Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom Interjú Dr. Mikola Bálint a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórumról Beszámoló Beszámoló a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria Konferenciájáról I. rész Az Év Gyógyszerészhallgatója Gyógyszerészi Gondozási Verseny elsô alkalommal Magyarországon Onko-gyógyszerészet az Egyesült Királyságban Sikeres Dr. Regatta Aktuális Parlament elôtt a T/3357. számon benyújtott salátatörvény javaslat Tanulmány Bemutatkozik a StressIndex EgészségSzponzor Egészségmenedzsment a patikákban Felhívás A MOSZ Gyógyszerészetért Életmûdíj pályázata A MOSZ A Év Patikája pályázata A MOSZ Ifjúsági Fórum felhívása Vélemény Történetek a tára mellôl Nyílt levél az érintettekhez II. befejezô rész A kozmetikus tanácsolja Napimádóknak Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment B III Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár X. évf. 6. szám 1

2 Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Dr. Mikola Bálint a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórumról Ha jól emlékszem, a MOSZ kezdeményezte annakidején elsôként a liberalizáció felfüggesztését. Sokan emlékeznek még erre, hiszen a szervezet éppen, hogy két évtizede a gyakorló gyógyszerészek, a gyógyszertárak mûködtetése problémáival, kérdéseivel foglalkozik. A lap hasábjain is követhettük a több éves erôfeszítést a szakma, a hivatás megmentésére. Most úgy tûnik, soha nem látott széles körben, párbeszéd indult a gyógyszerellátásért felelôsséget érzô szakemberek között, de nem tudni igazán sokat a részletekrôl. Sokan kérdezik szakmán belüliek és mások, hogy mirôl szól a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórum tevékenysége, kik a tagjai, milyen gondolatok ültették közös asztalhoz a gyógyszerellátásban érdekelt szervezeteket? A történet megalapozása egy kis visszatekintést igényel. Való - ban, a MOSZ alapvetôen a gyógyszertár-mûködtetés területén érez felelôsséget és kapott bizalmat a gyógyszerészektôl. Ennek okán igen küzdelmes volt a gyógyszerellátást liberalizáló, a patikalétesítéseket fellazító idôszak számunkra. Hiszen olyan nagy horderejû kérdéseket vont kétségbe az akkori kormányzat, mint a gyógyszerellátás egészségügyben betöltött szerepe, a gyógyszerész szakértelme és hivatástudata, a társadalmi hasznosságunk kérdése és még sok mást is említhetnék. Ez vezetett minket arra, hogy augusztus 20-án ami ugye el nem felejthetôen egyik meghatározó ünnepünk kezdeményezzük a gyógyszertár létesítési moratóriumot. Hatástanulmánnyal érzékeltettük a jelentôs részben visszafordíthatatlan, kedvezôtlen folyamatokat, a veszélyeket. Minden szakmai és politikai döntéshozatali szinten megtettük a bejelentkezést, az államfôtôl kezdôdôen a szaktárca fôosztályvetôjéig egyaránt. Mi lett az eredmény? A fogadtatás vegyes volt. A parlament elnöke biztosított teljes és folyamatos figyelmérôl, számos nemzetközi szakértô és szervezet ugyancsak a szimpátiáját garantálta. Általában érzelmileg akceptálták a felvetést, de senki sem érezte magát illetékesnek a döntésben. A politika a szakmára, a szakma a politikára mutogatott. Ami viszont a legszomorúbb volt, hogy szakmán belül, magukra sokat adó gyógyszerész szervezetek is többen megmosolyogtak azzal, hogy levél Jézuskának, hol élsz Te és, egyéb kitételekkel minôsítették naívnak a kezdeményezést. Ez utóbbit tartottam a legnagyobb kudarcnak. Ekkor fogant a gondolat, hogy bár korábban voltak már példák a szakmán belüli széthúzásra ma már nem meg - engedhetô egy diplomás szûk csoportnak, hogy még ha nem is ér - tenek egyet mindenben, ne értsenek szót egymással. Hiszen ahány gyógyszerész van ma Magyarországin, akár rokonok is lehetnének, nemhogy ne értsék egymást. Biztosan van olyan markáns érdek, amiben minden szakmabéli egyetért. Meg voltam róla gyôzôdve, hogy a hivatás fennmaradása az minden gyógyszerész számára felülírja a személyes érdekeket. Sajnos csalódnom kellet. Jó két év telt el, amíg végre a szakma közösen tudott érvelni a kormányzat intézkedései ellen, amik a gyógyszerellátást versenyhelyzetbe kényszerítették, piacot, versenyt és mindenféle méltatlan jelszavakat használva próbálták kereskedelmi irányba terelni (vasalót a vasalóboltból). Igaz, hogy akkor már nemcsak a MOSZ érveire, hanem az Európai Bíróság ma már klasszikus ítéleteire (amelyek indoklása jó néhány esetben szinte szó szerint megegyezik korábbi érvanyagunkkal) is lehetett támaszkodni. Ezek tények, dokumentált tények. Úgy tudom, bár sok sérüléssel, de azért túljutottak ezen a helyzeten. Ugorjunk egy nagyot az idôben, hiszen ez jórész ma már történelem. A tavaly decemberi, az egészségügyrôl szóló salátatörvény (2010. évi CLXXIII. tv.) végül meghozta az egységet a gyógyszerésztáborban. Jóllehet az elôkészítés során voltak jócskán vé - leménykülönbségek. Szerintem többnyire ennek köszönhetô, hogy például a tulajdoni rehabilitációról szóló, vagy a gyógyszertár létesítés miniszteri kompetenciaszintre való javaslatáról, a politikai döntéshozatallal már kormányra jutásuk elôtt is nyugvóponton lévô kérdések erôsen felvizezôdtek. Egy bizonyos, hogy a májusi kormányváltástól a végül augusztusban hatályba lépô moratóriumon át a december 20-i végszavazásig sokat lágyultak a kitûzött pozíciók. De legalább megvan a határozott irányvonal, és a végveszély egymás mellé kényszerítette a szakmai érdekartikulációkat is. Mi - niszterelnök Úr tartotta a szavát. Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Akkor most már minden rendben? Lehet haladni a kikövezett, garantált és biztosított úton? Sajnos nem ennyire egyszerû a dolog. A tavalyi, már említett törvény valóban kedvezô irányban rögzítette a gyógyszerészet fejlesztésének fô irányait, bizonyos értelemben a mozgásteret is meghatározta. Született azonban egy, a törvénynél sokkal részletesebb, az egészségügyi ellátórendszer teljes vertikuma szakmai program - ját összefoglaló Semmelweis Terv. Ebben a gyógyszerellátás nép egészségügyi feladatai is körvonalazódtak. Az egészségpolitika elfogadva a törvénymódosítás során folyamatosan hangoztatott érveinket, deklarálta a gyógyszerész kar szerepét a helyes gyógyszeralkalmazás megteremtésében, rögzítve ennek egész - ségnyereségi és gazdasági hasznossá - gát is. Ennél is tovább mutatott, amikor le szögezte, hogy elvárásai vannak a gyógy szerészektôl a lakosság egészségi állapotának fenntartása, az egészség megôrzése és a betegségek megelôzése tekintetében egyaránt, továbbá kész ezeknek a feladatoknak az eszközrendszerét a szakma rendelkezésére bocsájtani. Azt kell, hogy mondjam, hogy a legszélesebb kontextusban áttekintve az ellátó rendszer valamennyi szintjének és az ahhoz tartozó szereplôjének feladatait kellô harmóniában tartalmazza ez a szakmai program. Nagyszerû. De akkor mi a gond? Már a tavalyi évben, a törvény születésének közvetlen idôkörnyezetében felvetôdött az ország gazdasági eladósodásával összefüggô kérdések tárgyalása kapcsán a konvergencia program folytatásának igénye. Emlékszünk még ugye a csontvázkeresésre. Feltehetôen a évi gazdasági tervek, a lezárni kívánt év mérlege mondatta ki a gazdasági kormányzattal a gyógyszerkassza felülvizsgálatának igényét, s elhangzott a 120 milliárdos elvonás lehetôsége is. Ez kongatta meg bennem a vészharangot. Tud ni kell azt, hogy a gyógyszerpiac egy rendkívül érzékeny, belsô egymásrautaltsági és függôségi viszonyban dolgozik. Az erôsíteni kívánt alapellátás terápiás esz - köze a gyógyszer, amit a beteg a gyógy - szertárban kap kézhez, ahova a nagykereskedô szállítja a gyógyszergyárak termékeit. Húsz év kellett ahhoz, hogy ez a rendszer szakszerûen, csiszoltan, harmo nikusan, kiegyensúlyozottan, biztonságosan, és nem utolsó sorban gazdaságosan mûködjön. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy ebben a MOSZ-nak oroszlánrésze volt. Mi már 15 évvel ezelôtt egy asztalhoz ültettük az egyetemeket, az önkormányzatokat, gyártókat, nagykereskedôket, külképviseleteket (akkor még ôk felügyelték az importot), az ÁNTSZ-t és az TBF-t (ma OEP) az APEH és az ÁVÜ vezetését, a bankokat és pénzügyi szervezeteket a gyógyszerészekkel. Ezek is tények, dokumentált tények. Mint azt már említettem a liberalizációs idôszak alaposan megbillentette, de nem borította fel egészen a struktúrát, szerencsére nem Magyar Gyógyszerügyi Egyeztető Fórum Nyilatkozat A magyar gyógyszerellátó rendszer jelenlegi mûködésének fenntartásáért minden szakmai szereplő, a gyártók, nagykereskedők és a gyógyszertárak is hatalmas erőfeszítéseket tesznek. Ezzel együtt megértjük a jelen gazdasági helyzetet, és hajlandók vagyunk átmeneti, meghatározott időre szóló áldozat vállalására az ország stabilizációja érdekében. Egyet tudunk érteni a gyógyszertámogatás rendszerének átgondolásával, korszerûsítésével, költséghatékonyabb mûködtetésével. Elenged he - tet lennek tartjuk azonban, hogy a bevezetni kívánt strukturális átalakítás érthető, transzparens, kiszámítható, közép-, és hosszú távra tervezett megoldásokat tartalmazzon. Mindent meg kell tennünk közösen annak érdekében, hogy a jelenleg folyamatos és biztonsá gos gyógyszerellátás fennmaradjon. Ez egészség-, és társadalompolitikai érdek egyaránt. Fel kívánjuk hívni a Kormányzat figyelmét arra, hogy a betegterhek egy bizonyos határon túli emelése a gyógyszerkiváltás elmaradását okozza, ezzel egészségveszteségi következményt hordoz (ld január). Ezzel összefüggésben feltétlenül fi gye lembeveendő szempontnak tartjuk olyan döntés előkészítését, amely nem csök kenti a gyógyszerhez-jutás lehetőségeit. A hatásvizsgálat során kiemelkedő jelentőségû kell, hogy legyen a jelenleg rendkívül alacsony adherencia (gyógyszeralkal mazási együttmûködés) növelése. Határozottan ki kell mondanunk, hogy a tervezett elvonásnak megfelelő tartalék már nincs a rendszerben. Ez túlmutat a vállalkozások kárán, az ellátás biztonságát szélsőségesen veszélyeztetné. A szektorból való további és tartós tőkekivonás többek között készletszint csökkentéshez vezet. Nemkívánatos következményei pedig a szol gálati idő szûkítése, magasabb ellátási szintek fokozott igénybevétele, és a gyártók belföldi szállításainak megfontolásai területén egyaránt jelentkezhetnek. Jelenleg az egy főre jutó magyar gyógyszer-, és gyógyászati segédeszköz közkiadások összege az OECD országok és az Unió átlaga alatt van, a gyógyszerkassza 1/7-ét kitevő extra befizetések levonása után pedig a régiós átlag alatt helyezkedik el. Egy átlagos ma gyar polgár gyógyszereire jutó nettó TB támogatás alacsonyabb, mint a Szlovák, Szlovén vagy Cseh adat. A Széll Kálmán Terv végrehajtását célzó konstruktív együttmûködési készségünket megerősítjük. Fenntartjuk korábbi véleményünket, hogy a kormánynak tisztában kell lennie azzal, hogy gazdasági fejlődés nélkül az államadósságot sem lehet csökkente ni, márpedig a gazdasági növekedésben érdemi szerepet vállalnak a magyarországi gyógyszergyártók kutatás-fejlesztési tevékenységükkel, beruházásaikkal, foglalkoztatásaikkal, valamint azt, hogy a sta bilizációt követően meg kell teremteni pótlólagos források bevonásának lehetőségét a gyógyszerellátás biztonságának fokozására, a gyógyszerészi gondozás támogatására. Budapest, március 25. Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Generikus Gyógyszergyártók Szövetsége 2 Gyógyszertár X. évf. 6. szám Gyógyszertár X. évf. 6. szám 3

3 Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Interjú Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló volt elég ideje hozzá. Idén februárban konzultációkat kezdeményeztem meghatározó gyógyszerpiaci szereplôkkel, a már kitapint ható gazdasági környezetbeli változások következményeinek elemzésére. Egyértelmû volt, hogy a gazdasági kormányzat a gyógyszerpiaci vertikum bármelyik elemének gazdasági feltételrendszerét szûkíti, az a többieket is érinteni fogja. Itt volt az ideje a közös gondolkodásnak, a korábbinál szélesebb szakmai érdekérvényesítô gyakorlat felépítésének. Elôször a gyógyszerészi szervezeteket kerestem fel (MGYT, MGYK) írásban, szóban, majd a gyártókat (MAGYOSZ, Innovatív és Generikus szövetségek), és a meghatáro - zó nagykereskedôket (HPH, Phoenix, TEVA). Mindegyikük hitet tett a közös gondolkodás és érdekegyeztetés mellett. Amikor március elsején Matolcsy miniszter úr az AmCham ülésén bemutatta a Széll Kálmán Tervet, mi már egységben dolgoztunk a Magyar Gyógy - sze résztudományi Társasággal, a Magyarországi Gyógyszer gyár - tók Szövetségével, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületével, a Generikus Gyártók Szövetségével, s az idôközben meghívott Há - lózati Gyógyszertárak Szövetségével. A konzultációknak a folyamatot kezdeményezô MOSZ adott otthont. Kétheti rendszerességgel szervezett megbeszéléseken, számos szakértô segítsége mellett a közösítettük a kormányzat részérôl nagyon visszafogott információkat, miközben a legapróbb részletekig megismertük egymás mû - ködését, gondjait, problémáit. Ezek között a szereplôk között azért markáns érdekellentétek is vannak. nem zavarta ez a tény a megbeszéléseket? Valóban így van. Mégis az a határozott tapasztalatom, hogy a gyógyszerellátás kiegyensúlyozott mûködtetését az egyeztetéseken résztvevô mindegyik szereplô felelôsségének érzi. Valóban, ha a felek szakmai együttmûködése terén nem is, vagy minimálisan, de az üzleti kapcsolatok között azért vannak határozott érdek - különbözôségek. Nagy megnyugvással láttam viszont, hogy kellô intelligenciával felül lehet emelkedni az üzleti érdekeken a szakmai produkció javára. Sôt, van olyan pozíció, ahol még a tisztán üzleti harmónia is megteremthetô. Hiszen a gyártó a piacra termel, a nagykereskedô a hozzáférés megteremtése, a terméksebesség ér - dekében fejleszti a logisztikát. Mindezt annak érdekében, hogy a beteg a gyógyszertárban szakszerû és biztonságos környezetben adja ki a beteg számára a medicinát. Mindenkinek érdeke a másik biztonsága, mert ha a lánc megszakad, vége az üzletnek is. Ha a gyártó készítménye nem kell itthon, akkor külföld felé kell fordulnia. Ha a nagykereskedô számláját nem fizeti a gyógyszertár, akkor elôször visszaépít, majd bedôl. Ha a gyógyszertár nem biztosítja a kiegyensúlyozott, szakszerû ellátást, elhagyják a betegek és tönkremegy. Úgy gondolom, hogy ez elég zárt kör. A konzultációk során az egyik gyártó például kijelentette, hogy ôt csak az érdekli, hogy termékei a gyógyszertárak polcain legyenek. Mindenre képes ennek érdekében. Ami a sokat vitatott Hálózati Gyógyszertárak Szövetségével való konzultációt létjogosultságát érinti, az pedig a következô. Nyilvánvalóan alapkérdésekben nem értünk egyet, ilyen például a gyógyszerészi többségi tulajdonra való törekvés. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést, miután törvényben deklarált, a jogi környezet fogja rendezni. Nem vitatható viszont, hogy náluk is gyógyszerészek dolgoznak, akik ugyanolyan feltételek mellett kell, hogy szolgálják az egészségügyet, a beteget, ahogyan mi tesszük. Nincs okunk ezt másképpen feltételezni. A gyógyszertár-mûködtetés stabil feltételrendszere megteremtésében bizonyosan vannak olyan kérdések, amelyeket hasonlóan látunk. Nem hiszem, hogy ér - zelmi síkokat kellene keresnünk egy szakmai/gazdasági együttmûködés során. A nagykereskedôkkel is folyamatos oppozícióban vagyunk az árrés-megosztás kérdésében, mégis mindkettônknek fontos a másik stabilitása. Hogyan summázható a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fó rum munkájának eredménye Legalább három területen egyértelmû az eredmény. Eddig hét alkalommal tanácskoztunk. A megbeszélések nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben folytak, sokszor szakértôkkel bôvítve. Mindegyik során alakítottunk ki közösségi álláspontokat, kulcsüzeneteket, amelyeket a magunk számára emlékeztetôben rögzítettünk és vállaltuk azok képviseletét. A döntéshozatal számára félreérthetetlenné tettük, hogy szót értünk egymással, együtt képviseljük a gyógyszerpiaci érdekeket. Ezt közös nyilatkozatban meg is jelenítettük. A beszélgetések oldott légköre lehetôséget adott arra, hogy megismerjük egymás mûködésének belsô mechanizmusát, problémáit. Megismerjük a célkitûzéseket, a lehetôségeket és a korlátokat. Befejezték a munkát? Úgy gondolom, hogy hosszabb távra szerzôdtünk mindnyájan. A program, amelyet a szakmailag indokolt és gazdaságilag megengedhetô feladatok teljesítése számunkra meghatároz, legalább 2014-ig látszik. Hiszen a Semmelweis Terv és annak aktuális má - jusi módosítása, több éves szakmai koncepciót tartalmaz, a Széll Kálmán Terv ennek gazdasági feltételrendszerét 2014-ig körvonalazza. A múlt heti ülésünkön operatív tervet fogalmaztunk meg a július 1-jén bevezetésre kerülô intézkedések folyamatos monitorozására, a idôszakban tervezett változások formálására. Közösen kell törekednünk az optimalizálásra. Mondhatnám úgyis, hogy a fából vaskarika elôállítására szerzôdtünk. Úgy kell a gyógyszerellátást fenntartanunk és fejlesztenünk, hogy szûkülô gazdasági mozgástérben hozzunk létre a társadalom számára ma - gasabb egészségnyereséget, ami megteremti számunkra a gazdasági fellendülést, majd reményeink szerint pótlólag forrásokat biztosít számunkra a gyógyszertár-mûködtetéshez. Sok erôt és sikert kívánunk ehhez a kitartást igénylô feladathoz! (I. L.) Beszámoló a MOSZ Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria Konferenciájáról I. rész A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége immár ötödik alkalommal, ezúttal Geri át - ria témakörben hirdette meg akkreditált, kötelezô szintentartó tanfolyamát, amelyen több mint másfélszáz gyógyszerész regisztrált. A téma aktualitását az adta, hogy a közvetlen lakossági gyógyszerellátást igénybe vevôk legnagyobb részben az idôskorúak, akik általában egyszerre több kórképben, több gyógyszert alkalmaznak. Mind egészség-nyereség, mint gazdasági oldalról egyaránt kiemelten fontos tehát a korosztály gyógyszeres terápiájának menedzselése, az adherencia növelése a farmakovigilanciai szempontok figyelembevétele. A Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság részérôl Dr. Boga Bálint A geriátria, mint önálló orvosi diszciplína c. elôadása nyitotta meg a teltházas programot. A gerontológia az idôsödés folyamatának, az öregségnek, mint állapotnak (belsô, külsô) jelenségeit vizsgáló tudomány indította gondolatait az elô - adó. Jellemzôje, hogy holisztikus, természet- és társadalomtudomány, transzdiszciplináris, integráló és a legteljesebb humán, komparatív tudományterületrôl van szó. Részterületei az experimentális v. kísérleti gerontológia, ami a normális idôsödés biológiai jelenségeinek megfigyelés, követés, kísérlet útján történô vizsgálata, az orvosi gerontológia vagy geriátria, ami a betegségek és kezelésük idôskori sajátosságaival foglalkozik és a szociális gerontológia, ami az idôs egyén vagy csoport szociális helyzetében bekövetkezô változások vizsgálata. Boga tanár úr irodalmi hivatkozásokkal illusztrálva bemutatta a 65 éves kor feletti lakosság összetételében kialakult és várható évszázados tendenciát, amely jelenség számos feladatot ró az egészségügyi ellátó rendszerre. A demográfiai okokra hivatkozva a 20. század tudományaként jegyzik a szakterületet. Az orvosi diszciplínák horizontális tagozódásának ismertetését követôen megfogalmazta a gerátria, mint önálló diszciplína szakterületeit. Ezek egyes elemei az idôs szervezet megváltozott morfológiai, élettani tulajdonságai és reakciói, az involúció mint kvázi-patológiás folyamat, az involúció és patológia elkülönítése, vagy más betegség-spektrum jelenléte. Ugyanúgy külön vizsgálandó a multimorbiditás és a betegségek interakciói, az atipikus kórlefolyás, a betegség-hatások globális, mindennapi funkciókra vonatkozó megközelítése, egyes geriátriai szindrómák (pl. idôskori elesettség), a mentalitás és a gondolkodásmód jelentôsége. A geriátria olyan orvosi specialitás, mely az idôs paciensek fizikai, mentális, funkcionális és szociális állapotaival foglalkozik az akut ellátás, a krónikus megbetegedés, a rehabilitáció, a prevenció, a szociális és életvégi helyzetek során. Ez a be - tegcsoport nagyfokú el esettségtôl és többszörös aktív kóros folyamattól szenved, amely holisztikus megközelítést igényel fejtette ki az elôadó. A betegségek eltérô formában jelentkezhetnek, gyakran nehéz diagnosztizálni, a kezelésre gyakran késik a válasz és gyakran szociális támogatás szükséges. A geriátria ezért meghaladja a szervközpontú medicinát. Multidiszciplináris team által többlet-terápiát nyújt, amelynek fô célja az idôs személy funkcionális állapotának optimalizálása, valamint az életminôség javítása és az autonómia segítése. A geriátria nem speciálisan korhoz kötött kórállapotokkal, de az idôs paciensek tipikus morbiditásával foglalkozik. A legtöbb paciens 65 évnél idôsebb, de a problémák, amelyekkel a geriátria leginkább foglalkozik, a 80 év feletti korosztályban válnak általánossá. 4 Gyógyszertár X. évf. 6. szám Gyógyszertár X. évf. 6. szám 5

4 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló A gyógyszervizsgálatok és a gyógyszeralkalmazás geriátriai megközelítése kapcsán kifejtette, hogy nem a kalendáriumi kor, hanem a funkcionális állapot alapján kell dönteni. El kell végezni az általános vizsgálaton felül az Átfogó Geriátriai Vizsgálatot (CGA), amelynek lényeges elemei a komorbiditás, a tápláltság, a szocio-ökonomiai helyzet, a polifarmácia, a pszichés-mentális állapot és a geriátriai szindrómák alapos tanulmányozása. A szakterület orvosszakmai elméleti bevezetését követôen konkrét terápiás terület ismertetésére került sor. Dr. Tósaki Árpád a DE OEC Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszéke professzora az antibiotikus terápia egyes kérdéseibe avatta be a hallgatóságot. A baktériumok szerkezeti felépítését követôen ismertette a mikróbákra ható szerek fô csoportjait. Így bemutatta a baktériumok sejtfalszintézisre, riboszómáira (aminoglukozidok, makrolidok, chloramphenicol, tetraciclinek) ható szerek, a folsav antagonisták és egyéb antibakteriális készítmények, a mycobaktériumok elleni szerek csoportját, kitért a gomba-, a vírus ellenes készítmények mellett a féregfertôzések kezelésére egyaránt. Az elsô csoport, a baktériumok sejtfalszintézisére ható szerek részletes ismertetése során a Penicillinek ke - rültek terítékre. A penicillinek a sejtfallal rendelkezô baktériumok sejtfalának felépítését gátolják úgy, hogy a baktérium sejtfalában lévô peptidoglikán váz felépítését akadályozzák. Sejtfal felépítés hiányában a baktérium ozmotikus úton elpusztul, mert a sejtplazma átjut a sejtfalon kívüli térbe. A penicillinek a sejtfalszintézis gátlását a szerkezetükben lévô β-laktám gyûrû segítségével érik el. A penicillint, amelyet a Penicillium notatum (penészgomba) termel, 1928-ban Alexander Fleming fedezte fel. A penicillin sav érzékeny, orálisan adagolva hatástalan. Az alapváz kémiai módosítása orálisan adagolható penicillinszármazékokhoz vezetett. Szájon keresztül alkalmazható, bár a biológiai felhasználható ságuk 50% körüli. A készítmények közül leggyakrabban alkalmazott a penicillin V, a penamecillin, az oxacillin és az ampicillin. Az amoxicillin jól felszívódik, kevéssé irritálja a bél flórát. A penicillineket magas egységekben, iv. infúzió formájában is alkalmazzák. A KIR-be nem jutnak be a vér-agy gáton keresztül, csak akkor, ha gyulladás jelentkezik és a membránok átjárhatóvá vállnak. Átjutnak viszont a placentán és az anyatejjel is kiválasztódnak. A penicillin fô kiválasztó szerve a vese. A molekula 70%-a változatlan formában, 30%-a pe dig penicilloilsavként távozik a vizelettel. A penicillinek nem hatnak a lassan szaporodó és a sejtfallal nem rendelkezô (L formák) kórokozókra. A Gram(-) baktériumok sejtfalának peptidoglikánját speciális fehérjeréteg védi, ezért a Gram(-) baktériumokra a penicillinek nem hatnak. A baktériumok je - lentôs része (mint egy védekezô mechanizmus) penicillinázt (laktamáz) termel, amely a β-laktám tí pusú antibioticumok laktám (laktamát) gyûrûjének széthasításával megszünteti a penicillinek baktériumokkal szembeni aktivitást. Tehát a β-laktám gyûrû egy alapvetô eleme a baktériumölô sajátosságnak s annak felnyílása a β-laktám típusú antibioticumok hatástalanságához vezet (rezisztencia). Leggyakoribb terápiás alkalmazásuk a légúti fertôzések kezelése, a tonsilitis, a pharyngitis, az otitis és pneumonia, a Streptococcus pyogenes, a Haemophilus influensae, és a Streptococcus pneumoniae fertôzésekben javallt. Húgyúti és nemi fertôzések (syphilis) során is gyakran választott szerek. Meningitisben és sepsisben penicillin, ampicillin és aminoglikozidok kombinációja ajánlott, míg a laktamázképzô Gram(+) és penicillinrezisztens fertôzésekben, valamint a Gram(-) baktériumok okozta megbetegedésekbenben az amoxicillin, vagy a cefalosporin alkalmazandó. A penicillinterápia veszélyeivel összefüggésben az elôadó felhívta a figyelmet az allergia, mint gyakran jelentkezô mellékhatás lehetôségeire. Ezek jellemzô tünetei az anaphylaxiás reakciók, bôrkiütés, eosinophilia (eosinophil granulociták számának emelkedése a vérben), magas láz, interstitialis nephritis, Stevens-Johnson syndroma (erythema exudativum multiform súlyos formája). Hôemelkedés kíséri. A forgalomban lévô penicillinkészítmények és kombinációk bemutatásával, és konkrét kórlefolyások során való alkalmazásuk ismertetésével zárta gondolatait Tósaki professzor. az anyagiak, emberi kapcsolatok, a fizikai és szellemi teljesítmény, az autonó - mia, az önértékelés terén), lebecsülés a környezet részérôl, izoláció, a betegségek sokasodása, idôsotthonba kényszerülés, kérdéseit. Elôadása második részében az idôs korban alkalmazott gyógyszeres terápia kérdéseivel foglalkozott Juhász adjunktus úr. Leszögezte, hogy általánosságban csökken a homeostasis rezervje, az ellenregulációs mechanizmusok gyengülnek. A receptorok (pl. béta-receptorok) száma és kötôképessége általában csökken, az opiát és benzodiazepin receptoroké növekszik. A víz- és elektrolitháztartás instabillá válik, a szomjúságérzet csökken, a vérnyomás orthostaticus szabályozása lassúbb és/vagy elégtelen, a belek motilitása csökken (tranzit idô növekszik). Az egyensúly megtartásának idegi szabályozása romlik, csökken az éberség, a figyelem, a koncentrálóképesség, a szellemi mûködések lassúbbá válnak. Ezzel egyidejûleg az idôs agy érzékenyebbé válik a mûködését befolyásoló szerekkel szemben, mellékhatásokra és paradox ha - tásokra gyakrabban kell számítani. A gyógyszeradagok csökkentésének mér - tékéhez nincs általában alkalmazható képlet, mint ahogy az egyén öregedésének mértéke sem számszerûsíthetô. A gyógyszerek adagjai egyes ajánlá - sok szerint a nem neuro és nephrotoxicus antibiotikumok kivételével 75 év felett 10%-kal, 85 év felett 20%-kal csökkentendô. A legtöbb gyógyszer a GI-traktusban szívódik fel, melynek vérkeringése idôs korban csökken. A gyógyszerek hasznosulása változatlan, esetleg mérsékelten nô, megoszlásuk viszont, mi - után a kor elôrehaladtával a test izomállománya és víztartalma csökken, a szervezetben jelentôsen megváltozik. A gyógyszerek döntô többsége 90-99%-ban plazmaproteinekhez, elsôsorban albuminhoz, mint szállítófehérjéhez kötôdik. Idôs - korban a plazma albuminszintje, így a gyógyszermegkötôképessége is jelentôsen csökken, a gyógyszerek nagyobb há - nyada marad szabad formában. Vetélkedés is kialakulhat az albuminhoz való kötôdésért, ennek megfelleôen idôs korban az interakciók veszélye is megnô. Egyes idôs korban gyakoribb betegségek szív- és veseelégtelenség, rheumatoid arthritis, májcirrhosis és néhány daganatos betegség tovább csökkenti a szérum albuminszintjét. Ezzel is összefüggésben a narkotikumok, a kumarin, furosemid, diazepam, phenytoin, valproesav, propranolol, szalicilsav, naproxen és indometacin kezdô dózisának csökkentése idôs korban feltétlenül indokolt. A máj- és vesefunkció életkorral járó csökkenése, illetve az idôs korban gyakran elôforduló pangásos szívelégtelenség következében több gyógyszer felezési ideje megnô. A vesék mûködô képessége az öregedés során jelentôsen beszûkül. Minél többféle gyógyszert és minél többféleképpen kell szednie a betegnek azzal párhuzamosan, csökken a compliance. Mindez az idôsek esetén az életkorral hatványozottan érvényesül. Nem - zetközi tapasztalatok alapján legalább 15 perc kell ahhoz, hogy egy idôs embernek egyetlen újonnan beállított gyógyszer adagolás módját megnyugtatóan elmagyarázzuk! Egyesült Államok-beli statisztikák szerint a gyógyszerek több mint negyedét a 65 év felettiek al - kalmazzák. Egy idôs beteg átlagosan 4 különbözô gyógyszert szed. Ennek hátterében a krónikus betegségek idôskori halmozódásán, és a megváltozott farmakokinetikán, farmakodinámián túl a gyógyszerek nem elôírás szerinti szedése áll. A év közötti korosztály kö rében átlagosan 4.6 krónikus probléma fordul elô, 75 év felett ez az érték 5.8. Elôadása záró részében Juhász dr. az idôsek táplálkozása, folyadék és elektrolit-háztartás zavarai, szexualitás magatartása mellett egyes betegségek idôs- és aggkori jellemzôit taglalta. Dr. Juhász Béla a DE OEC Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék ad - junktusa a geriatria új gyógyszerészi vonatkozásairól tartott igen szemléletes és jól felépített prezentációt az érdeklôdô hallgatóságnak. Az öregedés progresszív, univerzális és irreverzibilis folyamatok összessége, mely érinti a molekulákat, a sejteket, ill. az egész szervezetet, és halállal végzôdik. Az idôs kor betegségeit meg kell különböztetni magától az öregedéstôl, bár az öregedés olyan változásokat idéz elô, melyek növelik az idôs korban elôforduló betegségek valószínûségét indította gondolatait az elôadó. Néhány idôs kor ra jellemzô változásra hívta fel a figyelmet, így a hallás- és ízérzés-romlás, a thymus kisebbedés, a különbö zô antitestek számbeli változása, az ízületi gyulladás, a csökkenô fogszám, az inzulinrezisztencia, a csökkenô fogékonyság különbözô növekedési faktorok és hormonok iránt, a testsúlycsökkenés, a test zsírtartalmának nö - vekedése, az izomerô csökkenés, az alvásigény csökkenés és a presbyopia eseteire. Az idôskori pszichés változások kapcsán az elôadó kitért a személyiségvonások akcentuálódására, a leggyakrabban érintett pszichés mûködések, mint memória, ítélôképesség, intellektuális képesség, hangulati élet és a tájékozódás kérdéseire egyaránt. Elemezte a kedvezôtlen környezeti hatások között a nyugdíjazás, a veszteségek (a presztízs, A tudományos program folytatásaként Prof. Dr. Kiss István, a Semmelweis Egyetem II. sz. Bel - gyó gyászati Klinika Geriátriai Tanszéki Csoportjának vezetôje az idôskori Kardio-renalis betegségekrôl tartotta meg prezentációját. Kiss professzortól, mint a szakterület autentikus képviselôjétôl hiszen a Dél-budai Nephrologiai Központ is az Ô vezetése alatt áll a konkrét kórlefolyáson kívül szá mos, az idôskor betegségeivel és azok kezelésével összefüggô információt kapott a hallgatóság. A világ 6,8 milliárd lakosa közül több mint 600 millió 60 évnél idôsebb, s számuk az elôrejelzések szerint 2050-re kétmilliárdra nô. A normál idôsödési folyamat jellegzetessége, hogy az egyedileg programszerûen zajló sejt, szövet, szerv, szervrendszer szintû idôbeni változások a mûködési kapacitásokat csupán beszûkítik, de mindenkori homeosztázisuk egyensúlya megmarad. Minden olyan változás, mely a ho meo - sztázist károsítja, egyensúlyát felborítja kóros folyamatként hat. Ezek korai felismerése meghatározza be - folyásolásuk lehetôségeit. Az idôsödés legnagyobb kihívása éppen az egyedi normál változások és a velük kapcsolódó kóros folyamatok kombinációinak szakszerû felismerése, szükség szerinti ellátása. 6 Gyógyszertár X. évf. 6. szám Gyógyszertár X. évf. 6. szám 7

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell................... 2 Év Gyógyszerésze pályázat...................................... 5 Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom MOSZ elnöki beszámoló.......................................... 2 MOSZ választások 2011......................................... 3 Aktuális A MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciája Záródokumentuma..................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12 Tartalom Aktuális Tudósítás a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa rendezvényeirôl........................ MOSZinfo 2 A GYOK 2008 Záródokumentum................... Dr. Mikola Bálint 8 Elôterjesztés a Pharm.

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Minek nevezzelek?! Nem írom azt, hogy paradigmaváltás van, mivel az már olyan gyakori az utóbbi idôben, hogy pont a fogalom lényege vált hiteltelenné. Nem írom azt sem, hogy koncepcióváltás, mivel ez valami

Részletesebben

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 Gyógyszertár XIII. évf. 11-12. szám 201. november-december Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 201-ről PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet

Részletesebben

Gyógyszertár. Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról. Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10.

Gyógyszertár. Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról. Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10. XIII. évf. 3. szám 2014. április Pharma Praxis Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10 Aktuális Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról Elnöki beszámoló a MOSZ

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Döntés a moratóriumról............................... MOSZinfo 2 Magángyógyszerészek: Köszönjük............ Dr. doc. Simon Kis Gábor 5 Aktuális Beszámoló a Gyógyszeres Terápia Menedzsment IV.

Részletesebben

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly...

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly... Tartalom A 2007.év mérlege Miért keserû a pilula? A hazai gyógyszeripar aktuális problémái Bogsch Erik MGYE elnök.......... 2 A gyógyszer-gazdaságossági törvény hatása a gyógyszer-nagykereskedelemre Szabó

Részletesebben

Jaj de unom a politikát... Gyógyszertár szerk. 2. Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Horváth Csaba és Pintér László 29

Jaj de unom a politikát... Gyógyszertár szerk. 2. Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Horváth Csaba és Pintér László 29 Tartalom Jaj de unom a politikát..................... Gyógyszertár szerk. 2 Tanulmány A nagy tö-történet.........................dr. doc. Simon Kis Gábor 4 Marketing akciók, vagy tisztességtelen verseny?..........

Részletesebben

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014.

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014. Gyógyszertár XIII. évf. 9. szám 2014. szeptember RENDEZVÉNY A 2014. évi Gyógyszerészek Országos Kongresszusa programja PHARMA PRAXIS Mindig magasabbra A gyógyszerészi gondozás pilot programjának indulásáról

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról

Gondolkodó a párhuzamokról Gondolkodó a párhuzamokról II. rész I. Veszélyben a harmónia. A változás többek között az emberiség számának gyarapodása, a természeti terhelések hihetetlen mérvû fokozódása, a dinamikus technikai és az

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr.

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr. Ismét eltelt egy esztendô. Megpróbáltattunk, és nem találtattunk könnyûnek. Terhünk számtalan volt, de felemelt fejjel és eltökélten álltuk a viharokat. Az Ádvent, a várakozás áttekintésre ösztönöz, az

Részletesebben

A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel. Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25.

A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel. Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25. Tartalom Aktuális Quo vadis magyar gyógyszertárak........ Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla 2 Változó csôdeljárások............................. Dr. Borsy János 4 Változások az adózás rendjében......................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 5. szám 2005. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 5. szám 2005. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 5. szám 2005. május Sintek International www.sintek.se GYÓGYSZERTÁRI RAKTÁROZÁS FELSÔFOKON ERGONOMIKUS GAZDASÁGOS ESZTÉTIKUS RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁSÉRT

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Tanulmány Kardiometabolikus gyógyszerészi gondozói programjaink II. rész........................................ 2 Célkeresztben az adherencia II. rész............................... 8 Aktuális

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész Gondolkodó a párhuzamokról III. rész I. Korábbi fejtegetéseimben kitértem a közösségi szervezôdések, az egyéni, társadalmi és csoportérdekek harmonizációjának fontosságára. Elemeztem a felelôsségvállalás

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról I. rész

Gondolkodó a párhuzamokról I. rész Gondolkodó a párhuzamokról I. rész I. Az ember, mint biológiai lény, optimális életvitelre csak közösségi környezetben alkalmas. A személyiség felépítésének és kiteljesítésének ez az egyik meghatározó

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja MOTESZ Tartalom Interjú Vizi E. Szilveszterrel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével (Mátay Anna)...............................................2

Részletesebben

Gyógyszertár. Előkészületben a XXV. GYOK. (4-6. oldal) MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 6. szám 2015.

Gyógyszertár. Előkészületben a XXV. GYOK. (4-6. oldal) MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 6. szám 2015. Gyógyszertár XIV. évf. 6. szám 2015. június Előkészületben a XXV. GYOK (4-6. oldal) NAPRAKÉSZ Előkészületben a XXV. GYOK Interjú dr. Mikola Bálinttal, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnökével

Részletesebben

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS Gyógyszertár XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet Beszámoló a Gyógyszerészek Országos Kongresszusáról

Részletesebben

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa A feladat adott Szokatlan érzés a Gyógyszertárba vezércikket írni úgy, hogy a számítógép klaviatúrája fölé nem a MOSZ egyik vezetôjeként, hanem a kamara tisztségviselôjeként hajol e sorok írója. Szokatlan

Részletesebben

Szűrőprogramok 2010/4. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Szűrőprogramok 2010/4. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2010/4 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Ki vizsgál? Szűrőprogramok A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató lapja FORMOLINE L112 Az élet célja semmi más Fogyjon

Részletesebben