FHB FLEXIBILIS HITELKERET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FHB FLEXIBILIS HITELKERET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 FHB FLEXIBILIS HITELKERET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

2 TARTALOMJEGYZÉK ÁSZF FHB Flexibilis Hitelkeretről FHB FLEXIBILIS HITELKERET 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya, elfogadása, módosítása 3 2. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások Fogalmak Általános szabályok A hiteligény benyújtása A hiteligény elbírálása 6 3. A szerződéskötés és szerződésmódosítás szabályai: 6 4. A Hitelkeret igénybevétele 7 5. Biztosítékok Biztosítéknyújtás A Biztosítékok fajtái 8 6. Ügyfélértesítés, számlakivonat, tájékoztatás Előzetes tájékoztatás Utólagos tájékoztatás Adós tájékoztatási kötelezettsége: 9 7. A Hitelkerethez kapcsolódó kamat, díj, jutalék A hiteldíj Ügyleti kamat Hitelkeret beállítási jutalék A teljes hiteldíj mutató Késedelmi / fedezetlenségi kamat Az egyoldalú szerződésmódosítás szabályai Az egyoldalú szerződésmódosítás feltételei Az egyoldalú módosítás egyéb szabályai Az ügyfél felmondási joga A Szerződés megszűnése Panaszkezelés Záró rendelkezések 14

3 Bevezető Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: FHB Bank Zrt.) és az Allianz Bank Zrt március 31. napjával egyesült, melyet a PSZÁF EN-I-108/2011. sz. határozatával engedélyezett. Az Allianz Bank Zrt. (Jogelőd) általános jogutódja az FHB Bank Zrt. (Jogutód). Az FHB Bank Zrt. az Allianz Bank Zrt. által az egyesülést megelőzően alkalmazott Allianz Flexibilis Hitelkeret Általános szerződés Feltételek c. dokumentum helyébe lépően a Flexibilis Hitelkeret szabályait az alábbiak szerint határozza meg - mind a Jogelőd által korábbiakban megkötött, mind a Jogutód által a jövőben kötendő szerződések esetében - Flexibilis Hitelkeret Általános Szerződési Feltételeit. 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya, elfogadása, módosítása A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az FHB Bank Zrt. (cégjegyzékszám: ; tevékenységi engedély száma és kelte: E-I 1005/ november 23.;) (továbbiakban: Bank) FHB Flexibilis Hitelkeret szolgáltatásának részletes feltételeit szabályozza. A jelen ÁSZF, a Bank Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata ( a továbbiakban: Üzletszabályzat), a Hirdetmény, valamint az adott szolgáltatásokra vonatkozó Szerződések együttesen alkotják a Bank és az Ügyfél között fennálló jogviszony alapját. Ahol jelen ÁSZF Szerződést említ, ott, kivéve ha a szövegkörnyezetből más nem következik, ezen szabályrendszer összességét kell érteni. A jelen ÁSZF-ben, valamint a Bank és az Ügyfél között létrejött egyes Szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Bank Üzletszabályzatának valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, vagy más irányadó hatályos jogszabálynak a rendelkezéseit kell alkalmazni. A Bank Ügyfele az ÁSZF-et a Bankkal történő üzleti kapcsolatba lépésekor írásban a Hitelkeret Igénylőlap és Szerződés (továbbiakban: Igénylés) aláírásával fogadja el, melynek megismerésére a Bank - a Hirdetménnyel és Üzletszabályzattal (továbbiakban: ÜSZ) egyetemben a Szerződés megkötése előtt biztosít lehetőséget. Új igénylés esetén a jelen ÁSZF a Szerződés Bank és Ügyfél általi aláírásával lép hatályba. A Bank az Ügyfelei részére az ÁSZF-et a Bankfiókban, illetve honlapján is közzéteszi, azokat a meghirdetett üzleti órák alatt, illetve folyamatosan bárki megtekintheti és megismerheti, és azt az Ügyfél kérésére részére a Bank ingyenesen rendelkezésre bocsátja. Az Ügyféllel létrejött üzleti kapcsolatra a jelen ÁSZF akkor is alkalmazandó, ha az Ügyfél az ÁSZF-et írásban nem vette tudomásul, de a Bankkal történő üzleti kapcsolatba lépéssel, ráutaló magatartással az ÁSZF-et elismeri és elfogadja. A szerződés, így az annak részét képező ÁSZF és Hirdetmény módosításáról a Bank az Ügyfeleit: a módosítás szövegének a Bankfiókokban történő kifüggesztése, a Bank honlapján való egyidejű közlése, valamint az Ügyfelek számára kedvezőtlen módosítások esetén értesítő levél postai küldeményként történő küldése, ha az Ügyfél a számlakivonatát kizárólag szolgáltatáson keresztüli letöltését igényelte, ekkor a felületnyitó oldalának Üdvözlő képernyőjén elhelyezett értesítés útján értesíti az alábbi határidők mellett: az Ügyfelek számára kedvezőtlen kamatot, díjat vagy költséget érintő módosulást 60 nappal az Ügyfelek számára kedvezőtlen változást nem jelentő módosításokról legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző Banki munkanapon. Jelen ÁSZF Bank által történő nem kamatot, díjat vagy költséget érintő egyoldalú kedvezőtlen módosítása kizárólag a módosítás hatályba lépését követően megkötött szerződésekre kiterjedően lép hatályba. Az egyéb feltételeket érintő tervezett módosítás hatályba lépését megelőzően megkötött szerződések tekintetében a Bank a jelen ÁSZF-nek a Hitelkeretre vonatkozó részeit érintően

4 az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítás(ok)ra vonatkozó javaslatát annak legalább a lényeges rendelkezéseit megjelölve valamint az ÁSZF ingyenes elérhetőségét biztosítva írásban, a javasolt hatályba lépést megelőző 30 nappal postai úton közli az ügyféllel, az Ügyfelek számára kedvezőtlen változást nem jelentő módosításokat legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző Banki munkanapon a módosítás szövegének Bankfiókokban történő kifüggesztése, valamint a Bank honlapján való egyidejű közlése útján értesíti. Az Ügyfél nevére szóló postai küldeményt ellenkező bizonyításig belföldi postai cím esetén annak postára adása napjától számított 5. napon, külföldi postai cím esetén Európán belül 15., Európán kívül 20 napon; FHB szolgáltatáson keresztüli tájékoztatás esetén az értesítés képernyőn való elhelyezése napjától számított 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben az Ügyfél a hatálybalépést megelőző munkanapig írásban nem jelzi a Banknak kifogását a módosítással kapcsolatban, az adott szerződési feltétele k módosítását a Felek elfogadottnak tekintik, és a módosítás hatálybalépésének időpontjától a Bank és az Ügyfelei között fennálló Szerződésekre a módosított szerződés rendelkezései az irányadók. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Bankot az olyan banki műveletek tekintetében, melynek teljesítése devizanemek közötti átváltást tesz szükségessé, és amelyek végrehajtása körében referencia árfolyamot alkalmaz, megilleti az alkalmazott árfolyam előzetes értesítés nélküli, azonnali módosítás joga. Az egyes tranzakciók teljesítésekor érvényes, a Bank által ténylegesen alkalmazott árfolyamról, a tranzakciót követő aktuális számlakivonaton értesíti a Számlatulajdonost. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése ellentétes az Ügyfél és a Bank által aláírt Szerződéssel, úgy a Szerződés rendelkezése az irányadó. A Bank tájékoztatja Ügyfeleit, hogy csatlakozott azon pénzügyi intézmények köréhez, amelyek aláírták a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexet, melyben foglaltakat a Bank magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A Bank a Magatartási Kódex teljes szövegét a honlapján folyamatosan, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen elérhetővé teszi a rendelkezésre álló valamennyi nyelvi változatban. 2. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások 2.1. Fogalmak Adós: az a természetes személy ügyfél, akivel a Bank hitelszerződést köt, mely szerződés alapján, a Bank a Szerződésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésére bocsátja, és aki ezen kölcsön összegét és annak járulékait a Szerződés szerint visszafizetni köteles. Bank: az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., Cg , pénzforgalmi számlaszám: ), továbbá a Szerződésben foglalt bármely kötelezettség vállalására általa jogszerűen felhatalmazott harmadik személy. Bankfiók: az ügyfélforgalom számára nyitva álló banki helyiség, amelyben az Ügyfelek a Bank szolgáltatásait személyesen vehetik igénybe. Bankkártya: készpénzhelyettesítő fizetési eszköz, amellyel az ügyfél rendszerint szeméylazonosító kód, illetőleg más azonosító használata révén rendelkezhet a Bankkal szemben fennálló, a Bankkártya használat alapjául szolgáló bankszámla-követeléséről. Bankszámla: az Ügyfélnek a Banknál forintban vagy devizában vezetett, a pénzforgalmi jogszabályok szerinti Fizetési Számlája, amelyen forgalmi Tranzakciók bonyolíthatók le.mely Bankszámla jelen ÁSZF vonatkozásában azt a korlátozott rendeltetésű lakossági bankszámlát jelenti, mely a hitel összege feletti rendelkezést teszi lehetővé az 4.1. pontban meghatározott Tranzakciókon keresztül. Biztosíték: olyan dolog vagy jog, amely szerződés vagy jogszabályi rendelkezés alapján az Adós Bank felé fennálló kötelezettségének teljesítését biztosítja Biztosító: a Bank Hirdetményében megjelölt azon Biztosító, akinek a Hirdetményben meghatározott típusú, és egyéb feltételeknek megfelelő szolgáltatását a Bank az általa kínált Kölcsön / Hitel fedezetéül elfogadja.

5 Biztosított: a Szerződő, vagy az a személy,akire tekintettel az életbiztosítási szerződés megkötésre kerül Hirdetmény: a Bank által a Bankfiókokban kifüggesztett, internetes honlapján elérhető, és az Ügyfél kérésére részére egyéb módon is hozzáférhetővé tett olyan tájékoztatás, amelyben a Bank az általa nyújtott szolgáltatások kamat-, költség-, díj és egyéb feltételeiről, valamint e feltételek módosításáról ad tájékoztatást. A Hirdetmény kifejezés jelenti a továbbiakban a Jogelőd által használt Kondíciós Lista kifejezést is. Hiteldíj: Magába foglalja az ügyleti kamat, valamint a futamidő alatt szerződésszerű teljesítés esetén bármely jogcímen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes értékét. Hitel (hitelkeret) lejárata: a hitel lejárata az a nap, amikor az Adós a Bankkal szembeni teljes tartozását a Banknak a Szerződésben meghatározott módon megfizetni köteles. Hitel összege (hitelkeret/ Hitel teljes összege): hitel az a Szerződésben meghatározott összeg, melyet a Bank az Adós rendelkezésére tart, illetve bocsát a Szerződés feltételeinek megfelelően. Hitel teljes díja: A Bank által ismert, a THM számításánál figyelembe veendő minden ellenszolgáltatás, amelyet az Ügyfél a Szerződés alapján megfizet. Pénztár: a Bank Hirdetményében megjelölt azon Önkéntes Nyugdíjpénztár, akinek szolgáltatását a Bank az általa kínált Kölcsön / Hitel fedezetéül elfogadja. Pénztártag : azon Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja, aki a a Pénztárnál a Bank Hirdetményében megjelölt feltételekkel bíró megtakarítással rendelkezik. Szerződés: Flexibilis Hitelkeret Igénylőlap és Szerződés Ügyfél által, és a Visszaigazoló levél Bank által cégszerűen aláírt példánya, mely együttesen tartalmazza a Feleket illető jogokat és kötelezettséget, amelyben a Bank meghatározott feltételek teljesítése esetére a Kölcsön Adós részére történő rendelkezésre tartását / folyósítását vállalja, az Adós pedig a folyósított Kölcsön megfizetésére köteles. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bank Üzletszabályzata, jelen Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmény. A Szerződés jelenti a Jogelőd által bármely technikai forma alkalmazásával létrejött Szerződést is. Szerződő: a Biztosítóval a Biztosító szolgáltatására írásbeli szerződést kötött személy, aki egyúttal a biztosítási szerződés Biztosítottja is lehet, és aki a biztosítási szerződésből eredő díjfizetés kötelezettje, Teljes hiteldíj mutató (THM): a hitel teljes díjának aránya a hitel teles összegéhez, éves százalékban kifejezve Ügyfél:az Adós, illetve a Bankkal kötött Szerződésbe bármely jogcímen bevont személy, illetve mindazok,akik a Bank bármely szolgáltatását igénybe veszik. Visszaigazoló levél: A Bank által cégszerűen aláírt, a Szerződés létrejöttét bizonyító azon okirat, amellyel az Ügyfél Flexibilis Hitelkeretre vonatkozó igénylése alapján, annak elfogadását közli, az aláírás időpontjában hatályos Hirdetmény szerinti Díjak, és a vonatkozó jogszabály által elvárt egyéb feltételek mellett Általános szabályok Az FHB Flexibilis Hitelkeretet (továbbiakban: Hitelkeret), olyan, bankszámlához kapcsolódó, szabad felhasználású hitelkeret, amelyet a Bank a személyi és tárgyi feltételeknek megfelelő és a termékre előírt fedezettel rendelkező természetes személy Adósok részére biztosít, és melynek terhére kölcsönösszegek kerülnek folyósításra. Kivétel a Hitelkeret szabad felhasználása alól: A május 26. napját megelőzően megkötött Szerződésekre azok fennállásáig vonatkozó külön szabályok: Az életbiztosításban felhalmozott megtakarítás fedezete mellett nyújtott Hitelkeret két részből áll, egyrészt tartalmazza az Adós által szabadon felhasználható Hitelkeret részt, másrészt egy elkülönített olyan Hitelkeret részt, amely terhére kölcsönfolyósítás kizárólag akkor és kizárólag abból a célból történhet, ha az Adós a fedezetül lekötött életbiztosítás esedékes díját az esedékességtől számított 90. napig nem fizette meg és az egyedi Szerződésben adott felhatalmazása alapján a Biztosító az esedékessé vált, de meg nem fizetett biztosítási díjakat azonnali beszedési megbízással beszedi, valamint az esedékességkor meg nem fizetett biztosítási díjak összegére az Adós részére biztosított szabad rendelkezésű Hitelkeret még folyósítással le nem kötött hányada már nem nyújt fedezetet,

6 továbbá ha a Bank által felszámított ügyleti kamatra, díjakra jutalékokra a szabad rendelkezésű Hitelkeret rész nem nyújt fedezetet A Bank jelen ÁSZF, a mindenkor érvényes vonatkozó Hirdetmény alkalmazásával, valamint a vonatkozó egyedi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötése alapján nyit és vezet 18. életévét betöltött, cselekvőképes, állandó magyarországi lakhellyel rendelkező magyar állampolgárságú természetes személyek (továbbiakban: Adós) részére életbiztosítás, vagy önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás fedezete mellett FHB Flexibilis Hitelkeretet a vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett devizanemben, az ott meghatározott összeg és időtartam korlátok között Az igénylés további feltétele, hogy az Adós a mindenkor érvényes Hirdetményben meghatározott Biztosítóval kötött és a Hirdetményben részletezett feltételeknek megfelelő, és a Szerződés megkötésekor meghatározott visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosítási szerződések szerződője, Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) tagja és legalább 10 éves önkéntes pénztári tagsági viszonnyal rendelkezik a rendelkezésre álló tagi követelés fedezete mellett A hiteligény benyújtása A kölcsönkérelem benyújtása történhet Bankfiókban, vagy a Bankkal a kölcsönkérelem átvételére szerződött Közvetítőn keresztül. A benyújtás módjától függetlenül az igénylés minden eseten írásban, az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, valamint a hitelbírálathoz szükséges, előírt dokumentumok benyújtásával történik A hiteligény elbírálása A Bank a benyújtott hitelkérelmi dokumentáció, valamint a felajánlott fedezetek/ biztosítékok vizsgálatával hitelbírálatot végez. A Bank az Adós hitelképességére vonatkozó vizsgálat szempontjait a prudens banki működésnek megfelelően maga határozza meg, és azokat időről időre módosíthatja, ha megítélése szerint a módosítás szükséges és ésszerű. A hitelképesség megítéléséhez a Bank elsősorban az Adós által szolgáltatott adatokat, információkat használja fel, de jogosult bármely egyéb, az általa az elbíráláshoz szükségesnek tartott adatot, információt, okiratot kérni az Adóstól. A hitelkeret érdemi elbírálásának, valamint a már biztosított hitelkeret további fenntartásának az a feltétele, hogy az Adós a Bank által kért szükséges adatokat, információkat, okiratokat időben, pontosan, a valóságnak megfelelően, a Bank által igényelt formában megadja. Az Adós felelős azért, hogy a Bank részére az általa nyújtott információk pontosak és helytállóak, azok nem vezethetnek a Bank megtévesztésére. A Bank jogosult az Adós által szolgáltatott adatok valódiságát a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel ellenőrizni. A Bank az Adós hitelképességét a Szerződés időtartama alatt bármikor újra megvizsgálhatja, e célból az Adós köteles a Bank által meghatározott adatokat, iratokat a Bank felhívásában megjelölt határidőre átadni. A Bank a vizsgálat eredményeképpen a Szerződés módosításával a Hitelkeret emelését, csökkentését vagy megszüntetését kezdeményezheti. Az Adós szintén kezdeményezheti a Szerződés módosítását, a Hitelkeret megemelését, amely emelést a Bank további feltételek teljesülésétől teheti függővé, továbbá kezdeményezheti a Hitelkeret összegének csökkentését. A bírálat eredményéről az Adóst a Bank értesíti. A hitelkérelem elutasítása esetén a Bank döntését nem köteles indokolni. 3. A szerződéskötés és szerződésmódosítás szabályai: 3.1. A Szerződés a Bank által a Visszaigazoló levélben megjelölt feltételekkel, annak aláírása napján jön létre. A jelen pont szerinti létrejött Szerződés felek által véglegesen és kölcsönösen elfogadottnak tekintendő A Szerződés módosítását a Bank, illetve a Hirdetményben meghatározott díj megfizetése mellett az Adós is kezdeményezheti a szerződéses jogviszony fennállása alatt.

7 4. A Hitelkeret igénybevétele 4.1. A Hitelkeretek igénybevételéhez a Bank az Adós részére bankközi pénzforgalom bonyolítására is alkalmas, korlátozott rendeltetésű a Hitelkeret devizanemével egyező devizanemű Bankszámlát nyit,és Adós a Hitelkeret összege felett e Bankszámlán keresztül tud rendelkezni Az Adós a Hitelkeret igénylésekor az arra rendszeresített nyomtatványon adja meg a Bankszámla feletti rendelkezéséhez szükséges aláírás mintáját. A Bankszámlához: - Rendelkező jelölhető - FHB Telebank és FHB igénybevehető - a Hirdetményben meghatározott típusú Bankkártya (Fő- és társkártya) igényelhető 4.3. A Bankszámla korlátozott rendeltetésű, annak terhére / javára csak az alábbi pénzforgalmi megbízások adhatóak meg: forint átutalási/átvezetési megbízásokat adhat befizethet készpénz-átutalási megbízással a Bank pénztáraiban készpénzt vehet fel, és amennyiben Bankszámlájához Bankkártya tartozik Bankkártyájának használatával azt megterhelheti. A tranzakciók összege automatikusan csökkenti az igénybe vehető Hitelkeret összegét. Amennyiben az Adós Bankszámláján bármilyen összeg jóváírásra kerül, az ismételten igénybe vehető. A Bankszámlán jóváírt összegek amennyiben meghaladják a tárgynapon teljesítendő kifizetések összegét az Adós külön rendelkezése nélkül csökkentik az igénybe vett Hitelkeret összegét. Amennyiben a Hirdetményben Forinttól eltérő devizanem is meghatározásra kerül(t), a nem forint alapon igényelt Hitelkeret esetén a devizában nyilvántartott Hitelkeret meghatározása a forintban engedélyezett Hitelkeret összegének és a hiteldöntés napján a Bank által az adott devizára jegyzett, Hirdetményben meghatározott árfolyam alapján történik. A Hitelkeret igénybevételekor a Hitelkeret devizanemétől eltérő devizában végzett tranzakciók esetén a Hitelkeret terhére történő elszámoláskor az árfolyam alkalmazás rendjét a lakossági bankszámlavezetésre illetve a bankkártyákra vonatkozó Hirdetmény tartalmazza A Bank a Bankszámlához az ahhoz jelen ÁSZF szerint meghatározott, annak javára / terhére adható pénzügyi megbízások és mindenkor igénybe vehető szolgáltatások díjait a Bank vonatkozó Hirdetménye tartalmazza. A Bank a Bankszámlán keresztül bonyolított pénzforgalom után a hatályos Hirdetmény szerinti mértékű jutalékot, díjat a tranzakció időpontjában számolja el, azzal a Bankszámlát a Hitelkeret igénybevételeként megterheli. A Bank ugyancsak a Hitelkeret terhére számolja el az Adós rendelkezésére álló Hitelkeret használatával kapcsolatos kamatokat és jutalékot, annak esedékességekor Az Adós az engedélyezett Hitelkeret igénybevételéről, annak módjáról szabadon rendelkezhet (kivéve a pontban részletezett, május 26. előtt, életbiztosítás fedezete mellett igénybevett kölcsönt) annak teljes, vagy részösszegét bármikor visszafizetheti, és ismét igénybe veheti. 5. Biztosítékok 5.1. Biztosítéknyújtás A Bank jogosult meghatározni, hogy az Adós által az egyes banki kötelezettségvállalások fedezetéül felajánlott biztosítékokat milyen értékben fogadja el biztosítékként Ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása vagy követelésérvényesítése a lekötés időtartama alatt válik esedékessé, a Bank jogosult a jogot gyakorolni, vagy a követelést érvényesíteni Ha az Adós a Bankkal szemben fennálló fizetési kötelezettségeit esedékességkor nem teljesíti, a Bank jogosult érvényesíteni a Banknak bármely, a biztosítékból fakadó jogát olyan módon, hogy az a Bank megítélése szerint a követelésének kielégítését a legeredményesebben szolgálja Ha az Adós valamely, a Bankkal szemben esedékessé vált fizetési kötelezettségének a Bank írásbeli felhívására ellenére, a felhívásban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, a Bank jogosult az Adóssal szemben fennálló valamennyi jogviszonyát azonnali hatállyal felmondani, az azokból származó követelését esedékessé tenni, és a

8 biztosítékokra vonatkozó jogát érvényesíteni. A biztosítékból történő banki követelések kiegyenlítését követően a Bank lemond a további biztosítéki jogosultságairól A Biztosítékok fajtái Életbiztosítás A Biztosítóval kötött visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosítás, amely a nyújtott Hitelkeret fedezeteként szolgál az Adós nyilatkozata, vagy, ha az Adós, mint az életbiztosítás szerződője és a Biztosított személye eltérő személy, akkor az Adós és Biztosított együttes nyilatkozat alapján. A Nyilatkozatban az Adós és ha külön személy a Biztosított feltétlen és visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy A záradékkal az elérési kedvezményezett az életbiztosítás elérési szolgáltatását, a Bankra engedményezi, valamint a haláleseti szolgáltatás tekintetében a Bankot jelöli meg 1. sz. kedvezményezettként a Szerződő fenti Szerződésből eredő fizetési kötelezettségek a tőke, a Szerződésben kikötött mindenkori ügyleti kamat, késedelmes teljesítés, illetve a tartozás teljesítésének elmaradása esetén megfizetendő késedelmi kamat, valamint az egyéb Szerződés szerinti díjak és költségek biztosítására és annak kiegyenlítéseként. A Bank követelésének kiegyenlítését követően a fennmaradó elérési, illetve haláleseti szolgáltatásra az elérési kedvezményezett, illetve a további kedvezményezett, ilyen jelölés hiányában az örökös a jogosult. A záradékkal ellátott életbiztosítás visszavásárlási jogát a Szerződő a Bankra átruházza, így a visszavásárlási jogot kizárólag a Bank gyakorolhatja. A záradékkal ellátott életbiztosítás a Szerződő fél részéről történő felmondására, megszüntetésére, illetőleg egyéb módosítására csak a Bank (engedményes) beleegyezésével kerülhet sor, mivel az életbiztosítás, illetve annak visszavásárlási összege a hitel biztosítékául szolgál. A Bank által nyújtott Hitelkeretből származó késedelmes fizetés, vagy a kölcsön visszafizetésének elmaradása miatt a Bank kezdeményezi az életbiztosítási szerződés visszavásárlását. A Bank biztosítékként a fentieken túl csak olyan életbiztosítási szerződést fogad el, amely biztosítási szerződések szerint a biztosított személye 18 év feletti magányszemély. A Biztosító a biztosítási szerződés záradékolásáról értesíti a Bankot, amely értesítés tartalmazza: az életbiztosítás érvényes és hatályos fennállását, a biztosítási szerződés (kötvény) számát, a biztosítási szerződés jellemzői (egyszeri díjfizetésű, díjmentesített) díjhátralék fennállását a biztosítási szerződés lejáratát, az aktuális visszavásárlási összeget, a szerződő és ha ettől eltérő személy a biztosított személyének megnevezését, születési dátumát. A Bank a Hitelkeret biztosítékául több, a fentieknek megfelelő életbiztosítási szerződést is elfogadhat. A Hitelkeret rendelkezésre tartásának futamideje legfeljebb az életbiztosítás lejáratáig terjedhet több fedezetként felajánlott életbiztosítási szerződés esetén a legkorábban lejáró életbiztosítási szerződés lejáratáig Önkéntes Nyugdíjpénztárban felhalmozott megtakarítás A Pénztártag legalább 10 éves önkéntes nyugdíjpénztári tagságát követően, egyéni számlakövetelésének legfeljebb 50%-át a Bankkal kötött Hitelkeretre vonatkozó Szerződésben fedezetül felajánlhatja, amennyiben rendelkezik arról, hogy a pénztár az egyéni számlájára tagi lekötést vezessen fel. A tagi lekötés a pénztár által kiadott a tagi lekötésnek a pénztártag számlájára vezetéséről szóló nyilatkozattal jön létre. A Pénztár által kiadott nyilatkozat tartalmazza: a pénztártag személyének megnevezését, tagi azonosítószámát pénztári tagságának keltét, a tagi lekötés összegét. A tagi lekötés törléséhez a Bank igazolása szükséges arra vonatkozóan, hogy a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűnt. Ha a Bank az Adóssal kötött Szerződés alapján követelése kiegyenlítését bármilyen ok miatt a tagi lekötés terhére kezdeményezi, azt úgy kell tekinteni, mintha a pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott összegből felvételt teljesített volna.

9 Adós (illetve Adóstárs, amennyiben bevonásra kerül) hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelkeret fennállásának ideje alatt a Bank és a Biztosító, illetve a Pénztár a Hitelkeretre, valamint a biztosítékokra vonatkozó adatokat, információkat egymásnak átadják. Az Adós (illetve Adóstárs, amennyiben bevonásra kerül) előzőekre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát a szerződésben és a fedezetül elfogadott biztosítékok lekötésére szóló rendelkezésében írásban is megerősíti A jogelőd által kötött szerződések biztosítékai A Jogelőd a előtt az életbiztosítás, illetve előtt önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás fedezete mellett nyújtott Hitelkeretek valamennyi Adósára kiterjedően csoportos hitelfedezeti életbiztosítási szerződést kötött. Ennek alapján az Adós, vagy életbiztosítás esetén, ha az Adós és biztosított eltérő személy, akkor a Biztosított betegségből, balesetből eredő elhalálozásakor a Biztosító a biztosítási feltételekben meghatározottak szerint megtéríti a Banknak az Adós Bankkal szemben fennálló tartozását. 6. Ügyfélértesítés, számlakivonat, tájékoztatás A Bank Ügyfél tájékoztatási kötelezettségeinek magyar nyelven tesz eleget. Amennyiben az Ügyfél kérésére a tájékoztatás nem magyar nyelvű, abban az esetben is a tájékoztatás magyar nyelvű szövege az irányadó. A Felek közötti jogvita esetén a joghatóság tekintetében a magyar jog az irányadó. Ettől eltérő joghatóság kikötése csak az Ügyféllel kötött szerződésben van lehetőség. A Szerződés, illetve a részét képező az ÁSZF és Hirdetmény módosításáról a Bank az Ügyfeleit az ÁSZF 0. pontjában írt módokon értesíti. Az Ügyfél írásos nyilatkozatait magyar nyelven a Bank székhelyére elküldött levélben, vagy bármely bankfiókba benyújtott iratban megteheti Előzetes tájékoztatás A Bank a szerződéskötést megelőzően a mindenkor hatályos ÁSZF, a Hirdetmény, a vonatkozó jogszabály szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének az ezt tartalmazó formanyomtatvány átadásával és a vonatkozó szerződésminta rendelkezésre bocsátásával tájékoztatja az Ügyfelet. Az Ügyféllel fennálló jogviszony alatt a Bank a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben tájékoztatja Ügyfeleit a termék mindazon lényeges jellemzőiről, amit az egyedi Szerződés nem tartalmaz. A Bank az egyes szolgáltatások Díjai, kamatai fajtáiról, mértékéről, esedékességéről, az egyes szolgáltatások teljesítési határideje szempontjából figyelembe vehető befogadási időpontról, a szolgáltatások teljesítésének időtartamáról a mindenkor hatályos Hirdetményben tájékoztat. Az ÁSZF és Hirdetmény jelen ÁSZF 0. pontjában írtak szerint áll az Ügyfelek rendelkezésére, illetve a Bank azok bármelyikét az Ügyfél kérésére bármikor ingyenesen rendelkezésére bocsátja Utólagos tájékoztatás A Bank az engedélyezett Hitelkeret felhasználásáról (a ténylegesen igénybevett Hitelkeretről, valamint a fel nem használt Hitelkeretről egyaránt), a tényleges pénzforgalomról, az elszámolt kamatokról, költségekről, díjakról havonta számlakivonatot készít, illetve küld az Adós részére. A Számlakivonat tartalmazza az adott időszakban a Bankszámla javára érkező jóváírásokat, a szolgáltatások és díjak kiegyenlítését, a terhére induló átutalásokat, átvezetéseket, egyéb terheléseket a lebonyolított készpénzforgalom adatait, az alkalmazott árfolyamot, illetve az alkalmazott devizaárfolyam szerint a fizetési megbízásban meghatározott devizanemben számított összeget, illetve mindazt az adatot, melyet a pénzforgalmi jogszabály kötelezővé tesz. A Bank az Adósnak havonta egy alkalommal választásától függően vagy postai úton illetve Bakfiókban visszatartva kérheti Adós tájékoztatási kötelezettsége: Az Ügyfél személyes adataiban bekövetkezett változásról köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Bankot értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Számlatulajdonos a felelős.

10 Az Ügyfél haladéktalanul köteles tájékoztatni a Bankot a Biztosítékok értékében, értékesíthetőségében és érvényesíthetőségében bekövetkezett, és előre láthatóan vagy várhatóan bekövetkező változásról. A Bank vagy megbízottja bármikor jogosult ellenőrizni a Biztosítékok meglétét és azt, hogy az Adós a Biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tesz-e. Az ellenőrzés során az Adós köteles a Bankkal együttműködni, az ellenőrzéshez szükséges tájékoztatást megadni, és az okmányokba betekintést engedni. 7. A Hitelkerethez kapcsolódó kamat, díj, jutalék 7.1. A hiteldíj Az Adós a Hitelkeret alapján igénybe vett kölcsön visszafizetésének időtartama alatt, a Bank hatályos Hirdetményben közzétett mértékű hiteldíjat köteles fizetni, amely tartalmazza az ügyleti kamatot, és a Hitelkeret beállítási jutalékot. A Szerződés alapján a Hitelkeret terhére folyósított kölcsön hiteldíja változó. A hiteldíj számításának kezdő időpontja az a nap, amikor a Hitelkeret megnyitásra kerül, terhelése a hitelszámlán történik Ügyleti kamat Mértéke változó a mindenkori Hirdetménynek megfelelően. Az ügyleti kamat megfizetése a Szerződésben megjelöltek szerint esedékes. A Bank a rendelkezésre bocsátott Hitelkeretek alapján igénybevett kölcsönösszeg esetében napi kamatszámítást alkalmaz, mely az alábbi képlet alapján történik: kölcsöntőke összege x naptári napok száma x kamatláb %-ban Kamat = Hitelkeret beállítási jutalék Egyszeri díj, a Hitelkeret beállításakor esedékes, elszámolása a Hitelkeret terhére történik, alapja az engedélyezett Hitelkeret összege, mindenkori mértékét a Hirdetmény tartalmazza, felszámításához alkalmazott képlet: engedélyezett Hitelkeret összege x Hitelkeret beállítási jutalék %-ban Hitelkeret beállítási jutalék = A teljes hiteldíj mutató A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormány rendelet szerint meghatározott THM-re vonatkozó rendelkezéseket az Üzletszabályzat, a megkötendő kölcsönszerződések, valamint a vonatkozó hirdetmény tartalmazzák Késedelmi / fedezetlenségi kamat Amennyiben az Adós a rendelkezésre álló Hitelkeret összegét az igénybevett kölcsönösszegével bármilyen ok miatt túllépi, ez a túllépés azonnal esedékes, a Hitelkeretet meghaladóan igénybe vett kölcsönösszeg után, a késedelem idejére késedelmi / fedezetlenségi kamatot tartozik fizetni. A késedelmi/ fedezetlenségi kamat mértéke = ügyleti kamat + 6%. 8. Az egyoldalú szerződésmódosítás szabályai 8.1. Az egyoldalú szerződésmódosítás feltételei Bank jogosult a Hitelkeret hiteldíjának mértékét felülvizsgálni és a felülvizsgálat eredményeként a Bank jogosult a hiteldíj mértékét a Hitelkeret futamideje alatt egyoldalúan módosítani, az alábbi feltételek, illetve körülmények bármelyikének megváltozása azt indokolja.

11 A Bank valamennyi általa megkötött és jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Hitelkeret vonatkozásában, függetlenül a szerződéskötés időpontjától a szerződés alapján felszámított hiteldíjba tartozó díjakat, költségeket és jutalékokat beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak, költségek és jutalékok minimum és maximum értékét is jogosult minden évben legfeljebb a KSH által közzétett előző éves fogyasztói árindex mértékével módosítani. A Bank által megkötött és jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi Hitelkeret vonatkozásában, függetlenül a szerződéskötés időpontjától a szerződés alapján felszámított kamatoknak nem a számítási módját érintő elemei egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítására a Bank az alábbiakban meghatározott feltételek illetőleg körülmények esetén jogosult ) A jogi, szabályozói környezet megváltozása a) a Bank hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Bankra kötelező egyéb szabályozók megváltozása; b) a Bank hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; c) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása ) A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása a) a Bank forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása az országkockázati felár változása (Credit Default Swap), jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása, a Magyar Állam vagy a Bank által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása, refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, a Bank lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása ) Az Ügyfél kockázati megítélésének megváltozása a) Az Ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Bank vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az Ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. b) A Bank vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy a Bank belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve Ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. c) A Bank vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon Ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. d) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás.

12 Amennyiben a Bank a kamatok, az egyes díjak számítási módját módosítja, az csak a módosítást követően kötött szerződések tekintetében hatályos. Vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén a Bank átmenetileg, a zavarok fennállásáig jogosult kamatot, díjat, költséget egyoldalúan módosítani, mely esetben az intézkedés alkalmazását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett a Bank a nyilvánosságra hozza Az egyoldalú módosítás egyéb szabályai A fentiekben meghatározott feltételek illetőleg körülmények egyidejűleg egymással ellentétes irányban vagy arányaiban eltérő mértékben változhatnak, melyek együttes hatásait figyelembe véve alakítja ki a Bank szerződésmódosítási döntéseit. A Bank egyoldalú szerződésmódosítási jogát megalapozó, fent felsorolt egy vagy több feltételt vagy körülményt érintő változás bekövetkezése önmagában nem jelenti azt, hogy a Bank ténylegesen gyakorolni is fogja egyoldalú szerződésmódosítási jogosultságát. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a bekövetkezett kedvezőtlen változások mértékénél ügyfelek számára kedvezőbb mértékben illetőleg a változások bekövetkezésének időpontjától ügyfél számára kedvezőbb időpontban, továbbá az egyes ügyfélkörre vagy termékköre eltérő mértékben érvényesítse a változások hatásait. Amennyiben a Bank él az egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítás jogával, úgy azt a módosítás hatálybalépését megelőzően 60 (Hatvan) nappal hirdetményben közzéteszi, valamint arról az ügyfelet postai úton is értesíti. Az ügyfél nevére szóló postai küldeményt ellenkező bizonyításáig annak postára adása napjától számított, belföldi postacím esetén 5. naptári napon, külföldi postacím esetén, Európán belül 15. Európán kívül a 20.naptári napon kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik a Bank a módosításáról az Adóst a számlakivonaton, külön megküldött figyelemfelhívó levéllel, vagy a szerződésben meghatározott tartós adathordozón is tájékoztatja. Az ügyfél számára kedvező változás érvényesítése során a Bank annak az egy vagy több feltételnek, vagy körülménynek a változását veszi figyelembe, amelyre alapítottan a Bank egyoldalúan, az Ügyfél hátrányára korábban már módosította a kamatot, költséget vagy díjat. A módosítás mértékének meghatározása körében a Bank figyelembe veszi egyrészt az egyidejűleg esetelegesen bekövetkező kedvezőtlen változások, valamint a korábbi kedvezőtlen változások ügyfélre át nem hárított mértékének hatásait is. Nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Bank új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, melyeket az Ügyfél számára elérhetővé tesz, és amelyeket az Ügyfél kifejezetten elfogad, igénybe vesz, illetve arra szerződést köt. A Bank a megváltoztatott ügyleti kamatmértékeket a már megkötött szerződések vonatkozásában kizárólag az adott szerződés kamatperiódusának fordulónapján e fordulónapon érvényes Hirdetményében rögzített mértékre jogosult érvényesíteni. A Bank a megváltoztatott kezelési költség mértékeket a már megkötött szerződések vonatkozásában az abban foglalt kamatperiódusok időtartamától függően kizárólag az adott szerződés ügyleti évének illetve kamatperiódusának fordulónapján, e fordulónapon érvényes Hirdetményében rögzített mértékre jogosult érvényesíteni. Amennyiben jogszabályi rendelkezés az Adós által fizetendő járulékok legmagasabb mértékét valamely szerződés tekintetében meghatározza és ezen mértéket a Bank Hirdetménye alapján meghatározott ügyleti kamat, díj- avagy költségelem külön-külön vagy együttesen meghaladja, úgy az érintett kölcsönszerződések tekintetében a Bank köteles a Hirdetményben meghatározott mértéknél alacsonyabb, a jogszabályi rendelkezésnek megfelelő mértékű ügyleti kamat és/vagy díj(ak) illetve költségek Adóssal szembeni érvényesítésére Az ügyfél felmondási joga Amennyiben az Ügyfél a Bank által közölt egyoldalú, Ügyfél számára hátrányos módosítást nem fogadja el, jogosult a módosítással érintett valamennyi szerződés díjmentes felmondására. Ha az Ügyfél él e felmondási jogával, a felmondással érintett szerződésből eredő valamennyi tartozása egy összegben esedékessé válik, melyet annak valamennyi járulékával legkésőbb a felmondás alapjául szolgáló módosítás hatálybalépését megelőző napig teljes összegben köteles a Bank részére visszafizetni. Amennyiben az Ügyfél visszafizetési kötelezettségének ezen határnapig nem, vagy csak részben tesz eleget, a Bank úgy tekinti, hogy felmondását visszavonta, és a módosítás hatálybalépése napjától a szerződésre a módosult kondíciók vonatkoznak.

13 8.4. Ha az Adós a számára kedvezőtlen módosításról szóló értesítéstől számított 60 napon belül kifogást nem emel, a módosítást részéről elfogadottnak kell tekinteni A Bank által alkalmazott, az Adós számára kedvező egyoldalú módosítás annak a Bank által megjelölt napján lép hatályba. 9. A Szerződés megszűnése 9.1. A Szerződés megszűnik: a) A Hitelkeret futamidejének lejáratakor, b) a Bank, vagy az Adós felmondásával c) Felek közös megegyezéssel megszüntetik, d) az Adós a Szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) napon belül írásban gyakorolja az őt a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló jogszabály alapján megillető elállási / felmondási jogát, e) a csoportos hitelfedezeti életbiztosítással rendelkező, illetve életbiztosítás fedezete mellett nyújtott szerződésesetén az Adós halálával, illetve életbiztosítás fedezete mellett nyújtott Hitelkeret esetében, ha a szerződő és a biztosított személye eltérő személy a Biztosított halálával. A megszűnés következtében a Szerződés alapján fennálló valamennyi tartozás a szerződés megszűnésének időpontjában lejárttá és esedékessé válik A Szerződés az Adós nyilatkozatának Bank általi kézhezvételének napján megszűnik, amennyiben az Adós a szerződéskötéstől számított tizennégy napon belül írásban gyakorolja az őt a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló jogszabály alapján megillető díjmentes elállási / felmondás jogát. Ha az Adós a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló jogszabály szerinti tájékoztatást a szerződéskötést követően kapja kézhez, a felmondási jogát a jelen pontban meghatározott időponttól eltérően a hivatkozott jogszabályban meghatározott tájékoztatás kézhezvételétől számított tizennégy napig gyakorolhatja. A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát a jelen pontban meghatározott határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Banknak elküldi. Az Adós a felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles az felhasznált Hitelkeretet és a Hitelkeret felhasználásának időpontjától visszafizetés időpontjáig felszámítható, a Szerződés szerint megállapított hitel és esetleges kényszerhitel kamatot a Banknak visszafizetni Az Adós a Szerződés írásbeli, indokolás nélküli rendes felmondását a Bankkal szemben fennálló, a Szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének egyidejű teljesítésével írásban bármikor kezdeményezheti A Bank a szerződést jogosult bármikor rendes felmondással, írásban 30 (harminc) napos határidővel felmondani A Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha szerződésszegési Esemény következik be. Szerződésszegési Eseménynek minősül többek között, ha: a) a Bank tudomására jut bármely olyan körülmény, amely alapján a Polgári Törvénykönyv [Ptk.] 524. (1) bek. értelmében a Bank megtagadhatná a Kölcsön nyújtását; b) Ptk ában meghatározott esemény következik be; c) az Adós az őt terhelő együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget megszegi; d) az Adós a Bankkal vagy bármely más személlyel szemben fennálló bármilyen fizetési kötelezettségét nem teljesíti, vagy késedelmesen teljesíti, vagy az ilyen fizetési kötelezettség az eredeti lejárat előtt esedékessé és visszafizetendővé válik; e) a jelen ÁSZF-ben, a Szerződésben, illetve a biztosítéki Szerződésben az Adós az őt terhelő bármely kötelezettséget nem teljesíti; 9.6. Azonnali hatályú felmondás esetén a Kölcsönszerződés azon a napon szűnik meg, amikor a Bank felmondó levelét az Adós kézhez veszi, illetve amely napon az jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint kézbesítettnek tekintendő. Azonnali hatályú felmondás esetén az Adós köteles a Bankkal szemben a felmondás időpontjában fennálló valamennyi tartozását azonnal kiegyenlíteni A szerződés megszűnésének időpontjában az Adós szerződésből eredő teljes tartozása egy összegben lejárttá és esedékessé válik. A Bank írásban értesíti az Adóst a tartozás megfizetésének határidejéről. A megjelölt fizetési

14 határidő elmulasztása esetén a Bank az ÁSZF-ben, a szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglalt jogaival élve elégíti ki fennálló követelését. A követelés érvényesítése során felmerülő behajtási költség különösen, de nem kizárólag a felszólításokat, felmondást tartalmazó levelek kiküldésével felmerülő költség, továbbá a peren kívüli, bírósági, végrehajtási eljárások illetéke és egyéb költsége, valamint a tartozás nyilvántartásával, illetve a követelés behajtásával kapcsolatos információkéréssel, vagy kötelező adatszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költség(ek) az Adóst terhelik. 10. Panaszkezelés Adós a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyból eredő, azzal kapcsolatos észrevételeit, panaszát, reklamációját megteheti: személyesen és írásban bármelyik Bankfiókban a nyitvatartási idő alatt, postai levél útján a Bank székhelyére, (1082 Budapest, Üllői út 48.) honlapról (www.fhb.hu) letölthető Panaszbejelenő Nyomtatvány kitöltésével és elküldésével elektronikus levél útján: és címre telefonon: Az elektronikus, illetve telefonon keresztüli bejelentés lehetősége a hét minden napján, 0-24 óráig áll az Ügyfelek rendelkezésére. A Bank panaszügyeinek rendezése az FHB Bankcsoport Panaszkezelési Szabályzata alapján történik, mely teljes terjedelmében a Bankcsoport honlapján (www.fhb.hu), illetve az ügyfélszolgálati helyiségeiben az Ügyfelek rendelkezésére áll. 11. Záró rendelkezések Jelen ÁSZF április 1. napjától érvényes, azzal, hogy a Jogelőd által kötött szerződések tekintetében eltérő szabályok külön nevesítve meghatározásra kerültek Jelen ÁSZF hatálybalépését követően, az ÁSZF rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően alkalmazandó jogszabályváltozás esetén, az új illetve a módosító jogszabályi rendelkezés automatikusan az ÁSZF részévé válik. Budapest, március 31. FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

FHB FLEXIBILIS HITELKERET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB FLEXIBILIS HITELKERET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB FLEXIBILIS HITELKERET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK ÁSZF FHB Flexibilis Hitelkeretről FHB FLEXIBILIS HITELKERET 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 1. Általános Szerződési

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I.

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I. A Fővárosi Ítélőtábla a Réti Antal és Társai Ügyvédi Iroda (felperesi képviselő címe, ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) felperesnek

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Folyószámlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Folyószámlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Folyószámlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2014. március 17-től, visszavonásig 1. Folyószámla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

HUF EUR, USD: 3 Esedékesség: a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD: 3 Esedékesség: a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ A KDB Bank Európa Zrt. a betét fedezete

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

2. A kölcsönre vonatkozó kamatok, díjak, költségek Esedékesség. Kezelési költség: 2 % Folyósításkor. 2010.03.01. előtt kötött szerződésekre

2. A kölcsönre vonatkozó kamatok, díjak, költségek Esedékesség. Kezelési költség: 2 % Folyósításkor. 2010.03.01. előtt kötött szerződésekre 1. A kölcsön feltételei: Kondíciós lista és Terméktájékoztató SIGNAL életbiztosítással fedezett személyi kölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Nem forgalmazott termék Érvényes: 2014. október 1-jétől,

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Devizakülföldi magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 16. napjától Közzététel napja: 2014. december 31.

Hatályos: 2015. március 16. napjától Közzététel napja: 2014. december 31. Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/24. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret, 2011. április 1je előtt a jogelőd Allianz Bank Zrt.nél befogadott Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek,

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF a Posta Személyi Kölcsönről POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

hiteliktatószám Lakossági pénzforgalmi számla hitelkeret szerződés

hiteliktatószám Lakossági pénzforgalmi számla hitelkeret szerződés hiteliktatószám Lakossági pénzforgalmi számla hitelkeret szerződés mely létrejött a egyrészről PARTISCUM XI Takarékszövetkezet székhelye: 6720 Szeged, Horváth M. u. 1/B. cégbírósági nyilvántartás: Szegedi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Takarék Folyószámlahitel sz. Folyószámlahitel Szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról H I R D E T M É N Y Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról Közzététel napja: 2015. március 13. Hatályos: 2015. március 16. napjától

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) Új igénylés 2012. április 1-től nem fogadható be TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012.

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 30.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/1/2014. Érvényben: 2014. február 19-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gazdasági környezet változása és ezen belül a piaci kamatok csökkenése

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben