FHB FLEXIBILIS HITELKERET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FHB FLEXIBILIS HITELKERET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 FHB FLEXIBILIS HITELKERET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

2 TARTALOMJEGYZÉK ÁSZF FHB Flexibilis Hitelkeretről FHB FLEXIBILIS HITELKERET 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya, elfogadása, módosítása 3 2. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások Fogalmak Általános szabályok A hiteligény benyújtása A hiteligény elbírálása 6 3. A szerződéskötés és szerződésmódosítás szabályai: 6 4. A Hitelkeret igénybevétele 7 5. Biztosítékok Biztosítéknyújtás A Biztosítékok fajtái 8 6. Ügyfélértesítés, számlakivonat, tájékoztatás Előzetes tájékoztatás Utólagos tájékoztatás Adós tájékoztatási kötelezettsége: 9 7. A Hitelkerethez kapcsolódó kamat, díj, jutalék A hiteldíj Ügyleti kamat Hitelkeret beállítási jutalék A teljes hiteldíj mutató Késedelmi / fedezetlenségi kamat Az egyoldalú szerződésmódosítás szabályai Az egyoldalú szerződésmódosítás feltételei Az egyoldalú módosítás egyéb szabályai Az ügyfél felmondási joga A Szerződés megszűnése Panaszkezelés Záró rendelkezések 14

3 Bevezető Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: FHB Bank Zrt.) és az Allianz Bank Zrt március 31. napjával egyesült, melyet a PSZÁF EN-I-108/2011. sz. határozatával engedélyezett. Az Allianz Bank Zrt. (Jogelőd) általános jogutódja az FHB Bank Zrt. (Jogutód). Az FHB Bank Zrt. az Allianz Bank Zrt. által az egyesülést megelőzően alkalmazott Allianz Flexibilis Hitelkeret Általános szerződés Feltételek c. dokumentum helyébe lépően a Flexibilis Hitelkeret szabályait az alábbiak szerint határozza meg - mind a Jogelőd által korábbiakban megkötött, mind a Jogutód által a jövőben kötendő szerződések esetében - Flexibilis Hitelkeret Általános Szerződési Feltételeit. 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya, elfogadása, módosítása A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az FHB Bank Zrt. (cégjegyzékszám: ; tevékenységi engedély száma és kelte: E-I 1005/ november 23.;) (továbbiakban: Bank) FHB Flexibilis Hitelkeret szolgáltatásának részletes feltételeit szabályozza. A jelen ÁSZF, a Bank Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata ( a továbbiakban: Üzletszabályzat), a Hirdetmény, valamint az adott szolgáltatásokra vonatkozó Szerződések együttesen alkotják a Bank és az Ügyfél között fennálló jogviszony alapját. Ahol jelen ÁSZF Szerződést említ, ott, kivéve ha a szövegkörnyezetből más nem következik, ezen szabályrendszer összességét kell érteni. A jelen ÁSZF-ben, valamint a Bank és az Ügyfél között létrejött egyes Szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Bank Üzletszabályzatának valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, vagy más irányadó hatályos jogszabálynak a rendelkezéseit kell alkalmazni. A Bank Ügyfele az ÁSZF-et a Bankkal történő üzleti kapcsolatba lépésekor írásban a Hitelkeret Igénylőlap és Szerződés (továbbiakban: Igénylés) aláírásával fogadja el, melynek megismerésére a Bank - a Hirdetménnyel és Üzletszabályzattal (továbbiakban: ÜSZ) egyetemben a Szerződés megkötése előtt biztosít lehetőséget. Új igénylés esetén a jelen ÁSZF a Szerződés Bank és Ügyfél általi aláírásával lép hatályba. A Bank az Ügyfelei részére az ÁSZF-et a Bankfiókban, illetve honlapján is közzéteszi, azokat a meghirdetett üzleti órák alatt, illetve folyamatosan bárki megtekintheti és megismerheti, és azt az Ügyfél kérésére részére a Bank ingyenesen rendelkezésre bocsátja. Az Ügyféllel létrejött üzleti kapcsolatra a jelen ÁSZF akkor is alkalmazandó, ha az Ügyfél az ÁSZF-et írásban nem vette tudomásul, de a Bankkal történő üzleti kapcsolatba lépéssel, ráutaló magatartással az ÁSZF-et elismeri és elfogadja. A szerződés, így az annak részét képező ÁSZF és Hirdetmény módosításáról a Bank az Ügyfeleit: a módosítás szövegének a Bankfiókokban történő kifüggesztése, a Bank honlapján való egyidejű közlése, valamint az Ügyfelek számára kedvezőtlen módosítások esetén értesítő levél postai küldeményként történő küldése, ha az Ügyfél a számlakivonatát kizárólag szolgáltatáson keresztüli letöltését igényelte, ekkor a felületnyitó oldalának Üdvözlő képernyőjén elhelyezett értesítés útján értesíti az alábbi határidők mellett: az Ügyfelek számára kedvezőtlen kamatot, díjat vagy költséget érintő módosulást 60 nappal az Ügyfelek számára kedvezőtlen változást nem jelentő módosításokról legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző Banki munkanapon. Jelen ÁSZF Bank által történő nem kamatot, díjat vagy költséget érintő egyoldalú kedvezőtlen módosítása kizárólag a módosítás hatályba lépését követően megkötött szerződésekre kiterjedően lép hatályba. Az egyéb feltételeket érintő tervezett módosítás hatályba lépését megelőzően megkötött szerződések tekintetében a Bank a jelen ÁSZF-nek a Hitelkeretre vonatkozó részeit érintően

4 az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítás(ok)ra vonatkozó javaslatát annak legalább a lényeges rendelkezéseit megjelölve valamint az ÁSZF ingyenes elérhetőségét biztosítva írásban, a javasolt hatályba lépést megelőző 30 nappal postai úton közli az ügyféllel, az Ügyfelek számára kedvezőtlen változást nem jelentő módosításokat legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző Banki munkanapon a módosítás szövegének Bankfiókokban történő kifüggesztése, valamint a Bank honlapján való egyidejű közlése útján értesíti. Az Ügyfél nevére szóló postai küldeményt ellenkező bizonyításig belföldi postai cím esetén annak postára adása napjától számított 5. napon, külföldi postai cím esetén Európán belül 15., Európán kívül 20 napon; FHB szolgáltatáson keresztüli tájékoztatás esetén az értesítés képernyőn való elhelyezése napjától számított 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben az Ügyfél a hatálybalépést megelőző munkanapig írásban nem jelzi a Banknak kifogását a módosítással kapcsolatban, az adott szerződési feltétele k módosítását a Felek elfogadottnak tekintik, és a módosítás hatálybalépésének időpontjától a Bank és az Ügyfelei között fennálló Szerződésekre a módosított szerződés rendelkezései az irányadók. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Bankot az olyan banki műveletek tekintetében, melynek teljesítése devizanemek közötti átváltást tesz szükségessé, és amelyek végrehajtása körében referencia árfolyamot alkalmaz, megilleti az alkalmazott árfolyam előzetes értesítés nélküli, azonnali módosítás joga. Az egyes tranzakciók teljesítésekor érvényes, a Bank által ténylegesen alkalmazott árfolyamról, a tranzakciót követő aktuális számlakivonaton értesíti a Számlatulajdonost. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése ellentétes az Ügyfél és a Bank által aláírt Szerződéssel, úgy a Szerződés rendelkezése az irányadó. A Bank tájékoztatja Ügyfeleit, hogy csatlakozott azon pénzügyi intézmények köréhez, amelyek aláírták a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexet, melyben foglaltakat a Bank magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A Bank a Magatartási Kódex teljes szövegét a honlapján folyamatosan, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen elérhetővé teszi a rendelkezésre álló valamennyi nyelvi változatban. 2. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások 2.1. Fogalmak Adós: az a természetes személy ügyfél, akivel a Bank hitelszerződést köt, mely szerződés alapján, a Bank a Szerződésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésére bocsátja, és aki ezen kölcsön összegét és annak járulékait a Szerződés szerint visszafizetni köteles. Bank: az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., Cg , pénzforgalmi számlaszám: ), továbbá a Szerződésben foglalt bármely kötelezettség vállalására általa jogszerűen felhatalmazott harmadik személy. Bankfiók: az ügyfélforgalom számára nyitva álló banki helyiség, amelyben az Ügyfelek a Bank szolgáltatásait személyesen vehetik igénybe. Bankkártya: készpénzhelyettesítő fizetési eszköz, amellyel az ügyfél rendszerint szeméylazonosító kód, illetőleg más azonosító használata révén rendelkezhet a Bankkal szemben fennálló, a Bankkártya használat alapjául szolgáló bankszámla-követeléséről. Bankszámla: az Ügyfélnek a Banknál forintban vagy devizában vezetett, a pénzforgalmi jogszabályok szerinti Fizetési Számlája, amelyen forgalmi Tranzakciók bonyolíthatók le.mely Bankszámla jelen ÁSZF vonatkozásában azt a korlátozott rendeltetésű lakossági bankszámlát jelenti, mely a hitel összege feletti rendelkezést teszi lehetővé az 4.1. pontban meghatározott Tranzakciókon keresztül. Biztosíték: olyan dolog vagy jog, amely szerződés vagy jogszabályi rendelkezés alapján az Adós Bank felé fennálló kötelezettségének teljesítését biztosítja Biztosító: a Bank Hirdetményében megjelölt azon Biztosító, akinek a Hirdetményben meghatározott típusú, és egyéb feltételeknek megfelelő szolgáltatását a Bank az általa kínált Kölcsön / Hitel fedezetéül elfogadja.

5 Biztosított: a Szerződő, vagy az a személy,akire tekintettel az életbiztosítási szerződés megkötésre kerül Hirdetmény: a Bank által a Bankfiókokban kifüggesztett, internetes honlapján elérhető, és az Ügyfél kérésére részére egyéb módon is hozzáférhetővé tett olyan tájékoztatás, amelyben a Bank az általa nyújtott szolgáltatások kamat-, költség-, díj és egyéb feltételeiről, valamint e feltételek módosításáról ad tájékoztatást. A Hirdetmény kifejezés jelenti a továbbiakban a Jogelőd által használt Kondíciós Lista kifejezést is. Hiteldíj: Magába foglalja az ügyleti kamat, valamint a futamidő alatt szerződésszerű teljesítés esetén bármely jogcímen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes értékét. Hitel (hitelkeret) lejárata: a hitel lejárata az a nap, amikor az Adós a Bankkal szembeni teljes tartozását a Banknak a Szerződésben meghatározott módon megfizetni köteles. Hitel összege (hitelkeret/ Hitel teljes összege): hitel az a Szerződésben meghatározott összeg, melyet a Bank az Adós rendelkezésére tart, illetve bocsát a Szerződés feltételeinek megfelelően. Hitel teljes díja: A Bank által ismert, a THM számításánál figyelembe veendő minden ellenszolgáltatás, amelyet az Ügyfél a Szerződés alapján megfizet. Pénztár: a Bank Hirdetményében megjelölt azon Önkéntes Nyugdíjpénztár, akinek szolgáltatását a Bank az általa kínált Kölcsön / Hitel fedezetéül elfogadja. Pénztártag : azon Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja, aki a a Pénztárnál a Bank Hirdetményében megjelölt feltételekkel bíró megtakarítással rendelkezik. Szerződés: Flexibilis Hitelkeret Igénylőlap és Szerződés Ügyfél által, és a Visszaigazoló levél Bank által cégszerűen aláírt példánya, mely együttesen tartalmazza a Feleket illető jogokat és kötelezettséget, amelyben a Bank meghatározott feltételek teljesítése esetére a Kölcsön Adós részére történő rendelkezésre tartását / folyósítását vállalja, az Adós pedig a folyósított Kölcsön megfizetésére köteles. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bank Üzletszabályzata, jelen Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmény. A Szerződés jelenti a Jogelőd által bármely technikai forma alkalmazásával létrejött Szerződést is. Szerződő: a Biztosítóval a Biztosító szolgáltatására írásbeli szerződést kötött személy, aki egyúttal a biztosítási szerződés Biztosítottja is lehet, és aki a biztosítási szerződésből eredő díjfizetés kötelezettje, Teljes hiteldíj mutató (THM): a hitel teljes díjának aránya a hitel teles összegéhez, éves százalékban kifejezve Ügyfél:az Adós, illetve a Bankkal kötött Szerződésbe bármely jogcímen bevont személy, illetve mindazok,akik a Bank bármely szolgáltatását igénybe veszik. Visszaigazoló levél: A Bank által cégszerűen aláírt, a Szerződés létrejöttét bizonyító azon okirat, amellyel az Ügyfél Flexibilis Hitelkeretre vonatkozó igénylése alapján, annak elfogadását közli, az aláírás időpontjában hatályos Hirdetmény szerinti Díjak, és a vonatkozó jogszabály által elvárt egyéb feltételek mellett Általános szabályok Az FHB Flexibilis Hitelkeretet (továbbiakban: Hitelkeret), olyan, bankszámlához kapcsolódó, szabad felhasználású hitelkeret, amelyet a Bank a személyi és tárgyi feltételeknek megfelelő és a termékre előírt fedezettel rendelkező természetes személy Adósok részére biztosít, és melynek terhére kölcsönösszegek kerülnek folyósításra. Kivétel a Hitelkeret szabad felhasználása alól: A május 26. napját megelőzően megkötött Szerződésekre azok fennállásáig vonatkozó külön szabályok: Az életbiztosításban felhalmozott megtakarítás fedezete mellett nyújtott Hitelkeret két részből áll, egyrészt tartalmazza az Adós által szabadon felhasználható Hitelkeret részt, másrészt egy elkülönített olyan Hitelkeret részt, amely terhére kölcsönfolyósítás kizárólag akkor és kizárólag abból a célból történhet, ha az Adós a fedezetül lekötött életbiztosítás esedékes díját az esedékességtől számított 90. napig nem fizette meg és az egyedi Szerződésben adott felhatalmazása alapján a Biztosító az esedékessé vált, de meg nem fizetett biztosítási díjakat azonnali beszedési megbízással beszedi, valamint az esedékességkor meg nem fizetett biztosítási díjak összegére az Adós részére biztosított szabad rendelkezésű Hitelkeret még folyósítással le nem kötött hányada már nem nyújt fedezetet,

6 továbbá ha a Bank által felszámított ügyleti kamatra, díjakra jutalékokra a szabad rendelkezésű Hitelkeret rész nem nyújt fedezetet A Bank jelen ÁSZF, a mindenkor érvényes vonatkozó Hirdetmény alkalmazásával, valamint a vonatkozó egyedi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötése alapján nyit és vezet 18. életévét betöltött, cselekvőképes, állandó magyarországi lakhellyel rendelkező magyar állampolgárságú természetes személyek (továbbiakban: Adós) részére életbiztosítás, vagy önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás fedezete mellett FHB Flexibilis Hitelkeretet a vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett devizanemben, az ott meghatározott összeg és időtartam korlátok között Az igénylés további feltétele, hogy az Adós a mindenkor érvényes Hirdetményben meghatározott Biztosítóval kötött és a Hirdetményben részletezett feltételeknek megfelelő, és a Szerződés megkötésekor meghatározott visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosítási szerződések szerződője, Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) tagja és legalább 10 éves önkéntes pénztári tagsági viszonnyal rendelkezik a rendelkezésre álló tagi követelés fedezete mellett A hiteligény benyújtása A kölcsönkérelem benyújtása történhet Bankfiókban, vagy a Bankkal a kölcsönkérelem átvételére szerződött Közvetítőn keresztül. A benyújtás módjától függetlenül az igénylés minden eseten írásban, az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, valamint a hitelbírálathoz szükséges, előírt dokumentumok benyújtásával történik A hiteligény elbírálása A Bank a benyújtott hitelkérelmi dokumentáció, valamint a felajánlott fedezetek/ biztosítékok vizsgálatával hitelbírálatot végez. A Bank az Adós hitelképességére vonatkozó vizsgálat szempontjait a prudens banki működésnek megfelelően maga határozza meg, és azokat időről időre módosíthatja, ha megítélése szerint a módosítás szükséges és ésszerű. A hitelképesség megítéléséhez a Bank elsősorban az Adós által szolgáltatott adatokat, információkat használja fel, de jogosult bármely egyéb, az általa az elbíráláshoz szükségesnek tartott adatot, információt, okiratot kérni az Adóstól. A hitelkeret érdemi elbírálásának, valamint a már biztosított hitelkeret további fenntartásának az a feltétele, hogy az Adós a Bank által kért szükséges adatokat, információkat, okiratokat időben, pontosan, a valóságnak megfelelően, a Bank által igényelt formában megadja. Az Adós felelős azért, hogy a Bank részére az általa nyújtott információk pontosak és helytállóak, azok nem vezethetnek a Bank megtévesztésére. A Bank jogosult az Adós által szolgáltatott adatok valódiságát a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel ellenőrizni. A Bank az Adós hitelképességét a Szerződés időtartama alatt bármikor újra megvizsgálhatja, e célból az Adós köteles a Bank által meghatározott adatokat, iratokat a Bank felhívásában megjelölt határidőre átadni. A Bank a vizsgálat eredményeképpen a Szerződés módosításával a Hitelkeret emelését, csökkentését vagy megszüntetését kezdeményezheti. Az Adós szintén kezdeményezheti a Szerződés módosítását, a Hitelkeret megemelését, amely emelést a Bank további feltételek teljesülésétől teheti függővé, továbbá kezdeményezheti a Hitelkeret összegének csökkentését. A bírálat eredményéről az Adóst a Bank értesíti. A hitelkérelem elutasítása esetén a Bank döntését nem köteles indokolni. 3. A szerződéskötés és szerződésmódosítás szabályai: 3.1. A Szerződés a Bank által a Visszaigazoló levélben megjelölt feltételekkel, annak aláírása napján jön létre. A jelen pont szerinti létrejött Szerződés felek által véglegesen és kölcsönösen elfogadottnak tekintendő A Szerződés módosítását a Bank, illetve a Hirdetményben meghatározott díj megfizetése mellett az Adós is kezdeményezheti a szerződéses jogviszony fennállása alatt.

7 4. A Hitelkeret igénybevétele 4.1. A Hitelkeretek igénybevételéhez a Bank az Adós részére bankközi pénzforgalom bonyolítására is alkalmas, korlátozott rendeltetésű a Hitelkeret devizanemével egyező devizanemű Bankszámlát nyit,és Adós a Hitelkeret összege felett e Bankszámlán keresztül tud rendelkezni Az Adós a Hitelkeret igénylésekor az arra rendszeresített nyomtatványon adja meg a Bankszámla feletti rendelkezéséhez szükséges aláírás mintáját. A Bankszámlához: - Rendelkező jelölhető - FHB Telebank és FHB igénybevehető - a Hirdetményben meghatározott típusú Bankkártya (Fő- és társkártya) igényelhető 4.3. A Bankszámla korlátozott rendeltetésű, annak terhére / javára csak az alábbi pénzforgalmi megbízások adhatóak meg: forint átutalási/átvezetési megbízásokat adhat befizethet készpénz-átutalási megbízással a Bank pénztáraiban készpénzt vehet fel, és amennyiben Bankszámlájához Bankkártya tartozik Bankkártyájának használatával azt megterhelheti. A tranzakciók összege automatikusan csökkenti az igénybe vehető Hitelkeret összegét. Amennyiben az Adós Bankszámláján bármilyen összeg jóváírásra kerül, az ismételten igénybe vehető. A Bankszámlán jóváírt összegek amennyiben meghaladják a tárgynapon teljesítendő kifizetések összegét az Adós külön rendelkezése nélkül csökkentik az igénybe vett Hitelkeret összegét. Amennyiben a Hirdetményben Forinttól eltérő devizanem is meghatározásra kerül(t), a nem forint alapon igényelt Hitelkeret esetén a devizában nyilvántartott Hitelkeret meghatározása a forintban engedélyezett Hitelkeret összegének és a hiteldöntés napján a Bank által az adott devizára jegyzett, Hirdetményben meghatározott árfolyam alapján történik. A Hitelkeret igénybevételekor a Hitelkeret devizanemétől eltérő devizában végzett tranzakciók esetén a Hitelkeret terhére történő elszámoláskor az árfolyam alkalmazás rendjét a lakossági bankszámlavezetésre illetve a bankkártyákra vonatkozó Hirdetmény tartalmazza A Bank a Bankszámlához az ahhoz jelen ÁSZF szerint meghatározott, annak javára / terhére adható pénzügyi megbízások és mindenkor igénybe vehető szolgáltatások díjait a Bank vonatkozó Hirdetménye tartalmazza. A Bank a Bankszámlán keresztül bonyolított pénzforgalom után a hatályos Hirdetmény szerinti mértékű jutalékot, díjat a tranzakció időpontjában számolja el, azzal a Bankszámlát a Hitelkeret igénybevételeként megterheli. A Bank ugyancsak a Hitelkeret terhére számolja el az Adós rendelkezésére álló Hitelkeret használatával kapcsolatos kamatokat és jutalékot, annak esedékességekor Az Adós az engedélyezett Hitelkeret igénybevételéről, annak módjáról szabadon rendelkezhet (kivéve a pontban részletezett, május 26. előtt, életbiztosítás fedezete mellett igénybevett kölcsönt) annak teljes, vagy részösszegét bármikor visszafizetheti, és ismét igénybe veheti. 5. Biztosítékok 5.1. Biztosítéknyújtás A Bank jogosult meghatározni, hogy az Adós által az egyes banki kötelezettségvállalások fedezetéül felajánlott biztosítékokat milyen értékben fogadja el biztosítékként Ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása vagy követelésérvényesítése a lekötés időtartama alatt válik esedékessé, a Bank jogosult a jogot gyakorolni, vagy a követelést érvényesíteni Ha az Adós a Bankkal szemben fennálló fizetési kötelezettségeit esedékességkor nem teljesíti, a Bank jogosult érvényesíteni a Banknak bármely, a biztosítékból fakadó jogát olyan módon, hogy az a Bank megítélése szerint a követelésének kielégítését a legeredményesebben szolgálja Ha az Adós valamely, a Bankkal szemben esedékessé vált fizetési kötelezettségének a Bank írásbeli felhívására ellenére, a felhívásban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, a Bank jogosult az Adóssal szemben fennálló valamennyi jogviszonyát azonnali hatállyal felmondani, az azokból származó követelését esedékessé tenni, és a

8 biztosítékokra vonatkozó jogát érvényesíteni. A biztosítékból történő banki követelések kiegyenlítését követően a Bank lemond a további biztosítéki jogosultságairól A Biztosítékok fajtái Életbiztosítás A Biztosítóval kötött visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosítás, amely a nyújtott Hitelkeret fedezeteként szolgál az Adós nyilatkozata, vagy, ha az Adós, mint az életbiztosítás szerződője és a Biztosított személye eltérő személy, akkor az Adós és Biztosított együttes nyilatkozat alapján. A Nyilatkozatban az Adós és ha külön személy a Biztosított feltétlen és visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy A záradékkal az elérési kedvezményezett az életbiztosítás elérési szolgáltatását, a Bankra engedményezi, valamint a haláleseti szolgáltatás tekintetében a Bankot jelöli meg 1. sz. kedvezményezettként a Szerződő fenti Szerződésből eredő fizetési kötelezettségek a tőke, a Szerződésben kikötött mindenkori ügyleti kamat, késedelmes teljesítés, illetve a tartozás teljesítésének elmaradása esetén megfizetendő késedelmi kamat, valamint az egyéb Szerződés szerinti díjak és költségek biztosítására és annak kiegyenlítéseként. A Bank követelésének kiegyenlítését követően a fennmaradó elérési, illetve haláleseti szolgáltatásra az elérési kedvezményezett, illetve a további kedvezményezett, ilyen jelölés hiányában az örökös a jogosult. A záradékkal ellátott életbiztosítás visszavásárlási jogát a Szerződő a Bankra átruházza, így a visszavásárlási jogot kizárólag a Bank gyakorolhatja. A záradékkal ellátott életbiztosítás a Szerződő fél részéről történő felmondására, megszüntetésére, illetőleg egyéb módosítására csak a Bank (engedményes) beleegyezésével kerülhet sor, mivel az életbiztosítás, illetve annak visszavásárlási összege a hitel biztosítékául szolgál. A Bank által nyújtott Hitelkeretből származó késedelmes fizetés, vagy a kölcsön visszafizetésének elmaradása miatt a Bank kezdeményezi az életbiztosítási szerződés visszavásárlását. A Bank biztosítékként a fentieken túl csak olyan életbiztosítási szerződést fogad el, amely biztosítási szerződések szerint a biztosított személye 18 év feletti magányszemély. A Biztosító a biztosítási szerződés záradékolásáról értesíti a Bankot, amely értesítés tartalmazza: az életbiztosítás érvényes és hatályos fennállását, a biztosítási szerződés (kötvény) számát, a biztosítási szerződés jellemzői (egyszeri díjfizetésű, díjmentesített) díjhátralék fennállását a biztosítási szerződés lejáratát, az aktuális visszavásárlási összeget, a szerződő és ha ettől eltérő személy a biztosított személyének megnevezését, születési dátumát. A Bank a Hitelkeret biztosítékául több, a fentieknek megfelelő életbiztosítási szerződést is elfogadhat. A Hitelkeret rendelkezésre tartásának futamideje legfeljebb az életbiztosítás lejáratáig terjedhet több fedezetként felajánlott életbiztosítási szerződés esetén a legkorábban lejáró életbiztosítási szerződés lejáratáig Önkéntes Nyugdíjpénztárban felhalmozott megtakarítás A Pénztártag legalább 10 éves önkéntes nyugdíjpénztári tagságát követően, egyéni számlakövetelésének legfeljebb 50%-át a Bankkal kötött Hitelkeretre vonatkozó Szerződésben fedezetül felajánlhatja, amennyiben rendelkezik arról, hogy a pénztár az egyéni számlájára tagi lekötést vezessen fel. A tagi lekötés a pénztár által kiadott a tagi lekötésnek a pénztártag számlájára vezetéséről szóló nyilatkozattal jön létre. A Pénztár által kiadott nyilatkozat tartalmazza: a pénztártag személyének megnevezését, tagi azonosítószámát pénztári tagságának keltét, a tagi lekötés összegét. A tagi lekötés törléséhez a Bank igazolása szükséges arra vonatkozóan, hogy a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűnt. Ha a Bank az Adóssal kötött Szerződés alapján követelése kiegyenlítését bármilyen ok miatt a tagi lekötés terhére kezdeményezi, azt úgy kell tekinteni, mintha a pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott összegből felvételt teljesített volna.

9 Adós (illetve Adóstárs, amennyiben bevonásra kerül) hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelkeret fennállásának ideje alatt a Bank és a Biztosító, illetve a Pénztár a Hitelkeretre, valamint a biztosítékokra vonatkozó adatokat, információkat egymásnak átadják. Az Adós (illetve Adóstárs, amennyiben bevonásra kerül) előzőekre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát a szerződésben és a fedezetül elfogadott biztosítékok lekötésére szóló rendelkezésében írásban is megerősíti A jogelőd által kötött szerződések biztosítékai A Jogelőd a előtt az életbiztosítás, illetve előtt önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás fedezete mellett nyújtott Hitelkeretek valamennyi Adósára kiterjedően csoportos hitelfedezeti életbiztosítási szerződést kötött. Ennek alapján az Adós, vagy életbiztosítás esetén, ha az Adós és biztosított eltérő személy, akkor a Biztosított betegségből, balesetből eredő elhalálozásakor a Biztosító a biztosítási feltételekben meghatározottak szerint megtéríti a Banknak az Adós Bankkal szemben fennálló tartozását. 6. Ügyfélértesítés, számlakivonat, tájékoztatás A Bank Ügyfél tájékoztatási kötelezettségeinek magyar nyelven tesz eleget. Amennyiben az Ügyfél kérésére a tájékoztatás nem magyar nyelvű, abban az esetben is a tájékoztatás magyar nyelvű szövege az irányadó. A Felek közötti jogvita esetén a joghatóság tekintetében a magyar jog az irányadó. Ettől eltérő joghatóság kikötése csak az Ügyféllel kötött szerződésben van lehetőség. A Szerződés, illetve a részét képező az ÁSZF és Hirdetmény módosításáról a Bank az Ügyfeleit az ÁSZF 0. pontjában írt módokon értesíti. Az Ügyfél írásos nyilatkozatait magyar nyelven a Bank székhelyére elküldött levélben, vagy bármely bankfiókba benyújtott iratban megteheti Előzetes tájékoztatás A Bank a szerződéskötést megelőzően a mindenkor hatályos ÁSZF, a Hirdetmény, a vonatkozó jogszabály szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének az ezt tartalmazó formanyomtatvány átadásával és a vonatkozó szerződésminta rendelkezésre bocsátásával tájékoztatja az Ügyfelet. Az Ügyféllel fennálló jogviszony alatt a Bank a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben tájékoztatja Ügyfeleit a termék mindazon lényeges jellemzőiről, amit az egyedi Szerződés nem tartalmaz. A Bank az egyes szolgáltatások Díjai, kamatai fajtáiról, mértékéről, esedékességéről, az egyes szolgáltatások teljesítési határideje szempontjából figyelembe vehető befogadási időpontról, a szolgáltatások teljesítésének időtartamáról a mindenkor hatályos Hirdetményben tájékoztat. Az ÁSZF és Hirdetmény jelen ÁSZF 0. pontjában írtak szerint áll az Ügyfelek rendelkezésére, illetve a Bank azok bármelyikét az Ügyfél kérésére bármikor ingyenesen rendelkezésére bocsátja Utólagos tájékoztatás A Bank az engedélyezett Hitelkeret felhasználásáról (a ténylegesen igénybevett Hitelkeretről, valamint a fel nem használt Hitelkeretről egyaránt), a tényleges pénzforgalomról, az elszámolt kamatokról, költségekről, díjakról havonta számlakivonatot készít, illetve küld az Adós részére. A Számlakivonat tartalmazza az adott időszakban a Bankszámla javára érkező jóváírásokat, a szolgáltatások és díjak kiegyenlítését, a terhére induló átutalásokat, átvezetéseket, egyéb terheléseket a lebonyolított készpénzforgalom adatait, az alkalmazott árfolyamot, illetve az alkalmazott devizaárfolyam szerint a fizetési megbízásban meghatározott devizanemben számított összeget, illetve mindazt az adatot, melyet a pénzforgalmi jogszabály kötelezővé tesz. A Bank az Adósnak havonta egy alkalommal választásától függően vagy postai úton illetve Bakfiókban visszatartva kérheti Adós tájékoztatási kötelezettsége: Az Ügyfél személyes adataiban bekövetkezett változásról köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Bankot értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Számlatulajdonos a felelős.

10 Az Ügyfél haladéktalanul köteles tájékoztatni a Bankot a Biztosítékok értékében, értékesíthetőségében és érvényesíthetőségében bekövetkezett, és előre láthatóan vagy várhatóan bekövetkező változásról. A Bank vagy megbízottja bármikor jogosult ellenőrizni a Biztosítékok meglétét és azt, hogy az Adós a Biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tesz-e. Az ellenőrzés során az Adós köteles a Bankkal együttműködni, az ellenőrzéshez szükséges tájékoztatást megadni, és az okmányokba betekintést engedni. 7. A Hitelkerethez kapcsolódó kamat, díj, jutalék 7.1. A hiteldíj Az Adós a Hitelkeret alapján igénybe vett kölcsön visszafizetésének időtartama alatt, a Bank hatályos Hirdetményben közzétett mértékű hiteldíjat köteles fizetni, amely tartalmazza az ügyleti kamatot, és a Hitelkeret beállítási jutalékot. A Szerződés alapján a Hitelkeret terhére folyósított kölcsön hiteldíja változó. A hiteldíj számításának kezdő időpontja az a nap, amikor a Hitelkeret megnyitásra kerül, terhelése a hitelszámlán történik Ügyleti kamat Mértéke változó a mindenkori Hirdetménynek megfelelően. Az ügyleti kamat megfizetése a Szerződésben megjelöltek szerint esedékes. A Bank a rendelkezésre bocsátott Hitelkeretek alapján igénybevett kölcsönösszeg esetében napi kamatszámítást alkalmaz, mely az alábbi képlet alapján történik: kölcsöntőke összege x naptári napok száma x kamatláb %-ban Kamat = Hitelkeret beállítási jutalék Egyszeri díj, a Hitelkeret beállításakor esedékes, elszámolása a Hitelkeret terhére történik, alapja az engedélyezett Hitelkeret összege, mindenkori mértékét a Hirdetmény tartalmazza, felszámításához alkalmazott képlet: engedélyezett Hitelkeret összege x Hitelkeret beállítási jutalék %-ban Hitelkeret beállítási jutalék = A teljes hiteldíj mutató A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormány rendelet szerint meghatározott THM-re vonatkozó rendelkezéseket az Üzletszabályzat, a megkötendő kölcsönszerződések, valamint a vonatkozó hirdetmény tartalmazzák Késedelmi / fedezetlenségi kamat Amennyiben az Adós a rendelkezésre álló Hitelkeret összegét az igénybevett kölcsönösszegével bármilyen ok miatt túllépi, ez a túllépés azonnal esedékes, a Hitelkeretet meghaladóan igénybe vett kölcsönösszeg után, a késedelem idejére késedelmi / fedezetlenségi kamatot tartozik fizetni. A késedelmi/ fedezetlenségi kamat mértéke = ügyleti kamat + 6%. 8. Az egyoldalú szerződésmódosítás szabályai 8.1. Az egyoldalú szerződésmódosítás feltételei Bank jogosult a Hitelkeret hiteldíjának mértékét felülvizsgálni és a felülvizsgálat eredményeként a Bank jogosult a hiteldíj mértékét a Hitelkeret futamideje alatt egyoldalúan módosítani, az alábbi feltételek, illetve körülmények bármelyikének megváltozása azt indokolja.

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF a Posta Személyi Kölcsönről POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

HITELKÁRTYA-SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HITELKÁRTYA-SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HITELKÁRTYA-SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I. SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. A Hitelkártya-szerződés általános szerződési feltételei a Credigen Bank Zrt. által nyújtott hitel és hozzá kapcsolódó Hitelkártya feltételeit

Részletesebben

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata Hatályos: 2014. május 14-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2010. július 17-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata Hatályos: 2010. június 11-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében E melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. .sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Gold Credit Hatályos: 2013.07.11. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete A....sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. június 11. A jelen ÁSZF

Részletesebben

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet Székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19 sz. Tevékenységi engedély száma: 883/1997/F. Tevékenységi engedély kelte: 1997. december 11. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2012 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2014. március 15. A jelen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:. Hatályos:2010.06.11. 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében F/ÖNK. melléklet Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében C melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

...sz. szerződés.. számú melléklete/függeléke. Általános Szerződési Feltételek Széchenyi kártyahitel ügyletek esetében

...sz. szerződés.. számú melléklete/függeléke. Általános Szerződési Feltételek Széchenyi kártyahitel ügyletek esetében .....sz. szerződés.. számú melléklete/függeléke Általános Szerződési Feltételek Széchenyi kártyahitel ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2013.04.01. A fenti számú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben