User'sManual code for BSSV-2400BH :45 Page 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "User'sManual code for BSSV-2400BH 12.9.2008 10:45 Page 1"

Átírás

1 User'sManual code for BSSV-2400BH :45 Page

2 User'sManual code for BSSV-2400BH :45 Page 2 Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A No part of the content (logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced, reused or redistributed for any purpose whatsoever, or distributed to a third party for such purposes, without the written permission of The dyras. = reg. = TM reg. of TM The of dyras Multi wwe.factory Media dyras LLC U.S.A. Kezelési útmutató a dyras BSSV-2400BH típusú ciklon rendszerû HEPA szûrôs porszívóhoz

3 User'sManual code for BSSV-2400BH :45 Page 4 Kezelési útmutató a dyras BSSV-2400BH típusú ciklon rendszerû HEPA szûrôs porszívóhoz Kérjük, használatba vétel elôtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót. Fontos, hogy ôrizze is meg a kezelési útmutatót, hogy idônként vagy bármely kételye esetén újra elôvehesse és feleleveníthesse a kezelési tudnivalókat, ezáltal mindenkor ki tudja majd használni a készülék összes szolgáltatását, és sok örömet lelhet benne. Ha a kezelési útmutatóban foglalt elôírások be nem tartása miatt következik be a termék esetleges meghibásodása, úgy az ebbôl fakadó károkra a garanciális / szavatossági szolgáltatások nem terjednek ki. Amennyiben a termék esetleg meghibásodna a rendeltetésszerû használat során, úgy kérjük, csak szakemberrel javíttassa! A készülék mûködtetése során az alábbiakban felsorolt biztonsági intézkedéseket feltétlenül be kell tartani. Minden itt leírt utasítást gondosan olvasson át! Minden adódó élethelyzetre természetesen nem lehet biztonsági rendszabályt alkotni, éppen ezért kérjük Önt, hogy maximális körültekintés mellett az alábbiakban nem említett esetekben is tegyen meg minden, az adott helyzetben racionálisan elvárható óvintézkedést, hogy a készülék biztonságos üzemeltetésének feltételei adottak legyenek. A készülék csak az itt leírt, háztartási célú felhasználásra szolgál, egyéb (például iparszerû) használat nem megengedett. 4 Megjegyzés Fontos biztonsági tudnivalók A készüléket csak a kezelési útmutatóban leírt célra használja. Ez a porszívó kizárólag háztartási célra készült takarítóeszköz. A termék iparszerû célra való felhasználása nem megengedett ha Ön vállalkozás-szerûen takarít, vagy ha a takarítandó terület erôsen szennyezett, illetôleg nagy területû (pl. irodaház), akkor használjon ipari takarítógépeket. Ne használja a készüléket a szabadban, továbbá ne használja olyan helyen sem, ahol magas a levegô relatív páratartalma (mint pl. fürdôszobában). Alapvetôen óvja a készüléket a nedvességtôl. Tisztítás elôtt mindig kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki hálózati kábelének csatlakozó dugóját a fali hálózati aljzatból. Soha ne nyúljon nedves kézzel a készülék csatlakozó dugójához. A dugót csak száraz kézzel szabad a hálózati aljzathoz csatlakoztatni, illetve az aljzatból kihúzni; kérjük, hogy mindig magát a dugó szigetelôtestét fogja meg a készülék áramtalanítása esetén, és soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a dugót a fali aljzatból, mivel a kábel kiszakadhat a dugóból, vagy a fali aljzat sérülhet meg, esetleg kiszakadhat. A készülék kábelfelcsévélô egységét mindig csak akkor üzemeltesse, ha a fali aljzatból már elôzôleg kihúzta a hálózati kábel dugóját, ellenkezô esetben a kábel, a dugó, vagy a fali aljzat megsérülhet. Soha ne vezesse éles sarkokon, forró felületek mellett vagy felett a porszívó kábelét. Mindig kerülje el és akadályozza meg elôrelátással, hogy a hálózati kábel bútorlábakon megfeszülhessen, vagy azok alá kerülhessen, mivel ilyen esetben a hálózati kábel szigetelése megsérülhet. Használat után mindig a készülék kábel visszacsévélôjének mûködtetésével húzassa vissza a kábelt a készülékbe, soha ne tekerje kézzel össze, illetve ne tekerje a készülék köré, mivel így a kábel megsérülhet, szigetelése meggyengülhet! A porszívót soha ne vonszolja a hálózati kábelénél fogva! Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése végett soha ne merítse a készüléket vagy elektromos kábelét, csatlakozóját vízbe vagy más folyadékba. Kerülje el, hogy a készüléket kívülrôl víz érje, vagy vízbe eshessen, vagy burkolatára, illetve a készülék belsejébe folyadék kerülhessen, akár véletlenül is. 5

