Programtervező informatikus BSc nappali tagozat tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Programtervező informatikus BSc nappali tagozat tanterve"

Átírás

1 Programtervező informatikus BSc nappali tagozat tanterve Elfogadta a MI ari Tanácsa a március 20-i ülésén Érvényes A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan a 2012/2013-as tanév I. félévétől kezdődően azonnali hatállyal. Dr. Hartung Ferenc szakvezető Piglerné dr. Lakner Rozália dékán

2 PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIUS BSc SZA Szakvezető: Dr. Hartung Ferenc egyetemi docens, E épület 18-as szoba, tel.: 88/ A Tanácsadó Bizottság tagjai: A programtervező informatikus BSc szak Szakterületi Bizottsága Végzettségi szint/level of Study: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) Szakképzettség/Qualification: programtervező informatikus Software Information Technologist A képzés formája/form of Study: nappali tagozatos alapképzés full-time A képzés célja/aim of Study: A képzés célja olyan programtervező informatikusok képzése, akik képesek szoftver orientált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. The aim of study is to train computer program designers who are able to develop, install, maintain and operate software oriented IT tools and systems, and who are able to work individually or in teams. They are also provided with appropriate basic theoretical knowledge to continue their studies at MSc level. Választható szakirány/specialization: nincs szakirány / tanári szakirány no specialization / teaching specialization A képzés szerkezete, tartalma/structure of Study: A képzési idő/duration of Study: 6 szemeszter/semesters A megszerzendő kreditek száma/number of credits to be achived: 180 kreditpont/credits (tanári szakirányon 181 kreditpont / 181 credits on teaching specialization) A képzés főbb területei, ezek aránya/main Topics of Study: természettudományi ismeretek számítástudományi ismeretek szakmai törzsanyag szoftvertechnológia modul rendszertechnológia modul információs rendszerek modul gazdasági ismeretek modul szakirány kötelező és választható tárgyai szabadon választható ismeretek szakdolgozat idegen nyelv: 3+1 félév angol nyelv testlés: 4 félév natural sciences and economics 30 kreditpont 20 kreditpont 100 kreditpont 28 kreditpont 11 kreditpont 8 kreditpont 4 kreditpont 49 kreditpont 10 kreditpont 20 kreditpont kreditértéke nincs kreditértéke nincs 30 credits

3 computer science core courses software technology module systems technology module information systems module economics specialization optional courses Thesis English Language: 4 semesters Physical Education: 4 semesters 20 credits 100 credits 28 credits 11 credits 8 credits 4 credits 49 credits 10 credits 20 credits no credit no credit természettudományi ismeretek: matematikai analízis, lineáris algebra, diszkrét matematika, operációkutatás, valószínűségszámítás és matematikai statisztika, numerikus matematika, matematikai programcsomagok számítástudományi ismeretek: bevezetés a számítástechnikába, az informatika logikai és algebrai alapjai, a digitális számítás elmélete, adatstruktúrák és algoritmusok, számításelmélet, mesterséges intelligencia szoftvertechnológia modul: programozás alapjai, programozás I.-II., web programozás, szoftvertechnológia, programozási technikák és modellezés, JAVA programozás rendszertechnológia modul: operációs rendszerek, számítógép-hálózatok I., számítógépes perifériák, számítógép-architektúrák információs rendszerek modul: adatbáziskezelő rendszerek elmélete, adatbáziskezelés gazdasági ismeretek modul: közgazdaságtan Tanulmányi és vizsgakövetelmények/educational and Exam Requirements: A szakdolgozat és követelménye/thesis: (20 kreditpont) Olyan programozási, programtervezési, programozáselméleti feladat, amely a megelőző tanulmányokra támaszkodva, a feladat megoldásához tartozó szakirodalom tanulmányozásával, témavezető segítségével két félév alatt elvégezhető. A szakdolgozattal a jelöltnek igazolnia kell, hogy képes a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a kijelölt feladat szakszerű megoldására, jól tájékozott a szakterület irodalmában, annak fogalmait szabatosan használja. The thesis should be the elaboration of a project related to design and development of computer programs, or the theory of computer science and, which has to be accomplished under the guidance of a supervisor within two semesters. In the thesis students prove that they are able to process a given topic of the relevant professional literature, understand and use the notions of the assigned subject, and capable of making applications in computer science. A Szakdolgozat laboratórium tárgy (0 kreditpont) és a Szakdolgozat teljesítésének rendjét a kar honlapján elérhető ügymenet tartalmazza. A szakdolgozathoz nincs tárgy hozzárendelve, a 20 kreditpontot a hallgató a szakdolgozat védése után kapja meg. A záróvizsga és az oklevél/final Exam: Az abszolutórium kiadásának feltételei /Requirements for the pre-degree certificate: 1) 160 kreditpont megszerzése (a szakdolgozat nélkül); 2) a tantervben előírt kötelező tárgyak teljesítése; 3) angol nyelvi záróvizsga (vagy angol nyelvből legalább középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga) teljesítése; 4) 4 félév testlés teljesítése. 5) legalább 6 hét intézményen kívüli szakmai gyakorlat teljesítése,

4 1) completing at least 160 credits (without the thesis); 2) completing all compulsory courses; 3) completed Final Exam in English Language (or certifying the fulfillment of a state recognized examination at least at medium level (type B2) or an equivalent one from a foreign language); 4) completing 4 semesters of Physical Education. 5) completing a practical training outside the University of length at least 6 weeks; A záróvizsgára bocsátás feltételei/requirements for taking the final exam: 1) abszolutórium; 2) elfogadott szakdolgozat. 1) pre-degree vertificate; 2) accepted thesis. A záróvizsga részei/parts of the Final Exam: 1) a szakdolgozat megvédése, 2) szóbeli vizsga három záróvizsga tárgyból: matematika, számításelmélet, informatika. A záróvizsga tárgyak tematikáját vizsgabizottság állítja össze, és a záróvizsga előtt legalább 3 hónappal a jelöltek rendelkezésére bocsátja. 1) defending the thesis, 2) oral exams from three subjects: mathematics, theory of computation, informatics. A záróvizsga minősítésének kiszámítása/evaluation of the final exam: ZV1 + ZV2 + ZV3 ZM = 3 ZM ZV 1,ZV 2, ZV 3 a záróvizsga minősítése evaluation of the final exam záróvizsgán a tantárgyi vizsgákon kapott érdemjegy oral exam grades A záróvizsga eredménye elégtelen, ha a ZV 1, ZV 2, ZV 3 közül bármely jegy elégtelen. The result of the final exam is 1 (failed) if any of the components is 1. Az oklevél minősítésének kiszámítási módja/evaluation of the diploma: OM = SZD + 3ZM 4 OM ZM SZD az oklevél minősítése evaluation of the diploma a záróvizsga minősítése evaluation of the final exam a szakdolgozatra és védésére kapott érdemjegy thesis grade A záróvizsga eredménye elégtelen, ha az SZD és ZM közül bármely jegy elégtelen. The result of the diploma is 1 (failed) if any of the components is 1.

5 Az oklevél kiadásának feltétele/requirements for issuing the diploma: 1) A záróvizsga teljesítése. 2) legalább egy olyan idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése. 1) completing the final exam. 2) completing a state recognized examination at least at medium level (type B2) or an equivalent one from a foreign language. Szűrőszint: A 3. félév végére az egyetemi Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározott feltétel teljesítése. Az 5. félév végére legalább 75 kreditpont teljesítése A tanterv és jellegzetességei: A szak képzésében szigorlat nincs. A szak differenciált szakmai ismeretek tárgyait a tanterv végén megadott táblázat szerint kell felvenni. A lista minden évben bővülhet. A szabadon választható tárgyak teljesíthetők bármely tantárggyal, beleértve azon matematikai ill. informatikai tárgyakat is, amelyek a programtervező informatikus szak tantervében nem szerepelnek kötelező tárgyként. Javasolt tantárgyak: gazdasági és humán ismeretek, angol nyelvi tárgyak. Például: Neve Az európai integráció története History of the European Integration Az EU intézmény-rendszere és működése The Institutional System and its Functions of the EU Informatikai és távközlési jog Law of Information and Communication Technology Fejezetek a természettudományok történetéből Chapters from the history of exact sciences Az európai művészet története History of European Art Szemelvények a magyar és a világirodalom történetéből Excerpts from the Hungarian and word literature Zenetörténet History of Music Gondolkodó magyarok Reasoning Hungarians Szemelvények a matematika történetéből History of Mathematics VEMEU5312F VEMEU5312m VEMISA5312j VEMISA5312F VEMSA1212m VEMISA5312i VEMISA5312z VEMISA5312G VEMIMA5312t p 2 TT - 2 EU - 2 RSZ 75 kreditpont 2 IN 75 kreditpont 2 IN 75 kreditpont 2 IN 75 kreditpont 2 IN 75 kreditpont 2 IN 75 kreditpont 2 MA 75 kreditpont

6 Magyar utazók, földrajzi felfedezők öt világrészen Hungarian travellers, geographical explorers in 5 continents Marketing alapjai Fundamentals of Marketing arriertervezés és üzleti pszichológia Career Planning Menedzsment Management A pszichológia alapkérdései Basic Issues in Psychology Pedagógiai konfliktuselemzés Conflict Analysis Tanulási kultúra Pedagógiai antropológia Anthropology of Pedagogy Pedagógiai kommunikációs gyakorlat Pedagogic Communication seminar VEMIINB412U gy 2 IN 75 kreditpont VEGTGAB112m VEMI5112m VEMVE3312a VETPPB312b VETPPB322k VETPPB312t VETPPB312a VETPPB322p 3 GA - 2 PT - 2 VE MGA1114a PP PP PP - 2 PP - 2 PP - 4 félév testlési tárgy teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele. Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges olyan idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos irodalma van. Az angol nyelvi záróvizsga teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele. Az angol nyelvi záróvizsgára legfeljebb 4 félév angol nyelvi kurzus készít fel térítésmentesen, de ezek teljesítése nem kötelező. További nyelvi órák csak térítési díj ellenében vehetők fel. Az angol nyelvi záróvizsga teljesítése kötelező, de kiváltható angol, legalább középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga teljesítésével. A nem tanári szakirányon előírt kötelező tárgyak és a differenciált szakmai ismeretek választható tárgyak listája alább megtalálható. A Tanári szakirányon 50 kreditpont értékben kell a második tanári szak előkészítéséhez előírt szakmai tárgyait felvenni (lásd az egyes szakok tantervénél). Ezen kívül 10 kreditpont értékben kell felvenni a pedagógiai képzéshez előírt 10 kreditpont értékű előkészítő tárgyakat (lásd a gazdasági és humán ismeretek fenti listájában a PP tárgyai). Ezzel a 10 kreditpontnyi tárggyal egyben a szabadon választható tárgyak elvárt 10 kreditpontja is teljesíthető.

7 A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIUS SZA TANTERVE Neve Matematikai analízis I. Mathematical Analysis I Az informatika logikai és algebrai alapjai Logical and Algebraic Foundation of Informatics Lineáris algebra Linear Algebra Bevezetés a számítástechnikába Introduction to Computer Technology Programozás alapjai Foundation of Programming Programozás I. Programming I Web programozás Web Programming özgazdaságtan Economics Angol nyelv I. English Language I Testlés Physical Education VEMIMAB146m VEMIMA1344i VEMMA1143v VEMVI2114i VEMISA1144a VEMSA2144b VETCO2222w VEMGA1114a VEMLE1120a 1. félév A A p 6 MA - 4 MA 3 MA 4 VIR 2 MA 4 G 0 0 Matematikai analízis II. Mathematical Analysis II Diszkrét matematika Discrete Mathematics Operációkutatás Operations Research Programozás II. Programming II Operációs rendszerek Operating Systems A digitális számítás elmélete Theory of Computation Számítógép-architektúrák Computer Architectures Számítógépes perifériák Computer Pheripheries Matematikai programcsomagok Mathematical Software Packages Angol nyelv II. English Language II Angol nyelvi kollokvium Testlés Physical Education VEMIMAB244m VETMA1243d VETMA1244o VEMISA2254b VEMSA3244o VEMISA3244d VEMINB113a VEMIN1252p VEMIMA4152p VEMLE1220a VEMLE12x0a 2. félév A p 4 MA VEMIMAB146m 3 MA VEMIMA1344i 4 MA VEMMA1143v VEMISA1144a VEMSA2144b VEMVI2114i VEMISA1144a VEMIMA1344i 3 VIR VEMVI2114i 2 VIR 2 MA VEMIMAB146m VEMMA1143v 0 VEMLE1120a 0-0

8 Numerikus matematika Numerical Mathematics Valószínűségszámítás és matematikai statisztika Probability Theory and Mathematical Statistics Adatstruktúrák és algoritmusok (angol nyelven) Data Structures and Algorithms Szoftvertechnológia Software Engineering Java programozás Java Programming Szabadon választható tárgyak Angol nyelv III. English Language III Angol nyelvi záróvizsga English Language Final Exam Testlés Physical Education VEMMA1144c VEMMA1344b VEMISA3144a VEMSA3114s VEMIIR2254j VEMLE2120a VEMLE22x0a 3. félév Óraszám kp MA A VEMIMAB244m VEMMA1143v 4 MA VEMIMAB146m VETMA1243d VEMSA2144b VEMLE12x0a VEMSA2144b 4 VIR VEMISA2254b 4 0 VEMLE1220a 0 0 Programozási technikák és modellezés Programming Techniques and Modelling Programozási technikák és modellezés gyakorlat Programming Techniques and Modelling practice Számításelmélet Computational Complexity Mesterséges intelligencia alapjai Artifical Intelligence Adatbáziskezelő rendszerek elmélete (angol ny.) Theory of Database Systems Számítógép-hálózatok I. Computer Networks I Szabadon választható tárgyak Angol nyelv IV. English Language IV Testlés Physical Education ódja VEMICO1313p VEMICO1333p VEMIMA2212s VEMISA3242m VEMISA3312a VEMIIR3312h VEMLE2220a 4. félév A p 3 VIR VEMISA2254b (VEMICO1333p) 3 VIR VEMISA2254b 2 MA VEMISA3244d 2 RSZ VEMIMA1344i 2 RSZ VEMISA3144a 2 VIR VEMSA2144b 2 0 VEMLE2120a 0

9 Adatbáziskezelés Database Management Adatbáziskezelés gyakorlat Database Management practice Szabadon választható tárgyak Szakdolgozat laborgyakorlat Thesis Laboratory ódja VEMICO3313a VEMICO3133a 5. félév p Tanszék 3 RSZ VEMISA3312A (VEMICO3133a) 3 RSZ VEMISA3312A 2 A 0 IN VEMISA3312A VEMICO1313p VEMIIR2254j 6. félév Óraszám kp A nem tanári szakirányt választók kötelező tárgyai orszerű programozási technikák Advanced Programming Techniques Programozási módszertan Methodology for Programming ódja VEMISA2354k VETCO3112m 3. félév p VEMISA2254b 2 VIR VEMISA2254b Fordítóprogramok Theory of Compilers Párhuzamos programozás Parallel Programming utatás-fejlesztés Research and Development differenciált szakmai ismeretek ódja VEMSA3144f VEMIR5144p MINB312f 4. félév k 12 p 4 VIR 2 VIR 4 VEMISA3244d VEMISA2354k VEMIIR2254j VEMINB113a 75 kreditpont

10 Számítógép hálózatok II. Computer Networks II Szoftverfejlesztés Software Development Informatikai biztonság Computer Security differenciált szakmai ismeretek ódja VEMIIR3354h VEMICO3354s VEMIIR3356b 5. félév p 4 VIR VEMIIR3312h 5 VIR VEMICO1313p 6 RSZ 7 VEMIIR3312h VEMSA3244o Web-alapú rendszerek fejlesztése Web-based Information Systems differenciált szakmai ismeretek ódja VEMIIR3354w 6. félév szabadon választható tárgyak 2 p 4 VIR 3 VEMIIR2254j VEMICO3133a

11 DIFFERENCIÁLT SZAMAI ISMERETE A.NET Framework és programozása C# nyelven.net Fremawork and C# Programming Adatbázis adminisztráció Oracle-n Database Administration in Oracle Adatbáziskezelés és rendszerfelügyelet MS SQL szerver Database Management MS SQL Server Alkalmazásfejlesztés ORACLE környezetben Application Development with Oracle CISCO I. CISCO I CISCO II. CISCO II Delphi programozás Delphi Programming Funkcionális programnyelvek Functional Programming Languages Számítógépes grafika és design Computer Graphics and Design MS Access alkalmazások MS Access applications Informatikai rendszerek konfigurálása és üzemeltetése Configuration and Operation of Information Systems Statisztikai programcsomagok Statistical Software Packages Szakértő rendszerek Expert Systems Virtuális valóság és alkalmazásai Virtual Reality and Applications Web-alapú adatbáziskezelés PHP nyelven Web-based Database Management with PHP XML programozás XML Programming SAP vállalatirányítási rendszer alapjai Basics of the Integrated Business Software SAP SAP vállalatirányítási rendszer II. Programozási alapok Basics of the Integrated Business Software SAP II VETCO4132n VETCO5332a VETCO5322f VETCO5322o VEMICO5134c VEMICO5234c VETCO5322d VEMICO5332f VEMINB554g VEMICO3333a VEMIIR5354i VETMA5122s VEMSA5144s VEMN5244a VETCO5332w VETCO5322m VEMIVI5344i VEMIVI5354p p Tanszék 2 MA VEMICO1313p 2 MA VETCO5322o 2 RSZ VEMICO3113p 2 RSZ VEMICO3113p 4 IN (VEMIIR3312h) 4 IN VEMICO5134c 2 MA VEMISA2254b 2 MA VEMSA2144b 4 VIR VEMIMAB244m VEMISA2254b 3 RSZ VEMVI2114i 4 IN VEMIIR3356b 2 MA VEMMA1344b VEMISA3242m 4 VIR VEMSA3114s 2 MA VETCO2222w 2 MA VEMISA2254b VEMIIR3354w 4 VIR VEMISA3312a 4 VIR VEMIVI5344i

12 Nyílt forráskódú szoftverfejlesztés Open Source Software Development Linux rendszergazda ismeretek Linux System Administration Integrált vállalatirányítási rendszerek Enterprise Resource Programming (ERP) System A rendszerfejlesztés korszerű módszerei Advanced System Design Bevezetés a lágy számítás módszereibe Introduction into the methods of soft calculation Java programozás II. Java programming II Információs rendszerek minőségbiztosítása Quality Management of Information Systems VEMISA5334f VEMISA5334l VEMISA3354v VEMISA3344r VEMIMAB512L VEMIVIB554J VEMIR5144q VEMISA2254b VEMSA3244o VEMIIR3312h VEMICO3313a 2 VIR VEMISA2354k VEMSA3114s VEMIMA1344i VEMISA2254b 4 VIR VEMIIR2254j 4 VIR 75 kreditpont Modelltanterv féléve természet tud. ismeretek reditpontok a modelltanterv féléveiben nem tanári szakirányon számítás tudományi ismeretek szakmai törzsanyag kötelező nem tanári szakirány kötelező differenciált szakmai ismeretek szabadon választott szakdolg. összesen Összesen

13 BSc tanári szakirányokon az informatika második szak szakmai tárgyai Az informatika logikai és algebrai alapjai Logical and Algebraic Foundation of Informatics Bevezetés a számítástechnikába Introduction to Computer Technology Programozás alapjai Foundation of Programming Programozás I. Programming I Web programozás Web Programming VEMIMA1344i VEMVI2114i VEMISA1144a VEMSA2144b VETCO2222w 3. félév kp 4 MA 4 VIR 2 MA Diszkrét matematika Discrete Mathematics Programozás II. Programming II Operációs rendszerek Operating Systems A digitális számítás elmélete Theory of Computation VETMA1243d VEMISA2254b VEMSA3244o VEMISA3244d 4. félév kp 3 MA VEMIMA1344i VEMISA1144a, VEMSA2144b VEMIVI2114i VEMISA1144a VEMIMA1344i Adatstruktúrák és algoritmusok (angol nyelven) Data Structures and Algorithms MS Access alkalmazások MS Access applications differenciált szakmai válsztható tárgy VEMISA3144a VEMICO3333a 5. félév Óraszám kp VETMA1243d 3 MA VEMVI2114i 2 Számításelmélet Computational Complexity Mesterséges intelligencia alapjai Artifical Intelligence Adatbáziskezelő rendszerek elmélete (angol ny.) Theory of Database Systems Számítógép-hálózatok I. Computer Networks I ódja VEMIMA2212s VEMISA3242m VEMISA3312A VEMIIR3312h 6. félév kp 2 MA VEMISA3244d 2 RSZ VEMIMA1344i 2 RSZ VEMISA3144a 2 VIR VEMSA2144b

14 VÁLTOZÁSEZELÉS Módosítás sorszáma Határozatszám Hatálya/ Bevezetés módja Módosítás címe azonnali hatállyal a A Programozás II tárgy 1. 10/ (X. 18.) 2011/12-es tanév II. óraszámának módosítása félévétől ről -re. A Gondolkodó magyarok tárgy azonnali hatállyal a 2. 10/ (X. 18.) kódjának megváltoztatása 2011/12-es tanév II. VEMVI1212g-ről félévétől VEMISA5312G-re. A Magyar utazók, földrajzi azonnali hatállyal a 3. 10/ (X. 18.) felfedezők öt világrészen tárgy 2011/12-es tanév II. felvétele a javasolt félévétől humán/gazdasági tárgyak listájába. A Matematikai programcsomagok átkerül a nem tanári szakirány 4. kötelező tárgyaiból a természettudományi tárgyak listájába a 2. félévre A Szakdolgozat I. tárgy törlése, 5. helyette a Szakdolgozat laboratórium tárgy bevezetése. 6. A Szakdolgozat II. tárgy törlése / (III. 20.) azonnali hatállyal a 2012/13-as tanév I. félévétől A Web-alapú rendszerek fejlesztése a kötelező tárgyak blokkjából átkerül a nem tanári szakirány kötelező tárgyai blokkjába. Az Információs rendszerek minőségbiztosítása átkerül a differenciált szakmai tárgyak listájába, az előfeltétele módosul. 9. Az Informatikai biztonság tárgy követelménye -re módosul. 10. A Cisco I. tárgy előfeltételének módosítása / (III. 20.) azonnali hatállyal a 2012/13-as tanév I. félévétől a tanulmányaikat a 2011/12-es tanévben ill. utána megkezdett hallgatókra vonatkozóan A utatás-fejlesztés tárgy bevezetése.

Mérnök informatikus BSc szak. Nagykanizsa képzési hely. nappali tagozat tanterve

Mérnök informatikus BSc szak. Nagykanizsa képzési hely. nappali tagozat tanterve Mérnök informatikus BSc szak Nagykanizsa képzési hely nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. április 5-i ülésén Érvényes: A 2011/12-es tanévtől kezdve, a tanulmányaikat a 2009/2010-es

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2009. március 30-i ülésén Érvényes: 2008/09-es tanévtől kezdve felmenő rendszerben. Az

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak. Nagykanizsa képzési hely. nappali tagozat tanterve

Mérnök informatikus BSc szak. Nagykanizsa képzési hely. nappali tagozat tanterve Mérnök informatikus BSc szak Nagykanizsa képzési hely nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. október 18-i ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő

Részletesebben

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. április 5-i ülésén Érvényes: A 2011/12-es tanévtől kezdve, a tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak. levelező tagozat tanterve

Mérnök informatikus BSc szak. levelező tagozat tanterve Mérnök informatikus BSc szak levelező tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 011. október 18-i ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 009/010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2012. március 20-i ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

Mérnök informatikus MSc levelező tagozat tanterve

Mérnök informatikus MSc levelező tagozat tanterve Mérnök informatikus MSc levelező tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. április 5-i ülésén Érvényes A 2011/12-es tanévtől kezdve, a képzésben részt vevő összes hallgatókra vonatkozóan azonnali

Részletesebben

M ér nök infor matik us felsőoktatási szakképzés tanter ve

M ér nök infor matik us felsőoktatási szakképzés tanter ve M ér nök infor matik us felsőoktatási szakképzés tanter ve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2015. április 28-ai ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévtől kezdődően azonnali hatállyal. Dr.

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban

Részletesebben

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2015. augusztus 27-ei ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben, ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2014. március 25-i ülén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2013. április 9-i ülén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

Villamosmérnöki BSc szak Nappali tagozat tanterve

Villamosmérnöki BSc szak Nappali tagozat tanterve Villamosmérnöki BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. április 5-i ülésén Érvényes: A 2011/12-es tanévtől kezdve, a tanulmányaikat a korábban kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

Mérnökinformatikus BSc szak tanterve

Mérnökinformatikus BSc szak tanterve Mérnökinformatikus BSc szak tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2015. augusztus 27-ei ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben, ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan a 2015/2016-os

Részletesebben

Logisztikai mérnök MSc szak. tanterve

Logisztikai mérnök MSc szak. tanterve Logisztikai mérnök MSc szak tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a. március -i ülésén Érvényes: A /13-as tanévtől kezdve, a képzésben részt vevő összes hallgatókra vonatkozóan azonnali hatállyal. Dr.

Részletesebben

Logisztikai mérnök MSc szak. tanterve

Logisztikai mérnök MSc szak. tanterve Logisztikai mérnök MSc szak tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 15. augusztus 27-ei ülésén Érvényes: A 15/16-os tanévtől kezdve azonnali hatállyal, a változáskezelőben részletezett módon. Dr. Holczinger

Részletesebben

Logisztikai mérnök MSc szak. nappali tagozat tanterve

Logisztikai mérnök MSc szak. nappali tagozat tanterve Logisztikai mérnök MSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. április 5-i ülésén Érvényes: A 2011/12-es tanévtıl kezdve. Dr. Tuza Zsolt szakvezetı Dr. Friedler Ferenc dékán

Részletesebben

Logisztikai mérnök MSc szak. levelező tagozat tanterve. Nagykanizsa

Logisztikai mérnök MSc szak. levelező tagozat tanterve. Nagykanizsa Logisztikai mérnök MSc szak levelező tagozat tanterve Nagykanizsa Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. április 5-i ülésén Érvényes: A 2011/12-es tanévtől kezdve. Dr. Tuza Zsolt szakvezető Dr. Friedler

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008. május 7-i ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE, Matematikai és Informatikai Intézet, Információ Technológia Tanszék Abstract The Institute of Mathematics and Informatics of Kossuth

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN Almási Béla, almasi@math.klte.hu Sztrik János, jsztrik@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract This paper gives a short review on software

Részletesebben

Mérnök informatikus MSc szak levelezı tagozat tanterve

Mérnök informatikus MSc szak levelezı tagozat tanterve Mérnök informatikus MSc szak levelezı tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008 júniusi ülésén Érvényes: A 2008/09es tanévtıl Dr. Friedler Ferenc szakvezetı Dr. Hartung Ferenc dékánhelyettes

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖK KÉPZÉS M.Sc. Tanterve Környezettechnológia szakirány

KÖRNYEZETMÉRNÖK KÉPZÉS M.Sc. Tanterve Környezettechnológia szakirány KM MSc 2008tolcd 2012.02.06 rövidítések: krp: kreditpont, gyrkp: gyakorlat kreditpontértéke, E: előadás, GY: tantermi gyakorlat, L: laborgyakorlat krp. Tantárgy neve Tárgyfelelős Természettudományos alapismeret

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003.

E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003. E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003. I. A képzés általános leírása Az Informatika tanár szakképzettség megszerzése a 166/1997.(X.3.)

Részletesebben

Programtervező informatikus BSc, Modellalkotó informatikus (A) szakirány, 2008-tól

Programtervező informatikus BSc, Modellalkotó informatikus (A) szakirány, 2008-tól Programtervező informatikus BSc, Modellalkotó informatikus (A) szakirány, 2008-tól IP-08MATAG Matematikai alapozás 2 HFE -1 1-1 0+2 HFE IP-08aAN1E Analízis 1 2 K 1 3 IP-08MATA 2 2+0 K IP-08aAN1G Analízis

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar MBA mesterszak Levelező tagozat Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Török Ádám Dékán: Dr. Jancsik András Elfogadta: a Gazdaságtudományi

Részletesebben

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata IKP-9010 Számítógépes számelmélet 1. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9011 Számítógépes számelmélet 2. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9021 Java technológiák IK Prog. Nyelv és Ford.programok Tsz. IKP-9030

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek: GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSC) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzésért felelős kar: Szakfelelős oktató: Gazdálkodástudományi Kar Dr. Gábor András egyetemi docens Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus

Részletesebben

Számítógép-hálózati szakember szakirányú továbbképzési szak

Számítógép-hálózati szakember szakirányú továbbképzési szak Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ Számítógép-hálózati szakember szakirányú továbbképzési szak Indítási kérelem Székesfehérvár, 2010 AZ INDÍTÁSI KÉRELEM TARTALMA I. A SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM INDOKLÁSA

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás alapszak

Turizmus-vendéglátás alapszak PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Turizmus-vendéglátás alapszak Levelező tagozat Érvényes: 2007. szeptember 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr. Jancsik

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantár: JÁI - 42. bszf. krp af if 1. NGB_AG001_1 Általános géptan 2 0 0 f 4 1 1 2. NGB_AG003_1 Gépszerkezettan 2 2 0 f 4 1 1 3. NGB_AJ025_1 Fémtan, anyagvizsgálat 2

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

kötelező Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Köv. Kredit Tárgyfelelős, oktató(k) Tárgykód Előfeltétel Megjegyzés

kötelező Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Köv. Kredit Tárgyfelelős, oktató(k) Tárgykód Előfeltétel Megjegyzés 1. oldal Mérnök informatikus BSc képzés mintatanterve - 2014. ősz Alapozás Természettudományi alapismeretek k1 Matematikai alapok 0 2 0 A 0 Dr. Vágó Zsuzsa P-ITMAT-0000 - k1 Matematikai analízis I. 3 2

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak

Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai szakember szakirányú továbbképzési szak távoktatásos szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Székesfehérvár, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat - ének-zene tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml

Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml Szakmai önéletrajz 1.1 Személyes adatok: Nevem: Kovács Edith Alice Születési idő, hely: 1971.05.18, Arad Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR 2010-2011 Részletes információ: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. Telefon: (74) 528-314 Fax: (74) 528-301

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv

A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv 1 A BA, BSc alapszakok mintatantervei - andragógia adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - anglisztika adatlap mintatanterv (pdf) mintatanterv (htm) tantárgyleírások - biológia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben