Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Habostorta Kft. (1094 Budapest, Tűzoltó u. 59. Cg ; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett webcím, valamint partneroldalain elérhető online kereskedelmi oldal alatt (a továbbiakban: klassz.hu) nyújtott, a kereskedők által igénybe vehető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit tartalmazza. I. Bevezető rendelkezések 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan szervezetre, aki az Üzemeltetővel kötött szerződése alapján a klassz.hu oldalon teszi közzé ajánlatait a klassz.hu regisztrált felhasználói számára (a továbbiakban: Kereskedő). 2. A Kereskedő kijelenti, hogy Magyarországon, vagy az EGT területén bejegyzett gazdálkodó szervezet, aki online kereskedelmi forgalomba hozható termékei értékesítéséhez igénybe kívánja venni a klassz.hu oldalt; kijelenti és szavatolja, hogy engedélyköteles termékek online értékesítéséhez rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, hatósági hozzájárulásokkal. EGT területen kívül bejegyzett kereskedő esetén az Üzemeltető a kereskedővel kötött szerződéses rendelkezéseket alkalmazza. 3. A Kereskedő a Szolgáltatás igénybe vételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et. 4. A Kereskedő a Szolgáltatás igénybe vétele során köteles valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Kereskedő által megadott adatok nem valósak, jogosult a Kereskedőnek a Szolgáltatáshoz való hozzáférését részben vagy egészben korlátozni. II. Kereskedői fiók létrejötte, kezelése 1. Az Üzemeltető a Kereskedő számára kereskedői fiókot tart fenn a klassz.hu oldalon, az ott meghatározott adattartalommal. A kereskedői fiók adatokkal, termékekkel való feltöltését a Kereskedő végzi el. A kereskedői fiók a Kereskedő regisztrációjával, illetve annak Üzemeltető általi visszaigazolásával keletkezik, amit a klassz.hu erre kialakított regisztrációs felületén lehet elvégezni. A regisztrációkor megadott adatokért a Kereskedő felel. Az Üzemeltető a regisztráció visszaigazolását tartalmazó t a Kereskedő által megadott címre küldi meg. 2. A kereskedői fiók felépítését és szerkezetét az Üzemeltető határozza meg és jogosult azt a Kereskedő értesítése mellett egyoldalúan megváltoztatni.

2 3. Ha a Kereskedő a klassz.hu használata, illetve a Szolgáltatás igénybe vétele során a jelen ÁSZF-be ütköző magatartást tanúsít, ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási, illetve (kényszer)törlési eljárás indul, vagy tevékenysége az Üzemeltető megítélése szerint veszélyezteti az Üzemeltető gazdasági érdekeit, az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását, illetve az ahhoz való hozzáférést azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy korlátozni. Üzemeltető a fenti esetekben korlátozhatja, illetve felfüggesztheti a kereskedői fiókhoz való hozzáférést is., melyről a Kereskedőt írásban értesíti. III. Termékfeltöltéssel, értékesítéssel kapcsolatos előírások 1. A Szolgáltatás keretében a klassz.hu oldalra feltöltésre kerülnek a Kereskedő termékei a megfelelő termékkategóriában, amellyel ezek azonnal megvásárolhatóvá válnak. A termékeket a Kereskedő tölti fel. A Kereskedő a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy a feltöltött terméket a megadott mennyiségben és minőségben a vevők rendelkezésére tudja bocsátani. A Kereskedő regisztrációját követően a termékek első feltöltésekor Üzemeltető ellenőrzi a termékeket abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a Kereskedő által megjelölt minőségi kritériumoknak. Amennyiben Üzemeltető azt állapítja meg, hogy a feltöltött termékek nem felelnek meg a Kereskedő állításainak, jogosult a termékek feltöltését és a klassz.hu oldalon való megjelenítését megtagadni, illetőleg a már esetlegesen feltöltött termékeket törölni. az első feltöltést követően a termékek ellenőrzését Üzemeltető bármikor jogosult elvégezni, ám ebben az esetben is jogában áll a már feltöltött termékek klassz.hu oldalról való törlése. A termékek feltöltéséért, a feltöltött termékekért és a terméklapon megjelenített információkért minden esetben a Kereskedő felel. 2. A Kereskedő által feltöltött termékek tulajdonságai terméklapon kerülnek megjelenítésre. A terméklap megjelenítését Üzemeltető határozza meg. A terméklapon a Kereskedő köteles feltüntetni a termék pontos paramétereit, bruttó kiskereskedelmi árát, valamint az esetleges szállítási költséget, amelyek a mindenkor hatályos ÁFÁ-t tartalmazzák. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ellentétes kikötés hiányában nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 3. A vásárlás online történik, a vásárlásra irányadó magyar jogszabályi feltételek, így különösen a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény irányadók. A Kereskedő kizárólag az általa, a terméklapon feltüntetett árat és az általa megadott szállítási költséget számíthatja fel. 4. Kereskedő kijelenti, hogy a terméklapra feltöltött képek, illetve egyéb adatok feletti rendelkezési jogosultsággal bír, és kijelenti, hogy azok más szerzői, illetve személyhez fűződő jogait nem sértik. A szerzői vagy személyhez fűződő jogok megsértéséért Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli. Az Üzemeltető jogosult törölni az olyan terméklapokat, amelyek más szerzői vagy személyhez fűződő jogát sértik. 5. A terméket a termék tulajdonságaira legjellemzőbb, a klassz.hu kategóriájában és alkategóriájában lehet elhelyezni. Az Üzemeltető a Kereskedő értesítése nélkül jogosult a feltöltött terméket más kategóriába/alkategóriába áthelyezni.

3 6. Kereskedő felelős a termékekmegrendelések fogadásáért, teljesítéséért, a fizetésért, valamint a termékek vevők részére történő kiszállításáért. Kereskedő köteles a megrendelések és általában a Szolgáltatás igénybe vétele során a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, különösen a fogyasztóvédelmi előírások maradéktalan betartásáért. a jogszabályi és más, kötelező érvényű előírás betartásának elmulasztásáért Üzemeltető semmilyen felelősség nem terheli. 7. A Kereskedő a megrendelések elfogadását visszaigazolással küldi meg a vevők részére. A Kereskedő vállalja, hogy a vevők által a Klassz.hu áruházban megrendelt termékeket a megrendelés időpontját követően legkésőbb 48 órán belül a vevőnek visszaigazolja, vagy 48 órán belül, a Klassz.hu oldalon keresztül felveszi a kapcsolatot a vevővel. Minden megrendelés visszaigazolását a Kereskedő köteles Üzemeltető részére is ben megküldeni. Ha a Kereskedő az elfogadott és visszaigazolt megrendelés alapján a megrendelt terméket nem biztosítja a vevő részére, aki ezt az Üzemeltető felé jelzi, a vevői panasz alapján Üzemeltető saját hatáskörben jogosult dönteni a Kereskedő kereskedői fiókjának, illetve Szolgáltatáshoz való hozzáférésének korlátozására, illetve felfüggesztésére. 8. Az Üzemeltető kiemelhet egyes termékeket/terméklapokat, vagy annak bármely adatát hirdetés céljára felhasználhatja; e kiemelések, mint vásárlást ösztönző hirdetési mechanizmusok kialakítása kizárólag az Üzemeltető döntése alapján történik, a Kereskedő a kiemelésekkel, hirdetésekkel kapcsolatosan igényt nem támaszthat, ilyen irányú igény érvényesítéséről kifejezetten lemond. IV. Fogyasztói jogok biztosítása 1. A megrendeléssel kapcsolatos fogyasztói jogokat a vevő közvetlenül a Kereskedőnél érvényesíti. A fogyasztói panaszokat Kereskedő vizsgálja ki, a termékekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási helytállás Kereskedőt terheli, ebben a körben Üzemeltető nem felelős. A fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatásnak a klassz.hu oldalon is eleget lehet tenni, a tájékoztatásért a Kereskedő felel. 2. A Kereskedő kijelenti, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a magánszemély vevőt, mint fogyasztót elállási jog illeti meg, mely a termék átvételétől számított 8 munkanapon belül gyakorolható. Az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatást a Kereskedő köteles biztosítani e tájékoztatást a kereskedői fiókban is rögzítheti, mely tájékoztatás nyilvános. V. Tiltott termékek és szolgáltatások 1. A klassz.hu oldalon tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése: a) veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag; b) gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer; c) jogellenesen forgalomba hozott termék; d) hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét,

4 összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően); e) olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik személy jogát, ideértve, de nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést; f) emberi szerv, szövet; g) engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyag, eszköz, ilyen termék alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály kizárja; h) értékpapír vagy bármely más pénzügyi eszköz, kivéve az olyan egyértelműen beazonosítható értékpapírt mely már jogilag kikényszeríthető követelést nem testesít meg; i) hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, kivéve az olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik; j) bűncselekmény, szabálysértés, vagy más jogellenes cselekmény elkövetésére használt, arra alkalmas, vagy azzal összefüggésben keletkezett, abból származó dolog; k) szexuális szolgáltatás, kivéve a megfelelő kategóriába feltöltött szexuális segédeszköz, vagy egyéb termék. VI. Az Üzemeltető felelőssége 1. A klassz.hu működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a klassz.hu oldalon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Kereskedő által nyújtott szolgáltatás, megrendelések teljesítése hibájával, vagy megszüntetésével kapcsolatban. 2. Az Üzemeltető nem felel a klassz.hu oldalon meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a Kereskedő ténylegesen értékesíteni tudja az általa meghirdetett termékeket. Üzemeltető kizár minden akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt, így különösen olyan igényt, mely a klassz.hu oldalnak, Üzemeltető érdekkörén kívül álló okból megvalósuló teljes, vagy részleges elérhetetlenségére vezethető vissza. 3. Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Kereskedő és a vevők, illetve Kereskedők egymás közötti jogvitába, bármilyen (jog)vita kialakulásakor a Kereskedő mentesíti az Üzemeltetőt bármilyen igénytől, követeléstől és kártérítéstől. 4. A Kereskedő által a klassz.hu oldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A klassz.hu oldalon elérhető tartalmat szükség esetén a kereskedő köteles archiválni. 5. A jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonnyal kapcsolatos mindennemű adatot a klassz.hu zárt informatikai rendszere tárol; a kereskedő elismeri a klassz.hu

5 informatikai rendszere által tárolt adatok hitelességét. A klassz.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy Kereskedő tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, valamint telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Szolgáltatás igénybe vétele feltételezi Kereskedő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a klassz.hu szolgáltatásának igénybe vétele miatt következett be. A Kereskedőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 6. A Kereskedő által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Kereskedő tartozik felelősséggel. A klassz.hu oldalon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólás, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotás, különösen kép), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el. 7. Ha a klassz.hu oldalon a kereskedő által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Kereskedő az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz. 8. Ha a Kereskedő által a klassz.hu oldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető a jogsértő tartalmat, terméklapot eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő és alapos értesítést kap. Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. 9. A klassz.hu oldalon keresztül létrejött tranzakciók teljesítése, így többek között, az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés az Üzemeltetőtől függetlenül zajlik le. VII. Számlázási, fizetési feltételek 1. A Szolgáltatás igénybevételéért az Üzemeltető Kereskedő számára a jelen ÁSZF I. sz. melléklete alapján megállapított jutalékot számítja fel. A jutalékot Kereskedőnek a megrendelések számától függően kell fizetnie. Az Üzemeltető a Kereskedő számára egyedi díjszabást is megállapíthat, amely külön megállapodás tárgya. 2. A Kereskedő a regisztráció alkalmával a jutalékok fedezésére előzetesen legalább bruttó ,- Ft összeget (keret) köteles feltölteni a regisztrációs adatlap erre kialakított felületén, melyről Üzemeltető számlát állít ki. A VII. 1. pont szerinti jutalék összegét Üzemeltető az e pont szerint feltöltött keretből vonja le. Üzemeltető a keret kimerülése esetén értesítést küld Kereskedő részére. Amennyiben a keretösszeg az értesítéstől számított 4 munkanapon belül nem kerül feltöltésre legalább bruttó ,-

6 Ft összeggel, Üzemeltető jogosult a Kereskedő kereskedői fiókját deaktiválni, tehát a Kereskedő nem tud több megrendelést fogadni, de a regisztráció nem kerül törlésre. A feltöltött összegekről Üzemeltető minden esetben számlát állít ki. Amennyiben a Kereskedő 15 napon belül nem tölti fel az egyenleget, az Üzemeltető jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és a kereskedői fiókot törölni. 3. A Kereskedő a jutalékok fedezetéül szolgáló összeget fizetheti banki átutalással és online bankkártyás fizetéssel. Bankkártyás fizetés esetén az alábbi bankkártyákkal történhet fizetés: VISA (dombornyomott), Mastercard (dombornyomott), American Express (dombornyomott), Electron és Maestro. Fizetés az OTP Bank fizetőoldalán keresztül történik, ezen a felületen a kártyán szereplő név, kártyaszám és érvényesítési kód megadása kötelező. A fizetés sikerességéről az OTP Bank felülete ad tájékoztatást. Sikeres fizetés esetén a Kereskedő Klassz.hu egyenlege azonnal feltöltődik. A számlát az Üzemeltető utólag állítja ki, és postai úton 8 munkanapon belül megküldi a Kereskedő részére. VIII. A szerződés megszűnése, felmondása 1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli felmondással, 15 napos felmondási idő mellett megszüntetni. 2. Bármelyik fél jelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségét szándékosan, ill. súlyosan gondatlan eljárásával jelentős mértékben megszegi. Az Üzemeltető jogosult az azonnali hatályú felmondásra, az ÁSZF-ben felsorolt esetekben is. 3. A jogviszony megszűnésekor az Üzemeltető a kereskedői fiókot törli. A kereskedői fiók törlésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony, külön értesítés nélkül azonnali hatállyal megszűnik. A kereskedői fiók törlését az Üzemeltető hajtja végre, a fiók törlésére vonatkozó rendes felmondás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül abban az esetben, ha a Kereskedőnek nincs tartozása az Üzemeltető felé, illetve minden klassz.hu oldalon keresztül bonyolított értékesítése (tranzakciója) lezárásra került, valamint nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. IX. Kapcsolattartás 1. Az Üzemeltető a kereskedő számára kapcsolattartó személyt jelöl ki. A kereskedő a jelen jogviszonyt érintő minden ügyben köteles az értesítéseket, vagy egyéb jognyilatkozatokat a kijelölt kapcsolattartó személynek megküldeni. 2. Az Üzemeltető az értesítéseket, illetve egyéb jognyilatkozatokat a kereskedői fiókban megadott címre, mint értesítési címre küldi meg. Az en megtett értesítés írásbeli értesítésnek tekintendő. Az útján tett értesítés, jognyilatkozat küldése a küldést követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő. A Kereskedő köteles a kereskedői fiókban tárolt adatok változása esetén a változásokat a kereskedői fiókjában rögzíteni, átvezetni. A változások átvezetésének elmaradása következtében bekövetkezett károkért a Kereskedő felel.

7 X. Adatvédelem 1. Az adatvédelem terén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint az egyéb adatvédelmi tárgyú jogszabályok rendelkezéseit Kereskedő jogosult és köteles betartani, ennek elmulasztásából eredő károkért Üzemeltető nem tartozik felelősséggel. 2. Üzemeltető a Kereskedőtől a regisztráció során átvett adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerint, Kereskedő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli és Kereskedő kérelmére törli. Kereskedő tudomásul veszi, hogy amennyiben adatainak Üzemeltető általi törlését kéri, úgy regisztrációja és kereskedői fiókja is visszavonhatatlanul törlésre kerül. XI. Egyéb rendelkezések 1. Üzemeltető bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az Üzemeltető egyoldalúan nem emeli meg a szerződésben szereplő sikerdíjat, azt csak a Partnerrel külön megállapodás, egyeztetés alapján módosíthatja. Az esetleges módosítás a klassz.hu-n való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben a Kereskedő nem ért egyet az ÁSZF módosításával, jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, abban az esetben, ha a Kereskedőnek nincs tartozása az Üzemeltető felé, illetve minden klassz.hu oldalon keresztül bonyolított értékesítése (tranzakciója) lezárásra került, valamint nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. 2. Az Üzemeltető és Kereskedő közötti jogviszonyra a magyar bíróságoknak van joghatósága és a magyar jogot kell alkalmazni. A felek esetleges jogvita esetén kikötik hatáskörtől függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Walmark Kft. (1046 Budapest, Kiss Ernő utca 1-3.; Cégjegyzékszám: 01-09-900384, Adószám: 13079356-2-41,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Az LXO.HU Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Szűcs Gábor E.V. (székhely: 6640 Csongrád, Thököly Imre utca 13., adószáma: 67105827

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bejárható Magyarország Program keretében létrehozott és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett digitális szabadidőtérkép (DSZT) egy olyan alkalmazás, mely tartalmazza

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.aco-shop.hu Ön mint felhasználó a www.aco-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu Ön mint felhasználó a www.burkolo-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató ) által a www.sarvarfurdo.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webgépész Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kazanpont.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Online. Reklám. Bevétel.

Online. Reklám. Bevétel. Online. Reklám. Bevétel. Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sanoma Media Budapest Zrt. (Sanoma) által működtetett, a www.adbox.hu weboldalon elérhető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu

Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu Általános Szerződési Feltételek ekszertaska.hu 1 Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák Szeiler Gábor egyéni vállalkozó (székhely: 9024 Győr,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Verzió: 2.2 Hatályos: 2014. március 3. napjától visszavonásig Legfrissebb verzió letölthető: http://web-server.hu/doc/aszf.pdf 2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF):

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): 1. Felek 1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója: Cégnév: GardenGate

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról. 2015. július 23.

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról. 2015. július 23. ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról 2015. július 23. 1. Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Extreme Digital Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 1. A szerződés tárgya A revolution Software Kft. [Székhely: H-1133 Budapest, Váci út 76., Adószám: 10770319-2-41] (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltató Név: Color Card Informatikai Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 13. 3/23. Magyarország Cégjegyzékszám: 07-09-017828/8 Adószám: 11740188-2-07

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ A Szolgáltató Szolnok-Press Bt. Név: Szolnok-Press Bt. (insms-net) Székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4. Képviselő neve: Berta László, üzleti

Részletesebben

SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat)

SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) SZERZŐDÉSI, FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a továbbiakban: Szabályzat) Szállító jelen szabályzata megtekinthető a www. laurentesoptika.hu honlapon, valamint munkaidőben a Szállító

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alfa-klima.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben