Turisztikai klaszterkultúra-vizsgálat az Őrségben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Turisztikai klaszterkultúra-vizsgálat az Őrségben"

Átírás

1 Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, o. Turisztikai klaszterkultúra-vizsgálat az Őrségben Mayer Péter 1 Raffai Csilla 2 A turizmus egy összetett jelenség. Egy turisztikai termék sokféleképpen értelmezhető például meghatározott időszak alatt igénybe vett szolgáltatások köreként, melyek mindegyike egyedi élményekkel szolgál az igénybevevők számára. Valamint értelmezhetjük még különböző társadalmi egységek és az azok közti kapcsolatok entitásaként. Ez utóbbi megközelítésből kiindulva, jelen cikk a falusi szállásadók hálózatosodásának folyamatát és e folyamatok innovációra gyakorolt hatásait vizsgálja. Ebben az értelemben az innováció olyan képességeket és tevékenységeket foglal magában, melyek segítségével meghatározott kulturális és társadalmi háttérből érkező turisták igényei kielégíthetők. Őriszentpéter szállásadóival készített interjúk alapján osztályoztuk a falusi szállásadókat jellemzőik és a közöttük működő kapcsolatok alapján, figyelembe véve innovációs képességük eredetét, erejét. A kutatás célja választ adni arra a kérdésre, hogy milyen elengedhetetlen jellemzők működtetik a falusi turisztikai hálózatokat. Kulcsszavak: falusi turizmus, kultúra, Cameron-Quinn modell 1. Bevezetés Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy igazi kontyos, búbos kemencés házikó a piciny falunak is a leges-legszélén... Őriszentpéter az Őrség fővárosa évben városi rangot kapott; a vidéki életformát, a nyugalmat élvezni kívánó turisták közkedvelt paradicsoma. A közel 1300 lelket számláló településen 28 bejelentett falusi szállásadó van. Magyarország legjobban fejlődő vidéki desztinációja címet az Őrség viseli, mely az átlagot meghaladó ütemben növekvő vendégéjszaka számmal büszkélkedhet. Az Őrség, Vas megye dél-nyugati részén fekvő ősi határőrvidék, amely az osztrák, szlovén, magyar hármas határ közelében található. A vidék sajátos településszerkezettel szórványok, egymástól viszonylag távol eső szerek - szokásrenddel, kultúrával, máig élő hagyományokkal rendelkezik. Az általunk vizsgált őrségi település megtalálta mezőgazdasági szempontból kedvezőtlen helyzete ellenére adottságaik, meglévő erőforrásaik optimális felhasználásának módját. A szállásadás, falusi vendéglátás az Őrségben 1990-es évek elején, először inkább kényszerből - a gazdasági és politikai átalakulás hatására -, mint hagyományápolás céljából indult. A szállásadók közel 60%-a pótlólagos beruházás nél- 1 Mayer Péter, tanársegéd, PE - Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar (Veszprém). 2 Raffay Csilla, tanársegéd, PE - Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar (Veszprém).

2 Turisztikai klaszterkultúra vizsgálat az Őrségben 101 kül, meglévő épületvagyont, kihasználatlan kapacitásokat, természeti, szellemi értékeit hasznosította, kiegészítő árbevétel megszerzése céljából kezdett foglalkozni a turizmussal. Az újonnan belépők már tudatosan bővítették, építették át lakóépületeiket, melléképületeiket, vagy szállásadási megfontolásokat is figyelembe vettek újonnan épülő ház tervezésénél. Az előbbinél az erőforrás adott volt, ehhez született meg az elképzelés, utóbbinál fordított folyamat játszódott le. 2. Elméleti háttér 2.1. Kultúra A kultúra mindenhol és mindig jelen van, akkor is, ha vizsgálják, akkor is, ha nem foglalkoznak vele. Minden nemzet, minden egyes szervezet, minden ember rendelkezik egyfajta kultúrával, aminek kialakulásában számtalan tényező játszhat szerepet. A kultúra nem az egyének színjén megérhető, hanem közösségi szinten értelmezhető, szocializáció által, társas tanulás során sajátítható el. Egyértelmű definíció a szervezeti kultúrára nem létezik, mert a vizsgálódás több tudományterület nézőpontjából is megközelíthető. A definíciók szintjén minden elemző egyetért abban, hogy a szervezeti kultúra jellegéből fakadóan integrált, és egyben osztott jellegű. Az integrált itt azt jelenti, hogy a kulturális jelenségek a felszíni és a mélyebben fekvők (lásd P. Müri jéghegymodell ábrázolása), különböző stabil mintázatokon keresztül szoros kapcsolatban állnak egymással (Barakonyi 2004, Heidrich 2001). A kultúrát nehéz számokba folytatni, kizárólag kvantitatív módon mérni. A menedzsment területén folytatott kultúrakutatások egy része a nemzeti-vállalati, illetve nemzeti-szervezeti kultúra leírására statikus, (pl. Kluckhohn és Strodtbeck; Hostede; Thomas) mások (pl. Schein, Cameron-Quinn) dinamikus, változó megközelítéseket alkalmaztak. Léteznek kultúrákon átnyúló megközelítések (cross-cultural) és kultúrák közötti megközelítések (inter-cultural) is. Ez a szemléletmód az ország-specifikus, illetve univerzális jegyek szétválasztására összpontosít. Lényegében mindkét megközelítés a kulturális eltérésekkel és azok kezelésével foglalkozik. A magyar terminológia nem tesz különbséget a két szemléletmód között, interkulturális menedzsment kifejezéssel írható le mindkét területet Cameron-Quinn modell Cameron-Quinn modell nem az ország-specifikus sajátosságokat, hanem a szervezeti hatékonyságot vizsgálja. Dimenziói: hatékonyság (rugalmasság, az adott helyzethez való alkalmazkodási készség, dinamizmus stabilitás, rend és kontroll), belső illetve külső orientáció (belső orientáltság és integráció külső orientáltság és megkülönböztetés).

3 102 Mayer Péter Raffai Csilla A négy negyed jól elkülöníthető kultúratípusokat határoz meg a Versengő értékek modelljében (klán, adhokrácia, hierarchia, piac), ahogy azt az 1. ábrán láthatjuk: 1. ábra Versengő értékek modellje Forrás: Cameron Quinn (2006) Hierarchia (szabály orientált): Befelé irányultság és az ellenőrzés magas foka jellemzi. Az eljárások, formális szabályok és előírások mindenre kiterjednek, mindenre választ adnak. A szervezet magán viseli a bürokratikus szervezet Weber által meghatározott jellemzőket (szabályorientáció, specializáció, meritokrácia, hierarchia, szeparált tulajdonos és vezetés, személytelenség és elszámoltathatóság). A vezető szerepe a megfigyelés, monitor szerep és a koordinálás, továbbá a működés biztosítása. Piac (cél orientált): Erős kontroll, kifelé irányultság jellemzi. Kontrollt itt nem eljárások, hanem a piaci-gazdasági szükségszerűségek jelentik. A versenyképesség és az eredményesség nagyon erős külső pozicionáláson és kontrollon alapul. Adhokrácia (innováció orientált): Erőssége az alkalmazkodás. Állandó újítások, vállalkozó szellem, kreativitás, kockázatvállalás jellemzi. A jövőorientáltság a szervezet minden egységét átjárja. A sikert az egyedi új termékek és szolgáltatások jellemzik; nincs központosított hatatom és hatáskör. Klán (támogató): Családhoz hasonló jellegű modell. A klán kultúra alapfeltevése, hogy a környezeti kihívásokra személyzetfejlesztéssel, csapatmunkával, fogyasztók partnerként kezelésével lehet válaszolni. Az összetartó erőt a lojalitás és a hagyományok jelentik. A sikert a fogyasztók kiszolgálásának képessége és az emberekkel való törődés jelenti.

4 Turisztikai klaszterkultúra vizsgálat az Őrségben Vállalkozás, kultúra, együttműködés Három vállalkozói megközelítést ismertetünk Weber, Schumpeter és Gronevotter nyomán. Max Weber szerint vállalkozásról akkor beszélünk, ha az gazdasági számításokkal igazolható racionalitáson és stratégiai tervezésen alapul. A modern racionális vállalkozó szétválasztja üzleti folyamatait minden tekintetben saját háztartásától. Weberi értelemben a turisztikai szolgáltatásnyújtás célja a profit megszerzés. Természetesen nem szabad megfeledkeznünk a vendég és a vendéglátó között kialakuló személyes kapcsolatról sem, ami a turisztikai élmény központi eleme (Arramberi 2001). A falusi turizmus tekintetében a közvetlenség, a vendég szinte családtagként való kezelése még természetesebb igényként jelenik meg, mint más turisztikai termékek esetében. A háztartás és a vállalkozás erőforrásai, bevételei, kiadásai ritkán különülnek el, a szolgáltatásnyújtásban résztvevő családtag(ok) szabad- és munkaideje sem válik el élesen, ezért weberi értelemben nem tekinthető a falusi szállásadó vállalkozónak. Schumpeter (1983) a vállalkozást a folytonos megújulás képességével azonosítja. A vállalkozás célja a fogyasztói igények messzemenő kielégítése és a jobb piaci pozíció elérése. A versenyképesség valódi innováción alapul, hiszen a szolgáltatások nagy része könnyen másolható. Kizárólag a folyamatos megújulni tudás biztosítja a piaci pozíció megőrzésének lehetőségét. A falusi szállásadókat innovációra való képességük alapján két fő csoportra: innovátorokra és modell imitátorokra oszthatjuk (Letenyei 2001, Mayer 2005). Weberi és a Shumpeteri megközelítések célrendszerét az 1 táblázat foglalja össze: racionálisan működők nem racionálisan működők Forrás: saját szerkesztés 1. táblázat Falusi szállásadók típusai megújulni tudók (működés/termék) innovátor újító megújulni nem tudók (működés/termék) racionális modell imitátor nem vállalkozói modell imitátor Újítók ebben a tekintetben azok, akik racionálisan megtervezett stratégiát hajtanak végre, mely magában foglalja a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását. A legtöbb családi vállalkozás, vagy egyéni vállalkozó nem rendelkezik azokkal a humánerőforrásokkal és/vagy pénzügyi eszközökkel, melyek az állandó megújulás feltételrendszerét jelentik. Ahogy Letenyei rámutat, a tradicionális falusi közösségek inkább hajlamosak arra, hogy modell imitátorok legyenek, kevésbé tekinthetők vállalkozónak schumpeteri értelemben. Mindez a helyi hálózatok sűrűségével is magyarázható, hiszen sokkal könnyebb alkalmazkodni a megújuláshoz a közösség hangadóinak, innovátorainak hatására, pláne ha azok sikeresek, és segítséget is nyújtanak

5 104 Mayer Péter Raffai Csilla mindebben. A modell imitátorok weberi értelemben racionális kalkuláción alapuló vállalkozást mondhatnak magukénak. Napjainkban egyre többen kiegészítik az erőforrások körét a társadalmi tőkével, kapcsolati tőkével, beleértve a társadalmi szerveződés egyes sajátosságait, mint a hálózatok, normák, bizalom (Putnam 2000). A harmadik megközelítés szerint (Granovetter 1983) a vállalkozó a külső erőforrások bevonására is képes a szolgáltatásnyújtás során. A vállalkozót a társadalmi hálózatba ágyazott mibenlétében, más szereplőkkel történő interakcióival együtt kell értelmezni. A kapcsolódási pontok növekedésével a harmadik cél: a külső erőforrásokhoz való hozzáférés válik egyre gyümölcsözőbbé. Ahogy erre Castells mutat rá, hogy a gazdasági szervezeti formák nem légüres társadalmi térben jönnek létre, hanem a kultúrában és az intézményekben gyökereznek (Castells 1996, 188. o.). 3. Eredmények A módosított Cameron-Quinn kérdőívet 16 őriszentpéteri falusi szállásadóval töltettük ki. A vizsgálat során két jól elkülönülő alkategóriát: az egyesületi tagokat tömörítő csoportot és az egyesületen kívül működő szállásadók csoportját sikerült kultúravizsgálatunk segítségével elkülönítenünk. A módosított Cameron-Quinn kérdőív és a kvalitatív elemzés is alátámasztotta, hogy a két csoport között érzékelhető kulturális különbségek figyelhetők meg Egyesületi tagok Az egyesületi tagok együttesen a versengő értékek modelljében (ahogy a 2. ábra mutatja) leginkább az adhokrácia (40) és klán (30) mezőkben helyezkednek el, a piac mezőben közepes (20), a hierarchia mezőben alacsony (10) értéket mutatnak. Az adhokrácia mezőben elfoglalt hely az alkalmazkodni tudás, a lehetőségek megtalálásával, a racionalitással magyarázható. Az egyesület tagjaira leginkább a szállásadás jellemző. Megújulás, innováció a vendégek igényeinek növekedésével párhuzamos szállásszolgáltatás átalakításával, új lakrészek kialakításában, berendezési-, használati tárgyak beszerzésében jelenik meg/merül ki. Ma már szinte minden szolgáltatónál a vendégszobákhoz a vendégek számára külön mosdó, fürdőszoba, konyha áll rendelkezésre, akár a vendéglátóval azonos lakrészben, vagy a vendéglátók épületétől elkülönülten. A vendégek számára a falusi vendéglátók többsége a szálláson kívül nem biztosít étkezést legfeljebb reggelit -, ezért környék éttermeit, fogadóit és helyi ételkülönlegességeket készítő családok felkeresését javasolják. Programokat a Nemzeti Park, továbbá a nem kizárólag szállásadással, illetve egyéb szolgáltatások nyújtásával foglalkozók kínálatából ajánlanak. A viszonylag erőteljes klán dimenziót a tradicionális falu jellegén felül a következő megfigyelések támasztják alá: A szolgáltatók egymással jó kapcsolatot ápolnak. A vendéglátók saját szálláskapacitásukat meghaladó kereslet esetén egymást

6 Turisztikai klaszterkultúra vizsgálat az Őrségben 105 ajánlják. A telefonbeszélgetést a Sajnos nincs szabad helyünk záró mondat helyett Kérem, nézze meg településünk holnapját, ahol további szálláshelyeket talál fejezik be. A szállásadók többsége 4-5 településen működő szállásadóval kölcsönösen egymást ajánlják a vendégeknek. A kölcsönösség más formákban is testet ölt a településen pl.: én csinálom nekik a kemencét, sótartókat, stb., ők meg ajánlanak minket. 2. ábra Az őriszentpéteri szállásadók kultúraprofiljai Forrás: saját szerkesztés Az egyesületi tagok eredményorientáltsága (piac mező) közepes mértékű. Ez a pozíció a történelmi hagyatékkal áll összefüggésbe. A tősgyökeres őrségi emberek számára a nyugodt élet biztosítása, a kielégítő profit és bevétel elérése a kívánatos cél. Az egyesületbe tartozás nem jelent egymástól vagy az egyesület vezetőjétől való függést (hierarchia mező alacsony értéke) Egyesületen kívüli szállásadók Az egyesületen kívüliek, a betelepültek együttesen a versengő értékek modelljében (lásd 2. ábra) leginkább a piac (40) és adhokrácia (30) mezőkben helyezkednek el, a hierarchia mezőben közepes (20), klán mezőben alacsony (10) értéket mutatnak. A piac mezőben elfoglalt hely a szolgáltatásnyújtás indításának motivációjával függ

7 106 Mayer Péter Raffai Csilla össze. Az életstílus vállalkozók átgondoltan vágtak bele a szolgáltatásnyújtásba, beruházásuk ha hosszútávon is, de megtérül. Magasabb igények kielégítésére létrehozott szolgáltatásaikat magasabb áron értékesítik. Az adhokrácia mező közepes értéke mögött valódi innovációs folyamatok húzódnak meg, a szálláson kívül más szolgáltatásokat is biztosítanak a vendégek számára, amivel pótlólagos bevételekre tesznek szert. A klán mező alacsony értéke azzal magyarázható, hogy a betelepülő kevésbé intenzív kapcsolatokat ápol a szomszédságával, a többi szolgáltatóval. Vendégei saját meglévő kapcsolatrendszerének segítségével, ismeretei korábbi tapasztalatiból származnak, nem érzi azt, hogy az egyesületi tagság pozitív pótlólagos értéket képviselne számára. Az egyesületen kívüli szállásadók véleménye szerint mindenkinek magának kell megdolgoznia a sikerért, nem várnak mástól segítséget. ( amit mi csinálunk, az biztos ; mindenkinek a saját dolgával kell foglalkoznia ). A helyiek és az életstílus vállalkozók kultúra profilja eltér egymástól. Míg a helyieknél a stabilitás és a valamennyivel erősebb befelé figyelés, addig az életstílus vállalkozóknál a rugalmasság és a kifelé fordulás erőteljesebben jelenik meg. Mindezek a korábban leírt egyesületi tagok és az egyesületen kívüliek jellemzőivel állnak összefüggésben, hiszen az egyesületen kívüliek jellemzően életstílus vállalkozók. Gazdasági szempontból, elsősorban a tősgyökeres őrségi emberek számára a nyugodt élet biztosítása, a kielégítő profit és bevétel elérése a kívánatos cél. A megkérdezett betelepült, szállásadással foglalkozóknak nem a profit az egyedüli kompenzáció munkájukért; az önmegvalósítás egyre fontosabb szerepet kap, mindez összefügg természetesen azzal, hogy esetükben a létfenntartás más forrásból biztosított. 4. Összegzés A Cameron-Quinn Versengő Értékek modelljét eredetileg vállalati kultúra vizsgálatokhoz fejlesztették ki. Ezen kutatásunkban a falusi szállásadók klaszterére alkalmaztuk. Az Őrség egy igazi sikertörténet a falusi szállásadás vonatkozásában. A kutatás alátámasztotta, hogy az egyik legfontosabb sikertényező a falusi szállásadásban is az innováció, a piacorientáció. Két alkategóriát azonosítottuk a szállásadókon belül: a tősgyökeres falusi szállásadók csoportját, akik többsége egyesületbe tömörül, és az újonnan érkező szolgáltatókat. Az újonnan érkező életstílus vállalkozók kisebb érdeklődést mutatnak az egyesületben való aktív közreműködés iránt, inkább individualista szemléletet vallanak. A versengő értékek modelljének alkalmazása alátámasztotta, hogy az életstílus vállalkozók könnyebben alkalmazkodnak a turisták igényeihez már meglévő piacismeretüknek, kapcsolatrendszerüknek köszönhetően.

8 Turisztikai klaszterkultúra vizsgálat az Őrségben 107 Felhasznált irodalom: Aramberri, Julio 2001: The Host should get lost, Paradigms in the Tourism Theory, Annals of Tourism Research, 3, o. Barakonyi K. Borgulya I. 2004: Vállalati kultúra. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Cameron, K. S. Quinn, R 2006: Diagnosing and Changing Organizational Culture, Based on the Competing Values Framework. John Wiley and Sons, San Francisco. Castells, M. 1996: The Rise of the Network Society. Blackwell, London. Granovetter, M. 1983: The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. Sociological Theory, 1, o. Heidrich B. 2001: Szervezeti kultúra és interkulturális menedzsment. Human Telex Consulting Kiadó, Budapest. Letenyei, L. 2001: Rural Innovation Chains. Two examples for the Diffusion of Rural Innovations. Review of Sociology, 7, o. Mayer, P. 2005: Bridging Innovation to Rural Tourism. Proceedings, WOSC Congress, Maribor. Putnam, R. 2000: Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster, New York. Schumpeter, J. A. 1983: The Theory of Economic Development. Transaction Publication. New Jersey.

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Lippert Róbert

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Lippert Róbert TÉZISGYŰJTEMÉNY Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Lippert Róbert Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére című PhD értekezéshez Témavezető:

Részletesebben

A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon

A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon Farkas B. Lengyel I. (szerk.) 2000: Versenyképesség regionális versenyképesség. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATEPress, Szeged, 157-168. o. A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

EUROPEAN FUNDING FOR CROSS-BORDER ENTRERENEURSHIP STUDY

EUROPEAN FUNDING FOR CROSS-BORDER ENTRERENEURSHIP STUDY HUROSTYLE HURO/1001/148/2.3.1 EUROPEAN FUNDING FOR CROSS-BORDER ENTRERENEURSHIP STUDY Prepared as part of the project registered under number HURO/1001/148/2.3.1 on TRAIN AND WIN IN HU-RO STYLE Two countries,

Részletesebben

Pénzügyi szervezetek kultúrája vállalati esetpéldák

Pénzügyi szervezetek kultúrája vállalati esetpéldák Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 399-418. o. Pénzügyi szervezetek kultúrája vállalati esetpéldák Málovics Éva 1 Kuba Péter 2 Nyíri Zoltán 3 Tanulmányunkban

Részletesebben

Vállalkozó Vezetés. Magyarországon Működő Kis- és Középvállalkozásokban. Hortoványi Lilla. PhD Disszertáció. Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Vállalkozó Vezetés. Magyarországon Működő Kis- és Középvállalkozásokban. Hortoványi Lilla. PhD Disszertáció. Gazdálkodástani Doktori Iskola. Gazdálkodástani Doktori Iskola Vállalkozó Vezetés Magyarországon Működő Kis- és Középvállalkozásokban PhD Disszertáció Hortoványi Lilla Budapest, 2009. Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet

Részletesebben

RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON SZERKESZTETTE GROSZ ANDRÁS RECHNITZER JÁNOS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS

Részletesebben

Személyes vezetés Egyetemi jegyzet

Személyes vezetés Egyetemi jegyzet 2011 Személyes vezetés Egyetemi jegyzet Dr. Komor Levente Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Tartalomjegyzék 1. A változó vezetés felfogás... 4 1.1 A

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Herbály Katalin 1 A HÁLÓZATÉPÍTÉS JELENTŐSÉGE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN A TDM SZERVEZETEK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL A TDM szervezet hálózatépítési terve feltételezi

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul 1 Bevezetés a desztináció menedzsmentbe Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Panyor Ágota, Győriné Kiss Erika, Gulyás László Egyetemi tankönyv Megjegyzés

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége egy lehetséges elemzési keretrendszer

A kis- és középvállalatok versenyképessége egy lehetséges elemzési keretrendszer SZEMLE Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. február (181 193. o.) NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalatok versenyképessége egy lehetséges elemzési keretrendszer A lisszaboni stratégia megjelenése

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

I. Bevezetés. az információs technológi- ákhoz való hozzáférést. Kutatási kérdésünk

I. Bevezetés. az információs technológi- ákhoz való hozzáférést. Kutatási kérdésünk Eranus Eliza Láng Sarolta Letenyei László I. Bevezetés Az innovációk terjedése mindig egy tagjai között ragadható meg, ezen egyének közötti érintkezés pedig maga a társadalmi kapcsolatháló. Az érintkezések

Részletesebben

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység SZERVEZETDIAGNÓZIS Intézmény neve Helység Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni

Részletesebben

Szervezeti tanulás, hálózati kompetencia, bizalom

Szervezeti tanulás, hálózati kompetencia, bizalom Czagány L. Garai L. (szerk.) 2004: A szociális identitás, az információ és a piac. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2004. JATEPress, Szeged, 186-200. o. Szervezeti tanulás, hálózati kompetencia,

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés

Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés Cross border training of economic experts in distance learning network project (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1-0300 G.Fekete Éva Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés Miskolc, 2013. Előszó A napjainkat

Részletesebben

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLÁJA ASWAD DINA AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE A BELSŐ ÉS KÜLSŐ ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉGEN ALAPULÓ LOJALITÁSRA A doktori iskola

Részletesebben

MODERN ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁS KÉZIKÖNYV AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETFEJLESZTÉSRŐL ÉS MODERNIZÁCIÓRÓL

MODERN ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁS KÉZIKÖNYV AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETFEJLESZTÉSRŐL ÉS MODERNIZÁCIÓRÓL MODERN ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁS KÉZIKÖNYV AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETFEJLESZTÉSRŐL ÉS MODERNIZÁCIÓRÓL MODERN ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁS KÉZIKÖNYV AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETFEJLESZTÉSRŐL ÉS MODERNIZÁCIÓRÓL (Az

Részletesebben

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Doktori (PhD) értekezés Szépvölgyi Ákos Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, 2007. NYILATKOZATOK Ezen értekezést a Debreceni Egyetem

Részletesebben

Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

Részletesebben

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

266 Határhatások. Hálózatok

266 Határhatások. Hálózatok 266 Határhatások Hálózatok Határok mentén, határok felett A magyar szlovák ukrán hármashatár aktorainak együttműködési hálózata Gerő Már ton Micsinai Is t ván Tanulmányunkban a határ szervezetközi fontosságát

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. KISVÁLLALATI SIKER A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOMBAN Budapest, 2014. április GKI Gazdaságkutató Zrt. 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461 Budapest, Pf. 232. http:// www.gki.hu Tel: 318-1284;

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Vállalkozásfejlesztési törekvések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén Készítette: Fehérvölgyi Beáta Dr. Péter Erzsébet Kaszás Nikoletta Horváth

Részletesebben