Ajánlattételi felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlattételi felhívás"

Átírás

1 Ajánlattételi felhívás 1) Az ajánlatkérő neve: címe, telefon- és telefaxszáma ( ); Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u Város/Község: Paks Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Paksi Polgármesteri Hivatal Társulási és Pályázati Osztály Fekete Beatrix III. emelet 312. iroda Postai irányítószám: 7030 Telefon: / Fax: / Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): - Ország: Magyarország 2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása: évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 94. (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. Paks Város Önkormányzata (7030, Paks, Dózsa Gy. u ) (továbbiakban: Ajánlatkérő) a Kbt. 94. (3) bekezdés b) pontjában meghatározottaknak megfelelően hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárását Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a paksi szennyvíztisztító telep bővítésének és fejlesztésének kiegészítő munkáira tárgyban kívánja lefolytatni az alábbi indokolás alapján: Ajánlatkérő február 27. napján nyílt közbeszerzési eljárást indított meg a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-6374/2013 számon feladott hirdetménnyel melynek tárgya Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a paksi szennyvíztisztító telep bővítésének és fejlesztésének kivitelezési munkáira, valamint a szennyvíztisztító telep felújítása, korszerűsítése, kiviteli terveinek elkészítésére a dokumentációban leírtak szerint, a KEOP eljárásrendnek és a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. (Szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv magyar nyelvű kiadása alapján.) volt. 1

2 Előzményi eljárás (KÉ-6374/2013) felhívásának V pontjában ajánlatkérő felhívta a figyelmet arra, hogy a későbbiekben szükség esetén élni kíván a Kbt. 94. (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel. Jelen eljárás tárgya az előzményi nyílt eljárással azonos tárgyú és összhangban van a projekttel. Előzményi eljárás becsült érték áfa nélkül: ,- Ft volt. Jelen eljárás becsült értéke: ,- Ft. Fentiek alapján fenn állnak a Kbt. 94. (3) bekezdés b) pontjában foglalt körülmények. Kbt. 94. (3) bek. Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha b) olyan új építési beruházásra vagy szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás vagy szolgáltatás teljesítésére, feltéve, hogy az új építési beruházás vagy szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, valamint a korábbi eljárásban az építési beruházás vagy a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás vagy szolgáltatás becsült értékét is (az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából); ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani. 2

3 A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: Az ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattevő részére térítésmentesen az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg megküldte. 3) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a paksi Mennyiség: Tervezési munkák, terv koordináció 1 e Laborvezetői iroda kialakítása kazánházból leválasztva építészeti villamos, épületgépészeti munkák 19,82m2 1 db Kazánház fejlesztése (Melegvíztárolós kondenzációs kazán beépítése valamennyi járulékos munkájával, vezérléssel, csövezéssel kompletten) 1 klt. Emeleti szerverszoba és toalett kialakítása építészeti villamos, épületgépészeti munkák (3,71m2+ 4m2) 1+1 db Klímák beépítése (3-5 kw) 5 db Struktúrált hálózat kiépítése a kezelőépületben 1 klts Emelt igényszintű labor kialakítása 1 e Víztelenített iszap feladócsiga 1 e Mobil aggregátor betápszekrény kiépítése kézi átkapcsolóval 1 e CPV: ; ) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják; Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a paksi 5) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: teljesítési határidő: 9 hónap (a szerződés megkötésétől számítva), Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 6) A teljesítés helye: Paks, Szennyvíztisztító telep, 024, 023/27 hrsz-ú ingatlanok NUTS-kód: HU233 7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: A szerződés összegének finanszírozása a szerződésszerű teljesítésigazolást követően a nettó összeg támogatási arányában a KEOP konstrukció támogatásából, valamint az ajánlatkérő saját forrásaiból történik. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást szállítói finanszírozás keretében biztosítja, figyelemmel a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló jogszabályokban foglalt rendelkezéseire. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a Kbt (3) bekezdés szerint, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és 3

4 mellékletei Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, figyelemmel a Kbt (5)-(6) bekezdésében foglaltakra is, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is: Kbt., 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet. A kifizetés során a Kbt (3), (5) és (6) bekezdése, a 131., valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szakasza, a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdései, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -ában foglaltakra tekintettel a Ptk. 6:130. (3) bekezdése az irányadó. A számlák nettó értékének a projekt kapcsán megkötött hatályos és érvényes Támogatási Szerződésben rögzített támogatási rátának megfelelően, az önerő (saját forrás) részét Paks Város Önkormányzata az Ajánlattevő bankszámlájára közvetlenül teljesíti. A számlák nettó értékének a projekt kapcsán megkötött hatályos és érvényes Támogatási Szerződésben rögzített támogatási rátának megfelelően vissza nem térítendő támogatás része, amelyet a KEOP-1.2.0/ azonosítószámú projekt támogatás fedez, az Ajánlattevő bankszámlájára közvetlenül szállítói kifizetéssel a Közreműködő Szervezet részéről kerül átutalásra az Ajánlatkérő hiánytalanul beérkezett kifizetési kérelme alapján. Ajánlattevő a részszámla és a végszámla benyújtásakor köteles igazolni, köztartozás mentességét, 30 napnál nem régebbi NAV által kiadott adóigazolás eredetben történő csatolásával az Art.36./A.-ra való hivatkozással kivéve, ha a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ajánlattevő 1 db számlát 100%-os készültségi fok esetén, műszaki átadás- átvétel utáni, az üzemeltetőnek történő átadást követően jogosult kiállítani. A számla kiállítása előtt Vállalkozó köteles annak formáját és tartalmát előzetesen egyeztetni a projekt menedzsment szervezetének kijelölt kapcsolattartójával a pályázati szempontoknak történő megfelelés érdekében, és csak ilyen szempontból megfelelő számlát állíthat ki. A kiállított számlán fel kell tüntetni a pályázat nevét, kódszámát, a szerződés nevét és kódszámát. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. Amennyiben releváns, a fenti számlák kiállításakor figyelembe kell venni az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Törvény 58. -ában foglaltakat. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint. A számlákon az elvégzett munkák értékét jóváhagyott és elszámolható költségek; nem elszámolható költségek bontásban kell megadni. A Mérnök által leigazolt, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla kiegyenlítése utólag, a szerződés megvalósításának megfelelően, a Kbt (2) bekezdésével összhangban történik. További vonatkozó jogszabályok: - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény; - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. - 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről - 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól; - az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 142. (1) bekezdésének b) pontja. - Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. ; - 26/2012 (X.24.) NFM utasítás - 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról. - Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 4

5 Teljesítési biztosíték: Az egyösszegű ajánlati ár (szerződés szerinti, tartalék keret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 5%-át kitevő teljesítési biztosíték, a szerződés hatályba lépésétől a jótállási időszak kezdő napját (műszaki átadás-átvétel időpontját) megelőző naptári napig tartó érvényességgel, a dokumentációban meghatározott módon és feltételekkel, mely az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján. Jólteljesítési biztosíték: Az egyösszegű ajánlati ár (szerződés szerinti, tartalék keret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 5%-át kitevő jólteljesítési biztosíték a jótállási időszak kezdő napját (műszaki átadás-átvétel időpontját) követő első naptól, a jótállási időszak utolsó napjáigtartó érvényességgel, a dokumentációban meghatározott módon és feltételekkel, mely az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján. Késedelmi kötbér: Az egyösszegű ajánlati ár (szerződés szerinti, tartalék keret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás) 2%-a/késedelmes nap. A késedelmi kötbér összegének felső határa az egyösszegű ajánlati ár 20%-a. Ennek elérésekor ajánlatkérő jogosulttá válik a szerződés felbontására az ajánlattevő súlyos szerződésszegésére tekintettel. Jótállási kötelezettség: Teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres átadás- átvételtől számított 48 hónap időtartamra. Az ajánlattevő ajánlatában a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról a 126. (5) bek. szerint nyilatkozni köteles. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény átadásával lehet teljesíteni, a Kbt (6) a) alapján. Az ajánlattevő ajánlatában a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról a 126. (5) bek. szerint nyilatkozni köteles. A jótállási és a szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosítékok a Kbt (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint teljesíthetőek. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza. 10) Annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását: Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőséget. Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetősége kizárva 5

6 11) Az ajánlatok értékelési szempontja [71. (2) bekezdés a) pont], a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 12) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésben foglalt kizáró ok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 12) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. A megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ok rendelkezései szerint kell igazolnia, hogy az ajánlattevő, az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak, a Kbt. 56. (2) bekezdése, hatálya alá. A Kbt. 58. (3) bekezdése alapján az ajánlattevő ajánlatában, csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint a felhívás megküldésének napja. A kizáró okok igazolásainál a következő két a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját, kérjük figyelembe venni: a. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában ( a Közbeszerzési Értesítő 61. számában) kérjük figyelembe venni. b. A kizáró okok fenn nem állását a magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ évi 57. szám; május 16.) közzétett a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában) 1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.. 6

7 13) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási módok: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1.) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, a 310/2011 (XII.23.) Kr. 14. (1) a) pontja alapján az ajánlatához csatolnia kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az adott számlaszámot tartalmazó, a felhívás megküldését követően kelt nyilatkozatot legalább a következő tartalommal: - az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 2 (kettő) évben (későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás óta) a számlán volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel. attól függően, hogy az ajánlattevő vagy közös ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; Ajánlatkérő a sorban állás kifejezés alatt a évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott fogalmat érti - sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a számlavezető pénzügyi intézmény(ei)től származó nyilatkozat(ok) szerint - valamelyik számláján az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 2 (kettő) évben (későbbi számlanyitás esetén a számla megnyitása óta) 30 napot meghaladó sorban álló tétele volt. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. pont). Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint a pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményeknek más szervezet (szervezetek) erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott erőforrás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) az erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetnek a fent meghatározottak szerint, az Ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia, továbbá csatolni kell az erőforrásként igénybe venni szándékozott szervezetre vonatkozóan a Kbt. 55. (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat. 7

8 A Kbt. 55. (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie: M.1) Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 évben teljesített és műszaki átadásátvétellel lezárult építési szerződéseinek (szennyvíztelep felújítása, kivitelezése) ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (Kr. 16. (3) bekezdés). Az igazolásban meg kell adni: a) a megépített létesítmény megnevezését; b) az elvégzett munkák felsorolását; c) saját teljesítés %-os mértékét (amennyiben a referenciaigazolás konzorciális vagy közös teljesítésről szól) d) az ellenszolgáltatás nettó összegét és a saját teljesítés értékét forintban; (a saját teljesítés értékét abban az esetben kell megadni, amennyiben a referenciaigazolás konzorciális vagy közös teljesítésről szól) e) a teljesítés idejét és helyét, f) a szerződést kötő másik fél nevét, címét, g) hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. h) az előírt alkalmassági feltételt igazoló egyéb információkat [Kr (2) bekezdés a) pont]. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést - konzorciumi, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt. Ajánlattevők az igazolásnál legyenek tekintettel a 306/2011. (XII.23.) Kr. 10. (2) bekezdésére Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontjában 8

9 foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6: ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelöli, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vagy mely konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmasságot igazol. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol az M.1) pont alapján. A Kr. 15. (2) bekezdés a) pontja, valamint a 15. (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja a Kr. 16. (6) bekezdésének megfelelően, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. A 310/2011 (XII.23.) Kr. 17. (1a) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 15. (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 15. (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik: az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, legalább 1 db, legalább nettó 15 millió Ft értékű épület építésére vagy korszerűsítésére vonatkozó építési referenciával, amely tartalmazott kiviteli tervezést is. A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonása esetén a Kbt. 55. (6) bekezdés alapján történik. 9

10 14) Az ajánlattételi határidő: augusztus :00 óra 15) Az ajánlat benyújtásának címe: Eunitas Kft Budapest, Báthory u em 2a (kapucsengő: 12). 16) Az ajánlattétel nyelve: magyar 17) Az ajánlat felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Az ajánlat felbontásának ideje és helye azonos az ajánlat benyújtásának időpontjával és helyszínével. A bontási eljáráson Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatkérő a végleges ajánlatok - bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés - a 18. (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő végleges ajánlatok írásbeli benyújtását nem kéri (ha tárgyalásos eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot és végleges ajánlat írásbeli benyújtása a 92. (7) bekezdése alapján nem kötelező), akkor a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét az utolsó tárgyalás alkalmával azt követően kell ismertetnie, hogy valamennyi ajánlattevő megtette végleges ajánlatát. E bekezdés rendelkezései nem zárják ki, hogy a becsült értékre és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére vonatkozó adatokat az ajánlatkérő az e bekezdésben foglalt időpontokat megelőzően is az ajánlattevők rendelkezésére bocsássa. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 60. (6) bekezdése szerinti felolvasólapba. A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek. 18) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A tárgyalások befejezését követő 60. nap 19) Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk: az ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot. 20) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: KEOP-1.2.0/ számú projekt A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése 21) A tárgyalás lefolytatásának menete: A tárgyalás egy vagy több fordulóban történik, melyet az ajánlatkérő az első tárgyalási forduló után dönt el, és adott esetben erről az ajánlattevőt haladéktalanul faxon és/vagy ben értesíti. Ajánlatkérő az ajánlattevővel tárgyal augusztus :00 órakor az ajánlat bontásával megegyező helyszínen. A tárgyalás(ok)on ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, vagy 10

11 nyilatkozattételre jogosult írásban meghatalmazott képviselője vehet részt. A képviseleti jogosultságot igazolni szükséges. A tárgyalás befejezésekor elkészítendő jegyzőkönyv kizárólag a bekövetkezett módosulások rögzítését tartalmazza. A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Mivel az ajánlatkérő csak az ajánlati árról tárgyal, jelen építési beruházás esetében az ajánlati ár változásakor az azt alátámasztó árazott költségvetést is be kell nyújtani, mint végleges ajánlatot. Az ajánlatkérő ezt a költségvetést tekinti végleges ajánlatnak, melyet a tárgyalás lezárását követő 2. munkanapon 09:00 óráig nyújt be az ajánlattevő a tárgyalás helyszínére, illetve elektronikusan meg kell küldenie a közbeszerzési tanácsadó címére: A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy 11

12 az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé tárgyalásos eljárás alkalmazását, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közölt feltételek olyan mértékben módosulnak vagy egészülnek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy a bírálat szempontjai vagy módszere változna. 22) az első tárgyalás időpontja: augusztus :00 óra 23) Egyéb információk: 1. Az összegzés megküldésének időpontja: A Kbt. 65. (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig bírálja el, és erről, a Kbt. 77. (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb a döntés meghozatalának napjától számított három munkanapon belül, az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével, tájékoztatja ajánlattevőket. 2. A szerződéskötés tervezett időpontja: A Kbt (6) kezdés alapján, az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított tizenegyedik napon, adott esetben Kbt (8) bekezdésben foglaltak. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az Ajánlattételi Felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. (3) bek.). 4. Az ajánlatban be kell nyújtani: - Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) bekezdés a-b) pontjaira vonatkozóan (nemleges válasz esetén is), - Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 58. (3) bekezdés vonatkozásában. 5. Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. (Kbt. 54. ). Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során hatályos kötelezettségeket (Kbt. 54. ). 6. Az ajánlatokat írásban és zártan, az 1. pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 eredeti példányban, az eredeti ajánlatot beszkenelve.pdf formátumban cd, vagy dvd lemezen. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 12

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/2010-0004 Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM Útfelújítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171623-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága elhelyezésére szolgáló objektumok takarítása és kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások teljesítése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben