(d) hazai folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(d) hazai folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány"

Átírás

1 Publikációs jegyzék (b) belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) előtt 2) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) után Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk : Irodalmi gondolkodás Magyarországon között, Bp., 1998, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, 380 l. (Irodalomtudomány és Kritika) Az internet az irodalomkutatás szolgálatában = Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, felsőoktatási tankönyv, 3., átdolgozott és kiegészített kiadás, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., 2003, Universitas Kiadó, 500 l., Latin Texts in the Service of Churches and Schools: The 17 th Century = Companion to the History of the Neo-Latin Studies in Hungary, ed. István BARTÓK, Bp., 2005, Universitas Publishing House, 138 l., (d) hazai folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány 1) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) előtt Régi és új elemek a reformáció prédikációelméletében = Eszmei és stilisztikai törekvések a régi magyar irodalomban, szerk. BITSKEY István (társszerkesztőkkel), Debrecen, 1978, KLTE BTK, 141 l., Medgyesi Pál: Doce praedicare: Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK, 85(1981), A Rimaynak tulajdonított Owenus-fordítások ItK, 86(1982), Két XVII. századi magyar egyházi retorika: Martonfalvi Tóth György: Ars concionandi Amesiana; Szilágyi Tönkő Márton: Biga Pastoralis ItK, 87(1983), Adalék a XVIII. századi magyar egyházi retorika történetéhez: Gombási István prédikációelméleti munkássága = Prodromus: Tanulmányok a régi és az újabb magyar irodalomról, szerk. KOVÁCS Sándor Iván, Bp., 1985, ELTE BTK, 47 l.,

2 A gyulafehérvári fejedelmi udvar és az ifjú Báthory Zsigmond = Magyar reneszánsz udvari kultúra, szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., 1987, Gondolat Kiadó, 413 l., XVII. századi logikai és grammatikai irodalmunk kritikatörténeti tanulságai ItK, 95(1991), Buzinkai Mihály retorikai munkássága: Adalék a XVII. századi világi retorika történetéhez ItK, 96(1992), A casa rustica és a mechanici: Az alacsony stílus ismérvei a XVII. századi magyar irodalomelméletben ItK, 96(1992), Szükséges azért az jó forditás, és hasznos... : Vázlat az közötti magyarországi fordításirodalom kritikatörténetéhez ItK, 97(1993), Az imádság retorikája a XVII. század magyar irodalomelméletében ItK, 98(1994), Társszerzővel: Tanéts meg minket könyörögni sőt praedicalni-is Vram : Az első magyar nyelvű egyházi retorika (SZŐNYI György Endrével) = Eszmei és stilisztikai törekvések a régi magyar irodalomban, szerk. BITSKEY István (társszerkesztőkkel), Debrecen, 1978, 1978, KLTE BTK, 141 l., ) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) után Valami a metaplasmusról: A grammatikától a poétika felé ItK, 99(1995), A humanizmustól a klasszicizmus felé: Molnár Gergely grammatikájának 1700 előtti kiadásairól MKsz, 111(1995), Alsted feltételezhető gyulafehérvári görög nyelvtana MKsz, 112(1996), Mit nem olvasott Pázmány Péter? = Csonka Ferenc 80. születése napjára, Bp., 1996, 6. A társadalmi rétegződés tükröződése a XVII. századi magyar irodalmi gondolkodásban = Tarnai-emlékkönyv, szerk. KECSKEMÉTI Gábor, Bp., 1996, Universitas Kiadó, 352 l. (Historia Litteraria 2.),

3 ...habet etiam suas inventiones rhetorica : Balassi inventio poeticája Iskolakultúra, 6(1996), 9. sz., Kísérlet egy elveszett retorika rekonstrukciójára (Nógrádi Mátyás ars concionandija) MKsz, 113(1997), Nógrádi Mátyás elveszett ars concionandija: Tanítás és oktatás a XVII. század második felének magyar prédikációelméletében ItK, 101(1997), Bisterfeld gyulafehérvári ars concionandija ItK, 101(1997), Sylvester János elrejtett kincsei: Szempontok a Grammatica Hungarolatina új kiadásához MKsz, 114(1998), Grammatica Hungarolatina Grammatica Latinogermanica: Sylvester János és Marcus Crodelius ItK, 102(1998), A Nádasdy-mecenatúra hatása az irodalmi gondolkodásra = Nádasdy Tamás ( ): Tudományos emlékülés, Sárvár, szeptember , Sárvár, 1999, Nádasdy Ferenc Múzeum, 157 l., Gyarlóság, asszony a neved (?) = Jankovics József 50. születésnapjára, Bp., 1999, Balassi Kiadó, 30 l., Az interiectio meghatározása Sylvester Jánosnál MNy, 95(1999), Janus Pannonius és a magyarországi grammatikai irodalom = Humanista műveltség Pannóniában, szerk. BARTÓK István, KECSKEMÉTI Gábor, JANKOVITS László, Pécs, Művészetek Háza, PTE, 2000, 158 l., Pázmány Péter és a katolikus-protestáns retorika = Pázmány Péter és kora, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, 2001, PPKE BTK, 431 l., Írás magyar nyelven : Bornemisza Péter programnyilatkozatának kritikatörténeti jelentősége = Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes 70. születésnapjára, Bp., 2001, Balassi Kiadó, 40 l., 7 8. Régi magyar grammatikák Sopronban: Adalékok Sylvester János Grammatica Hungarolatinájának utóéletéhez MKsz, 117(2001),

4 Vita a nők ember voltáról a 16. században = Álom, ámor és mámor: A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves kultúrtörténete, szerk. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., 2002, Universitas Kiadó, 591 l., Ismeretlen adatok Sylvester Jánosról 1770-ből ItK, 106(2002), Sylvester János Krakkóban = Bámulám a Visztulát : Krakkó a magyar művelődés történetében, szerk. KOVÁCS István, PETNEKI Áron, Bp., 2003, Balassi Kiadó, 223 l., Grammatica Hungarolatina Poetica Latinohungarica: Sylvester János hónapversei és a Balassi előtti világi líra ItK, 106(2002), Rhetoricati sumus Retorikafelfogások a régi magyar irodalomban = Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. BITSKEY István és OLÁH Szabolcs, Debrecen, 2004, Kossuth Egyetemi Kiadó, 595 l. (Csokonai Könyvtár 31.), Grammatica Hungarolatina Grammatica Latinogermanica: János Sylvester und Marcus Crodelius Camoenae Hungaricae, 1(2004), Sylvester János grammatika-meghatározásának jelentősége és forrásai ItK, 108(2004), Paraszt versek és ékesb versek : Poétikai fogalmak a XVI XVII. századi magyar irodalmi gondolkodásban = A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században, szerk. ÖTVÖS Péter, PAP Balázs, SZILASI László, VADAI István, Szeged, 2005, SZTE BTK, 436 l., História és poézis: Gyöngyösi István megjegyzései a költészetről ItK, 109(2005), Magyar szerkesztésű humanista grammatikák ismerete a XVIII. században = Historia litteraria a XVIII. században, szerk. CSÖRSZ RUMEN István, HEGEDŰS Béla, TÜSKÉS Gábor, Bp., 2006, Universitas Kiadó, 712 l. (Irodalomtudomány és Kritika, Tanulmányok), Grammatica est : The Significance and Sources of János Sylvester s Definition, Camoenae Hungaricae, 3(2006), Társzerzőkkel: Digitalizálás, Magyar Tudomány, 167(2006), (többekkel) 4

5 (f) szövegkritikai közreadás belföldi kiadványban; 1) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) előtt Másokkal együtt: Lőcsei stipendiánsok és literátusok 1: Külföldi tanulmányutak dokumentumai , sajtó alá rendezés, többekkel, Szeged, 1990, Szegedi Oktatástörténeti Munkaközösség, 372 l. (Fontes Rerum Scholasticarum II/1.) Balog György Cicero-fordítása, a szöveg gondozása, kísérőtanulmány és jegyzetek, KECSKEMÉTI Gáborral = Római szerzők 17. századi magyar fordításai, szerk. KECSKEMÉTI Gábor, Bp., 1993, Balassi Kiadó, 827 l. (Régi magyar prózai emlékek 10.), ) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) után Ioannes Sylvester, Grammatica Hungarolatina, Edidit, introduxit et commentariis instruxit Stephanus BARTÓK, Bp., 2006, Akadémiai Kiadó Argumentum Kiadó, 142 l. (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, Series Nova 15. angol nyelvű bevezető tanulmánnyal, magyarázatokkal és jegyzetekkel) (g) külföldön vagy belföldön kiadott kötet szerkesztése 1) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) előtt Társszerkesztővel: Régi magyar irodalmunk és európai háttere, szerkesztés, MONOK Istvánnal, előszó Szeged, 1980, JATE BTK, 304 l. 2) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) után Companion to the History of the Neo-Latin Studies in Hungary, Bp., 2005, Universitas Publishing House, 138 l. Társszerkesztőkkel: Új magyar irodalmi lexikon 1 3, főszerkesztő PÉTER László, Bp., 1994, Akadémiai Kiadó, 2332 l., felelős szerkesztő, ALMÁSI Évával Humanista műveltség Pannóniában, a Janus Pannonius és a humanista hagyomány (Pécs, szept ) konferencia anyaga, szerkesztő, JANKOVITS Lászlóval és 5

6 KECSKEMÉTI Gáborral, Pécs, 2000, Művészetek Háza, Pécsi Tudományegyetem, 158 l. Új magyar irodalmi lexikon, második, javított és bővített kiadás, CD-ROM, főszerkesztő PÉTER László, Bp., 2000, Akadémiai Kiadó, felelős szerkesztő Új magyar irodalmi lexikon 1 3, második kiadás (a CD-ROM nyomtatott változata), főszerkesztő PÉTER László, Bp., 2000, Akadémiai Kiadó, 2512 l., felelős szerkesztő (h) tudományos munka bírálata, recenziók 1) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) előtt Szabó G. Zoltán Szörényi László: Kis magyar retorika ItK, 93(1989), Werbőczy István: Decem divinorum praeceptorum libellus ItK, 94(1990), Fodor István: Oláh Miklós Hungariája ItK, 95(1991), ) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) után Klaniczay-emlékkönyv ItK, 99(1995), Régi és új peregrináció, Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon I III. ItK, 99(1995), Szabó Miklós Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban MKsz, 112(1995) Egy kódex és a sorsa (Balassa-kódex) BUKSZ, 7(1995), Gyárfás István: Virgilius poétának Aeneise ItK, 101(1997) Bitskey István: Virtus és religió, Tanulmányok a régi magyar irodalomból ItK, 104(2000), Petrőczi Éva: Fél-szentek és fél-poéták, Epizódok a magyar és angolszász puritanizmus irodalmából ItK, 107(2003),

7 Gábor Csilla: Káldi György prédikációi (Források, teológia, retorika) ItK, 107(2003), (i) kisebb tudományos érdekű közlemények (megemlékezések, népszerűsítő cikk, könyv) 1) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) előtt Háromszáz év?, emlékezés Klaniczay Tiborra Irodalomismeret, 3(1992), 2 3. sz., ) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) után Csonka Ferenc ( ), emlékezés + válogatott bibliográfia ItK, 104(2000), Sylvester János = Nemzeti évfordulóink, 2004, főszerk. ESTÓK János, Bp., 2004, 34. Mennyek Királynője, Bp., 2005, Helikon Kiadó, 166 l. Bár az előírások szerint a tudományos publikációk jegyzékének nem kell tartalmaznia a fordításokat és lektorált műveket, mégis csatolom ezek felsorolását is, mivel a hivatkozások jegyzékében közülük több is előfordul. Fordítások 1) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) előtt Professzorlevelezés = Peregrinuslevelek , Külföldön tanuló diákok levelei Telek Sándornak, Szeged, 1980, JATE BTK, 473 l.. (Adattár XVI XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 6.) Sennyei László, Római utazások = Magyar utazási irodalom, század, vál. KOVÁCS Sándor Iván, jegyz. MONOK István, Bp., 1990, Szépirodalmi Kiadó, 1013 l. (Magyar remekírók), Agrippa von Nettesheim: Isten megismerésének három féle módjáról szóló könyv Pompeji, 2(1991), 1. sz.,

8 2) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) után Szemelvények a hermetikus irodalomból = Hermetika, mágia: Ezoterikus látásmód és művészi megismerés: Szöveggyűjtemény, szerk. PÁL József, Szeged, 1995, JATEPress, 590 l. (Ikonológia és Műértelmezés 5.) Ludovico Lazzarelli: Kriszus kelyhe, Hermész serlege ( ) Részletek Francesco Giorgio műveiből ( ) Cornelius Agrippa von Nettesheim: Isten hatalmáról és bölcsességéről ( ); Az Isten megismerésének háromféle módjáról szóló könyv ( = Pompeji, 1991); Az ember, ahogyan Isten a maga képére teremtette ( ) Robert Fludd: Mindkét kozmosznak [...] története ( ) Lektorálások 1) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) előtt A pronuntiatio, Audomarus Talaeus retorikájának második könyve, ford TÓTH Tünde, Pompeji, 3(1992). 4. sz., , lektorálás és előszó 2) a kandidátusi fokozat megszerzése (1994) után Retorikák a reformáció korából, szerk. IMRE Mihály, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, , , 534 l. (Csokonai Könyvtár, Források 5.), lektorálás (SZÖRÉNYI Lászlóval) SZELESTEI N. László, Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században, Piliscsaba, 2003, PPKE BTK, 198 l. (Pázmány Irodalmi Műhely, Források 4.), lektorálás (MADAS Edittel) Retorikák a barokk korból, szerk. BITSKEY István, Debrecen, 2003, Kossuth Egyetemi Kiadó, 328 l. (Csokonai Könyvtár, Források 10.), lektorálás 8

9 jegyzéke Azokat a műveket, amelyekben több munkámra történik hivatkozás, rövidítve adom meg; pontos bibliográfiai adataikat a jegyzék végén közlöm. Régi és új elemek a reformáció prédikációelméletében = Eszmei és stilisztikai törekvések a régi magyar irodalomban, szerk. BITSKEY István (társszerkesztőkkel), Debrecen, 1978, KLTE BTK, 141 l.; IMRE 2000; 513 KECSKEMÉTI 1998; 65 Tanéts meg minket könyörögni sőt praedicalni-is Vram : Az első magyar nyelvű egyházi retorika (SZŐNYI György Endrével) = Eszmei és stilisztikai törekvések a régi magyar irodalomban, szerk. BITSKEY István (társszerkesztőkkel), Debrecen, 1978, KLTE BTK, 141 l., Hivatkozás KECSKEMÉTI 1998; 247, 279 Medgyesi Pál: Doce praedicare: Az első magyar nyelvű egyházi retorika, ItK, 85(1981), HARGITTAY Emil, Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter prédikációi, Bp., 1979, ItK, 85(1981), ; 224 IMRE Mihály, Nemeskürty István: Bornemisza Péter kísértései, Bp., 1984, ItK, 90(1986); ; 186

10 HUBERT Gabriella, Egy morális antropológia 1614-ből Foktövi János kéziratos prédikáció-gyűjteménye, ItK, 90(1986), ; 220 IMRE Mihály, Nemzeti önszemlélet és politikai publicisztika formálódása egy 1674-es prédikációskötetben, ItK, 91/92(1987/88), ; 39 KECSKEMÉTI 1992; 383 TARNAI Andor, A váradi Orator extemporaneus = JANKOVICS 1994, ; 376 GYŐRI L. János, Az exemplumok szerepe XVII. századi református prédikációinkban = Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, Debrecen, 1994, KLTE BTK, 193 l. (Studia Litteraria XXXII.) ; 169 KECSKEMÉTI 1995; 561 KECSKEMÉTI Gábor, Neolatin írók és magyar prédikátorok (Teológiai-filozófiai elvek és irodalmi minták a XVII. században) = Neolatin irodalom Európában és Magyarországon, szerk. JANKOVITS László és KECSKEMÉTI Gábor, Pécs, 1996, JPTE, 230 l., ; 170 KECSKEMÉTI 1998; 30, 47, 105, 150, 153, 154, 279 BITSKEY István, Retorika és etika Pázmány Péter prédikációiban = BITSKEY 1999b, ; 173 TÓTH CSORBA 1998; 104, 107 IMRE 2000; 502 TASI 2000; 702, 722 HELTAI 2000; 404, 541 GYŐRI 2001; 267 LUFFY Katalin, Tények metamorfózisa: kórkép a XVII. században: Komáromi Csipkés György: Pestis Pestise, Lk. k. z. 5(2001); 21 29; 22 GÁBOR 2004a; 11 HELTAI 2005; 153, 158 SZELESTEI N. 2005; 462 2

11 A Rimaynak tulajdonított Owenus-fordítások, ItK, 86(1982), ZEMPLÉNYI Ferenc, Rimay és a kortárs európai költészet, ItK, 86(1982), ; 609 HAVAS László, Költői időszemlélet a későrenesznsz és a barokk határán, ItK, 86(1982), ; 676 KOVÁCS Sándor Iván, Zrínyi és Rimay, ItK 86(1982), ; 685 VADAI István, Balassi Rimay Istenes éneki -nek elveszett kiadásairól, ItK, 95(1991), 63 73; 66 PIRNÁT Antal, Rimay János: Az úr engem sanyaríta = JANKOVICS 1994, ; 266 HARGITTAY Emil, Gloria, fama, literatura: Az uralkodói eszmény a régi magyarországi fejedelmi tükrökben, Bp., 2001, Argumentum Kiadó, 239 l.; 40, 178 GÖMÖRI György, Magyar ajánló versek és epigrammák a XVII. században = ÖTVÖS PAP SZILASI VADAI 2005, ; 116 Két XVII. századi magyar egyházi retorika: Martonfalvi Tóth György: Ars concionandi Amesiana; Szilágyi Tönkő Márton: Biga Pastoralis, ItK, 87(1983), IMRE Mihály, Nemeskürty István: Bornemisza Péter kísértései, Bp., 1984, ItK, 90(1986), ; 186 IMRE Mihály, Nemzeti önszemlélet és politikai publicisztika formálódása egy 1674-es prédikációskötetben, ItK 91/92(1987/88), 20 45; 39 KECSKEMÉTI 1992; 385, 387 KECSKEMÉTI 1995; 561, 568 LUKÁCSY 1995; 271 KECSKEMÉTI 1998; 30, 47, 49, 135, 278 3

12 IMRE 2000; 502 GYŐRI 2001; 267 SZELESTEI N. 2005; 462 Adalék a XVIII. századi magyar egyházi retorika történetéhez: Gombási István prédikációelméleti munkássága = Prodromus: Tanulmányok a régi és az újabb magyar irodalomról, szerk. KOVÁCS Sándor Iván, Bp., 1985, ELTE BTK, 47 l., LUKÁCSY 1995; 271 KECSKEMÉTI 1998; 30 SZELESTEI N. 2005; 462 A gyulafehérvári fejedelmi udvar és az ifjú Báthory Zsigmond = Magyar reneszánsz udvari kultúra, szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., 1987, Gondolat Kiadó, 413 l., Hivatkozás ERDŐSI Péter, Báthory Zsigmond ünnepi arcmása, Aetas, 11(1995), 24 67; 41 HORN Ildikó, Báthory Zsigmond = Kőszeghy , ; 303 Szabó G. Zoltán Szörényi László: Kis magyar retorika ItK, 93(1989), SZABÓ G. Zoltán SZÖRÉNYI László, Kis magyar retorika, Bp., ; Helikon Kiadó, 173 l.; 9 4

13 XVII. századi logikai és grammatikai irodalmunk kritikatörténeti tanulságai ItK, 95(1991), KECSKEMÉTI 1992; 381, 382, 384 ÁCS 1994; 283 KECSKEMÉTI 1995; 561 SZENTPÉTERI 1998; 437 TÓTH 1998; 35, GÁBOR Csilla, Káldi György prédikációtípusai = BITSKEY IMRE 1998, 84 97; 84 KECSKEMÉTI 1998; 30, 33, 39, 97, 108 IMRE 2000; 498 HELTAI 2000; 142, 230, 317, 483, 531, ÁCS 2001; 59 GYŐRI 2001; 267 GÁBOR 2001; 146 NAGY Levente, Imitációs technikák és az eposz regényesedése a XVII XVIII. századi magyar epikában = Miscellanea: Tanulmányok a régi magyar irodalomról, szerk. SZENTPÉTERI Márton, Bp., 2001, Kijárat Kiadó, 301 l., ; 84 BAZSÁNYI 2001; 68 GÁBOR Csilla, A klasszikus retorika néhány alapgondolata = GÁBOR 2002, ; 156 LŐRINCZI 2002; 222 5

14 Buzinkai Mihály retorikai munkássága: Adalék a XVII. századi világi retorika történetéhez, ItK, 96(1992), ÁCS 1994; 282 KECSKEMÉTI 1995; 561 KECSKEMÉTI 1998; 30, 33, 72, 73 BITSKEY 1999a; 46 TÓTH 1998; 35, CSORBA 1998; 99 IMRE 2000; 502 ÁCS 2001; 56 BAZSÁNYI 2001; 108 [A szerk.], Buzinkai Mihály = KŐSZEGHY 2003, 483 A casa rustica és a mechanici: Az alacsony stílus ismérvei a XVII. századi magyar irodalomelméletben, ItK, 96(1992), KECSKEMÉTI 1995; 561 KECSKEMÉTI 1998; 30, 42, 99, 100 CSORBA 1998; 104, 112 IMRE 2000; 502 TASI 2000; 697, 698 6

15 GYŐRI 2001 CSORBA 2001; 86 HARGITAI 2001; 648 Szükséges azért az jó forditás, és hasznos... : Vázlat az közötti magyarországi fordításirodalom kritikatörténetéhez, ItK, 97(1993), KECSKEMÉTI 1995; 562 KECSKEMÉTI 1996; 168 TÜSKÉS 1997; 40 KECSKEMÉTI 1998; 33, 104 Balog György Cicero-fordítása, a szöveg gondozása, kísérőtanulmány és jegyzetek, KECSKEMÉTI Gáborral = Római szerzők 17. századi magyar fordításai, szerkesztette KECSKEMÉTI Gábor, Bp., 1993, Balassi Kiadó, 827 l. (Régi magyar prózai emlékek 10.), SZABÓ András, Római szerzők 17. századi magyar fordításai, ItK, 100(1996), ; 216 KECSKEMÉTI Gábor, A genus iudiciale a századi magyarországi irodalomban és irodalomelméletben, ItK, 105(2001), ; 260 Az imádság retorikája a XVII. század magyar irodalomelméletében, ItK, 98(1994), TÜSKÉS 1997; 30 7

16 OLÁH 2000; 116, IMRE 2000; 506 KŐSZEGHY 2003; 283. Valami a metaplasmusról: A grammatikától a poétika felé, ItK, 99(1995), SZENTPÉTERI 1998; 437 IMRE 2000; 499 A humanizmustól a klasszicizmus felé: Molnár Gergely grammatikájának 1700 előtti kiadásairól, MKsz, 111(1995), SZENTPÉTERI 1998; 437, 438 LŐRINCZI 2002; 222 Klaniczay-emlékkönyv ItK, 109(1995), ÖTVÖS Péter, Inter nos dicendi: Bizalmas levelek az iskolákból = Művelődési törekvések a korai újkorban: Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, szerk. BALÁZS Mihály, FONT Zsuzsa, KESERŰ Gizella, ÖTVÖS Péter, Szeged, 1997, JATE BTK, 695 l., ; 470 8

17 Egy kódex és a sorsa (Balassa-kódex), BUKSZ, 7(1995), HUBERT Gabriella, A sajókazai Radvánszky-könyvtár története, Szeged, 1998; JATEPress, 137 l.; 67, 92 Cornelius Agrippa von Nettesheim: Isten hatalmáról és bölcsességéről; Az Isten megismerésének háromféle módjáról szóló könyv; Az ember, ahogyan Isten a maga képére teremtette (ford.) = Hermetika, mágia: Ezoterikus látásmód és művészi megismerés: Szöveggyűjtemény, szerk. PÁL József, Szeged, 1995, JATEPress, 590 l. (Ikonológia és Műértelmezés 5.), Hivatkozás Szentpéteri Márton, Mágia vagy eszmetörténet? H. C. Agrippa von Nettesheim: Okkult filozófia, BUKSZ, 14(2001), ; 124 Alsted feltételezhető gyulafehérvári görög nyelvtana, MKsz, 112(1996), SZENTPÉTERI 1998; 438 LŐRINCZI 2002; 222 A társadalmi rétegződés tükröződése a XVII. századi magyar irodalmi gondolkodásban = Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. KECSKEMÉTI Gábor, Bp., 1996, Universitas Kiadó, 352 l. (Historia Litteraria 2.),

18 CSORBA 1998; 101 BENE 1999, 335 IMRE Mihály, Tarnai Andor-emlékkönyv, ItK, 103(1999), ; habet etiam suas inventiones rhetorica : Balassi inventio poeticája, Iskolakultúra 6(1996), 9. sz., TÓTH Tünde, Balassi Bálint és az inventio poetica, magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/08_szam/02.htm (1997. november) TÓTH Tünde, Balassi és a neolatin szerelmi költészet magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/tanulm/tunde9.htm (1998) ÁCS 2001; 65 TÓTH Tünde, Inventio poetica = KŐSZEGHY 2003 (2005, 4), Kísérlet egy elveszett retorika rekonstrukciójára (Nógrádi Mátyás ars concionandija), MKsz, 113(1997), IMRE 2000; 502 SZELESTEI N. 2005; 462 Nógrádi Mátyás elveszett ars concionandija: Tanítás és oktatás a XVII. század második felének magyar prédikációelméletében, ItK, 101(1997),

19 OLÁH 2000; 149 SZELESTEI N. 2005; 462 Bisterfeld gyulafehérvári ars concionandija, ItK, 101(1997), SZENTPÉTERI 1998; 437, 438 RESTÁS 2000; 492 LŐRINCZI 2002; 222 [A szerk.], Bisterfeld, Johann Heinrich = KŐSZEGHY 2003, 383 SZELESTEI N. 2005; 462 Sylvester János elrejtett kincsei: Szempontok a Grammatica Hungarolatina új kiadásához, MKsz, 114(1998), Hivatkozás SZÖRÉNYI 1999; 32 Grammatica Hungarolatina Grammatica Latinogermanica: Sylvester János és Marcus Crodelius, ItK, 102(1998), SZÖRÉNYI 1999; 32 ÁCS 2001; 108 LŐRINCZI 2002;

20 Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk : Irodalmi gondolkodás Magyarországon között, Bp., 1998, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, 380 l. (Irodalomtudomány és Kritika) Recenziók TASI Réka, Bartók István, Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., l. Könyv és Könyvtár 21(1999), RESTÁS Attila, Bartók István, Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon között, Debreceni Szemle, 9(2001), SZILASI László, Bartók István, Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk : Irodalmi gondolkodás Magyarországon között: Ex libris Szilasi László, Élet és Irodalom, 45(2001), febr. 2. (5. sz.) 23. BAZSÁNYI Sándor, Zár és nyit (És nyit és zár), Bartók István, Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk : Irodalmi gondolkodás Magyarországon között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Budapest, old., 748 Ft (Irodalomtudomány és Kritika); Kecskeméti Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században, Universitas Kiadó, Budapest, old., 800 Ft (Historia Litteraria 5.), BUKSZ, 14(2001), IMRE Mihály, A XVII. századi retorika és irodalomelmélet műhelyében gondolatok Bartók István könyvéről, It, 82(2001), BITSKEY 1999a; 44, 46 BENE 1999; 181, 345, 379 HARGITTAY Emil, Régi magyarországi misszilisek retorikai elemzése = Levél, író, irodalom: A levélirodalom történetéről és elméletéről, szerk. KICZENKO Judit, THIMÁR Attila, Piliscsaba, 2000, PPKE BTK, 357 l. (Pázmány Irodalmi Műhely, Tanulmányok 1.), 22 31; 23 SZENTPÉTERI Márton, Alsted kombinatorikus szónoklattanának posztumusz kiadása Piscator Rudimenta oratoriae-jában, ItK, 104(2000), ; 135 SZILASI László, Kecskeméti Gábor: Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, ItK, 104(2000), ;

21 BITSKEY István, Ekkléziológia és retorika Pázmány Péter műveiben, ItK, 104(2000), ; 294 GYŐRI L. János, Mártírium, puritanizmus, retorika: Két XVII. századi magyar református prédikációskötet tanulságai, It, 81(2000), 51 71; 54 TÓTH Zsombor, Puritánus kegyesség és retorika Bethlen Miklós Imádságoskönyvében, It, 81(2000), ; 210, 223 RESTÁS 2000; 489, 490 IMRE 2000; 420, 442, 448 TASI 2000; 697 HELTAI 2000; 39, 99, 103, 106, 116, 139, 146, 188, 192, 196, 221, 230, 231, 236, 265, 289, 304, 317, 336, 386, 390, 404, 414, 434, 457, 483, 531, 541, 543, 554, 576, 579, 584, 585, 616, 617, 639, 655, 658, 685, 692, 694, , 715, 740, 750, 783, 786 (összesen 48 hivatkozás) KEDVES Csaba, A csíksomlyói misztériumdrámák szerkezeti kérdései: Előadás a Szent és profán c. konferencián (Eger, 2000) Ács 2001; 59, 73 THIMÁR Attila, Halhacza mit mond Zent Bernard ti felőletec gondolatok Pázmány Feleletéről = HARGITTAY 2001, ; LUFFY Katalin, Tények metamorfózisa: kórkép a XVII. században, Komáromi Csipkés György: Pestis Pestise, Lk. k. z. (Kolozsvár), 5. sz. 2001; 21 29; 21, 24 TÓTH Zsombor, Domus Daedali: Megjegyzések a narratio historica, fikció és valóság relációjában történő problematizálásához, a XVI XVII. századi magyarországi latin nyelvű történetírásban, Lk. k. z. (Kolozsvár), 5. sz. 2001; 30 42; 36 VINCZE Hanna Orsolya, Önéletírás, tények, toposzok, Lk. k. z. (Kolozsvár), 5. sz. 2001; 43 46; 46 CSORBA 2001; 90 SZILASI László, A történeti poétika története ( ), BUKSZ, 14(2001), ; Újabb megjelenései: Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, felsőoktatási tankönyv, 3., átdolgozott és kiegészített kiadás, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., 2003, Universitas Kiadó, 500 l., ; HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, változatlan utánnyomás, Bp., 2004, Akadémiai Kiadó, 355 l., GÁBOR 2001; 11, 125,

22 BURJÁN Monika, Toldy Ferenc helye a magyar fordításelméleti gondolkodás történetében, ItK, 105(2001), 29 56; 38 BENE Sándor, A történeti kommunikációelmélet alkalmazása a magyar politikai eszmetörténetben a kora újkori modell, ItK, 105(2001), ; 309 HARGITAI 2001; 648, 649 KEDVES Csaba, XVIII. századi misztériumdrámáink poétikai-retorikai vizsgálatának lehetőségei, Előadás a Diskurzus a drámáról c. konferencián (Veszprém, 2001) BAZSÁNYI 2001; 73, 106, 107 SZÖRÉNYI László, Tarnóczy István Szent István-életrajza, a lapidáris stílus remekműve = Sz. L., Philologia Hungarolatina: Tanulmányok a magyarországi neolatin irodalomból, Bp., 2002, Kortárs Kiadó, 252 l., ; 108 Nagyari József tábori prédikációi ( ), sajtó alá rendezte, a szöveget gondozta, a jegyzeteket, az előszót és a bevezető tanulmányt írta GYŐRI L. János, Debrecen, 2002, Kossuth Egyetemi Kiadó, 270 l.; 7, 21, 35 GÁBOR Csilla, A klasszikus retorika néhány alapgondolata = GÁBOR 2002, ; 152 GÁBOR Csilla, Tanítás, gyönyörködtetés, megindítás: világszemlélet és retorika = GÁBOR 2002, ; 203, 204 GÁBOR Csilla, Devóció és nyelvalkotás = GÁBOR 2002, ; 313 KNAPP Éva, Ismeretlen irodalom- és nyelvelméleti munkák a 18. század első feléből (Csete István és Gyalogi János), ItK, 106(2002), ; , 281 KŐSZEGHY 2003; 283 FAZEKAS Gergely Tamás, Mesterségükben disputálók vitája II.: Váci P. András Replica c. műve és a Tolnai Váci polémia újraértelmezése = BITSKEY 2003, ; 112, 129 JÁNOS István, Franciscus Pomeius retorikai művei Magyarországon = BITSKEY 2003, ; 155 BAZSÁNYI Sándor, Képleírás 2. (A hit allegóriái: Konvenció, invenció és kommunikáció Johannes Vermeer és gyöngyösi István egy-egy művében) = B. S., Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek : Változatok a retorikára, Bp., 2003, Kijárat Kiadó, 175 l., ; 97 SZELESTEI NAGY László, Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században, Piliscsaba, 2003, PPKE BTK, 198 l. (Pázmány Irodalmi Műhely, Források 4.); 7, 40 14

23 BURJÁN Monika, Ez a nyugtalan törekedés, dolgozásomat minél hasonlóbbá tenni az eredetihez (Kazinczy Ferenc nézetei a fordításról), ItK, 107(2003), 43 74; 45 BENE Sándor, Szövegaktus, ItK, 107(2003), ; 633 KECSKEMÉTI Gábor, Recepció, szövegaktus és kommunikáció a régi magyar irodalomtörténetben (Kontextusok és intenciók), ItK, 107(2003), ; 721 Retorikák a barokk korból, szerkesztette BITSKEY István, Debrecen, 2003, Kossuth Egyetemi Kiadó, 328 l. (Csokonai Könyvtár, Források 10.); 246, 248, 265 SZABÓ András, Enyedi Fazekas János = KŐSZEGHY 2003 (2004, 2), 333 VOIGT Vilmos, = Az Idő rostájában, Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára, 3, szerk. ANDRÁSFALVY Bertalan, DOMOKOS Mária, NAGY Ilona, Bp., 2004, L Harmattan Kiadó, 406 l., KNAPP Éva, Egy ismeretlen irodalomelméleti munka a XVIII. század első feléből Gyalogi János (?): De eloquentia sacra (1750) = BITSKEY OLÁH 2004, ; 242 JANKOVICS József, Gyöngyösi István költészetének poétikai-retorikai forrásvidéke, = BITSKEY OLÁH 2004, ; 333 HARGITTAY Emil, Irodalomszemlélet Pázmány előszavaiban és könyvajánlásaiban, = BITSKEY OLÁH 2004, ; 381 FAZEKAS Gergely, Mesterségükben disputálók vitája: Hitvitázó iratként értelmezhető-e Tolnai Dali János Váci P. Andrással polemizáló könyve? = BITSKEY OLÁH 2004, ; 403, 415, 420, 422 GYŐRI L. János, Nagyari József tábori prédikációi = BITSKEY OLÁH 2004, ; 444 KNAPP Éva TÜSKÉS Gábor, A magyar nyelvűség programja a XVIII. századi egyházi irodalomban = Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából, szerk. BITSKEY István és IMRE István, Debrecen, 2004, DE BTE, 140 l. (Studia Litteraria XLII.), 7 39; 8 GÁBOR 2004a; 50 LUFFY Katalin, Nemzeti propaganda és publicisztika változatai a XVII. századi Erdélyben: Báthory Mihály Hangos Trombitája = GÁBOR 2004b, ; 110 BARICZ Ágnes, Tanácskozás és környéke = GÁBOR 2004b, ; 145 DUKKON Ágnes, Jászberényi Pál = KŐSZEGHY 2003 (2005, 4), SZATHMÁRI István, Irodalmi nyelvi vizsgálat a Prágai Nyelvészkör módszerével: Medgyesi Pál művei alapján, MNy, 102(2005), 21 27; 24, 25, 26 15

24 NAGY J., Egy műfaj szerepváltozása: A református exameni irodalom a században = Mindenes Gyűjtemény 1: Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára, szerk. CSÖRSZ RUMEN István, Bp., 2005, ELTE Folklore Tanszék, 490 l. (Artes Populares 21.), OLÁH Szabolcs, Líra, trópus, szubjektum és valóságképzet (A líra előtörténete a kora újkori lelki éneklés kultúratudományi távlatában) = Nemzet identitás irodalom, szerk. BÉNYEI Péter, GÖNCZY Mónika, Debrecen, 2005, Kossuth Egyetemi Kiadó, 527 l., PETRŐCZI Éva, Pengeváltás nélkül: Miskolci Csulyak Gáspár és Telkibányai István vitája a puritanizmusról = HELTAI TASI 2005, ; 107 HELTAI János, A nyomtatott vallási vitairatok Magyarországon a 17. század első felében ( ) = HELTAI TASI 2005, ; 170 TASI Réka, Könyü vólna meg-torkolni : Polemikus hang a század fordulóján megjelent katolikus prédikációgyűjteményekben = HELTAI TASI 2005, ; 214 OLÁH Szabolcs, Lírai után-mondás, tropológia és valóságképzet a XVII. századi lelki énekekben = ÖTVÖS PAP SZILASI VADAI 2005, ; 288 BAZSÁNYI Sándor, A hit allegóriái: Konvenció, invenció és kommunikáció Johannes Vermeer és Gyöngyösi István egy-egy művében = ÖTVÖS PAP SZILASI VADAI 2005, ; 336, 337 HELTAI 2005; 153, 155, 158, 159 SZELESTEI N. 2005; 462 TÜSKÉS Gábor, Az irodalomtudomány és -kritika XVIII. századi történetéhez: Koncepciók, módszerek, kutatási lehetőségek = CSÖRSZ RUMEN HEGEDŰS-TÜSKÉS 2006, 15 42; 40 PINTÉR Márta Zsuzsanna, Dráma- és színházdefiníciók a XVIII. században: A magyar nyelvű műfajelmélet kezdetei = CSÖRSZ RUMEN HEGEDŰS-TÜSKÉS 2006, ; 211 NAGY Júlia, Verselmélet és poétikai gyakorlat a XVIII. századi kollégiumi diákirodalomban = CSÖRSZ RUMEN HEGEDŰS-TÜSKÉS 2006, ; 247 KNAPP Éva, Deményi László retorikai segédletei ( ) = CSÖRSZ RUMEN HEGEDŰS-TÜSKÉS 2006, ;

25 PETRŐCZI Éva, Puritán szerzőink mint művészek: A puritanizmus és a művészetek viszonya a magyar szakirodalomban = PETRŐCZI 2006, 7 36; 27 29, 34 PETRŐCZY Éva, Pengeváltás nélkül: Miskolci Csulyak Gáspár és Telkibányai István vitája a puritanizmusról = PETRŐCZI 2006, ; Az interiectio meghatározása Sylvester Jánosnál, MNy, 95(1999), Hivatkozás LŐRINCZI 2002; 222 Pázmány Péter és a katolikus-protestáns retorika = Pázmány Péter és kora, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, 2001, PPKE BTK, 431 l. (Pázmány Irodalmi Műhely, Tanulmányok 2.), Hivatkozás TASI Réka, Pázmány Péter és kora, szerk, Hargittay Emil, PPKE BTK, Piliscsaba, 2001 (Pázmány Irodalmi Műhely, Tanulmányok 2.), ItK, 109(2005), ; 363 SZELESTEI N. 2005, 462 Rhetoricati sumus Retorikafelfogások a régi magyar irodalomban = Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH Szabolcs, Debrecen, 2004, Kossuth Egyetemi Kiadó, 595 l. (Csokonai Könyvtár 31.), Hivatkozás SZELESTEI N. 2005;

26 Sylvester János grammatika-meghatározásának jelentősége és forrásai, ItK, 108(2004), Hivatkozás KECSKEMÉTI Gábor, Vallától Wittgensteinig (és vissza?): A nyelv- és irodalomelméleti gondolkodás vizsgálata mint irodalomtörténeti kihívás, Helikon, 51(2005), ; 319 A több hivatkozást tartalmazó művek rövidítése ÁCS 1994 ÁCS Pál, Ratio és oratio: Rimay János verstípusai = Jankovics 1994, ÁCS 2001 ÁCS Pál, Az idő ósága : Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban, Bp., 2001, Osiris Kiadó, 337 l. BAZSÁNYI 2001 BAZSÁNYI Sándor, Álnokul költött fabulák : Tanulmányok az esztétikai tudat formálódásának magyarországi előtörténetéhez, Piliscsaba, 2001, PPKE BTK, 156 l. BENE 1999 BITSKEY 1978 BENE Sándor, Theatrum Politicum: Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban, Debrecen, 1999, Kossuth Egyetemi Kiadó, 406 l. Eszmei és stilisztikai törekvések a régi magyar irodalomban, szerk. BITSKEY István (társszerkesztőkkel), Debrecen, 1978, KLTE BTK, 141 l. BITSKEY 1999a BITSKEY István, Könyvkiadás Felső-Magyarországon a században = BITSKEY 1999b, BITSKEY 1999b BITSKEY István, Virtus és religió (Tanulmányok a régi magyar irodalmi műveltségről), Miskolc, 1999, Felsőmagyarország Kiadó, 276 l. BITSKEY 2003 BITSKEY IMRE 1998 Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban, szerk. BITSKEY István, Debrecen, 2003, DE BTK, 178 l. (Studia Litteraria XLI.) Tanulmányok a régi magyar irodalomból, szerk. BITSKEY István, IMRE Mihály, Debrecen, 1998, DE BTK (Studia Litteraria XXXVI.) 18

27 BITSKEY OLÁH 2004 CSORBA 1998 CSORBA 2001 CSÖRSZ RUMEN HEGEDŰS- TÜSKÉS 2006 GÁBOR 2001 GÁBOR 2002 GÁBOR 2004a GÁBOR 2004b GYŐRI 2001 Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH Szabolcs, Debrecen, 2004, Kossuth Egyetemi Kiadó, 595 l. (Csokonai Könyvtár 31.) CSORBA Dávid, Ortodoxia és puritanizmus Szatmárnémeti Mihály Dominicájában = BITSKEY IMRE 1998, CSORBA Dávid, Egy eltűnt prédikáció margójára (Szentpéteri István: Ördög szára bordája), Egyháztörténeti Szemle 2(2001), Historia litteraria a XVIII. században, szerk. CSÖRSZ RUMEN István, HEGEDŰS Béla, TÜSKÉS Gábor, Budapest, 2006, Universitas Kiadó, 712 l. (Irodalomtudomány és Kritika, Tanulmányok) GÁBOR Csilla, Káldi György prédikációi: Források, teológia, retorika, Debrecen, 2001, Kossuth Egyetemi Kiadó, 296 l. Religió és retorika: Tanulmányok a középkori, reneszánsz, barokk irodalomról, szerk. GÁBOR Csilla, Kolozsvár, 2002, Komp-Press Kiadó Korunk Baráti Társaság, 332 l. (Ariadné Köyvek) GÁBOR Csilla, Religiosa actio mentis : Meditációelmélet és meditációtípusok a kora újkorban Európában és Magyarországon = GÁBOR 2004b, Devóciók, történelmek, identitások, szerk. GÁBOR Csilla, Kolozsvár, 2004, Scientia Kiadó, 204 l. GYŐRI Levente, Pázmány Péter vitamódszere a Két rövid könyvecskékben = HARGITTAY 2001, HARGITAI 2001 HARGITAI Andrea, Kelemen Didák prédikációinak Pázmánykompilációi, ItK, 105(2001), HARGITTAY 2001 HELTAI 2000 Pázmány Péter és kora, szerk. HARGITTAY Emil, Piliscsaba, 2001, PPKE BTK, 431 l. Régi magyarországi nyomtatványok , szerk. HELTAI János, Bp., 2000, Akadémiai Kiadó, 1117 l. HELTAI 2005 HELTAI János, Geleji Katona István mint udvari prédikátor = Mezőváros, reformáció és irodalom ( század), szerk. SZABÓ András, Bp., 2005, Universitas Kiadó, 236 l. (Historia Litteraria 18.),

28 HELTAI TASI 2005 IMRE 2000 JANKOVICS 1994 KECSKEMÉTI 1992 KECSKEMÉTI 1995 KECSKEMÉTI 1996 KECSKEMÉTI 1998 KŐSZEGHY 2003 KŐSZEGHY 2003 LŐRINCZI 2002 Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne, Tanulmányok a XVI XIX. századi hitvitáinkról, szerk. HELTAI János, TASI Réka, Miskolc, 2005, Miskolci Egyetem BTK, 316 l. Retorikák a reformáció korából, szerk. IMRE Mihály, Debrecen, 2000, Kossuth Egyetemi Kiadó (Csokonai Könyvtár, Források 5.) 534 l. Klaniczay-emlékkönyv: Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerk. JANKOVICS József, Bp., 1994, Balassi Kiadó, 485 l. KECSKEMÉTI Gábor, Domini sumus: Vallási tanítás és nemesi reprezentáció 17. századi halotti beszédek inventiójában, ItK, 96(1992), KECSKEMÉTI Gábor, A történeti kommunikációelmélet lehetőségei, ItK, 99(1995), KECSKEMÉTI Gábor, Neolatin írók és magyar prédikátorok (Teológiai-filozófiai elvek és irodalmi minták a XVII. században) = Neolatin irodalom Európában és Magyarországon, szerk. JANKOVITS László és KECSKEMÉTI Gábor, Pécs, 1996, KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században, Bp, 1998, Universitas Kiadó, 325 l. (Historia Litteraria 5.) KŐSZEGHY Péter, Barokk irodalom = KŐSZEGHY , Magyar művelődéstörténeti lexikon, főszerk. KŐSZEGHY Péter, Bp., 2003, Balassi Kiadó, 1 LŐRINCZI Réka, Előmunkálatok és adalékok az igeleírás történetének vizsgálatához, MNyR, 126(2002), LUKÁCSY 1995 LUKÁCSY Sándor, Trombita, kürt, tanító vagyok : Prédikátorok hivatásukról, műfajukról, ItK, 99(1995), OLÁH 2000 ÖTVÖS PAP SZILASI VADAI 2005 OLÁH Szabolcs, Hitélmény és tanközlés: Bornemisza Péter gyülekezeti énekhasználata, Debrecen, 2000, Kossuth Egyetemi Kiadó, 311 l. (Csokonai Könyvtár 22.) A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században, szerk. ÖTVÖS Péter, PAP Balázs, SZILASI László, VADAI István, Szeged, 2005, SZTE BTK, 436 l. 20

29 PETRŐCZI 2006 PETRŐCZI Éva, Puritánia: Tanulmányok a magyar és angol puritanizmus irodalmáról, Budapest, 2006, Universitas Könyvkiadó, 216 l. RESTÁS 2000 SZELESTEI N SZENTPÉTERI 1998 RESTÁS Attila, Keckermann retorikái (Fejezet a magyarországi retorikaoktatás történetéből), It, 81(2000), Régi magyar prédikációk, század, szerk. SZELESTEI N. László, Bp., 2005, Szent István Társulat, 468 l. SZENTPÉTERI Márton, A grammatika oktatásának kombinatorikus módszere Johann Heinrich Alsted gyulafehérvári Rudimentáiban, ItK, 102(1998), SZÖRÉNYI 1999 SZÖRÉNYI László, Sylvester János: Grammatica Hungarolatina = Sz. L., Studia Hungarolatina: Tanulmányok a régi magyar és neolatin irodalomról, Bp., 1999, Kortárs Kiadó, 182 l., TASI 2000 TASI Réka, Retoricitás és popularitás Csúzy Zsigmond prédikációiban, ItK, (2000), TÓTH 1998 TÜSKÉS 1997 TÓTH Sándor, A latin humanitás poétikája: A studia humanitatis iskolás poétikájának elméleti kérdései a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig, Szeged, 1998, Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, 236 l. TÜSKÉS Gábor, A jezsuita meditáció irodalom a XVI XVII. században, It, 78(1997),

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához. Összeállította: Kónya Franciska

Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához. Összeállította: Kónya Franciska Kiegészítések az 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiájához Összeállította: Kónya Franciska MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2015 Szövegkiadás

Részletesebben

LÓGIAÉS FILO LÓGIA A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN

LÓGIAÉS FILO LÓGIA A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN LÓGIAÉS Ajkay Alinka Almási Gábor Bajáki Rita Balázs- Hajdu Péter Baricz Ágnes Bartók István Békés Enikő Bene Sándor Bogár Judit Bognár Péter Czibula Katalin Cziczka Katalin Csörsz Rumen István Demeter

Részletesebben

A régi magyarországi irodalom története Tétel- és olvasmányjegyzék a BMI-KE-101 tanegységhez KIEGÉSZÍTŐ TAGOZAT

A régi magyarországi irodalom története Tétel- és olvasmányjegyzék a BMI-KE-101 tanegységhez KIEGÉSZÍTŐ TAGOZAT 1 A régi magyarországi irodalom története Tétel- és olvasmányjegyzék a BMI-KE-101 tanegységhez KIEGÉSZÍTŐ TAGOZAT Az egyes tételeknél kötelező a szövegek és a Kézikönyv, továbbá tételenként egy választott

Részletesebben

KECSKEMÉTI GÁBOR TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE. 1. A kandidátusi fokozat megszerzése előtt (1988 1997)

KECSKEMÉTI GÁBOR TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE. 1. A kandidátusi fokozat megszerzése előtt (1988 1997) KECSKEMÉTI GÁBOR TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE 1. A kandidátusi fokozat megszerzése előtt (1988 1997) (b) Belföldön kiadott könyvek 1. Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból, kiad., jegyz.

Részletesebben

AZ ÁLLAMVIZSGA-DOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 2015

AZ ÁLLAMVIZSGA-DOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 2015 AZ ÁLLAMVIZSGA-DOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 2015 LEADÁSI HATÁRIDŐ: A Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék oktatóinak határozata értelmében az államvizsgázó hallgatónak 2015. máj.

Részletesebben

1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája. Összeállította: Kónya Franciska KÉZIRAT GYANÁNT

1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája. Összeállította: Kónya Franciska KÉZIRAT GYANÁNT 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája Összeállította: Kónya Franciska KÉZIRAT GYANÁNT MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2014 Készült

Részletesebben

K 73139 pályázat (vezetı kutató: Bitskey István) Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében (16 18.

K 73139 pályázat (vezetı kutató: Bitskey István) Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében (16 18. K 73139 pályázat (vezetı kutató: Bitskey István) Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében (16 18. század) A Reformációkutató és Kora Újkori Mővelıdéstörténeti Mőhely

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században II. Neolatin Konferencia Szeged, 2015. november 5 7. SZTE BTK Kari konferenciaterem, Szeged Egyetem u. 2. 2015. november 5. (csütörtök)

Részletesebben

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Név Ábrám Tibor Andrássy Judit Apostolné Bartha Mária Babocsánné Katona Ágnes Eszter

Részletesebben

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI Az 1997-ben 101. évfolyamát megkezdõ Irodalomtörténeti Közlemények szükségesnek tartja közzétenni és valamennyi szerzõjének és olvasójának

Részletesebben

DR. BÉNYEI PÉTER egyetemi adjunktus

DR. BÉNYEI PÉTER egyetemi adjunktus DR. BÉNYEI PÉTER egyetemi adjunktus PUBLIKÁCIÓS LISTA A) LEKTORÁLT/REFERÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK (A MAB-NAK A TÖRZSTAGSÁGRA VONATKOZÓ SZEMPONTRENDSZERE ALAPJÁN, LÁSD A FÜGGELÉKET) I. Szakkönyv, monográfia

Részletesebben

Szigorlati tételek: BMIK 144 Szigorlat I.Régi magyarországi irodalom + Felvilágosodás és Reformkor

Szigorlati tételek: BMIK 144 Szigorlat I.Régi magyarországi irodalom + Felvilágosodás és Reformkor Szigorlati tételek: BMIK 144 Szigorlat I.Régi magyarországi irodalom + Felvilágosodás és Reformkor NB. Részletesebb szakirodalom a kollokviumi jegyzékeken. A szigorlati tételek feldolgozásához szükséges

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században

A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a XVI-XVIII. században Részletes jelentés a kutatás eredményeiről és folyamatáról A fenti kutatásra 2001. január

Részletesebben

Retorikák, poétikák, drámaelméletek konferencia Miskolc, május

Retorikák, poétikák, drámaelméletek konferencia Miskolc, május Retorikák, poétikák, drámaelméletek konferencia Miskolc, 1995. május 22 25. RETORIKÁK, POÉTIKÁK, DRÁMAELMÉLETEK konferencia Miskolc, 1995. május 22 25. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető

Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető Pázmány Péter kritikai kiadás OTKA 67975. sz. pályázat záró beszámolója, 2011. augusztus. A beszámolót készítette Hargittay Emil projektvezető I. Az elvégzett munka (2007-2011) A Pázmány Péter kritikai

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben

Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben Kurta József-Tibor Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben Areformációt követően a legtöbb református egyházközség tovább használta az anyanyelvre fordított és a protestáns hitelvekhez

Részletesebben

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben)

A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) A 2015/2016. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny döntőjébe jutottak (nevük szerinti abc sorrendben) KEZDŐK I. kategória a legalább 13 pontot elért versenyzők: Arany-Tóth Áron 14 Váci Szakképzési

Részletesebben

BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON A nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata Papp Ingrid Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja MAGYAR IRODALOMBÓL

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja MAGYAR IRODALOMBÓL Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja MAGYAR IRODALOMBÓL Munkaidő: 300 perc (feladatlap: 60 perc, zárthelyi

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26.

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes

Évf. Iskola neve Felkészítő tanár neve. 7. Tóth Gábor Nándor Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Bris Ágnes 2014/15. TELEKI VERSENY EREDMÉNYEI BP 1.ker. Évf. A versenyző neve neve Felkészítő tanár neve 7. Röhricht Gábor Lisznyei utcai Általános iskola Varga Tibor 7. Bede Júlia Lisznyei utcai Általános iskola

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

BRÓDY 150 RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT BRÓDY SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

BRÓDY 150 RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT BRÓDY SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Három évtizeden keresztül alig volt ünnepeltebb írói név, mint a Bródy Sándoré. Nem csupán a közönség tapsolt neki, hanem ami a legnagyobb szó, még az írók is. (Hatvany Lajos) BRÓDY 150 RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős

Részletesebben

EDELÉNYI FÜZE T E K 12. DR.VARGA GÁBOR BIBLIOGRÁFIA EDELENY

EDELÉNYI FÜZE T E K 12. DR.VARGA GÁBOR BIBLIOGRÁFIA EDELENY EDELÉNYI FÜZE T E K 12. DR.VARGA GÁBOR BIBLIOGRÁFIA, EDELENY 1995 / DR.VARGA GABOR harminc éve tanár és szakíró BIBLIOGRÁFIA EDELÉNY 1995 Edelényi füzetek 12. Öszeállította, szerkesztette: Laki Lukács

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

Irodalmi muzeológia. TARJÁNYI ESZTER Jókai Mór autográf feljegyzése összes műveinek 1894-ben kiadott mintakötetében

Irodalmi muzeológia. TARJÁNYI ESZTER Jókai Mór autográf feljegyzése összes műveinek 1894-ben kiadott mintakötetében Irodalmi muzeológia TARJÁNYI ESZTER Jókai Mór autográf feljegyzése összes műveinek 1894-ben kiadott mintakötetében Egy ismert levél ismeretlen kézirata Az alábbi, Jókai Mórtól származó levél piszkozatát

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

CZEGLÉDI ISTVÁN KASSAI PRÉDIKÁTOR TÁRSADALMI KAPCSOLATAIRÓL MŰVEINEK ELŐSZAVAI ALAPJÁN

CZEGLÉDI ISTVÁN KASSAI PRÉDIKÁTOR TÁRSADALMI KAPCSOLATAIRÓL MŰVEINEK ELŐSZAVAI ALAPJÁN MARTIS ZSOMBOR CZEGLÉDI ISTVÁN KASSAI PRÉDIKÁTOR TÁRSADALMI KAPCSOLATAIRÓL MŰVEINEK ELŐSZAVAI ALAPJÁN Kassa szabad királyi városként már a 14. században különleges joghatóságot kapott a királytól, 1 így

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM. Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Debrecen, Kálvin tér 16. 518-500 Porta 18501 (516-800, 516-900, 11852, 11814) Tartalom DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM... 1 Rektori Hivatal... 3 Doktori

Részletesebben

FRANCIA NYELV. 1986 és 2013 között 1360 középiskolás vett részt a francia nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

FRANCIA NYELV. 1986 és 2013 között 1360 középiskolás vett részt a francia nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: FRANCIA NYELV FRANCIA 1 1986 és 2013 között 1360 középiskolás vett részt a francia nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Részletesebben

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Fogalmak: Referenciák (hivatkozások): Plagizálás (ollózás, irodalmi lopás) Referencia lista (hivatkozási jegyzék) Bibliográfia (felhasznált irodalom):

Részletesebben

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio "Társadalmi nemek" számának szerkesztője )

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio Társadalmi nemek számának szerkesztője ) HA ROSSZUL LÁTJA E LEVÉL KARAKTEREIT KATTINTSON IDE: http://www.oktatas.uni.hu/gender.htm Meghivó Oktatás és iskolázottság nemi egyenlőtlenségek cimmel közös tudományos konferenciát rendez az MTA Nevelésszociológiai,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. Általános adatok A Magyar Szemiotikai Társaság (továbbiakban Társaság) a F6városi Bíróság 9. Pk. 65-345/1991/19. számú

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

János Zsigmond Unitárius Kollégium

János Zsigmond Unitárius Kollégium Málnási Ferenc János Zsigmond Unitárius Kollégium Évkönyv Málnási Ferenc János Zsigmond Unitárius Kollégium Jubileumi évkönyv 1993 2013 Szerk.: Popa Márta és Máthé Ildikó Készült a Kolozsvári Gloria Nyomdában,

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26.

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24.

CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

198 EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK

198 EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK Eseménynaptár Kolozsvár, 1989. december 23.: 15 kolozsvári értelmiségi Hívó szó cím felhívásában, többek között, legsürg sebb feladatnak tekinti az Erdélyi Múzeum-Egyesület újjászervezését és m ködése

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ. VI. korcsoport - FIÚ EREDMÉNYEK

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ. VI. korcsoport - FIÚ EREDMÉNYEK 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. korcsoport - FIÚ EREDMÉNYEK Székesfehérvár, Regionális Atlétikai Központ 2016. május 28-29. 100 m fiú "A" döntő - VI. kcs. 1 Szabó Dániel 1997 Székesfehérvár,

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében A kutatás tárgya és feladatai DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Érfalvy Lívia Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

II. BUDAPESTI JÁRDÁNYI PÁL

II. BUDAPESTI JÁRDÁNYI PÁL II. BUDAPESTI JÁRDÁNYI PÁL SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY DÖNTŐ 2016. MÁRCIUS 4 5. II. BUDAPESTI JÁRDÁNYI PÁL SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY A JÁRDÁNYI PÁL ZENEI AMI RENDEZÉSÉBEN 2016. MÁRCIUS

Részletesebben

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors Abosiné Vera 1997 4 (40-44) 1957 Sopron 1:32,45 100 gyors Abosiné Vera 1998 4 (40-44) 1957 Sopron 38,42 50 gyors Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977 Bp. delfinek 1:20,10 100 pill Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977

Részletesebben

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév Debreceni Egyetem Informatikai Kara Könyvtárinformatika Tanszék Informatikus könyvtáros alapképzési szak nappali tagozat ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév A

Részletesebben

Matematika verseny 2.osztály

Matematika verseny 2.osztály 2.osztály Tamás Szabolcs Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza Krutilláné Fekete Anna Pásztor Péter Bendegúz Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza Harasztiné Sipos Judit Kun Ágoston Apáczai

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Angol nyelv 5-6. osztály 2 fő / csapat

Angol nyelv 5-6. osztály 2 fő / csapat Angol nyelv 5-6. osztály fő / csapat Versenyző neve neve és címe Pontszám Helyezés Rutkovszky Janka, Fekete Fanni Debreceni Hatvani István Általános 86 4 5 6 7 8 9 0 4 Dudás Levente, Juhász Gergely Kocsis-Illés

Részletesebben

Kálvin-konferencia programja, Nagyvárad, 2014 nov. 20-22. Kálvini vonások a magyarok lelki arcán.

Kálvin-konferencia programja, Nagyvárad, 2014 nov. 20-22. Kálvini vonások a magyarok lelki arcán. Kálvin-konferencia programja, Nagyvárad, 2014 nov. 20-22. Kálvini vonások a magyarok lelki arcán. Szerda, November 19. 18,00 20,00 Regisztráció Csütörtök,November 20 10.00 12.00 12.00 13.30 Regisztráció

Részletesebben

NAGYVÁRAD (kezdési időpontok helyi idő szerint)

NAGYVÁRAD (kezdési időpontok helyi idő szerint) NAGYVÁRAD (kezdési időpontok helyi idő szerint) Január 19. (kedd) 13.00 Csak tiszta forrásból Kolozsvári-Donkó Rebeka berettyóújfalui grafikus-zománcműves magyar népmese-, népmonda- és ballada-illusztrációinak

Részletesebben

A Somnakaj igazi cross over. Valóságos örömzene. Ismert hazai alkotó-, és előadóművészek. komoly előkészítő munkájával megszületett

A Somnakaj igazi cross over. Valóságos örömzene. Ismert hazai alkotó-, és előadóművészek. komoly előkészítő munkájával megszületett Ismert hazai alkotó-, és előadóművészek komoly előkészítő munkájával megszületett az első gypsy musical, a Somnakaj, melyet a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében mutattak be 2014 áprilisban a Művészetek

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 7.C évf. Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra: a k. témakörei, olvasmányok 2. Műnemek és műfajok

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

6. A reneszánsz és a humanizmus társadalmi háttere, szerepváltozásai. Magyar művelődéstörténet Biró Annamária PKE, Magyar Nyelv- és Irodalomtudomány

6. A reneszánsz és a humanizmus társadalmi háttere, szerepváltozásai. Magyar művelődéstörténet Biró Annamária PKE, Magyar Nyelv- és Irodalomtudomány 6. A reneszánsz és a humanizmus társadalmi háttere, szerepváltozásai Magyar művelődéstörténet Biró Annamária PKE, Magyar Nyelv- és Irodalomtudomány Renaissance - újjászületés 16. század, Giorgio Vasari

Részletesebben

TE - Konyhai eszközök beszerzése a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekthez kapcsolódóan II.

TE - Konyhai eszközök beszerzése a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekthez kapcsolódóan II. TE - Konyhai eszközök beszerzése a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekthez kapcsolódóan II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon

Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. A korszak története Ágoston Gábor Oborni Teréz:

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: 2014. év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása

HATÁROZATOK KÖNYVE. Az adatokban történő változások:... Megnyitva: 2014. év május hó 30. nap. ügyvezető aláírása Határozatok könyve HATÁROZATOK KÖNYVE Az egyesület neve: Magyar Germanisták Társasága Az egyesület rövidített neve: MGT Az egyesület székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. szám (ELTE BTK Germanisztikai

Részletesebben

a. Kötetek b. Tanulmányok

a. Kötetek b. Tanulmányok A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 5/0151/2001. számú projektjének (A hatvanas évek Magyarországon) keretében született publikációk jegyzéke az 1956-os Intézet munkatársai 2001 a. Kötetek Kőrösi

Részletesebben

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok KERESZTÚRI KISOKOS Közérdekű adatok, címek, telefonszámok RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20.) Telefon: 25/517-900, 25/517-902 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu Honlap:

Részletesebben

ALPESI Sĺ DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ 1. 2. 3. KORCSOPORT MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG 2016.MÁRCIUS 19. HIVATALOS EREDMÉNYLISTA ÓRIÁSMŰLESIKLÁS St. Lambrecht, Ausztria

ALPESI Sĺ DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ 1. 2. 3. KORCSOPORT MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG 2016.MÁRCIUS 19. HIVATALOS EREDMÉNYLISTA ÓRIÁSMŰLESIKLÁS St. Lambrecht, Ausztria Zsüri Technikai adatok Technikai del: Mohai Szabolcs Pálya neve: Pabstin Döntöbíró : Nagy Csaba Rajt : 1136 m Versenyfönök : Berecz Béla Cél : 1016 m Pályafönök : Réh Róbert Szintkül. : 120 m Rajtbíró

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

A Gönczy Pál Általános Iskola 2012/2013 tanév versenyeredményei LOGIKAI MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET

A Gönczy Pál Általános Iskola 2012/2013 tanév versenyeredményei LOGIKAI MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET A Gönczy Pál Általános Iskola 2012/2013 tanév eredményei LOGIKAI MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET ORSZÁGOS VERSENYEK Helyezés Résztvevő tanuló Felkészítő tanár Suli-Hód Bt Országos Levelezős b Győri Logika

Részletesebben

The Big Read Again! - Regisztrált iskolák Iskola neve: Tanár neve: Település: Címe:

The Big Read Again! - Regisztrált iskolák Iskola neve: Tanár neve: Település: Címe: The Big Read Again! - Regisztrált iskolák Iskola neve: Tanár neve: Település: Címe: 21.sz.Általános Iskola, Móra Ferenc Tagiskola Tóth Péterné Miskolc Móra Ferenc út 1/a Arany János Általános Iskola és

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

ÉS ELMÉLETE (TUDOMÁNYOS KONFERENCIA)

ÉS ELMÉLETE (TUDOMÁNYOS KONFERENCIA) A KORA ÚJKORI PRÓZAI KEGYESSÉGI MŰFAJOK RENDSZERE ÉS ELMÉLETE (TUDOMÁNYOS KONFERENCIA) DEBRECEN, 2012. MÁJUS 24 26. A KONFERENCIA HELYSZÍNEI: 2012. május 24 25. az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának

Részletesebben

Publikációim listája

Publikációim listája Publikációim listája Könyvek 1. Diskurzusok összjátéka (Tanulmányok, kritikák), Balassi Kiadó, Bp., 2001. 2. Garaczi László (monográfia), Kalligram, Pozsony, 2002. 3. A csúf másik (Kosztolányi Dezső :

Részletesebben

Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre

Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre A program munkájában közremőködnek a) témavezetık Név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail Prof. Dr.

Részletesebben

IRODALOMTÖRTÉNET 4. FÉLÉV A XIX. SZÁZAD ELS FELÉNEK IRODALMA

IRODALOMTÖRTÉNET 4. FÉLÉV A XIX. SZÁZAD ELS FELÉNEK IRODALMA IRODALOMTÖRTÉNET 4. FÉLÉV A XIX. SZÁZAD ELS FELÉNEK IRODALMA Levelez tagozat KDLMA 3212 KOLLOKVIUMI TÉTELEK 1. Magyar irodalom világirodalom; a korszakolás problematikája 2. Metaforizáció a magyar költészetben

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

Tudjon róla! Az év fiatal könyvtárosa elismerõ cím elnyerésére. Hírek a kulturális szakemberek 7 éves továbbképzési tervérõl. Pályázati felhívás

Tudjon róla! Az év fiatal könyvtárosa elismerõ cím elnyerésére. Hírek a kulturális szakemberek 7 éves továbbképzési tervérõl. Pályázati felhívás Tudjon róla! A hetedik magyarországi Internet Fiesta programjaira 2007. március 20. és 31. között kerül sor. Részletes információk a http://fiesta.kjmk.hu oldalon találhatók. Pályázati felhívás Az év fiatal

Részletesebben

NÉV ir szám település utca e-mail telefonszám regisztrációs szám érvényességi állapot fő szakterület részszakterület

NÉV ir szám település utca e-mail telefonszám regisztrációs szám érvényességi állapot fő szakterület részszakterület NÉV ir szám település utca e-mail telefonszám regisztrációs szám érvényességi állapot fő szakterület részszakterület Andrási László 3070 Bátonyterenye Barátság út 8. 06302024763 SZIF/1093/3/2011 hat.-tlan

Részletesebben

SZÉTV Informatikai alapismeretek Budapest, 2016. március 16-17. Intézmény Város. 1 Gyönki Bendegúz Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 92

SZÉTV Informatikai alapismeretek Budapest, 2016. március 16-17. Intézmény Város. 1 Gyönki Bendegúz Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 92 1 Gyönki Bendegúz Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 92 2 Karahuta Zoltán József 3 Mészáros Áron Attila és Nyíregyháza 88 Győr 88 4 Árvai Dániel Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 85

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.)

Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Bolyai ösztöndíjban részesültek 2011. (kezdés: 2011. szeptember 1.) Agrárközgazdaságtan Szigeti Orsolya KE Gazdaságtudományi Kar Agrárműszaki tudomány Oldal István SZIE Állam- és jogtudomány Horváthy Balázs

Részletesebben

2013/2014-es tanév Erzsébet-napi tanulmányi pályázatok címei Téma: a négy őselem

2013/2014-es tanév Erzsébet-napi tanulmányi pályázatok címei Téma: a négy őselem 2013/2014-es tanév Erzsébet-napi tanulmányi pályázatok címei Téma: a négy őselem Ebben a dokumentumban van minden tantárgy pályázata. Valamennyi pályázat jeligés! A pályázathoz mellékelve kérjük zárt borítékban

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár

Szakmai önéletrajz. Középiskola 1988 1992 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Dr. Müller Rolf Születési hely, idő: Kaposvár, 1974. június 1. Állampolgárság: magyar. Telefon: 1-413-23-57 E-mail: muller@abtl.hu Középiskola 1988 1992 Táncsics

Részletesebben

Klasszikus csomag. Klasszikus csomag. Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB

Klasszikus csomag. Klasszikus csomag. Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB Klasszikus csomag Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB É rtékelés: Még nincs értékelés Á r: Vá ltozat á r mó dosító : Alapá r á fá val együtt: Ár kedvezménnyel, Á FÁ val: 6000 Ft Fogyasztó

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve: Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program Kutatási téma címe: Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei (Ovidius,

Részletesebben

2011. jan. febr. A Szoln oki KT TE két hav i túr aértesítıje túráz óknak. Természetbarát klub

2011. jan. febr. A Szoln oki KT TE két hav i túr aértesítıje túráz óknak. Természetbarát klub 2011. jan. febr. A Szoln oki KT TE két hav i túr aértesítıje túráz óknak 7 0. s z á m Természetbarát klub Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Mővelıdési Intézet lehetıvé teszi, hogy a megye természetbarát

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv II. Tankönyv, jegyzet III. Szerkesztett kötet

PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv II. Tankönyv, jegyzet III. Szerkesztett kötet PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv - A pedagógiai folyamattervezés elméleti és gyakorlati kérdései II. KLTE Pszichológiai Intézet, Debrecen, 1997. 79 - A tantárgyi integráció fontosabb neveléselméleti és didaktikai

Részletesebben