Programtervező informatikus BSc nappali tagozat tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Programtervező informatikus BSc nappali tagozat tanterve"

Átírás

1 Programtervező informatikus BSc nappali tagozat tanterve Elfogadta a MI ari Tanácsa a március 20-i ülésén Érvényes A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan a 2012/2013-as tanév I. félévétől kezdődően azonnali hatállyal. Dr. Hartung Ferenc szakvezető Piglerné dr. Lakner Rozália dékán

2 PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIUS BSc SZA Szakvezető: Dr. Hartung Ferenc egyetemi docens, E épület 18-as szoba, tel.: 88/ A Tanácsadó Bizottság tagjai: A programtervező informatikus BSc szak Szakterületi Bizottsága Végzettségi szint/level of Study: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) Szakképzettség/Qualification: programtervező informatikus Software Information Technologist A képzés formája/form of Study: nappali tagozatos alapképzés full-time A képzés célja/aim of Study: A képzés célja olyan programtervező informatikusok képzése, akik képesek szoftver orientált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. The aim of study is to train computer program designers who are able to develop, install, maintain and operate software oriented IT tools and systems, and who are able to work individually or in teams. They are also provided with appropriate basic theoretical knowledge to continue their studies at MSc level. Választható szakirány/specialization: nincs szakirány / tanári szakirány no specialization / teaching specialization A képzés szerkezete, tartalma/structure of Study: A képzési idő/duration of Study: 6 szemeszter/semesters A megszerzendő kreditek száma/number of credits to be achived: 180 kreditpont/credits (tanári szakirányon 181 kreditpont / 181 credits on teaching specialization) A képzés főbb területei, ezek aránya/main Topics of Study: természettudományi ismeretek számítástudományi ismeretek szakmai törzsanyag szoftvertechnológia modul rendszertechnológia modul információs rendszerek modul gazdasági ismeretek modul szakirány kötelező és választható tárgyai szabadon választható ismeretek szakdolgozat idegen nyelv: 3+1 félév angol nyelv testlés: 4 félév natural sciences and economics 30 kreditpont 20 kreditpont 100 kreditpont 28 kreditpont 11 kreditpont 8 kreditpont 4 kreditpont 49 kreditpont 10 kreditpont 20 kreditpont kreditértéke nincs kreditértéke nincs 30 credits

3 computer science core courses software technology module systems technology module information systems module economics specialization optional courses Thesis English Language: 4 semesters Physical Education: 4 semesters 20 credits 100 credits 28 credits 11 credits 8 credits 4 credits 49 credits 10 credits 20 credits no credit no credit természettudományi ismeretek: matematikai analízis, lineáris algebra, diszkrét matematika, operációkutatás, valószínűségszámítás és matematikai statisztika, numerikus matematika, matematikai programcsomagok számítástudományi ismeretek: bevezetés a számítástechnikába, az informatika logikai és algebrai alapjai, a digitális számítás elmélete, adatstruktúrák és algoritmusok, számításelmélet, mesterséges intelligencia szoftvertechnológia modul: programozás alapjai, programozás I.-II., web programozás, szoftvertechnológia, programozási technikák és modellezés, JAVA programozás rendszertechnológia modul: operációs rendszerek, számítógép-hálózatok I., számítógépes perifériák, számítógép-architektúrák információs rendszerek modul: adatbáziskezelő rendszerek elmélete, adatbáziskezelés gazdasági ismeretek modul: közgazdaságtan Tanulmányi és vizsgakövetelmények/educational and Exam Requirements: A szakdolgozat és követelménye/thesis: (20 kreditpont) Olyan programozási, programtervezési, programozáselméleti feladat, amely a megelőző tanulmányokra támaszkodva, a feladat megoldásához tartozó szakirodalom tanulmányozásával, témavezető segítségével két félév alatt elvégezhető. A szakdolgozattal a jelöltnek igazolnia kell, hogy képes a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a kijelölt feladat szakszerű megoldására, jól tájékozott a szakterület irodalmában, annak fogalmait szabatosan használja. The thesis should be the elaboration of a project related to design and development of computer programs, or the theory of computer science and, which has to be accomplished under the guidance of a supervisor within two semesters. In the thesis students prove that they are able to process a given topic of the relevant professional literature, understand and use the notions of the assigned subject, and capable of making applications in computer science. A Szakdolgozat laboratórium tárgy (0 kreditpont) és a Szakdolgozat teljesítésének rendjét a kar honlapján elérhető ügymenet tartalmazza. A szakdolgozathoz nincs tárgy hozzárendelve, a 20 kreditpontot a hallgató a szakdolgozat védése után kapja meg. A záróvizsga és az oklevél/final Exam: Az abszolutórium kiadásának feltételei /Requirements for the pre-degree certificate: 1) 160 kreditpont megszerzése (a szakdolgozat nélkül); 2) a tantervben előírt kötelező tárgyak teljesítése; 3) angol nyelvi záróvizsga (vagy angol nyelvből legalább középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga) teljesítése; 4) 4 félév testlés teljesítése. 5) legalább 6 hét intézményen kívüli szakmai gyakorlat teljesítése,

4 1) completing at least 160 credits (without the thesis); 2) completing all compulsory courses; 3) completed Final Exam in English Language (or certifying the fulfillment of a state recognized examination at least at medium level (type B2) or an equivalent one from a foreign language); 4) completing 4 semesters of Physical Education. 5) completing a practical training outside the University of length at least 6 weeks; A záróvizsgára bocsátás feltételei/requirements for taking the final exam: 1) abszolutórium; 2) elfogadott szakdolgozat. 1) pre-degree vertificate; 2) accepted thesis. A záróvizsga részei/parts of the Final Exam: 1) a szakdolgozat megvédése, 2) szóbeli vizsga három záróvizsga tárgyból: matematika, számításelmélet, informatika. A záróvizsga tárgyak tematikáját vizsgabizottság állítja össze, és a záróvizsga előtt legalább 3 hónappal a jelöltek rendelkezésére bocsátja. 1) defending the thesis, 2) oral exams from three subjects: mathematics, theory of computation, informatics. A záróvizsga minősítésének kiszámítása/evaluation of the final exam: ZV1 + ZV2 + ZV3 ZM = 3 ZM ZV 1,ZV 2, ZV 3 a záróvizsga minősítése evaluation of the final exam záróvizsgán a tantárgyi vizsgákon kapott érdemjegy oral exam grades A záróvizsga eredménye elégtelen, ha a ZV 1, ZV 2, ZV 3 közül bármely jegy elégtelen. The result of the final exam is 1 (failed) if any of the components is 1. Az oklevél minősítésének kiszámítási módja/evaluation of the diploma: OM = SZD + 3ZM 4 OM ZM SZD az oklevél minősítése evaluation of the diploma a záróvizsga minősítése evaluation of the final exam a szakdolgozatra és védésére kapott érdemjegy thesis grade A záróvizsga eredménye elégtelen, ha az SZD és ZM közül bármely jegy elégtelen. The result of the diploma is 1 (failed) if any of the components is 1.

5 Az oklevél kiadásának feltétele/requirements for issuing the diploma: 1) A záróvizsga teljesítése. 2) legalább egy olyan idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése. 1) completing the final exam. 2) completing a state recognized examination at least at medium level (type B2) or an equivalent one from a foreign language. Szűrőszint: A 3. félév végére az egyetemi Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározott feltétel teljesítése. Az 5. félév végére legalább 75 kreditpont teljesítése A tanterv és jellegzetességei: A szak képzésében szigorlat nincs. A szak differenciált szakmai ismeretek tárgyait a tanterv végén megadott táblázat szerint kell felvenni. A lista minden évben bővülhet. A szabadon választható tárgyak teljesíthetők bármely tantárggyal, beleértve azon matematikai ill. informatikai tárgyakat is, amelyek a programtervező informatikus szak tantervében nem szerepelnek kötelező tárgyként. Javasolt tantárgyak: gazdasági és humán ismeretek, angol nyelvi tárgyak. Például: Neve Az európai integráció története History of the European Integration Az EU intézmény-rendszere és működése The Institutional System and its Functions of the EU Informatikai és távközlési jog Law of Information and Communication Technology Fejezetek a természettudományok történetéből Chapters from the history of exact sciences Az európai művészet története History of European Art Szemelvények a magyar és a világirodalom történetéből Excerpts from the Hungarian and word literature Zenetörténet History of Music Gondolkodó magyarok Reasoning Hungarians Szemelvények a matematika történetéből History of Mathematics VEMEU5312F VEMEU5312m VEMISA5312j VEMISA5312F VEMSA1212m VEMISA5312i VEMISA5312z VEMISA5312G VEMIMA5312t p 2 TT - 2 EU - 2 RSZ 75 kreditpont 2 IN 75 kreditpont 2 IN 75 kreditpont 2 IN 75 kreditpont 2 IN 75 kreditpont 2 IN 75 kreditpont 2 MA 75 kreditpont

6 Magyar utazók, földrajzi felfedezők öt világrészen Hungarian travellers, geographical explorers in 5 continents Marketing alapjai Fundamentals of Marketing arriertervezés és üzleti pszichológia Career Planning Menedzsment Management A pszichológia alapkérdései Basic Issues in Psychology Pedagógiai konfliktuselemzés Conflict Analysis Tanulási kultúra Pedagógiai antropológia Anthropology of Pedagogy Pedagógiai kommunikációs gyakorlat Pedagogic Communication seminar VEMIINB412U gy 2 IN 75 kreditpont VEGTGAB112m VEMI5112m VEMVE3312a VETPPB312b VETPPB322k VETPPB312t VETPPB312a VETPPB322p 3 GA - 2 PT - 2 VE MGA1114a PP PP PP - 2 PP - 2 PP - 4 félév testlési tárgy teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele. Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges olyan idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos irodalma van. Az angol nyelvi záróvizsga teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele. Az angol nyelvi záróvizsgára legfeljebb 4 félév angol nyelvi kurzus készít fel térítésmentesen, de ezek teljesítése nem kötelező. További nyelvi órák csak térítési díj ellenében vehetők fel. Az angol nyelvi záróvizsga teljesítése kötelező, de kiváltható angol, legalább középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga teljesítésével. A nem tanári szakirányon előírt kötelező tárgyak és a differenciált szakmai ismeretek választható tárgyak listája alább megtalálható. A Tanári szakirányon 50 kreditpont értékben kell a második tanári szak előkészítéséhez előírt szakmai tárgyait felvenni (lásd az egyes szakok tantervénél). Ezen kívül 10 kreditpont értékben kell felvenni a pedagógiai képzéshez előírt 10 kreditpont értékű előkészítő tárgyakat (lásd a gazdasági és humán ismeretek fenti listájában a PP tárgyai). Ezzel a 10 kreditpontnyi tárggyal egyben a szabadon választható tárgyak elvárt 10 kreditpontja is teljesíthető.

7 A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIUS SZA TANTERVE Neve Matematikai analízis I. Mathematical Analysis I Az informatika logikai és algebrai alapjai Logical and Algebraic Foundation of Informatics Lineáris algebra Linear Algebra Bevezetés a számítástechnikába Introduction to Computer Technology Programozás alapjai Foundation of Programming Programozás I. Programming I Web programozás Web Programming özgazdaságtan Economics Angol nyelv I. English Language I Testlés Physical Education VEMIMAB146m VEMIMA1344i VEMMA1143v VEMVI2114i VEMISA1144a VEMSA2144b VETCO2222w VEMGA1114a VEMLE1120a 1. félév A A p 6 MA - 4 MA 3 MA 4 VIR 2 MA 4 G 0 0 Matematikai analízis II. Mathematical Analysis II Diszkrét matematika Discrete Mathematics Operációkutatás Operations Research Programozás II. Programming II Operációs rendszerek Operating Systems A digitális számítás elmélete Theory of Computation Számítógép-architektúrák Computer Architectures Számítógépes perifériák Computer Pheripheries Matematikai programcsomagok Mathematical Software Packages Angol nyelv II. English Language II Angol nyelvi kollokvium Testlés Physical Education VEMIMAB244m VETMA1243d VETMA1244o VEMISA2254b VEMSA3244o VEMISA3244d VEMINB113a VEMIN1252p VEMIMA4152p VEMLE1220a VEMLE12x0a 2. félév A p 4 MA VEMIMAB146m 3 MA VEMIMA1344i 4 MA VEMMA1143v VEMISA1144a VEMSA2144b VEMVI2114i VEMISA1144a VEMIMA1344i 3 VIR VEMVI2114i 2 VIR 2 MA VEMIMAB146m VEMMA1143v 0 VEMLE1120a 0-0

8 Numerikus matematika Numerical Mathematics Valószínűségszámítás és matematikai statisztika Probability Theory and Mathematical Statistics Adatstruktúrák és algoritmusok (angol nyelven) Data Structures and Algorithms Szoftvertechnológia Software Engineering Java programozás Java Programming Szabadon választható tárgyak Angol nyelv III. English Language III Angol nyelvi záróvizsga English Language Final Exam Testlés Physical Education VEMMA1144c VEMMA1344b VEMISA3144a VEMSA3114s VEMIIR2254j VEMLE2120a VEMLE22x0a 3. félév Óraszám kp MA A VEMIMAB244m VEMMA1143v 4 MA VEMIMAB146m VETMA1243d VEMSA2144b VEMLE12x0a VEMSA2144b 4 VIR VEMISA2254b 4 0 VEMLE1220a 0 0 Programozási technikák és modellezés Programming Techniques and Modelling Programozási technikák és modellezés gyakorlat Programming Techniques and Modelling practice Számításelmélet Computational Complexity Mesterséges intelligencia alapjai Artifical Intelligence Adatbáziskezelő rendszerek elmélete (angol ny.) Theory of Database Systems Számítógép-hálózatok I. Computer Networks I Szabadon választható tárgyak Angol nyelv IV. English Language IV Testlés Physical Education ódja VEMICO1313p VEMICO1333p VEMIMA2212s VEMISA3242m VEMISA3312a VEMIIR3312h VEMLE2220a 4. félév A p 3 VIR VEMISA2254b (VEMICO1333p) 3 VIR VEMISA2254b 2 MA VEMISA3244d 2 RSZ VEMIMA1344i 2 RSZ VEMISA3144a 2 VIR VEMSA2144b 2 0 VEMLE2120a 0

9 Adatbáziskezelés Database Management Adatbáziskezelés gyakorlat Database Management practice Szabadon választható tárgyak Szakdolgozat laborgyakorlat Thesis Laboratory ódja VEMICO3313a VEMICO3133a 5. félév p Tanszék 3 RSZ VEMISA3312A (VEMICO3133a) 3 RSZ VEMISA3312A 2 A 0 IN VEMISA3312A VEMICO1313p VEMIIR2254j 6. félév Óraszám kp A nem tanári szakirányt választók kötelező tárgyai orszerű programozási technikák Advanced Programming Techniques Programozási módszertan Methodology for Programming ódja VEMISA2354k VETCO3112m 3. félév p VEMISA2254b 2 VIR VEMISA2254b Fordítóprogramok Theory of Compilers Párhuzamos programozás Parallel Programming utatás-fejlesztés Research and Development differenciált szakmai ismeretek ódja VEMSA3144f VEMIR5144p MINB312f 4. félév k 12 p 4 VIR 2 VIR 4 VEMISA3244d VEMISA2354k VEMIIR2254j VEMINB113a 75 kreditpont

10 Számítógép hálózatok II. Computer Networks II Szoftverfejlesztés Software Development Informatikai biztonság Computer Security differenciált szakmai ismeretek ódja VEMIIR3354h VEMICO3354s VEMIIR3356b 5. félév p 4 VIR VEMIIR3312h 5 VIR VEMICO1313p 6 RSZ 7 VEMIIR3312h VEMSA3244o Web-alapú rendszerek fejlesztése Web-based Information Systems differenciált szakmai ismeretek ódja VEMIIR3354w 6. félév szabadon választható tárgyak 2 p 4 VIR 3 VEMIIR2254j VEMICO3133a

11 DIFFERENCIÁLT SZAMAI ISMERETE A.NET Framework és programozása C# nyelven.net Fremawork and C# Programming Adatbázis adminisztráció Oracle-n Database Administration in Oracle Adatbáziskezelés és rendszerfelügyelet MS SQL szerver Database Management MS SQL Server Alkalmazásfejlesztés ORACLE környezetben Application Development with Oracle CISCO I. CISCO I CISCO II. CISCO II Delphi programozás Delphi Programming Funkcionális programnyelvek Functional Programming Languages Számítógépes grafika és design Computer Graphics and Design MS Access alkalmazások MS Access applications Informatikai rendszerek konfigurálása és üzemeltetése Configuration and Operation of Information Systems Statisztikai programcsomagok Statistical Software Packages Szakértő rendszerek Expert Systems Virtuális valóság és alkalmazásai Virtual Reality and Applications Web-alapú adatbáziskezelés PHP nyelven Web-based Database Management with PHP XML programozás XML Programming SAP vállalatirányítási rendszer alapjai Basics of the Integrated Business Software SAP SAP vállalatirányítási rendszer II. Programozási alapok Basics of the Integrated Business Software SAP II VETCO4132n VETCO5332a VETCO5322f VETCO5322o VEMICO5134c VEMICO5234c VETCO5322d VEMICO5332f VEMINB554g VEMICO3333a VEMIIR5354i VETMA5122s VEMSA5144s VEMN5244a VETCO5332w VETCO5322m VEMIVI5344i VEMIVI5354p p Tanszék 2 MA VEMICO1313p 2 MA VETCO5322o 2 RSZ VEMICO3113p 2 RSZ VEMICO3113p 4 IN (VEMIIR3312h) 4 IN VEMICO5134c 2 MA VEMISA2254b 2 MA VEMSA2144b 4 VIR VEMIMAB244m VEMISA2254b 3 RSZ VEMVI2114i 4 IN VEMIIR3356b 2 MA VEMMA1344b VEMISA3242m 4 VIR VEMSA3114s 2 MA VETCO2222w 2 MA VEMISA2254b VEMIIR3354w 4 VIR VEMISA3312a 4 VIR VEMIVI5344i

12 Nyílt forráskódú szoftverfejlesztés Open Source Software Development Linux rendszergazda ismeretek Linux System Administration Integrált vállalatirányítási rendszerek Enterprise Resource Programming (ERP) System A rendszerfejlesztés korszerű módszerei Advanced System Design Bevezetés a lágy számítás módszereibe Introduction into the methods of soft calculation Java programozás II. Java programming II Információs rendszerek minőségbiztosítása Quality Management of Information Systems VEMISA5334f VEMISA5334l VEMISA3354v VEMISA3344r VEMIMAB512L VEMIVIB554J VEMIR5144q VEMISA2254b VEMSA3244o VEMIIR3312h VEMICO3313a 2 VIR VEMISA2354k VEMSA3114s VEMIMA1344i VEMISA2254b 4 VIR VEMIIR2254j 4 VIR 75 kreditpont Modelltanterv féléve természet tud. ismeretek reditpontok a modelltanterv féléveiben nem tanári szakirányon számítás tudományi ismeretek szakmai törzsanyag kötelező nem tanári szakirány kötelező differenciált szakmai ismeretek szabadon választott szakdolg. összesen Összesen

13 BSc tanári szakirányokon az informatika második szak szakmai tárgyai Az informatika logikai és algebrai alapjai Logical and Algebraic Foundation of Informatics Bevezetés a számítástechnikába Introduction to Computer Technology Programozás alapjai Foundation of Programming Programozás I. Programming I Web programozás Web Programming VEMIMA1344i VEMVI2114i VEMISA1144a VEMSA2144b VETCO2222w 3. félév kp 4 MA 4 VIR 2 MA Diszkrét matematika Discrete Mathematics Programozás II. Programming II Operációs rendszerek Operating Systems A digitális számítás elmélete Theory of Computation VETMA1243d VEMISA2254b VEMSA3244o VEMISA3244d 4. félév kp 3 MA VEMIMA1344i VEMISA1144a, VEMSA2144b VEMIVI2114i VEMISA1144a VEMIMA1344i Adatstruktúrák és algoritmusok (angol nyelven) Data Structures and Algorithms MS Access alkalmazások MS Access applications differenciált szakmai válsztható tárgy VEMISA3144a VEMICO3333a 5. félév Óraszám kp VETMA1243d 3 MA VEMVI2114i 2 Számításelmélet Computational Complexity Mesterséges intelligencia alapjai Artifical Intelligence Adatbáziskezelő rendszerek elmélete (angol ny.) Theory of Database Systems Számítógép-hálózatok I. Computer Networks I ódja VEMIMA2212s VEMISA3242m VEMISA3312A VEMIIR3312h 6. félév kp 2 MA VEMISA3244d 2 RSZ VEMIMA1344i 2 RSZ VEMISA3144a 2 VIR VEMSA2144b

14 VÁLTOZÁSEZELÉS Módosítás sorszáma Határozatszám Hatálya/ Bevezetés módja Módosítás címe azonnali hatállyal a A Programozás II tárgy 1. 10/ (X. 18.) 2011/12-es tanév II. óraszámának módosítása félévétől ről -re. A Gondolkodó magyarok tárgy azonnali hatállyal a 2. 10/ (X. 18.) kódjának megváltoztatása 2011/12-es tanév II. VEMVI1212g-ről félévétől VEMISA5312G-re. A Magyar utazók, földrajzi azonnali hatállyal a 3. 10/ (X. 18.) felfedezők öt világrészen tárgy 2011/12-es tanév II. felvétele a javasolt félévétől humán/gazdasági tárgyak listájába. A Matematikai programcsomagok átkerül a nem tanári szakirány 4. kötelező tárgyaiból a természettudományi tárgyak listájába a 2. félévre A Szakdolgozat I. tárgy törlése, 5. helyette a Szakdolgozat laboratórium tárgy bevezetése. 6. A Szakdolgozat II. tárgy törlése / (III. 20.) azonnali hatállyal a 2012/13-as tanév I. félévétől A Web-alapú rendszerek fejlesztése a kötelező tárgyak blokkjából átkerül a nem tanári szakirány kötelező tárgyai blokkjába. Az Információs rendszerek minőségbiztosítása átkerül a differenciált szakmai tárgyak listájába, az előfeltétele módosul. 9. Az Informatikai biztonság tárgy követelménye -re módosul. 10. A Cisco I. tárgy előfeltételének módosítása / (III. 20.) azonnali hatállyal a 2012/13-as tanév I. félévétől a tanulmányaikat a 2011/12-es tanévben ill. utána megkezdett hallgatókra vonatkozóan A utatás-fejlesztés tárgy bevezetése.

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2014. március 25-i ülén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2013. április 9-i ülén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008. május 7-i ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTERVE SZÉKELYUDVARHELY KÉPZÉSI HELY

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTERVE SZÉKELYUDVARHELY KÉPZÉSI HELY PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTERVE SZÉKELYUDVARHELY KÉPZÉSI HELY Elfogadva: Érvényes 2013/2014 tanévtől SZAKVEZETŐ: Dr. Bánhegyi Gabriella egy. docens

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management)

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) Nappali tagozat Érvényes: 2010. június 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Kovács Zoltán Dékán:

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS A Széchenyi István Egyetem BSc-szintű GAZDASÁGI INFORMATIKUS szak tanterve Győr, 2004. 1 1. Az alapképzési szak tanterve és tantárgyi programjai 1.1. A szak ismeretstruktúrája A gazdasági informatikus

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek: GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSC) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzésért felelős kar: Szakfelelős oktató: Gazdálkodástudományi Kar Dr. Gábor András egyetemi docens Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering Érvényes: 13. szeptember

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

1 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT_KARI MELLÉKLET BCE_GTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari melléklet A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari Hallgatói

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. melléklet a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2. melléklet AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezete

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK (MSC SZAK)

MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK (MSC SZAK) BMF NIK MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK (MSC SZAK) TANTÁRGYLEÍRÁSOK 2004 Tartalom Elõszó 3 A Mérnök informatikus mesterszak képzési követelményei és tanterve 5 Mérnök informatikus mesterszak tantervi táblája

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben