RTESITO TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RTESITO TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP."

Átírás

1 4ÉJ&. évfolyam szám. Bebreczen, vasárnap, január 22, Előfizetési feltételek: Fizetendő Debreczenben, Egész évre 2 frt. Félévre 1 Negyedévre 50 kr. Községeknek 60 hr. évi postadíj előleges beküldése után ingyen. Egyes szám ára 4 kr. Szerkesztőségi éskiadói iroda: Főtér, Áron Miksa ur házában, Kisuj-utcza szegleten. Kéziratok vissza nem adatnak. EBRECZEN-MGYVARADi RTESITO TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. Hirdetési dijak : JSíégy-hasábos petit sorért 5 kr; t öbbszörinél 4 kr. Nagyobb és többszöri hirdetőseknőlnagyonj kedvező engedmények tétetnek Bélyegdij.-minden beigtatáiért külön SOkr.l 3Jyilttér a -ben megjelenő közlemény minden petit sora 15 tör. Hirdetések és előfizetések helyben a kiadói hivatalnál, C sáthy Károly és] Teleg di K.L ajo s könyvkereskedésében) Budapesten ;G o ldber g er A. "V-és Haa- Jsenst ein és Yogl er, Bécsben>Prágában Haasenstein és V ogler, A. Oppelik, S c h a 1 e c k H., S t e r n M 6 r és Parisban, Hamburgban ós Majnái-Frankfurtban : G'.'L. Daube és Mosse R ud ol f hirdetési, intézetében fogadtatnak el. i Az országos iparos segélyes nyugdíj-szövetség. Ezen okok indították az országos iparegyesület a 8 frt szövetségi törzsdij, mely a Miét millió ember megfullad- kebelében a fővárosi összes ipartestületek kül-j többi kedvezményeket nem tekintve a balebet t?«. Olyan óriási szerencsétlenségről írnak most a dötteilől alakított ipartestületi szakosztályt arra,! elleni külön biztosítást is magában foglalja, és pedig lapok minőhöz hasonlót aligha mutathat fel az semmiféle különbséget nem téve a különböző utolsó 200Ü esztendő, ha csakugyan hogy e fontos kérdést tanulmányozván és a létező igaz e bor (Iparosaink külödös figyelmébe.) hasonc/élu intézetek adatait figyelembe vévén, egy foglalkozási ágak közt. zasztó hir. A roppant chinai birodalom egy egész oly módozatot eszeljen ki, mely a hazai iparosság Az 1884 diki ipartörvédy módot nyújtott az Továbbá nevezetes előny, hogy szövetségünk nagy tartományát elpusztította az árviz, mely még viszonyainak megfelel, mely könnyen keresztül-] iparosoknak', hogy testületileg szervezkedve, közös segélyezési módozatai egészen a hazai iparra és a múlt óv őszén történt. A Timeshez érkezett levél vihető, a mely legalább a legégetőbb szükségen érdekeikről kö^ös akarattal és erővel gondoskodjanak. különösen a kózmüvesosztály viszonyaihoz vannak szerint a Sárga folyam, mely a magával hozott segítsen. szabva. Így nevezetesen á 8 frtnyi egybégi alaptétel sárga agyaggal már oly magasra ágyazta medrét, Az iparosoknak, mondja a kibocsátott felhívás külöüösen pedig ásson kézműveseknek, Miután egyelőre semmi kilátás sem lehet, olyan alacsonyra van szabva, bogy azt minden hogy egy chinai mondás szerint a békák az emberek fejei felett kuruttyolnak benne, száz méternyi hogy az érdekelt körökben oly jeli ntébeny tökét, kisebb iparos is befizetheti. De módjában áll az kiknek vagyona és tőkéje főleg munkabíró karjaik minő ily nagyfontosságú ügy keresztülviteléhez egyes testületeknek és erre különös suiyt fektetünk oly segélyalapról gondoskodni, melyből tizenöt száz falut lakóival együtt elsöpörvén, a szá hosszúságban törte át Honan vidékén gátját s bf»n rejlik, egyik legfontosabb éideke, előrelátó gondoskodással elejét venni azon siralmas helyzetnek,: mulbatianul szükséges, összehozni lehessen, a nagy tőkékkel rendelkező basoncí'.élu vállalatokkal indíttattak alkudozások; és számos meghiúsult kísérlet járulékaikat a magukéból nem fizethetik, ebbeli borzasztó áradásban mennyi ember veszett oda, az azon tagtársak, kik időközben elszegényedvén évi razföldön át egy másik folyamba ömlött. Hogy e mely baleset vagy munkaképtelenség esetén őket; elhalálozásuk esetén pedig özvegyüket és árváid után sikerült egy jóhirü hazai vállalattal a 4 fizetésük teljesítésében segélyeztetnének mindaddig, roig esetleg nyugdíjigényük igénybe lép. több mint 2 millió, de'maga is hozzáteszi, hogy a hihetetlen. A Times tudósítója azt mondja, hogy kat fenyegeti. millió arany forint (10 millió frank) befizetett alaptőkével bisó Magyar Franczia biztosító-társulattal A vagyonosabb iparosok ellenben nagyobb törzse kormányhoz közel álló európaik hét millióra becsülik az áldozatok számát S azonkívül mérbetíén Még azon kevesek is, kik szorgalmuk és taka oly előzetes egyezséget hozni létre, mely lehetővé teszi egy országos iparos segély- és nyugdíj- járandóságot biztosithatnak maguknak akárelhalá azok száma, kik hajléktalanokká váltak. Ezeknek dijak fizetése által bármily magas összegig terjedő rékosságuk által maguknak könnyű vagy tán épen bőséges megélhetést.tanúsítottak ha vagyonnal szövetség létrehozatalát, és mely a hazai iparosság lozásuk, akár baleset, akár elaggáeuk esetére. nyomorán enyhítendő, a császárné egy millió, a nem rendelkeznek mindenkor.csnk szorongó érdekeinek és a kitűzött czélnak teljesen negfelelvéu, jó lélekkel ajánlható. egész 55 éves korukig beléphetnek a szövetségbe. forintot folyósított. Azonkívül a kormány elrendel Kiemelkedő előny még az is, hogy aziparosok kincstár bárom millió s a kormány még pgy millió szívvel, gondolhatnak e jövőre ; mert a véletlen bal eset minden perezben megsemmisítheti egész létű ket, jövőjüket s a halál minden perezben elragad Az ily módon alapítandó szövetség Cgye az Természetes ugyan, hogy a fiatal belépők nagyobb te, hogy a szerencsétlen éhezők számára Pekingből hatja a ma még erőteljes munkabíró családapát évi tnárczius , 27. napjain Budapesten járandóságot nyerhetnek elhalálozásuk esetén, mi 32 millió font rizst küldjenek. S az áradás még miáltal családja, özvegye, árvái a -nyomornak. Ínségnek áldozatul eshetnek. Hát még.ama túlnyomó tartott országos ipartestületi értekezleten tárg}al velhogy elhalálozásuk valószínűsége csekélyebb egyre tart. A nép teljesen kizökkent közmondásszerű flegmájából s azon van, hogy kivándoroljon. tatván, ez által egyhangúlag helyeseltetett s az ér- lévén, valószínű az is, hogy hosszabb ideig fogják nagyobb száma az iparosoknak, kiknek a mesterség ';ekezleti jegyzőkönyv feapcsán a hazai szakteatülei.ekkel közöltetvén, ezek felhivattak, hogy az ott nak szintén érdekében áll minél előbb csatlakozni, tet tartottak, melyen megállapodtak, hogy a kül az évi járulékait fizetni. Mindazonáltal a fiatabbak- A lengyel la.pszer'kesítitélc. értekezle csak ép a mindennapi kenyeret.nyújtja,.mily aggodalmas szemmel nézhetnek a jövőbe, ha agg közölt pontozatok érdemleges tárgyalása által a mivel ez esetben azon kilátással bírnak, hogy a ügyi bonyodalommal szemben nagy óvatosságra sájg, baleset vagy hali] esetére magukról, illetőleg nagyfontosságú intézmény mielőbbi létesülése érdekében szükséges intézkedéseket saját hatáskö általuk nyerhető nyugdijt előbb és hosszabb ideig nul kizsákmányoltassék. - Ax orosz: áíliam» fizetési idő maximuma (25 év) előbb letelvén, az fogják inteni a lengyel nemzetet, nehogy ezéltala- családjukról nem gondoskodhatnak. A rettegett jövő még a jelen perez örömét is megkeseríti, s rük ben mozdítsák elő." búzhatják. költségvetésben az idei bevétel ,110 azon helyzet, mélyben a szerény megelégedő lélek A Magyar-Franczia biztosító-társulattal kötött: Ezek alapján azon reményben élünk, hogy rubelre van számitva s egy fillérig ugyanannyi a különben boldog lehetne, esetleg elviselhetlenné előzetes egyezmény alapján létesítendő országos hazai iparosaink mind tömegesebben és már kezdetben mindenesetre elegendő számmal fognak most a papíron. A cxár nem beszélt újévkor, kiadás, tehát tökéletes az egyensúly; persze csak válik. segély- és nyugdíj szövetség tervezetét alább ismertetjük. csatlakozni ahhoz, hogy segély- és nyugdij-szövetségünk mielőbb létre jöjjön, Ehhez ugyanis legalább rátainak egy kis örömet okozhat, ba talán csak egy de mégis tett olyan nyilatkozatot, mely a béke ba Ez oknál fogva az ipftros-osztály mindenkor egyik legfőbb feladatának ismerte a betegség és E tervezetből kiderül, hogy a létesítendő seuély- és nyugdíj-szövetség eddig nem létezett uj 000 résztvevő szükséges, jmeiy szám, mihelyt napra is. A czár ugyanis kéziratot intézvén a elhalálozás eseteire való gondoskodást; és minél jegyezve lesz, a szövetség megkezdheti működését. moszkvai kormányzóhoz, biztos reményét fejezte ki fontosabb szerepre emelkedik az ipar, annál beha alapokon jön létre és oly módozatát nyujlja az Különösen az ipartestületeknek, ipartársula benne, hogy az idén és a jövő évben is a béke lehetővé fogja tenni, mjkép az orbzág erőit'.a belső tóbban foglalkozik az iparososztály a világ minden elhalálozás, baleset és elaggás esetére toknak hivatása ez irányban buzdítólag hatni. művelt népénél ezen sarkalatos életbevágó ipari va'ó gondoskodásnak, mely a, kölcsönösség alapján Egyébiránt a tervezet szerint az ipartestületek gyarapodásra fordítsák. Perszp, mint régóta, most érdfikkei. Ez irányban ujabb korban némely orszá álló szövetkezeteknek előnyeit lehető teljes mértékben egyesíti a nagy tőkékkel rendelkező rész ebbeli fáradozása a testületekre nézve közvetlen is kevéssé egyeznek Oroszors?ágban a szavakkal^ gokban immár hatásos törvényhozási intézkedések eőnyökkel is jár, a mennyiben a testületek az álta tettek 8 Bismarck lapja szárazon kon.sí>at-éíja, bopy is keletkeztek. Nálunk még nem jutottak ezen pontig, vénytársulati élet és baleset elleni biztosításul. luk megnyert tsgoknak jutó tőkejárandóság után az orosz kormány egyreinly g#j8 a hadi készületerekvések, a/onban mindenfelé mutatkoznak részleges tö Ezen előnyök között, melyeket bővebben l%-c>t húznak, melyet tetszés szerint az ez ügygyei ket. Arról sincs hir, hogy Oroszország nyíltan megvénytársulati hogy az élei bevágó kérdés mielőbb sikeres megoldást nyerjen. foglal el azon előny, hogy aránylag csekély hozzá úgyszintén az évnegyedenkint beszedett dijak után a leleplezések, melyek Szófiában történtek s újra részletezni feleslegesnek tartjuk, kiváló helyet foglalkozó hivatalnokok díjazására fordihatnak; mondaná már, mit akar. Annál beszédesebbek azok Miután azonban az előrelátó gondoskodás járulás mellett sokkai nagyobb élvezményeket 2%-ot, mely hasonló czélra szolgál. tanúskodnak a nem hivatalos Oroszország tevékenységéről. A burgaszi pucsnál elesett és elfogott szelleme nálunk még nem hatotta át az iparosság í.-yujl, mint az egyénenkénti életbiztosítás. Az ügy valóban megérdemli, hogy, mint az nagy tömegét, - a csekély körben, szűk határok így ha a fentebb érintett befizetéseket és az iparosság egyik elsőrendű, országos ögye, most betörőknél különböző leveleket találták s a bolgár közt mozgó törekvések nem igen vezethetnek H azok után nyert élvezttjényeket a nevezetesebb biz- már kibontakozzék az előtanácskozások stádiumából kormány ezeket közzétette. Kitűnik belőlök. hogy kívánt eredményre, mert csekély erővel, kevés 'ositó társulatok dijaival és az azok után járó javadalmazással és gyors megvalósulása által hirdesse a magyar a pucs vezetői összeköttetésben voltak Hitrovo számú tagok ö-szeműl<ödése utján ily nehéz kér összevetjük, kitűnik, hogy a két, kor iparos-osztály oly sokszor érvényesült közszellemé bukaresti orosz főkonzullbl, a konstantinápolyi dést megoldani nem lehet. Miután ez ügy az egész osztály szerint 200 frt, illetőleg 150 frt tőkejáran nek életrevalóságát. iparosságot egyaránt érdekli, az összes hazai ipa dóságnak vagy 24 írt évjáradéknak a jelen coinbiorosz nagykövetséggel, különösén pedig a hírhedett Ignatieff gróffal. Ez utóbbi utján kívánták kieszlfö- ros-osztály közös erejével a leggyorsabban és legsikeresebben lesz üdvös eredményre vezethető. TAJELOSSA.. náczió melletti biztosításáért magában véve mindenütt magasabb dij fizetendő, mint némileg magára vonta a fiatal leánynak figyelmét, oldala mellől, s hogy a társalgás, bár halkan, de Az emberek bámulnak, suttognak. Soha sem annyit rögtön észrevett a jártes, tapasztalt férfi. De nagyon élénken foly köztük. láttak még ilyen szerelmes párt 1 Talán rábeszélték, szerencsétlenségére, azt is észrevttte, hogy itt is Mikor hajnal felé ő nagysága gyámleányával kényszeritették a leányt? Az idegenek nem bfrjlák A partié-vadász, megelőzték már s hogy a fiatal leánynak szíve ha elhagyta a táneztermet, Irma annyit mondott nénjének. férjet. elhinni, hogy saját akaratából választotta ezt a formaszerüleg nem is, de féligmeddig el van már Elbeszélés. ajándékozva unokabátyjának. Holnap eljön hozzánk Agárdy Ottó keze< Csak egy pillantást kell reájok vetni, ha valahol együtt megjelennek. Lehetetlen, hogy ez a Vértesi Arnoldtól. Eddig ismeretlen szilaj keserű érzés rohant met megkérni. (FolytBtás.) át. a sokat csalódott férfi lelkén. Azt kérdezte ön Ő nagysága ijedten hanyatlott hátra a hintóban. feltűnően hideg 1 leány szeresse ezt a férfit l Mily hideg hozzá, mily A szép elegáns fiatal embernek számtalanszor magától: rosszabb e ő mint annyi sok más, a kit kellett tapasztalnia, hogy buták és ruták elragadták előle a gazdag menrjyasszonyt. Agárdy Ottónak Gondolatainak meuete ama sötét labyrintba Igen s én biztosito'tam, hogy nem kap gyobb e hidegbég, ez idegenség. Alig engedi jegye fölkarol a szert ncse? Agárdy Ottó? S amint közeleg az esküvő napja, annál na nem volt szerencsije. Lassankint keseiű^-ég szállta vezette, honnan nehéz föltalálni a becbületes kijárást. kosarat. sének, hogy kezét megfogja, alig nyújtja felé búcsúzáskor ujjai hegyét. meg lelkét. Látta, hogy a?-.otrombák és gazemberek IV. mindig előnyben lesznek fölötte azon az utón, melyen ő jár, s annál nyomorultabbnak érezte magát, i mormogá zordonan, lázasan. A partié-vadász elérte czélját. Boldog volt; szivét, ez a hidegség végre föllazítja. A büszke férfi Épen az a baj, hogy nem voltam elég rósz 1 Agárdy Ottó, bármennyire elpánczélozta is mennél kevésbbé volt hajlandó azon aljas eszkö-j Csak vékony hajszál választotta el már a bűn gazdag, szép, fiatal menyasszonyt kapott; és még végtelen lealázotinak érzi magát s reszket a benső zökhöz folyamodni, melyek némely vetélytársátj ösvényétől. Undorodott tőle, de gondolatban már sem érezte magát elégedettnek. Valami folyvást fölindulástól. Alig bírja tűrni már s csak az a gordoiat birja lecsillapítani fölindulását, bogy ugy sem diadalra segítették. A szemtelenség, a csúszás má- j kész volt arra is. nyugtalanította, izgatta í egy benső hang, mely azt ssás, a hazugság és ármánykodás oly idegenek vol-i Ily kedély állapotban csilámlott föl előtte kiáltotta szüntelen fülébe: megcsaltad barátodatl tart már soká. Már csak két hét az esküvőig. tak lelkének, hogy borzadott ez eszközökhöz nyúlni, még egyszer a remény. Miért ne forditná hasznára És azt a hangot nem lehetett oly könnyen Hogy a leány még mindig Zoltánt Fzereti. az pedig mindinkább nelátta, ez eszközök nélkül a a két balga fiatal összezördülését. Miért engedné elfojtani. most már nagyon világos Ottó előtt. Látja, hogy boldogulás mennyire nehéz. magát még mindig együgyű lovagias szempontok Pedig Zoltán nem tett szemrehányást, még nem felejti eí, hogy utána eped, kesereg; látja, mint A keserűség mind mélyebbre vájta magát által visszatartóztatni? A ki mer, az nyeri Miért ne szerencsét is kívánt barátjának, igaz hogy nem hervad a szép fiatal leánynak arcza, s tudja, bogy szívében. Undorodott önmagától. De mit tegyen? kisérlené meg? nagyon mosolygó arczczal, hanem mit törődik a pár szó visszahozná ez arezra a rózsákat. Pár szó Nem volt többé erejn megfordult;]', valami munkához kezdeni, más életet élni. nak a boldogságáért? Miért áiijon félre? Azért Zoltán nem állhat utjáb..; Zoltán szavát adta. légy az övé! Miért áldozza föl ő magát annak az ifjoncz- boldog vőlegény most már másokkal I boldoggá tehetné, az a pár szó: Zoltán szeret téged, Már késő! gondolta magában. Tovább kell mert jó barátok? Nos, azok maradhatnak ezután is. Különben még okosabbat cselekedett Zoltán, elutazott külföldre s nem is tér vissza egy félévig. nem fogják kimondani azt a pár szót. De Agárdy Ottó összeharapta ajkait. Ez ajkak haladnia a k»laddoro:k utján: hátha a szerencsét Ha a kártyán szabad elnyerni a jó barátjának a végre mégis útközben találja. Még vannak gazdag pénzét, miért ne volna szabad eloyerni kedvesét, Azalatt megtörténik az esküvő. Irma maga Lelkének nemesebb része ösztönzi ugyan rá. leányok az országban Haj rá I keressünk tovább, keressük 1 így találta föl Sza.mosy Irmát, ügy érezte, mintha ez volna az utolsó csillag, mdy feltűnik előtte. S valódi düh szállta meg a gondolatra, hátha ezt is elragadják előle? Hajábun már Ősz szálak ke?dtek mutatkozni. Még kitéphetni az egyes szálakat; de nemsokára tömegestül fognak jönni s ab kor nem lehet töbpé eltakarni.,az ifjúság eltűnik s az ifjúsággal mindp remény. Most vagy soha többéi Hogy a parlagi gavallérok csoportja közt mikor azt a jó barátunk m»ga veti koczkára. Hiszen Zoltán egyenesen fölhatalmazta őt erre Mit vethetne szemére? A tér szabad. Zoltán önkényt visszavonult. Ki kényszeritette rá? Senki, Bolondság volna, ha Agárdy Ottó még tovább habozna. Nem is habozott. Elszántan lépett a szép leányhoz. A fogadtatás, melyben részesült, mindjárt tudtára adta, hogy a kellő perezben jött. Most vagy soha! Az öreg Szamosyné csak annyit látott, bogy a dandy attól a percziől kezdve nem távozott Irma Nagyvilági Mrek. van rajta, hogy minél előbbre tűzzek ki napját. Néhány év előtt még követte volna e nemes ösztönt; de most már mélyebbre fészkelődött az önzés. A királyi tanácsos ur fejét csóválja, sehogy Miért ajándékozza ő másoknak a boldogságot, mikor magának tarthatja? sincs megelégedve a dolgok fordultával. Ki az az Agárdy Ottó? Senki, semmi, sem állása, sem vagyona. 0 nagyságaik elszörnyednek, ő nagyságajk Csak egyszer neje legyen Irma, majd megváltozik. Oh, látott már Ottó sok ilyen esetet.. A duzzognak, hanem végre is mit tegyenek? A leánv menyegző után mindjárt mások a nők, mindjárt elfelejtenek minden hiábavaló ábrándot. árva, férjhez mehet, a kihez akar. Hát menjen. 0 nagyságaik legalább megszabadulnak a gondtól. Hátha nem? Kitűzik az esküvő idejét. Minden kész már. El kell felejtenie, mormogá Ottó hevesen. De a vőlegény mégsem bir egészen nyugodt és boldog lenni. S a menyasszony is oly sápadt és ked (Vége köv.). vétlen. B&fa, ^ss^kaattosal^lao^ wsr i^l i^r icks-«exx^k:xoti -%rm,xx csatolva,

2 2 DEBRECZEN-NAGYVÁHADJ ÉRTESÍTŐ. zöini, hogy orosz illetékes helyről bizalmas utasítást küldj«oek a montenegrói fejedelemhez és a konstantinápolyi orosz nagykövethez. Tavasz közeledtével megválik mi következik a nem hivatalos harcz utáo. Szentpétervárit a műit beti nihilista űldözésaél nem kevesebb, mint 887 gyanús embert fogtak el. - Az orosz haderő az osztrák-magyar és német határok mentén 315,0ü0 ember 689 ágyúval s ezzel szemben áll Galicziában 38,000 ember 160 ágyúval, Pozenban 98,200 ember 338 ágyúval. - Az Orleans herczegek közül kettő: a párisi gróf fia és a chartresi berezeg fia, állítólag be akar lépni az orosz hadseregbe s ez iráut már intézett is kérelmet a czárhoz. Az óvatos lengyelek, A lengyelek ugy látszik okultak a múlt tanulságaiból. A galicziai lengyel politikai lapok szerkesztői ugyanis értekezletükön közös megállapodásra jutottak és vezórczikkekbenl óvatosságra intik az oroszországi lengyel ifjúságot, j Gyanús emisszáriusok járnak köztük, jó lesz tehát óvakodni forradalmi hajlamok kimutatásától és minden a lengyel ügyet kompromittáló, meggondo latlau lépéstől. Hazai hirek. Képviselő-választások. A muo kácsi kerületben György Endre szabedelvü párti jelöltet megválasztották. Békés-Gyulán pedig Csatár Zsigmond függetlenségi pártit. JPőI. desen a múlt héten csütörtökön ejtetett meg az elöljáróság választása Nábráczky István főszolgabíró vezetése alatt példás rendben. A többség bizalma ismét azokat juttatta a község vezetésére, kik eddig állottak ott. Főbiró lett: V. Szabó Imre. törvénybiró: Karács Gábor, adópénztárnok: Balázsházy Gyula, gazda: Karács Imre, közgyám: H. Szabó József. Szereinti dráma játszó dott le e héten Budán, az Erzsébet-kórház előtt az utczán. Egymáshoz nem illő pár: az Ötven éves Füredi Vilmos nyomdász és a tizennyolcz éves Heiszler Irma keresett a halálban egyesülést, mit e földön nem találhatott meg. Füredi Vilmos családos ember volt, felesége 8 három gyermeke volt, köztök egy húsz éves leánya. Régebben magának volt nyomdája, de belebukott s tizenkét év óta a budai államnyomdában működött, a hol szorgalmas és értelmes embernek ismerték. Szegényesen, de tisztességesen eltartotta övéit s a család békében élt, mig ezelőtt két esztendővel Füredi s a nyomdában dolgozó Heiszler Irma megismerkedtek s megszerették egymást. Ez idő óta hiába kérte Füredit a felesége; hasztalan intette a leányt édes atyja, ki az árvaszéknél van alkalmazva; az sem használt, hogy Fürediné maga is szakításra kérte a leányt. A szerelmes pár csak azt felelte: nem tehet róla, a Bors akarta igy. Végre e héten megtalálták az erő szakos megoldást. Fürediné sejtette a sötét szándékot, a leány atyjával együtt órákig kereste a szerelmes párt, hasztalan. Mikor megtalálták őket halva voltak, Füredi revolverrel előbb a leányt, aztán magát lőtte agyon s pár perez alatt meghalt esett. Egy arra járó asszouy észrevette ugyan, be is szállították a községbe, de kezei és lábai annyira elfagytak, hogy életéhez is kevés a remény. A másikat ki a Martinka körül lefeküdt éjfél után szállították haza, teljesen megfagyva. Minden életrehozási kísérlet sikertelen maradt. Az elhalt Hel' történt vasár roeczi Sándor 42 éves, feleségét s 4 kiskorú árvát hagyott bátra nagy szomorúságban; a másik Sándor Imre nevű 18 éves ifjú. Önkéntes mind a kettő. Ékszerlopás nap a Budapest" vendégfogadóban. A károsult Szepessy Gyuláné úrnő, h.-nánási földbirtokosnő, ki a fővárosban tölti a telet. Vasárnap délben távozott fogadói lakásából s mire délután négy óra tájt ^fejjrtiti^aszobát zárva találta, de szekrényeit tárva-nyhvtttftfesíytva. Hat ezer frt értékű ékszerei, 210 frt készpénzes tötfb sorsjegy hiányzott. Debreczeni hirek. Hajdumegye Közgazdasági elő adójául Lukács Dezső helyébe dr. Király Ferencz a debreozeni ipar és kereskedelmi kamara titkára és a legújabb miniszteri leirat. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium harsány éljeméssel fogadtak. A városi igtalói katonai főszállás biztossá, a mit a közgyűlés tagjai pár nappal ezelőtt ujolag leiratot intézett a városi állomásra 3 pályázó közül T x ács Bálint és Oros/ tanácshoz, melyben 14 nap alatt jelentést tétetni István kandidáltattak. Közfelkiáltással Takács kivan arról, hogy a közvágóhíd és a baromvásártér Bálint választatott meg. Az adókivetői állásra megfelelő rendezése ügyében a múlt év november- j kaudidáltattak: Szatbmáry Mihály, Balogh György, ben tett fölterjesztés óta miféle intézkedések tör! ttécsey Gyula és Szombathy János. Ezek közül kapott Szathmáry Mihály 113, Balogh György 26, téntek. A miniszteri leirat erősen hangsúlyozza,j hogy e két kérdésnek megoldását a köz- és állat-1 RécsMy Gyula pedig 1 szavazatot, igy Szathmáry egé-izségi, nemkülönben az állatkereskedési érdekek veszélyeztetése nélkül tovább halogatni nem ban derék, munkabíró férfiakat nyert városunk Mihály lett megválasztva. Mindenik megválasztott lehet. A gaztlász bálnak, ellenére esküdött a hóvihar, mely miatt több vidéki hölgy és a - Egyéves önkéntesek képesítő-vizs tisztviselői kara. Budipestről rendelt emléktárgyak nnm érkezhettek gálatára előkészítő tanfolyam nyílik meg városunkban Propper N. János igazgatása alatt. A tanfo meg. A négyeseket 50 pár tánczolta, de azért a tiszta jövedelem még is száz forint. A hölgyek lyam czélja, hogy a hallgatóknak a törvényekben tánezrende ezüst láncz volt, rajta függő medaillonnal, ízléses debreczeni készítmény. A bokréták és dományos képzettségeket lehető rövid idő alatt azokhoz kiadott kormányrendeletekben előirt tu művirágok is debreczeni műtermekből kerültek ki. megadj'. E körülményt melegen ajánljuk az érdeklettek figyelmébe. j A táoczhoz a Magyari testvérek zenekara játszott, a souper-esárdást két óráig tánczolták és húszszor A gavallér" közgyűlés. Acsü-; ajrázták mejg. A lady patroness tisztét gróf Dégen- törtoki közgyűlés, Valentin Lajos színigazgatói féld Józsefné szül. Szilasy Irma úrnő tölte be ToJletteje kék t-elyem volt, kék nehéz selyem brocát uszszálylyal, grand fautasie díszítéssel, tearózsa és nefelejts virágokba), több soros keleti gyöngy nyakékkel. A coiffure antik gyémánt cs^att által összefoglalt kék tollakból és nefelejtsből állott, mig az egész frizurát arany láncz tartotta össze..~6 befagyott debreczeni vásár. Városunk nak nagyon rosszkor jött a múlt napok kemény téli időjárásra. A nagy vásár e miatt gyöngén Ütött j ki, mert városunk ugy szólván el volt zárva négy napig a világtól. Péntek este nagy hóvihar dühöngött a környéken ugy, hogy a vasút nem közelit hette meg városunkat. S az országúton is nagybajjal járt a szán. Négy napig még csak postát sem kaptunk. A kik pénteken a budapesti gyorsvonattal igyekeztek városunkba, nagyon kinos utat tettek. Kábánál jártak, mikor sürü pelyhekben kezdett, hullani a hó s csakhamar heves orkán kerekedett. Az ebesi állomásig csak elvergődtek, de ott a vonat elakadt. A lokomotív egyedül indult a pálya kikém lelésére, de csak egy kis utat tehetett előre, s a pár perez alatt összeverődött hótorlasz miatt vissza sem térhetet az elhagyott vonathoz. Az utasok még örülhettek, hogy a puszta állomás és tanya köze é ben akadtak el, hol legalább éjjelre meleg födelet s jó drága pénzen harapni valót is kaphattak. Másnap reggel bárom utas ötven forintot volt kénytelen fizetni egy tanyai gazdának, hogy szánon bevigye őket a másfél mértföldnyire fekvő Debreczeubc A vonatot szombat estére alig áshatták ki a hóból s csak vasárnap reggel vihették be üresen a debre czeni pályházba. Hétfőre Budapest és Debreczen közt helyre állott a vasúti közlekedés. Mint halljuk, városunkban mozgalom indult meg egy februárban megtartandó pótvásár végett. Helybeli zenetermek, Rácz Károly, kitűnő zenészünk Jégpálya" ez. indulót irt, melyet vasárnap a nagy erdőn levő jégpályán zenekarával előadott. Az in dúló nagy tetszést aratott, ugy hogy azt a közön ség óhajára máris többször kellett ismételnie. UJ egyházkerületi tanácsbiró választáson Komjáthy Béla országgyűlési képviselő nyert 37 szavazatot, Vállyi Árpád szatmármegyei tanács biró 235 öt és Kovács Ferencz békésbánáti egyház megyei tanácsbiró 290 szavazatot; e szerint Kovács Ferencz noegválasztátott s egyházkerületi tanácbbi' rónak jelentetett ki, A tél áldozatai. Sámson községben f.-bó 13-án a rendkívüli hideg tél két áldozatot követelt. Ugyanis két egyén egy rokont kisért ki a nagy Cserére, s visszajövet oly naay szélvihar támadt, hogy az egyik -a Mar tinka körül már lefeküdt, a másik pedig felső ruháját reá teritvén borzasztó küzdelem között J község aljáig tudott vergődni, hol azonban ő is le mentő társulat Hebreczenben. Az önkéntes tűzoltó egylet közelebbi parancsnoksági öléében felmerülvén az itt megalakítandó önkéntes mentő társulat ügye, a parancsnokság azt elvben egyhangúlag magáévá tette s kimondta, hogy tűzoltó egylet kebelében az önkéntes mentő társulatot megalakítja. Erre nézve az egylet márcziusi közgyűlése elé részletes javaslatot fog beterjesz teni. Hymen, Vásári Mihály derék polgár társuuk fia Mihály eljegyezte Miskolczi István szép és kedves leányát Esztikét. Orosz László dorogi hivatalnok eljegyezte városunkból Barna Anna kisasszonyt. Áldás a szép és Debreczen sz. kir. város közgazdat-ági előadója neveztetett ki Kinevezés, A földmivelés, Színházi hirek. Szabolcsi Lajostól, frigyre. E m e r i c h Tivadar városunkból e héten ipar és kereskedelmi miniszter Virág h Gyulát, a Debreczeni Ellenőr" volt munkatársától is foga-, indította a vizsgálatot a különös dologba hogy esküdött örök hűséget B1 a u m Szeréna kisasszony^ debreczeni gazdasági tanintézetnél Ösztöndíjas gazdasági segédi minőségben kinevezte. A deb dott el az igazgató egy vígjátékot; czime A pol-l vájjon bűnügy forog-e fenn, vagy szerencsétlenség nak Szatmáron. Áldás a frigyre, rtárs. Az idei sziuész-kongres-zszus e hó! áldozata-e a halott, reczeni tornaegylet február M-ére terve SMtslálozások, Kiss Gedeon szatmári 24-én, kedden tartja első ülését. Az ismerkedő es Ingatlanok forgalma, a debreczeni kir. törvényszék telekkönyvi osztályánál folyó sett bálját tekintettel a farsang rövidségére és n rendőr-főkapitány neje, Végh Gyula debreczeni tély január 23-kán lesz a vas-uczai 11 dik számú bálok gyors egymásutánjára a jövő évrehalaszijn. alkapitány anyósa, elhunyt. Temetése pénteken Mikádó"-hoz czimzett vendéglőben. - A debreczeni színtársulat képviselői ez idén Komlóssy Art- Ödön ujosztásu szántóföldét 4800 írtért. N»gy évi január ig. Áron Mjk-a veszi Gerzón A bál elnöke. Öngyilkosok. Harsányi Mihály, 1140 házszám alatt lakó timár, saját laká volt. Végh Gyula alk'ipitány a temetésre Szatmáira utazott. Vinkler Ferencz kataszteri helyszíneiéi hur ügyvéd s a színi egylet elnöke, Gáspár Imre, a István veszi id. Sipos István és társai puszta háztelkét 250 írtért. ~ Gebei József és neje Balogh sán felakasztotta magát. Öngyilkosságát csak felülvizsgáló o héten meghalt. Temetése pénteken Debreczen" f. szerkesztője s a szini egylet tagja pár nappal később vették észre. Öngyilkosságának ment végbe. Béke poraikra! és Vedress Gyula színész. A győr-soproni színtársulathoz szerződtek tőlünk: Bónis Lajos, a nuá-j Erzsébet ondódi száutóföldét 300 írtért. Konrád Zsuzsanna veczik Szabó Mihály és neje Faztkss oka a mint gyanítják az lehetett, hogy mintegy 2 V 2 bő előtt elvált a feleségétől. Öngyil sod tenorista, Orbán Árpád karmester és Dobój Sándor veszi Konrád Gyul» batvan-utezai szőllőjét Újdonságok. kossá lett Barbócz István 19 éves volt reáliskolai Sándor buftb. 200 írtért. Gyenge. András és neje Burai Eszter tanuló is, ki szüleivel már több idő óta rósz viszony Városi közgyűlés. A csütörtöki váosi közgyűlési legérdekesebb momentumát a meg árvaszékének 1887 évi ügyforgalma és tevékeny 290 írtért. Zöld Mihály és neje Sz»bó Juliánná Miimutatás. Hajdú vármegye központi! veszik kiskorú Erdélyi Juliánná háza fele részét ban élt. Atyja vasúti őr a Pallagon a 133-ik számú őrháznál. Pár nappal ezelőtt a kicsapongó ím ellopott apjától 69 frtot s azzal Debreczenbe, jővén, mely a következő eredménynyel folyt le : A katonai évben érkezett Összesen Ezekből 11 boglyás kaszállóját 2300 írtért. - Kis József és Üresedett tisztviselői állások betöltése képezte, _ iről 1886-ik évről átjött, hátrány semmi ikj veszik Török Sándorné Szilágyi Juliánná n.-csen i beült egy kis vendéglőbe, hol kedvére mulatott. Az fószállás biztosi állomásra pályáztak hárman, kik elintéztetett. Pénzes Sándor árvaszéki ülnök által neje Arany Zsuzsanna veszik Kozák János és neje apa a rendőrségnél följelentvén a dolgot, sikerült a mindannyian kijelöltettek a kandidáló bizottság Orosz Endre árvaszéki ülnök által 9621 Daku Mária 1 nyilas tégláskerti s?ő!iójét 200 írtért. rendőri közegeknek kedden este í) óra utáu elfogni által, a következő sorrendben: Harangi Bálint, helyettesitett főszállás biztos, Simonffy Gyula nyűg. Sándor árvaszéki ülnök által G15. Ö.-szesen 9782 karó Juliánná ujosztásu szántóföldét 500 frtért. Sepsy Dezső árvaszéki j< gy?ő által Pusztay - Feischl Fülöp veszi Szabó Ferencz és neje Ta a rossz útra tért ifjút. Bekisérés közben azonban a rendőrök nem sejtvén, hogy nála fegyver van -~ honvéd alezredes és Lcfczinszky Lajos nyűg. bonvéd őrnagy. A szavazás eredménye következő : Si- Magyar Gábor és neje Kegyes Juliánná veszik Pál Sándor veszi Kardos Mihály házát 800 frtért. Bádogos uícza szegletén revolverrel föbelőtta magát, s néhány perez múlva szörnyet balt. Elszomorító tette utáo ítélve, már eltökélt szándéka volt ez czinszky Lajos pedig 19 szavazatot, e szerint nagy szántóföldét hasonló földért, cserébe. monffy Gyula kapott 97, Harangi Bálint 48, Les- Böszörményi Zsuzsanna P<tő Istvánná ujosztásu iszonyú tett elkövetésére. A közvágóhíd többséggel Simonffy G)ula lett megválasztva Ki nyert f A kis lottó húzása 1888 számára 6000 forint kölcsönt adott, még pedig í miről a kérelmező sem mert álmodni, minden ka roat nélkül. Helyesen tette, noha nem volt köte lessége Vajba az óvodák felállítását (a mi régen kötelességévé van téve városunknak) illetőleg is ily gavallérosan járna már el a közgyűlés, valamint a raaács azoti minden jogalapot nélkülöző közelebbi határozatával szemben is, melynek értelmében, várakozásnak, aunál nagyobb volt az erkölcsi siker. egyik helybeli tanítónőnek évek óta élvezett, fa'-" És most, midőn a kedvtlt művésznő 10 évi szereplés után a közel jövőben városunktól megválik:) kompeteocziáját megvonta. Hogy mi jogon? Az majd kitudódik. kedves kötelességnek tartjuk nevét lapunkban megörökíteni és a nyújtott műélvezetért elismerésiin- - Zsarolás. A folyó hő 13-án d. u. Debreczen felé jövő vonat a nagy hófúvás következtében az ebesi állomásnál rnegállaui volt kénytelen. nek e helyen is-kiívjezést adni. A művésznő távozik ugyan tőlünk, de müvéi^zete élni fog lelkünkben és A voaaton levő mintegy 100 utas a kis őrházba mindannyiszor visszaidézi az élvezetes estéknek szorult be, a hol bokáig érő sárban étlen-szomjan emlékét, valahányszor Thalia templomába belépünk. Vajha a szerzett babérok hervadhatlanul kellett nekik két nap és bárom éjjel vesztegelni. Az elemi csapáson kivül az utasok a"legnagyobb öveznék a művésznő homlokát! (K.) zsarolásnak voltak kitéve. Az 1. sz. őr a sütött burgonya darabját 10 krért, egy tojást 50 krért adott el az utasoknak. Ha már a hatóság nem intézkedett az utasoknak azonnali elszállásolása iráut, ámbár ezt sem hagyhatjuk megrovás nélkül; ha a közeli falvak lakói, mint ezt egy tiroli utambao ért habonló fennakadás esetében az ottani lakosok dí cséretre méltó áldozatkészséggel tettek, nem siettek is szenvedő embertársaikon legalább az élelem jutányos beszerezhetésének lehetővé téteb által segíteni: helyén valónak látjuk, hogy az illetékes vasúti hatóság figyelmét, IH ezt még nem tette volna, az illető Őr méltánytalan, szívtelen el járásának megtorlására felhívjuk. É helyen nem hagyhatjuk dicséret nélkül a szoboszlói állomá; főnök emberbaráti eljárását, ki az.utasok szorult helyzetéről értesíttetvén, azonnal 5 szánt küldött az Ebesre, a mely által lehetővé tette, hogy leg alább a nők, gyermekek és a betegesebb utasok Debreczenbe szállíttassanak. Helegált esküdtszék. A Popesku Miklós m.-lazuri jegyző által Jakabovits Mór nagy' váradi lakos ellen indított sajtóperben a kúria a helybeli esküdtszéknek múlt év végén hozott határozatát megsemmisítette és uj tárgyalásra az aradi sajtóbiróságot delegálta s igy az uj esküdtszéki tárgyalást Aradon tartják meg a jövő hónapban. 4LM,454: tanuló iratkozott be a folyó tanévre az ország összes középiskoláiba. Az előző tanévhez képest 250 a növekedet. Az ifjúság zöme természetesen gimnáziumban tanul, de lassankint mégis csak nő ama szülék száma is, kik fiaikat reáliskolába küldik, tehát a technikai s inkább gyakorlataisabb pályára szánják. A hivatalos lapban közölt kimutatás szerint a reáliskola az idén ismét bódított. Gimnáziumba iratkozott 34,749 tanuló a mi az előző évhez képest 151-nyi apadás, a reáliskolák tanulóinak száma pedig 6705, a mi 401 főnyi növekedésnek felel meg. Síálkrénika. Január Sl-én: Függet. kör bálja a Korona -ban. 21-én: Szabaűelvü-párt bálja a Biká"-ban. 22-én : Munkás beteg-segélvzö egylet bálja a Koroná a -ban. Február i-én: Altiszti bál a Bi!íá tt -bao. 4-én:Hajduvármegyei-l)ái ugyanott. Népszerű előadás. Nem volt sziklára vetett mag lapunk egyik legközelebbi számárnak azon vezérczibke, melyben Polo nyi Andor azon indítványt tette, miszeriut óhajtandó volna, ha a gazd. intézet tanárai olykor előadásokat tartanának vasárnaponként a gazdaközönség részére. Á gazd. tanintézet derék tanára Békéssy László e szép czélt megvalósítandó múlt vasárnap népszerű előadást tartott az állategészségügy köréből még pedig nagy számú hallgatóság élőit. Ez okszerű előadást mint halljuk több is fogja követni. Hátrányban semmi. Kelt Debreczeuben 18H8. jan. 15. Nagy József, árvaszéki iktató. Hirtelen halál, ltápolti Nagy Károly városi kórházi gondnok neje szül. Csór mai Ágnes, élte 63-ik évében, rövid szenvedés után, szélhüdé ben elhunyt. Báli és tánczvigalmi meghívók, tánczreiiüek, belépti jegyek a legdíszesebb kiállításban, ugyszintéu névjegyek, r'ijévi és alkalmi üdvözleteknek a legjutányosabb árak melletti készítése olvállaltatik Debreczen Jí agy váradi Értesítő" kiadóhivatalában. Színház. Kedden, január 17-éu Hal mai né, Székely Emma jutalmára adatott a Király-Fogás" operetté. Toll alig képes leírni a művészetet, melyet a kedvelt primadouna játékában, de különösen énekében kifejtett. Pezsgő kedvvel és bravourral játszotta szerepét, fülbemászó timbréjü éneke különösen kellemes csengésű és tiszta felső hangjai ritka élvezetet szerzettek a közönséguek, mely ugy nyílt jelenetekben, valamint a felvonások után bő tapsokkal, többszöri kihívással, dalainak ujráztatásával fejezte Ideiismerését és tetszését és jutalmazta a művésznő játékát,! Az el>ő felvonásbau három értékes virág-bouquet átadásával nyilvánították a művésznő iránt tisztelői benső ragaszkodásukat. A többi szereplők közülj kiemeljük Ellinger Ilonát és Rónaszékinét, kik kedvesen és kellő művészettel játszottak, szépen és Ui-ztán énekeltek ; továbbá Rónaszékit. Hegyet-it és Dobót, kik ismert bravourral játszották szerepüket, couplé-jokat többször megtapsolták és ujráztatrák. Általában a szereplők hozzájárultak az est sikeréhez. Oa az anyagi eredmény nem felelt is meg a Mag és virágkereskedési árjegyzéket mellékelt Paczeli János helybeli czég mai tápunkhoz. A czég rövid fennállást! óta a legjobb éa legbiztosabb fju, talajunknak megfelelő magvak forgalomba hozatala által a közönség bizalmát már eddig is kiérdemelte. Tekintve, hogy a czég a magokon kivül koszorúk, virágcsokrok, díszállványok készítését, pontos kiszoigálat mellett elvállalja, továbbá a véleményezés és kiöltetési mód felett, főkép a valódi erfurti magvakra nézve jótállás mellett, felvilágosítást és útbaigazítást ad, melegen ajánljuk a közönség pártfogásába. Szenzácziós hír jött Szabadkáról. Az tudni illik, hogy Mukics Károly, ki mint képviselőjelölt állt szemben Horváth Móriczczal, pénteken délben agyonlőtte magát. Nem is gyanítják, mi lehetett rugója végzetes tettknek. Kimutatás. Évi kimutatása a budapesti ált. munkás beteg- és rokkantsegélyző pénztár debreczeni fiók egyletnek az évről. Bevétel, pénzkészlet az év végével 70 frt, beiratási dijak 101 frt, hetijárulékok 2840 frt 96 kr, külön fizetések 387 frt 74 kr, rokkant pénztár járuléka 2 frt 55 kr, másolati tagkönyvekért 40 kr, visszafizetett járulékok 9 frt 19 kr, vénykönyvekért 8 frt 40 kr, 15 évi kimutatásokért 11 frt 60 kr. Összesen 3431 frt 84 kr. Kiadás: betegsegély 977 fr^ 49 kr, temetési járulékok 280 frt, szülési járulékok 31 frt 5 kr, kórházi ápolás 2 frt 48 kr. gyógyszertári számlák 318 frt 33 kr, egylet orvosi dij 387 frt 60 kr, ingyen fürdők betegekneknek 94 frt 80 kr, egyleti irodaköltség 1 frt 80 kr, meghatalmazott dija 193 frt 80 kr, postaköltség 6 frt 28 kr, bélyeg adó 2 frt 54 kr, lakbér 36 frt, betegek ellenőri dija 9 frt, küldött költség 15 írt 60 kr. készpéuz a központnak 1028 frt 76 kr, pénzkészlet az évvégével 46 frt 26 kr. Összesen 3431 frt 84 kr. Kovács József meghatalmazott. Halálozás. Őszinte részvéttel vei tűk a gyászhírt, hogy Scheer Bernátné, S'/üktett Bethnicz Amália ma éjjel életének 71-ik évében elhunyt. A boldogult édes anyja volt dr. Scheer Benő városunk jeles ügyvedének s az izraelita hitközség derék elnökének s városszerte kiváló tiszteletnekörvendett, mit nemes tulajdonaival érdemelt ki. Temetése hétfőn délelőtt fél 10 órakor lesz. Férjén kívül 7 gyermek s nagyszámú rokonság gyászolja, kiknek vigaszt kívánunk. Béke a derék nő poraira. Halva találták. Csütörtökön dél előtt egy szegény asszony és ember jelent meg a rendőrségnél s előbbi, előadta, hogy az ő férjét, Léoárt Lajos favágót, tegnap a vele megjelent társával midőn hazafelé ment, beszólították Ngjcsapó utczán a 327-ik számú borméiésbe, hogy ott segitsen a boros hordókat lebociátani. Hogy ott mi töitént vele, nem tudja sem ő sem társa ; csakhogy este halva szállította haza a Csapó kertbe egy talyigás, ki azt állította, hopy útközben találta a havon, hol már élettelenül feküdt. A reodőn-ég meg Prága: , 83, 76. Lemberg: , 8U. 28, 12. N.-Szeben: 88, 60, 73, 50, 80. C S A R N O K, líarczolatok a hétről. Teljes erejével kitört a farsang. Bál bált követ veszedelmes gyorsasággal Jogász bál gazdász-bál, megye-bál,egyik párt bálja, másik part bálja stb., stb. (Sajnálom, hogy nincs a kezemnél egy báli naptári") Hogy egy bál mennyiben eshetik párfszempontok alá: elképzelni sem tudom. Azt még érteném ua szemet szemért, fogat fogért, - itt is a )???! Folytatás a mellékleten. Sierk,

3 voksok értéke szerint volna megszabva a Zilahynak lévén ez tekintélyes hangzású Utoljára hagytam, a mit először kellett volna belépti-díj. név kicsiny, Gyulának meg lévén ez közönséges név nagy. leggyöngédebb, oclaadóbb igaz szeretettel csügg. felhoznom, hogy távolban élő szülőin, testvérein a DB tudtommal u lábaknak nincsenek politikai nézeteik (Kivéve azokat a jó, ráoczos csizmás kurucz lábakat.) mint én, az mind aláírhatja a megfejtést; B szerdától húshagyó keddig-sok éven át; aztán És a ki ugy ismeri a mi Z B fi 1 ü n k e t, Aranyos kedélyét tartsa meg az ég hamvazó mivel azonban épen nem jut ám eszembe az a mindegy!" török közmondás, hogy : vannak emberek, kik Ctttég sohasem voltak gyermekek, és vannak gyermekek, kik soha sem lesznek emberekké," Hogy a megye bált rendez: iged helyesen cselekszi. Vegyes, nem! Oiy igazán nem jutott ez eszembe, amily Neki manapság már hozzá kell szoknia, tánc z o 1 n i úgy, a mint fújják neki. igaznak v.illom azt, hogy a korhelyleves nem azért A tölgyfa se dói le egy vágásra, igy a betegség is, mely etős gyökeret vert az A város, az úgy látszik, még mindig uiag- r i kapta e nevét, mintha a korhelyek a levest szeretnek legjobban; oly igazán nem, amilyen biztos ember testében, nem irtható ki az ellene alkalmazott gyógytzer első használatakor mindjárt. A leg- szereti fújni magának; Azért bát bált se' rendez. Vagy úgy gondolkozik talán, hogy neki meg külöübf.n is akad rendezni valója elég 1? vagyok abban, hogy a bakancsot nem a hájas csíz ma kölykezi, hanem biz azt varrni kell. Midőn a kiadó ur kérdezte tőlem (mert a szerkesztő elárulta, Siogy én csinálom, de ép ugy árulta Nem tudom, ki hogy van vele, de én olyan sok kedélyes hasonlatot találok a farsang, meg a ki állítás között. hogy ki következik most a pbotograpbia" rovatba, el öt a kiadó, mikor egyszer Meiningenben jár lünk) Magát a farsangot kiállítják a kalendárium- hát biz éu azt égetem, mosogatom, szárítgatom cáioálók (s az egész kiállitáson ezeknek van a legtöbb hasznuk, eltekintve minden stempljtől.) A szegény rendezek kiállítják nagy ügygyeibajjal de persze mindig kellő eíegáncziával a bálokat. A mamák azok a gondos, jó mamák kiállítják az eladó-leányaikat. (Fogadom,hogy ezt a szót farsangkor találták ki az ősapáink ) A lányok meg kiállítják azokat a legújabb divatú báli öltözékeket, a miket Káli olyan mesteri tollal tud leírni az Ellenőrbe. S hogy a papáknak is maradjon valami k i- állitani való: a házi szűkebb sobránje kiállíttatja velők tisztelet n kivételeknek a/okat a báli meghívó bélyeges papírokat, a miket az ahoz értök váltó-oak titulálnak. Nem is számítva a hasonlatok közé, hogy niirid a kettőnek védnöke van, s hogy az újabb észleletek szerint mind a kettő végződik. Melléklet a Dehreezen-Nagyváraűi Értesítő" 4-dik szamához. deficzittel A bálok alkalmával csak azokat irigylem én, a kik ilyenforma hirlapi háttérrel végezik a mulatságot : A tegnapelőtti bál alkalmával elveszett egy értékes arany karperece, a becsületes megtaláló szíveskedjék azt letenni e becses lap szerkesztőségében!" A mi még kedélyesebb, mikor az arany bizalom ilyen naivul kedves hangját ölti magára : Vissza a k 1 a c k o t!" Az az u- személyes ismerősünk a ki a gazdász-bál alkalmával szemünk láttára stb. stb. (Csak azt nem értem, miért nem beszélnek akkor vele személyesen.) Az ilyen bálozókról tudom, hogy ezek j ó 1 mul atta k! A hófúvások miatt pótvásárt akarnak rendezni a kereskedők. Az eszme nagyon életrevaló, csakhogy úgy méreg... Rosszul találnám el, ha nem ezzel kezdeném fényképet, hanem azzal, hogy született a Szilágyságban Zílahon, ennyi és ennyiedik évben, (a szerelmes színészek kényesebbek ugy is évszámaikra, mint akármelyik 25-öu túli kisasszony ; de különben elég fiatal még, a mint látszik is), egy békés mindabból rendezhetnének egy-egy pótkiadást, aj kis házban, a melynek csendjét előbb csak a házba mitől mi debreczeniek a hófúvások miatt el-; szorított kis bolt ajtaja verte fel olykor éles csengettyűjével, később pedig a kisded Zsül fékvesz maradtunk. I A muszka egy kis pótmosgósitást, Bécs egy tett danája, mert akkor még tudott dalolni, míg pó'hadi tanácsot, a lapok egy pótkíadást. No meg most véletlenségből sem ad egy igaz bangót, ha a gazdászok a vidék kedvéért ráadásul egy pró énekes szerepet játszik. babáit., Vájjon azzal a kis bolttal s nem akart-e a sors czélzást tenni arra, hogy az ujonszülöttből jó j Hiába takargatjuk, kiütött nálunk a prima-! donna-báboru. Én ugyan teljesen semleges terűlet vagyok, de annyit konstatálnom keil, hogy a jövő Halmainé mellett szavazott. Mert az Hj-iság az a jövő, az ifjúság pedig az arany ifjúság az a Halmainéé. Laborfalvi Róza óta aligha látott a színház ekkora lelkesedést, mint ezen az estén. S az ifjúság mint a szellem növekedő aristokratiája verssel szórta tele a színházat pénzes levél helyett. (így veti iám árnyékát előre a jövendő!) : Vájjon elmondta-e Margó Célia Szolimánnak, hogy ilyen győzelmet csak ki vánok???."... Mikor a legközelebbi felolvasó estélyen ellenségeimnek B é k é 8 s y Kózsi szavalta a Mátrai balladáját, úgy elgondolkoztam magamban, hogy mekkora nagy poéta válnék ebből az emberből, ha olyan nyelven tudna irni, mint a milyen nyelvet itt beszélt. Éiénk-n szemünk előtt tartva a nagy közönség érdekét, icne mi is megnyitjuk legérdekesebb rovatunkat ez ismert, kedves czim alatt : Warsang. A két fakanál uíczán, a szívélyes Pitykeháznál, egy rendkívül sikerüli, családias jellegű mulatság folyt 1H tegnapra virradóra három kedélyes hízó ieöié-e alkalmiból. A jóságos házigazdám, Pityke Andráson kívül (barüa ujj.s, é^szín derékra való, igaz ac?él gombokkal) ott láttuk meg Pityke Andrásné asszonyt, (fehér iogváll, kanavász o>rék, piros cí-íkokkai) Csicsóka Jánosáét, (ban-uszin derék, százrétö szoknya, a jobb oldalán hüsiíékkal) Hallgató Juliska k. a.-t, (szattyán csizma, kékbabos fejrevaló, minden oldalán beszegve.) stb. Az emlékezetes estének csal; a reggeli órák tudtak nagynehezen.venio nunc ad véget bouvivautissimum. vetni. Mahály. Sokszor gondolkoztam már a felől, hogy miért nem hívják és Zsül nem szólitják de Zilahi. őt általában igazi nevén : Zilaby Gvulának. De éo bizony hiába törtem a háborús hirek és mozgósítások által agyon hyerogüfáit és apocalypizált agyvelőmet azon, mindaddig, amig egy szép asszony egy csendes békémben (buouynyal a béke angyala lehetett) meg D«m ment ami talíny lidércznyomásától, így fejtven meg a problémát: azért nem édes barátom, mert most, a kinek már rég helye lett volna ott: Zsolt, láttam, hogy némi idegen rángás lépett le arczárói a így szól: hisz lett volna itt inas Zsül is, miért épen erre vesztegetni a cyancalit.a ki mint hallatszik ihagyja Debreczent jövőre és megy minden igaz ok nélkül, mikor itt semmi baja nincs, bát miért megy?" --Miért? hát kérem e kérdésre nézve tán legjobb feleletet adott a mi kitűnő Magyari ki az elébb volt itt, hogy hangversenyét hirdessem. No látja a czigányok tudják az okát, de a közönség nem; azoknak megmondta, de az újságoknak nem. Nem mondott az azoknak sem. No hát akkor mit mondott. Magyari? Cnak annyit, ugy beszéd közben, hogy nem mindegy ám debreczent, vagy esztergomi prímásnak lenni. Ah ez furcsa! Különben az is furcsa volna, ha a furcsa nem volna furcsa. Igaz az; de még az is furcsa ember volna, a ki egy elköltözött szerettenek emlékére csak gatóság irodájában Budapesten megtartatni. Részt vesznek e kisorsolásban mindazon felek, kik a kisorsolási combinatiók szerint deczember bó azért nem ültetne fát, mert már nem pihenhet árnyékában. Azért megy ő Pestre, hogy ott tanulmánynyal ' megrakodva, gazdagon térjen vissza ket pontosan befizették s a kiknek kötvényei a sor 31-ig biztosítást kötöttek, az esedékes díjrészlete közénk. solás napján érvényben vannak. Gazdag ő? Alázszolgéja 1 ' A gyermekvilágnak hos»xú és De azért írja! gyakori haja, mely a golyva (angolkór) rachitis No bát irom stb. által, rendetlen táplálkozás és rosa vérképződet következtében, idéztetik elő, legbiztosabban meggyó- -Mit ér? A photographiáját. gyiltalik Q Schmied Férd. tepliczi gyógyszerész által készített maláta kivonat csuka májolaj és Ja l hát nem a számláját? No csak irjal m a I á t a<k ivona t-pepain-pan creatin-e 8 u kamáj olaj (halulaj ÍÍ nélkül) hasiála'a által. Ar 65 kr és No hát irom. 1 frt. Kapható a legtöbb gyógyszertárban. Jó bor és szép asszony a két legédesebb portéka lesz idővei? 1.. Mert az lett nemsokára, a mint a kapufélfától búcsút véve, elhagyta a szerető szülőket, el az édes otthont és falcsapott színésznek egy kis faluban, egy még kisebb vándortársulatnál. Ott mint többnyire azok, kik később igaz művészek lőnek, szinlaphordabon kezdte, tehát pikküuf" avanzsiro/.ott. A száraz, penészes kenyér, mely oly sokszor volt reggelije, ebédje és vacsorája, soha nem juttatá eszébe az otthon hagyott kövér falatokat; iparkodott, tanult és nemsokára már nagyobb vidéki társulathoz vergődött s onnan igen kevés idő múlva a kolozsvári nemzeti színházhoz, s onnan jött hozzánk Azóta ismerjük. Szerepeivel és a hölgyekkel izemben 82áz szive is van és mind a száz érez, mind a száz igaz, csak az a különbség, hogy szerepeiben igazán érez az a száz sziv, a mig a nőkkel szemben a száz közül egynek sincs filozófiája. Mikor a színpadra lép. az eleven, a pezsgő élet lép ki vele. Jellemző reá nézve, hogy annyi irigylendő tulajdona és állapota van, és még sem irigyel soha tőle senki semmit, mert mindenki szereti: egyedül e sorok írója volt egyszer rá irigy, de nagyító üvegen át víz-gálta meg a dolgot és önmaga nem szép irigységét s ez is a saját mérgébe fúlt. Ő'is szeret mindenkit, még ellenségeivel is' szeret jót teom s ebben hasonlít a tömjénhez (ké i-hhi, nem azért, mert mindig parfümön), a mely illattal árasztja el a t űz füstjét, mely őt megemészti." A barátság szent rlőtíe s bár megszámlálhat lan baráttíii bir,"azért egyről sem felejtkezik el soha H mindig talál alkalmat hol egyikkel, hol másikkal szemben, hogy gyöngéd figyelmét éreztesse, ha ajakkor nem, úsy muifctás.köbben. No a mulatságot aztán gavallérosan szereti; nincs olyan rövid farsang, hogy utána ő hosszabb böjtre ne legyen szorítva a kalendáriumban meghatározott böjtnél. Ezen és még tok más jó tulujdouainjik köszönheti a népszerűséget, melylyel itt már elválasztották riíszdnlárnak', div.gaygáeznak, diskjogásznak, dísztűzőltónak és ép most hallom, bogy az alakulóban levő fiafeker-egylet" őt díhztalyigáasá is megteszi. Mennyi kitelik egy díszíekergőből?!" (Ez is egv egylet.) A nagyvárosi életet imádja s alig várja mint mondják, hogy Budapest utczán evezhessen, mert ott jobban gyönyörködik a Hunyady-téren Hunyadi László"' és a Rákóczy-téren RákócziFerencz engedélyezett zálogházak" czégtábláin is, mintt egynémely ágas-bogas kritikán. Jaj, még egyet: az erősebb kritikával úgy van, mint Petőfi a tejfölös tormamártással: ki nem állhatja. meggyökerezt-ttebb bajok közé tartoznak többnyirej az emésztőszervek zavarai is, mert első megjelenésekre) nem igen figyeluek, elhanyagolják s idült hajjá engedik fejlődni. Ez eseteknél aztán Brandt R gyógyszerész s v á j c % i labdacsai (do bozonkint 70 kr, a gyógyszertárakbim) használata kor si'm várható mindjárt az első labdacsok bevéti lével gyökeres javulás De azért nem kell elcsüggedni, hanem folytatni kell a valódi Brandt R. gyógyszerész Bvájczi labdacsok hasz nálatát. A siker bizonyosan meg lesz, de Rómát sem egy napon építették, s az idült gyomorbaj 24 óra alatt í-zintéu nem irtható ki. Figyelni kell Bründt R. névaláírására a védő jegy fehér keresztjén. prímásunk, A Magyar-Pra-ncasta. himtosité résmvéy»társaság (Franco-Hongroise)életbiztosítási osztályához deczember hóban benyújtott 391 ajánlat 788,900 foríut összegről és az előző hóról elintézetlenül maradt ajánlatokkal együtt kiállíttatott 385 kötvény 730,770 frt biztositott összegről. Az év január 1-től deczember végéig 4326 ajánlat 8.271,260 frt összegről nyújtatott be és 4008 kötvény 7.412,134 forint biztositott összegről állíttatott ki. - A társaság kötvényeihez kiállított előzetességi igényjegyeknek nyolezadik évi kisorsolása január 31-kén d. u. 4 órakor fog az igaz S&ára&fÖld, szárazföld! kiáltá Ö. Mily örömtől sugárzó szemekkel tekintett Kolumbus és a kétségbeeséstől majdnem megtört emberei, a tenger hullámaiból kiemelkedő szárazföld felé! Minden veszély és szenvedés el volt feledve, feléjök intett a mentés lehetősége. Pedig szenvedések és nyomoruk alig ne hány hónapig tartott. Mennyivel jobban örül megmentésén z, ki évekig tűrt szenvedést és fájdalmat, a nélkül, hogy valahol segélyt vagy enyhülést talált volna, mig végre a moníö kikötő int feléje, hol egészségét megtalálja. Adjuk át a szól ily raegmentettnek: Már 5 6 évig szenvedtem vesebajban, bólyagnyomáshan, lábaim és lábszáraim térdig megdagadtak. A környék minden orvosával tanácskoztam, de segíteni egy sem tudott; igy menekültem a Warner-féle safe cnre-hoz. Már évek óta járni s alig tudtam többé és a szobában is csak botok és szék segélyével moroghattam, és támaszkodás nélkül nem is tudtam megállani. Miután az ön gyógymódját 6 hétig használtam, gyógyszerei az oly sok évi é» fájdalmas betegségemre jó hatással voltak, a miért is ezeket minden ilynemű bajokban a legmelegebben ajánlhatom. Walter Paula, Brückenauban (Bajorország)." Elárusitás és szétküldés csak gyógyszertáruk által történik. Ár 2 frt 80 kr. Raktárak Debrecsenben : Dr. Rotschnek V. Emil, Göltl Nándor, Vecsey Viktor. Főraktár (Fanta M.; Prágában. Szerkesztői üzenet. nmaiviaáhox. u Gyulafehérvár. Mig egyrészről örvendünk, kogy a gyulafehérváriak is leikeresik lapunkat : másrészről sajnáljuk azt a 1 o k o- oiotivot, mely onnan idáig emelte ezt a tzord sivü a költeményt. JP, A. He lyben. A legjobb akarat mellett sem sikerült bessoritoni, noha sok tekintetben megérdemelte volna. Felelős szerkesztő: Tóth Iiása/ló Főmunkatárs : Sxahoicska Mihály. RUdór.ulíridnDOR : Wiie-h^rvna-n MM IV Y 1 JL T >1 T M M. Farbige Seidenstoffe von 85 kr. bisfl per Méter (>a vorscliiedene Farben und Dussítis) verseadet rohen- und stücuweise 6 zoiürei d.is F&brik-Bepot G. Henneberg (k. u. k. Hoíliefeiant), Zürich. Muster umgehend. Briefe 10 kr. Portó. iiat»iiw«iv^ M«ÍÍÍ1»S«MSÍ WfMM o mm Téli s házi gyógymódra kitűnően alkalmas Kapható mindenütt a gyógys;sertára"kbaii. Nagyban trjógyfúíszer és ásványvíz üzletekben. Csalc akkor valódi, ha minden adag Lippmann védjeg viseli. Központi szétküldés: Lippmann gyógyszertára Karlsbad. Kapható DEBRfcCZENBEN : Göltl Nándor, Dr. Rotschnek, továbbá Nagyváradon, Kisvárdán, Kisújszálláson, Nagy- Károlyban, IHjiragyházán, Szatmárit és a Sieghalomi, valamint minden más gyógyszertárakban. (64.) 4 4. A MOHAI GNES FORRÁS hazánk egyik legszónsavdusabb SATAITÍTIIE, vegyelmezve dr. Lengyel Béla egyetemi tanár ur által. liánlv a bel- és külföld számos orvosi tekintélyei által fő-jl!i«g fi lélegzési-, emésztési- s Img'ycsö-szcrvek uurutosjé báutaluiainál hatásosan gyógyítja a Bhacliitis, g'ör-i vélj-, vese- éskttszvénybajokat, ép ugy használható ata m gok csúzos bajainál, gyermekeknél meggátolja a tnlságosl gyomor savany képződést s fokozza az Megrendazerf tevékenységét. Gazdag szénsav tartalma folytán ezen üditől savanyúvíz a legkellemesebb ízzel bir s l)0rral llilszllálvae igen nagy keletnek Örvend. Fria t()ttfirtcn._j^,. -_- m. t. és uterft klr.fl»jn4.»kpr fíkle&isilty v Ij,,«7.«tí»tTtmilUÍ kajilmto: ' tonal Budapeston. f Úgyszintén minden gyógyszerlárlmii, i'iiszerkereske-j désben és vendéglőben, -mm (130.) 4 6. Mindennemű száj- és fogbajokat kezel, valamint odvas fogakat és [fogtöveket: ^ (fájdalom nélkül érzéketlenités által) ^ távolit el Dr. TIHANYI SÍMBEl í <$ rendelő óráiban reggel 8 9-ig, # 1 d. u. 2 4-ig. % (396) % 7 arany és ezüst éremmel kitüntetve WP a legjobb kézi-harmonikánkért Arifanst, ConeMum, Mely fon és <&tozreoi taun ó hantjjefjyelc #thsrá& S f, SO &rtől,80frtiff. Uj szabadalmazott hangverseny-czitherák,.^-^^ mindenféle hangszerek, u. m. hegedük^j^^é^jutannettek, ájharmonikák, Occarinákidlí. sttt. Johan H. Trimmel, harmonika- és hangszer-gyárosnál, Mécs, 7-dilc leerület, Jíaiserstrasse Hír 74. Ke'pes árjegyzék, kívánatra ingyen és bérmentve. Szinezelt képes árjegyzék elárusítóknak 1 frt. o. é. beküldése mellett (163.) jthogy a hírlapokban feldicsért gyógyszerek közül melyiket" használja betogsi''ge ellen, az irjon egy levelezőlapot Riehter kiadó-inti/ötének Lipcsébe s kérje a Betegbarát" czimü rópii.rtot. E könyvecskében nemcsak a legjobbaknak bizonyult házis7erek vannak részletesen ismertetve, hanem 133'i betegségekről szdló Jelentések «f is ulvashsitók. E jelentések mutatják, hogy igen sok esetben egy egyszerű háziszer is elégendő arra, hogy még a látszólag gyégyithatian beteség is szerencsésen elhárittassék. Ha a betegnek a megfelelő gyógyszer rendelkezésére áll, akkor még súlyos baj esetén is gyógyulás várható, s ez okból egyik betegnek sem kellene a Betegbarát 11 megrendelését elmulasztani. E figyelemreméltó könyveoske segélyével sokkal könnyebben választhatja meg a szükséges gyógyszert. A röpirat megküldése a megrendelőnek költsésólíe nem kerfil Debreezenben : Dr. Rothschnek V. Emil. Főraktár Budapesten : Török József (494) 37 35) <8>vás ^ tél iiitigjge ell«o l Ssép! meleg! divatos! olcsó! A dídeg- és nedvességtől athatlanok «r. alul:rt első bécsi úri- és.j nfii-felftlt5-gyárában előállított szabadalmazott úri- és nöi-téli-felbltök kaphatók a? eddig még soha nem tapasztalt hihetetlenül olcsó árért, csak W 1 frt 80 Urcpí. "S AB én űri- és rtöi-téli-felöllöim a gondolható leginolegi-bb és a mellett a legegészségesebb ruházati cziliknek mondhatók, mert a/.ou az egés?. testet melígen tarij-ik, a mcghiilé.-tíil megóvják, a termethez hoazá simáinak, és ritka olcsóságuk által á»»aláfios feltűnést keltenek. 20,000 darab már «?d<lig eladatott. Mindazok tehát, a kik sz.ép, meleg és tarlós felöltőt akarnak, megrendeléseikkel süssenek, mert a töm:-ge-j sen beérkező raearendejésck folytán a raktál aj legrövidebb idő alatt kiaknáztatik. Egyedül és kizárólag kapható a bécsi felöltő kiviteli ü/julbenj J. IIEMl!IEJL,B^es, III. Krieglei-strasse 11. Megrendelésnél elégséges annyit megjegyezni, hogy a felöltő nagy, közép vagy kicsiny legyen. Postai szétküldés a világ minden részire 24 óra auitt eszkőzöl-- telik utánvét mellett vagy az ÖSSZCg előleges beküldése mellett. (127) 9^-16.

4 4 DEBKECZEN-NAGYVÁRADi ÉRTESÍTŐ. BÉCS 1, Singerstrasse Nr-11. (Félemelei). JLegolcsóbb forrás as& országban a legpompásabb cotilloii-jelvóuyelt beszerzésére 10 darab 10, 15, '20, , 40 kr és feljebb. Sjí»g-ufaSj>í> cotill<m-jelvéit> ek 75 kr, 1 frt 20 kr, 2 írt 20 kr és'tirti'gábbad. Álarczos-jeluiezek papírból vászon-varrással, urak és böjg-yek rezére 1 Irt 50 kr. Szövetjelmezek 4 frt 30 krtól felfelé. Álarezok darabonkiot 6 krtól felfelé. JBredeti mulatságos fejrevalók, darabonkiüt 5, 7, 10, 12 krtól f&l-felé. Igéző cotiiloii-csokrok, művirágból, darabjok 4 és 10 kr, hava iv!iág:ból ós alpesi rózsából 15 kr és feljebb. Oyapju-parókák 1 frt 25 kr; szakálok 10 krtól felfelé. Pattogó bonbonok, nagyszerű kiállításban, mulatságos f- jrevalókat tartalmaznak, darabonkint 4 krtól felfelé. Általánosan legúlésteijesebb kivitelűnek elismert bál-díszletek, kölcsönző intézet lusterekre és minden gondolható díszítési tárgyakra. ^ (15.) 2-3. S V Árjegyzékek ingyen. ""^S Hifii. Tessék figyelembe venni, hogy fiók-raktáram seliol sincsen "18877 Hajduvármegye és Debreczen sz. kir. város főispánjától. szám. Pályázati hirdetmény. Hajduvármegyének évi február havi rendes közgyűlésén az árvaszéki megüresedett második ülnöki állás, mely évi egyezer (1000) forint fizetés és háromszáz (300) forint lakbérből álló javadalmazással van összekötve, valamint az ezen állás betöltése folytán esetleg megüresedendő állás vagy állások fognak választás útján betöltetni. Az ezen hivatali állásra pályázni óhajtók felhivatnak, hogy kellőleg felszerelt pályázati kérvényeiket hozzám mint a kijelölő bizottság elnökéhez 1888-dik évi február hó ötödik (5) napjáig annyival inkább benyújtsák, mert később beérkező pályázati kérvények tekintetbe vétetni nem fognak. Debreczen, 1887, deczember hó 27-kén. (i7.) 2-3. Gróf Degenfeld József. iisr szám - Hirdetmény. Hajduvármegye törvényhatósági bizottságának közgyűlése az évi szept. hó 2<j-kán hozott 3ü8 / számú határozatával a nádudvar-kaba-földes-saápi megyei út nádudvark^bai szakaszának kiépítését 28,000 frt összeg erejéig és a mintegy 400 f. méter hosszú sznboszlói vasúti hozzájáró út folytatólagos kiépítését 720 frt összeg erejéig engedélyezte. A fent emiitett építések foganatosításának biztosítása czéljából az évi január hó 20-dik napjának délelőtti 10 órája Hajduvármegye alispánjának hivatal helyiségéhen tartandó zárt ajánlati verseny tárgyalás hirdettetik. A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi építések végrehajtásának elvállalására vonatkozó, az engedélyezett költség után számítandó s a részletes feltételekben előirt 5 / 0 -nyi bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat a kitűzött nap délelőtt 10 órájáig a nevezett alispánhoz annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a később érkezettekfigyelembenem fognak vétetni. A szóban forgó építésekre vonatkozó műszaki müvelet és részletes feltételek a hajdumegyei m. kir. állam építészeti hivatalnál, a rendes hivatalos órákban, naponkint Hihetők. ejczenben évi január hó 6-kán. 3R,dzsó Gyula, mk., (16.) 2 3. alispán Árverési hirdetményi kivonat. tkv A p.-ladányi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Nyitray János végrehajtatónak Hegedűs József végrehajtást szenvedő elleni 66 frt 90 kr tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a p.-ladányi kir. járásbíróság területén lévő és P.-Ladány községben és határában fekvő, a p.-ladányi 902. sz. tjkvben A. -f 8U. h.r. sz. a. felvett ingatlanra az árverést 400 frtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az évi január hó 21-dik napján délelőtt 9 órakor a p.-ladányi kir. járásbíróság telekkönyvi irodájában megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10%-át vagyis 40 frtot készpénzben, vagy az 1881 :LX. t.-cz. 42. ában jelzettárfolyammal számított és az évi november hó 1-én sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. -ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt P.-Ladányban a kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnál évi október hó 22. Beöthy, (23.) 1 1, királyi járásbiró. g~ T. HL Árverési hirdetményi kivonat. A nánási kir, járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. kincstár végrehajtatónak Lázár Mihály és társai végrehajtást szenvedő elleni 125 frt 85 kr tőkekövetelés és járulókai iránti végrehajtási ügyében a nánási kir. járásbíróság területén lévő Nánáson fekvő, a nánási tkjkvi A. I. 2. és rsz. ingatlanokra 1245 frt; az 574. tjkvi A. I 18. r.sz. ingatlanra az árverést 234 frtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az évi február hó 10-dik napján délelőtt 9 órakor a bíróság hivatalos helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881 :LX. t-cz ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi Nov hó 1-én sz. a. kelt igazságügy ministerirendelet 8. - ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött keiéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Nanás, 1887, évi deczember hó 2-dik napján. A nánási kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. ^elbestyéxi, (24J l L kir. alj.biró. AZ ELSŐ KÖZVETÍTŐ- ES TUDAKOZÓ-INTÉZET Debreczen, főpiaca, Áron Miksa ur házában Kisnj-ntcza^szegletén^ üne francaise desire une place pour le matin 7 katasztrális hold legkitűnőbb minőségűi oti pour tout l'aprés midi oü les lecuns á fekete-föld a város szélén bérbeadandó. prix modérés. (134.) Bővebbet az irodában. (1559.) Könyvelő, ki jelenleg is alkalmazásban Kiadó úri lakosztályok Czegiéd-utczában van, ajánlkozik a hivatalos órákon kívül a Bathyáni-utcza sarkán lévő ház bármely módszer szerint, egyszerű vagy nál május 1-tól : 1. Földszinten 3 kettős könyvvezetésre. (112.) utczai, 2 udvari szoba, konyha, pincze. 50 szekér lóhere jutányos áron eladó. Bővebbet fásszin, padlás. 2. Földszinten bent azj irodámban. (120.) udvarban 2 szoba, konyha, fásszin. 3. Bérbeadó külön ház. A Meszenautczán Az emeleten, 2 utczai, 2 udvari szobaj egy ház, mely áll 3 padlós szobá konyha fásszin padlás. ból, 2 konyhából, kamarával, fásszinnelj külön udvarral és az udvaron 56 nemes fajú gyümölcsfa haszonélvezeti jogával f. évi május 1-től bérbeadandó. Értekezhetni irodámban. (124.) kazal búzaszalma, egy kazal törek és 25 boglya tengeri-kóró, a nagylétai határban, jutányos áron téli felétetésre eladatik. (1696.) jegy kitűnő bizonyítványokkal rendelkező urasági inas, ki e minőségben előkelő há zaknál szolgált, állást keres. Bővebbet az irodában. (1577.) 'Eladó birtokok. Aradmegyében lapályos és vízmentes helyen 1000 hold szántó' föld 12 épülettel és úrilakkal; továbbá 1500 holdas birtok (500 hold szántóföld,' 500 hold erdő és 500 hold kaszáló és legelő) épületekkel és regálejoggal; végül 3200 kataszt. hold birtok, részint szántóföld, részint erdő, részint kaszáló és legelő) épületekkel, regálejoggal, azonnal eladandók. Feltételek és bővebb értesítés az irodában. (1482.) A vasúttal szemben, a közraktár közelében levő terjedelmes telek, melyen egy szilárd anyagból épült és 5 szobából álló lakház van a hozzá tartozókkal, szabadkézből, kedvező feltételek mellett, örök áron eladó. (93.) Ügy 10 lóerejü Carett-féle, tökéletesen jój karban levő cséplőgép (lokomobile) juta nyos áron eladó. (92.) Egy kitűnő ács- és kútmester, hasonminőségben nagyobb uradalmaknál állandó konvencziós alkalmazást óhajt. Bővebbet irodámban. (12.) ladó fűszer-üzlet. Egy 14 év óta fennálló jóforgalmu fűszer és vegyes utczai üzlet, kedvező feltételek mellett eladó, esetleg több évekre bérbe adó. Ezzel jár alkalmas -lakás is. Értekezhetni irodámban. (68.) legy nőtlen egyén jó bizonyítványokkal, írnoki, raktárnoki, magántitkári vagy éhez hasonló állást keres, szerény feltételek mellett. Bővebbet irodámban. (18.) Eladó birtok. Az Apafája háta megett 2 hold 1080 Q öl és körülbelül 3 katastrális hold uj osztású föld örök áron eladó. Bővebbet irodámban. (1780.) A Séta-kertben egy jól kezelt szőlő szabadkézből, előnyös feltételek mellett, eladó. (1796.) ladó pávák. H. Hadházon 3 db páva 4 írtjával eladó. Bővebbet irodámban. (1792) Eladó zongora. iegy jó karban levő concert zongora jutányos áron eladó. (1788) ladó luczerna. A péterfiai majorságegy nagy boglya luczerna eladó. Bővebbet irodámban. (1788.) Bormérő helyet keres egy nős egyén kellő óvadékkal, ki e minőségben már működött. Egyedüli feltétel, hogy a csapszék ne valami félreeső helyen legyen. Bővebbet irodámban. (1800.) JUJ VARRÓGÉPEK jótállás mellett 4 45 írtért kaphatók. Bővebbet irodámban. (1757.) [Egy új takarmány füllesztö készülékes egy fászerdaráló malom jutányos áron eladó. (1690.) üri lakás, mely áll 3 4 szobából, konyha, kamarával, jövő évi május 1-től bérbevételre kerestetik. Közelebbi feltételek iránt értekezhetni az irodában. (1530.) Csinosan bútorozott utczai hónapos szoba Nagyhatvan-utczán kiadandó. Bő vebbet irodámban. (1803.) Egy jóforgalmu fűszer- és vegyes-üzleti helyiség akár berendezéssel, akár a néí kül, azonnal is bérbevétel végett keres-] tetik. (1655.) Egy jóforgalmu fűszerűzlet, teljes felszere léssel, átadandó. Bővebbet az irodában. (1673.) Eladó nemesi birtok-180 hold 1200 D ölével számítva és kellő gazdasági épület tel, alkalmas lakhellyel, regálé joggal, 8 holdnyi erdővel stb. szabadkézből eladó. Értekezhetni irodámban. (1736.) Eladó birtok. A diószegi útfélen 40 7 / 2 k.hold újosztásu föld, mely a kellő épületekké van ellátva, szabad kézből, előnyös feltételek mellett eladó. Értekezhetni iro-j dámban. (1294.) Kiadó urilak külön udvarral. Nagy Péterfia-utczán egy urilak, mely áll : 2 utezai, 7 udvari szobából, 2 konyhából, aj hozzá tartozóval; továbbá 12 lóra val istállóval azonnal kiadó. (1602.) Eladó ház. Nagy-Csapó-utezán egy szilárd] anyagból épült ház, mely több lakosztályt! tartalmaz, akár 11 hold ondódi földjével, akár a nélkül, szabadkézből eladó vagy kiadó. Bővebbet az irodában. (1564.) Eladó regálé és vásárvám-jog ugyszintej hegyi-szölö. Az Érmeiléken a kóji nagyi hegyen 3 katasztrális hóid szőlő a szük-j séges épületekkel és szüretelő edényekkel ellátva; az érmihályfalvai regálé és vásári] vámjog, mely forintot éventi tisztán jövedelmez, szabadkézből eladó;] értekezhetni irodámban. (1256) Czegléd-utczán három uri lakosztályt tar-i talmazó szilárd anyagból újonnan épült ház, elköltözés végett, jutányos feltété.ek mellett eladó.. (1351.) Egy alig használt Wehler és Wilsonféle varrógép, melynek bolti ára 80J frt, most családi körülmények miatt 40j írtért eladó. (1644.) Hagy raktár a Piacz-utczán f. évi májusi 1-től bérbe kiadandó. Bővebbet irodám-] ban. (110. Egy 54 éves nős, gyermektelen volt gazda tiszt, ki e téren hosszú ideig alkalmazva volt, a ki a magyar-német nyelvet szóban] s írásban bírja, és a1< gjobb bizonyítva nyokkal rendelkezik, hajlandó akár gazda tiszti állást elfogadni, akár gazdaságban! alkalmaztatni, akár közhivatalban, ügyvé deknél, magánosoknál, vagy intézeteknél] irodai foglalkozást elvállalni. Az illető évei daczára, testi és szellemi erőinek birtokában van. Bővebbet az irodában. (1517)] Árok-utczán egy jó állapotban lévő ház mely áll 4 szoba, 2 konyha és kamarából hozzá tartozó félnyilas ondódi földdel, szabadkézből eladó; teher rajta 900 frt! 6%- (1020.) 500 darab birka, akár 3 évre felébe való) tartás végett, akár pedig méltányos] áron eladó. Értekezhetni irodámban. (1283.) Egy jókarban levő sódaráló és egy man gorló eladó. (1665.) Csapó-utczán egy füszerkereskedés állványokkal együtt, valamint 3 szoba padlá sal és pinczével kiadó, esetleg eladó.- Értekezhetni irodámban. (1350.) Víindennemü magán- és kereskedelmi ügyletekben a levelezés bel- és külföldre t'ranczia, angol, olasz, török, román s orosz nyelven eszközöltetik. I Az ezen rovatokban közlöttek iránt ingyen felvilágosítást ad s egy ily közleményt 25 ki j előleges lefizetés mellett, felvesz és közzétesz Egyidejűleg közöljük, hogy a helyi vasut-társulat által, a vasúttól a Nagyerdőig elhelye-j zett DÍSZES fflbdetésekbe igen alkalmas padok használati jogát három évre megnyertük, minélfogva tisztelettel felkérjük a helybelit gyáros, kereskedő s iparos urakat, miszerint tekintettel arra, hogy üzletüknek 1 e padokon való hirdetése felette czélszerü, a hirdetési táblák elhelyezése iránt irodánkban! mielőbb intézkedni méltóztassanak. Az árak mérsékelten számittatnak, s az egyes czégtáblák elkészítése is elvállaltatik. ZICHERMAN H. irodája, fótér, Áron Miksa-ház.

5 DEBRECZEN-NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ. Mfa is a a mostani farsangi saison alkalmával folyton kaphatók friss nyiló virágok, úgymint.: réssa 8 eamellia. ssegfó,»aroi s, gjsngyvii-ág, jáoaint és sok több féle. Készit a legszolidabb ár mellett mindenféle aiexiyabfsso&yi, báli, aesitali I ssial&ási osofeffokat, tej- &s mell»&í8keltet a legújabb divat szerint, továbbá : ssixűiáxi és halotti hofieovúkat fel valamit saáritott virágokból. Vidékről megrendelések pontosan teljesíttetnek és a csomagolásra nagy gond fordittatik. Azontúl a nagyérdemű közönségnek figyelmébe aján om mag-üaletemet különösen a gazda uraknak, kik káposzta t i foglalkoznak, miután üzletemben valódi csur gói kaposata-mag kapható, a melynek jóminőségéért kezeskedem, továbbá mindenféle g&üdafgági és veie^émy^magvak log3> gtoeal>b fajokban5 kisávólag jómiboségü magiak szolgáltatnak ki. Tömeges megrendeléseket kérve és a nagyérdemű közönség bizalmáért és pártfogásáért esedezve vagyok kiváló tisztelettel (5.) 12. Paczelt János. AJZ ElI^íBO O S Z T R Á K - M A G Y A R SORSJEGY-ELLENŐRZŐ IRODA Több millió forintra rugó nyeremény hever kifiieletlcnül, mert a tulajdonosok nem tudják, hogy sorsjegyük esetleg már rég kihúzatott. A napilapok többnyire elkésve e's rendetlenül közlik a húzásokat, kinek még sorsjegye van, nem ér ily Iuppal ezé t, ha többször távol von hazulról. De más tényleges v-szteség is mindennapi dolog. A kinek a legkisebb nyercménynyel huzatot! ki az értékpapírja, azzal, hogy ki nem cserélheti, elveszti kilátását nagyobb nyereményre. E köztudomású tények oly intézkedés megtételére bírtak, melyet mindenki, a kinek bármily nemű értékpapírja van, bizonnyára a legnagyobb örömmel fog fogadni 2SF" mindössze 40 krajezárért ~9f az Összes tudomásomra adott értékpapírok eddigi valamennyi húzását ellenőrzöm és azon - felül az összes húzásokat egy éven belül. Méltóztassék tehát a birtokában tevő húzásnak alávetett összes értékpapírjait nekem jegyzékben beküldeni vagy sxemélyesen bejelenteni. Az ellenőrzésért járó évi 40 kr dijat vagy posuutalváuynyat, a mi legolcsóbb bélyegben vagy egyszerű levélben tessék beküldeni. Ezért én küldök nyugtát a 40 kr évi ellenőrző dijról és egyúttal értesitést, ha valamely papírja a bejelentés napjáig húzatott. Ha valamely sorsjegye évközben kihuzalik, zárt levélben küldök értesitést. (22.) 1 5. Bank- és váltóház ERNYEI A. H Budapest, V., Dorottya-u. 5. P8T" roifpe.ctusok kívánatra ingben és bérmentve, "TBRüi Diaphragma szemüvegek! látszerész D e b r e o z e n b e n, ajánlja az uj találmányú Diaphragma szemüvegeket e orrcsiptetöket, melyek a leghíresebb szemtanárok által elismerést nyertek. Ezen Diaphragma szemüvegeknek azon előnyök van minden más szemüvegektől meg különbözetve hogy a háborgató oldali sugaraktól egészen fel vannak mentve, mi által a szemek a legnyugalmasabb látást nyerik. Megrendelések leggyorsabban eszközöltetnek. (19.) 2 2. A2 ISTVÁN 420. goy.malon»-társul-it LEGJOBB A VALÓDI iublűn franczia gyártmány Cawley és Henrytől Parisban. Utánzásoktól ávtttik.! Ezen papjr Dr. J. J. Pobl, Dr. H Ludwig és Dr. E. Lippmanu urak, mint a bécsi egyetem vegytan tanáraitól a legjobban ajánltaiik éspedig : kitűnő minősége éttisztasága végett és minthogy abban semminemű, az egészségnek ártalmaianyag vpsvitve nincsen. nim =s=3liia tac-arwiu ss Vimqxntnnt 17, rai Béranfír, á FiRIS :^»JBJ»:M:»M, JEJ». gyógyszertára az arany birodalmi-a Imához" Bécsben, Singerstrasse Nr. 15. azeiölt IlTDpflQtftlfn lavlfiarxantz" általános (Universal)-labdacsok. A lapdacsok 1 V XjL VlOnblhxJ lauuaiubuü, megérdemlik egész jogosan az utóbbi elnevezést, mert valóban Balig van betegség, melyben ezen labdacsok csodálatos hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. A 1 legtartósabb betegségeknél, a hol sok más gyógyszer hiába alkalmaztatott, ezen labdacsok által a beteg EámtaiaiiBzor rövid idő alatt leije&en felépült. Egy doboz ára 15 labdacscsal 21 kr.; egy köteg ivagyis 6 doboz, 1 frt 5 kr; utánvét mellett, szállítási díjon uivüi. 1 frt 10 kr. Pénzösszegnek előleges beküldése melleit, a labdacsok portómentesen a következő árak szerint küli detnek : i köt;eg labdacs 1 Frt 25 kr., 3 köteg 2 frt 30 kr., 3 köteg 3 frt 35 kr., 4 köteg 4 frt 40 kr., ] 5 köteg 5 frt 80 kr., f 0 köteg 9 frt 20 kr. (Egy kötegnél kevesebb nem küldetik). &lt'g«zámlálhi»tlau iratok érlie/jek hozzánk, melyekben ezen labdacsok fogyasztói visszatért egészsé- I síikért, a legkülönfélébb és súlyos betegségük után köszönetet mondanak. Mindenki, a ki vele csak egy 1 kísérletet telt is, ajánlja ezen szert tovább és tovább fj^f" A sok acttszonö-irat egynémelyikét ezennel itt közöljük t "9 Leogíirtg, 1883, május 15!venni ksil is neki,.gészségo annyira helyreállt, hogj Mélyen tisztelt uram! Önnek lapdacsai valóban csu- fiatal frisscsfíggel teljesítheti dolgait. Ezen köszönetemet szíveskedjék a szenvedőknek tudtára adói, s egy-l Jialatra mélióun működnek, nem olyanok, mint egyéb Mdicsért ücreíí, hanoin valóban majdnem minden bálion segitoisek. darab chinai szappant küldeni. Kitíinö tisztelettel idejülpg kérem szíves!edjék 2 tekercs lapdacsot és 2 A húsvétkor megrendelt lopdacsokból a legtöbbet I^'oviih Alajos, fökértést, ibaráíaimuak és ismeröseirmiek elosztottam, s minden- Ikinek használtak, még idős korú személyek is külön- Tekintetes tír í Előre bocsátva, hogy önnek mindenj Iféle fájdalmak és sérelmekben szenvedők nyertek általluk, ha nem is teljes egészséget, de jelentékeny javulást fagybalzsama, mely oz éu családomban több fagy orvossága egyenlő jóságú, mint oz ön hírneves] [tapasztallak s folytonosan használni akarják. Kérem en- daganatot eloszlatott, daczára az universalis orvossá InéLfogvn, szíveskedjék nekem isméi 5 tekercscsel kül- gok iránti bizalmatlanságomnak, elhutároztam, az ön Ideni. Fogadja tőlem s mindazoktól, kiknek már sze- Irüiicsénk volt a& ón lapdacsai állal egészségünket isme! ivisszanyerni, legbensőbb köszönetünket. Síeutinger Márton. B-íga-Sz.-György, febr. 16. Tisztelt uram! Nem fejezhetem ki eléggé köszöneteimet tapdacsaiért, mert Isten segítsége után nöm, ki már k óta misererr-iben szenvedett, az ön vértisztstó lap. [dacsai által ebből kigyógyult, és ha még mindig be- Fagy< «lvií7smm Pserhofeí J.-töl, s?.ámos vainoaui év őla mint mindennemüfegy bajok elismert gyógyszere, szintúgy idült sebek ellen. Egy tégely 40 Kr. Bérmontes küldéssel 65 kr. gol rt y nvak ellen. Egy palaczk 40 kr. Bernien Les küldéssel 65 kr. Polyva,. /a-balzsam." e «l,i, í 1 "" i "' Elet- essenczia f^j ZZ^^T nemű ultesti bajok ellen kitűnő háziszer. üvegcse 20 kr. Egy TTtlfllllPrlv e^^ általánosan ismert kitűnő házi- ' ^szer 1 kalarus, rekedlség, görcsköliöííés stb. ollen. Egy üvegcse 50 kr. 2 üvegcse bér mentes Küldéssel 1 frt 50 kr. Amerikai kflszvénykenőcs,,e j] J b mindenféle csúzos, köszvényes bajok, tagszaggatás, ischiász, (ülszaggalás stb. ellen 1 frt 20 kr. vértisztitó lapdacsaihoz nyúlni, hogy ezen apró go lyócskák b/isználatával, idült aranyér bajomat meg-l ostromoljam. Nem restellem önnek bevallani, hogyrégi bajom, a gyógyszernek négy heti használata után egészen 8 végkép elmúlt s ismerőseim körében ezen lnp-j dacsokat a legszorgalmasabban ajánlom. Nicns kifogá som ellene, ha ezen sorokat nevem aláírása nélkülj nyilvánosságra hozza Bécs, febr. 2ö. iszem-essenczia??%?,%&. 1 frt 50 kr. Láb izzadás elleni por, ff it H küldéssel 75 kr. Tannoehiiiin hajkenőcs Pserhofer.1, tői hossztíévek óta lofjjobbnuk ismert hajnövesztő szer elismerve orvosok által. Egy elegánsan kiállított doboz 2 frt. Altalános tapasz,»» <%Z iudulatu fekélyek és mindennemű daganatok ellen, időszaki feltöréses lábfekélyek, körömméreg, sebek, emlögyuladás és hasonló bajok ellen sokszorosan jónak bizonyult. Egy tégely 50 kr. Bérmentef] küldéssel 75 kr. Általános tisztitó-só " ü ^ ^ mindenféle megzavart emésztésnél, fejfájásnál, széi lésnél, gyomorgörcsnél, gyomorégésnél, aranyerei! bajban, dugulásban. Egy csomag 1 frt. Alpesi növényükör ^ J V M iő Ferencz-pálinka. Egy üveg 60 kr. kr., fél palaczk 1 frt 40 kr. E/.en itt megnevezett készítményeken Kvül az osztrák lapokban hirdetett Összes bel- és külföldi igyógykiilönlegességek raktáron tartatnak s a netalán készletben nem levő czikkekről kívánatra pontosan, és I olcsón gondoskodva ieend., JJ Postai szétküldések gyorsan foganatositfnfnak a pénr előleges beküldése mellett vas^aíttfeírltelj A pénz előleges neküldése (leghelyesebben postaútalványnyal) a porta esesódbá tételét esz- 1 közli, mint utánvéttel. (114.) ,255. III A debreczeni kir. pénzügyigazgatóság közhírré teszi, miszerint Debreczen városában Széchenyi-utczán, a kincstár tulajdonát képező Steiner Sámuelné-féIe/1789. szánra ház, udvarral és a hozzá tartozó összesen 4 hold 1100 öl területű úgynevezett ondódi szántóföld alólirott kir. pénzügyigazgatóság helyiségében év január hó 30-kán délelőtt 10 órakor nyilvános árverés útján örökáron el fog adatni. Kikiáltási ár 12,000 frt; a közelebbi feltételek a debreczeni kir. pénzügyigazgatóság 2-dik számú helyiségében megtudhatók. Debreczen, január hó 8-kán. (20.) 2 3. (Bgm.) Darvas sk.!mí Mm.g&-wrt8'MjL- ar^wabl-^^jdlag^^-s^gmr^ 2 helyben kötelezettség nélkül, és a f. é. április hó 18-án Budapesten tartott általános magyar malom gyűlésen megállapitotts f. é. június 1 ín életbe lépett eladási, fuetési és szállítani módozatokra vonatkozó egyezmények szerint. fizetés melleit. gffzgye zsá&hfiti. 100 kiló A. B, Asztali dara nagy»s:eoifi C. szinte 0 Király lisat i Láugliszn.. 2 Montlisz 1 : Zsemlyeliszt kulonos Fehér keayáiiiszt 1-aö rmú'ű 6. szinte 2-öd» 7. Közép ken yérliszt 1-PŐ 8. 2~od, Barna l-ső 8% n» 2-Oíí 9. Lábliszt.,. 10. Veres liszt Finom korpa zsákkal 12. Dnrvakorp dákkal t» J a70ü ,-.-» A finom és durva korpa árából eddig engedélyezett 5%- tó lie D g ' daiéq y a fennemlitett egyezmény folytán június 1-től fogva szintén beszqatettelett. Debreczen, Január 5. (152.) I hangszerraktára ÖBBREOZESINTBESIN, Főpiaca, szám. Var. szerencsém a nagyérdemű közönséggel tudatai, miszerint Debreczenben 13 év óta fennálló hangszerraktáramat most ujoíag berendeztem az úgynevezett amerikai Stamvayütánzott va&rámáju zongorákkal, ngyszinte vannak raktáramban az első bécsi, berlini és drezdai gyáraktól zongorák és pianinók nagy választékban egyenes- és keresztbe húrozattan egész vas-keretben négy kitámasztható vas védhang emelvénynyel csak 1 % méter hosszú, csínos, erőteljes hanggal, szép diófából, ára 280 írttól feljebb. Mignon-szárny, angol vagy franczia ismétlő mechanikával, 80 írttal drágább. AmerikaiJag kereszt-húrral, egészen vasburokban, ötszörösen kitámasztható vasvédhang-emelvénynye!, 140 czentiméter hossi&ú, ára 380 írttól feljebb; feketefában 50 frttal drágább. Ugyszinte régi átjátszott zongorákat becserélek, vagy készpénzért megveszem. Mindennemű hangszereknek hangolását és bárminő javítását elvállalok, a legjutányosabb árban elkészítem. Továbbá ajánlom a legújabb szerkezetű kiatoruákat, úgymint : Euphonium, Herefon, Klarifon, Airiston, Simfonium, Orphéus, Mauivel. ügyszintemost legújabban megjelent KOiig'ora játszó, a mi is a nagyérdemű közönséguek megtekintés végett raktáramban rendelkezésére áll. A n. é. közönség szives figyelmébe ajánlva magamat, maradtam teljes tisztelettel (150.) 4 4. zongorák és misideimeiam hangszerek gyári raktára Debreczenben. ZcKH&a&oisrAJUL :r«fe ael«;fl_5k«^»:r«2 Q CD- <l fi w B

6 6 DEBRECZEN-NAGYVÁRAD1 ÉRTESÍTŐ. A legkitmm) minmgtt kiirlsladi poraelmnml) MOSDO-KESZLETEK; magyar, angol, franczia és német gyártmányú MAJOLIKA-, FAYBNGE- ÉS mindennemű lberadorfl, alpacca és alpacca-eziist ÍKÁVÉ és EVŐESZKÖZÖK,! ASZTALI- ÉS FÜGGŐugy szinte mindenféle HÁZTARTÁSI- és KONYHA-ESZKÖZÖKET dúsválasztók, pontos kiszolgálat ós gyári árak mellett ajánl előbb KUHINKA I. K E TÓTH és MEDGYESSY gépész lakatos czég tudatja a nagyérdemű közönséggel, hogy 17 év óta feouálló üzletükben, mint eddig, úgy most is kijavíttatnak vagy rendeletre ujak készíttetnek mindenféle mérlegek, úgymint: egyenkaru, serpenyős és körtvés rudas mérlegek, mészárosok és hentesek részére, felső serpenyős (balans) százados és tizedes hídmérlegek, (Decimai), gyógyszertári szigoru mérlegek stb.. és hitelesíttetnek. Továbbá villámhárítókat, szohai villanyos csengőket bevezetve és elhelyezve. Mindenféle szerkezetű (sistem) gazdasági és varrógépek javítását szükség esetén uj részek készítését, úgyszintén minden alakú vasrácsozatot, épületi vagy bármelymás lakatos munkát, a legméltányosabb árak és jótállás mellett elvállalunk és elkészítünk. Teljes tisztelettel Tóth. és Medgyessy, (25.) 1 2. gépész és műlakatos. Üzlethelyiség : Debreozen, fűvészkert-utcza T e s s é k m e g g y ő z ő d n i! 10%-1 olcsóbban, mint bárhol. Van szerencsém a n. é. közönségnek becses tudomására hozni, hogy egy budapesti csőd üzletnél az összes divatos nöi ruha-készletet vettem meg, u. m. : 200 darab női bundát 12 írttól 50 frtig. a rövid divatos télifelsőt 5 10 frtig. béllelt bolyhos, prémes Jaquettet 8 12 frtig. hosszú téiimsöt, sima és bolyhos kelméből 9 15 frtig.» gyermek-köpenyt 4 8 frtig. Női szövet- és báli-ruhák frtig. Házi-ruhák 5 8 frtig. Úgyszintén : szövetek, Ternök, Loden, Cretonok,. veleszek hozzávalóval méter számra. Berlini téli nagy- és kis-kendök, fehérnemű, paplan, BSufF, Mieder, esernyő stb. e szakmába vágó czikkek. A n. é. közönség becses pártfogását kérve maradtam tisztelettel LiUUA ARfIM Teleki-utcza szeglet, a megyeháza mellett. győződni! 10%-al olcsóbban, mint bárhol. notoabb angol Ananász, Jamaika Császár keverék, Souchong, Peccó-virág angol TM-StMMKET. Franczia és magyar finom franczia és magyar COGNACOT, úgyszintén sajál termésű tisztán kezelt bort 1 literes üvegekben Üveg nélkül 20 kr, /, n n 10 ajánl Debreczen, Nyomatott a város könyvnyomdájában. 92. sz.

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Lelkes Miklós Zsolt A MACSKAKLUB, avagy LISETTE NÉNI KETTŐS JÁTÉKA

Lelkes Miklós Zsolt A MACSKAKLUB, avagy LISETTE NÉNI KETTŐS JÁTÉKA Lelkes Miklós Zsolt A MACSKAKLUB, avagy LISETTE NÉNI KETTŐS JÁTÉKA 1. FEJEZET KÁRTYAPARTI, VALÓJÁBAN KI VESZTETT? A sem nem túl szerény, se nem túl elegáns ház az Allée de le Reine és a Marguerite út keresztezésénél

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Az iskola Név:...

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! 10/2. Képzeld el ezt a szituációt: Megismerkedtél egy nagyon vonzó pasival. Úgy érezted magad vele, mintha már ezer éve ismernétek egymást.

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond Szerelem és hiúság (Részlet) Regény (Részlet) Fapadoskonyv.hu Kft. Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu Borító:

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó Orbán János Dénes Irodalomra hívó szó Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyájunk lelkében, akik tisztán

Részletesebben

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1 H. KOHUT MÁRIA Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1,,A siker értékét nem csupán maga a kivívott siker méri meg, hanem a leküzdött akadályokra fordított erőt és munkát is számba kell

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; 1913. év, június

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM!

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! Első levél 1999. január 21. Kedves Barátném! Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már neked, pedig annyi minden történt velem az utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

2012. január XXII. évfolyam 1.szám JANUÁRI JELES NAPOK A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. 1 Bajóti Kisbíró. Január 6. Vízkereszt

2012. január XXII. évfolyam 1.szám JANUÁRI JELES NAPOK A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. 1 Bajóti Kisbíró. Január 6. Vízkereszt 1 Bajóti Kisbíró JANUÁRI JELES NAPOK A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2012. január XXII. évfolyam 1.szám Január 6. Vízkereszt A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi időszak kezdete. Az egyik legrégibb

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A, A,.,,, CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,, MINT KENYERKERESET. - 1111 I II JnlTIOJll I II fllllllffilllmmlllllllll ri 1 m IlTITIII IUITI rulllllln 1111111111111 fltillji]]jfjltill UTflrulllnrrr A csendőrlegénységi

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

ÉLEI, LES DOKUMENTUM. Saffer Pál Fratteli ungheri. Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat-

ÉLEI, LES DOKUMENTUM. Saffer Pál Fratteli ungheri. Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat- ÉLEI, LES DOKUMENTUM Saffer Pál Fratteli ungheri... Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat- -fülke ablakán túl visszafelé repültek a novemberi kmbe burkolt isztriai tájak, mintha menekülnének

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap

K Á R Á S Z I független havilap 2014. február 3. Önkormányzati hírek: K Á R Á S Z I független havilap XVII. évfolyam 2. szám A testület január 30-án tartotta soron következő ülését. A képviselőtestület döntött többek között területvásárlásról,

Részletesebben

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata! november 27. vasárnap 22:19

Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata! november 27. vasárnap 22:19 Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata!. november 7. vasárnap :9 Magyar Darts Szövetség hivatalos oldala Szombaton új helyszínnel, de régi gyõztesekkel folytatódott a Steel Nemzeti Bajnokság egyéni

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

egy marslakó BécSBen

egy marslakó BécSBen Egy marslakó Bécsben A magyarok Amerikában sokkal előbb megteremtették Hollywoodot, mielőtt az ennél ártalmatlanabb atombombát megcsinálták volna. (Norman Macrea, az Economist főszerkesztője) Isaac Asimov,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Fleischmann Mór 1858 1897 Apai nagyanya Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? 1942 Anyai nagyapa Rózsa??? Anyai nagyanya Rózsa?-né (szül.?)?? Apa Domonkos (Fleischmann) Miksa 1890

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

szeretettel meghívja Önt

szeretettel meghívja Önt III. évfolyam, 1. szám 2009. március Betűk és ajkak fennen hirdetik: Hogy a világ órjásilag halad; Mondják: az ember, ez erkölcsi lény, Tökélyesebb lesz minden perc alatt. Tompa Mihály MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN. Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta

2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN. Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta 2007. 01. 21. 2007. 01. 22. 2007. 01. 27. 2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta Ötszáz jelentkezőből lett az

Részletesebben

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása 1. ajtóin a feliratok a következők: I. szoba: Ebben a szobában hölgy, a másikban tigris van. II. szoba:

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben