8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás"

Átírás

1 8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás A Biztos Jövő Ösztöndíjprogram forrásainak biztosítására irányuló szerződéskötések rendjéről, valamint a hallgatói pályázatok kiírásáról és értékeléséről Budapest december 1

2 A Biztos Jövő Ösztöndíjprogram (továbbiakban: BIJÖ) célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló önköltséges gazdaság-, vagy társadalomtudományi alapképzésen nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók egy részének tanulmányaik során pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatást biztosítson. A BIJÖ forrásait biztosító vállalatokkal való kapcsolattartás, együttműködés, valamint a szerződések előkészítése, megkötése, teljesítése és nyilvántartási rendjének meghatározása, továbbá a hallgatói pályázatok lebonyolításának zökkenőmentessége érdekében a Budapesti Gazdasági Főiskolán (továbbiakban: Főiskola) az alábbiakat rendelem el: Az utasítás hatálya 1. (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) valamennyi szervezeti egységére és alkalmazottjára. (2) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a BIJÖ keretében folyósított ösztöndíjak forrásainak és felhasználásának biztosítására irányuló ügyintézés rendjére. 1. fejezet A Főiskola és a BIJÖ keretében együttműködő vállalatok, intézmények közötti kapcsolatok lehetséges formái 2. (1) A BIJÖ külső azaz nem Főiskola, vagy FHÖK/HÖK által biztosított forrásait a BIJÖ programban részt vevő vállalatok, intézmények a Főiskolával kötött a) adományozási szerződés; vagy b) támogatási szerződés útján biztosíthatják. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződéseket szerződést megkötő felek erre irányuló igénye esetén szakmai együttműködésre irányuló külön megállapodás egészíthet ki. (3) Az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt szerződések mintáit az 1-2. számú, a (2) bekezdésben meghatározott megállapodás mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza. A BIJÖ külső forrásainak megszerzése 3. (1) A Főiskolán a BIJÖ külső forrásainak biztosítására irányuló tevékenységet a Felnőttképzési Központ Vállalati Kapcsolati Irodája (továbbiakban: Vállalati Kapcsolati Iroda) koordinálja. A BIJÖ forrásainak megszerzését a Főiskola részéről: a) a Rektorátus vezetői és munkatársai, így különösen a Vállalati Kapcsolati Iroda munkatársai, 2

3 b) a karok vezetői és munkatársai a Vállalati Kapcsolati Iroda egyidejű értesítése mellett így különösen a kari vállalati kapcsolattartók kezdeményezhetik. (2) Amennyiben a vállalat, vagy intézmény a Főiskola BIJÖ programjához csatlakozni kíván, a lehető legrövidebb időn belül meg kell kötni a hatályos jogszabályokban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő adományozási vagy támogatási szerződést. (3) A Vállalati Kapcsolati Iroda e -ban meghatározott tevékenységek keretében szorosan együttműködik a kari vállalati kapcsolattartókkal, a vállalati megkeresések koordinációja, a kapcsolatrendszerek formálása, a nyilvántartások naprakészségének biztosítása terén. A BIJÖ szerződések megkötésével kapcsolatos eljárási szabályok 4. (1) A Vállalati Kapcsolati Iroda jelen rektori utasítás által meghatározott tevékenysége keretében: a) elkészíti és évente felülvizsgálja a BIJÖ forrásainak megszerzésével kapcsolatos szerződések iratmintáit, b) segítséget nyújt a szerződések megkötéséhez, c) nyilvántartást vezet a megkötött szerződésekről, azok egy eredeti példányát megőrzi. (2) A BIJÖ forrást megszerző személy a szervezeti egység vezetőjén és a dékánon keresztül haladéktalanul köteles jelezni a Vállalati Kapcsolati Irodának, hogy a vállalat/intézmény melyik szervezeti egységnek milyen összegű adományt/támogatást kíván nyújtani. (3) Az adomány/támogatás megszerzője a jelen rektori utasítás mellékletét képező és a Főiskola honlapjáról letölthető támogatási szerződésminta értelemszerű kitöltésével 4 eredeti példányban elkészíti a szervezeti egység vezetőjével és a dékánnal egyeztetve a szerződés végleges változatát. (4) Kari kezdeményezésű szerződések esetén a szervezeti egység vezetőjének/dékánnak és jogi munkatársának szignóját tartalmazó ezen utasítás hatálya alá tartozó szerződés végleges változatát a Vállalati Kapcsolati Irodán keresztül kell felterjeszteni a rektornak aláírásra. A Vállalati Kapcsolati Iroda által közvetlenül gondozott szerződések esetén a jogi ellenjegyzést a Főtitkár végzi. (5) A szerződések a gazdasági és műszaki főigazgató, valamint a rektor ellenjegyzésével válnak érvényessé. (6) A szerződések rektor által aláírt példányait a Vállalati Kapcsolati Iroda juttatja el a hozzájárulásra kötelezetthez aláírás céljából. (7) A szerződés négy példányban kell elkészíteni, melyből a) két példány a Főiskolát, b) két példány a BIJÖ forrást biztosító vállalatot/intézményt 3

4 illet meg. (8) A Főiskolát megillető két eredeti példányból egy eredeti példányt a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, a kart megillető forrás esetén a kari Gazdasági és Műszaki Osztály rendelkezésére kell bocsátani, a másik eredeti példány a Vállalati Kapcsolati Irodánál marad. A szerződésről készült másolatot a főtitkárnak, valamint a kari kezdeményezésű szerződés esetén az érintett kari vállalati kapcsolattartó részére kell megküldeni. 5. A BIJÖ forrást biztosító vállalattal/intézménnyel elsősorban a Főiskola által kiadott és jelen rektori utasítás mellékletében található szerződésminta szerinti szerződést kell megkötni. Abban az esetben, ha szerződést kötő fél saját szerződéstervezetét kívánja felhasználni, úgy arra lehetőség van, amennyiben a tervezet mindenben megfelel a hatályos jogszabály által meghatározott követelményeknek. 6. Az adományozási/támogatási szerződésekről szóló nyilvántartás a webhelyen a Biztos jövő ösztöndíj program található. Beszámoló a BIJÖ források felhasználásáról 7. A pályázati források karonkénti pontos összegét a Felnőttképzési Központ vezetőjének előterjesztése alapján a Rektori Tanács határozza meg félévente, legkésőbb a vizsgaidőszak lezárásáig. A Főiskolai szintű források karonkénti szétosztásakor az érintett képzéseken tanulmányokat folytató hallgatói létszámból kell kiindulni. 8. (1) A Hallgatói térítések és juttatások szabályzatának rendelkezései szerint odaítélt ösztöndíjak számfejtése és az átutalások egy összegben történő kezdeményezése iránta főiskolai döntést követő 5 munkanapon belül a kari Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalvezető intézkedik. (2) A Főiskola Gazdasági és Műszaki Igazgatósága, illetve kari forrás esetén a kari Gazdasági és Műszaki Osztály rendszeresen figyelemmel kíséri a BIJÖ szerződések keretében beérkezett folyósításokat, valamint az ezek terhére teljesített ösztöndíjfizetéseket és ezekről szükség szerint egyeztet a Vállalati Kapcsolati Irodával. (3) Főiskola a Felnőttképzési központ vezetőjének kezdeményezésére az adományozó/támogató részére az adomány/támogatás összegének jóváírását követően haladéktalanul kiállítja és rendelkezésre bocsátja a jogszabályban meghatározott szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat. (4) A Felnőttképzési Központ igazgatója félévente tájékoztatja a Rektori Tanácsot a megkötött szerződésekről, valamint az oktatási és szolgáltatási rektor-helyettessel együttműködésben a hallgatói ösztöndíj kifizetésekről. 2. fejezet A hallgatói ösztöndíj pályázatok kiírása és értékelése 9. Az oktatási és szolgáltatási rektorhelyettes feladata a BIJÖ pályázati kiírási javaslat összeállítása és a Rektori Tanács elé terjesztése, melyről a rektori tanácsi határozat szerint az érintett hallgatókat tájékoztatni szükséges legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig. Az első, 4

5 a 2012/2013. tanévre vonatkozó pályázati felhívást jelen rektori utasítás mellékletei tartalmazzák. Záró és hatályba léptető rendelkezés 10. (1) Az utasítás december 13-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően megkötött szerződésekre, megállapodásokra kell alkalmazni. (2) A mellékletekben bemutatott szerződésminták szövegezésének jogszabályi és gazdasági okokból adódó változtatása nem minősül utasításmódosításnak. A mellékletben található szerződés minták évenként felülvizsgálatra és automatikusan módosításra kerülnek. Az ilyen irányú változásról a Vállalati kapcsolati Iroda haladéktalanul értesíti a kari vállalati kapcsolattartókat. Budapest, december 13. Sándorné dr. Kriszt Éva rektor 5

6 1. számú melléklet ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS (A Biztos Jövő Ösztöndíjprogramjának támogatása céljából) A.. ÉS A A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA. KÖZÖTT Budapest,

7 ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről az (Adományozó neve) (cím:) részéről:. cégjegyzék száma: adószáma: bankszámlaszáma: a továbbiakban: Adományozó másrészről a Budapesti Gazdasági Főiskola (Budapest, Buzogány u ) részéről: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor Intézményi azonosítója: FI adószáma: bankszámlaszáma: a továbbiakban: Főiskola a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel. I. Az adományozási szerződés alapvető célja, háttere Az adományozási szerződés alapvető célja a Főiskola Biztos Jövő Ösztöndíjprogramjának támogatása, melyre vonatkozó részletes szabályokat a Budapesti Gazdasági Főiskola Hallgatói térítések és juttatások szabályzata tartalmazza. II. Felek jogai és kötelezettségei II. 1. Adományozó a Főiskola Biztos Jövő Ösztöndíjprogramban meghatározott célok elérése érdekében vállalja, hogy Ft, azaz Forint vissza nem térítendő pénzösszeget adományoz Főiskola részére, melyet 20. hó.. napjáig a Főiskola Magyar Államkincstárnál vezetett számú bankszámlájára átutal. II. 2. Felek rögzítik, hogy az adomány elnevezése: (partner neve) 1 /Biztos Jövő Ösztöndíj. II. 3. Főiskola kijelenti, hogy központi költségvetési szervnek minősül, társasági adónak nem alanya, alaptevékenysége a felsőoktatás feladatainak ellátása; az adományt köszönettel elfogadja. II. 4. A Főiskola, mint közérdekű kötelezettség vállalás szervezője vállalja, hogy az adományt a Főiskola Biztos Jövő Ösztöndíjprogram célkitűzéseivel összhangban, annak megvalósítására használja fel. III. Vegyes rendelkezések III. 1. Adományozó kijelenti, hogy adománya révén a társasági és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.) törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyhöz sem ő, sem tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, felügyelő bizottságának vagy igazgatóságának tagja, könyvvizsgálója, sem ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozója nem jut, azzal a kivétellel, 1 Amennyiben a vállalat, cég részéről igény merül fel, az ösztöndíj a vállalat, cég nevét viselheti. 7

8 hogy jelen szerződés II. 2. pontjában az adományozó nevének feltüntetése nem minősül vagyoni előnynek. III. 2. Főiskola vállalja, hogy Adományozó részére a szükséges igazolásokat a hatályos jogszabályokban előírt tartalommal és formában az összeg jóváírását követően haladéktalanul kiállítja és rendelkezésre bocsátja. IV. Szerződés megszüntetése IV. 1. Felek jelen adományozási szerződést írásban, közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással szüntethetik meg. IV. 2. A rendkívüli felmondásra vonatkozóan a Felek kikötik, hogy arra kizárólag a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartása adhat alapot. A rendkívüli felmondást megelőzően a Felek kötelesek megfelelő határidő tűzése mellett a másik Felet írásban felszólítani a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, orvoslására. Felek rögzítik, hogy a csőd- avagy végelszámolás, vagy felszámolási eljárás megindulása rendkívüli felmondási oknak minősül, melyre hivatkozva a másik fél jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. V. Záró rendelkezések V. 1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és az adomány Főiskola számláján történő jóváírása napján szűnik meg. V. 2. Felek kijelentik, hogy képviselőik a vonatkozó jogszabályok alapján jogosultak jelen szerződés aláírására. Megrendelő kijelenti, hogy nem áll csőd-, vagy felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt. V. 3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen támogatási szerződés körébe eső minden jognyilatkozatot írásban (levél, fax, ) tesznek. Bármely változás tekintetében mely jelen szerződéses jogviszonyt érinti így különösen: társaság működésével kapcsolatos adataik, körülmények változása kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül, írásban értesíteni oly módon, hogy az értesítés címzett általi átvétele egyértelműen bizonyítható legyen. V. 4. Felek kapcsolattartóként a következő személyeket jelölik ki Adományozó részéről: beosztása: címe: címe: telefon száma: fax száma: Főiskola részéről: beosztása: címe: címe: telefon száma: fax száma: 8

9 V. 5. Felek törekednek arra, hogy jelen szerződés során közöttük felmerülő vitás kérdéseket, vagy nézeteltéréseket tárgyalások útján rendezzék, együttműködésük folyamán és azon túl is egymás jó hírnevét megőrizzék. V. 6. Felek célul tűzik ki a hosszú távú szakmai és pénzügyi együttműködés megvalósítását. Felek ennek érdekében évente felülvizsgálják az Adományozási szerződésben rögzített célok megvalósítását; ennek eredményétől függően Felek megvizsgálják a további együttműködési lehetőségeket, így újabb adományozási szerződés megkötésének lehetőségét is. V. 7. Az adományozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb jogszabályok arra vonatkozó rendelkezései irányadóak. V. 8. Jelen adományozási szerződés egymással mindenben megegyező, 4 (négy) eredeti példányban készült. Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták. Budapest, 20.. Adományozó Sándorné dr. Kriszt Éva rektor Budapesti Gazdasági Főiskola Ellenjegyzem: Falusi Károlyné gazdasági és műszaki főigazgató Budapesti Gazdasági Főiskola Ellenjegyzem: (jogi ellenjegyző) 9

10 Igazolás (minta - két példányban állítandó ki!) A Budapesti Gazdasági Főiskola 1149 Budapest, Buzogány u Adószáma: Számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár Bankszámlaszám: Képviseletében: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor i g a z o l j a, hogy (Adományozó neve). (székhelyének címe) Adószáma:.. Cégjegyzékszám:. Számlavezető bank neve:. Számlaszám:.. a Budapesti Gazdasági Főiskola, mint közérdekű kötelezettségvállalás szervezője részére megvalósítása céljából napján. Ft értékű adományt nyújtott. A Budapesti Gazdasági Főiskola kijelenti, hogy az adomány megfelel a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 4. (1) bekezdés a) pontja szerinti adománynak. Jelen igazolást az adományozó társasági adóalapjának megállapítása céljából az évi LXXXI. törvény 8. (1) bekezdés d) pontjára figyelemmel a törvény 3. melléklete B) részének 17. pontjában foglaltak alapján adtam ki. Budapest, 20 Sándorné dr. Kriszt Éva rektor 10

11 2. számú melléklet TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A (logó helye). ÉS A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA. KÖZÖTT Budapest,

12 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről az cégnév (székhely) részéről: cégjegyzék száma: adószáma: bankszámlaszáma: a továbbiakban: Támogató másrészről a Budapesti Gazdasági Főiskola (Budapest, Buzogány u ) részéről: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor intézményi azonosítója: FI adószáma: bankszámlaszáma: a továbbiakban: Főiskola, Támogatott a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel. I. A támogatási szerződés alapvető célja A támogatási szerződés alapvető célja a Főiskola tevékenységének,. támogatása (általánosan meghatározott célok felsorolása). II. A támogatási szerződés tárgya II. 1. Támogató a Főiskola.. által I. pontban meghatározott célok megvalósítása céljából egyszeri Ft, azaz Forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Főiskola részére. II. 2. Támogató kijelenti, hogy a társasági és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.) 2. (2) bekezdése alapján a társasági adó alanya. A II.1. pontban rögzített vissza nem térítendő támogatás a Tao tv. 3. számú melléklet A) részének 13) pontja szerinti nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül. Támogató kijelenti, hogy a támogatást nem adomány céljából nyújtja. II. 3. Támogatott kijelenti, hogy központi költségvetési szervnek minősül, társasági adónak nem alanya, alaptevékenysége a felsőoktatás feladatainak ellátása. Támogató adózás előtti eredményét a Tao tv. rendelkezései szerint a Támogatott ilyen tartalmú nyilatkozatára tekintettel a támogatás összege nem növeli. II. 4. Támogató kijelenti, hogy jelen támogatási szerződés révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut. II. 5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a Főiskola a II. 1. pontban meghatározott célokkal összhangban, azok megvalósítására használja fel, továbbá a célok megvalósulásáról, illetve a támogatás összegének felhasználásáról Támogatót tájékoztatja. 12

13 III. Teljesítési határidő III. 1. Támogató a támogatás összegét hó.. napjáig a Főiskola Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlaszámára átutalja. III. 2. Felek kijelentik, hogy a támogatás összegéről Támogatott összhangban a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel számlát nem állít ki. IV. A támogatási szerződés megszüntetése IV. 1. Felek jelen támogatási szerződést írásban, közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással szüntethetik meg. IV. 2. A rendkívüli felmondásra vonatkozóan a Felek kikötik, hogy arra kizárólag a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartása adhat alapot. A rendkívüli felmondást megelőzően a Felek kötelesek megfelelő határidő tűzése mellett a másik Felet írásban felszólítani a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, orvoslására. V. Vegyes rendelkezések V. 1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen támogatási szerződés körébe eső minden jognyilatkozatot írásban (levél, fax, ) tesznek. Bármely változás tekintetében mely jelen szerződéses jogviszonyt érinti így különösen: társaság működésével kapcsolatos adataik, körülmények változása kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül, írásban értesíteni oly módon, hogy az értesítés címzett általi átvétele egyértelműen bizonyítható legyen. V. 2. Felek kapcsolattartóként a következő személyeket jelölik ki Támogató részéről: beosztása: címe: címe: telefon száma: fax száma: Főiskola részéről: beosztása: címe: címe: telefon száma: fax száma: V. 3. Felek törekednek arra, hogy jelen szerződés során közöttük felmerülő vitás kérdéseket, vagy nézeteltéréseket tárgyalások útján rendezzék, együttműködésük folyamán és azon túl is egymás jó hírnevét megőrizzék. 13

14 VI. Záró rendelkezések VI. 1. Felek a jelen támogatási szerződést egyszeri alkalomra kötik, mely a Felek általi aláírás napján lép hatályba és a támogatás Főiskola bankszámlájára történő megérkezésének veszíti hatályát. VI. 2. Felek kijelentik, hogy képviselőik a vonatkozó jogszabályok alapján jogosultak jelen szerződés aláírására. Megrendelő kijelenti, hogy nem áll csőd-, vagy felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt. VI. 3. Felek célul tűzik ki a hosszú távú kapcsolat megvalósítását. Felek ennek érdekében felülvizsgálják a támogatási szerződésben rögzített célok megvalósítását; ennek eredményétől függően Felek megvizsgálják a további együttműködési lehetőségeket, így újabb támogatási szerződés megkötésének lehetőségét is. VI. 4. A támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb jogszabályok arra vonatkozó rendelkezései irányadóak. VI. 5. Jelen támogatási szerződés egymással mindenben megegyező, kettő eredeti példányban készült. VI. 6. Jelen támogatási szerződés egymással mindenben megegyező, 4 (négy) eredeti példányban készült. Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták. Budapest, név cégnév Sándorné dr. Kriszt Éva rektor Budapesti Gazdasági Főiskola Ellenjegyzem: Falusi Károlyné gazdasági és műszaki főigazgató Budapesti Gazdasági Főiskola Ellenjegyzem: (jogi ellenjegyző) 14

15 Nyilatkozat (minta - két példányban állítandó ki!) A Budapesti Gazdasági Főiskola 1149 Budapest, Buzogány u Adószáma: Számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár Számlaszám: Képviseletében: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor, mint Támogatott részére a. székhely: Adószáma: Cégjegyzékszám: Számlavezető bank neve: Számlaszám: Képviseletében: név, beosztás, mint Támogató a Budapesti Gazdasági Főiskola Biztos Jövő Ösztöndíjprogramjára napján. Ft értékű támogatást nyújtott. A támogatás társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 3. melléklete A) részének 13. pontja szerinti nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül. Ezúton a fent Támogatott képviselőjeként hogy n y i l a t k o z o m, a) a Budapesti Gazdasági Főiskola központi költségvetési szervnek minősül, társasági adónak nem alanya, alaptevékenysége a felsőoktatás feladatainak ellátása. a Budapesti Gazdasági Főiskola a 20. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, b) vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a Főiskola honlapján a támogatás juttatásának évét követő év május 30. napjáig közzétesszük. Jelen nyilatkozatot a támogató társasági adóalapjának megállapítása céljából az évi LXXXI. törvény 8. (1) bekezdés d) pontjára figyelemmel a törvény 3. melléklete A) részének 13. pontjában foglaltak alapján adtam ki. Budapest, 20.. Sándorné dr. Kriszt Éva rektor 15

16 3. számú melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (LOGO HELYE).. PARTNER ÉS A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZÖTT Budapest

17 Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészről az Partner neve a továbbiakban:. (cím:) részéről:. cégjegyzék száma: másrészről a Budapesti Gazdasági Főiskola a továbbiakban: Főiskola (Budapest, Buzogány u ) részéről: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor intézményi azonosítója: FI a továbbiakban együttesen: Együttműködő Felek között alulírott helyen és napon az alább meghatározott feltételekkel. I. Az együttműködés alapvető célja, tartalma Az együttműködés alapvető célja, hogy az Együttműködő Felek elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, valamint kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik a Főiskola hallgatóinak gyakorlati tapasztalatszerzése és munkaerő-piaci bekapcsolódásának segítése, a vállalati/közszféra szakember utánpótlása, a Főiskola szellemi kapacitásainak vállalati/közszférában, valamint (Partner) szellemi kapacitásainak a főiskolai oktatásban történő hasznosítása érdekében együttesen mozgósítsák. A megállapodásban a Főiskola által vállalt kötelezettségek teljesítéséért a Főiskola.. tartozik felelősséggel, a megállapodásban a Főiskolának biztosított jogok a. illetik meg. II. Az együttműködés fő irányai A megállapodás alapján az együttműködés az alábbi területekre terjed ki: II. 1. gyakornoki programok közös megvalósítása: a legalkalmasabb gyakornokok megtalálása (Partner) számára előzetes kompetencia lista alapján, a kapcsolódó tantárgyak főiskolai oktatóival, valamint a diákok elhelyezkedését segítő hallgatói irodákkal együttműködésben, II. 2. szakmai támogatás pályakezdő állások betöltéséhez: a legalkalmasabb pályakezdő megtalálása (Partner) számára előzetes kompetencia lista alapján, a kapcsolódó tantárgyak főiskolai oktatóival, valamint a diákok elhelyezkedését segítő hallgatói irodákkal együttműködésben, II. 3. közös projektek és pályázatok kidolgozása: a kölcsönös információcsere és kooperáció részeként Felek közös hazai és/vagy nemzetközi projekteket dolgoznak ki és nyújtanak be, II. 4. alkalmazott kutatás: a Főiskola szakemberei a (Partner) által kezdeményezett és igényelt témákban kutatásokat, illetve módszertani fejlesztéseket végeznek; közös kutatóműhelyeket hoznak létre. II. 5. részvétel a Főiskola alap-és mesterképzésében: (Partner) munkatársai részt vesznek a Főiskola oktatási tevékenységében az alábbiak szerint: 17

18 a) konzultációs lehetőséget biztosítanak a szakdolgozatok, valamint TDK dolgozatok elkészítéséhez; b) részt vesznek a féléves hallgatói feladatok kitűzésében és értékelésében; c) részt vesznek a karok, intézetek, érintett tanszékek oktatást-képzést megalapozó szakmai háttértevékenységében: segítik a szakonként működő oktatási tanácsadó testület munkáját, valamint jegyzetek összeállítását, igény esetén közreműködnek szakértői munkákban; d) meghívott vendégelőadóként megosztják szakmai tapasztalataikat a Főiskola hallgatóival, e) vállalati folyamatok ismertetésére igény szerint bemutatóhelyet alakítanak ki (pl. szoftverek működése; f) (Partner) lehetőségei szerint díjat alapít, vagy rendszeresen díjat biztosít a legjobb teljesítményű diplomamunkák elismerésére. II. 6. üzleti témájú oktatási-képzési programok kidolgozása és megvalósítása: a Főiskola vállalja (Partner) speciális képzési igényeinek kielégítésére képzések módszertani képzések, továbbképzések; kompetencia-fejlesztő tréningek kidolgozását és megvalósítását. II. 7. szakmai hálózatépítés, közös szakmai rendezvények megvalósítása: Együttműködő Felek vállalják, hogy részvételi lehetőséget biztosítanak egymás szakmai-tudományos rendezvényein (kerekasztal vitákon, tudományos ülésszakokon, szimpóziumokon, konferenciákon), valamint közösen kezdeményeznek, szerveznek ilyen rendezvényeket. Fórumot biztosítanak egymás számára tudományos és gyakorlati eredményeik publikálásában. III. 1. Az együttműködés önkéntes. III. Az együttműködés jellege, keretei III. 2. Együttműködő Felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás érdekeit, különös tekintettel az adatvédelemre és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra. III. 3. Együttműködő Felek vállalják, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak valóra váltásának érdekében külön-külön, vagy közösen az állami irányító szervezetek, kamarák, társadalmi-tudományos egyesületek, oktatási-képzési és más szervezetek körében, valamint a különböző szakmai platformokon, tudományos fórumokon képviselik a hazai pénzügyi és gazdasági ellenőrzés fejlesztésének az ezt szolgáló oktatás, képzés, kutatás ügyét. IV. Az együttműködési megállapodás megszüntetése, megszűnése IV. 1. Felek jelen együttműködési megállapodást írásban, közös megegyezéssel, rendes felmondással vagy rendkívüli felmondással szüntethetik meg. Bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli, indoklás nélküli nyilatkozattal jelen szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani. IV. 2. A rendkívüli felmondásra vonatkozóan a Felek kikötik, hogy arra kizárólag a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartása adhat alapot. A rendkívüli felmondást megelőzően a Felek kötelesek megfelelő határidő tűzése mellett a másik Felet írásban felszólítani a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, orvoslására. Felek rögzítik, hogy a csőd- avagy végelszámolás, vagy felszámolási eljárás megindulása rendkívüli felmondási oknak minősül, melyre hivatkozva a másik fél jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. 18

19 IV. 3. Amennyiben jelen együttműködési megállapodás megszűnik, az erre épülő külön megállapodások az abban foglalt tartalom szerint szűnnek meg. V. Záró és hatályba léptető rendelkezések V. 1. Együttműködő Felek az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik, amely az aláírás napján lép hatályba. V. 2. Felek kijelentik, hogy képviselőik a vonatkozó jogszabályok alapján jogosultak jelen együttműködési megállapodás aláírására. (Partner) kijelenti, hogy nem áll csőd-, vagy felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt. V. 3.Együttműködő Felek az együttműködés tapasztalatait minden év végéig, legkésőbb tárgyév december 31-éig értékelik, melynek során áttekintik az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülését, a változtatás szükségességét, a továbbfejlesztés lehetőségeit. V. 4. Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki: (Partner) részéről: beosztása: címe: címe: telefon száma: fax száma: Főiskola részéről: beosztása: címe: címe: telefon száma: fax száma: V. 5. Jelen együttműködési megállapodás egymással mindenben megegyező, 4 (négy) eredeti példányban készült. Felek a megállapodást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Budapest, 20. XY (Partner) Sándorné dr. Kriszt Éva Budapesti Gazdasági Főiskola 19

20 4. számú melléklet BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás A Budapesti Gazdasági Főiskola a pályázatot hirdet a Biztos jövő ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy a Főiskola kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló önköltséges gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatói részére tanulmányaik folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson. A fenti tudományterületek valamennyi szakán a legjobb eredményt elért hallgatók részesülhetnek ösztöndíjban. Célkitűzés, hogy alap szakonként és évfolyamonként félévente legalább egy fő 100%-os, továbbá több hallgató 50% illetve 25% önköltségnek megfelelő ösztöndíjban részesüljön, a pályázat évente kétszer kerül kiírásra a vizsga időszak megkezdésének a napján. A pályázok köre A gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen nappali munkarendben tanulmányokat folytató önköltséges hallgatók pályázhatnak, akik szeptemberben hoztak létre hallgatói jogviszonyt a Főiskolán és a 2012/2013. tanév őszi és tavaszi félévében aktív hallgatók. A Biztos jövő ösztöndíj pályázat útján nyerhető el a beiratkozást követő második aktív félévtől, mely ösztöndíj támogatás max. egy félévre biztosítható. Ugyanazon hallgató a következő félévre új pályázatot adhat be. A pályázatot benyújtó hallgatóknak a tanulmányi követelményeket a mintatanterv szerint kell teljesíti, azaz az adott szakon előírt mintatanterv szerinti valamennyi felvett tantárgyát első tantárgyfelvétellel sikeresen kell abszolválni. A tanulmányait nem a mintatanterv szerint teljesítő, továbbá újra felvett hallgató nem nyújthat be pályázatot. A pályázat tartalmi követelményei a Modulo rendszerben kitöltött pályázati formanyomtatvány, és a hallgatói nyilatkozat arról, hogy a milyen egyéb BGF által biztosított támogatásban részesül a 2012/2013. tanévben. Pályázat beadási határidő: február óra Az érvényes pályázatok kari HTJSZ értékelési határideje: február óra Bővebb információ a tanulmányi és oktatásszervezési hivatalok ügyintézőinél kérhető és a BGF honlapján (http://www.bgf.hu) is megtalálható. 20

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy a Főiskola kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025 A Pannon Egyetem Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 című projektje keretében pályázatot hirdet A Mérnöki Kar Kiemelkedő Tudományos eredményeket elért hallgatója díj elnyerésére.

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A pályázat témája: A pályázatok leadásának határideje: Pályázati feltételek:

A pályázat témája: A pályázatok leadásának határideje: Pályázati feltételek: MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ A PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Általános rendelkezések: 1. Pályázat célja támogatni azon kiemelkedő művészeti tevékenységet végző hallgatókat, akik munkájukkal öregbítik a Nyugat magyarországi

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 4. Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus 31-től szeptember 11-ig Leadandó dokumentum Leadás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét.

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét. Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának, illetve államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól.

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 2. (7 nap óvoda, 3 nap általános iskola alsó tagozat) Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje a Magyar Hadtudományi Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete Önkéntes munka nyilvántartásának rendje Jelen dokumentum a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2014. február 28-án

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Kamara tölti ki! Iktatószám:...

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA

VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA 89/2010. (IX. 30.) sz. határozat A SEMMELWEIS EGYETEM VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA BUDAPEST 2010 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 89/2010. (IX. 30.) számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az alapfokú és középfokú köznevelési intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Budapest

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka támogatására

A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka támogatására A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka támogatására A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány (AMKMA, a továbbiakban:

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás

2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás 2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás - a fejlesztési megállapodások alapján fogadott szakképzési hozzájárulások nyilvántartásáról és felhasználásáról - 1. Személyi hatály: Az utasítás személyi

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben