8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás"

Átírás

1 8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás A Biztos Jövő Ösztöndíjprogram forrásainak biztosítására irányuló szerződéskötések rendjéről, valamint a hallgatói pályázatok kiírásáról és értékeléséről Budapest december 1

2 A Biztos Jövő Ösztöndíjprogram (továbbiakban: BIJÖ) célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló önköltséges gazdaság-, vagy társadalomtudományi alapképzésen nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók egy részének tanulmányaik során pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatást biztosítson. A BIJÖ forrásait biztosító vállalatokkal való kapcsolattartás, együttműködés, valamint a szerződések előkészítése, megkötése, teljesítése és nyilvántartási rendjének meghatározása, továbbá a hallgatói pályázatok lebonyolításának zökkenőmentessége érdekében a Budapesti Gazdasági Főiskolán (továbbiakban: Főiskola) az alábbiakat rendelem el: Az utasítás hatálya 1. (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) valamennyi szervezeti egységére és alkalmazottjára. (2) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a BIJÖ keretében folyósított ösztöndíjak forrásainak és felhasználásának biztosítására irányuló ügyintézés rendjére. 1. fejezet A Főiskola és a BIJÖ keretében együttműködő vállalatok, intézmények közötti kapcsolatok lehetséges formái 2. (1) A BIJÖ külső azaz nem Főiskola, vagy FHÖK/HÖK által biztosított forrásait a BIJÖ programban részt vevő vállalatok, intézmények a Főiskolával kötött a) adományozási szerződés; vagy b) támogatási szerződés útján biztosíthatják. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződéseket szerződést megkötő felek erre irányuló igénye esetén szakmai együttműködésre irányuló külön megállapodás egészíthet ki. (3) Az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt szerződések mintáit az 1-2. számú, a (2) bekezdésben meghatározott megállapodás mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza. A BIJÖ külső forrásainak megszerzése 3. (1) A Főiskolán a BIJÖ külső forrásainak biztosítására irányuló tevékenységet a Felnőttképzési Központ Vállalati Kapcsolati Irodája (továbbiakban: Vállalati Kapcsolati Iroda) koordinálja. A BIJÖ forrásainak megszerzését a Főiskola részéről: a) a Rektorátus vezetői és munkatársai, így különösen a Vállalati Kapcsolati Iroda munkatársai, 2

3 b) a karok vezetői és munkatársai a Vállalati Kapcsolati Iroda egyidejű értesítése mellett így különösen a kari vállalati kapcsolattartók kezdeményezhetik. (2) Amennyiben a vállalat, vagy intézmény a Főiskola BIJÖ programjához csatlakozni kíván, a lehető legrövidebb időn belül meg kell kötni a hatályos jogszabályokban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő adományozási vagy támogatási szerződést. (3) A Vállalati Kapcsolati Iroda e -ban meghatározott tevékenységek keretében szorosan együttműködik a kari vállalati kapcsolattartókkal, a vállalati megkeresések koordinációja, a kapcsolatrendszerek formálása, a nyilvántartások naprakészségének biztosítása terén. A BIJÖ szerződések megkötésével kapcsolatos eljárási szabályok 4. (1) A Vállalati Kapcsolati Iroda jelen rektori utasítás által meghatározott tevékenysége keretében: a) elkészíti és évente felülvizsgálja a BIJÖ forrásainak megszerzésével kapcsolatos szerződések iratmintáit, b) segítséget nyújt a szerződések megkötéséhez, c) nyilvántartást vezet a megkötött szerződésekről, azok egy eredeti példányát megőrzi. (2) A BIJÖ forrást megszerző személy a szervezeti egység vezetőjén és a dékánon keresztül haladéktalanul köteles jelezni a Vállalati Kapcsolati Irodának, hogy a vállalat/intézmény melyik szervezeti egységnek milyen összegű adományt/támogatást kíván nyújtani. (3) Az adomány/támogatás megszerzője a jelen rektori utasítás mellékletét képező és a Főiskola honlapjáról letölthető támogatási szerződésminta értelemszerű kitöltésével 4 eredeti példányban elkészíti a szervezeti egység vezetőjével és a dékánnal egyeztetve a szerződés végleges változatát. (4) Kari kezdeményezésű szerződések esetén a szervezeti egység vezetőjének/dékánnak és jogi munkatársának szignóját tartalmazó ezen utasítás hatálya alá tartozó szerződés végleges változatát a Vállalati Kapcsolati Irodán keresztül kell felterjeszteni a rektornak aláírásra. A Vállalati Kapcsolati Iroda által közvetlenül gondozott szerződések esetén a jogi ellenjegyzést a Főtitkár végzi. (5) A szerződések a gazdasági és műszaki főigazgató, valamint a rektor ellenjegyzésével válnak érvényessé. (6) A szerződések rektor által aláírt példányait a Vállalati Kapcsolati Iroda juttatja el a hozzájárulásra kötelezetthez aláírás céljából. (7) A szerződés négy példányban kell elkészíteni, melyből a) két példány a Főiskolát, b) két példány a BIJÖ forrást biztosító vállalatot/intézményt 3

4 illet meg. (8) A Főiskolát megillető két eredeti példányból egy eredeti példányt a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, a kart megillető forrás esetén a kari Gazdasági és Műszaki Osztály rendelkezésére kell bocsátani, a másik eredeti példány a Vállalati Kapcsolati Irodánál marad. A szerződésről készült másolatot a főtitkárnak, valamint a kari kezdeményezésű szerződés esetén az érintett kari vállalati kapcsolattartó részére kell megküldeni. 5. A BIJÖ forrást biztosító vállalattal/intézménnyel elsősorban a Főiskola által kiadott és jelen rektori utasítás mellékletében található szerződésminta szerinti szerződést kell megkötni. Abban az esetben, ha szerződést kötő fél saját szerződéstervezetét kívánja felhasználni, úgy arra lehetőség van, amennyiben a tervezet mindenben megfelel a hatályos jogszabály által meghatározott követelményeknek. 6. Az adományozási/támogatási szerződésekről szóló nyilvántartás a webhelyen a Biztos jövő ösztöndíj program található. Beszámoló a BIJÖ források felhasználásáról 7. A pályázati források karonkénti pontos összegét a Felnőttképzési Központ vezetőjének előterjesztése alapján a Rektori Tanács határozza meg félévente, legkésőbb a vizsgaidőszak lezárásáig. A Főiskolai szintű források karonkénti szétosztásakor az érintett képzéseken tanulmányokat folytató hallgatói létszámból kell kiindulni. 8. (1) A Hallgatói térítések és juttatások szabályzatának rendelkezései szerint odaítélt ösztöndíjak számfejtése és az átutalások egy összegben történő kezdeményezése iránta főiskolai döntést követő 5 munkanapon belül a kari Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalvezető intézkedik. (2) A Főiskola Gazdasági és Műszaki Igazgatósága, illetve kari forrás esetén a kari Gazdasági és Műszaki Osztály rendszeresen figyelemmel kíséri a BIJÖ szerződések keretében beérkezett folyósításokat, valamint az ezek terhére teljesített ösztöndíjfizetéseket és ezekről szükség szerint egyeztet a Vállalati Kapcsolati Irodával. (3) Főiskola a Felnőttképzési központ vezetőjének kezdeményezésére az adományozó/támogató részére az adomány/támogatás összegének jóváírását követően haladéktalanul kiállítja és rendelkezésre bocsátja a jogszabályban meghatározott szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat. (4) A Felnőttképzési Központ igazgatója félévente tájékoztatja a Rektori Tanácsot a megkötött szerződésekről, valamint az oktatási és szolgáltatási rektor-helyettessel együttműködésben a hallgatói ösztöndíj kifizetésekről. 2. fejezet A hallgatói ösztöndíj pályázatok kiírása és értékelése 9. Az oktatási és szolgáltatási rektorhelyettes feladata a BIJÖ pályázati kiírási javaslat összeállítása és a Rektori Tanács elé terjesztése, melyről a rektori tanácsi határozat szerint az érintett hallgatókat tájékoztatni szükséges legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig. Az első, 4

5 a 2012/2013. tanévre vonatkozó pályázati felhívást jelen rektori utasítás mellékletei tartalmazzák. Záró és hatályba léptető rendelkezés 10. (1) Az utasítás december 13-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően megkötött szerződésekre, megállapodásokra kell alkalmazni. (2) A mellékletekben bemutatott szerződésminták szövegezésének jogszabályi és gazdasági okokból adódó változtatása nem minősül utasításmódosításnak. A mellékletben található szerződés minták évenként felülvizsgálatra és automatikusan módosításra kerülnek. Az ilyen irányú változásról a Vállalati kapcsolati Iroda haladéktalanul értesíti a kari vállalati kapcsolattartókat. Budapest, december 13. Sándorné dr. Kriszt Éva rektor 5

6 1. számú melléklet ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS (A Biztos Jövő Ösztöndíjprogramjának támogatása céljából) A.. ÉS A A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA. KÖZÖTT Budapest,

7 ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről az (Adományozó neve) (cím:) részéről:. cégjegyzék száma: adószáma: bankszámlaszáma: a továbbiakban: Adományozó másrészről a Budapesti Gazdasági Főiskola (Budapest, Buzogány u ) részéről: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor Intézményi azonosítója: FI adószáma: bankszámlaszáma: a továbbiakban: Főiskola a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel. I. Az adományozási szerződés alapvető célja, háttere Az adományozási szerződés alapvető célja a Főiskola Biztos Jövő Ösztöndíjprogramjának támogatása, melyre vonatkozó részletes szabályokat a Budapesti Gazdasági Főiskola Hallgatói térítések és juttatások szabályzata tartalmazza. II. Felek jogai és kötelezettségei II. 1. Adományozó a Főiskola Biztos Jövő Ösztöndíjprogramban meghatározott célok elérése érdekében vállalja, hogy Ft, azaz Forint vissza nem térítendő pénzösszeget adományoz Főiskola részére, melyet 20. hó.. napjáig a Főiskola Magyar Államkincstárnál vezetett számú bankszámlájára átutal. II. 2. Felek rögzítik, hogy az adomány elnevezése: (partner neve) 1 /Biztos Jövő Ösztöndíj. II. 3. Főiskola kijelenti, hogy központi költségvetési szervnek minősül, társasági adónak nem alanya, alaptevékenysége a felsőoktatás feladatainak ellátása; az adományt köszönettel elfogadja. II. 4. A Főiskola, mint közérdekű kötelezettség vállalás szervezője vállalja, hogy az adományt a Főiskola Biztos Jövő Ösztöndíjprogram célkitűzéseivel összhangban, annak megvalósítására használja fel. III. Vegyes rendelkezések III. 1. Adományozó kijelenti, hogy adománya révén a társasági és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.) törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyhöz sem ő, sem tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, felügyelő bizottságának vagy igazgatóságának tagja, könyvvizsgálója, sem ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozója nem jut, azzal a kivétellel, 1 Amennyiben a vállalat, cég részéről igény merül fel, az ösztöndíj a vállalat, cég nevét viselheti. 7

8 hogy jelen szerződés II. 2. pontjában az adományozó nevének feltüntetése nem minősül vagyoni előnynek. III. 2. Főiskola vállalja, hogy Adományozó részére a szükséges igazolásokat a hatályos jogszabályokban előírt tartalommal és formában az összeg jóváírását követően haladéktalanul kiállítja és rendelkezésre bocsátja. IV. Szerződés megszüntetése IV. 1. Felek jelen adományozási szerződést írásban, közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással szüntethetik meg. IV. 2. A rendkívüli felmondásra vonatkozóan a Felek kikötik, hogy arra kizárólag a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartása adhat alapot. A rendkívüli felmondást megelőzően a Felek kötelesek megfelelő határidő tűzése mellett a másik Felet írásban felszólítani a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, orvoslására. Felek rögzítik, hogy a csőd- avagy végelszámolás, vagy felszámolási eljárás megindulása rendkívüli felmondási oknak minősül, melyre hivatkozva a másik fél jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. V. Záró rendelkezések V. 1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és az adomány Főiskola számláján történő jóváírása napján szűnik meg. V. 2. Felek kijelentik, hogy képviselőik a vonatkozó jogszabályok alapján jogosultak jelen szerződés aláírására. Megrendelő kijelenti, hogy nem áll csőd-, vagy felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt. V. 3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen támogatási szerződés körébe eső minden jognyilatkozatot írásban (levél, fax, ) tesznek. Bármely változás tekintetében mely jelen szerződéses jogviszonyt érinti így különösen: társaság működésével kapcsolatos adataik, körülmények változása kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül, írásban értesíteni oly módon, hogy az értesítés címzett általi átvétele egyértelműen bizonyítható legyen. V. 4. Felek kapcsolattartóként a következő személyeket jelölik ki Adományozó részéről: beosztása: címe: címe: telefon száma: fax száma: Főiskola részéről: beosztása: címe: címe: telefon száma: fax száma: 8

9 V. 5. Felek törekednek arra, hogy jelen szerződés során közöttük felmerülő vitás kérdéseket, vagy nézeteltéréseket tárgyalások útján rendezzék, együttműködésük folyamán és azon túl is egymás jó hírnevét megőrizzék. V. 6. Felek célul tűzik ki a hosszú távú szakmai és pénzügyi együttműködés megvalósítását. Felek ennek érdekében évente felülvizsgálják az Adományozási szerződésben rögzített célok megvalósítását; ennek eredményétől függően Felek megvizsgálják a további együttműködési lehetőségeket, így újabb adományozási szerződés megkötésének lehetőségét is. V. 7. Az adományozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb jogszabályok arra vonatkozó rendelkezései irányadóak. V. 8. Jelen adományozási szerződés egymással mindenben megegyező, 4 (négy) eredeti példányban készült. Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták. Budapest, 20.. Adományozó Sándorné dr. Kriszt Éva rektor Budapesti Gazdasági Főiskola Ellenjegyzem: Falusi Károlyné gazdasági és műszaki főigazgató Budapesti Gazdasági Főiskola Ellenjegyzem: (jogi ellenjegyző) 9

10 Igazolás (minta - két példányban állítandó ki!) A Budapesti Gazdasági Főiskola 1149 Budapest, Buzogány u Adószáma: Számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár Bankszámlaszám: Képviseletében: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor i g a z o l j a, hogy (Adományozó neve). (székhelyének címe) Adószáma:.. Cégjegyzékszám:. Számlavezető bank neve:. Számlaszám:.. a Budapesti Gazdasági Főiskola, mint közérdekű kötelezettségvállalás szervezője részére megvalósítása céljából napján. Ft értékű adományt nyújtott. A Budapesti Gazdasági Főiskola kijelenti, hogy az adomány megfelel a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 4. (1) bekezdés a) pontja szerinti adománynak. Jelen igazolást az adományozó társasági adóalapjának megállapítása céljából az évi LXXXI. törvény 8. (1) bekezdés d) pontjára figyelemmel a törvény 3. melléklete B) részének 17. pontjában foglaltak alapján adtam ki. Budapest, 20 Sándorné dr. Kriszt Éva rektor 10

11 2. számú melléklet TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A (logó helye). ÉS A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA. KÖZÖTT Budapest,

12 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről az cégnév (székhely) részéről: cégjegyzék száma: adószáma: bankszámlaszáma: a továbbiakban: Támogató másrészről a Budapesti Gazdasági Főiskola (Budapest, Buzogány u ) részéről: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor intézményi azonosítója: FI adószáma: bankszámlaszáma: a továbbiakban: Főiskola, Támogatott a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel. I. A támogatási szerződés alapvető célja A támogatási szerződés alapvető célja a Főiskola tevékenységének,. támogatása (általánosan meghatározott célok felsorolása). II. A támogatási szerződés tárgya II. 1. Támogató a Főiskola.. által I. pontban meghatározott célok megvalósítása céljából egyszeri Ft, azaz Forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Főiskola részére. II. 2. Támogató kijelenti, hogy a társasági és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.) 2. (2) bekezdése alapján a társasági adó alanya. A II.1. pontban rögzített vissza nem térítendő támogatás a Tao tv. 3. számú melléklet A) részének 13) pontja szerinti nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül. Támogató kijelenti, hogy a támogatást nem adomány céljából nyújtja. II. 3. Támogatott kijelenti, hogy központi költségvetési szervnek minősül, társasági adónak nem alanya, alaptevékenysége a felsőoktatás feladatainak ellátása. Támogató adózás előtti eredményét a Tao tv. rendelkezései szerint a Támogatott ilyen tartalmú nyilatkozatára tekintettel a támogatás összege nem növeli. II. 4. Támogató kijelenti, hogy jelen támogatási szerződés révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut. II. 5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a Főiskola a II. 1. pontban meghatározott célokkal összhangban, azok megvalósítására használja fel, továbbá a célok megvalósulásáról, illetve a támogatás összegének felhasználásáról Támogatót tájékoztatja. 12

13 III. Teljesítési határidő III. 1. Támogató a támogatás összegét hó.. napjáig a Főiskola Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlaszámára átutalja. III. 2. Felek kijelentik, hogy a támogatás összegéről Támogatott összhangban a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel számlát nem állít ki. IV. A támogatási szerződés megszüntetése IV. 1. Felek jelen támogatási szerződést írásban, közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással szüntethetik meg. IV. 2. A rendkívüli felmondásra vonatkozóan a Felek kikötik, hogy arra kizárólag a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartása adhat alapot. A rendkívüli felmondást megelőzően a Felek kötelesek megfelelő határidő tűzése mellett a másik Felet írásban felszólítani a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, orvoslására. V. Vegyes rendelkezések V. 1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen támogatási szerződés körébe eső minden jognyilatkozatot írásban (levél, fax, ) tesznek. Bármely változás tekintetében mely jelen szerződéses jogviszonyt érinti így különösen: társaság működésével kapcsolatos adataik, körülmények változása kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül, írásban értesíteni oly módon, hogy az értesítés címzett általi átvétele egyértelműen bizonyítható legyen. V. 2. Felek kapcsolattartóként a következő személyeket jelölik ki Támogató részéről: beosztása: címe: címe: telefon száma: fax száma: Főiskola részéről: beosztása: címe: címe: telefon száma: fax száma: V. 3. Felek törekednek arra, hogy jelen szerződés során közöttük felmerülő vitás kérdéseket, vagy nézeteltéréseket tárgyalások útján rendezzék, együttműködésük folyamán és azon túl is egymás jó hírnevét megőrizzék. 13

14 VI. Záró rendelkezések VI. 1. Felek a jelen támogatási szerződést egyszeri alkalomra kötik, mely a Felek általi aláírás napján lép hatályba és a támogatás Főiskola bankszámlájára történő megérkezésének veszíti hatályát. VI. 2. Felek kijelentik, hogy képviselőik a vonatkozó jogszabályok alapján jogosultak jelen szerződés aláírására. Megrendelő kijelenti, hogy nem áll csőd-, vagy felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt. VI. 3. Felek célul tűzik ki a hosszú távú kapcsolat megvalósítását. Felek ennek érdekében felülvizsgálják a támogatási szerződésben rögzített célok megvalósítását; ennek eredményétől függően Felek megvizsgálják a további együttműködési lehetőségeket, így újabb támogatási szerződés megkötésének lehetőségét is. VI. 4. A támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb jogszabályok arra vonatkozó rendelkezései irányadóak. VI. 5. Jelen támogatási szerződés egymással mindenben megegyező, kettő eredeti példányban készült. VI. 6. Jelen támogatási szerződés egymással mindenben megegyező, 4 (négy) eredeti példányban készült. Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták. Budapest, név cégnév Sándorné dr. Kriszt Éva rektor Budapesti Gazdasági Főiskola Ellenjegyzem: Falusi Károlyné gazdasági és műszaki főigazgató Budapesti Gazdasági Főiskola Ellenjegyzem: (jogi ellenjegyző) 14

15 Nyilatkozat (minta - két példányban állítandó ki!) A Budapesti Gazdasági Főiskola 1149 Budapest, Buzogány u Adószáma: Számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár Számlaszám: Képviseletében: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor, mint Támogatott részére a. székhely: Adószáma: Cégjegyzékszám: Számlavezető bank neve: Számlaszám: Képviseletében: név, beosztás, mint Támogató a Budapesti Gazdasági Főiskola Biztos Jövő Ösztöndíjprogramjára napján. Ft értékű támogatást nyújtott. A támogatás társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 3. melléklete A) részének 13. pontja szerinti nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül. Ezúton a fent Támogatott képviselőjeként hogy n y i l a t k o z o m, a) a Budapesti Gazdasági Főiskola központi költségvetési szervnek minősül, társasági adónak nem alanya, alaptevékenysége a felsőoktatás feladatainak ellátása. a Budapesti Gazdasági Főiskola a 20. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, b) vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a Főiskola honlapján a támogatás juttatásának évét követő év május 30. napjáig közzétesszük. Jelen nyilatkozatot a támogató társasági adóalapjának megállapítása céljából az évi LXXXI. törvény 8. (1) bekezdés d) pontjára figyelemmel a törvény 3. melléklete A) részének 13. pontjában foglaltak alapján adtam ki. Budapest, 20.. Sándorné dr. Kriszt Éva rektor 15

16 3. számú melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (LOGO HELYE).. PARTNER ÉS A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZÖTT Budapest

17 Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészről az Partner neve a továbbiakban:. (cím:) részéről:. cégjegyzék száma: másrészről a Budapesti Gazdasági Főiskola a továbbiakban: Főiskola (Budapest, Buzogány u ) részéről: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor intézményi azonosítója: FI a továbbiakban együttesen: Együttműködő Felek között alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel. I. Az együttműködés alapvető célja, tartalma Az együttműködés alapvető célja, hogy az Együttműködő Felek elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, valamint kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik a Főiskola hallgatóinak gyakorlati tapasztalatszerzése és munkaerő-piaci bekapcsolódásának segítése, a vállalati/közszféra szakember utánpótlása, a Főiskola szellemi kapacitásainak vállalati/közszférában, valamint (Partner) szellemi kapacitásainak a főiskolai oktatásban történő hasznosítása érdekében együttesen mozgósítsák. A megállapodásban a Főiskola által vállalt kötelezettségek teljesítéséért a Főiskola.. tartozik felelősséggel, a megállapodásban a Főiskolának biztosított jogok a. illetik meg. II. Az együttműködés fő irányai A megállapodás alapján az együttműködés az alábbi területekre terjed ki: II. 1. gyakornoki programok közös megvalósítása: a legalkalmasabb gyakornokok megtalálása (Partner) számára előzetes kompetencia lista alapján, a kapcsolódó tantárgyak főiskolai oktatóival, valamint a diákok elhelyezkedését segítő hallgatói irodákkal együttműködésben, II. 2. szakmai támogatás pályakezdő állások betöltéséhez: a legalkalmasabb pályakezdő megtalálása (Partner) számára előzetes kompetencia lista alapján, a kapcsolódó tantárgyak főiskolai oktatóival, valamint a diákok elhelyezkedését segítő hallgatói irodákkal együttműködésben, II. 3. közös projektek és pályázatok kidolgozása: a kölcsönös információcsere és kooperáció részeként Felek közös hazai és/vagy nemzetközi projekteket dolgoznak ki és nyújtanak be, II. 4. alkalmazott kutatás: a Főiskola szakemberei a (Partner) által kezdeményezett és igényelt témákban kutatásokat, illetve módszertani fejlesztéseket végeznek; közös kutatóműhelyeket hoznak létre. II. 5. részvétel a Főiskola alap-és mesterképzésében: (Partner) munkatársai részt vesznek a Főiskola oktatási tevékenységében az alábbiak szerint: 17

18 a) konzultációs lehetőséget biztosítanak a szakdolgozatok, valamint TDK dolgozatok elkészítéséhez; b) részt vesznek a féléves hallgatói feladatok kitűzésében és értékelésében; c) részt vesznek a karok, intézetek, érintett tanszékek oktatást-képzést megalapozó szakmai háttértevékenységében: segítik a szakonként működő oktatási tanácsadó testület munkáját, valamint jegyzetek összeállítását, igény esetén közreműködnek szakértői munkákban; d) meghívott vendégelőadóként megosztják szakmai tapasztalataikat a Főiskola hallgatóival, e) vállalati folyamatok ismertetésére igény szerint bemutatóhelyet alakítanak ki (pl. szoftverek működése; f) (Partner) lehetőségei szerint díjat alapít, vagy rendszeresen díjat biztosít a legjobb teljesítményű diplomamunkák elismerésére. II. 6. üzleti témájú oktatási-képzési programok kidolgozása és megvalósítása: a Főiskola vállalja (Partner) speciális képzési igényeinek kielégítésére képzések módszertani képzések, továbbképzések; kompetencia-fejlesztő tréningek kidolgozását és megvalósítását. II. 7. szakmai hálózatépítés, közös szakmai rendezvények megvalósítása: Együttműködő Felek vállalják, hogy részvételi lehetőséget biztosítanak egymás szakmai-tudományos rendezvényein (kerekasztal vitákon, tudományos ülésszakokon, szimpóziumokon, konferenciákon), valamint közösen kezdeményeznek, szerveznek ilyen rendezvényeket. Fórumot biztosítanak egymás számára tudományos és gyakorlati eredményeik publikálásában. III. 1. Az együttműködés önkéntes. III. Az együttműködés jellege, keretei III. 2. Együttműködő Felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás érdekeit, különös tekintettel az adatvédelemre és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra. III. 3. Együttműködő Felek vállalják, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak valóra váltásának érdekében külön-külön, vagy közösen az állami irányító szervezetek, kamarák, társadalmi-tudományos egyesületek, oktatási-képzési és más szervezetek körében, valamint a különböző szakmai platformokon, tudományos fórumokon képviselik a hazai pénzügyi és gazdasági ellenőrzés fejlesztésének az ezt szolgáló oktatás, képzés, kutatás ügyét. IV. Az együttműködési megállapodás megszüntetése, megszűnése IV. 1. Felek jelen együttműködési megállapodást írásban, közös megegyezéssel, rendes felmondással vagy rendkívüli felmondással szüntethetik meg. Bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli, indoklás nélküli nyilatkozattal jelen szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani. IV. 2. A rendkívüli felmondásra vonatkozóan a Felek kikötik, hogy arra kizárólag a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartása adhat alapot. A rendkívüli felmondást megelőzően a Felek kötelesek megfelelő határidő tűzése mellett a másik Felet írásban felszólítani a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, orvoslására. Felek rögzítik, hogy a csőd- avagy végelszámolás, vagy felszámolási eljárás megindulása rendkívüli felmondási oknak minősül, melyre hivatkozva a másik fél jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. 18

19 IV. 3. Amennyiben jelen együttműködési megállapodás megszűnik, az erre épülő külön megállapodások az abban foglalt tartalom szerint szűnnek meg. V. Záró és hatályba léptető rendelkezések V. 1. Együttműködő Felek az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik, amely az aláírás napján lép hatályba. V. 2. Felek kijelentik, hogy képviselőik a vonatkozó jogszabályok alapján jogosultak jelen együttműködési megállapodás aláírására. (Partner) kijelenti, hogy nem áll csőd-, vagy felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt. V. 3.Együttműködő Felek az együttműködés tapasztalatait minden év végéig, legkésőbb tárgyév december 31-éig értékelik, melynek során áttekintik az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülését, a változtatás szükségességét, a továbbfejlesztés lehetőségeit. V. 4. Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki: (Partner) részéről: beosztása: címe: címe: telefon száma: fax száma: Főiskola részéről: beosztása: címe: címe: telefon száma: fax száma: V. 5. Jelen együttműködési megállapodás egymással mindenben megegyező, 4 (négy) eredeti példányban készült. Felek a megállapodást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Budapest, 20. XY (Partner) Sándorné dr. Kriszt Éva Budapesti Gazdasági Főiskola 19

20 4. számú melléklet BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás A Budapesti Gazdasági Főiskola a pályázatot hirdet a Biztos jövő ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy a Főiskola kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló önköltséges gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatói részére tanulmányaik folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson. A fenti tudományterületek valamennyi szakán a legjobb eredményt elért hallgatók részesülhetnek ösztöndíjban. Célkitűzés, hogy alap szakonként és évfolyamonként félévente legalább egy fő 100%-os, továbbá több hallgató 50% illetve 25% önköltségnek megfelelő ösztöndíjban részesüljön, a pályázat évente kétszer kerül kiírásra a vizsga időszak megkezdésének a napján. A pályázok köre A gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen nappali munkarendben tanulmányokat folytató önköltséges hallgatók pályázhatnak, akik szeptemberben hoztak létre hallgatói jogviszonyt a Főiskolán és a 2012/2013. tanév őszi és tavaszi félévében aktív hallgatók. A Biztos jövő ösztöndíj pályázat útján nyerhető el a beiratkozást követő második aktív félévtől, mely ösztöndíj támogatás max. egy félévre biztosítható. Ugyanazon hallgató a következő félévre új pályázatot adhat be. A pályázatot benyújtó hallgatóknak a tanulmányi követelményeket a mintatanterv szerint kell teljesíti, azaz az adott szakon előírt mintatanterv szerinti valamennyi felvett tantárgyát első tantárgyfelvétellel sikeresen kell abszolválni. A tanulmányait nem a mintatanterv szerint teljesítő, továbbá újra felvett hallgató nem nyújthat be pályázatot. A pályázat tartalmi követelményei a Modulo rendszerben kitöltött pályázati formanyomtatvány, és a hallgatói nyilatkozat arról, hogy a milyen egyéb BGF által biztosított támogatásban részesül a 2012/2013. tanévben. Pályázat beadási határidő: február óra Az érvényes pályázatok kari HTJSZ értékelési határideje: február óra Bővebb információ a tanulmányi és oktatásszervezési hivatalok ügyintézőinél kérhető és a BGF honlapján (http://www.bgf.hu) is megtalálható. 20

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2006 (2015.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon érvényes

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. november 21. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2015. június 27.

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. február 28.napjától

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben