Programtervező informatikus BSc nappali tagozat tanterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Programtervező informatikus BSc nappali tagozat tanterve"

Átírás

1 Programtervező informatikus BSc nappali tagozat tanterve Elfogadta a MI ari Tanácsa a március 20-i ülésén Érvényes A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan a 2012/2013-as tanév I. félévétől kezdődően azonnali hatállyal. Dr. Hartung Ferenc szakvezető Piglerné dr. Lakner Rozália dékán

2 PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIUS BSc SZA Szakvezető: Dr. Hartung Ferenc egyetemi docens, E épület 18-as szoba, tel.: 88/ A Tanácsadó Bizottság tagjai: A programtervező informatikus BSc szak Szakterületi Bizottsága Végzettségi szint/level of Study: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) Szakképzettség/Qualification: programtervező informatikus Software Information Technologist A képzés formája/form of Study: nappali tagozatos alapképzés full-time A képzés célja/aim of Study: A képzés célja olyan programtervező informatikusok képzése, akik képesek szoftver orientált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. The aim of study is to train computer program designers who are able to develop, install, maintain and operate software oriented IT tools and systems, and who are able to work individually or in teams. They are also provided with appropriate basic theoretical knowledge to continue their studies at MSc level. Választható szakirány/specialization: nincs szakirány / tanári szakirány no specialization / teaching specialization A képzés szerkezete, tartalma/structure of Study: A képzési idő/duration of Study: 6 szemeszter/semesters A megszerzendő kreditek száma/number of credits to be achived: 180 kreditpont/credits (tanári szakirányon 181 kreditpont / 181 credits on teaching specialization) A képzés főbb területei, ezek aránya/main Topics of Study: természettudományi ismeretek számítástudományi ismeretek szakmai törzsanyag szoftvertechnológia modul rendszertechnológia modul információs rendszerek modul gazdasági ismeretek modul szakirány kötelező és választható tárgyai szabadon választható ismeretek szakdolgozat idegen nyelv: 3+1 félév angol nyelv testlés: 4 félév natural sciences and economics 30 kreditpont 20 kreditpont 100 kreditpont 28 kreditpont 11 kreditpont 8 kreditpont 4 kreditpont 49 kreditpont 10 kreditpont 20 kreditpont kreditértéke nincs kreditértéke nincs 30 credits

3 computer science core courses software technology module systems technology module information systems module economics specialization optional courses Thesis English Language: 4 semesters Physical Education: 4 semesters 20 credits 100 credits 28 credits 11 credits 8 credits 4 credits 49 credits 10 credits 20 credits no credit no credit természettudományi ismeretek: matematikai analízis, lineáris algebra, diszkrét matematika, operációkutatás, valószínűségszámítás és matematikai statisztika, numerikus matematika, matematikai programcsomagok számítástudományi ismeretek: bevezetés a számítástechnikába, az informatika logikai és algebrai alapjai, a digitális számítás elmélete, adatstruktúrák és algoritmusok, számításelmélet, mesterséges intelligencia szoftvertechnológia modul: programozás alapjai, programozás I.-II., web programozás, szoftvertechnológia, programozási technikák és modellezés, JAVA programozás rendszertechnológia modul: operációs rendszerek, számítógép-hálózatok I., számítógépes perifériák, számítógép-architektúrák információs rendszerek modul: adatbáziskezelő rendszerek elmélete, adatbáziskezelés gazdasági ismeretek modul: közgazdaságtan Tanulmányi és vizsgakövetelmények/educational and Exam Requirements: A szakdolgozat és követelménye/thesis: (20 kreditpont) Olyan programozási, programtervezési, programozáselméleti feladat, amely a megelőző tanulmányokra támaszkodva, a feladat megoldásához tartozó szakirodalom tanulmányozásával, témavezető segítségével két félév alatt elvégezhető. A szakdolgozattal a jelöltnek igazolnia kell, hogy képes a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a kijelölt feladat szakszerű megoldására, jól tájékozott a szakterület irodalmában, annak fogalmait szabatosan használja. The thesis should be the elaboration of a project related to design and development of computer programs, or the theory of computer science and, which has to be accomplished under the guidance of a supervisor within two semesters. In the thesis students prove that they are able to process a given topic of the relevant professional literature, understand and use the notions of the assigned subject, and capable of making applications in computer science. A Szakdolgozat laboratórium tárgy (0 kreditpont) és a Szakdolgozat teljesítésének rendjét a kar honlapján elérhető ügymenet tartalmazza. A szakdolgozathoz nincs tárgy hozzárendelve, a 20 kreditpontot a hallgató a szakdolgozat védése után kapja meg. A záróvizsga és az oklevél/final Exam: Az abszolutórium kiadásának feltételei /Requirements for the pre-degree certificate: 1) 160 kreditpont megszerzése (a szakdolgozat nélkül); 2) a tantervben előírt kötelező tárgyak teljesítése; 3) angol nyelvi záróvizsga (vagy angol nyelvből legalább középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga) teljesítése; 4) 4 félév testlés teljesítése. 5) legalább 6 hét intézményen kívüli szakmai gyakorlat teljesítése,

4 1) completing at least 160 credits (without the thesis); 2) completing all compulsory courses; 3) completed Final Exam in English Language (or certifying the fulfillment of a state recognized examination at least at medium level (type B2) or an equivalent one from a foreign language); 4) completing 4 semesters of Physical Education. 5) completing a practical training outside the University of length at least 6 weeks; A záróvizsgára bocsátás feltételei/requirements for taking the final exam: 1) abszolutórium; 2) elfogadott szakdolgozat. 1) pre-degree vertificate; 2) accepted thesis. A záróvizsga részei/parts of the Final Exam: 1) a szakdolgozat megvédése, 2) szóbeli vizsga három záróvizsga tárgyból: matematika, számításelmélet, informatika. A záróvizsga tárgyak tematikáját vizsgabizottság állítja össze, és a záróvizsga előtt legalább 3 hónappal a jelöltek rendelkezésére bocsátja. 1) defending the thesis, 2) oral exams from three subjects: mathematics, theory of computation, informatics. A záróvizsga minősítésének kiszámítása/evaluation of the final exam: ZV1 + ZV2 + ZV3 ZM = 3 ZM ZV 1,ZV 2, ZV 3 a záróvizsga minősítése evaluation of the final exam záróvizsgán a tantárgyi vizsgákon kapott érdemjegy oral exam grades A záróvizsga eredménye elégtelen, ha a ZV 1, ZV 2, ZV 3 közül bármely jegy elégtelen. The result of the final exam is 1 (failed) if any of the components is 1. Az oklevél minősítésének kiszámítási módja/evaluation of the diploma: OM = SZD + 3ZM 4 OM ZM SZD az oklevél minősítése evaluation of the diploma a záróvizsga minősítése evaluation of the final exam a szakdolgozatra és védésére kapott érdemjegy thesis grade A záróvizsga eredménye elégtelen, ha az SZD és ZM közül bármely jegy elégtelen. The result of the diploma is 1 (failed) if any of the components is 1.

5 Az oklevél kiadásának feltétele/requirements for issuing the diploma: 1) A záróvizsga teljesítése. 2) legalább egy olyan idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése. 1) completing the final exam. 2) completing a state recognized examination at least at medium level (type B2) or an equivalent one from a foreign language. Szűrőszint: A 3. félév végére az egyetemi Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban meghatározott feltétel teljesítése. Az 5. félév végére legalább 75 kreditpont teljesítése A tanterv és jellegzetességei: A szak képzésében szigorlat nincs. A szak differenciált szakmai ismeretek tárgyait a tanterv végén megadott táblázat szerint kell felvenni. A lista minden évben bővülhet. A szabadon választható tárgyak teljesíthetők bármely tantárggyal, beleértve azon matematikai ill. informatikai tárgyakat is, amelyek a programtervező informatikus szak tantervében nem szerepelnek kötelező tárgyként. Javasolt tantárgyak: gazdasági és humán ismeretek, angol nyelvi tárgyak. Például: Neve Az európai integráció története History of the European Integration Az EU intézmény-rendszere és működése The Institutional System and its Functions of the EU Informatikai és távközlési jog Law of Information and Communication Technology Fejezetek a természettudományok történetéből Chapters from the history of exact sciences Az európai művészet története History of European Art Szemelvények a magyar és a világirodalom történetéből Excerpts from the Hungarian and word literature Zenetörténet History of Music Gondolkodó magyarok Reasoning Hungarians Szemelvények a matematika történetéből History of Mathematics VEMEU5312F VEMEU5312m VEMISA5312j VEMISA5312F VEMSA1212m VEMISA5312i VEMISA5312z VEMISA5312G VEMIMA5312t p 2 TT - 2 EU - 2 RSZ 75 kreditpont 2 IN 75 kreditpont 2 IN 75 kreditpont 2 IN 75 kreditpont 2 IN 75 kreditpont 2 IN 75 kreditpont 2 MA 75 kreditpont

6 Magyar utazók, földrajzi felfedezők öt világrészen Hungarian travellers, geographical explorers in 5 continents Marketing alapjai Fundamentals of Marketing arriertervezés és üzleti pszichológia Career Planning Menedzsment Management A pszichológia alapkérdései Basic Issues in Psychology Pedagógiai konfliktuselemzés Conflict Analysis Tanulási kultúra Pedagógiai antropológia Anthropology of Pedagogy Pedagógiai kommunikációs gyakorlat Pedagogic Communication seminar VEMIINB412U gy 2 IN 75 kreditpont VEGTGAB112m VEMI5112m VEMVE3312a VETPPB312b VETPPB322k VETPPB312t VETPPB312a VETPPB322p 3 GA - 2 PT - 2 VE MGA1114a PP PP PP - 2 PP - 2 PP - 4 félév testlési tárgy teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele. Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges olyan idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos irodalma van. Az angol nyelvi záróvizsga teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele. Az angol nyelvi záróvizsgára legfeljebb 4 félév angol nyelvi kurzus készít fel térítésmentesen, de ezek teljesítése nem kötelező. További nyelvi órák csak térítési díj ellenében vehetők fel. Az angol nyelvi záróvizsga teljesítése kötelező, de kiváltható angol, legalább középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga teljesítésével. A nem tanári szakirányon előírt kötelező tárgyak és a differenciált szakmai ismeretek választható tárgyak listája alább megtalálható. A Tanári szakirányon 50 kreditpont értékben kell a második tanári szak előkészítéséhez előírt szakmai tárgyait felvenni (lásd az egyes szakok tantervénél). Ezen kívül 10 kreditpont értékben kell felvenni a pedagógiai képzéshez előírt 10 kreditpont értékű előkészítő tárgyakat (lásd a gazdasági és humán ismeretek fenti listájában a PP tárgyai). Ezzel a 10 kreditpontnyi tárggyal egyben a szabadon választható tárgyak elvárt 10 kreditpontja is teljesíthető.

7 A PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIUS SZA TANTERVE Neve Matematikai analízis I. Mathematical Analysis I Az informatika logikai és algebrai alapjai Logical and Algebraic Foundation of Informatics Lineáris algebra Linear Algebra Bevezetés a számítástechnikába Introduction to Computer Technology Programozás alapjai Foundation of Programming Programozás I. Programming I Web programozás Web Programming özgazdaságtan Economics Angol nyelv I. English Language I Testlés Physical Education VEMIMAB146m VEMIMA1344i VEMMA1143v VEMVI2114i VEMISA1144a VEMSA2144b VETCO2222w VEMGA1114a VEMLE1120a 1. félév A A p 6 MA - 4 MA 3 MA 4 VIR 2 MA 4 G 0 0 Matematikai analízis II. Mathematical Analysis II Diszkrét matematika Discrete Mathematics Operációkutatás Operations Research Programozás II. Programming II Operációs rendszerek Operating Systems A digitális számítás elmélete Theory of Computation Számítógép-architektúrák Computer Architectures Számítógépes perifériák Computer Pheripheries Matematikai programcsomagok Mathematical Software Packages Angol nyelv II. English Language II Angol nyelvi kollokvium Testlés Physical Education VEMIMAB244m VETMA1243d VETMA1244o VEMISA2254b VEMSA3244o VEMISA3244d VEMINB113a VEMIN1252p VEMIMA4152p VEMLE1220a VEMLE12x0a 2. félév A p 4 MA VEMIMAB146m 3 MA VEMIMA1344i 4 MA VEMMA1143v VEMISA1144a VEMSA2144b VEMVI2114i VEMISA1144a VEMIMA1344i 3 VIR VEMVI2114i 2 VIR 2 MA VEMIMAB146m VEMMA1143v 0 VEMLE1120a 0-0

8 Numerikus matematika Numerical Mathematics Valószínűségszámítás és matematikai statisztika Probability Theory and Mathematical Statistics Adatstruktúrák és algoritmusok (angol nyelven) Data Structures and Algorithms Szoftvertechnológia Software Engineering Java programozás Java Programming Szabadon választható tárgyak Angol nyelv III. English Language III Angol nyelvi záróvizsga English Language Final Exam Testlés Physical Education VEMMA1144c VEMMA1344b VEMISA3144a VEMSA3114s VEMIIR2254j VEMLE2120a VEMLE22x0a 3. félév Óraszám kp MA A VEMIMAB244m VEMMA1143v 4 MA VEMIMAB146m VETMA1243d VEMSA2144b VEMLE12x0a VEMSA2144b 4 VIR VEMISA2254b 4 0 VEMLE1220a 0 0 Programozási technikák és modellezés Programming Techniques and Modelling Programozási technikák és modellezés gyakorlat Programming Techniques and Modelling practice Számításelmélet Computational Complexity Mesterséges intelligencia alapjai Artifical Intelligence Adatbáziskezelő rendszerek elmélete (angol ny.) Theory of Database Systems Számítógép-hálózatok I. Computer Networks I Szabadon választható tárgyak Angol nyelv IV. English Language IV Testlés Physical Education ódja VEMICO1313p VEMICO1333p VEMIMA2212s VEMISA3242m VEMISA3312a VEMIIR3312h VEMLE2220a 4. félév A p 3 VIR VEMISA2254b (VEMICO1333p) 3 VIR VEMISA2254b 2 MA VEMISA3244d 2 RSZ VEMIMA1344i 2 RSZ VEMISA3144a 2 VIR VEMSA2144b 2 0 VEMLE2120a 0

9 Adatbáziskezelés Database Management Adatbáziskezelés gyakorlat Database Management practice Szabadon választható tárgyak Szakdolgozat laborgyakorlat Thesis Laboratory ódja VEMICO3313a VEMICO3133a 5. félév p Tanszék 3 RSZ VEMISA3312A (VEMICO3133a) 3 RSZ VEMISA3312A 2 A 0 IN VEMISA3312A VEMICO1313p VEMIIR2254j 6. félév Óraszám kp A nem tanári szakirányt választók kötelező tárgyai orszerű programozási technikák Advanced Programming Techniques Programozási módszertan Methodology for Programming ódja VEMISA2354k VETCO3112m 3. félév p VEMISA2254b 2 VIR VEMISA2254b Fordítóprogramok Theory of Compilers Párhuzamos programozás Parallel Programming utatás-fejlesztés Research and Development differenciált szakmai ismeretek ódja VEMSA3144f VEMIR5144p MINB312f 4. félév k 12 p 4 VIR 2 VIR 4 VEMISA3244d VEMISA2354k VEMIIR2254j VEMINB113a 75 kreditpont

10 Számítógép hálózatok II. Computer Networks II Szoftverfejlesztés Software Development Informatikai biztonság Computer Security differenciált szakmai ismeretek ódja VEMIIR3354h VEMICO3354s VEMIIR3356b 5. félév p 4 VIR VEMIIR3312h 5 VIR VEMICO1313p 6 RSZ 7 VEMIIR3312h VEMSA3244o Web-alapú rendszerek fejlesztése Web-based Information Systems differenciált szakmai ismeretek ódja VEMIIR3354w 6. félév szabadon választható tárgyak 2 p 4 VIR 3 VEMIIR2254j VEMICO3133a

11 DIFFERENCIÁLT SZAMAI ISMERETE A.NET Framework és programozása C# nyelven.net Fremawork and C# Programming Adatbázis adminisztráció Oracle-n Database Administration in Oracle Adatbáziskezelés és rendszerfelügyelet MS SQL szerver Database Management MS SQL Server Alkalmazásfejlesztés ORACLE környezetben Application Development with Oracle CISCO I. CISCO I CISCO II. CISCO II Delphi programozás Delphi Programming Funkcionális programnyelvek Functional Programming Languages Számítógépes grafika és design Computer Graphics and Design MS Access alkalmazások MS Access applications Informatikai rendszerek konfigurálása és üzemeltetése Configuration and Operation of Information Systems Statisztikai programcsomagok Statistical Software Packages Szakértő rendszerek Expert Systems Virtuális valóság és alkalmazásai Virtual Reality and Applications Web-alapú adatbáziskezelés PHP nyelven Web-based Database Management with PHP XML programozás XML Programming SAP vállalatirányítási rendszer alapjai Basics of the Integrated Business Software SAP SAP vállalatirányítási rendszer II. Programozási alapok Basics of the Integrated Business Software SAP II VETCO4132n VETCO5332a VETCO5322f VETCO5322o VEMICO5134c VEMICO5234c VETCO5322d VEMICO5332f VEMINB554g VEMICO3333a VEMIIR5354i VETMA5122s VEMSA5144s VEMN5244a VETCO5332w VETCO5322m VEMIVI5344i VEMIVI5354p p Tanszék 2 MA VEMICO1313p 2 MA VETCO5322o 2 RSZ VEMICO3113p 2 RSZ VEMICO3113p 4 IN (VEMIIR3312h) 4 IN VEMICO5134c 2 MA VEMISA2254b 2 MA VEMSA2144b 4 VIR VEMIMAB244m VEMISA2254b 3 RSZ VEMVI2114i 4 IN VEMIIR3356b 2 MA VEMMA1344b VEMISA3242m 4 VIR VEMSA3114s 2 MA VETCO2222w 2 MA VEMISA2254b VEMIIR3354w 4 VIR VEMISA3312a 4 VIR VEMIVI5344i

12 Nyílt forráskódú szoftverfejlesztés Open Source Software Development Linux rendszergazda ismeretek Linux System Administration Integrált vállalatirányítási rendszerek Enterprise Resource Programming (ERP) System A rendszerfejlesztés korszerű módszerei Advanced System Design Bevezetés a lágy számítás módszereibe Introduction into the methods of soft calculation Java programozás II. Java programming II Információs rendszerek minőségbiztosítása Quality Management of Information Systems VEMISA5334f VEMISA5334l VEMISA3354v VEMISA3344r VEMIMAB512L VEMIVIB554J VEMIR5144q VEMISA2254b VEMSA3244o VEMIIR3312h VEMICO3313a 2 VIR VEMISA2354k VEMSA3114s VEMIMA1344i VEMISA2254b 4 VIR VEMIIR2254j 4 VIR 75 kreditpont Modelltanterv féléve természet tud. ismeretek reditpontok a modelltanterv féléveiben nem tanári szakirányon számítás tudományi ismeretek szakmai törzsanyag kötelező nem tanári szakirány kötelező differenciált szakmai ismeretek szabadon választott szakdolg. összesen Összesen

13 BSc tanári szakirányokon az informatika második szak szakmai tárgyai Az informatika logikai és algebrai alapjai Logical and Algebraic Foundation of Informatics Bevezetés a számítástechnikába Introduction to Computer Technology Programozás alapjai Foundation of Programming Programozás I. Programming I Web programozás Web Programming VEMIMA1344i VEMVI2114i VEMISA1144a VEMSA2144b VETCO2222w 3. félév kp 4 MA 4 VIR 2 MA Diszkrét matematika Discrete Mathematics Programozás II. Programming II Operációs rendszerek Operating Systems A digitális számítás elmélete Theory of Computation VETMA1243d VEMISA2254b VEMSA3244o VEMISA3244d 4. félév kp 3 MA VEMIMA1344i VEMISA1144a, VEMSA2144b VEMIVI2114i VEMISA1144a VEMIMA1344i Adatstruktúrák és algoritmusok (angol nyelven) Data Structures and Algorithms MS Access alkalmazások MS Access applications differenciált szakmai válsztható tárgy VEMISA3144a VEMICO3333a 5. félév Óraszám kp VETMA1243d 3 MA VEMVI2114i 2 Számításelmélet Computational Complexity Mesterséges intelligencia alapjai Artifical Intelligence Adatbáziskezelő rendszerek elmélete (angol ny.) Theory of Database Systems Számítógép-hálózatok I. Computer Networks I ódja VEMIMA2212s VEMISA3242m VEMISA3312A VEMIIR3312h 6. félév kp 2 MA VEMISA3244d 2 RSZ VEMIMA1344i 2 RSZ VEMISA3144a 2 VIR VEMSA2144b

14 VÁLTOZÁSEZELÉS Módosítás sorszáma Határozatszám Hatálya/ Bevezetés módja Módosítás címe azonnali hatállyal a A Programozás II tárgy 1. 10/ (X. 18.) 2011/12-es tanév II. óraszámának módosítása félévétől ről -re. A Gondolkodó magyarok tárgy azonnali hatállyal a 2. 10/ (X. 18.) kódjának megváltoztatása 2011/12-es tanév II. VEMVI1212g-ről félévétől VEMISA5312G-re. A Magyar utazók, földrajzi azonnali hatállyal a 3. 10/ (X. 18.) felfedezők öt világrészen tárgy 2011/12-es tanév II. felvétele a javasolt félévétől humán/gazdasági tárgyak listájába. A Matematikai programcsomagok átkerül a nem tanári szakirány 4. kötelező tárgyaiból a természettudományi tárgyak listájába a 2. félévre A Szakdolgozat I. tárgy törlése, 5. helyette a Szakdolgozat laboratórium tárgy bevezetése. 6. A Szakdolgozat II. tárgy törlése / (III. 20.) azonnali hatállyal a 2012/13-as tanév I. félévétől A Web-alapú rendszerek fejlesztése a kötelező tárgyak blokkjából átkerül a nem tanári szakirány kötelező tárgyai blokkjába. Az Információs rendszerek minőségbiztosítása átkerül a differenciált szakmai tárgyak listájába, az előfeltétele módosul. 9. Az Informatikai biztonság tárgy követelménye -re módosul. 10. A Cisco I. tárgy előfeltételének módosítása / (III. 20.) azonnali hatállyal a 2012/13-as tanév I. félévétől a tanulmányaikat a 2011/12-es tanévben ill. utána megkezdett hallgatókra vonatkozóan A utatás-fejlesztés tárgy bevezetése.

Mérnök informatikus BSc szak. Nagykanizsa képzési hely. nappali tagozat tanterve

Mérnök informatikus BSc szak. Nagykanizsa képzési hely. nappali tagozat tanterve Mérnök informatikus BSc szak Nagykanizsa képzési hely nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. április 5-i ülésén Érvényes: A 2011/12-es tanévtől kezdve, a tanulmányaikat a 2009/2010-es

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2009. március 30-i ülésén Érvényes: 2008/09-es tanévtől kezdve felmenő rendszerben. Az

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak. Nagykanizsa képzési hely. nappali tagozat tanterve

Mérnök informatikus BSc szak. Nagykanizsa képzési hely. nappali tagozat tanterve Mérnök informatikus BSc szak Nagykanizsa képzési hely nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. október 18-i ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő

Részletesebben

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. április 5-i ülésén Érvényes: A 2011/12-es tanévtől kezdve, a tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak. levelező tagozat tanterve

Mérnök informatikus BSc szak. levelező tagozat tanterve Mérnök informatikus BSc szak levelező tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 011. október 18-i ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 009/010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2012. március 20-i ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

Mérnök informatikus MSc levelező tagozat tanterve

Mérnök informatikus MSc levelező tagozat tanterve Mérnök informatikus MSc levelező tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. április 5-i ülésén Érvényes A 2011/12-es tanévtől kezdve, a képzésben részt vevő összes hallgatókra vonatkozóan azonnali

Részletesebben

M ér nök infor matik us felsőoktatási szakképzés tanter ve

M ér nök infor matik us felsőoktatási szakképzés tanter ve M ér nök infor matik us felsőoktatási szakképzés tanter ve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2015. április 28-ai ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévtől kezdődően azonnali hatállyal. Dr.

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban

Részletesebben

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2014. március 25-i ülén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2015. augusztus 27-ei ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben, ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve

Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2013. április 9-i ülén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (A képzés közös része, szakirányválasztás a 3. félév végén) Tárgykód Félév Tárgynév Tárgy

Részletesebben

Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés Software and Information Technology at ISCED level 5 tanterve

Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés Software and Information Technology at ISCED level 5 tanterve Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés Software and Information Technology at ISCED level 5 tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2016. március 29-ei ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a

Részletesebben

Mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés Information Technology at ISCED level 5 tanterve

Mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés Information Technology at ISCED level 5 tanterve Mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés Information Technology at ISCED level 5 tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2016. március 29-ei ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 2015/2016-es tanévben,

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak. nappali tagozat tanterve

Mérnök informatikus BSc szak. nappali tagozat tanterve Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. október 18-i ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

Villamosmérnöki BSc szak Nappali tagozat tanterve

Villamosmérnöki BSc szak Nappali tagozat tanterve Villamosmérnöki BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. április 5-i ülésén Érvényes: A 2011/12-es tanévtől kezdve, a tanulmányaikat a korábban kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

Mérnökinformatikus BSc szak tanterve

Mérnökinformatikus BSc szak tanterve Mérnökinformatikus BSc szak tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2015. augusztus 27-ei ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben, ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan a 2015/2016-os

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Tantárgy Tárgykód I. félév ősz II. félév tavasz Algoritmusok

Részletesebben

Logisztikai mérnök MSc szak. tanterve

Logisztikai mérnök MSc szak. tanterve Logisztikai mérnök MSc szak tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a. március -i ülésén Érvényes: A /13-as tanévtől kezdve, a képzésben részt vevő összes hallgatókra vonatkozóan azonnali hatállyal. Dr.

Részletesebben

Logisztikai mérnök MSc szak. levelező tagozat tanterve. Nagykanizsa

Logisztikai mérnök MSc szak. levelező tagozat tanterve. Nagykanizsa Logisztikai mérnök MSc szak levelező tagozat tanterve Nagykanizsa Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. április 5-i ülésén Érvényes: A 2011/12-es tanévtől kezdve. Dr. Tuza Zsolt szakvezető Dr. Friedler

Részletesebben

Logisztikai mérnök MSc szak. tanterve

Logisztikai mérnök MSc szak. tanterve Logisztikai mérnök MSc szak tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 15. augusztus 27-ei ülésén Érvényes: A 15/16-os tanévtől kezdve azonnali hatállyal, a változáskezelőben részletezett módon. Dr. Holczinger

Részletesebben

Logisztikai mérnök MSc szak. nappali tagozat tanterve

Logisztikai mérnök MSc szak. nappali tagozat tanterve Logisztikai mérnök MSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. április 5-i ülésén Érvényes: A 2011/12-es tanévtıl kezdve. Dr. Tuza Zsolt szakvezetı Dr. Friedler Ferenc dékán

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008. május 7-i ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint

Részletesebben

MÉRNÖK INFORMATIKUS BSc SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Szakvezető: Dr. Simon Gyula egyetemi docens, tel: (88) , I épület 917. szoba. Fogadóóra: megbeszél

MÉRNÖK INFORMATIKUS BSc SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Szakvezető: Dr. Simon Gyula egyetemi docens, tel: (88) , I épület 917. szoba. Fogadóóra: megbeszél Mérnök informatikus BSc levelező tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 007. december 0-ai ülésén Érvényes: A 007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban megkezdő

Részletesebben

Design of Programming V 5 -

Design of Programming V 5 - Gazdaságinformatikus (BSc) alapszak nappali tagozat (BGI) / BSc programme in Business Information Technology (Full Time) A mintatantervben szereplő tárgyakon felül a tanulmányok során további 10 kredit

Részletesebben

MÉRNÖK INFORMATIKUS BSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Simon Gyula egyetemi docens, tel: (88) , I épület 917. szoba. Fogadóóra: megbeszél

MÉRNÖK INFORMATIKUS BSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Simon Gyula egyetemi docens, tel: (88) , I épület 917. szoba. Fogadóóra: megbeszél Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2006. április 24-i ülésén Érvényes: A 2006/07-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint a tanulmányaikat a 2004/05

Részletesebben

MÉRNÖK INFORMATIKUS MSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár, tel: (88) , I épület 922. szoba. Fogadóóra: megbes

MÉRNÖK INFORMATIKUS MSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár, tel: (88) , I épület 922. szoba. Fogadóóra: megbes Mérnök informatikus MSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtől Dr. Friedler Ferenc szakvezető Dr. Hartung Ferenc dékánhelyettes

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak nappali tagozat (BI) / BSc in Engineering Information Technology (Full Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak nappali tagozat (BI) / BSc in Engineering Information Technology (Full Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak nappali tagozat (BI) / BSc in Engineering Information Technology (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele:

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

Mérnök informatikus MSc szak levelező tagozat tanterve

Mérnök informatikus MSc szak levelező tagozat tanterve Mérnök informatikus MSc szak levelező tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2009. március 30-i ülésén Érvényes: A 2009/10-es tanévtől kezdve felmenő szerben A tanulmányaikat korábban megkezdett

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Logisztikai mérnök MSc szak Logistics Engineering MSc tanterve

Logisztikai mérnök MSc szak Logistics Engineering MSc tanterve Logisztikai mérnök MSc szak Logistics Engineering MSc tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 16. március 29-ei ülésén Érvényes: A 16/17-os tanévtől kezdve azonnali hatállyal, a változáskezelőben részletezett

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak

Mérnök informatikus BSc szak Mérnök informatikus BSc szak levelezı tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 010. április 0-i ülésén Érvényes: A 010/11-es tanévtıl kezdve felmenı szerben. A tanulmányaikat a 009/010-es tanévben

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatikus könyvtáros (B.A.) szak 2009-es mintatanterv Debrecen 2011/2012. tanév INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapképzési szak megnevezése: informatikus

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE

GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE Szak neve: GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT Tagozat: levelező Képzési idő: 4 félév Az oktatás nyelve: magyar Megszerezhető

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

(A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat eredményes teljesítése)

(A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat eredményes teljesítése) Mechatronikai mérnöki (BSc) alapszak nappali tagozat (BMR) / BSc in Mechatronics Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

(A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése)

(A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BS) / BSc in Logistics Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) GEMAN113-B

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

2006. szeptemberétől. kódja

2006. szeptemberétől. kódja - Programtervező informatikus Programtervező informatikus alapszak - Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE, Matematikai és Informatikai Intézet, Információ Technológia Tanszék Abstract The Institute of Mathematics and Informatics of Kossuth

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time)

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) A képzés közös része (specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) GEMAN113-1

Részletesebben

óraszám vizsga felelős tanszék tantárgy neve kódja kredit előtanulmányi rend kredit előtanulmányi rend

óraszám vizsga felelős tanszék tantárgy neve kódja kredit előtanulmányi rend kredit előtanulmányi rend Villamosmérnöki BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2006. április 24-i ülésén Érvényes: A 2006/07-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint a tanulmányaikat a 2005/06-os

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak Levelező tagozat

AJÁNLOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak Levelező tagozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Érvényes: 0 szeptember -től AJÁNOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak evelező tagozat Ss z Tárgykód Tárgy megnevezése Szemeszt er Heti óraszá m Számonkér

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A matematikatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : matematikatanári szak Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

Gazdaságinformatikus BSc szak Business Informatics BSc Nappali tagozat tanterve

Gazdaságinformatikus BSc szak Business Informatics BSc Nappali tagozat tanterve Gazdaságinformatikus BSc szak Business Informatics BSc Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2016. március 29-i ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben, ill. utána kezdő

Részletesebben

Programtervező informatikus BSc Computer Science BSc nappali tagozat tanterve

Programtervező informatikus BSc Computer Science BSc nappali tagozat tanterve Programtervező informatikus BSc Computer Science BSc nappali tagozat tanterve Elfogadta a MI ari Tanácsa a 2016. március 29-i ülésén Érvényes A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben, ill. utána kezdő

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítek: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = záróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Mérnök informatikus MSc levelezı tagozat tanterve

Mérnök informatikus MSc levelezı tagozat tanterve Mérnök informatikus MSc levelezı tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2010. április 20-i ülésén Érvényes A 2010/11-es tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint A tanulmányaikat korábban megkezdettekre

Részletesebben

MINTATANTERV. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Nappali tagozat

MINTATANTERV. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Nappali tagozat MITATATERV KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK appali tagozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar FI 871 Érvényes: 201. szeptember 1-től Sorszá m 3... 6. 7. Tárgykód Tárgy megnevezése AJALK101KSZ AJALK102KSZ

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Dr. Herdon Miklós egyetemi docens. Informatikai

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Dr. Herdon Miklós egyetemi docens. Informatikai INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Szakfelel s: Dr. Herdon Miklós egyetemi docens Indított szakirányok: Szakigazgatási Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR Ikt. Szám:. sz példány NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

A számítástechnika-tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A számítástechnika-tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A számítástechnika-tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : számítástechnika-tanári Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business

INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak nappali tagozat (BI) / BSc programme in Engineering Information Technology (Full Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak nappali tagozat (BI) / BSc programme in Engineering Information Technology (Full Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak nappali tagozat (BI) / BSc programme in Engineering Information Technology (Full Time) (A képzés közös része, szakirány-választás a 3. félév végén, szakirányra lépés

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Nappali tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v 1. GTK Stratégiai menedzsment 2. GTK Stratégiai menedzsment 3. AJPJT510M

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖK KÉPZÉS M.Sc. Tanterve Környezettechnológia szakirány

KÖRNYEZETMÉRNÖK KÉPZÉS M.Sc. Tanterve Környezettechnológia szakirány KM MSc 2008tolcd 2012.02.06 rövidítések: krp: kreditpont, gyrkp: gyakorlat kreditpontértéke, E: előadás, GY: tantermi gyakorlat, L: laborgyakorlat krp. Tantárgy neve Tárgyfelelős Természettudományos alapismeret

Részletesebben

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN

SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN SZOFTVEREK A SORBANÁLLÁSI ELMÉLET OKTATÁSÁBAN Almási Béla, almasi@math.klte.hu Sztrik János, jsztrik@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract This paper gives a short review on software

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

2016-ben felvett hallgatóknak KOREANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-ben felvett hallgatóknak KOREANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ben felvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

Mérnök informatikus MSc szak levelezı tagozat tanterve

Mérnök informatikus MSc szak levelezı tagozat tanterve Mérnök informatikus MSc szak levelezı tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008 júniusi ülésén Érvényes: A 2008/09es tanévtıl Dr. Friedler Ferenc szakvezetı Dr. Hartung Ferenc dékánhelyettes

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK:

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003.

E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003. E L T E I K I N F O R M A T I K A T A N Á R I S Z A K N A P P A L I T A G O Z A T B U D A P E S T, 2003. I. A képzés általános leírása Az Informatika tanár szakképzettség megszerzése a 166/1997.(X.3.)

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP)

Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP) Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP) Tárgykód Félév Tárgynév Ea. Gy. Köv. Kr. GEIAL211N 1 Programozás alapjai I. 2 2 G 5 - METES001GE1 1 Testnevelés 0 2 A 0 GEMAN151N

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben