Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve"

Átírás

1 Gazdaságinformatikus BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a március 25-i ülén Érvényes: A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan a 2014/2015-ös tanév I. félévétől kezdődően azonnali hatállyal, a változáskezelőben rzletezett módon. Dr. Süle Zoltán szakvezető Piglerné dr. Lakner Rozália dékán 1

2 Szakvezető: Dr. Süle Zoltán Elérhetőség: I. épület, sz. szoba Tel.: (88) Fogadóóra: előzetes megbeszél szerint. Gazdaságinformatikus BSc szak Veszprém, Nagykanizsa Nappali tagozat Végzettségi szint/level of Study: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) Szakképzettség/Qualification: gazdaságinformatikus Business Information Technologist A képz célja/aim of Study: A szak célja olyan gazdaságinformatikusok képze, akik képesek a valós üzleti folyamatok megértére a folyamatokban rejlő problémák megoldására; az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselére; a szervezetek tudásbázisának üzleti intelligenciájának a növelére; az info-kommunikációs folyamatok technológiák együttműköden alapuló modellezére, folyamatok szabályozására tervezére; a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztére, működtetére a működ elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére; továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képz második ciklusban történő folytatásához. The aim of study is to train Computer Economists who are able to understand and solve problems arising in real business processes, manage IT technologies supporting business processes, increase the knowledge base and business intelligence of organizations, model the interaction of infocommunication processes and technologies, control and design these processes, identify problems, develop and operate applications, and monitor their operation in accordance with the required quality standards. They are also provided with appropriate basic theoretical knowledge to continue their studies at MSc level. A képz szerkezete, tartalma/structure of Program: A képzi idő/duration of Study: 7 aktív félév (a modelltanterv szerint). A megszerzendő kreditek száma/number of credits to be achived: 210. A képz tartalma/main Topics: Termzettudományos alapismeretek (36 kredit): matematikai analízis I-I, valószínűségszámítás matematikai statisztika, matematikai statisztika, operációkutatás, diszkrét matematika, a digitális számítástudomány elmélete, az informatika logikai algebrai alapjai, lineáris algebra, matematikai programcsomagok 2

3 Gazdasági humán ismeretek (35 kreditpont): makroökonómia, mikroökonómia, vállalat-gazdaságtani, pénzügytan, infokommunikáció gazdaságtan, projektmenedzsment, számvitel, az EU intézményrendszere működe, vállalkozói ismeretek, továbbá 4 kreditpontnyi választható tárgy. Szakmai törzsanyag (96 kredit): rendszertechnikai modul (bevezet a számítástechnikába, számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok I-II), szoftvertechnológia modul (programozás-alapjai, programozás I-II, adatstruktúrák algoritmusok, Java programozás, korszerű programozási technikák, szoftvertechnológia, a rendszerfejleszt korszerű módszerei, Web-alapú rendszerek fejleszte), információrendszer modul (adatbáziskezelő rendszerek elmélete, számítógépes dönttámogatás, adatbáziskezelő rendszerek alkalmazása, információs rendszerek minőségbiztosítása, adatbányászat adattárházak, informatikai biztonság), differenciált szakmai ismeretek (kutatás-fejleszt, projektlabor, mérnöki tervez). Szűri feltétel: A 3. félév végére az egyetemi Tanulmányi- Vizsgaszabályzatban meghatározott feltétel teljesíte. Az 5. félév végéig 75 kredit teljesíte. A képz formái/form of Study: nappali tagozat full-time Nyelvi képz: Az angol nyelvi záróvizsga teljesíte az abszolutórium megszerzének feltétele. Az angol kollokviumvizsga az angol nyelvű szakmai tárgyak egyik előfeltétele. Az angol kollokviumvizsga angol nyelvi záróvizsgára legfeljebb 4 félév angol nyelvi kurzus kzít fel térítmentesen, de ezek teljesíte nem kötelező. További nyelvórák csak téríti díj ellenében vehetők fel. Az angol nyelvi záróvizsga az angol kollokviumvizsga teljesíte kötelező, de kiváltható legalább középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű angol nyelvvizsga teljesítével. Szakdolgozat/Thesis: A Mérnöki tervez tárgy a Szakdolgozat teljesítének rendjét a kar honlapján elérhető ügymenet tartalmazza. A szakdolgozathoz nincs tárgy hozzárendelve, a 15 kreditpontot a hallgató a szakdolgozat véde után kapja meg. Az abszolutórium kiadásának feltételei/requirements for the pre-degree certificate: legalább 195 kreditpont megszerze (a szakdolgozat kreditpontja nélkül), a tantervben előírt kötelező tárgyak teljesíte, kötelezően választható szakmai humán tárgyak blokkjainak teljesíte a tanterben meghatározott módon legalább 6 hét intézményen kívüli szakmai gyakorlat teljesíte, angol nyelvi záróvizsga (vagy legalább középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből) teljesíte, 3

4 4 félév testnevel teljesíte. completing at least 195 credits (without the thesis); completing all compulsory courses; completing optional professional subjects and optional humanities as required; completing a practical training outside the University of length at least 6 weeks; completed Final Exam in English Language (or certifying the fulfillment of a state recognized examination at least at medium level (type B2) or an equivalent one from a foreign language); completing 4 semesters of Physical Education. A záróvizsgára bocsátás feltételei/requirements for taking the final exam: abszolutórium, elfogadott szakdolgozat. pre-degree certificate, accepted thesis. Záróvizsga/Final Exam: szakdolgozat megvéde, szóbeli vizsga az alábbi tárgycsoportokból: matematika, informatika, gazdaságtudomány. defending the thesis, oral exams from the subjects: mathematics, informatics, economics. A záróvizsga minősítének kiszámítása/evaluation of the final exam: ZM = ZV1 + ZV2 + ZV 3 3 ahol: ZM = a záróvizsga minősítének eredménye, evaluation of the diploma, ZV 1, ZV 2, ZV 3 = záróvizsga tantárgyi vizsgáin kapott érdemjegyek, oral exam grades, A záróvizsga eredménytelennek minősül, ha annak bármely rzére kapott érdemjegy elégtelen. The result of the final exam is 1 (failed) if any of the components is 1. Az oklevél minősítének kiszámítása/evaluation of the diploma: 4

5 OM = 3ZM + SZD 4 ahol: OM = az oklevél minősítének eredménye, evaluation of the diploma, ZM = a záróvizsga minősítének eredménye, evaluation of the diploma, SZD = a diplomadolgozatra védére kapott érdemjegy, thesis grade. A záróvizsga eredménytelennek minősül, ha annak bármely rzére kapott érdemjegy elégtelen. The result of the final exam is 1 (failed) if any of the components is 1. Az oklevél minősíte a Tanulmányi vizsgaszabályzat 31. -ban rögzített módon történik. Az oklevél kiadásának feltételei/requirements for issuing the diploma: legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerze,, eredményes záróvizsga. completing the final exam. completing a state recognized examination at least at medium level (type B2) or an equivalent one from a foreign language. 5

6 Modelltanterv 1. félév Az informatika logikai algebrai alapjai Logical and Algebraic Foundation of Informatics Bevezet a számítástechnikába Introduction to Computer Technology Lineáris algebra Linear Algebra Makroökonómia Macroeconomics Matematikai analízis I. Mathematical analysis I. Programozás I. Programming I Programozás alapjai Foundation of Programming Angol I. English Language I Testnevel I. Physical Education I MIMA1344I K 4 MA - MKVI2114I V 4 VIR - MKMA1143V V 3 MA - GTKGB114Ö K 4 KG - MIMAB146M V 6 MA - MISAB154P F 4 RSZ - MISA1144A K 4 RSZ - MKLE1120A F A 0-2. félév A digitális számítás elmélete Theory of Computation Adatstruktúrák algoritmusok (angol nyelven) Data Structures and Algorithms Diszkrét matematika Discrete Mathematics Matematikai analízis II. Mathematical Analysis II Mikroökonómia Microeconomics Operációkutatás Operations Research MISA3244D K 4 RSZ MIMA1344I. MISA3144A K 4 RSZ (TKMA1243D) MISAB154P MIMAB146M TKMA1243D K 3 MA MIMA1344I MIMAB244m K 4 MA MIMAB146m GTKG1344M K 4 KG - TKMA1244O V 4 MA MKMA1143V 6

7 Programozás II. Programming II Számítógép-architektúrák Computer Architectures Angol II. English Language II Angol nyelvi kollokvium English Language Exam Testnevel II. Physical Education II MISAB254P F 4 RSZ MISAB154P MISA1144A MIKNB113A V 3 VIR MKVI2114I MKLE1220A F 0 MKLE1120A MKLE12X0A K A 0-3. félév Adatbáziskezelő rendszerek elmélete (angol nyelven) Theory of Database Systems Információs rendszerek minőségbiztosítása Quality Management of Information Systems Java programozás Java Programming Korszerű programozási technikák Advanced Programming Techniques Pénzügytan (makrogazdasági pénzügyek) Finance Szoftvertechnológia Software Engineering Vállalati gazdaságtan Corporate Economics Valószínűségszámítás matematikai statisztika Probability Theory and Mathematical Statistics Kötelezően választható szakmai tárgy Optional professional subjects Angol III. English Language III Angol nyelvi záróvizsga English Language Final Exam MISA3312A V 2 RSZ MISA3144A MKLE12X0A MKIR5144Q V 4 VIR MKVI2114I MIIR2254J F 4 VIR MISA1144A MISAB154P MISA2354K F 4 RSZ MISAB254P GTPTB112P K 2 PT GTKGB114Ö MKSA3114S K 4 RSZ MISAB154P GTGAB144A K 4 GA - MKMA1344B F 4 MA MIMAB146m MKLE2120A F 0 MKLE1220A MKLE22X0A K 0-2 7

8 Testnevel III. Physical Education III A 0-4. félév Az EU intézmény-rendszere működe The Institutional System and its Functions of the EU Infokommunikáció gazdaságtan Infocommunications Economics Matematikai programcsomagok Mathematical Software Packages Operációs rendszerek Operating Systems Projekt menedzsment Project Management Matematikai statisztika Mathematical statistics Számítógép-hálózatok I. Computer Networks I Számítógépes dönttámogatás Statistical Decision Support Kutatás-fejleszt Research and Development Kötelezően választható szakmai tárgy Optional professional subjects Választandó humán tárgy Optional humanities Szabadon választható tárgy Optional general subjects Angol IV. English Language IV Testnevel IV. Physical Education IV MKEU5312M K 2 TT - GTKG5212G K 2 EG GTKG1344M MIMA4152P F 2 MA MKSA3244O K 4 RSZ MKME4244P V 4 VE MIMAB146m MKMA1143V MKVI2114I, MISA1144A GTMEB144M MKLE12X0A MKMAB212S V 2 MA MIMAB146m MIIRB214S V 4 VIR MISAB154P MICOB243D V 3 VIR MKMA1344B, TKMA1244O MIKNB312f V 2 VIR min. 75 kredit 2 2 min. 75 kredit MKLE2220A F 0 MKLE2120A A 0-8

9 5. félév Adatbáziskezelő rendszerek alkalmazása Introducation to Database Management Systems Vállalkozói ismeretek Entrepreneurship Informatikai biztonság Computer Security Projektlabor Project Laboratory Számítógép-hálózatok II. Computer Networks II Számvitel Accounting Kötelezően választható szakmai tárgy Optional professional subjects MKSA5144A V 4 VIR MISA3312A GTGAB244V K MIIR3356B F 6 RSZ MISA3136P F 6 IN 4 GA GTGAB144a MIIR3312H, MKSA3244O MISA2354K, MISA3312A, MKSA3114s MIIR3354h V 4 VIR MIIRB214S GTSCB245S K 5 SC GTGAB144A 2 A rendszerfejleszt korszerű módszerei Advanced System Design Web-alapú rendszerek fejleszte Web-based Information Systems 6. félév MISA3344R F 4 RSZ MIIR3354W F 4 VIR MISA2354K, MKSA3114S MIIR2254J, MKSA5144A Mérnöki tervez Engineering Design Kötelezően választható szakmai tárgy Optional professional subjects Szabadon választható tárgy Optional general subjects MIGT33X0T É 10 IN (MISA3136P)

10 7. félév Adatbányászat adattárházak Data Mining and Data Warehouses Kötelezően választható szakmai tárgy Optional professional subjects Szabadon választható tárgy Optional general subjects Választandó humán tárgy Optional humanities MISA3354A V 4 RSZ 2 6 MISAB254P MISA3144A 2 min. 75 kredit Kötelezően választható szakmai tárgyak Optional professional subjects Marketing alapjai Fundamentals of Marketing Információ-visszakeres (angol nyelven) Information Retrieval Elektronikus üzleti technológiák E-business Technologies Globalizáció, nemzetközi makrogazdasági koordinációra International Economics B Internetes alkalmazások fejlesztek Internet Application and Developments Controlling Controlling Mesterséges intelligencia Artifical Intelligence Szakértő rendszerek Expert Systems Informatikai projektek technikai minőségi kiviteleze Technical and quality GTGAB112M K 3 NG - MISA4343I K 3 RSZ MKMA1143V, MKLE12X0A MIIR4353Ü V 3 VIR MIIR3312H GTNGB212B V 3 NG GTKG1344M MKKN5244I V 4 VIR MISAB254P GTSCB444C V 4 SC GTSCB245S MISA3242M K 2 RSZ MIMA1344I MKSA5144S K 4 RSZ MISA3242M MIIR5353K V 3 VIR MISAB254P 10

11 implementation of information technology projects SAP I. vállalatirányítási rendszer alapjai Basics of the Integrated Business Software SAP SAP vállalatirányítási rendszer II. Programozási alapok Basics of the Integrated Business Software SAP II Párhuzamos programozás Parallel Programming Banktan Banking Bürotika irodakultúra Office Operation and Office Culture Statisztikai programcsomagok Statistical Software Packages Adatbáziskezelő rendszerek megvalósítása Database System Implementation A.NET Framework programozása C# nyelven.net Fremawork and C# Programming CISCO I. CISCO I CISCO II. CISCO II Integrált vállalatirányítási rendszerek Enterprise Resource Programming (ERP) System Linux rendszergazda ismeretek Linux System Administration Virtualizációs technológiák a gyakorlatban Virtualization technologies in practice MIVI5344I V 4 VIR MISA3312A MIVI5354P V 4 VIR MIVI5344I MKIR5144P V 4 VIR MIIR2254j MIKNB113a VEGTPTB312B V 3 PT GTPTB112P GTVEB112B K 3 VE - TKMA5122s F 2 MA MKMA1344b MIVI5154a V 4 VIR MISA3312A TKCO4132n F 2 MA MISA2354K MICO5134c F 4 IN (MIIR3312h) MICO5234c F 4 IN MICO5134c MISA3354V F 4 RSZ MKIR5144Q MISA5334l F 4 RSZ MKSA3244o MIIR3312h MIINB533V F 3 IN MKSA3244o 11

12 Választandó humán tárgyak Optional humanities Az európai művzet története History of European Art Fejezetek a termzettudományok történetéből Chapters from the history of exact sciences Filozófia Philosophy Szemelvények a magyar a világirodalom történetéből Excerpts from the Hungarian and word literature Az európai integráció története The Histoy of the European Integration Zenetörténet History of Music Informatikai távközli jog Law of Information and Communication Technology Mérnöki pszichológia Psychology for Engineers Gondolkodó magyarok Reasoning Hungarians Szemelvények a matematika történetéből History of Mathematics Magyar utazók, földrajzi felfedezők öt világrzen Hungarian travellers, geographical explorers in 5 continents számonké r MKSA1212M F 2 IN 75 kreditpont MISA5312F K 2 IN 75 kreditpont MKIR1112F K 2 TT 75 kreditpont MISA5312I K 2 IN 75 kreditpont MKEU5312F K 2 TT 75 kreditpont MISA5312Z K 2 IN 75 kreditpont MISA5312J F 2 RSZ 75 kreditpont GTVE1112P K 2 VE 75 kreditpont MISA5312G K 2 IN 75 kreditpont MIMA5312t K 2 MA 75 kreditpont MIINB412U F 2 IN 75 kreditpont 12

13 Félév Kötelező tárgyak Kötelezően választható szakmai tárgyak Összesít: Választandó humán tárgyak Szabadon választható tárgyak Szakdolgozat Összesen Összesen:

14 VÁLTOZÁSKEZELÉS Módosítás sorszáma KT határozatszám Hatálya/ Bevezet módja Módosítás címe 1. A Programozás II tárgy óraszámának módosítása ről re. 2. 6/ (X. 18.) Az Integrált vállalatirányítási rendszerek tárgy a kötelező tárgyak listájából átkerül a Kötelezően választható szakmai tárgyak listájába, az elvárt kreditpontok táblázatban a kötelező tárgyak kreditpontja 4-gyel csökken, a szakmai választható tárgyak kreditpontja 4-gyel nő. 3. azonnali hatállyal A Magyar utazók, földrajzi felfedezők öt világrzen a 2011/12-es tanév tárgy felvétele a humán/gazdasági tárgyak listájába / (III. 20.) II. félévétől A Makroökonómia tárgy összóraszáma kreditpontja is 1-gyel csökken 5. 31/ (III. 20.) A Vállalati gazdaságtan tárgy óraszáma 3+1-ről 2+2- re módosul / (III. 20.) A Mérnöki tervez tárgy előfeltétele módosul / (III. 20.) A Szakdolgozat tárgy törölve / (III. 20.) Az Informatikai távközli jog tárgy átkerül a humán blokkba. azonnali hatállyal A Kutatás-fejleszt tárgy bevezete / (III. 20.) a 2012/13-as tanév I. félévétől a tanulmányaikat a 2011/12-es tanévben ill. utána megkezdett hallgatókra vonatkozóan 10 Az Adatstruktúrák algoritmusok (MISA3144a) tárgy előfeltételének a módosítása, a tárgy magyar nyelven 11 A Java progrmozás (MIIR2254j) előfeltételének a módosítása 12 A Matematikai programcsomagok (MIMA4152p) EU intézményrendszere tárgyak a 2. félévből átkerülnek a 4. félévbe Az SAP vállalatirányítási rendszer alapjai I. 13 (VEMIVI5344I) a kötelező tárgyak közül átkerül a a 2013/14-es köt. vál. szakmai tárgyak blokkjába. tanévtől kezdve 14 90/ (IV. 9.) A tanterv a Nagykanizsai Telephelyen is bevezetre minden hallgatóra kerül vonatkozóan 15 A Számítógép-hálózatok I. óraszáma ról azonnali hatállyal ra, a kreditpontja 2-ről 4-re módosul 16 A Számítógép-hálózatok II (2+0+0, MIIRB312H) tárgyat a Számítógép-hálózatok II. (2+0+2, MIIR3354h) tárgy váltja fel 17 Az Adatstruktúrák algoritmusok (MISA3144a) tárgy a 3. félévből átkerül a 2. félévbe. A tárgy a 2013/14-es tanév I. félévében is meg lesz hirdetve 18. A Linux rendszergazda ismeretek Virtualizációs technológiák a gyakorlatban tárgyak bekerülnek a választható szakmai tárgyak listájába. 14

15 19 90/ (IV. 9.) 20 a 2014/15-ős tanévtől minden hallgatóra vonatkozóan azonnali hatállyal Az Adatbázis-kezelő rendszerek elmélete (MISA3312a) tárgy a 4. félévből átkerül a 3. félévbe A Programozás I II tárgyak új kódon szerepelnek / (III.25.) a 2014/15-ős tanévtől minden hallgatóra vonatkozóan azonnali hatállyal Az Általános menedzsment (GTMEB144M) tárgy kikerül a kötelező tárgyak köréből. Helyette a Vállalkozói ismeretek (GTGAB244V) bekerül az 5. félév kötelező tárgyai közé. Az Információs rendszerek minőségbiztosítása (MKIR5144Q) tárgy átkerül a 3. félévbe, egyben az előfeltétele MKVI2114I-re módosul. 23 Az Integrált vállalatirányítási rendszerek (MISA3354V) követelménye F-re módosul. 15

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering Érvényes: 13. szeptember

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK B012 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. melléklet a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2. melléklet AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezete

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Katalin Gáspár (Gáspár Bencéné) Academic Position: Ph.D. Sex: femine Date of birth: 4 Sept 1948 Address (in school with room number): Új épület, floor

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap)

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap) ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény (borítólap) 2013 1 Köszönetnyilvánítás A magyar kiadás elkészítésében való közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani: Fordítómunkáért: Grafikai munkáért: Véleményezésért:

Részletesebben

EduTravel (Bron-Y-Aur Kft.)

EduTravel (Bron-Y-Aur Kft.) EduTravel (Bron-Y-Aur Kft.) Bron-Y-Aur Továbbtanulás Felsőfokon Külföldi költségtérítéses továbbtanulási lehetőségek angol nyelvű képzéseken Európában és az USA-ban Kik vagyunk? Bron-Y-Aur, az első külföldi

Részletesebben

Meta-módszer fejlesztése infokommunikációs rendszerek és kapcsolódó folyamatok hatékony szimulációjához

Meta-módszer fejlesztése infokommunikációs rendszerek és kapcsolódó folyamatok hatékony szimulációjához Meta-módszer fejlesztése infokommunikációs rendszerek és kapcsolódó folyamatok hatékony szimulációjához MUKA LÁSZLÓ Elassys Consulting Kft. muka.laszlo@elassys.hu LENCSE GÁBOR Széchenyi István Egyetem,

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - kollokvium Dr. Egri Imre, főiskolai tanár GTI A hallgatók megismerik

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

A közigazgatási informatika oktatásának egyes aspektusai

A közigazgatási informatika oktatásának egyes aspektusai sengésével, esetleg (például zéróösszegű) politikai játszmájával (például gazdasági befolyásszerzés) is. Hoós János például hivatkozik a társadalomnak az ún. kettős mozgás (double movement) Polányi Károly

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben