szakmai ellátásban. Érthetetlen támadások így is érték a tervezıt, például a tágas folyosók miatt. Az eltelt két évtized lényeges változásokat hozott, megváltoztak az elvárások az ellátott lakosság részérıl, de szakmai oldalról is. Általánossá vált a családtag, kísérı jelenléte a vajúdás és szülés alatt. Ezt az 1997-es Egészségügyi Törvény is támogatta. Joggal elvárt és megkívánt szempont jelentkezett, az intimitás biztosítása is. A biztonságot adó korszerő mőszerezettség mellett igény van a hagyományos, kíméletes vajúdásra és szülésre, az alternatív lehetıségekre is. Ezek az elvárások ismét kikényszerítették a változtatásokat mind az ellátás tekintetében, mind pedig az épület korszerősítését. A korábban meglévı 2-3 ágyas szülıszobák, adott esetben csak függönnyel elválasztott szülıágyak nem tudtak az elvárásoknak, a kért intimitási lehetıségeknek megfelelni. Ki kellett alakítani az elkülönített, egy ágyas, fürdıszobás vajúdó és szülıegységeket. A kád és bordásfal, a szülıszékek, az emelvény és labdák, a lágy, pasztell színek, mind a vajúdó kényelmét szolgálják. Az átalakítás mellett korszerősítésre, átépítésre került a szülıszobai egységen belül elhelyezkedı császármőtı is. Ennek költsége a jelenlegi minimumfeltételeknek, ÁNTSZ elıírásoknak megfelelıen közel 50 millió forint volt, azonban e nélkül az új egység végleges mőködési engedélyt nem kapott volna. Az átépítés kapcsán az újonnan telepített steril levegıt biztosító klímaberendezés, kétkarú mőtılámpa, új aneszteziológiai gázellátó rendszer is kiépítésre került. Néhány alapmőszer és az új búto- 6 rok beszerzése eredményezte a végeredményében 110 millió forintot is elérı átalakítást. Így az egységen belül kialakításra került 6 egyágyas, a közös folyosóról külön bejárattal nyíló, egymástól teljesen elkülönített helység, melyek közül mindegyik alkalmas szülészeti vizsgálatok, terheléses vizsgálatok elvégzésére, kisebb beavatkozások végzésére, illetve mindegyikben lehetıség van akár szülések levezetésére is. A korábbi, a szülıszobai egységen belül meglévı 3 darab mellékhelyiség helyett összességében 7 mellékhelyiség jött létre. Az újonnan létrehozott 3 hátsó szülıszoba megnövelt alapterületen lett kialakítva, és mindegyikbe külön fürdıszoba, WC került beépítésre. Az új, nagyobb szülıszobákon belül lehetıség van az újszülöttek fürdetésére, ellátására, majd az új csecsemıágyakon belül az újszülöttnek az édesanyja melletti elhelyezésére a szülést követı néhány órás idıtartamon belül is. Ezekben a szobákban külön bútorzat, szekrény is található a vajúdó személyes dolgainak, ruháinak elhelyezésére a vajúdás, szülés idejére. A hátsó szülıszobák tehát így alkalmasak akár hoszszabb idın keresztül is a vajúdó és kísérıik elkülönített ellátására, családias, barátságos elhelyezésére. Ezen kívül a három korábbi mellékhelyiség is felújításra került, azonban a folyosó végén egy újabb, akár mozgássérültek által is igénybevehetı mellékhelyiség található. A szülıszobákkal szemben a nıvérdolgozó mellett egy új újszülött ellátó helyiség is található. A lakossági és a finanszírozási igények alapján a szülı nık és újszülötteik-

7 nek korábbi ellátási lehetıségeit is át kellett gondolnunk. Míg korábban a szülések után 4-5. napon, császármetszés esetén 6-7. napon bocsátottuk el a kismamákat újszülötteikkel együtt, addig jelenleg több lehetıség közül is választhatnak a közeljövıben, február 1-étıl, úgymint ambuláns szülés, szülés egynapos ellátással, szülés rövid ápolással, illetve szülés normatív ápolással AMBULÁNS SZÜLÉS Az otthonszülés igényeinek nagyrészt megfelelve inkább az intézeten belüli otthonos szülést támogatjuk. Ismert, hogy az un. otthonszülések jelentıs része nem a valódi otthonokban zajlik, hanem barátságos, otthonos, kellemes, akár több szereplı részvételével, egyéni igényeket is kielégítı szülési feltételek mellett a születésházakban. Ezen elvnek megfelelıen lett kialakítva az új szülıszobai egység az új, különálló szülıszobákkal, alternatív szülési, vajúdási lehetıségekkel. Azt szeretnénk, hogy a szülınık inkább az intézeten belüli szülést válasszák, majd akár a lepényi szakot követıen szülészorvosi, gyermekorvosi vizsgálat után néhány órával (4-6) még a szülıszobákból elhagyhassák a kórházunkat, amenynyiben általános állapotuk engedi, illetve az újszülöttek ellátásához, megfigyeléséhez szükséges gyermekorvosi, védınıi nyilatkozattal rendelkeznek. SZÜLÉS EGYNAPOS ÁPOLÁSSAL Az új szülıszobai egységben lezajlott szülést követıen az édesanya és újszülöttje a II. emeleten lévı gyermekágyas részlegre kerül, ahol 24 órás megfigyelést követıen a gyermekorvosi, védınıi nyilatkozatok birtokában otthonába távozhat szintén szülészorvosi, gyermekorvosi vizsgálatot követıen. SZÜLÉS RÖVID ÁPOLÁSSAL Talán ezt a változatot ajánlanám jelenleg a szülı nık többsége számára, de minden esetben az elıször szülık részére. Ilyenkor a szülést követıen kb. 3 na- pon keresztül az osztályunkon tartózkodik a gyermekágyas újszülöttjével együtt. Ezt követıen a szőrıvizsgálatok megtörténte, szülészorvosi, gyermekorvosi vizsgálat után otthonába távozik. SZÜLÉS NORMATÍV ÁPOLÁSSAL A szülést követıen a kismama újszülöttjével 5-6 napon keresztül az osztályunkon tartózkodik. Ezt abban az esetben javasoljuk, amennyiben az anyánál, illetve újszülöttjénél valamilyen korábbi probléma, szövıdmény merült fel, vagy valamilyen kísérıbetegséggel rendelkezik. Ez a lehetıség javasolt a császármetszésen átesett kismamák többségénél, terhességi mérgezéssel, inzulint igénylı diabetesszel kezelt terheseknél. Meg kell említeni az épület második emeletén történt átalakítást is egészségügyi változásai, az aktív ágyszámok drasztikus csökkentése a szülészetnıgyógyászati ágyakra is jelentıs hatással volt. A korábbi 80 aktív ágy 40 finanszírozott ágyra csökkent. Ezen ágyszám még az esetleges korszerősítéseket is figyelembe véve két szülészeti egységen belül is elhelyezhetı. Azonban ezeken az egységeken belül nem találhatóak un. egynapos nıgyógyászati ágyak, pedig jelentıs forgalmat bonyolítanak le. Ezeket az aktív ágyszámokon felül kell és a jelenlegi finanszírozási lehetıségeket ismerve szükséges is mőködtetni, mivel a nıgyógyászati tevékenység jelentıs része egynaposként, akár ambulánsként is ellátható. Azonban a beavatkozások után néhány órán keresztül a betegek megfigyelését, ırzését biztosítani szükséges. Így a korábbi terhespatológiai részlegen kialakításra került 11 egynapos ellátásra lehetıséget adó, napközbeni nıvéri felügyelettel mőködı ágy. Itt jegyezném meg, hogy a részben felszabaduló nıvéri, szülésznıi kapacitást mindenképpen az új szülıszobák területére kell átcsoportosítani, mivel a különálló szülıszobák felügyelete több szülını, vajúdó esetén máshogyan nem biztosítható. Így nem csak nappal, hanem éjszaka is legalább két szülésznı felügyeli az egyágyas szülıszobákat, a vajúdókat, és így biztosan több támogatást is tudnak talán adni a kismamák részére. A folyosó végén kettı, minden kényelemmel berendezett szoba lett kialakítva, amely egyéni igényeket is kielégít külön térítés esetén. A szobákhoz külön fürdıszoba, WC tartozik, kényelmes, nem kórházi ágyakon történik a kismamák elhelyezése újszülöttjeikkel együtt. 7 Külön TV és klíma is mőködik a helységeken belül. A most kialakított un. VIP szobákat térítés ellenében lehet igénybe venni. Alap napi díja Ft/nap, illetve a nagyobb szobáé Ft/nap. Alap esetben az ellátáshoz a hagyományos kórházi étkezés mellett az osztály mőködési rendjének megfelelı napi orvosi, gyermekorvosi vizit, napi egyszeri nıvéri, csecsemıs nıvéri ellátás, kezelés tartozik. Erre jönnek a járulékos költségek. Minden egyéb, a rutin ellátástól eltérı igénybevétel, ellátás, kezelés tételesen felszámításra kerül egy részletes árlista alapján. Ez kiterjed a speciális étkezésekre, ellátásokra, segítségekre is. A nagyobb, elıszobával rendelkezı VIP szobában a kismamával más személy is tartózkodhat, állandóan jelen lehet. Az ı számára szükséges ellátások (étkezés, ágynemő, stb) szintén plusz szolgáltatásként, plusz tételként kerül a végsı tételes számlán elszámolásra. Hangsúlyozom, az itteni ellátás ezen szobák igénybevétele és a térítési díj csak az infrastruktúra igénybevételére vonatkozik, külön állandó személyzetet nem tudunk biztosítani. Amennyiben állandó, a hagyományos kórházi ellátást meghaladó igény mutatkozik, ezt már a szoba igénybevételekor tisztázni kell, és errıl az igénybevevınek kell gondoskodnia. Ezen szobák úgy lettek kialakítva, hogy akár a szülés feltételeinek is megfeleljenek. Amennyiben a jogszabályi változások megengedik, a törvényi módosítások megjelennek, talán még a ma oly sok vitát kiváltó otthon szülés is otthonra lelhetne itt. Reméljük, hogy az átalakítás itt nem ér véget. Szükséges lenne a nıgyógyászati részleg és benne a mőtı korszerősítésére, a gyermekágyas rész komfortosítására. A járóbeteg ellátás méltóbb körülményeit lehetne megvalósítani a földszint átalakításával. A szülészt-nıgyógyászat célja ma is változatlan: szülésznıképzés, betegellátás, de a célt korszerőbb, jobb körülmények között valósítjuk meg.

8 KERESSÜNK BENNE VALAMI ÉRDEKESET Dr. Horváth Boldizsár tudományos és oktatási igazgató Garzuly Ferenc Fekete víz, örvénylı idı címő könyvét szívesen ajánlom az olvasó számára. A szerzı Szombathelyen jól ismert gyakorló orvos és közéleti ember. A tudós kolléga pályája kezdetétıl kettıs életet él, egyrészt gyakorló gyógyító orvos, másrészt máig is szenvedélyesen kutató elme. Garzuly dr. pályának kezdetén ideg és elmegyógyászként elsısorban az agy betegségeit, az anatómiai eltéréseket, a mikroszkóppal is látható betegségeit vizsgálta. Mára már az eszmét, a genius loci szerepét is kutatja, keresve az agy és a lélek kapcsolatát. A kézben könnyen tartható, olvasmányos, sok szép és aktuális illusztrációval színesített könyvében a fenti törekvések ötvözetét találjuk. Orvosként de talán csak az orvosi leletek apropójaként a mögöttünk maradt század izgalmas idıszakának ( ) orvostársadalmi közéletét mutatja be. A laikus olvasó számára a halottak boncolása okán, talán joggal félelmetesnek tőnhet a boncolási adatok írásos emlékeinek felelevenítése. İ ezeket a kriptahangulatú adatokat történelmi dokumentációként, tehát az általa választott idıutazás hiteles illusztrációjaként mutatja be. Az olvasó a könyv lapozgatása során biztosan nem borzad, hiszen a boncolási leletekbıl egészen mást, a valós helyzetelemzést értékelı kór- és kordokumentációt tud kiolvasni. A halált okozó betegségek történelmi változások függvényében mért tényszerő változásai nem orvosi, hanem történelmi, illetve társadalmi korrajzok. A nagyhírő boncoló kollégák szombathelyi életpályájának bemutatása elsısorban az egészségügyhöz közelálló olvasók számára izgalmas olvasmány. Dr. Görög Dénes, a patológia szombathelyi bevezetıje, a megyei kórház és egyben Nyugat-Dunántúl elsı tudós diagnosztaként ismert tıl vezette a megyei kórház korbonctanát, illetve laboratóriumát. A mártírhalált halt kolléga életpályájának olvasmányos bemutatása, sokak számára valószínőleg új ismereteket ad. A nemrég 75 éves fennállását ünneplı Markusovszky Kórház legendás alakja dr. Romhányi György professzor rövid ( ) szombathelyi mőködésének bemutatása méltán növeli kórházunk reputációját. A szerzı nagy ívő idıutazása 1956-ot követıen, mintegy nagy lépéssel a mában ér véget. Garzuly dr. fanyar humorral ajánlotta szíves olvasóinak, hogy üljünk be egy kávézóba, nyugodtan dıljünk hátra székünkön, vegyük kezünkbe a helyi újságot, és keressünk benne valami érdekeset. Csak reméljük, hogy a kitőnı tollú szerzı az emberiség örök optimizmusát kódolta záró gondolataiba. Ha üzenetét megértjük, lapozzunk könyvében. Csaknem mindenki talál könyvében számára fontos, vagy érdekes információt, esetleg csupán megjegyzésre méltó eseményt. Részlet Garzuly Ferenc Fekete víz, örvénylı idı címő könyvébıl: ÖTVEN ÉV MÚLVA 8 Tegyük le a kezünkbıl a megújhodott Vasmegyét, és kapaszkodjunk fel az idıkerékre. Egy fél évszázadot átugorva 2006-ba, a mába érkezünk. Leszállunk a Szentháromság szobornál, a Fı téren. Csak nem amerikai bombázók tarolták le a Szálasiidık kormány hivatalait keresve? Nem, csak átépítik, végre megszépül. A Kıszegi utcán át próbáljuk megközelíteni a kórházat. Az újságárus üzlete elıtt egy ısz szakállú férfi kenyeret morzsolva galambokat etet. Csak nem Lingauer Albinhoz van szerencsénk, aki most Szent Ferencnek álcázta magát? Tévedtünk, a vasútállomásról ismert csılakó. Egy bezárt üzlettel találkozunk, redınyét lehúzták. Csak nem...? Nem, egyszerően csak nem bírta a versenyt a tulajdonos. Jobbra a nagy épület a mozi. Most itt van, nem a Király utcában, mint régebben, amikor a Férj nélküli feleség címő filmet vetítették benne a háború után, katonazenével. A kórház a sok új, furcsa épülettıl utcásodott, alig lehet ráismerni, a kis fácskákat, amelyek hatalmasra nıttek, már kivágták, de a Prosectura épülete, amely most a patológiai osztálynak csak egy része, és amely dr. Görög Dénesnek munkahelyet, Romhányi professzornak egy ideig lakást is nyújtott, még megtalálható, és mellette az imponáló, ipari mőemlékké nyilvánított épület, a kazánház, gyárkéményszerő toldalékával. Látjuk, az orvosok a kórházban most is szorgalmasan ténykednek, betegek is akadnak szép számmal. A patológusok is tevékenyek. Munkájuk nagy részét a mőtéti és biopsiás anyagok kórszövettani leletezése képezi, de más feladataik is vannak. A sectiók visszaszorultak a fejlett diagnosztikai lehetıségek miatt, de az esetek egy részében ma sem nélkülözhetık. A kórokozók is itt ugrálnak körülöttünk, régiek és újabbak, igyekeznek minket megcélozni. A velük való küzdelem folytatódik nem lehetünk eléggé hálásak, hogy most békés körülmények között. És annak is örülnünk kell, hogy nincs kályhacsıhiány. Hogy nem kell harcolnunk egy vajas kenyérért. Hogy nem akasztanak fel, hogy nem lınek tarkón, nem zárnak gázkamrába senkit. Ballagjunk most vissza a Fı térre, üljünk be egy kávézóba, nyugodtan dıljünk hátra székünkön, vegyük kezünkbe a helyi újságot, ez most a Vas Népe (máj. 13.), és keressünk benne valami érdekeset. A legérdekesebb hír az újságban: ma Szervác és Imola napja van. Kívánjunk nekik boldog névnapot!

9 HITELES DOKUMENTUM Dr. Lakner László vezérigazgató fıorvos Dr. Mangliár Károly ( ) emlékére Az 1945-ben Auschwitzban mártírhalált halt Dr. Görög Dénes patológus fıorvos akit feleségével és leányával deportáltak fiának, Sándornak Kıszegre történı kimentésével kapcsolatban úgy tudjuk, hogy többen is részt vettek. Dr. Görög Sándor akadémikus rendelkezésünkre bocsátott korabeli testvéréhez, Klárához írt levele bizonyítja, hogy a kimenekítésben egyedül csak Dr. Prugberger József tüdıgyógyász osztályvezetı fıorvos vett részt. Édes Klárikám! Szerdán délután szerencsésen megérkeztem Kıszegre. Prukberger bácsi hozott ide autóval. Aztán kipakoltam. Az éjjelt átriadóztam. Ma reggel mise közben rosszul lettem és megtiszteltem (lehánytam) a folyosót. Mit csinálsz? Hogy érzed magad? Én nagyon jól érzem magam amit neked is szívbıl kivánok. Ma a riadóra való tekintettel ½7-kor, de külömben ½6-kor kelünk. Sokszor csókol szeretı öcséd: Sándor 1944 IV. hó 13. Radnóti Miklós: Erıltetett menet Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgyse mer, s ha kérdezed, miért nem? még visszaszól talán, hogy várja ıt az asszony s egy bölcsebb, szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog, hanyattfeküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtıl bolyhos a honni éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám: nemcsak szivemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon; ha volna még! s mint egykor a régi hős verandán a béke méhe zöngne, míg hől a szilvalekvár, s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, a lomb között gyümölcsök ringnának meztelen, és Fanni várna szıkén a rıt sövény elıtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelıtt, - de hisz lehet talán még! a hold ma oly kerek! Ne menj tovább, barátom, kiálts rám! s fölkelek! Bor, szeptember augusztus 4-én született Zalaszentgróton. A hatgyermekes családban ı volt a legidısebb. Középiskolai tanulmányait 1937 és 1946 között a kıszegi bencés és a keszthelyi premontrei gimnáziumban végezte ben mintegy 6 hónapot töltött Ausztriában angol hadifogságban. Az érettségit követıen azonnal felvételt nyert a Budapesti Orvostudományi Egyetemre, ahol 1952-ben szerzett diplomát. Pályaválasztásában szerepet játszhatott, hogy édesapja körzeti orvos volt ban kötött házasságából két fiúgyermeke született január 1-én lépett be a Markusovszky Kórházba, elıször az ortopédiai osztályon dolgozott, majd az ortopéd szakvizsga megszerzését követıen dr. Szabolcs Zoltán osztályán szerzett általános sebész szakvizsgát ben megszerezte sorban a 3. szakvizsgáját is, a balesetsebészetet. Tanítómestere dr. Tiborc Sándor volt. Balesetsebészeti szakvizsgájának megszerzését követıen a Megyei Rendelıintézet szakfıorvosának nevezték ki. Döntı érdemei voltak a szakrendelés, a gyógytorna és fizioterápiás kezelések megszervezésében. Tudományos munkát elsısorban a baleseti sérültek rehabilitációjának a terén végzett. A Magyar Rehabilitációs Társaság vezetıségi tagja és a társaság nyugat-dunántúli szekciójának pedig a titkára volt. A balesetsebészeti osztállyal és a mőtıvel továbbra is szoros kapcsolatot tartott fenn. Szerteágazó rendelıintézeti munkája, társadalmi, oktatási feladatai mellett sem tette le a szikét és szakmai napokon továbbra is végzett mőtéteket. Vezette az orthotikai és protetikai szakrendelést és részmunkaidıben a szombathelyi Gyógyászati Segédeszközök Gyárában is hasznos szakmai tanácsaival segítette a betegek rehabilitációját. Dr. Dobos Teréz fıorvosnıvel közösen megalapozták kórházunkban a rehabilitációt. A Magyar Honvédelmi Sportszövetség Vas megyei elnökhelyettese és a Szombathelyi Repülıklub titkára, illetve elnöke volt. Szabadidejében is aktív volt, vitorlázó oktató, zenész, szenvedélyes motoros és az új technikai dolgok után is mindig lelkesen érdeklıdött. Megkövetelte a precíz munkát, munkatársaival, beosztottjaival korrekt és jó viszonyt alakított ki. A hozzá forduló kollégáknak mindig megadta a szakmai segítséget ben 60 évesen tartalmas szakmai munkát a háta mögött hagyva vonult nyugállományba. Mangliár fıorvos január 1-én 81 éves korában végleg itt hagyott bennünket. Személyében egy olyan kollégától búcsúzunk, aki egész életét a közvetlen betegellátásnak szentelte, s azon idık szemtanúja és részese volt, amikor a Markusovszky Kórház megalapozta hírnevét. Nyugodjék Békében! Dr. Kıfalvi István

10 KÁPOLNA SZENTELÉS Dr. Baráthné Kerekes Ágnes vezetı oktatási menedzser Advent utolsó hetében, december 19-én a Római Katolikus, az Evangélikus, a Református és a Baptista Egyház vezetı képviselıi a szerzetesnıvérek közremőködésével felszentelték és megáldották a Sürgısségi Tömb harmadik emeletén kialakított ökumenikus kápolnát. A Római Katolikus egyház részérıl jelen volt Dr. Veres András megyés püspök is, továbbá a megyei önkormányzat, egészségügyi intézmények, a kórház Zrt több vezetıje, szombathelyi polgárok és kórházi dolgozók. Dr. Lakner László vezérigazgató fıorvos megnyitó beszédében fontos tartotta, hogy a hívı emberek, betegek és hozzátartozók lelkiekben is támogatást kapjanak, amikor Istenhez közelebb kerülve erıt meríthetnek megpróbáltatásaik nehéz idıszakában, gyógyulásuk elısegítése érdekében. A kápolnában rendszeresen élhetnek lelki életet a kórházi orvosok és a szakszemélyzet is. Ide elvonulva imádkozhatnak és magányukban elmélkedhetnek. Köszönetet mondott a létesítmény kialakításában közremőködıknek és nem utolsó sorban Gregorich Ferenc fafaragó mővésznek, aki diófából készült dombormőves Krisztus keresztútja stációival még szebbé és meghittebbé varázsolta a kis imaszobát. A felszentelés prédikációi, imái és a közös éneklés alatt a sötét szoba megvilágosodott a felgyulladt fénytıl. Az oltár terítıje, a feszület, a gyertyák, a virágok és a Szent Biblia a helyükre kerültek. Az imaszoba megáldásának szertartásában a megyéspüspökön kívül Rostáné Piri Magda evangélikus esperes, Gregersen - Labossa György evangélikus lelkész, Szakál Péter református esperes, Jakab Bálint Mihály református lelkész és Révész Árpád baptista lelkész is részt vett. Átszellemült hangulat lett úrrá, amikor Molnár Árpád kórházi lelkész immár hivatalosan is birtokba vehette Isten és a hívık szolgálatára felszentelt kápolnát. A jövıben nem a Romhányi teremben, hanem szerdánként órától itt várja a felekezet tagjait istentiszteletre. A lelkész úr azon felül sokat segít a betegekkel, hozzátartozókkal való személyes, mentális törıdésben, amellyel nagymértékben hozzájárul az egészségügyi szakemberek tehermentesítéséhez. Ebben az elhívatott szolgálatban a római katolikus egyházon kívül a protestáns egyházak is kiveszik részüket. Az avatás végén a szerzetesnıvérek az esemény emlékére kis szentképekkel ajándékozták meg a résztvevıket. A karácsonyi várakozással és az ökomenikus kápolna felszentelésével melegség járta át szívünket, hiszen szeretet és béke suhant át a kis szobán. 10 VENDÉGÜNK VOLT EPERJES KÁROLY Dr. Bátor György osztályvezetı fıorvos Eperjes Károly Kossuth-díjas színmővész a Keresztény Egészségügyiek Dr. Batthyány László Társasága meghívására december 13 án tartott elıadást a Markusovszky Kórház Romhányi elıadótermében Igazság, jóság és szépség címmel. A mővész az elıadás elején Dr. Csókai András idegsebész fıorvos barátját emlegette fel, akinek közbenjárásával sikerült megnyerni már Szombathely városába visszatérıként az elıadás megtartására. A mővész úr elıadásából szeretnék kiemelni fontosabb gondolatokat, a teljesség igénye nélkül, mivel közel 1,5 órás elıadást hallgathattunk meg. II. János Pál Pápa, amikor elıször járt Magyarországon a tudósoknak és mővészeknek a következıket mondta: gondolataik és cselekedeteik központjában az igazság, a jóság és a szépség hármassága álljon. Ebben a sorrendben. Mert ami szép, az még lehet prostituált; lehet valami jó, de öntörvényő, tehát nem igaz; de ami Isten vonatkozásában igaz, az megteremti a jóság és a szépség alapját. Ezek az emberi cselekedet morális mércéi. A katolikus egyházat pontosan azért támadják, mert ezt hirdeti, és ebbe az irányba szeretné mozdítani az emberiséget. Az igazság, jóság és a szépség harmóniájára kell törekednünk életünk folyamán. Pedagógus gyerek vagyok, tudom, hogy a szív-agy harmónia a tanítás lényege. De tanítani nem elég. A szívre nevelni kell, az agyra okítani. A kettı együtt a tanítás. Csak az lesz jó tanító, aki jó tanítvány. Csak az lesz jó orvos, aki jó tanítvány-orvos. Amikor a Színház és Filmmővészeti Fıiskolára felvettek minket, akkor a drámatörténeti órákat Dr. Hegedős Géza bácsi tartotta. Nem kérdeztem meg, hogy milyen a vallása, azt tudom, hogy valamelyik haláltáborból jött haza valami isteni csodával. Az ı órájára az is elment, aki beteg volt. Csak a mozdíthatatlan beteg nem ment el, de az kérte, hogy vegyük fel magnóra. Olyan szinten tanított, hogy hiba volt kihagyni az óráját. A jó tanár órájára dılnek, a rossz tanár órájáról menekülnek. Az övére jártunk. Azt mondta, és ez Önökre ugyanúgy vonatkozik, mint rám, mindenféle életállapotra: Kérem, itt alkalmasint mindenki színész lesz, kiváló színészek lesznek. Alkalmasint mesterszínészek, szakemberek lesznek, többet keresnek, mint én, sajnos. Eddig mindenki érti. Mővész és nemcsak a színész lehet mővész, hanem az orvos, a vállalkozó, a nyugdíjas, a gyermek, az apa, az anya mindenki lehet mővész. Mővész, azaz hivatását teljesítı szakember csak az lesz Önök közül, aki két könyvet elolvas, azt mélyen a szívébe zárja, és amikor megérti, akkor sugározza. E nélkül nem megy. Az egyik a Biblia, a másik Arisztotelész Politikája, mellesleg Aquinói Szent Tamás teológiája. Ettıl nincs magasabb filozófia, csak ragozzák jobbról, balról.

11 Emberek, én próbálom a nemzetet valamilyen irányba húzni. Hazamegyek és a családom meg ül a bambuláda elıtt. Pedig nem egy rossz családom van, meg kell hogy valljam. Közelharcot vívok velük. De fáradtak vagyunk, és tévé kikapcsol. Kapcsoljon ki egy könyv, de ne a Harry Potter! Gyerek kezébe adni Harry Pottert bőn. A Harry Potter az egyes számú öntörvényő gyermekképzés. Ha bajod van, varázsolj és légy sikeres. Ne dolgozz, ne szenvedj! Ügyeskedj, varázsolj, használj negatív erıket! És a siker a végcél. Nem a megszentelıdés. Az Úr Jézus azt mondja: aki engem akar követni, vegye fel keresztjét és jöjjön. Ez a mővészet. Ép testben ép lélek. Nézzék meg, hogy a neobarbár már becézi magát Barbi világnak nem Jézus és Mária az ideálja, hanem Schwarzenegger, meg a Barbi baba. A hölgyeknek nem a tiszta élethordozó Mária a példakép, nem egy áldott állapotú ember. Mária helyett egy új ideált kell adni a hölgyeknek. Legyél egy nyújtott, aberrált fitnesslény. Nálunk otthon tilos a gyereknek Barbi babát venni. Mert már gyerekkorban deprimálttá teszik a gyerekeket: mikor leszek ilyen? Néha egy-egy rokon vett, de a gyerek egy nap után ledobta, és most röhögi, ha valamelyik barátnıje rózsaszín Barbis. Néha talán van ilyen barátnıje. Mondom neki: nem kell eldobni a barátnıt, meg kell téríteni. Ez komoly feladat. Ha bemegyek a kórházba, a szülészeten kiírják: Terhesgondozás! Már ez is torzítás. Az áldott állapot ne legyen senkinek se terhes, ez boldogságot jelent. Ezen kellene változtatni. Az abortuszról és az eutanáziáról alkotott véleményét így foglalta össze: Milyen világ az, amelyik különbséget tesz gyilkosság és gyilkosság között!? Megemlékezett nagyapjáról, aki a háborúból visszatérve úgy idızítette a visszatérését, hogy hazaérkezéskor, az otthoni gyors átöltözés után a templomban, a szentmisén találkozzon gyermekeivel a szentáldozás után. Ez- zel is bizonyítva, hogy az Eucharisztia, azaz az Oltáriszentség tisztelete rendkívül fontos számára, ami rengeteg erıt adott az életéhez, az életbemaradásához. Ez a nagyszülıi életforma követendı példává vált számára. R EZIDENSEINK dr. Antalovits Zsófia dr. Bazsó Dóra dr. Csire Judit dr. Dercsár Veronika dr. Gecse Krisztián dr. Kovács Eszter dr. Nagy Eszter dr. Pukler András dr. Vidolovics Ákos Központi Aneszteziológia és Intenzív Betegellátó Osztály Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály Arc- Állcsont és Szájsebészeti Osztály - Fogászat (önkéntes segítı) Sürgısségi Betegellátó Osztály Kardiológiai és Belgyógyászati Osztály Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály Infektológiai Osztály Arc- Állcsont és Szájsebészeti Osztály Dr. Antalovics Zsófia Dr. Bazsó Dóra Dr. Csire Judit Dr. Dercsár Veronika Dr. Gecse Krisztián Dr. Kovács Eszter Dr. Nagy Eszter Dr. Pukler András Dr. Vidolovics Ákos 11

12 BEMUTATKOZIK A KÓRHÁZ VEZETÉSE Dr. Kıfalvi István orvosigazgató április 21-én születtem Szombathelyen. Szüleim nyugdíjas pedagógusok. Középiskolai tanulmányaimat a Nagy Lajos Gimnáziumban folytattam és itt is érettségiztem 1978ban. Közvetlen ezután felvételt nyertem a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára, ahol 1984-ben diplomáztam. Orvosi tevékenységemet kórházunkban a dr. Salamon Antal professzor által vezetett Balesetsebészeti Osztályon kezdtem ben traumatológiából szakvizsgáztam. Ezt követıen a Dr. Horváth Boldizsár tudományos és oktatási igazgató február 16-án Sárváron születtem, édesanyám háziorvos, édesapám szülészorvos, kórházigazgató volt. Feleségem is kórházunk orvosa, sıt a két orvos gyermekem közül lányom is munkahelyéül a Markusovszky Kórházat választotta. Elsı és eddig egyetlen munkahelyem a Markusovszky Kórház, ahol 1974 óta különbözı beosztásokban dolgozom tıl Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Szülésznıi Tanszékére is kinevezést nyertem. Jelenlegi beosztásom szülész-nıgyógyász fıorvos (1991-), tudományos és oktatási igazgató (1997-), tanszékvezetı fıiskolai tanár (2000-). Szülészet-nıgyógyászatból 1978-ban szereztem szakképesítést, de több kiegészítı képzésben is részt vettem, mint az Egészségügyi Manager Képzés (EMKA 1994), Center European Health Care Management (Training Programme - The Project HOPE Sciences Education Center Millwood, Vi.USA 1995, Prága 1997). Tudományos fokozatomat Az anyai és magzati infekciók szerepe egyes kóros szülészeti állapotokban címmel 1993-ben szerez- gyermektraumatológia volt a szőkebb szakterületem ben zoológiából diplomáztam a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karán januárjában a Központi Mőtıszolgálat vezetésével bíztak meg, majd a higiénikus fıorvosi állás megüresedését követıen, júliusától erre a feladatra is megbízást kaptam. Jelenleg is betöltöm mindkét állást ıszén a Sebészeti Tömb intézetvezetı fıorvosa lettem, ezt a munkakört október 1-ig láttam el ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán orvos-közgazdász (MSc) diplomát szereztem, majd ezt követıen lediplomáztam egészségügyi menedzsmentbıl (MSc) is ben Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata elismerést, 2006-ban pedig a Kórház Kiváló Orvosa kitüntetı címet kaptam meg óta a Project HOPE és az angliai Sheffieldi Egyetem közös nemzetközi 2 éves egészségügyi csúcsvezetıi képzésén veszek részt október 1-tıl kórházunkban az orvosigazgatói teendıket látom el. tem és minısítésemet 1994-ben PhD fokozatként ismerték el. Szakmai érdeklıdésemnek megfelelı tudományos társaságoknak vagyok tagja, mint Magyar Nıorvos Társaság, MNT Infektológiai Szekcióban - vezetıségi tag, Magyar Pszichoszomatikus Társaság, European Association of Gynaecologist and Obstetricians, Magyar Trombózis és Haemostasis Társaság, Societas Scientiarum Savariensis. Tudományos tevékenységem fıbb jellemzıi: eredeti közlemény 97, kongresszusi elıadás 81 (invited lectures: 14), könyv és fejezet 7, egyéb elıadás: 104, illetve VEAB, Burg Ete és Markusovszky pályázatok 17. Orvosi pályám kezdetétıl részt veszek a kórházi oktatási tevékenységekben, így a POTE medikus oktatásban (gyakorlati képzés 1978-), az Egészségügyi Szakközépiskolai (szülésznıképzés ), majd a PTE Egészségtudományi Kar oktatásban (védını-, szülésznıképzés 1990-). Számos társadalmi tevékenységre kaptam megtisztelı felkérést, így az Intézeti Etikai Tanács tagja ( ), a Megyei Egészségügyi Állandó Bizottság tagja ( ), a V.M.M.K. Tudományos Bizottsága titkára ( ), a Regionális Tudomány-Etikai Bizottság titkára ( ), az Orvosigazgató Tanácsadó Testülete tagja ( ), a Vas megyei Orvosi Kamara Szakmai Tanácsadó Testület elnöke ( ), a Vasi Szemle Szerkesztıbizottságának tagja (1995-), a Societas Scientiarum Savariensis elnöke ( ), a MTA Vas Megyei Tudományos Testülete alelnöke (2001-), a Vas Megyei Közgyőlés Elnökének Tudományos Tanácsadó Testülete (1998-) tagja, a PTE Egészségtudományi Kar Tanári Testülete titkára (1994-), a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Könyv és Jegyzetbizottság elnöke (2001-), a MTA-VEAB Orvosi Szakbizottság Ápo- 12 lási Munkabizottság elnöke ( ), a Rotary Club Szombathely tagja ( ), a Kiss Sándor Kuratórium elnöke (2000-), a Vas Megyéért Egyesület elnöke (2007-) és az István Lajos Vas Megyei Trombózis Klub elnöke (2007-). Nyelvismeretem angol és német (állami nyelvvizsgák). Több kitüntetéssel értékelték munkámat, mint Kiváló Egészségügyi Munkáért Eü Min. kitüntetés (1984), Egészségügyi Fıtanácsos (1997), Magyar Köztársaság Aranykeresztje (2006), Tiszteletbeli szülésznı (MÁE-2006), Orvosi Hetilap Markusovszky Díj (1977, 2007), illetve a Kórház Kiváló Orvosa (2005). Dr. Káldy Zoltán stratégiai és minıségirányító igazgató Általános orvosi diplomámat a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szereztem 1984ben, majd szülész-nıgyógyász szakorvosként 13 évet dolgoztam a nyíregyházi Jósa András Kórházban. Mivel édesapám révén Vas megyei gyökerekkel rendelkezem, családommal 11 éve visszaköltöztünk Szombathelyre. Ekkor 6 évet töltöttem az amerikai érdekeltségő MSD Kft-nél. Közben elvégeztem az orvos-közgazdász és az egészségügyi szakmenedzser posztgraduális képzést és így megszereztem egyetemi másoddiplomáimat márciusa óta dolgozom a Markusovszky Kórházban, kezdetben titkárságvezetı, majd a Minıségügyi Osztály osztályvezetı fıorvosa voltam. Mivel szoros kapcsolatba kerültem a minıségüggyel, elvégeztem a Minıségügyi szakértı, késıbb a Minıségügyi megbízott, majd a Minıségügyi auditor tanfolyamokat. Jelenleg stratégiai és minıségirányítási igazgatóként feladatom a stratégiai tervezés irányítása, a pályázatok elıkészítése, a kórházhigiéne és a minıségügy irányítása. A kórház életében, mint minden vállalat esetében, kiemelkedı kérdés a stratégia tervezése. Különösen fontos ez napjainkban, amikor átalakulást él meg a magyar egészségügy, a kórház sorsa múlhat a jó döntéseken, a jó tervezésen. A pályázatok hatékony kezelésével olyan Európai Uniós forrásokhoz juthatunk, melyek szinte egyetlen esélyt jelenthetnek a túlélésben, a fejlıdésben. Mindezek új feladatokat jelentenek számomra, szeretném minél hamarébb elsajátítani a szükséges ismeretanyagot és így megfelelni a gazdasági társasággá alakult kórházunk elvárásainak. A minıségügy területén a Markusovszky Kórház a fejlett minıség-

13 ügyi rendszerével elıkelı helyet szerzett magának a magyarországi kórházak között. Célom, hogy ezt az integrált rendszert megfelelı szinten mőködtessem és folyamatosan fejlesszem. Feleségem fogorvosként dolgozik, felnıtt gyermekeink vannak, mindketten felsıoktatásban tanulnak Budapesten. Szabadidımben teniszezem, kertészkedem és néha szaggatom a húrokat egy basszusgitáron. Újabban nagyon érdekel a digitális fotózás és a filmkészítés, filmszerkesztés. Egyetemen egészségügyi szakmenedzseri diplomát szereztem. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen másodéves PhD hallgató vagyok. Feleségemmel, aki szintén orvos, két gyermeket nevelünk, az egyik 14 éves, míg a kisebbik jelenleg 14 hónapos. Molnár Erzsébet ápolási igazgató Csuka Lajosné gazdasági igazgató Dr. Kovács Lajos kontrolling, finanszírozási és informatikai igazgató január 30-án születtem Szombathelyen. Gyermekkoromra szívesen emlékszem vissza, mivel szülıvárosom nyugodt, központi, parkokkal telített részén szüleimmel, majd barátaimmal, osztálytársaimmal sok idıt töltöttem. Kedvelt játszóterünk a Pelikán park és a tıle nem messze elhelyezkedı Sabaria sportcentrum volt. Általános iskoláimat a Hámán Kató Általános Iskolában végeztem, majd 1977-tıl 1981-ig az országosan is híres Nagy Lajos Gimnáziumba jártam. Kitőnı eredménnyel érettségiztem, majd ezt követıen felvételt nyertem a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára. Az egyetem elkezdése után már röviddel a szülészet-nıgyógyászat felé fordultam. Ennek megfelelıen a kötelezı és a nem kötelezı gyakorlataimat is igyekeztem az Osztályon eltölteni. Ebben az idıszakban ismertem meg többek között Illei professzort, Turay András fıorvost, és a már elhunyt Fekete adjunktust is, akiktıl nagyon sokat tanultam. Az Egyetem 1987-es befejezése után azonban az osztályon nem volt szabad állás, így az Általános Sebészeti Osztályon, Mazúr fıorvos megüresedett helyére pályáztam. A Sebészeti Osztályon Dr. Kántor Elemér osztályvezetı irányítása alatt sajátítottam el a sebészet alapjait. Sok segítséget kaptam Tamás László adjunktustól, majd 1991-ben jeles eredménnyel szakvizsgáztam tól dolgozom a Szülészet-Nıgyógyászati Osztályon, ahol 1997-ben szintén jeles eredménnyel szakvizsgáztam. Ezt követıen közel egy évet töltöttem a budapesti Szent István Kórház Nıgyógyászati Onkológiai Részlegén speciális mőtéti technikák elsajátítása céljából tıl felsıvezetıi feladatokat is ellátok. Elıször orvosigazgató-helyettesként foglalkoztam a kontrollinggal, majd 2003 óta osztályvezetıként is ellátom a kórház kontrolling feladatait. Közben 2002-ben a Budapesti Semmelweis augusztus 28-án születtem Szombathelyen. Általános és középiskolai tanulmányaimat is szülıvárosomban végeztem ben a Rudas László Szakközépiskolában képesített könyvelı, vállalati tervezı, statisztikus szakképesítést szereztem. Elsı munkahelyem a Cipıgyárban volt, ahol könyvelıi munkakörben helyezkedtem el tıl az egészségügyben dolgozom. Szombathely Város Egészségügyi Alapellátó intézményében 20 évig dolgoztam. E munkahelyen kezdetben gazdasági ügyintézıi, könyvelıi munkakörben alkalmaztak, majd gazdaságvezetıi feladatokkal bíztak meg ben kineveztek az Alapellátó Intézmény vezetıjévé ban munkahelyet változtattam, az akkori Társadalombiztosítási Igazgatóságon finanszírozási osztályvezetıi munkakörbe helyezkedtem el. Feladatom volt a megye egészségügyi intézményeiben az újonnan bevezetett teljesítményfinanszírozás alkalmazásának segítése, szerzıdéskötés az egészségügyi szolgáltatókkal ben a Megyei Önkormányzat vezetıi és az akkori kórházi vezetés megkeresett azzal, hogy vállaljam el a csıdhelyzetben lévı intézmény gazdasági igazgatói feladatait. Némi gondolkodás után, de végül is elfogadtam a felkérést, ugyanis ez nagy kihívást jelentett számomra. Elsı diplomámat a József Attila Tudományegyetemen Szegeden szereztem társadalombiztosítási szakon, második diplomámat Budapesten a Gazdasági Fıiskolán, ahol szakközgazdász minısítést kaptam vállalkozási- és pénzügyi szakirányban. A második diploma megszerzése után három felsıfokú szakvizsgát szereztem munka- és bérügyi, mérlegképes könyvelıi, illetve humánpolitikai szervezı szakon. Szakmai munkám elismeréseként több alkalommal kaptam kitüntetést ban. Kiváló Munkáért, 2004-ben pedig PRO SANITATE kitüntetésben részesültem ben az egészségügy területén végzett kiemelkedı szakmai munkámért Szombathely Egészségügyéért díjat kaptam. Jelenleg is rendszeresen veszek részt szakmai továbbképzéseken, egy, illetve többnapos szakmai konzultációkon az ismereteim szintentartása céljából. 13 Szombathelyen születtem, és itt éltem egész eddigi életemben. Gimnáziumi érettségi után lettem a Markusovszky Kórház dolgozója, ami számomra nagy megtiszteltetés volt. A Központi Laboratórium dolgozójaként munka mellett végeztem el a laboratóriumi asszisztensi képzést 1971-ben, majd 1979-ben Budapesten a laboratóriumi szakasszisztensi oklevelet szereztem meg. Sajnos a diagnosztika területén a fıiskolai képzés nagyon megkésve indult el, ezért csak 2005-ben végeztem az orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus szakon. A megalakulásától, 1985-tıl a Genetikai Laboratóriumban dolgoztam 2007-ig. A feladat nagyon izgalmas volt, egy gyermekgyógyász kolléganıvel kezdtük el a kromoszóma vizsgálatok bevezetését a kórházban. Elıször perifériás tenyésztéseket, majd késıbb csontvelıtenyésztéseket is végeztünk. Ezután indítottuk a magzati vizsgálatokat, elıször chorionboholyból, késıbb amnion folyadékból is tól helyettese voltam az ápolási igazgatónak diagnosztikai, majd általános helyettes minıségben május 31-ével az ápolási igazgatónı nyugdíjba ment, ekkor megbízást kaptam az igazgatói feladatok ellátására, majd október 1-ével a vezérigazgató úr kinevezett erre a feladatra. Jelenleg két helyettessel dolgozom, mindketten diplomás ápolók, nagyon jó szakemberei az ápolásnak. Velük és a többi 1100 kolléganıvel, kollégával igyekszünk ellátni nem könynyő feladatunkat. Dr. Csiszár Adrienn szervezési és jogi osztályvezetı Szülıvárosomban, Szombathelyen végeztem az általános és középiskolai tanulmányaimat. A Bolyai János Gimnázium nyolcosztályos gimnáziumában érettségiztem. Érettségit követıen felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudo-

14 mányegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 2006-ban summa cum laude minısítéssel végeztem. Két idegen nyelvbıl rendelkezem nyelvvizsgával, németbıl és olaszból. Az egyetem alatt egyrészt Dr. Tóth László, a Vas Megyei Ügyvédi Kamara elnökének ügyvédi irodájában, másrészt a Szombathelyi Körzeti Földhivatalban dolgoztam. Az egyetem befejezését követıen a Markusovszky Kórházban kezdtem dolgozni, mint jogi ügyintézı, majd késıbb mint titkárságvezetı július 1. napjától a Munka- és Bérügyi Osztály megbízott osztályvezetıjeként dolgozom október 1-jét követıen a Munkaés Bérügyi Osztály mellett a Szervezési és Jogi Osztály vezetıjeként feladatom a vezérigazgató fıorvos munkájának segítése és adminisztratív, jogi feladatok (peres ügyek kivételével), humánpolitikai, valamint a munka-, tőz- és környezetvédelemmel, illetve katasztrófa- és rendvédelemmel kapcsolatos feladatok szervezése. Harangozó Bertalan gazdasági igazgatóhelyettes A Vas megyei Szentpéterfán születtem augusztus 8-án. A gyıri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségiztem 1973ban. A budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1985-ben okleveles közgazda, majd 1991-ben ugyanezen egyetemen számítástechnikai szakközgazdász diplomát szereztem. Fizikai munkásként kezdtem dolgozni 1973-ban a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságon, majd a szombathelyi Lakástextil Vállalatnál. A Központi Statisztikai Hivatal Vas megyei Igazgatóságán 1975 végétıl különbözı munkaköröket töltöttem be, 1986-tól 1990-ig a számítástechnikai osztályt vezettem. Az elsı önkormányzati választásokat követıen október 30-án Szombathely Megyei Jogú Város Közgyőlése alpolgármesternek választott között a Vas Megyei Közgyőlés alelnöki tisztségét töltöttem be. Mindkét önkormányzati tisztségre a Kereszténydemokrata Néppárt jelölt tól az üzleti szférában helyezkedtem el, elıször a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Rt. ingatlanfejlesztési és befektetési munkatársa, majd között a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Részvénytársaság vezérigazgatója voltam. Közéleti szerepvállalásom keretében között a Vas Megyei Közgyőlés képviselıjeként, valamint a Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökeként tevékenykedtem. A Markusovszky Kórházban augusz- tus 1-étıl dolgozom, a Logisztikai Osztályt (volt anyag és eszközgazdálkodás) vezetem. Az osztály vezetése mellett szeptember 15-étıl megbízást kaptam a gazdasági igazgatóhelyettesi feladatok ellátására. A 2006-évi önkormányzati választásokon a Fidesz-MPP és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltjeként egyéni körzetben Szombathely Megyei Jogú Város képviselıjévé választottak. Az Állami Vagyonkezelı Rt delegáltjaként között a Szombathelyi Erdészeti Részvénytársaság igazgatósági tagjaként, között igazgatósági elnökként, majd a Vas Megyei Önkormányzat képviseletében között a Vas Megyei Víz- és Csatornamő Részvénytársaság igazgatósági tagjaként szereztem gazdasági és üzleti tapasztalatokat. Munkatársaimmal közösen arra törekszünk, hogy a kórházban folyó gyógyító tevékenységet a rendelkezésünkre álló anyagi erıforrások hatékony és célszerő felhasználásával lelkiismeretesen szolgáljuk. vonuló fınıvér munkáját. Az Ortopédiai Sebészeti Osztályon kamatoztathattam a fıiskolán megszerzett tudásomat. Idıközben a megalakuló Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szombathely és környéke helyi szervezetének elnökévé választottak. Szakmai munkám elismeréseként 2004-ben Pro Sanitate miniszteri kitüntetésben, valamint a Kórház Kiváló Szakdolgozója kitüntetésben részesültem. Megtiszteltetés volt számomra, hogy 2006-ban ápolási igazgatóhelyettesi feladatra kaptam megbízást. A Zrt megalakulásakor a kórház szakdolgozói a Felügyelı Bizottság tagjai közé választottak tıl a Baleseti, Helyreállító és Kézsebészeti Osztály megbízott vezetıjeként koordinálom a nıvérek munkáját és igyekszem az ápolás színvonalát a betegek megelégedésére biztosítani. Az ápolás-gondozás az egészségügyi ellátás céljainak eléréséhez nélkülözhetetlen. A megszerzett szakmai tapasztalataim alapján felelısségteljes ápolásvezetıként szeretném hasznosítani szakértelmemet. Békési Éva Altmajer Beáta általános ápolási igazgatóhelyettes Pályaválasztáskor határozottan tudtam, hogy a betegek szolgálatában, az egészségügyben szeretnék dolgozni, ezért 1978-ban általános ápoló és általános asszisztensi oklevelet szereztem. Ugyancsak ebben az évben a Markusovszky Kórház-Rendelıintézetének Baleseti Osztályán helyezkedtem el ben felnıtt szakápolói szakosító képzésben vettem részt, majd 1983-ban az Orlay Fürst Károly Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségiztem ig dolgoztam Dr. Salamon Antal professzor osztályán, ahol nagyon jó munkatársi viszonyban gyakorolhattam a szakmát és tanulhattam olyan kiváló nıvérektıl, mint Tóth Imréné Erzsi néni, Peitli Ottóné, Jesztl Gyuláné, Somfalviné Zimits Ilona. Hálásan gondolok rájuk ban a Holisztika Ápolási Kft-nél helyezkedtem el. Szép munka volt az otthoni ápolás. Jó volt tudni, hogy a betegeknek szükségük van rám, jó volt megfürödni hálás mosolyukban és jó érzés volt olyan betegeket ápolni, akiket szeretnek és megbecsülnek hozzátartozóik között a Vas Megyei Tüdıgyógyintézetben kellemes környezetben, családias közösségben dolgoztam ben a POTE diplomás ápoló szakán szereztem diplomát. Még ebben az évben Prof. Dr. Szepesi János megkeresett azzal, hogy vegyem át Maár Józsefné nyugdíjba 14 ápolási igazgatóhelyettes 1972-ben születtem Szombathelyen, itt végeztem iskoláim nagy részét ben érettségiztem az Egészségügyi Középiskolában, mint általános ápoló és asszisztens. Ekkor felvételt nyertem a POTE Egészségügyi Fıiskolai Karának Védınıi Szakára ban kerültem kapcsolatba az Onkoradiológiai Osztállyal, mint nappali tagozatos hallgató tanulmányaim mellett megbízási szerzıdéssel, három mőszakos munkarendben dolgoztam ápolóként. 1994ben sikeres államvizsga után a védınıi pályát hátrahagyva, választottam a számomra közelebb esı ápolói hivatást tıl fıállásban az Onkoradiológiai Osztály ápolója vagyok. 2000ben végeztem, mint diplomás ápoló júliusától vagyok az osztály osztályvezetı ápolója ben intézetvezetı ápolói megbízást kaptam ben Okleveles Egyetemi Ápolói végzettséget szereztem októberétıl ápolási igazgatóhelyettesi kinevezést kaptam. Évek óta részt veszek a PTE Egészségtudományi Kar onkológiai ápolás elméleti és gyakorlati oktatásán ben tanácsosi címet, 2004-ben Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata elismerését kaptam. Az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagjaként, megalakulása óta a Vas Megyei Szervezet fekvıbetegellátási alelnöke vagyok.

15 A BETEG- ÉTKEZTETÉSRİL Molnár Erzsébet ápolási igazgató Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló ESZCSM rendelet módosítása december 1-jén lépett hatályba, amely a következıket tartalmazza: minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell a normál és könnyővegyes étkeztetésben részesülı betegek számára napi háromszori étkezést, ezen belül ebédre kétféle menübıl történı választás lehetıségét azzal, hogy az egyes étkezések kötelezı energiatartalmának 35 százaléka reggelre, 40 százaléka ebédre és 25 százaléka vacsorára essen. Továbbá a meghatározott étkezéseken túl naponta egy alkalommal kisétkeztetést, valamint a betegek részére állandó jelleggel igény szerinti mennyiségő folyadékfogyasztás lehetıségét kell biztosítani. A fekvıbeteg gyógyintézetekben a napi élelmezési nyersanyagnorma betegenként 360 Ft-ról 550 Ft-ra emelkedett. Kiegészítésként friss zöldség, gyümölcs, kefir, sajt, gyümölcsjoghurt, kompót, egyéb tejtermékek bıvítik a napi étkeztetést. Az igény szerinti folyadékfogyasztás lehetıségét biztosítani kell elsısorban ivóvíz, tea, gyümölcslé formájában. Január második felében kerültek felszerelésre a fekvıbeteg osztályokra ápolási egységenként az italautomaták, amelyek 90 C -os vizet biztosítanak tea készítéséhez, hidegvizet, valamint iondúsított ásványvizet szolgáltatnak igény szerint. Az egészségügyi fekvıbeteg intézményekben élelmezési munkacsoportnak kell mőködnie, ami egy fı dietetikus koordinátorból, valamint az ápolás és gyógyítás területérıl kijelölt egy-egy személybıl áll. A kórházunkban az Eurest Kft által kiadott 3 hetes étlap alapján választhatnak a betegek A és B menü közül, a bejövetelüktıl számított 3. naptól kezdve. Az elsı két nap, továbbá pótrendelések esetén automatikusan A menüt kapnak a betegek. Az eddigi tapasztalatok alapján a könnyő-vegyes étkezésben részesülı betegek az ebédre kiszolgált étel mennyiségével, a választás lehetıségével, valamint a kiegészítı étkezéssel döntı többségben elégedettek (naponta fı étkezését jelenti). Ugyanakkor a diétás ellátásban részesülık (epés, ulcusos, stb) azonban hiányolták a kiegészítéseket. Ezért a diétás étkezésben részesülık számára is néhány hét után minden beteg részére elfogadható kiegészítı pl. sajt biztosításáról igyekszünk gondoskodni. A MUNKAIDİRİL Dr. Csiszár Adrienn szervezési és jogi osztályvezetı A rendes heti munkaidı 40 óra. A munkáltató ezen felül elrendelhet heti 8 óra túlórát, évi legfeljebb 416 órát (52 hét x 8 óra). A munkáltató tehát naptári évenként 416 óra túlmunkával gazdálkodhat, ha a dolgozó nem vállal önkéntes többletmunkát. A 416 órát azonban csökkenti a készenlét alatti bejövetel során teljesített munka tartama, mint rendkívüli munkavégzés. Ha a dolgozó egy évben 100 órát teljesít készenlét alatti bejövetellel, akkor a munkáltatónak csak 316 órája maradt, melyet ügyeletre beoszthat. A jogalkotó látva, hogy ennyi órából nem teljesíthetı az egészségügyi ellátás és humánerıforrás hiány van az egészségügyi ágazatban, május 1- jét követıen bevezette az önkéntes többletmunka fogalmát, mely a kötelezıen elrendelhetı óraszámon felül értelmezendı. Egészségügyi ügyeletet teljesítése esetén alkalmazottként foglalkoztatott munkavállaló maximum 24 órás folyamatos munkavégzésre osztható be, melybıl legalább 12 óra ügyelet, és az ügyelet után kötelezıen biztosítani kell a pihenıidıt legfeljebb heti 24 óra önkéntes többletmunka vállalható, azaz = 72 óra heti munkavégzés lehetséges. Aki nem vállal egészségügyi ügyeletet, legfeljebb 12 óra önkéntes többletmunkát vállalhat, így legfeljebb heti 60 órát teljesíthet. A túlóra elszámolás a Munka Törvénykönyve alapján úgy történik, hogy hétköznaponként 150 százalék, hétvégén és ünnepnaponként 200 százaléka fizetendı az alapbérnek (az elrendelt túlórák száma nem számottevı). Ismételten kiküldésre kerülnek a nyilatkozatok, melyben az orvosok és a szakdolgozók nyilatkozhatnak az önkéntes többletmunka vállalásról és a pihenıidırıl. A törvény szerinti 11 óra pihenıidı helyett a dolgozó nyilatkozhat úgy is, hogy csak 8 óra pihenıidı vonatkozzon ırá. 15 A július 1-én hatályba lépett a évi LXXII. törvény 3. (5) bekezdés szerint egészségügyi ügyeletet az alkalmazott a.) rendes munkaidıben, b.) munkáltató által a heti 40 óra feletti 8 óra kötelezıen elrendelhetı túlóra, illetve c.) önkéntes túlmunka terhére végezhet. A jogszabály alapján ügyelet akkor rendelhetı el a rendes munkaidı terhére, ha a kórház, mint munkáltató és az alkalmazottak írásbeli megállapodást kötnek arra vonatkozóan, hogy a.) az ügyelet a rendes munkaidı terhére kerüljön elszámolásra, vagy b.) az ügyelet a rendes munkaidı ledolgozását követıen a törvény életbelépését megelızı módon kerüljön elszámolásra. MEGÁLLAPODÁS Dr. Záborszky Zita rehabilitációs centrumigazgató A Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ korábbi nevén Berzsenyi Dániel Fıiskola Természettudományi és Mőszaki Karán, a Mőszaki, Informatikai és Gazdaságtudományi Intézet gondozásban 2006-ban Ipari termék és formatervezı mérnök alapszak indult. Ez a képzés olyan mérnöki diplomával rendelkezı szakembereket bocsát ki, akik a felhasználói igényekre fókuszálva terveznek, fejlesztenek korszerő és versenyképes termékeket, biztonságos és komfortos munkahelyi és más környezetet. A szombathelyi képzés szakmai orientációja az egészségipar, ezért az intézmény 2007 nyarán a régió keretein belül olyan partnereket keresett a gyógyászat, gyógyturizmus, rehabilitáció, fogyatékkal élık, rekreáció, stb területén, akik a képzés számára terepet projektfeladatokat, szakmai konzulenseket és gyakorló helyet biztosítanak. Ennek keretében alakult ki együttmőködés a Markusovszky Kórház és a NyME-SEK között. A két intézmény képviselıi 2007 júliusában összesen 17 tételbıl álló témalistát állítottak össze olyan a kórház számára fontos és jelenleg megoldatlan feladatokból, amelyek a következı években hallgatói projektfeladatok lehetnek. Mind a Kórház, mind a NYME-SEK képviselıi egyetértettek abban, hogy a két intézmény vezetıinek egy hosszabb távú együttmőködési megállapodásban kellene körvonalazniuk a kölcsönösen elınyes kooperáció céljait és mőködési kereteit. Egy ilyen megállapodás a hallgatói munkák keretein túlmutató szakmai együttmőködés esélyeit is növelnék.

16 AZ INTRAUTERIN FERTİZÉS ÉS A SZÜLÉS KÖRÜLI AGYSÉRÜLÉSEK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS Dr. Horváth Boldizsár tudományos és oktatási igazgató antepartum 16 intrapartum postpartum 1. inzultus encephalopathia 2. inzultus további inzultus encephalopathia 3. inzultus encephalopathia 1. sz. ábra: A neurológiai károsodás idıbeni kialakulásának teoretikus lehetıségei A szülés körüli agysérülések okait vizsgálva a kutatók érdeklıdése megváltozott. Az eddig csaknem kizárólag a helytelen szülésvezetésbıl adódó mechanikus okokon túl az oxygénhiányból közvetlenül levezethetı hypoxias-ischaemias eredet látszott bizonyítottnak. A betegség hátterében újabban a kutatók az anyai ascendáló fertızés és az arra adott magzati gyulladásos reakciók szerepét is igazolni látják. Ma már közismert, hogy az anyai genitális traktusból kiinduló vertikálisan terjedı fertızés eredményeként kialakuló peteőrfertızıdés gyakori jelenség, sokszor tünetmentesen zajlik és csak a magzat megszületése után a petemellékrészek (burkok, lepény, köldökzsinór) szövettani vizsgálata által igazolható. Az már az 1970-es évektıl ismert és bizonyított, hogy a fertızés hátterében megbúvó biokémiai változások a koraszülés megindulásához és annak feltartóztathatatlan bekövetkezéséhez vezethetnek. A chorioamnionitis szövettani jelei a koraszülésekben gyakran megfigyelhetık, annak ellenére, hogy a legtöbb esetben a fertızést semmiféle klinikai tünet és laboratóriumi jel nem kíséri. Az anyai fertızés révén kialakult peteőrfertızés a magzatban gyulladásos válaszreakciók sorát provokálja, melyek formái ma még kevésbé ismertek, és következményei sem kellıen feltártak. Csak az 1990-es évekre vált nyilvánvalóvá, hogy a tünetmentes méhenbelüli fertızés a fejlıdı és még éretlen magzat központi idegrendszerét károsíthatja. Az agykárosodások mechanizmusa és kórtana még nem teljesen feltárt, de a két jelenség közötti kapcsolat számos tanulmány eredménye alapján bizonyosnak tekinthetı. A méhenbelüli fertızés és a koraszülés kapcsolatát több mint 20 éve magunk is vizsgáljuk. Eredményeinket az Orvosi Hetilapban megjelentettük: Horváth Boldizsár dr. Grasselly Magdolna dr. Turay András dr. Hegedüs Ágnes dr. és Öreg Zsolt dr. Az intrauterin fertızés és a szülés körüli agysérülések közötti összefüggés Orv. Hetil., (2006)A szerkesztı bizottság Markusov- szky-díj díjjal jutalmazta. Koraszülések eseteiben különösen igen kis súlyú magzatokban nyilvánvaló mechanikus sérülés hiányában is az orvosnak számolnia kell magzati agykárosodás lehetıségével. Gyakoriságát az Egyesült Államokban 2-6/1000 szülésre becsülik. A sérült gyermekek ellátása óriási terheket ró az érintett családokra, de a költségvetésre is, hisz évi becsült költségkihatása 5 milliárd US dollárra tehetı (1995), ami egyharmada a további 18 legfontosabb szülés körüli károsodások ellátási költségeinek. Életük során mintegy $ többletköltséget jelentenek a családjuknak. Álló burok mellett megindult koraszülésekben a peteőr bakteriális inváziójára százalékban lehet számítani, de idı elıtti burokrepedés esetén ez az arány tovább nı. Ha a kórokozók elérik a magzatot, ı a fertızésre erıteljes válaszreakcióval reagál. A magzat gyulladásos válaszreakcióként akut fázisfehérjék elválasztásával reagál. A köldökerek és a Wharton kocsonya fehérvérsejt infiltrációja, a köldökzsinór gyulladás, a funisitis a magzati infekció válaszreakció szövettani bizonyítékaként értékelhetı. Ma már finom technikával a magzatvízben is észlelhetı az infekcióra adott korai magzati válasz. Biztosan detektálhatók a magzati eredető polymorphonuclearis leucocyták (X, illetve Y chromosoma alapján az anyai és magzati sejtek elkülönítve), és az IL-6 cytokint termelı magzati eredető macrophagok a magzatvízben. A fertızésre adott válaszként a terhességi méhbelhártyában prosztaglandin túlprodukció lép fel, a méhizom összehúzódása növekedik, méhnyak megnyílása észlelhetı és esetleg idı elıtti burokrepedés járul hozzá a megfigyelt jelenséghez. Mindezek arra utalnak, hogy a peteőrfertızés következményeiben az anya és magzata egyaránt részt vesz. A magzati gyulladásos válaszreakció tünetegyüttes részeként az aktiválódott cytokinek közvetlenül és több mechanizmussal károsíthatják az agyszövetet. Jellemzıen sérülhet az agy fehérállománya, az astrocyták és a microglia, következményesen elveszítik az oligodendrocyták a myelinképzésüket. A multifokális elhalások eredményeként jellegzetes cisztikus elfajulás (periventricularis leucomalacia - PVL) alakulhat ki. Az esetek százalékában különbözı formájú és mértékő idegrendszeri károsodást eredményez. Mindezek az egyedfejlıdés méhenbelüli életében, az agyfejlıdés kritikus idıszakában észlelhetık, mikor a fejlıdı agyszövet különösen érzékeny a környezeti változásokra. Az agykárosodások okai sokszor öszszetettek. Számos tényezı elsısorban az infekció terhesség alatt bármikor fennállhat. A kedvezıtlen kimenetel még valószínőbb, ha a terhesség alatti károsító tényezı(k) a szülés folyamán további inzultációkkal párosul(nak). A károsodások lehetséges útjait az 1. számú ábra foglalja össze. A jelenségek kapcsolata azért is fontos, mert a tünetmentes peteőr fertızıdés mai ismereteink szerint nem detektálható, és ha ez oki kapcsolat, a betegség végkifejlıdése szempontjából a szülésvezetés módjának nincs jelentısége (a császármetszés az agykárosodás bekövetkezését nem akadályozza meg ).

17 ÖSSZESÍTÉS A KÓRHÁZ ÁLTAL LEFOLYTATOTT ÉVI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKRÓL MEGNEVEZÉS Anyagok beszerzésére vonatkozó eljárások ELJÁRÁS FAJTÁJA SZERZİDÉS HATÁLYA ÉRTÉK BRUTTÓ FT/ÉV Röntgenfilmek, lézerfilmek, vegyszerek beszerzése nemzeti, nyílt Zárt vérvételi szerelékek beszerzése nemzeti, nyílt Különféle gyógyszerféleségek beszerzése EU, nyílt Csípı- és térdprotézisek beszerzése nemzeti, nyílt Egyszerhasználatos izolációs szettek beszerzése egyszerő Egyszerhasználatos mőtéti lepedık beszerzése egyszerő Egyszerhasználatos mőtéti kabátok beszerzése egyszerő Ajándékutalványok beszerzése egyszerő Gép-mőszer, eszköz beszerzések Pletizmográf beszerzése egyszerő Szülészeti UH diagnosztikai készülék beszerzése egyszerő Mőtıasztalok beszerzése egyszerő, hirdetményes Számítógépek beszerzése egyszerő Operációs mikroszkóp beszerzése egyszerő, hirdetményes Röntgenkészülékek beszerzése EU, nyílt Szolgáltatás Vesekızúzás elvégzése egyszerősített Mosodai szolgáltatás elvégzése egyszerősített Veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása EU, nyílt Építıipari beruházás Struktúraátalakítás miatt korai rehabilitáció kialakítása a volt urológia épületben I. ütem egyszerő Struktúraátalakítás miatt tetıtér kialakítása a sebészeti tömbben egyszerő Struktúraátalakítás miatt kórtermek komfortosítása egyszerő Struktúraátalakítás miatt Szőrıcentrum kialakítása (Vérellátó) egyszerő Komplex tömbben egyágyas szülészeti- nıgyógyászati részleg kialakítása egyszerő Komplex tömbben császármőtı részleg és szülıszoba komfortosítás egyszerő "Vas Megyei Markusovszky Kórházért" Alapítvány által lefolytatott eljá- rások Kardiológiai UH készülék beszerzése egyszerő Onkológiai tudásháttér központ megvalósíthatósági tanulmánya egyszerő Számítógépek beszerzése egyszerő Folyamatban lévı eljárások Varrófonalak beszerzése EU, nyílt 3 év Karbantartás tender EU, nyílt 5 év Kötszerek beszerzése EU, nyílt 3 év Szemlencsék beszerzése EU, nyílt 1 év Kardiológiai-vaszkuláris-nonvaszkuláris intervenciós anyagok beszerzése 17 EU, nyílt 1 év Nadrágpelenka beszerzése EU, nyílt 1 év Fertıtlenítıszerek beszerzése EU, nyílt 3 év Különféle gyógyszerkészítmények beszerzése EU, nyílt 1 év

18 Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány 2007 évi kiemelten közhasznúsági jelentése és éves beszámolója Dr. Radnai Endre az alapítvány kuratóriumának elnöke Vas Megye Közgyőlése a 82/1991 (IX. 27.) sz. határozata alapján az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt Vas Megyei Igazgatóságával közösen szeptember 27-én létrehozta a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítványt. Alapító Okirata az alapítvány adatain kívül tartalmazza az alapítvány célját, induló vagyonát, annak kezelési és felhasználási módját, szervezeti és mőködési módját. A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány Kuratóriuma munkájának zömét a különbözı mőszerigénylések, kongresszusi támogatások és továbbképzések egyéni elbírálása tette. Minden esetben egységes szempontok szerint tárgyilagosan, körültekintıen és igazságosan igyekeztek dönteni, mindenek elıtt szem elıtt tartva a betegellátás, illetve a kórház érdekeit. Változatlanul fontos feladatnak tekintik, hogy a lakosság körébıl az Alapítvány számára adakozásra buzdítsanak. Erre a célra folyamatosan levélben keresik fel az önkormányzatokat s a tömegtájékoztatás eszközeit is igénybe veszik. Az egyéni adakozók száma az évek során sajnálatosan csökkent, az önkormányzatok is gyakran azzal utasítják el az alapítványt, hogy nincs pénzük, vagy hogy már más alapítványba (pl. a városi kórházak megsegítésére) adakoztak. Az adakozók közt megtalálhatók a gyógyszergyárak, ám ezek rendszerint meghatározott célra adományoznak. Az adakozó szándékát a kuratórium szinte kivétel nélkül figyelembe veszi. Néhány Kft és más cég is megtalálható az adakozók között. A pénzvagyon csökkenése miatt önmérsékletre intették a kérelmezıket. A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány évben több alkalommal nyújtott támogatást a Markusovszky Kórháznak mőszerbeszerzésre, támogatta a szakdolgozók továbbképzését, tanulmányúton, kongresszuson való részvételét évben az Alapítvány számlájára érkezett SZJA 1 százalékának ( Ft) felhasználása évben történt. A beérkezett összegbıl kardiológiai ultrahang készülék ( Ft) és HICO Variotherm 550 készülék ( Ft) került beszerzésre évben az Alapítvány számlájára érkezett SZJA 1 százalékának felhasználásáról ( Ft) a beszámoló készítéséig részben született döntés. Az onkológiai betegek gyógyítását támogató innovatív tudásháttér megteremtése címő pályázat önrészét ( Ft) az Alapítvány ebbıl a forrásból kívánja finanszírozni, ugyancsak ebbıl a keretbıl kerül kifizetésre a 2007/2008-as tanévre áthúzódó, illetve új tanulmányi szerzıdéssel beiskolázott szakdolgozók támogatása (tandíj, útiköltség Ft), a támogatásban odaítélt összeg másik fele az alapítvány egyéb keretébıl kerül kifizetésre. A kórházi számítógéppark fejlesztése, felújítása nagyon fontos követelmény, ezért számítástechnikai eszközöket is vásárolt az alapítvány ( Ft). A maradék összeget ( Ft) mőszervásárlásra kívánja fordítani, a konkrét mőszer kiválasztása még folyamatban van évben a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány a Markusovszky Kórház szakdolgozóinak továbbképzésére Ft támogatást nyújtott. Az Alapítvány támogatja a t u d o m á n y o s t ö r e k v é s e k e t i s. A z A l a p í t v á n y a Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály részére Ultrasonic scope készüléket vásárolt évben, amelynek utolsó részletét 2007-ben fizette ki. Az SZJA 1 százalékon kívül más forrásból is vásárolt a kórház részére számítástechnikai eszközöket. Adományként érkezett az Alapítvány betegırzı monitor, amely a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztályra került kihelyezésre. Az alapítvány nagyobb összeget bocsátott a kórház rendelkezésre mőszervásárlásra, amely összeg szintén adományként érkezett az alapítvány számlájára. Az alapítvány támogatást nyert Az onkológiai betegek gyógyítását támogató innovatív tudásháttér megteremtése címő projekt kidolgozására. A projekt célja Szombathelyen onkológiai kutatóközpont létrehozása, amely az orvos-biológiai kutatások szempontjából fehér foltnak számító Nyugat-Dunántúlon az alábbi fıbb tevékenységek mellett valósulhat meg: a sugárterápia összekapcsolása a genomikai jellegő vizsgálatokkal egészen újszerő koncepció és megközelítés lehet, amely közép és hosszútávon jó nemzetközi szintő terápiás és tudományos sikerek elérésével kecsegtet, valamint a hazai onkológiai fejlesztések tervezéséhez közvetlen és azonnali eredményt szolgáltat. Növelni lehet a terápiás eljárások hatékonyságát, a beteg gyógyulásának esélyeit. A nemzetközi MEDAUSTRON programban való részvétel és ahhoz szükséges feltételek megteremtése, amely a szinkrotron alapú, nehézrészecske forrást hasznosító komplex sugárfizikai, ipari, sugárbiológiai és sugárterápiás módszereken alapul. PET-CT telepítés, mely az onkológiai kutatásokkal, a Markusovszky Kórházban rendelkezésre álló modern besugárzási módszerek alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben önálló kutatási irányt jelöl ki. Alapítványi bevétel: önkormányzat 60 eft, vállalat eft, magánszemély 917 eft, kamat 343 eft, egyéb támogatás 20 eft, SZJA 1 százalék (2006. évi utólagos utalás) 52 eft, évi SZJA 1 százalék eft, lejárt betét eft, pályázat eft, áthozat évrıl eft, mindösszesen: eft. Alapítványi kiadás: kezelési költség, postai díj, nyomtatvány: 309 eft, gép- mőszerbeszerzés eft, beiskolázások eft, egyéb kiadás 986 eft, hirdetés eft, betét lekötés eft, mindösszesen: eft. Egyenleg: OTP-ben tartósan lekötve eft, Magyar Államkötvényben lekötve eft, bankszámlán ( ) eft, pénztárban ( ) 4 eft. Mindösszesen: eft. A Kuratórium az elmúlt idıszakban folyamatosan végezte munkáját, de a jövıben is minden erejével arra törekszik, hogy az Alapítvány adta lehetıségekkel jól és mindenek- Beszerzés éve Mőszer megnevezése (Alapítvány által fizetett összeg) Jelenlegi helye 2007 Kardiológiai ultrahang (2006. évi SZJA 1%) Kardiológiai és Belgyógyászati Ft Átadva a kórháznak Osztály 2007 Ultrasonic scope Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály (szerzıdés Ft Átadva a kórháznak alapján részletfizetés között) 2007 Számítástechnikai eszközök Ft Átadva a kórháznak 2007 HICO Variotherm 550 (2006 évi SZJA 1%) Központi Aneszteziológia és Ft Átadva a kórháznak Intenzív Betegellátó Osztály 2007 Betegırzı monitor Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály (adomány) Ft Átadva a kórháznak 2007 Kórházi gép-mőszervásárlás támogatása (adomány) Ft Kórház részére átutalva 2007 Számítástechnikai eszközök (2007. évi SZJA 1%) Ft Átadva a kórháznak 18

19 Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány Kuratóriumának F E L H Í V Á S A Nincs olyan ember, aki saját maga révén, vagy hozzátartozóján keresztül ne került volna valamilyen formában kapcsolatba a kórházzal. A Vas Megyei Markusovszky Kórház 1929 óta a térség több megye regionális ellátó kórháza. Sokszakmás kórházunk ma is meghatározó szerepet tölt be a térségben korszerő terápiás eljárásaival, egyre korszerőbb gép- mőszerparkjával, és jól felkészült orvosaival, egyéb diplomásaival, s szakdolgozóival. Ezen eszközök korszerő pótlása, felújítása a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány segítségével, részben az Önök által jövedelemadójuk 1 százalékából felajánlott pénzbıl történik. Az állandó és magasszintő munkához a Markusovszky Kórház számít az Önök segítségére. Az Önök ellátását a jövıben is szeretné maradéktalanul teljesíteni. A jelenlegi finanszírozási rendszer kiegészítésre szorul, ezért kérjük adójuk 1 százalékát, amely nem terheli háztartásukat, csak annyit kérünk, ne feledkezzenek meg arról, hogy jó helyre küldjék azt a pénzt, amely Önöknek csak egy elhatározásába kerül. Ezután is azon leszünk, hogy a legszükségesebb mőszerek beszerzésében a legnagyobb körültekintéssel járjunk el. A mi érdekünk, hogy pénzünk Vas megyében maradjon! A mi érdekünk, hogy kórházunk még jobban ellátott legyen mőszerekkel! A mi érdekünk, hogy a Vas megyei kórházi orvosok és szakdolgozók jól felkészültek legyenek! A pénzünk maradjon a miénk! Minden magyar állampolgár a munkából adódó jövedelme egy részét valamely szervezet céljaira adhatja. Ha nem rendelkezik az 1 százalékkal, akkor más rendelkezik a lehetıségünkkel! Pénzünk bekerül a költségvetésbe, ezért az 1 százalékot adjuk vissza magunknak! A munkahelyén leadhatja a nyilatkozatát, hogy az 1 százalékot a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány javára szeretné felajánlani. Irányítsa befizetett adója 1 százalékát a kórházunk javára, Vas megye lakóinak a javára! Az egészségünk érdekében adózzunk az 1 százalékkal! Adószám: Ezúton is köszönjük minden támogatónak a betegellátás javításához való hozzájárulást, és ennek érdekében kérjük további szíves támogatásukat! 19

20 2007. december január 31. KILÉPİK JUBILEUM DR. PÁCZ MIKLÓS - OSZTÁLYVEZETİ FİORVOS ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI OSZTÁLY DR. KISS ZOLTÁN - FİORVOS SÜRGİSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY DR. MÁNDLY KÁROLY - FİORVOS ONKORADIOLÓGIAI OSZTÁLY DR. NÁDASI GÉZA - FİORVOS ÁLTALÁNOS ÉS ÉRSEBÉSZETI OSZTÁLY DR. TÓTH ILONA - SZAKORVOS PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY DIPLOMÁS ÁPOLÓ ÁLTALÁNOS ASSZISZTENS GYÓGYTORNÁSZ LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS MŐTİS GYÓGYPEDAGÓGUS SEGÉDASSZISZTENS SZOCIÁLIS MUNKÁS ÁPOLÓ INTENZÍV ÁPOLÓ SEGÉDÁPOLÓ MŐTİSSEGÉD VEZETİ RAKTÁROS BÉRGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZİ SZÁMÍTÓGÉP ÜZEMELTETİ LELTÁRELLENİRZÉSI CSOPORTVEZETİ SZAKÁCS BETANÍTOTT MUNKÁS BETEGHORDÓ PORTÁS TAKARÍTÓ GÉPKOCSIVEZETİ 2 Fİ 2 Fİ 7 Fİ 3 Fİ 4 Fİ 2 Fİ 2 Fİ 2 Fİ 3 Fİ 2 Fİ BELÉPİK DR. DANCE DAN - ÁLTALÁNOS ORVOS BALESETI, HELYREÁLLÍTÓ ÉS KÉZSEBÉSZETI OSZTÁLY DR. DINCA LAURA - ÁLTALÁNOS ORVOS SZÜLÉSZET-NÓGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY DR. SAVANYA MÁRTA - ÁLTALÁNOS ORVOS CSECSEMİ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY DIPLOMÁS ÁPOLÓ RÖNTGENASSZISZTENS SEGÉDÁPOLÓ BETEGHORDÓ TAKARÍTÓ 6 Fİ 2 Fİ Ezúton is köszöntjük kórházunk azon dolgozóit, akik december január hónapban jubileumi jutalomban részesültek! 40 ÉVES NYUGDÍJAZÁS DR. HUSZÁR BÉLA MB. OSZTÁLYVEZETİ FİORVOS IDEGSEBÉSZETI OSZTÁLY GEIDER ERZSÉBET TELEFONKEZELİ MŐSZAKI OSZTÁLY 30 ÉVES NÉMETH ÁKOSNÉ RÖNTGEN-MŐTİS SZAKASSZISZTENS INTERVENCIÓS ÉS KARDIOVASZKULÁRIS RADIOLÓGIAI OSZTÁLY ORVOSI SZAKLAPOKBÓL BMJ 2008;336(3) Aszpirin-rezisztencia és kardiovaszkuláris kockázat Húsz vizsgálat metaanalízise, amely 2930 beteg adatait dolgozza fel. Az aszpirin hatásának ellenálló (rezisztens) betegek kardiovaszkuláris megbetegdésének rizikója lényegesen magasabb, mint az aszpirinre érzékenyeké. Az aszpirinrezisztens betegek rizikóját az egyéb antithrombotikus kezelések sem csökkentik. THE LANCET 2008; 371(3): A fogamzásgátlók csökkentik a petefészekrák kialakulásának rizikóját A fogamzásgátlók szedése hosszabb idıre csökkenti a petefészekrák kialakulásának veszélyét. A fenti következtetést 21 országban végzett, petefészekrákos és egészséges asszony adatait összegzı 45 epidemiológiai vizsgálat eredményeinek újraelemzésébıl vonták le. 25 ÉVES GÓTH TIBORNÉ SEGÉDASSZISZTENS KÖZPONTI LABORATÓRIUM JANEK ANDRÁSNÉ HIVATALSEGÉD KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ KRAJCZÁRNÉ SZALAI ANIKÓ OSZTÁLYVEZETİ ASSZISZTENS KÖZPONTI RADIOLÓGIAI OSZTÁLY VARGA ZOLTÁNNÉ ÁPOLÓ MELLKASSEBÉSZETI OSZTÁLY JAMA 2008;299(3): Az androgén-szuppresszióval kiegészített irradiáció összehasonlítása az önmagában alkalmazott besugárzással a prosztatarák terápiájában A hathónapos, kiegészítı androgénszuppresszió növeli a túlélést, szemben az önállóan alkalmazott irradiációval. Valószínőleg az eredmény csak olyan betegeknél igaz, akiknél komoly kísérıbetegség nem áll fenn. NEJM 2008;358(4): Hagyományos és gyógyszerkibocsátó sztentek összehasonlítása indikációs körön kívüli (off-label) alkalmazás esetén A gyógyszerkibocsátó sztent beültetése után egy évvel kevesebb ismételt revaszkularizációs kezelést kellett végezni, mint a hagyományos eszköz alkalmazásakor. A mortalitás és a szívinfarktus incidenciája tekintetében nem tapasztaltak különbséget. Az eredmény kiterjesztett indikációban is megerısíti a gyógyszerkibocsátó sztent létjogosultságát. Forrás: VAS MEGYEI MARKUSOVSZKY LAJOS ÁLTALÁNOS, REHABILITÁCIÓS ÉS GYÓGYFÜRDİ KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ NONPROFIT ZRT lapja A szerkesztıbizottság elnöke: Dr. Lakner László A szerkeszıbizottság tagjai: Dr. Baráthné Kerekes Ágnes, Dr. Bátor György, Csuka Lajosné, Dr. Csiszár Adrienn, Dr. Gagyi Dénesné, Dr. Horváth Boldizsár, Dr. Káldy Zoltán, Dr. Király István, Dr. Kocsis Eszter, Kovács József, Dr. Kovács Lajos, Dr. Kıfalvi István, Miklósi H. Csaba, Molnár Erzsébet Felelıs kiadó: Dr. Lakner László Felelıs és tervezı szerkesztı: Miklósi H. Csaba Szerkesztıség: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 3. Pf. 143, tel.: 94/ Nyomdai munka: Miklósi H. Csaba telefon:94/ mellék:

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Magyar Ápolók Napja A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei

Magyar Ápolók Napja A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei Magyar Ápolók Napja 2016 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei Jósa András Oktatókórház Kitüntetett neve Munkaköre Deákné Hajnal Márta Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen Csetneki Julianna ápolási igazgató A struktúra váltás következményei a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ szervezeti felépítésében

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı okról A okra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! 2012. EüK. 20. szám közlemény

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői Igazgatás Főigazgató Dr. Pusztai Dezső Telefon: (53)310-551 Elektronikus levélcím: Pusztai.Dezso(kukac)toldykorhaz.hu Orvosigazgató Dr. Gyáni Éva Telefon:

Részletesebben

Kórházszervezet, statisztikai táblák, mutatók

Kórházszervezet, statisztikai táblák, mutatók Kórházszervezet, statisztikai táblák, mutatók Jubileumok a Markusovszky Kórházban 403 Lakner László A kórház szervezeti felépítése A Markusovszky Kórház a jelenleg közel 1650 dolgozójával Vas megye legnagyobb

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról hatályos: 2011.12.05 - A tanfolyamokra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

GERIÁTRIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

GERIÁTRIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÉKÉS MEGYEI PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ, GYULA A 2007.09.30-től hatályos

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék A RENDELŐINTÉZET SZOLGÁLTATÁSAI Szabadság, betegség, egyéb váratlan esemény esetén a táblázatban foglaltaktól eltérés lehetséges, mely az adott szakrendelő ajtajára minden esetben kiírásra kerül! I. SZAKELLÁTÁS

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (járóbeteg-szakellátás, ügyeleti-, védınıi szolgálat, és az egynapos sebészeti ellátás) 2011.-évi MŐKÖDÉSÉRİL Készült: Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

KÜLDETÉSI NYILATKOZAT

KÜLDETÉSI NYILATKOZAT KÜLDETÉSI NYILATKOZAT A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórházának tevékenysége a Vértes és a Gerecse hegységben folytatott bányászat igényei alapján több, mint száz éves múltra visszatekintı

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 146. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat együttmőködési megálllapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. június

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet a történelmi múltú Szent Rókus Kórházban IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012. Farkas Annamária, Dr. Göböl Zsolt Szent Rókus Kórház és Intézményei,

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ december 1-jétől változik az orvosok beosztása! DÉLELŐTT (07:30-13:30)

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ december 1-jétől változik az orvosok beosztása! DÉLELŐTT (07:30-13:30) MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék Dr. Szilasi Zsuzsanna adjunktus Dr. Szilágyi Kamilla rezidens Dr. Lénárda

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-i ülésére Tárgy: Döntés a KEMÖ Szt. Borbála Kórház

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Reményi Ákos szds.adjunktus

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı okról Hatályosság: 2010.11.16 - A okra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! Szakma

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

doboz 101 db = 12,12 ifm irat doboz/kötet 1 db = 0,12 ifm (0,09 ifm kötet) kötet 43 db = 0,60 ifm Összesen: 145 db = 12,12 ifm irat 0,81 ifm kötet

doboz 101 db = 12,12 ifm irat doboz/kötet 1 db = 0,12 ifm (0,09 ifm kötet) kötet 43 db = 0,60 ifm Összesen: 145 db = 12,12 ifm irat 0,81 ifm kötet MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY VIII.807. KÖRMENDI DR. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ KÓRHÁZ RENDELİINTÉZETÉNEK IRATAI 1900-1996 101 db (0,12) doboz = 12, 12 ifm 1 db Doboz/kötet

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 Tartalom (módositott rendeletek): Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

2014. évi Betegelégedettségi vizsgálat kiértékelése Sürgősségi Betegellátó Osztály (feldolgozott kérdőívek száma: 88 db) Átlagéletkor 47,61 év

2014. évi Betegelégedettségi vizsgálat kiértékelése Sürgősségi Betegellátó Osztály (feldolgozott kérdőívek száma: 88 db) Átlagéletkor 47,61 év MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 2014. évi Betegelégedettségi vizsgálat kiértékelése Sürgősségi Betegellátó Osztály (feldolgozott kérdőívek száma: 88 db) sz. példány 1. Az Ön neme 1. férfi

Részletesebben

HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.-BEN

HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.-BEN Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Betegközpontúság, magas szakmai színvonal... M i n ı s ég i r án yí t ás i O s z tá l y www.josa.hu HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról 2012. EüK. 10. szám közlemény 2 (hatályos: 2012.06.12 - ) A tanfolyamokra történı

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2015. december 31-i állapot szerint (A szerk.) 83 Igazgatóság Főigazgató : Szakmai igazgató: Gazdasági igazgató: Ápolási igazgató:

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt A projekt bemutatása - Előzmények Rehabilitációs szolgáltatások

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-4/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 30-án

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Nincs 46/ / 1262 mellék. Diósgyőri Rend.intézet Kartonozó 46/ / / 2351 mellék

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Nincs 46/ / 1262 mellék. Diósgyőri Rend.intézet Kartonozó 46/ / / 2351 mellék A RENDELŐINTÉZET SZOLGÁLTATÁSAI Szabadság, betegség, egyéb váratlan esemény esetén a táblázatban foglaltaktól eltérés lehetséges, mely az adott szakrendelő ajtajára minden esetben kiírásra kerül! I. SZAKELLÁTÁS

Részletesebben

Audiológiai szakrendelés. Belgyógyászati szakrendelés. Belgyógyászati szakrendelés I.

Audiológiai szakrendelés. Belgyógyászati szakrendelés. Belgyógyászati szakrendelés I. Rendelőintézet Cím: Cegléd, Rákóczi út 17. Telefonközpont, információ (53) 505-650 munkanapokon: 07.00-17.00 A földszinten lévő Kartonozó munkanapokon 06.00-18.00 között működik. Tel: 505-651 Audiológiai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Dr. Balogh Zoltán Dr. Hirdi Henriett DEMIN XVI. Konferencia Minőség az irányításban, minőség a gyakorlatban Debrecen, 2016. május 26 28. Miről is akarunk beszélni?

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. II. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról hatályos: 2011.05.20 - A tanfolyamokra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam

Részletesebben

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe Dr. Kullmann Lajos 1, Dr. VekerdyNagy Zsuzsanna 2, Dr. Dénes Zoltán 3,4, Dr. BenderTamás 5,6, Dr.

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ, SZOLNOK Gyakorlat Igen Nem Fő Intézmény/osztály/részleg

Részletesebben

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Dr. Puskás György háziorvos 2013. május

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

SEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ AZ SZTE OKTATÓ KÓRHÁZA, KALOCSA Az emberi

Részletesebben

Semmelweis napi kitüntetések a szakminisztériumban

Semmelweis napi kitüntetések a szakminisztériumban 1 / 7 2010.07.13. 21:57 Semmelweis napi kitüntetések a szakminisztériumban A Nemzeti Erıforrás Minisztérium vezetıje kitüntetéseket adott át Semmelweis Ignác születésének 192. évfordulója alkalmából. A

Részletesebben

Kórház. Cím: Cegléd, Törteli út 1-3. Telefonközpont, információ: 06/53/310-011, 311-011

Kórház. Cím: Cegléd, Törteli út 1-3. Telefonközpont, információ: 06/53/310-011, 311-011 Kórház Cím: Cegléd, Törteli út 1-3. Telefonközpont, információ: 06/53/310-011, 311-011 Belgyógyászati ambulancia Helye: 20-as főépület IV. emelet 415. Tel: 06/53/310-011/244-es mellék hétfőtől-péntekig

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

Budaörsi Egészségügyi Központ

Budaörsi Egészségügyi Központ 150 Aneszteziológia 2.emelet minden nap 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 130 445-489 Diabetológia Dr. Ábel Tatjána 07.00-11.00 Dr. Berkes Klára 15.00-19.00 Dr. Kiss Éva 07.00-12.00

Részletesebben

Kórház Cím: Cegléd, Törteli út 1-3. Telefonközpont, információ: 06/53/310-011, 311-011

Kórház Cím: Cegléd, Törteli út 1-3. Telefonközpont, információ: 06/53/310-011, 311-011 Kórház Cím: Cegléd, Törteli út 1-3. Telefonközpont, információ: 06/53/310-011, 311-011 Belgyógyászati ambulancia Helye: 20-as főépület IV. emelet 415. Tel: 06/53/310-011/244-es mellék hétfőtől-péntekig

Részletesebben

hatályos: 2012.09.15-2012.10.03

hatályos: 2012.09.15-2012.10.03 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról hatályos:

Részletesebben

STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN

STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN STRUKTÚRAVÁLTÁST TÁMOGATÓ FEJLESZTÉS A GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZBAN TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0020 Több mint egy éves előkészítés után 2014 októberében kezdődött meg a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A Hatásköri listák előkészítése egészségügyi szakdolgozói területen TÁMOP 6.2.2/B/09 projekt összefoglalója Dr. Balogh Zoltán

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

Tartalom. Jeles napok, neves gyógyítók. 1. kötet. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 499

Tartalom. Jeles napok, neves gyógyítók. 1. kötet. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 499 Tartalom 1. kötet Elõszó...5 Lakner László: Bevezetés...7 Markusovszky Lajos-emlékünnepély... 15 Markó Péter: Megnyitó... 16 Lakner László: Köszöntõ... 17 Dr. Tiborcz Sándor-emlékülés... 19 Lakner László:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 150. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a DDOP 3.1.3/G 14 konstrukció keretében Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon címmel benyújtott pályázat jóváhagyására

Részletesebben