4 User'sManual code for BSSV-2400BH :45 Page 6 Figyelem! Ha a készülék vízbe esett volna, vagy más módon folyadék került volna a készülékbe vagy a burkolatra, azonnal húzza ki az elektromos hálózatból a csatlakozódugóját. Semmiképpen ne nyúljon a vízbe esett készülék után, amíg feszültség alatt van! Amennyiben a készülék elôzôleg vízbe esett, vagy más módon nedvesség érte, vigye szakszervizbe és ellenôriztesse szakemberrel, mielôtt ismét megpróbálná használni! A porszívót gyermekek, ápolásra szoruló személyek, illetve mozgásukban korlátozottak nem tudják biztonságosan, körültekintô módon használni. Ilyen személyek közelében csak akkor használja a gépet, ha biztosítani tudja a felügyeletet is. Egy esetleges baleset megelôzése érdekében kérjük, olvassa át az útmutatót és hívja fel a gyermek vagy a mozgásában korlátozott személy figyelmét a hálózati elektromos energiával mûködtetett készülékek használatakor fellépô fokozott balesetveszélyre. Amikor a készüléket nem használja, mindig kapcsolja ki a hálózati kapcsolójával. Mielôtt valamelyik tartozékot eltávolítaná vagy visszahelyezné a gépbe, illetve mielôtt elkezdené a gépet tisztítani, azt mindig kapcsolja ki, valamint kikapcsolást követôen áramtalanítsa is a hálózati kábel dugójának fali aljzatból kihúzásával! Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek. Ne tegye hôfejlesztô berendezések, például fûtôtest, hôsugárzó, sütô közelébe. Ha ezt nem tartja be, akkor a készülék külsô burkolata deformálódhat, megsérülhet, és emiatt a készülék használata balesetveszélyessé is válhat. A termék olyan zárt, fedett helyen használható, ahol a levegô hômérséklete +5 C és +40 C között van. Robbanékony vagy gyúlékony gázok, gôzök, folyadékok jelenlétében soha ne mûködtesse a készüléket. Amikor a porszívót használatba veszi, a kicsomagolás után ellenôrizze a gép és tartozékai épségét, sérülésmentességét. Csak teljesen ép készüléket szabad használatba venni. Sérült burkolattal, hálózati kábellel vagy csatlakozóval soha ne üzemeltesse a készüléket! Ne használja a készüléket akkor se, ha rendellenesen mûködik vagy más módon sérült. Ilyenkor el kell vinni a porszívót szakszervizbe javításra, ellenôrzésre. 6 Nem szabad olyan eszközöket, kiegészítôket használni a porszívóhoz, amit nem a gyártó mellékelt vagy javasolt hozzá. Ilyen kiegészítôk használata balesetet vagy meghibásodást okozhat. A készüléken nem szabad semmilyen átalakítást, módosítást végezni. A jótállás nem vonatkozik a készülék olyan károsodására, amely szakszerûtlen kezelésbôl, elmaradt vagy nem megfelelô karbantartásból, tisztításból illetve a kezelési útmutató elôírásainak figyelmen kívül hagyásából eredôen keletkezett, beleértve a burkolati elemeken, a használat során bekövetkezô esetleges repedéseket, töréseket is. A készülékgarancia nem vonatkozik továbbá a termék normál használata esetén is idôvel cserére szoruló, úgynevezett kopó/fogyó/elhasználódó alkatrészeinek cseréjére sem ilyen alkatrészek pl. a takarító kefék, a speciális filterek, a gégecsô. Elôvigyázatosan használja a porszívót az alapkészülék hírtelen mozgatásától, rángatásától, lendülettel való húzásától mindig óvakodjon! Ha nekitolja a gépet a bútorok sarkának vagy lábának, akkor könnyen eltörhet, megrepedhet a porszívó burkolata, és maradandó sérülés keletkezhet a bútoron is! Ilyen esetek miatt a gyártó nem vállal kártérítést. A készüléket a munkavégzés során a küszöbökön mindig emelje át, és soha ne vonszolja azokon keresztül, mivel a porszívó burkolata, vagy kerekei eltörhetnek, megsérülhetnek az ilyen jellegû sérülésekre a készülékgarancia szintén nem vonatkozik. A porszívó hálózati kábelét tilos toldani, illetve a hálózati kábelt nem szabad átalakítani, hogy az más típusú elektromos aljzathoz is csatlakoztatható legyen! Amennyiben a készülék saját, beépített kábele rövidnek bizonyul esetleges speciális helyi adottságok miatt, a kábel csak kereskedelemben kapható, szabványos elektromos csatlakozóval ellátott hosszabbítóval toldható, és a hosszabbító kábelének minimum 16 A terhelhetôségûnek kell lennie (az ennél kisebb terhelhetôségû kábel a használat során felhevülhet). Külön ügyelni kell a hosszabbító kábelének elhelyezésekor, illetve a készülék beépített kábelének elvezetésekor, hogy botlásveszély ne alakulhasson ki. Külön ügyeljen rá, hogy munkavégzés közben a kábelek ne legyenek közlekedôútban, és ne feszülhessenek bútorlábakon. 7

5 User'sManual code for BSSV-2400BH :45 Page 8 Figyelem! A készülékben 230V~, 50Hz feszültség van jelen mûködés közben, illetve a kikapcsolást követôen is egészen a hálózati kábel fali elektromos aljzatból való kihúzásáig. A terméket nem szabad házilag szétszerelni, burkolatát megbontani, javítását megkísérelni. Nincs a készülék belsejében házilag javítható alkatrész (kivételt képez az idôszakosan üzemszerûen cserélendô filterbetétek cseréje). Ha a készülék bármilyen okból meghibásodik, akkor el kell vinni a dyras cég márkaszervizei közül az egyikbe javítás céljából (címlista a garanciajegyen olvasható). Szakszerûtlen javítási kísérlet, vagy nem felhatalmazott személy által végzett bármilyen beavatkozás a jótállás teljes megvonását eredményezi. Különleges utasítások a készülékhasználattal kapcsolatban Használat elôtt a porszívó kábelét húzza ki a megfelelô hosszúságúra! Soha ne húzza tovább a hálózati kábelt, ha a piros jelzéssel ellátott kábelszakasz megjelenik. Tilos a kábelt olyan módon kihúzni a készülék tároló csévéjérôl, hogy közben a készülék az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva, vagy a porszívó üzemel. Tilos megfeszíteni, és kihúzni a kábelt úgy, hogy a készüléket az elôzôleg kihúzott kábelhossznál távolabb viszi, miközben az a hálózathoz van csatlakoztatva. Amennyiben a készülék kábele nem lett elegendô hosszúságúra kihúzva, kizárólag a készülék áramtalanítása után szabad a kábelhosszon módosítani, hosszabbra kihúzni. Soha ne húzza rá a készüléket a hálózati kábelére. Tilos a készülékkel forró hamut, cigarettavégeket, vagy fokozottan gyúlékony anyagot (pl. szétszóródott gyufát, faforgácsot) felporszívózni. A készülék nem alkalmas folyadék, vagy nedves anyag feltakarítására ilyen célra a készüléket alkalmazni tilos! A feltakarítandó felületnek, padlónak vagy szônyegnek teljesen száraznak kell lennie. A készüléket soha ne üzemeltesse úgy, hogy hátsó oldalára állítja, vagy egyéb módon a hátoldalon található légkifújó nyílását letakarja. 8 9

6 User'sManual code for BSSV-2400BH :45 Page 10 Tisztelt Vásárló! Tilos a készülékkel hegyes tárgyakat (szöget, rajzszöget, tût, csavart), festék-, ragasztó-, illetve építôanyagokat (pl. cementet, építési törmeléket) feltakarítani. Folyamatos, ipari jellegû használat okozhatja: a készülék forszírozott üzemeltetésbôl eredô, idô elôtti szerkezeti kopásait, a motor idô elôtti elhasználódását, károsodását a folyamatos üzemeltetésbôl eredô kopások és túlhevülés miatt, a HEPA szûrô szennyezôdéssel való telítôdését, idô elôtti elhasználódását, a HEPA szûrô tisztításának, illetve az elhasználódott szûrô cseréjének elmulasztása esetén az átjutó por a készülék motorját is károsítja. Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék élettartamára, használhatóságára az alábbi üzemeltetési, illetve tárolási, környezeti behatások, körülmények kihathatnak és károsan befolyásolhatják, lerövidíthetik azt, amennyiben tartósan fennállnak és nem csak átmeneti jellegûek. Mindig óvja meg a készüléket a felsoroltaktól: A nedves, párás, dohos környezetben való használat vagy tárolás okozhatja: a készülék elektromos szigetelésének meggyengülését, idô elôtti öregedését, mûanyag és gumi szerkezeti komponenseinek idô elôtti elhasználódását, elöregedését, illetve elôsegítheti, felgyorsíthatja elektromos egységeinek, vezetékeinek oxidációját, fém alkatrészeinek korrózióját. A poros légterû, vagy konyhai használat (ahol a légtérben pl. étolaj vagy fôzôzsír párája terjeng) okozhatja: zsíros porbevonat leülepedését a készülék szerkezeti mechanikus és elektromos egységein valamint burkolatán, mely elektromos érintkezési hibát, akár teljes mûködésképtelenséget is okozhat, illetve a plasztik és gumi alkatrészeket károsíthatja. Készüléket érô közvetlen napfény okozhatja: a készülék burkolatának, illetve plasztik és gumi alkatrészek idô elôtti elöregedését, szilárdságának és egyéb szerkezeti jellemzôinek károsodását, felületük porózussá, törékennyé válását, mely a rendeltetésszerû, biztonságos használatot veszélyeztetheti. 10 Fagyos, hideg környezetben való készüléktárolás okozhatja: plasztik és gumi alkatrészek szerkezeti károsodását, törékennyé válását, mely a rendeltetésszerû biztonságos használatot veszélyeztetheti, páralecsapódásból eredô oxidációt, a készülék fém alkatrészeinek korrózióját. Sugárzó vagy közvetlen hôhatás okozhatja (mint például nem megfelelô távolság biztosítása tûzhelytôl, fûtôtesttôl): plasztik és gumi alkatrészek, burkolati elemek szerkezeti károsodását, alakváltozását, deformációját, kilágyulását, megolvadását, elektromos szigetelések meggyengülését. A készülék élettartamának megnövelése és a szakszerûtlen készülékhasználat elhárítása érdekében kerülje el, illetve akadályozza meg a fenti körülmények kialakulását, és tartsa be minden esetben a termékre vonatkozó üzemeltetési elôírásokat, mivel ellenkezô esetben szakszerûtlen üzemeltetést valósít meg, melyre a termékszavatosság nem vonatkozik. Javasoljuk, hogy idôszakonként vizsgáltassa felül egy meghatalmazott szakszervizben készülékét még akkor is, ha egyébként hibajelenséget nem tapasztal ezzel idejekorán elháríthat egy kezdeti stádiumban lévô hibát, s így a terméke élettartamát növelheti. 11

7 User'sManual code for BSSV-2400BH :45 Page 12 Tartsa tisztán környezetét! Az elhasználódott készülék szilárd lakossági hulladékkal együtt nem helyezhetô el, mivel így az élôvilágot, emberi egészséget súlyosan károsíthatja. Kérjük, a terméket élettartama végén adja le a lakóhelyén illetékes elektromos készülékek begyûjtésére szakosodott újrahasznosító vagy azok környezetbarát megsemmisítését végzô hulladékgyûjtô udvarokban. Az elhasználódott termékrôl a hálózati kábelt a kábel teljes kihúzása után tôben vágja le a begyûjtôhelyen való leadását megelôzôen. (Figyelem, a kábelt se felejtse el leadni, mivel az is elektronikai hulladék!) Tájékoztatjuk, hogy a gyártót és a kereskedôt a 264/2004. (IX:23.) Korm. Rendelet szerint térítésmentes áru-visszavételi kötelezettség terheli. Kérjük, ôrizze meg ezt a kezelési útmutatót. Amennyiben a készüléket továbbadná valakinek, úgy feltétlenül adja vele ezt a kezelési útmutatót is! 1. Fogantyú 2. Gégecsô 3. Szívóerô szabályozó 4. Változtatható hosszúságú fém csôtoldalék 5. Duplafunkciós széles szívófeltét 6. Keskeny szívófej-feltét 7. Kefés résszívó feltét 8. Gégecsô csatlakozó 9. Felnyitható készülékfedél 10. Fedél reteszelôgomb 11. Hálózati kapcsoló 12. Kábel visszacsévélô gomb 13. Teljesítményszabályozó tológomb 14. Portartó Kezelôszervek és részegységek 15. HEPA szûrô 16. Nagy gördítôkerék 17. Kisméretû, önbeálló gördítôkerék 18. Hordfogantyú 19. Légkiömlô nyílás takarófedele A készülék használatát megelôzô teendôk Csomagolja ki a készüléket. Vizsgálja meg tüzetesen a készüléket, és gyôzôdjön meg annak épségérôl, sértetlen állapotáról, tartozékainak meglétérôl. Csak tökéletes épségû, sérülésmentes állapotú és hiánytalan készüléket szabad az elektromos hálózathoz csatlakoztatni. A belsô csomagoláshoz tartozó nylon csomagolótasakokat soha ne hagyja elöl a kicsomagolás során úgy, hogy azt gyermekei játék céljára használhassák. A porszívó gégecsövének fel- és lecsatlakoztatása A gégecsô (2) fel és lecsatlakoztatását csak a készülék áramtalanított állapotában szabad elvégezni. A gégecsô csatlakozóelemét (8) az alapgép elején található körkörös szívótorokba kell beilleszteni, és ütközésig betolni. A gégecsô eltávolításához nyomja meg a gégecsô csatlakozóelemének két oldalán található fekete reteszelô gombot, majd emelje ki a csatlakozóelemet a szívótorokból

8 User'sManual code for BSSV-2400BH :45 Page 14 Tartozékok és a nyél csatlakoztatása A fém csôtoldalék csatlakoztatása a fogantyúhoz: a fém csôtoldalék mûanyag karimás felsô végét tolja ütközésig a gégecsô fogantyú idomára fel úgy, hogy azon szorosan rögzüljön. A nyél hosszúságának változtatása: a fém csôtoldalékon lévô zárgombot tolja el az ábrán látható nyíl irányában, majd húzza ki a csôtoldalék teleszkópos belsô elemét a kívánt hosszban. A csôhossz beállítása után engedje el a zárgombot úgy, hogy a belsô csôelem a rögzüljön a 13 lehetséges állítási helyzet valamelyikében. A csôtoldalék hosszának elállítódását a rugós zárgomb kialakítás meggátolja. A tartozékok felszerelése a nyélre: a fém csôtoldalék szabadon maradó végére csatlakoztassa fel azt a szívófej-feltétet, amely a végezni kívánt takarítási feladathoz leginkább megfelelô. A rögzítéshez a fém csôtoldalék végét az ábrán látható nyíl irányában ütközésig tolja a feltéten lévô csatlakozó nyílásba úgy, hogy azon szorosan rögzüljön. A készülék tápellátása A porszívó csak 230 V~, 50 Hz-es elektromos hálózathoz csatlakoztatható. Mindig gyôzôdjön meg róla, illetve biztosítsa, hogy a használat helyén található elektromos hálózati feszültség egyezzen meg a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készülék használata 1. Mielôtt a porszívót a hálózathoz csatlakoztatja, illetve bekapcsolja a porszívót, húzza le a hálózati kábelét a kívánt hosszúságig az alapgépbe beépített kábeldobjáról. A hálózati kábel szükséges hosszának biztosításakor az alábbiakat mindig tartsa be, illetve legyen rájuk figyelemmel: A hálózati kábelen lévô SÁRGA jelölés az optimális kábelhosszt mutatja. Semmiképpen ne húzza ki a kábelt a rajta elhelyezett PIROS jelzésen túl, mivel túlhúzás esetén a kábel kiszakadhat szélsôséges esetben a készülékbôl. A kábel visszacsévéléséhez nyomja le a kábel visszacsévélô gombot, és közben másik kezével fogja meg a kábelt. Óvatosan vezesse, és egyengesse a vezetéket a kábel visszacsévélô burkolati rése elôtt, a kábel sérülésének elkerülése érdekében. Soha ne húzassa vissza a hálózati kábelt az alapgépbe úgy, hogy a folyamatot nem csillapítja kezével, mivel ez túlterhelheti a visszacsévélô mechanizmust, károsíthatja a kábel szigetelését és annak belsô vezetô ereit, továbbá a ká

9 User'sManual code for BSSV-2400BH :45 Page 16 bel végén lévô dugó nagy erôvel nekicsapódhat bútoroknak, illetve a porszívókészülék burkolatának. Szônyeg porszívózásakor a szívófeltétet úgy kell beállítani, hogy a kefe a mûanyag házon belül maradjon. Kiemelt kefékkel végzett porszívózás során a kefe beleakadhat a szônyeg bolyhaiba, rojtjaiba, így kárt tehet benne. 2. Kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolójával (11 es kezelôszerv) A készülék bekapcsolása elôtt javasolt a teljesítményszabályozót (13 as kezelôszerv) MIN pozícióba állítani. 3. A kívánt szívóerô a teljesítményszabályozóval (13 es kezelôszerv) illetve a fogantyún található szívóerô szabályozóval (3 as kezelôszerv) állítható be. A kétállású nagy szívófeltét használata Sima, szilárd burkolatú padlófelületek (pl. járólap, parketta, vagy mûanyag padló) tisztításánál a szívófeltét alján található integrált kefesort aktiválja úgy, hogy a feltét felsô részén lévô billentyût kézzel, vagy lábfejével óvatosan hátrafelé billenti, ekkor a kefék a padlókefe síkjának szintjébôl kiemelkednek. Kiemelt kefék nélkül soha ne alkalmazza a szívófeltétet kemény burkolatokon, mivel olyankor a feltét felkarcolhatja a parkettát, a kemény kôburkolatok pedig elkoptathatják a szívófeltét mûanyag burkolatát. Megjegyzések Távolítsa el a porszívó útjában lévô könnyebb tárgyakat, bútordarabokat. Ha nekiütôdik a készülék, vagy a szívófej a bútorok sarkának vagy lábának, akkor könnyen eltörhet, megrepedhet a készülék, vagy kefe burkolata, és maradandó sérülés keletkezhet a bútoron is! Amennyiben a porszívózás során a nem megfelelô készülékhasználat miatt károk keletkeznek a berendezési tárgyakon, azért a gyártó semmilyen felelôsséget nem vállal. A használat során az alapkészülék burkolatán vagy a feltétekben, tartozékokon bekövetkezett, ütésbôl vagy más külsô behatásból bekövetkezô törésekre, repedésekre, egyéb elváltozásokra a garancia nem terjed ki. A kis szívófeltét használata Bútorok között, a nagy szívófeltétel nem hozzáférhetô területek porszívózását végezze a kis szívófeltéttel

10 User'sManual code for BSSV-2400BH :45 Page 18 A kefés résszívó használata A portartó edény tisztítása A résszívót szintén kétféle módon lehet használni: amennyiben a kefét az ábra szerint a feltét végére ráfordítja, könnyen elérheti vele a sarkokat, széleket, szûkebb réseket, így alkalmas pl. radiátorok, fiókok takarítására, vagy bútorok alatti, mögötti porszívózásra. Ha a kefét az ábra szerint kifordítja, úgy az alkalmassá válik finomabb, érzékenyebb felületek pl. függönyök polcok, könyvek, lámpabúrák leporolására. Ha a porszívó szívóteljesítménye takarítás közben érezhetôen csökken, a portartó edényt ki kell üríteni és meg kell tisztítani. Amennyiben nagyobb takarítást végez a készülékkel, javasoljuk, hogy az edény kiürítését és tisztítását mindig végezze el. Ne használja a készüléket tartósan, ha portartó edénye megtelt, mivel ez a meghajtómotort megterheli, és idô elôtti elhasználódásához vezethet. Amennyiben a meghajtómotor meghibásodása a tisztítás elmaradására vagy nem megfelelô módon való, rendszertelen végzésére vezethetô vissza, a készülék garanciája megvonásra kerülhet. 1. A fedél reteszelôgomb megnyomásával (10-es részegység), a készülék fedele (9-es részegység) felnyitható, s így a portartó edény kiemelhetô. A készülék karbantartása, tisztítása 2. Öntse ki a portartó edényben összegyûlt port. Figyelem! A tisztítás megkezdése elôtt minden esetben ki kell kapcsolni a készüléket, és hálózati kábelét a fali aljzatból kihúzva, áramtalanítani kell. A készüléket soha nem merítse vízbe, és ne tartsa vízsugár alá! 18 19

11 User'sManual code for BSSV-2400BH :45 Page Ha a HEPA-szûrô elszennyezôdött, idônként mossa ki tiszta vízben, majd szárítsa meg teljesen. A kimosásnál ügyeljen rá, illetve biztosítsa, hogy a HEPA-szûrô alakja ne deformálódjon semmi esetre sem. Amennyiben a HEPA-szûrô elhasználódott, kiszakadt, úgy cserélje ki a szûrôbetét a szervizszolgálatnál beszerezhetô. Soha ne használja a készüléket sérült, kiszakadt HEPA-szûrôbetéttel, mivel az a készülék elektromotorjának meghibásodásához, vagy idô elôtti elhasználódásához vezethet. Az ilyen okra visszavezethetô meghajtómotor meghibásodásra a készülékgarancia nem terjed ki. 4. A portartó edényt takarítsa ki a por és egyéb feltakarított szennyezôdések kiürítése után úgy, hogy elmossa alaposan lágy mosószeres langyos vízben, majd elöblítést követôen szárítsa meg tökéletesen. A készülékre csak akkor helyezze vissza az elmosott alkatrészeit, ha azok már tökéletesen megszáradtak. Megjegyzés: Idôszakosan távolítsa el a légkiömlô nyílás takarófedelét a zárpatent eltolásával (18-as részegység), majd emelje ki a fedél mögött elhelyezkedô filterbetétet és ezt is tisztítsa meg egy kefe segítségével, illetve mossa ki tiszta vízben, majd szárítsa meg. Végezetül pattintsa vissza a takarófedelet. Amennyiben a filterbetét elhasználódott, cserélni kell a filterbetét a szervizszolgálatnál beszerezhetô. A készülék burkolatának tisztítása A készülék külsô burkolatát puha, enyhén nedves ruhával lehet megtörölni. Tisztítás után törölje át a burkolatot egy száraz textíliával is. Vigyázzon, hogy tisztításkor nedvesség ne juthasson a készülék belsejébe semmilyen módon. Tisztításhoz ne használjon semmilyen oldószert, például alkoholt, benzint, acetont, sem pedig súroló- vagy csiszolószereket. Ezek a szerek károsítják a készülék burkolatának, vagy részegységeinek anyagát. A készülék tárolása Kizárólag tökéletesen megtisztított készüléket szabad elcsomagolni tárolás céljából. Ki nem ürített, szennyezôdött portartó edényû készüléket soha ne tároljon. A használat után a kábelt mindig csévélje vissza a készülékbe teljesen. Amennyiben hosszabb ideig nem kívánja a készüléket használni, a gégecsövet, a fém toldócsövet, valamint a szívó feltétet szerelje le a készülékrôl. Tegye a készüléket és tartozékait külön-kölön nylon tasakba, és helyezze száraz, por- és fagymentes tárolóhelyére. Kérjük, helyezze a készülék mellé mindig a tartozékait is, így azok nem kallódhatnak el

12 User'sManual code for BSSV-2400BH :45 Page 22 Minôségtanúsítás Copyright Tanúsítjuk, hogy a dyras BSSV-2400BH típusú ciklon rendszerû HEPA szûrôs porszívó az alábbiakban ismertetett mûszaki jellemzôknek megfelel: Típus: Megnevezés: Névleges hálózati feszültség: Hálózati teljesítményfelvétel: Zajkibocsátás: Érintésvédelmi osztály: Gyártó: BSSV-2400BH ciklon rendszerû HEPA szûrôs porszívó 230 V ~ 50 Hz 1600 W L WA = 88 db II. osztály The dyras wwe.factory, Inc. U.S.A. Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerûbbek legyenek, ezért a készülékek mûszaki adatai elôzetes értesítés nélkül változhatnak. Nyomdai hibák és tévedések joga fenntartva. Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A. Minden jog beleértve a film, rádió és televízió általi terjesztést, fordítást, fényképészeti vagy hangtechnikai másolást, kivonatos utánnyomást és egyéb sokszorosítást kifejezetten fenntartva. Ennek megsértése büntetôjogi következményeket vonhat maga után. A CE-szimbólum A biztonság és az elektromágneses összeférhetôség (EMC) szempontjából a készülék megfelel az elôírásoknak. Az erre utaló jelölés a készülék adattábláján, a csomagolódobozon és a kezelési útmutatóban található

13 User'sManual code for BSSV-2400BH :45 Page 24 Tisztelt Vásárló! Feljegyzések Kérjük, hogy idôrôl-idôre látogasson el a dyras internetes honlapjára, ahol informálódhat a termékével kapcsolatos aktuális hírekrôl, illetôleg új készülékeinkrôl, akcióinkról tudomást szerezhet. Javasoljuk, hogy keresse fel honlapunk Terméktámogatás menüjét, ahonnan tájékozódhat a készülékével kapcsolatos esetleges aktuális információkról; ha internet hozzáféréssel nem rendelkezik, úgy a termékével kapcsolatos esetleges aktualitásokról feltett kérdéseirôl levélben is szívesen nyújtunk felvilágosítást, amennyiben megkeresését elküldi a dyras wwe.trading Kft Budapest, Gyömrôi út 140. címre; kérjük, ilyen esetben tüntesse fel a borítékon a Terméktámogatás kulcsszót is. Szeretnénk megkérni, hogy segítse munkánkat! Ennek érdekében kérjük, töltse ki a vásárolt termék mellett található regisztrációs kártyát, és küldje vissza azt postai úton részünkre. Regisztrációját honlapunkon is megteheti a Termékregisztráció menüpont alatt elérhetô ûrlap kitöltésével. Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció céljából megadott személyes adatait harmadik fél részére nem szolgáltatjuk ki, azok kizárólag saját nyilvántartásunkban jelennek meg, termékeinkkel kapcsolatos marketing és információs célokat szolgálnak. Amennyiben késôbbiek folyamán nyilvántartásunkban tárolt adatait töröltetni kívánja, úgy erre irányuló kérését írásban tegye meg fenti címünkre eljuttatott levél formájában

16a 15. 16b. 16c 16. 16d. 18a. 18b. 18c

16a 15. 16b. 16c 16. 16d. 18a. 18b. 18c 2 1 3 13 22 10 6 11 4 7 17 14 12 5 8 16a 15 16b 16c 16 16d 9 20 19 21 18b 18a 18c 18 3 Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A. 2016 No part of the content (logos, design, photos, text, colour scheme,

Részletesebben

User'sManual for HSTR-025:User's Manual for HSTR-025 2010.07.07. 16:53 Page 1

User'sManual for HSTR-025:User's Manual for HSTR-025 2010.07.07. 16:53 Page 1 User'sManual for :User's Manual for 2010.07.07. 16:53 Page 1 1 4 5 2 3 3 User'sManual for :User's Manual for 2010.07.07. 16:53 Page 2 www.dyras.com Copyright 2009 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part

Részletesebben

RDAP-1122-User's Manual 2/26/07 1:11 PM Page 1

RDAP-1122-User's Manual 2/26/07 1:11 PM Page 1 RDAP-1122-User's Manual 2/26/07 1:11 PM Page 1 4 1 5 8 10 2 7 6 3 9 3 RDAP-1122-User's Manual 2/26/07 1:11 PM Page 2 Copyright The dyras wwe.f@ctory LLC, 2007 No part of the content (logos, design, photos,

Részletesebben

SHM-290. Kezelési útmutató

SHM-290. Kezelési útmutató 2 1 3 4 9 10 7 8 6 5 3 www.dyras.com Copyright 2016 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced,

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 2 1 3 4 5 9 6 8 7 3 User's Manual for VLO-9016.indd 1 2015.04.15. 10:48:46 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.)

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 1 6 2 5 4 3 3 User's Manual for MF-3822.indd 1 2014.11.14. 17:55:50 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com a b c i d f e g h 3 User's Manual for Mc-1187.indd 1 2015.03.09. 14:14:50 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.)

Részletesebben

4a 4b 4c. 8a 8b 8c 11. 9a 9b 9d 9e 9c

4a 4b 4c. 8a 8b 8c 11. 9a 9b 9d 9e 9c 5 2 6 4a 4b 4c 3 8a 8b 8c 11 9a 9b 9d 9e 9c 1 10 12 5 5 6 3 = reg. TM of Multi Media dyras LLC Kezelési útmutató a dyras ALDS-430 5.1-es házimozi hangszórórendszerhez Kezelési útmutató a dyras ALDS-430

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 3 4 5 2 1 6 3 7 8 3 User's Manual for SC-KA-1000-AZ.indd 1 2015.04.15. 11:08:40 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements,

Részletesebben

User smanual code EKN-95:User smanual for EKN-95 2009.11.03. 10:42 Page 1

User smanual code EKN-95:User smanual for EKN-95 2009.11.03. 10:42 Page 1 User smanual code EKN-95:User smanual for EKN-95 2009.11.03. 10:42 Page 1 4 2 1 3 3 User smanual code EKN-95:User smanual for EKN-95 2009.11.03. 10:42 Page 2 Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 5 4 1 2 3 A B 3 User's Manual for To-5000.indd 1 2015.03.16. 10:04:13 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may

Részletesebben

= reg. TM of The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

= reg. TM of The dyras wwe.factory LLC U.S.A. 3 2 1 5 4 6 3 Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A. 2016 No part of the content (logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced, reused or redistributed for any

Részletesebben

Porzsákos porszívó HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: VC-222. A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót!

Porzsákos porszívó HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: VC-222. A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! Porzsákos porszívó HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: VC-222 A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos

Részletesebben

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 FZN 2001-E 1 English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 1 3 4 1 2 7 6 5 2 FZN 2001-E Tartalom 38 HU Elektromos sövényvágó HASZNÁLATI

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 187 1.3 Rendeltetésszerű használat... 188 2. Általános

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97

English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 FDV 1001-A 1 English... 1 15 eština... 16 29 Sloven ina... 30 41 Magyarul... 42 53 Polski... 54 67... 68 83 Lietuvi... 84 97 1 2 A B 1 C D E 5 2 F 4 G 3 3 4 5 6 1 1 2 2 FDV 1001-A Tartalom 42 HU Akkumulátoros

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

60202007H.fm Page 155 Monday, December 4, 2006 1:14 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

60202007H.fm Page 155 Monday, December 4, 2006 1:14 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 60202007H.fm Page 155 Monday, December 4, 2006 1:14 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÕTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A FAGYASZTÓ ÜZEMELTETÉSE A FAGYASZTÓ

Részletesebben

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1 BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 1 2 3 4 5 6 7 8 9220723/1 9 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-108 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Ventillátoros hősugárzó Modell: DED9931 DEDRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt példányokra - Működési fokozat kapcsoló - Hőmérséklet szabályozó kapcsoló

Részletesebben

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÕTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA KEZELÕSZERVEK

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 100054 V6/0114 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 158 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Típus: HM6925. Olajsütő CE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Típus: HM6925. Olajsütő CE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Típus: HM6925 Olajsütő CE Olvassa el figyelmesen a tájékoztatót mielőtt használná a készüléket, és a jövőre nézve is tartsa kötelező érvényűnek a benne foglaltakat! Fontos védelmi előírások!

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYD-78M Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség 230 V Hálózati frekvencia 50 Hz Motor teljesítmény 200W A motor sebességeinek száma 1 fokozat Amotor üresjárati sebessége

Részletesebben

BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv

BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Bevezetés 3 A fülhallgató ismertetése 3 A Bluetooth funkció 3 Kezdő lépések 4 A készülék gombjai és részei 4 Az akkumulátor

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. FELHASZNÁLÁSI CÉL

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 185 1.3 Veszélyforrások... 186 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

150320 150310 V1/0815

150320 150310 V1/0815 150320 150310 V1/0815 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 186 1.3 Veszélyforrások... 186 1.4

Részletesebben

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉKONDICIONÁLÓ Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. TÍPUS : VENTILÁTOR MAGYAR www.lg.com A ventilátor használati

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700207G V3/0714 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 239 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Hideg- és melegvíz adagoló berendezés Használati utasítás

Hideg- és melegvíz adagoló berendezés Használati utasítás Hideg- és melegvíz adagoló berendezés Használati utasítás Modell: WFD-410L A berendezés használatának megkezdése előtt kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, a legjobb használat és a hosszú élettartam

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200270 V1/0413 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210

Részletesebben

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz OBJ_BUCH-399-001.book Page 28 Thursday, May 10, 2007 10:25 AM Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást.

Részletesebben

RUPES ER03TE ER05TE Körpályás csiszológép porelszívóval

RUPES ER03TE ER05TE Körpályás csiszológép porelszívóval RUPES ER03TE ER05TE Körpályás csiszológép porelszívóval (A GARANCIÁRA VONATKOZÓ RÉSZ) Szerszámgép Forgalmazó Név Cím Kelt CSAK PONTOSAN KITÖLTÖTT GARANCIALEVÉL JOGOSÍT FEL AZ ESETLEGES GARANCIÁRA! KEZELÉSI

Részletesebben

FDB 2001-E FDB 2002-E

FDB 2001-E FDB 2002-E FDB 2001-E FDB 2002-E 3 4 FDB 2001/2002-E Tartalom 47 HU Elektromos szögcsiszoló HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szögcsiszolójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba

Részletesebben

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Jelzések az Automower fûnyírón... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban... 7 1.4 Biztonsági

Részletesebben

Security TV Simulator HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Cikkszám 701377

Security TV Simulator HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Cikkszám 701377 Security TV Simulator hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Cikkszám 701377 Security TV szimulátor Örülünk, hogy e készülék megvásárlása mellett döntött. Kívánjuk, hogy sok öröme teljen benne. 1. Információk a használati

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük a Mara Shop Kft termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb fejlesztések

Részletesebben

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN 110.135G V1/1012 H A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210 1.2 A szimbólumok

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A HŰTŐTÉR ÜZEMELTETÉSE A FAGYASZTÓTÉR

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 A120406 V5/0713 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

ED 110310 110314 110320 110322

ED 110310 110314 110320 110322 ED 110310 110314 110320 110322 GL 110170 110171 110172 110173 110174 110175 110176 110178 110179 200276 Original-Bedienungsanleitung V1/0915 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 288 1.1 Biztonsági előírások...

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről Magyar ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri használatra

Részletesebben

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató Programozható digitális ütemadó Használati útmutató 2015. november 20. Bevezető Köszönjük, hogy ezt a programozható, digitális ütemadó készüléket választotta. A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Ultrahangos Hideg Párásító GYVH11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos Hideg Párásító GYVH11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos Hideg Párásító GYVH11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A készülék részei: 1. Gőz nyílás 2. Víztartály 3. Víztartály fedél 4. Porlasztófej

Részletesebben

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2 BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213528/2 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-104 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZD 5010 E Tartalom 51 HU Kerti aprítógép Tisztelt ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát! Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 2 8 3 7 1 6 5 4 3 User's Manual for TKG-NT-1000-ID.indd 1 2015.04.16. 12:57:42 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.)

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700300 V2/0614 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

VC-619 AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VC-619 AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VC-619 AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOM OLDAL Biztonsági figyelmeztetések 2-3 Készülék felépítése, használata 4-7 Akkumulátor töltése 8 Porgyűjtő ürítése 9 Tisztítás, karbantartás

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI Eredeti dokumentáció: Ice Maker Manual kézikönyv ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK Nyilvántartási szám: 999 KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS GYÁRTÓ KÉSZÜLÉK CSALÁD HORDOZHATÓ

Részletesebben

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Általános tudnivalók Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Ez a kezelési útmutató az MD 16371 indítássegítő funkcióval rendelkező autós akkumulátortöltőhöz tartozik. Fontos

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS SEPRŰ Használati útmutató

VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS SEPRŰ Használati útmutató VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS SEPRŰ Használati útmutató HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 700211G Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 238 1.4 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés

Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés Javítás Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés 311467H Fontos biztonsági elõírások. Kérjük, olvassa el a kézikönyvben szereplõ figyelmeztetéseket, illetve a festékszóró gép használatára vonatkozó

Részletesebben

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.

Használati utasítás CR-312. Presszókávé-fôzô. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu CR-312 Presszókávé-fôzô Használati utasítás

Részletesebben

HAUSER RÁDIÓS MAGNÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Vásárló!

HAUSER RÁDIÓS MAGNÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Vásárló! HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER RÁDIÓS MAGNÓ CR-121c Tisztelt Vásárló! Köszönjük, bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb mûszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

Előszó. Tájékoztatás a jelen kezelési útmutatóval kapcsolatban. Figyelmeztetések

Előszó. Tájékoztatás a jelen kezelési útmutatóval kapcsolatban. Figyelmeztetések Előszó Tisztelt vásárlónk! Ön helyesen döntött azzal, hogy a t választotta. Ezzel jól bevált, minőségi termék birtokába jutott. Köszönjük, hogy termékünket választotta, és sok örömet kívánunk új kávédarálója

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DAT-6.16C, DAT-12.33C, DAT-12.33DC, DAT-24.68DC DX-28.65C

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DAT-6.16C, DAT-12.33C, DAT-12.33DC, DAT-24.68DC DX-28.65C HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DAT-6.16C, DAT-12.33C, DAT-12.33DC, DAT-24.68DC DX-28.65C borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. KÜLÖNÖSEN FONTOS A TERMÉK ELHELYEZÉSÉVEL ÉS

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110 KH TRADING, Kft. Pf. 142 Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77 1506 Budapest (csak egy helyi hívás díját fizeti) Nyitvatartási idő: INTERNET: www.uni-max.hu Hétfő - péntek: 8:00-17:00 ertekesites@uni-max.hu

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ

PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-809A, VC-809E A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos készülékek használatakor, az

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 S702 100529 V1/0313 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-8.25CD

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-8.25CD HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-8.25CD Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. KÜLÖNÖSEN FONTOS A TERMÉK ELHELYEZÉSÉVEL ÉS A KÜLSŐ ILL. BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLETEKKEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

FÚRÓKALAPÁCS HR4001C HR4010C HR4011C

FÚRÓKALAPÁCS HR4001C HR4010C HR4011C FÚRÓKALAPÁCS HR4001C HR4010C HR4011C KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

POWX308 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX308 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Laminálógép OLYMPIA A 2020 A 2040 A 3020 A 3040

Laminálógép OLYMPIA A 2020 A 2040 A 3020 A 3040 Laminálógép OLYMPIA A 2020 A 2040 A 3020 A 3040 Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 D-45525 Hattingen Telefon: 0 23 24 / 68 01-0 Fax: 0 23 24 / 68 01 99 http://www.olympia-vertrieb.de

Részletesebben

0212651hu 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU. Használati utasítás

0212651hu 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU. Használati utasítás 0212651hu 009 01.2011 Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Megjegyzések a termék használatával kapcsolatban

Megjegyzések a termék használatával kapcsolatban L Megjegyzések a termék használatával kapcsolatban A levegő mindig tartalmaz bizonyos mennyiségű vizet, vízgőz formájában, ez közismert néven a páratartalom. A vízgőz mennyisége annál nagyobb, minél nagyobb

Részletesebben

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN 405056 V1/0513 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ...

Részletesebben

Ultra Platinum szórófejek

Ultra Platinum szórófejek Javítás Ultra Platinum szórófejek 313742D HU - Építésnél használt fedõanyagok és festékek felhordására szolgáló hordozható levegõnélküli szórógép. Történő alkalmazása nem engedélyezett az Európai robbanásveszélyes

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

Használati útmutató SHIATSU MASSZÁZS SZÉKBETÉT. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató SHIATSU MASSZÁZS SZÉKBETÉT. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató SHIATSU MASSZÁZS SZÉKBETÉT myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

LEÍRÁS. A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék és a tartozékok összeállításának előzetes értesítés nélküli módosítására.

LEÍRÁS. A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék és a tartozékok összeállításának előzetes értesítés nélküli módosítására. HU LEÍRÁS A Kampó parkolóálláshoz B Levegőkivezető rács és HEPA szűrő C ON/OFF (BE/KI) lábkapcsoló D Nyílás a flexibilis cső csatlakozóvég illesztéshez E Porzsák tartórekesz nyitókar F Teljesítmény-szabályozó

Részletesebben

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Mielõtt használatba venné a légkondícionálót, kérjük figyelmesen olvassa el azt az útmutatót SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt az útmutatót Az útmutatóban hasznos tanácsokat

Részletesebben

Elektromos gőz sterilizáló

Elektromos gőz sterilizáló Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 6 Előkészítés sterilizáláshoz.... 7 Használat.... 7 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 8 Műszaki specifikáció....

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv HU Felhasználói Kézikönyv SK Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben