RÉSZ 2003 MELLÉKLETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZ 2003 MELLÉKLETEK"

Átírás

1 MEÉETE 35

2 36

3 1. Melléklet Értelmező rendelkezések (1) alapfokú ellátás: a lakosság átlagos életviteléhez szükséges, intézményes formában működő oktatási-, nevelési-, egészségügyi- és szociális, a köz- és vagyonbiztonságot szolgáló önkormányzati kötelezettséggel járó intézmény (pl.: óvoda, általános iskola, gyermek- és felnőtt házi-orvosi szolgálat: legalább ügyelet, időseket ellátó intézmény, mentők, rendőrség, tűzoltóság, stb.). (2) állattartás célját szolgáló építmények: állatok elszállásolására, szaporítására, nevelésére szolgáló építmény (ól, akol, istálló, ketrec, karám,...) (3) átépítés: a meglévő épület részleges vagy teljes bontásával végrehajtott átalakítása. (4) átlagos szintterületsűrűség: a tömbben, illetve területfelhasználási egység területén létesített összes terepszint feletti építményszint bruttó alapterületeinek összege és a tömbben, illetve a területen kialakult tel(k)ek összes területének hányadosa (épület m 2 / telek m 2 ). (5) egyedi szennyvíztisztítás: a keletkező szennyvizekkel történő önálló -a közcsatorna-rendszertől független - elbánás, tisztítás (6) előírt telekméret: a telek rendeletben meghatározott legkisebb szélessége, mélysége és területe (7) energiaközművek: a közüzemi energia-ellátás (villamos-, gáz-, távhő-, stb.) létesítményei. (8) épület, építmény legmagasabb pontja: az épület, illetve építménytömeg homlokzati vetületének legmagasabb pontja (kémény, villámhárító nélkül) lásd: építménymagasság (9) érintett utcaszakasz: az a közterületek közötti utcaszakasz ahol a tervezett telek, illetve épület áll. (10) fásított parkoló: olyan parkoló, melynek a) a parkoló szegélye mentén (a parkoló területének kontúrja mentén, illetve attól legfeljebb 1,5 méter távolságban) egymástól legfeljebb 12,5 méterenként vagy b) szegélyre merőleges parkolás esetén legfeljebb minden ötödik parkolóhely helyén vagy c) szegéllyel párhuzamos parkolás esetén legfeljebb minden harmadik parkolóhely helyén telepített fákkal kialakított és fenntartott parkoló. A kihelyezendő fák faját, illetve tőtávolságát úgy kell meghatározni, hogy, azok tőtávolsága nem nagyobb a fák idős korában várható korona átmérőjének a kétszeresénél. (11) funkcióváltás: létesítmény eredeti rendeltetésének megváltoztatása. (12) gazdasági épület: a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó présház, mezőgazdasági terményfeldolgozó, állattartó, szerszám-, vegyszer-, kisgép-, terménytároló épület. (13) gyalogos forgalom számára megnyitott terület: telek közhasználatra megnyitott gyalogos-forgalom által igénybevehető része (a közhasználat térben és időben korlátozható (22-06 óra között). (14) gyalogút: jelzőtáblával gyalogútként megjelölt, illetőleg olyan helyi közút, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál, és az úttesttől tartós fizikai akadály (árok, kerítés, sövény) vagy 2 méternél nagyobb távolság választja el. (15) gyűjtőút: általában a településszerkezeti egység területén (lakóutak, létesítmények) keletkező közúti forgalmak összegyűjtésére szolgáló út. (16) használati mód: a létesítményben, építményben, helyiségben vagy területen folytatott tevékenység jellemzője (a fentiek használatának jellemző módja). (17) időszakos használat: építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség nem rendszeres, állandó használata. (18) intézmény: minden közhasználat céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, továbbá a körülhatárolt terület és építményei (pl.: állatkert, arborétum, temető, kemping, strand, sporttelep, repülőtér) kivéve a közüzemi, az ipari, a mezőgazdasági és az egyéb rendeltetésű (nem közhasználat céljára szolgáló) telepeket. (19) ipari létesítmény: a TEÁOR alapján ipari termelő tevékenység céljára szolgáló létesítmény (20) iroda: jellemzően információk feldolgozásával, közvetítésével, kereskedelmével (hivatal, adminisztráció, kutatás, fejlesztés, tervezés, szolgáltatás, stb.) kapcsolatos tevékenység céljára szolgáló helyiség, épület, létesítmény. (21) irodaépület: jellemzően irodai funkciók elhelyezésére szolgáló épület (22) járműtároló: jármű tárolására szolgáló építmény vagy terület 37

4 (23) kemping: az üdülés, szabadidő eltöltés - általában ideiglenes-jellegű - építményei, szerkezetei (sátor, lakókocsi, faház, stb.) elhelyezésére szolgáló telep (24) kerékpárút: jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt helyi közút. (25) kereskedelmi intézmények: javak és szolgáltatások cseréjét (kereskedelmét) szolgáló létesítmény (26) kereskedelmi szállásépület: szálloda, gyógyszálloda, motel, panzió (27) kialakult telektömb: telkek alkotta közterületekkel vagy igazgatási határral határolt tömb (28) kiegészítő épület: az övezet elsődleges rendeltetését kiegészítő épület (kiegészítő épületnek minősül: jármű (gépkocsi, motorkerékpár, csónak, munkagép stb.) tároló, a háztartással kapcsolatos nyárikonyha, mosókonyha, szárító, tárolóépítmények (tüzelőanyag, szerszámkamra, továbbá szín, fészer, magtár, góré, csűr, pajta és más tároló), állattartás céljára szolgáló építmények, kisipari vagy barkácsműhely, árusítópavilon, kazánház. (29) kiegészítő rendeltetés (funkció): területfelhasználási egység területén elhelyezhető, az övezet elsődleges rendeltetésétől eltérő (más) rendeltetés. (30) korlátozás (telekalakítási, építési): az egyébként az övezeti és egyéb előírások szerint megengedett telekalakítás, illetve beépítés korlátozása, illetve tilalma. (31) közösségi építmény: lásd: intézmények (32) közúthálózat: az országos közutak és az önkormányzati közutak összefüggő rendszere. (33) lakóépület: kizárólag, vagy túlnyomó részben lakást tartalmazó épület (34) magánút: 1. magántulajdonban lévő a telek és a rajta lévő építmény megközelítését szolgáló út, illetve 2. telken belül kialakított út (35) meglévő épület (a RÉSZ szempontjából): a területen álló épület, függetlenül attól, hogy ideiglenes vagy végleges, továbbá engedély alapján vagy engedély nélkül épült. A szabályozási terv és a RÉSZ szempontjából az építési vagy fennmaradási engedély alapján, illetve engedély nélkül épült, de legalább tíz éve a területen álló épület. (36) mélyfekvésű terület: a környezet felszíni vizeinek szintje alatti, állandóan vagy időszakosan vízzel borított, illetve megfelelő lefolyás nélküli terület (37) mezőgazdasággal kapcsolatos építmény: a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos terményfeldolgozó, tároló, mezőgazdasági gépjavító létesítmény építményei. (38) mezőgazdasági tevékenység: a TEÁOR szerinti a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, állattartás, erdőgazdaság, vadgazdaság, halászat) (39) mezőgazdasági üzem: a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos terményfeldolgozó, tároló, mezőgazdasági gépjavító létesítmény építményei. (40) nagy szállítási forgalmú létesítmény: ahol a napi tehergépkocsi-forgalom meghaladja a létesítményre előírt parkolók számának 5%-át. (41) növényzettel fedett terület: az a terület (felület), melyet mindig növényzet takar. (42) övezeti határvonal: a különböző övezeteket elválasztó (határ)vonal. Övezeti határvonal választja el az szabályozási vonalakkal határolt területen belül az eltérő övezetbe sorolt területeket. Az övezeti határvonalat telekhatárként is értelmezni kell. Az övezeti határvonal tömbbelsőben meghatározott vonala telekhatáron kell húzódjon. Ennek megfelelően az övezeti határvonal - kizárólag azon a szakaszon, amely nem értelmezhető szabályozási vonalként - a telekalakításra vonatkozó szabályok keretei között módosíthatók. Egyéb módosítás csak szabályozási terv keretében megengedett. (telekhatár módosításával övezeti határvonal, illetve szabályozási vonal nem módosulhat, kivételt képez a már kialakult beépítésű telektömbben a telek közterülettel átellenes (hátsókerti) telekhatárán húzódó, szabályozási vonalnak nem minősülő övezeti határvonal - telekalakítás kapcsán, az övezeti előírások megtartásával történő módosítása. ét különböző területfelhasználási egységbe sorolt telek összevonása a SZT módosítását vonja maga után) (43) pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 m 2 -t meghaladó alapterületű építmény (a 2 m 2 -nél kisebb alapterületű építmény a fülke). (44) saroktelek: legalább két szomszédos telekhatárán közterülettel érintkező telek (45) szabadidő-eltöltés építményei: a pihenés, szórakozás, sportolás építményei (függetlenül attól, hogy területigényes szabad teret, területet - állatkert, vidámpark, sportpályák, strand, sí, evezés, vitorlázás, stb. - vagy zárt teret - squash, fedett uszoda, testedzés, stb. - igényelnek, önálló telken kerülnek-e elhelyezésre, továbbá jelentős zöldfelülettel kerülnek kialakításra). 38

5 (46) szabályozási vonal: a közhasználatra és a korlátozott (köz)használatra szánt vagy a közhasználat elől elzárt területeket (magán és közterületet) elválasztó vonal. A szabályozási vonalat övezeti határvonalként és telekhatárként is értelmezni kell. (47) telek (foghíj ): a RÉSZ szempontjából foghíjnak minősül a be nem épített telek, ha a csatlakozó szomszédos tel(k)ek épülettel beépített(ek). (48) telek be nem építhető része: lásd: területbiztosítás (49) telekhatár: az önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott területeket (telkeket) elválasztó (határ)vonal. A szabályozási- és az övezeti határvonalat telekhatárként is értelmezni kell (50) terhelési határérték: a környezetet terhelő káros hatások (légszennyező, sugár, zaj- és rezgéshatású stb.) jogszabályi rendelkezésben vagy hatósági előírásban meghatározott eltűrhető mértéke. (51) területbiztosítás (telek be nem építhető része): ahol a terv távlatán túl (de legalább a RÉSZ hatályba lépésétől számított 10 éven túl) közút kerül elhelyezésre, ott a telek(rész) beépítését a be nem építhető terület figyelembe vételével kell megállapítani, de a területbiztosítás nem teheti lehetetlenné az övezetben megengedett építmények elhelyezését. A RÉSZ szempontjából a területbiztosítás nem minősül építési tilalomnak, illetve építési korlátozásnak. (52) többlakásos lakóépület: kettőnél több lakás elhelyezésére szolgáló épület (53) tömb: a település területének legalább egy önálló ingatlanként (önálló helyrajzi szám alatt) nyilvántartott és legalább 1 hektár kiterjedésű része, melyet legalább egy oldalán közterület, illetve beépítésre nem szánt terület (belterületi határ) és/vagy az igazgatási terület határvonala (szomszédos település) határol. (54) tömbbelső: a meglévő közterület mentén már túlnyomórészben beépült telkek - újabb telkek kialakítására alkalmas - beépítetlen részének építési telkekké alakítása új közterület(ek) kialakításával (55) tömegközlekedés: menetrend alapján közlekedő gépjárművekkel végzett közforgalmú személyszállítás. (56) út határa: az útnak a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsűt, az út víztelenítését szolgáló árkot, csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában foglaló külső széle. (57) út területe: az út határai közötti terület. (58) út: a gyalogosok és a járművek közlekedésére szolgáló közterület, illetőleg magánterület (közút, magánút). Az egyes útfajtáknak és az út részeinek a meghatározására a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban (RESZ) foglaltak az irányadók. (59) útcsatlakozás: útnak, járműforgalmat szolgáló létesítmény (pl. üzemanyagtöltő-állomás) területének, illetőleg a járművek közút melletti ingatlanról közútra való ráhajtását szolgáló területnek a közúthoz csatlakozása. (60) üdülőegység: üdülés céljára szolgáló rendeltetési egység. (61) üdülőtábor: üdülés céljára szolgáló - általában - ideiglenes építmények és szerkezetek (sátrak) elhelyezésére szolgáló terület, telep. (62) üzemi jellegű: a szabályzat szempontjából üzemi jellegűnek minősül a folyamatosan, folytatólag vagy rendszeresen folytatott és a saját (családi) szükségletek kielégítését meghaladó mértékű tevékenység. (63) városrendezési beavatkozás: a település(rész) szerkezetét, arculatát, jellemzőit megváltoztató beavatkozás. (64) vegyes funkciójú épület: több eltérő rendeltetésű rendeltetési egységet magában foglaló épület (65) veszélyes hulladék: hulladék jogszabály alapján meghatározott minősítése. (66) vízgazdálkodási területek: a vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, a vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás) céljára szolgáló terület. (67) víziállás: (cölöpállás, horgászállás, horgászpad, általában stégjellegű építmény) a meder talajába beépített vagy a meder talajára támaszkodó tartókra (cölöpökre, talpakra) rögzített padozat, amely a vízterületnek nem vízgazdálkodási célú (például horgászat, fürdőzés, napozás, tudományos megfigyelés, munkavégzés) használatát teszi lehetővé. A RÉSZ szempontjából csak a felépítmény nélküli víziállás minősül víziállásnak; a felépítményes víziállást épületként kell elbírálni. (68) zajvédelmi kategória: jogszabályban meghatározott kibocsátási határérték. (69) zöldfelület: többségében növényzettel fedett szabad - nem beépített - terület, területrész. 39

6 40

7 2. Melléklet A RÉSZ-ban és a SZT-ben alkalmazott övezetek 1. Beépítésre szánt területek építési övezetei akóterületek: V...kisvárosias lakóterület 1...kertvárosias lakóterület 2...kertvárosias lakóterület 3...kertvárosias lakóterület 3.S...kertvárosias lakóterület 1 4.S...kertvárosias lakóterület F1...falusias lakóterület F2...falusias lakóterület F3...falusias lakóterület Vegyes területek: VT1...vegyes, településközponti terület VT2...vegyes, településközponti terület VT3...vegyes, településközponti terület VT4...vegyes, településközponti terület 1 VT5...vegyes, településközponti terület Gazdasági területek: G1...gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató terület G2...gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató terület 2 G3..gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató terület GE1...gazdasági, egyéb ipari terület GE2...gazdasági, egyéb ipari terület GE3...gazdasági, egyéb ipari terület (mezőgazdasági üzem, major) GE4...gazdasági, egyéb ipari terület GE5...gazdasági, egyéb ipari terület (városgazdálkodás) Üdülőterületek: ÜH1...hétvégiházas üdülőterület ÜH2...hétvégiházas üdülőterület ÜH3...hétvégiházas üdülőterület ÜH3.1...hétvégiházas üdülőterület ülönleges területek:...különleges terület (beépítésre szánt közlekedési) T...különleges terület (temetők) S1...különleges terület (sport, szabadidő) S2...különleges terület (vízisport, strand) S3...különleges terület (Termál Strand) 3 S4.különleges terület (sajátos szabadidő terület) H...különleges terület (hulladékkezelő, -tároló) 2. Beépítésre nem szánt területek övezetei: özlekedési és közműterületek: Zöldterületek: Erdőterületek: Mezőgazdasági területek: Z E1...védett, védelmi célú erdőterület E2...gazdasági célú erdőterület E3...egészségügyi-szociális, turisztikai célú erdőterület M1.1...mezőgazdasági (termelő) terület M1.2...mezőgazdasági (termelő) terület M1.3...mezőgazdasági (termelő) terület M1.4...mezőgazdasági (termelő) terület M1.5...mezőgazdasági (termelő) terület M2.1...mezőgazdasági (kert) terület M2.2...mezőgazdasági (kert) terület Módosította a 15/2003.(VII.24.) számú rendelet, hatályba helyezve: 2003.július 24. Beiktatta a 7/2006. (III.6) számú rendelet, hatályba helyezve: március 6. Beiktatta a 7/2006. (III.6) számú rendelet, hatályba helyezve:2006. március 6. 41

8 Egyéb területek: S1...folyóvíz medre és partja, árvízvédelmi töltés területe S2...állóvíz medre és partja S3...csatorna medre és partja S4...védett vízbázis területe 42

9 43

10 3. Melléklet Az övezetek területén elhelyezhető építmények 1. sz. táblázat AÓTERÜETE VEGYES TER. ISVÁROSIAS ERTVÁROSIAS FAUSIAS TEEPÜÉS- ÖZPONTI Az övezetek területén - elhelyezhető (), - kivételesen elhelyezhető (), illetve - el nem helyezhető (N) építmények: lakóépület lakás (szolgálati) egészségügyi épület H szociális épület H egyházi épület H igazgatási épület H H egyéb irodaépület oktatási-nevelési épület H kulturális épület N* N közösségi szórakoztató épület N* N kereskedelmi épület H H H szolgáltatói épület H H H vendéglátó épület H H H szálláshely szolgáltató épület 4SZ 2SZ üdülőépület 2Ü 2Ü sportépítmény egyéb, nem zavaró gazdasági építmény nem zavaró kézműipari építmény kizárólag a működéshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény nem zavaró hatású ipari épület, raktár termelő kertészeti építmény üzemanyagtöltő N N település gazdálkodás építményei tömegközlekedés építményei közbiztonsági építmény csónakház kemping pihenést, testedzést szolgáló építmény V 1, 2, 3 3.S, 4.S 4 F1, F2, F3 VT1, VT2, VT3, VT5 5 VT4 4 Beiktatta a 15/2003.(VII.24.) rendelet, hatályba helyezve: 2003.július Beiktatta a 15/2003.(VII.24.) rendelet, hatályba helyezve: 2003.július 24 6 Beiktatta a 15/2007.(VI.25.) rendelet, hatályba helyezve: június

11 AÓTERÜETE VEGYES TER. ISVÁROSIAS ERTVÁROSIAS FAUSIAS TEEPÜÉS- ÖZPONTI Az övezetek területén - elhelyezhető (), - kivételesen elhelyezhető (), illetve - el nem helyezhető (N) melléképítmények: közmű-becsatlakozás építménye közműpótló építmény hulladéktartály tároló építmény kirakatszekrény kerti építmény háztartási kemence, húsfüstölő komposztáló ömlesztett anyag-, folyadék-, gáztároló növényház, fóliasátor közlekedéssel kapcsolatos sajátos (épületnek nem minősülő) építmények víziállások (közhasználatú és felépítmény nélküli) egyéb építmények 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek számára parkoló, garázs N N N N N N V 1, 2, 3 3.S, 4.S 7 F1, F2, F3 VT1, VT2, VT3, VT5 8 VT4 A fentiekben nem említett (illetve nem szabályozott) építmények csak elvi engedélyben meghatározott feltételekkel helyezhetők el! Jelmagyarázat OTÉ szerint: RÉSZ szerint: elhelyezhető építmény elhelyezhető építmény 2 legfeljebb 2 lakásos lakóépület 2 legfeljebb 2 lakásos lakóépület 4 legfeljebb 4 lakásos lakóépület 4 legfeljebb 4 lakásos lakóépület 2Ü legfeljebb 2 üdülőegységes üdülőépület 2Ü legfeljebb 2 üdülőegységes üdülőépület 2SZ legfeljebb 2 vendégszobaszámú szálláshely 2SZ legfeljebb 2 vendégszobaszámú szálláshely 4SZ legfeljebb 4 vendégszobaszámú szálláshely 4SZ legfeljebb 4 vendégszobaszámú szálláshely H helyi szintű ellátás H helyi szintű ellátás kivételesen elhelyezhető építmény kivételesen elhelyezhető építmény N el nem helyezhető építmény N el nem helyezhető építmény * környezetet zavaró hatású * környezetet zavaró hatású 7 Beiktatta a 15/2003.(VII.24.) rendelet, hatályba helyezve: 2003.július Beiktatta a 15/2003.(VII.24.) rendelet, hatályba helyezve: 2003.július

12 2. sz. táblázat GAZDASÁGI TERÜET ÜDÜŐ TER. ERESEDEMI, SZOGÁTATÓ EGYÉB IPARI EGYÉB IPARI (MEZŐGAZD. MAJOR, ÜZEM) EGYÉB IPARI (VÁROSGAZD.) HÉTVÉGI HÁZAS Az övezetek területén - elhelyezhető (), - kivételesen elhelyezhető (), illetve - el nem helyezhető (N) építmények: lakóépület lakás (szolgálati) egészségügyi épület szociális épület egyházi épület igazgatási épület egyéb irodaépület oktatási-nevelési épület kulturális épület közösségi szórakoztató épület N kereskedelmi épület szolgáltatói épület vendéglátó épület szálláshely szolgáltató épület üdülőépület sportépítmény egyéb, nem zavaró gazdasági építmény nem zavaró kézműipari építmény kizárólag a működéshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény nem zavaró hatású ipari épület, raktár termelő kertészeti építmény üzemanyagtöltő N település gazdálkodás építményei tömegközlekedés építményei közbiztonsági építmény csónakház kemping pihenést, testedzést szolgáló építmény G1,G2 G3 9 GE1, GE2 GE3, GE4 GE5 ÜH1, ÜH2, ÜH3, ÜH3.1 2Ü 9 Beiktatta a 7/2006.(III.6.) rendelet, hatályba helyezve: március 6. 46

13 GAZDASÁGI TERÜET ÜDÜŐ TER. ERESEDEMI, SZOGÁTATÓ EGYÉB IPARI EGYÉB IPARI (MEZŐGAZD. MAJOR, ÜZEM) EGYÉB IPARI (VÁROSGAZD.) HÉTVÉGI HÁZAS Az övezetek területén - elhelyezhető (), - kivételesen elhelyezhető (), illetve - el nem helyezhető (N) melléképítmények: közmű-becsatlakozás építménye közműpótló építmény hulladéktartály tároló építmény kirakatszekrény kerti építmény háztartási kemence, húsfüstölő G1,G2 G3 10 komposztáló ömlesztett anyag-, folyadék-, gáztároló növényház, fóliasátor közlekedéssel kapcsolatos sajátos (épületnek nem minősülő) építmények víziállások (közhaszn. és felépítmény nélkül) egyéb építmények 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek számára parkoló, garázs N GE1, GE2 GE3, GE4 GE5 ÜH1, ÜH2, ÜH3, ÜH3.1 A fentiekben nem említett (illetve nem szabályozott) építmények csak elvi engedélyben meghatározott feltételekkel helyezhetők el! Jelmagyarázat OTÉ szerint: RÉSZ szerint: elhelyezhető építmény elhelyezhető építmény 2 legfeljebb 2 lakásos lakóépület 2 legfeljebb 2 lakásos lakóépület 4 legfeljebb 4 lakásos lakóépület 4 legfeljebb 4 lakásos lakóépület 2Ü legfeljebb 2 üdülőegységes üdülőépület 2Ü legfeljebb 2 üdülőegységes üdülőépület 2SZ legfeljebb 2 vendégszobaszámú szálláshely 2SZ legfeljebb 2 vendégszobaszámú szálláshely 4SZ legfeljebb 4 vendégszobaszámú szálláshely 4SZ legfeljebb 4 vendégszobaszámú szálláshely H helyi szintű ellátás H helyi szintű ellátás kivételesen elhelyezhető építmény kivételesen elhelyezhető építmény N el nem helyezhető építmény N el nem helyezhető építmény * környezetet zavaró hatású * környezetet zavaró hatású 10 Beiktatta a 7/2006.(III.6.) rendelet, hatályba helyezve: március 6. 47

14 3. sz. táblázat ÜÖNEGES TERÜETE Az övezetek területén - elhelyezhető (), - kivételesen elhelyezhető (), illetve - el nem helyezhető (N) építmények: lakóépület lakás (szolgálati) egészségügyi épület szociális épület egyházi épület igazgatási épület egyéb irodaépület oktatási-nevelési épület kulturális épület közösségi szórakoztató épület kereskedelmi épület szolgáltatói épület vendéglátó épület N szálláshely szolgáltató épület üdülőépület ÖZEEDÉSI TERÜET TEMETŐ TERÜET T SPORT- SZABADIDŐ TER. S1 VÍZPARTI SPORT- SZABADIDŐ TER. sportépítmény egyéb, nem zavaró gazdasági építmény nem zavaró kézműipari építmény kizárólag a működéshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény nem zavaró hatású ipari épület, raktár termelő kertészeti építmény üzemanyagtöltő település gazdálkodás építményei tömegközlekedés építményei közbiztonsági építmény csónakház kemping pihenést, testedzést szolgáló építmény S2 SAJÁTOS SZABADIDŐ TER. S3, S4 11 HUADÉERAÓ EZEŐ TER. H ÖZEEDÉSI ÉS ÖZMŰ TER. 11 Beiktatta a 7/2006. (III.6) számú rendelet, hatályba helyezve: március 6. 48

15 ÜÖNEGES TERÜETE Az övezetek területén - elhelyezhető (), - kivételesen elhelyezhető (), illetve - el nem helyezhető (N) melléképítmények: közmű-becsatlakozás építménye közműpótló építmény hulladéktartály tároló építmény kirakatszekrény ÖZEEDÉSI TERÜET TEMETŐ TERÜET T SPORT- SZABADIDŐ TER. S1 VÍZPARTI SPORT- SZABADIDŐ TER. kerti építmény háztartási kemence, húsfüstölő komposztáló ömlesztett anyag-, folyadék-, gáztároló növényház, fóliasátor közlekedéssel kapcsolatos sajátos (épületnek nem minősülő) építmények víziállások (közhaszn. és felépítmény nélkül) egyéb építmények 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek számára parkoló, garázs N S2 SAJÁTOS SZABADIDŐ TER. S3, S4 12 HUADÉERAÓ EZEŐ TER. H ÖZEEDÉSI ÉS ÖZMŰ TER. A fentiekben nem említett (illetve nem szabályozott) építmények csak elvi engedélyben meghatározott feltételekkel helyezhetők el! Jelmagyarázat OTÉ szerint: RÉSZ szerint: elhelyezhető építmény elhelyezhető építmény 2 legfeljebb 2 lakásos lakóépület 2 legfeljebb 2 lakásos lakóépület 4 legfeljebb 4 lakásos lakóépület 4 legfeljebb 4 lakásos lakóépület 2Ü legfeljebb 2 üdülőegységes üdülőépület 2Ü legfeljebb 2 üdülőegységes üdülőépület 2SZ legfeljebb 2 vendégszobaszámú szálláshely 2SZ legfeljebb 2 vendégszobaszámú szálláshely 4SZ legfeljebb 4 vendégszobaszámú szálláshely 4SZ legfeljebb 4 vendégszobaszámú szálláshely H helyi szintű ellátás H helyi szintű ellátás kivételesen elhelyezhető építmény kivételesen elhelyezhető építmény N el nem helyezhető építmény N el nem helyezhető építmény * környezetet zavaró hatású * környezetet zavaró hatású 12 Beiktatta a 7/2006. (III.6.) számú rendelet, hatályba helyezve: március 6. 49

16 4. sz. táblázat ERDŐTERÜET MEZŐGAZDASÁGI TERÜET ZÖDTERÜETE VÉDEMI ERDŐTERÜET GAZDASÁGI ERDŐTERÜET EÜ.- SZOC. TURISZTIAI ERDŐTERÜET MEZŐGAZDASÁ GI TERMEŐ TERÜETE ERTTERÜET Az övezetek területén - elhelyezhető (), - kivételesen elhelyezhető (), illetve - el nem helyezhető (N) építmények: lakóépület lakás (szolgálati) egészségügyi épület szociális épület egyházi épület igazgatási épület egyéb irodaépület oktatási-nevelési épület kulturális épület közösségi szórakoztató épület kereskedelmi épület szolgáltatói épület vendéglátó épület szálláshely szolgáltató épület üdülőépület sportépítmény egyéb, nem zavaró gazdasági építmény nem zavaró kézműipari építmény kizárólag a működéshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény nem zavaró hatású ipari épület, raktár termelő kertészeti építmény üzemanyagtöltő N N N település gazdálkodás építményei tömegközlekedés építményei közbiztonsági építmény csónakház kemping pihenést, testedzést szolgáló építmény Z E1 E2 E3 M1.1, M1.2, M1.3, M1.4, M1.5 M2.1, M2.2 50

17 ERDŐTERÜET MEZŐGAZDASÁGI TERÜET ZÖDTERÜETE VÉDEMI ERDŐTERÜET GAZDASÁGI ERDŐTERÜET EÜ.- SZOC. TURISZTIAI ERDŐTERÜET MEZŐGAZDASÁ GI TERMEŐ TERÜETE ERTTERÜET Az övezetek területén - elhelyezhető (), - kivételesen elhelyezhető (), illetve - el nem helyezhető (N) Z E1 E2 E3 M1.1, M1.2, M1.3, M1.4, M1.5 M2.1, M2.2 melléképítmények: közmű-becsatlakozás építménye közműpótló építmény hulladéktartály tároló építmény kirakatszekrény kerti építmény háztartási kemence, húsfüstölő komposztáló ömlesztett anyag-, folyadék-, gáztároló növényház, fóliasátor közlekedéssel kapcsolatos sajátos (épületnek nem minősülő) építmények víziállások (közhasználatú. és felépítmény nélküli) egyéb építmények 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek számára parkoló, garázs A fentiekben nem említett (illetve nem szabályozott) építmények csak elvi engedélyben meghatározott feltételekkel helyezhetők el! Jelmagyarázat OTÉ szerint: RÉSZ szerint: elhelyezhető építmény elhelyezhető építmény 2 legfeljebb 2 lakásos lakóépület 2 legfeljebb 2 lakásos lakóépület 4 legfeljebb 4 lakásos lakóépület 4 legfeljebb 4 lakásos lakóépület 2Ü legfeljebb 2 üdülőegységes üdülőépület 2Ü legfeljebb 2 üdülőegységes üdülőépület 2SZ legfeljebb 2 vendégszobaszámú szálláshely 2SZ legfeljebb 2 vendégszobaszámú szálláshely 4SZ legfeljebb 4 vendégszobaszámú szálláshely 4SZ legfeljebb 4 vendégszobaszámú szálláshely H helyi szintű ellátás H helyi szintű ellátás kivételesen elhelyezhető építmény kivételesen elhelyezhető építmény N el nem helyezhető építmény N el nem helyezhető építmény * környezetet zavaró hatású * környezetet zavaró hatású 51

18 5. sz. táblázat FOYÓVÍZ MEDRE ÉS PARTJA, ÁRVÍZVÉDEMI TÖTÉS TERÜETE, ÁÓVÍZ, CSATORNA MEDRE ÉS PARTJA VÉDETT VÍZBÁZIS TERÜETE Az övezetek területén - elhelyezhető (), - kivételesen elhelyezhető (), illetve - el nem helyezhető (N) építmények: lakóépület lakás (szolgálati) egészségügyi épület szociális épület egyházi épület igazgatási épület egyéb irodaépület oktatási-nevelési épület kulturális épület közösségi szórakoztató épület kereskedelmi épület szolgáltatói épület vendéglátó épület szálláshely szolgáltató épület üdülőépület sportépítmény egyéb, nem zavaró gazdasági építmény nem zavaró kézműipari építmény kizárólag a működéshez szükséges gazdasági tevékenységi célú épület mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény nem zavaró hatású ipari épület, raktár termelő kertészeti építmény üzemanyagtöltő N N település gazdálkodás építményei tömegközlekedés építményei közbiztonsági építmény csónakház kemping pihenést, testedzést szolgáló építmény S1, S2, S3 x S4 52

19 EGYÉB TERÜETE FOYÓVÍZ MEDRE ÉS PARTJA, ÁRVÍZVÉDEMI TÖTÉS TERÜETE, ÁÓVÍZ, CSATORNA MEDRE ÉS PARTJA VÉDETT VÍZBÁZIS TERÜETE Az övezetek területén - elhelyezhető (), - kivételesen elhelyezhető (), illetve - el nem helyezhető (N) melléképítmények: közmű-becsatlakozás építménye közműpótló építmény hulladéktartály tároló építmény kirakatszekrény kerti építmény háztartási kemence, húsfüstölő komposztáló ömlesztett anyag-, folyadék-, gáztároló növényház, fóliasátor közlekedéssel kapcsolatos sajátos (épületnek nem minősülő) építmények víziállások (közhaszn. és felépítmény nélkül) egyéb építmények 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek számára parkoló, garázs S1, S2, S3 S4 A fentiekben nem említett (illetve nem szabályozott) építmények csak elvi engedélyben meghatározott feltételekkel helyezhetők el! Jelmagyarázat OTÉ szerint: RÉSZ szerint: elhelyezhető építmény elhelyezhető építmény 2 legfeljebb 2 lakásos lakóépület 2 legfeljebb 2 lakásos lakóépület 4 legfeljebb 4 lakásos lakóépület 4 legfeljebb 4 lakásos lakóépület 2Ü legfeljebb 2 üdülőegységes üdülőépület 2Ü legfeljebb 2 üdülőegységes üdülőépület 2SZ legfeljebb 2 vendégszobaszámú szálláshely 2SZ legfeljebb 2 vendégszobaszámú szálláshely 4SZ legfeljebb 4 vendégszobaszámú szálláshely 4SZ legfeljebb 4 vendégszobaszámú szálláshely H helyi szintű ellátás H helyi szintű ellátás kivételesen elhelyezhető építmény kivételesen elhelyezhető építmény N el nem helyezhető építmény N el nem helyezhető építmény * környezetet zavaró hatású * környezetet zavaró hatású 53

20 4. melléklet Beépítésre szánt terültek építési övezetei 6. sz. táblázat TERÜETHASZNÁAT Általános Sajátos használat Övezeti jel Beépítés módja használat AÓ VEGYES GAZDASÁGI ÜDÜŐ ÜÖNE GES Megeng. legkisebb telekter. (m2) Megeng. legnagyobb beépítettség (%) ÉPÍTÉSI TEERE VONATOZÓ Megeng. legnagyobb egkisebb zöldfelület építmény-mag. (m) (%) Megjegyzés kisvárosias V ialakult állapot - csak rendezési terv módosításával változtatható! 1 szabadon álló , oldalhatáronálló ,5 50 kertvárosias 3 (oldalhatáronálló) ,0 50 ialakult esetben alkalmazható 3.S (oldalhatáronálló) ,5 60 Üdülőépülettel vegyesen beépített, kialakult lakóterület 4.S 13 (oldalhatáronálló) ,5 60 Csak közüzemi szennyvízcsatorna hálózathoz csatlakozva F1 szabadon álló ,0 40 falusias F2 oldalhatáronálló ,5 40 (F2* csak tereprend. követően beépíthető terület) településközpont F3 (oldalhatáronálló) ,0 40 ialakult esetben alkalmazható. VT1 (oldalhatáronálló) ,0 15 VT2 (oldalhatáronálló) ,0 25 VT3 (oldalhatáronálló) ,0 30 Városközpont RRT-től eltérő szabályozási előírás! VT4 (szabad. á.) ,5 40 VT5 14 szabadon álló ,5 30 G1 szabadon álló ,5 25 kereskedelmi, szolgáltató G2 szabadon álló ,5 25 kereskedelmi, szolgáltató G3 15 Szabadon álló ,5 25 GE1 szabadon álló ,5 25 GE2 szabadon álló ,5 25 egyéb GE3 szabadon álló ,5 60 Mezőgazdasági jellegű üzem - major GE4 szabadon álló 25 7,5 60 A telekterület nem osztható GE5 szabadon álló 30 4,5 25 Városgazdálkodási terület ÜH1 szabadon álló 900 (700)** 20 4,5 60 Somlyó-szigeten alkalmazható hétvégiházas ÜH2 oldalhatáron á. 900 (700)** 20 4,5 60 Somlyó-szigeten alkalmazható ÜH3 (oldalhatáronálló) ,5 60 ialakult esetben alkalmazható ÜH3.1 (oldalhatáronálló) ,5 60 ialakult, közvetlen vízparti területen alkalmazható beépítésre szánt közl. ter. szabadon álló ,0 20 özterületnek nem minősülő közlekedési terület temető T szabadon álló 10 6,0* 60 * A beépített terület 5%-án 10,5 m-ig növelhető sport, szabadidő S1 szabadon álló ,0 50 vízisport, strand S2 szabadon álló ,5 50 különleges szabadidő S3 16 szabadon álló ,5 65 Thermál Strand 13 Beiktatta a 15/2003.(VII.24.) rendelet, hatályba helyezve: július Beiktatta a 15/2003.(VII.24.) rendelet, hatályba helyezve: július Beiktatta a 7/2006. (III.6) számú rendelet, hatályba helyezve: március Módosította a 7/2006. (III.6) számú rendelet, hatályba helyezve: március 6. 54

21 különleges S4 17 szabadon álló ,5 50 hulladék-kezelő, -tároló H szabadon álló Részletes Szabályozási Terv szerint kialakult állapothoz igazodó ** (elvi engedély alapján) 17 Beiktatta 7/2006. (III.6.) számú rendelet, hatályba helyezve: március 6. 55

22 56

23 5. melléklet A városközpont (VP) területének építési övezetei összehasonlító táblázat 1. Területi egység száma (VP RRT) VP RRT Övezeti jel TRT Területi egység száma (VP RRT) VP RRT Övezeti jel TRT 1. ÖZ. HÉV 24. INT. V2 VT2 2. RAT. G1 25. INT. V2 VT2 3. INT. SZAB.ID. 6,0-15 % S1 26. RIII O VT3 4. P E Z 27. INT. V2 VT2 5. INT. ID.FORG. VT3 28. INT. V2 VT2 6. INT. IR. VT3 29. P E Z 7. INT. VIZISP. S2 30. INT. V1 VT1 8. INT. ER. VEN. BENZ 6,0-35 % VT3 31. P E Z 9. RIII O INT. V2 VT2 10. P E Z 33. RIII O INT. ID.FORG S1 34. RIII O INT. VIZISP. S2 35. RIII O P Z 36. INT. V1 VT1 14. INT. OT. VT4 37. INT. V2 VT2 15. RIII O INT. V2 VT2 16. RIII O VT3 39. INT. V2 VT2 17. RIII O VT3 40. RIII O VT3 18. RIII O VT3 41. INT. VEGY. VT2 19. RIII O VT3 42. INT. VEGY. VT2 20. RIII O VT3 43. RIII O VT3 21. P E Z 44. RIII O INT. MÜV. VT3 45. RIII O RIII O VT3 46. INT. EGYH. VT4 57

24 58 Övezeti jel Területi egység száma (VP RRT) VP RRT TRT 47. SZ RII V 48. T RII V 49. O RIII MENT.Á. INT. VT4 51. O RIII SZ RII V 53. O RIII O RIII SZ RII V 56. O RIII OT. INT. VT4 58. SZ RII V 59. SZ RII V 60. SZ RII V 61. O RIII VEGY. INT. VT3 63. EGYH. INT. VT4 64. E P Z 65. VEGY. INT. VT2 66. O RIII VT3 67. O RIII O RIII VT3 69. O RIII O RIII O RIII O RIII O RIII 3 TRT = Településrendezési Terv

25 A városközpont (VP) területének építési övezetei összehasonlító táblázat 2. VÁROSÖZPONT RRT ÖVEZETI BESOROÁSA RÁCEVEI TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERV ÖVEZETI BESOROÁSA Megjegyzés Övezeti jel Megengedett legkisebb telekterület (m²) Megengedett legnagyobb beépítettség (%) Megengedett legnagyobb építmény-magasság (m) egkisebb zöldfelület (%) Vonatkozó területegység száma Övezeti jel Megengedett legkisebb telekterület (m²) Megengedett legnagyobb beépítettség (%) Megengedett legnagyobb építmény-magasság (m) egkisebb zöldfelület (%) RII SZ RII T A kialakult állapot csak a rendezési terv módosításával változtatható! RIII O 900 (700) 30* 0,5* 5,0-47.,52.,55.,58., 59., ,15,33,34,35, 44,45,49,51,53, 54,56,61,67,69, 70,71,72,73. 16,17,18,19,20, 23,26,40,43,66, 68. V A kialakult állapot csak a rendezési terv módosításával változtatható! ,0 50 VT ,0 30 * 700 m²-nél kisebb teleknél a - max. beép.: 20 % - max. szintterület-sűrűség.: 0,3 INT. V1 900 (700) 75 1,5 6,0-30,36. VT , ,25,27,28,32, INT. V2 900 (700) 50 1,0 6,0 - VT , ,38,39. 41,42,65. VT ,0 25 INT. VEGY ,7 6,0-62. VT ,0 30 INT. IR. A kialakult állapot csak a rendezési terv módosításával változtatható! INT. MÜV. /át. 35 0, VT ,0 30 /átl. = övezetben kialakult átlag = kialakult állapothoz igazodó INT ER VEN BENZ ,7 6,0-8. 6,0-35 % A kialakult állapot csak a rendezési terv módosításával 63. VT ,0 25 INT. EGYH. változtatható! 46. VT ,

26 VÁROSÖZPONT RRT ÖVEZETI BESOROÁSA RÁCEVEI TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERV ÖVEZETI BESOROÁSA Megjegyzés Övezeti jel Megengedett legkisebb telekterület (m²) Megengedett legnagyobb beépítettség (%) Megengedett legnagyobb építmény-magasság (m) egkisebb zöldfelület (%) Vonatkozó területegység száma Övezeti jel Megengedett legkisebb telekterület (m²) Megengedett legnagyobb beépítettség (%) Megengedett legnagyobb építmény-magasság (m) egkisebb zöldfelület (%) INT. OT. /átl ,57. VT ,5 25 INT. MENT.Á VT ,5 25 INT. ID.FORG VT , S ,0 50 INT. SZAB.ID ,0-3. S ,0 50 6,0-15 % INT. VIZISP. /átl. 15 4,5 50 7,12. S ,5 50 ÖZ. HÉV ,0 20 /átl. = övezetben kialakult átlag = kialakult állapothoz igazodó = kialakult állapothoz igazodó = kialakult állapothoz igazodó /átl. = övezetben kialakult átlag = kialakult állapothoz igazodó P ,0 3,5 - P E 4,10,21,64,29, 31. Z - 2,

27 6. Melléklet A műemléki és helyi védelem alatt álló építmények jegyzéke Műemléki védettség Ssz. Helye Hrsz. Védelem 18 Megjegyzés 1 Eötvös utca 31.B 373 MJ Szále-ház 2 Gábor Áron utca /2 MJ akóház 3 Hősök tere MJ Hídfő - volt vámház 4 Szent István tér MJ Római katolikus templom 5 Szent István tér MJ Általános iskola - pince 6 ossuth ajos utca M Fekete Holló vendéglő - volt kereskedőház 7 ossuth ajos utca MJ akóház 8 ossuth ajos utca MJ akóház 9 ossuth ajos utca 8. 7 MJ akóház 10 ossuth ajos utca 10. 8/1 MJ akóház 11 ossuth ajos utca MJ akóház 12 ossuth ajos utca MJ Iskola 13 ossuth ajos utca MJ akóház 14 ossuth ajos utca MJ akóház 15 ossuth ajos utca MJ akóház 16 ossuth ajos utca MJ akóház 17 ossuth ajos utca MJ akóház - pince 18 ossuth ajos utca MJ akóház 19 ossuth ajos utca MJ Egykori lakóház eve Galéria 20 ossuth ajos utca MJ Művelődési Ház, könyvtár 21 ossuth ajos utca MJ akóház 22 ossuth ajos utca V akóház 23 ossuth ajos utca MJ akóház 24 ossuth ajos utca M Savoyai astély és környéke 25 ossuth ajos utca 2. 4 MJ akóház 26 ossuth ajos utca MJ Városháza 27 ossuth ajos utca V akóház 28 Horváth Nepomuki János köz MJ akóház és magtár 29 R.. temető 740 MJ álvária 30 R.. temető 740 MJ Horváth Nepomuki János síremlék 31 Temető köz 740 MJ Szent Domonkos temetőkápolna 32 Viola utca M Görög eleti paplak, szerb porta, templom 33 Móricz Zsigmond utca V akás 34 Szent János tér MJ Nepomuki János szobor 35 Szent János tér MJ akóház, volt Horváth úria Védettségi fokok: M = műemlék MJ = műemlék jellegű V = városképi jelentőségű épület. Helyi védettség (együttkezelendő a védetté nyilvánító külön jogszabállyal) Ssz. Helye Hrsz. Védett. Megjegyzés 1 Viola utca akóépület 2 Hősök tere akóépület 3 Eötvös utca önyvtár 18 a városközpontra vonatkozó helyi Ö. rendelet hatályba lépésekor érvényes műemléki jegyzék szerint 61

28 62

29 7. Melléklet Az Ipari Park területén érvényes sajátos rendelkezések (1) A területek belterületbe vonására csak akkor kerülhet sor, ha azok felhasználása időszerűvé válik. (2) Az érintett ingatlanokat belterületbe kell vonni. (3) A területen telket kialakítani csak részletes rendezési terv alapján szabad. (4) A terv elkészültéig a telekalakítás csak akkor engedélyezhető, ha az az általános szabályozási tervben meghatározott fejlesztési célkitűzéssel összhangban van, annak megvalósítását nem akadályozza, nehezíti és nem teszi költségesebbé; (5) A területen alkalmazandó előkert legkisebb mérete 10,00 m. Az előkert ettől eltérő legkisebb szélességét részletes rendezési tervben kell megállapítani. (6) A területen alkalmazandó oldalkert legkisebb mérete el kell érje az övezetben létesíthető legnagyobb homlokzatmagasság felét, de legalább 6,00 m kell legyen. Az oldalkert ettől eltérő legkisebb szélességét részletes szabályozási tervben kell megállapítani. (7) A területen alkalmazandó hátsókert legkisebb mérete el kell érje az övezetben létesíthető legnagyobb homlokzatmagasság mértékét, de legalább 20,00 méter kell legyen. A hátsókert ettől eltérő legkisebb mértékét részletes rendezési tervben kell megállapítani. (8) A föld védelme a) A területen a feltöltés(ek) kialakítására a környezetet károsító anyag, illetve veszélyes hulladék nem alkalmazható. Az I. fokú építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás keretében elrendelheti a feltöltésre szánt anyagok vizsgálatát, illetve az erre vonatkozó minősítés felülvizsgálatát. A területen található, a környezetet károsító hulladéko(ka)t a terület-előkészítés során el kell távolítani. b) A területen vízvételi hellyel ellátott létesítményt csak a csatornahálózathoz csatlakoztatva szabad elhelyezni. A felszíni és az egyéb vizek elvezetéséről, kezeléséről -a talaj védelme érdekében- az illetékes (szak)hatóság(ok) előírásai szerint kell gondoskodni. c) A terepszint, illetve az épületek alatt elhelyezésre kerülő építményeket, építményrészeket, helyiségeket -a talaj szennyezésének elkerülése érdekében- úgy kell kialakítani, hogy az ott keletkező, a környezetet károsító folyékony hulladékok és (folyékony) veszélyes hulladékok ne kerülhessenek a talajba. d) A terület előkészítése során a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról gondoskodni kell. (9) evegőtisztaság védelem: a) A levegő tisztaságának védelme érdekében a területen semmilyen, a hatályos határértéket meghaladó légszennyezéssel járó tevékenységet folytatni, illetve létesítményt elhelyezni, illetve ilyen célra hatósági engedélyt kiadni nem szabad. (10) A víz védelme a) A felszíni vizek elvezetésének módját a tereprendezésre, a (felszíni) vízelvezető-rendszerre és a szivárgórendszerre vonatkozó -a legalább az összefüggően kezelendő területre kidolgozott- terv(ek)ben kell meghatározni. b) A területen vízvételi hellyel ellátott létesítményt csak a csatornahálózathoz csatlakoztatva szabad elhelyezni. A felszíni és az egyéb vizek elvezetéséről, kezeléséről -a felszíni- és felszín alatti vizek védelme érdekében- az illetékes (szak)hatóság(ok) előírásai szerint kell gondoskodni. c) A területen a felszíni vizek védelme -a bemosódás elkerülése- érdekében a feltöltés(ek) kialakítására a környezetet károsító anyag, illetve veszélyes hulladék nem alkalmazható. Az I. fokú építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás keretében előírhatja a feltöltésre szánt anyagok vizsgálatát, illetve az erre vonatkozó minősítés felülvizsgálatát. d) A területen környezetet károsító hulladékot a terület-előkészítés során el kell távolítani. e) A terepszint, illetve az épületek alatt elhelyezésre kerülő létesítményeket -a felszíni vizek szennyezésének elkerülése érdekében- úgy kell kialakítani, hogy az azokból származó szennyező anyagok [elfolyó olaj, olajszármazékok, hűtő-, fékfolyadékok és egyéb (folyékony) veszélyes hulladékok] ne kerülhessenek a csapadékvíz-elvezető csatornahálózaton keresztül a befogadóba. 63

30 (11) Csendvédelem: A területen a zaj- és rezgésterhelés csökkentése, valamint a csend védelme érdekében az utak érintett szakaszai mentén újonnan létesítendő oktatási, szociális és kulturális létesítmények zaj elleni megfelelő védelmét biztosítani kell. (12) Élő természet védelme Az ingatlan közterületről látható be nem épített (burkolatlan) felületeit kertként kell kialakítani és fenntartani. (13) Hulladékgazdálkodás a) A területen keletkező hulladék átmeneti - elszállításáig, illetve semlegesítéséig történő - tárolásáról, elhelyezéséről a létesítmények kialakítása (és átalakítása) során úgy kell gondoskodni, hogy az a környezetet a vonatkozó hatályos rendelkezésekben megengedettnél nagyobb mértékben ne terhelje. b) A területen keletkező veszélyes hulladék kezelését, elszállítását a vonatkozó hatályos rendelet előírásai szerint kell végezni. (14) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén építményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad. (15) A közúti közlekedés területei: a) Az 51-es jelű országos közút esetében külterületen a tengelytől mérve m védőtávolság biztosítandó, amelyen belül épület csak az út kezelőjének a hozzájárulásával helyezhető el. ülterületen a kisajátítási területet kell közlekedési területnek tekinteni. b) Üzemanyagtöltő állomás az 51-es út mentén elhelyezhető. c) 21 Az Ipari Park feltárása Ny-i irányban a Thököly út meghosszabbításaként kiépítendő kapcsolattal, valamint a Szürüki út felől oldandó meg, -i irányból az 51-es számú országos közútig kiépített feltáró úttal tervezett. A 13. számú szabályozási tervlap jelölt GE-2 számú terület belső feltáró útja az Ipari Park határáig (az újtelepi belvízelvezető csatornáig) zsákutcaként tervezett. (16) A tervezési területen bármilyen építményt elhelyezni csak teljes közművesítéssel vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával szabad. (17) A területen a közüzemi közműhálózatokat közterületek alatt kell elhelyezni. (18) A területen szükséges transzformátor(oka)t a szakhatóságok, illetve az üzemeltető által meghatározott hely(ek)en, közterületen vagy közterületről közvetlenül megközelíthetően (önállóan, kiegészítő épületben vagy épület tömegén belül) kell elhelyezni. (19) A meglévő közműlétesítmények biztonsági védőtávolságait figyelembe kell venni. (20) A területen a talaj-, illetve rétegvíz előfordulása miatt minden építési tevékenység ennek figyelembevételével végzendő. (21) A közműhálózatok, bekötővezetékek, stb. létesítése, továbbá a terep 1,00 méternél nagyobb mértékű megbontásával járó beavatkozás - általában bármely mélyépítés-jellegű tevékenység - a felszíni és egyéb vizek távoltartásával, illetve megfelelő elvezetésével, a talajviszonyoknak megfelelően végezhető. (22) A területen a telkeken keletkező felszíni vizek kezeléséről, elszikkasztásáról telken belül kell gondoskodni, a talajviszonyok figyelembe vételével kialakított műszaki megoldás alkalmazásával. A felszíni vizek más területen történő kezelésére, más területre történő elvezetésére csak indokolt esetben és megfelelő műszaki megoldás mellett engedélyezhető. (23) A területen nem vagy korlátozással elhelyezhető építmények: A G-2 jelű építési övezetek területén az alábbi tevékenységek folytatása és az azok megvalósításához szükséges létesítmények elhelyezése eseti döntés alapján lehetséges, illetve tilos: a) A területen csak eseti döntés alapján helyezhetők el az alábbi tevékenységek: 1. Betongyártás 2. Gépjármű-, munkagép, vasúti jármű- és gépjavító, illetve fenntartó telep 3. özúti gépjárműgyártás (összeszerelés kivételével) 4. utató atomreaktor 5. Műanyagalapanyag-gyártás 6. Műanyagfeldolgozás 7. Nem veszélyes hulladék égetésére specializált, de hulladékot is égető berendezés 8. Nyomtatott áramkör-előállítás automata gépsoron 9. Oktató atomreaktor 10. Öntöde (vas, acél, alumínium, egyéb színesfém) 11. Szennyvíztisztító telep 12. Üveggyártás 13. Vasúti járműgyártás (összeszerelés kivételével) b) Az alábbi tevékenységek és a működtetésükhöz szükséges létesítmények elhelyezése a területen nem megengedett: 1. Akkumulátorgyártás 2. Állati eredetű fehérje takarmány célú feldolgozása 3. Állattartó telep 21 Beiktatta a 19/1999. (VI.25.) számú rendelet, hatályba helyezve június

31 4. Ammóniagyártás 5. Ásványfeldolgozás 6. Atomerőmű 7. Atomfűtő 8. Azbeszt tartalmú termékek előállítása 9. Azbesztcement-gyártás 10. Brikettgyártó, 11. Cellulóz- és papírgyártás 12. Cellulózműszál-gyártás 13. Cementgyártás 14. CO 2 földgázfeldolgozás 15. Cukorgyártás 16. Dögtemető 17. Dögtér 18. Égetőmű 19. Építési vegyianyag-gyártás 20. Ércdúsító 21. Ércelőkészítő 22. Felszín alatti vízkivétel 23. Felületkezelés (galvanizálás, zsírtalanítás) 24. Festékgyártás 25. Finomkerámia-gyártás 26. Földgáz-előkészítő üzem, 27. Foszgéngyártás 28. Geotermikus erőmű 29. Grafitgyártás 30. Gumigyártás 31. Gyógyszer-alapanyag hatóanyag gyártás 32. Hőerőmű 33. Húsfeldolgozás 34. Intermedier-, növényvédőszer-hatóanyag gyártás 35. Izotóplaboratórium ("A" típusú) 36. eményítő- és élesztőgyártás 37. enőanyag-előállítás kőolajalapon 38. lóralkáli elektrolízis üzem 39. ohómű (vas, acél, alumínium, egyéb színesfém) 40. okszolómű 41. őolaj-előkészítő üzem, 42. őolajfinomítás 43. orundgyártás 44. ülszíni bánya, anyagnyerőhely 45. akkgyártás 46. erakással ártalmatlanító telep 47. őpor-, robbanószer- és lőszergyártás 48. Meddőhányó 49. Mosószergyártás 50. Műszéngyártás 51. Műtrágyagyártás 52. Növényolaj-gyártás 53. Nukleáris fűtőelem gyártása, kiégett fűtőelem újrafeldolgozása 54. Nukleáris üzemanyag-feldolgozás, dúsítás 55. Nyersbőrfeldolgozó, cserző-, kikészítőüzem 56. Önálló föld alatti gáztárolás 57. Önállóan létesített kiégett fűtőelem-tároló 58. Öntözéses szennyvízelhelyező telep 59. Pernyehányó 60. Radioaktív hulladék végleges elhelyezése 61. Salétromsav-, kénsavgyártás 62. Szén előkészítő 63. Szénfeldolgozás és szénlepárlás 64. Szennyvíziszap-lerakó 65. Szennyvízleürítő és ürítő-kezelő telep 66. Szénosztályozó 65

32 67. Szeszipari lepárló- és feldolgozóüzem 68. Szűrőmezős elszikkasztó rendszer 69. Távfűtőmű 70. Timföldgyártás 71. Tisztítószergyártás 72. Téglagyártás 73. Vágóhíd 74. Veszélyes hulladék átmeneti tárolótelep 75. Veszélyes hulladék égetőmű 76. Veszélyes hulladék előkezelő telep 77. Veszélyes hulladék lerakótelep 78. Veszélyes hulladékot egyéb módon ártalmatlanító telep 79. Vörösiszaptároló 80. Zagytér 81. Zárttéri vadtartás 82. Zsírfeldolgozás A területen megvalósított tevékenységek módosítása esetén - azok megvalósíthatóságát az engedélyezési eljárás keretei között- környezeti hatásvizsgálattal kell igazolni, ha a módosítás következtében az alábbi változások bármelyike bekövetkezhet: új, határértékhez kötött anyag- vagy energia-kibocsátás keletkezik, új, veszélyes vagy radioaktív hulladék keletkezik, a korábbi (engedélyezett) anyag- vagy energia-kibocsátás mennyisége megnő, a korábbi (engedélyezett) veszélyes vagy radioaktív hulladék mennyisége megnő, vízmennyiség korábbi (engedélyezett) elhelyezési módja megváltozik, a tevékenység volumene a korábbi (engedélyezett) kapacitást jelentősen - legalább 50%-kal - túllépi. 66

33 8. számú melléklet számú melléklet 20 Változtatási tilalommal érintett ingatlanok: Hrsz: 499, 500, 501/3, 502/2, 503/2, 504/2, 505/2, 506/2, 507/1, 508/1, 509/2, 511, 512, 513, 514/7, 515, 523, 715, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, Hatálytalan június 25-étől 20 Beiktatta a 16/2007. (VI.25) rendelet hatályba helyezve: június 25-én és a rendezési terv idevonatkozó rész felülvizsgálatának jóváhagyásáig marad hatályban 67

34 TARTAOM I. FEJEZET ÁTAÁNOS EŐÍRÁSO A rendelet hatálya A szabályozás eszközei Alkalmazási előírások Elvi engedélyhez kötött feltételek ialakult állapot II. FEJEZET ÖVEZETI EŐÍRÁSO Területi változások Beépítésre szánt és nem szánt területek Az építési övezetek Beépítésre szánt területek akóterületek Vegyes területek Gazdasági területek Üdülőterület ülönleges területek Beépítésre nem szánt területek... özlekedési és közmű területek özmű területek:... Zöldterületek Erdőterületek Mezőgazdasági terület Egyéb (sajátos) területek III. FEJEZET ÉPÍTMÉNYE EŐÍRÁSAI. Általános előírások Beépítési mód, építési hely Elő-, oldal- és hátsókert Építmények elhelyezése közterületen Melléképítmények elhelyezése Járművek elhelyezése Üdülőtábor, kemping elhelyezése IV. FEJEZET ÖRNYEZETVÉDEMI EŐÍRÁSO... örnyezetterhelés Védelem a környezeti hatások ellen A levegő védelme A föld védelme A vizek védelme A táji értékek és a vízpartok védelme Az élővilág védelme Hulladék-ártalmatlanítás és -elhelyezés örnyezeti zaj és rezgés elleni védelem A települési környezet védelme Helyi értékvédelem Egyéb sajátos jogintézmények követelményrendszere V. FEJEZET EGYÉB EŐÍRÁSO... Építési feltételek Záró rendelkezések MEÉETE Melléklet Melléklet Melléklet melléklet melléklet Melléklet Melléklet Melléklet Melléklet Tartalom Hatálytalan június 25.-től 22 Beiktatta a 16/2007. (VI.25.) rendelet hatályba helyezve: június 25-én és a rendezési terv idevonatkozó rész felülvizsgálatának jóváhagyásáig marad hatályban

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

4 számú rendelet: CSÉSZ- FEJEZET A rendelet hatálya és tartalma... 1. 1.old. Alkalmazási előírások... 2. Közterület-alakítási Terv /KAT/... 3. Kötelező Elvi Engedélyezési Terv /KELEN/... 4. FEJEZET...

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2006. NOVEMBER RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező: Havas Mária TT1 01-1065/01

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az épített környezet alakításáról

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2000. (06.28.) sz. rendelete a Református Oktatási Központ és környéke szabályozási terve jóváhagyásáról, az ÁRT módosításáról szóló 1995. évi 26.sz.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben PROVINCI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány Gátér Településrendezési terve GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány 2005. szeptember 28-ai képviselő-testületi ülésen jóváhagyott Gátér Településrendezési terve

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére.

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére. Hejőkürt Község Önkormányzatának 4/2003. (IV. 28.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. (A módosításokkal egységes szerkezetben) HEJŐKÜRT község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011.

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 VÁRGESZTES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /V-HÉSZ

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) ötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa, szabályozási

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

II.4.6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

II.4.6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ Szabályozás alapelvei a következőkben foglalhatók össze: 1. Jogfolytonosság a hatályos szabályozáshoz viszonyítva 2. Építési övezeti, övezeti differenciálás alapja a kialakult vagy

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: 96/418-373 Fax: 96/418-699 e-mail: talent_plan@arrabonet.hu MOSONSZENTMIKLÓS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 5/2005.(VII.1.)

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE a község Helyi Építési Szabályzatáról (1)RÉPÁSHUTA Önkormányzatának képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e - 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló város igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete

Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz.

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. melléklete 2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 2.1. A területfelhasználás Nyékládháza

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. ( ) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben