Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások"

Átírás

1 Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 20010/11-es tanév I. (őszi) félévében 1.0 változat KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...3 ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK...17 ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK / MTA JUDAISZTIKAI KUTATÓKÖZPONT...47 EGYIPTOLÓGIAI TANSZÉK...80 INDOEURÓPAI NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK...99 GÖRÖG TANSZÉK LATIN TANSZÉK A kurzusleírásokban a bibliográfiai leírások az oktatók saját rendszerét követik.

2 2

3 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK 3

4 ELTE BTK, FI, Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-FLN-101 Kálmán László Bevezetés a nyelvtudományba K 2 kr Sz, Gólyavár B Az előadás célja: A kurzus bevezetés a nyelvtudományba, kezdőknek. Nem tételez fel előzetes magyar, illetve általános nyelvészeti ismereteket azon túl, amit a magyar gimnáziumi érettségi jelent. Elméleti orientációjú: megismerteti a hallgatókat a nyelvészeti alapfogalmakkal és elsősorban az elemzés szintjeivel (elsősorban a magyarral illusztrálva), azaz hangtan alaktan mondattan jelentéstan. Fő témái: elméleti nyelvészet praktikus nyelvtan nyelvi illemtan (norma és változatok). Szinkrón és diakrón nyelvészet. Szintézis és analízis. Szabály és törvény a nyelvben. A generatív elv és az absztrakció. Fonéma és hang, morféma és morf, lexéma és szóalak. Jelentés és nyelvhasználat. Az előadások várható tematikája: 1. óra: A nyelv és a nyelvtudomány. Fogalmi kérdések, a jelrendszerek fajtái. 2. óra: A nyelv és a gondolkodás. Filozófiai nézetek a kérdésről, a nyelv kialakulásának elméletei. 3. óra: A nyelv használata: jelentéstani és pragmatikai alapfogalmak. 4. óra: Jelentéstani irányzatok, fő problémák. 5. óra: A beszédhangok; fonetika és fonológia viszonya. 6. óra: Jelentősebb fonológiai iskolák. 7. óra: A hagyományos alaktan alapfogalmai és fő problémái. 8. óra: A mondattan alapfogalmai és fő problémái. 9. óra: Jelentősebb mondattani iskolák. 10. óra: A lexéma fogalma; a lexémaalkotás és a nyelvi kreativitás kérdése. 11. óra: A nyelvi változások tényezői és fő típusai. 12. óra: A nyelvtudomány története I.: Az ókor és a középkor nyelvfelfogása. 13. óra: A nyelvtudomány története II.: A XIX. és XX. század nyelvészete. Az előadás látogatásköteles, igazolás nélkül három, hitelt érdemlő igazolással újabb egy alkalommal lehet hiányozni. Az előadásra legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni. Az előadáson való részvételt saját, egyértelmű aláírásával a hallgatónak kell az előadást követően igazolnia. A számonkérés írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban. A vizsga követelménye: a kötelező olvasmány és az előadások tartalma, nem szó szerint, hanem problémamegoldásban alkalmazva. Olvasandó szövegek: Kötelező szakirodalom (tankönyv): KÁLMÁN László és Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba. Bp., Tinta Könyvkiadó. 2. kiadás,

5 Ajánlott szakirodalom: KENESEI István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai Kiadó, Bp kiadás. KIEFER Ferenc (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Bp Megjegyzés: A tantárgy az ókori és keleti filológiák képzési ág közös tantárgya. 5

6 ELTE BTK, ÓTI, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-OKE-111 Zólyomi Gábor szervezésében G Cs, Gólyavár B terem Ókori és keleti nyelvek és írások, 1 A előadás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az összehasonlító és történeti nyelvészet alapfogalmaival, a nyelvi sokféleség kialakulásának okaival; áttekintést kapjanak az ókori és keleti nyelvek lejegyzésére használt írásrendszerekről, ismereteket szerezzenek az egyes nyelvek és nyelvcsaládok legfontosabb grammatikai sajátosságairól, a nyelvek használatának időbeli és térbeli elterjedéséről. Írásbeli vizsga, feleletválasztós teszt az előadásokon elhangzottak és az Ókori éskeleti nyelvek és írások c. digitális tankönyv alapján. Tematika: szept. 16: Írástörténet (Kalla Gábor) szept. 23: Az összehasonlító történeti nyelvészet módszere és fogalmai, I (Ittzés Máté) szept. 30: A nyelvi sokféleség kialakulásáról (Zólyomi Gábor) okt. 7: Az összehasonlító történeti nyelvészet módszere és fogalmai, II (Ittzés Máté) okt. 14: Az afro-ázsiai phylum; az egyiptomi nyelv és írás (Irsay-Nagy Balázs) okt. 21: A sémi nyelvcsalád (Irsay-Nagy Balázs) nov 4: A sumer és akkád nyelv és írás (Zólyomi Gábor) nov. 11: A kínai nyelv (Bartos Huba) nov. 18: A kínai írás. A sino-tibeti nyelvcsalád (Bartos Huba) nov. 25: Az arab nyelv és írás (Ormos István) dec. 2: Az észak-nyugati sémi nyelvek és írások, I (Koltai Kornélia) dec. 9: Az észak-nyugati sémi nyelvek és írások, II (Koltai Kornélia) dec. 16: Az indoeurópai nyelvcsalád (Ittzés Máté) Kötelező szakirodalom: Zólyomi Gábor, szerk. Ókori és keleti nyelvek és írások (https://christal.elte.hu/okorkelet/okori.es.keleti.nyelvek.es.irasok/index.asp.html). Megjegyzés:. 6

7 ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-OKE-121 Déri Balázs (tantárgyfelelős) Földváry Miklós (fő előadó) Ókori és keleti vallások 1. K 2 kr Cs, Gólyavár B Az előadássorozat célja: A kétféléves előadássorozat az ókori és a keleti nyelvek és kultúrák alapszak közös alapozó tantárgya. Célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az ókori Mediterráneum és az ókori és ókor utáni Kelet legelterjedtebb vallásainak alapvonásaival, ill. betekintést nyerjenek a vallási jelenségek tudományos vizsgálatának elméletébe és módszertanába, elsajátítsák és aktívan használni tudják a vallástudományi szakszókincs legfontosabb elemeit. Az egyes kultúrákhoz, nyelvekhez kötődő vallásokat fenomenológiai, hermeneutikai, történeti és összehasonlító megközelítésben tárgyaljuk. Tematika: a) A vallási jelenség aspektusai: a tan (mítosz, elmélet, hitvallás, írott szövegek); a rítus (idő, tér, gesztusok, hangok); az alany (valláslélektan és -szociológia; moralitás; misztika). b) A vallástudomány forrásai és azok kritikai használata: szöveges és tárgyi emlékek; egykori és élő párhuzamok. c) Vallásleírások: az ókori Közel-Kelet vallásai a klasszikus antikvitás vallásai a késő ókor vallási öröksége India vallásai; a buddhizmus irányzatai Kína és Japán nem buddhista vallásai az ázsiai samanizmus. Az 1. félév a bevezető (áttekintő) témaköröket és az alább megadott ókori és keleti vallásokat tárgyalja. Az előadások előadói és várható tematikája: a) Általános bevezető előadások: 1. óra: bevezető, a vallás fogalma, a vallástudomány témakörei, részterületei, forrásai, módszerei, iskolái, jelentős alkotói (Déri Balázs) 2. óra: a vallási jelenség aspektusai, a vallásfenomenológia fogalmai, vallástipológia (Déri Balázs) 3. óra: a szent idő; az ünnep, a mindennapok megszentelése; naptári rendszerek (Földváry Miklós) 4. óra: a szent tér I. (Földváry Miklós) 5. óra: a szent tér II. (gesztusok, mozgás a szent térben) (Földváry Miklós) 6. óra: a szakrális kommunikáció I. (nem verbális) (Déri Balázs) 7. óra: a szakrális kommunikáció II. (verbális: a szent szöveg és zene; szent iratok, kánon) (Déri Balázs) 8. óra: oltár, áldozat, pap (Földváry Miklós) b) Vallásleírások I. rész 9. óra: a görög vallás (Földváry Miklós) 10. óra: a római vallás (Földváry Miklós) 11. óra: sámánizmus, mongol népvallás, tibeti nem buddhista vallások (Birtalan Ágnes) 12. óra: kínai vallások a buddhizmuson kívül (Kósa Gábor) 7

8 13. óra: a sintó (Zentai Judit) Az előadás látogatásköteles, igazolás nélkül három, hitelt érdemlő igazolással újabb egy alkalommal lehet hiányozni. Az előadásra legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni. Az előadáson való részvételt saját, egyértelmű aláírásával a hallgatónak kell az előadást követően igazolnia. A számonkérés a vizsgaidőszakban megrendezett, kb. egyórás írásbeli vizsga, melyet a tantárgyfelelős állít össze az előadások tematikája (ill. az azokat összegző szakszójegyzék és az előadók által megfogalmazott kérdések), valamint a megadott kötelező szakirodalom, ill. forrásszövegek alapján. A hallgatónak (lehetőleg a szaktanszék által kijelölt szakirodalom alapján) alapvonásaiban ismernie kell a szakirányához elsősorban kapcsolódó vallás (vagy valamelyik vallás) a) szent helyének/helyeinek (templom, stb.) szerkezetét, létrehozásának szabályait, b) ünneprendjét, az ünnepek és mindennapok belső tagolódását (pl. imaidők), c) szent szövegeinek jellegét, csoportjait, (ha van) kánonját, előadásuk módját mindezt a vallásfenomenológiai-hermeneutikai jellegű bevezető előadásokon ismertetett általános szempontok szerint is értelmezve. A dolgozatok vonatkozó szakaszait az előadók javítják és pontozzák egyeztetett szempontok szerint. Olvasandó forrásszövegek: Az előadók által az előadáson elemzett, ill. további kijelölt szövegrészletek Tankönyv: DÉRI Balázs (főszerk.): Ókori és keleti vallások. (Szöveggyűjtemény). Bp (Antiqua et orientalia), elte4.fideliomedia.hu, jelszó: ch0p1n Kötelező szakirodalom: OTTO, Rudolf: A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz. Bp fejezet (pp ) Ajánlott szakirodalom az általános bevezető részhez: BRELICH, A.: Introduzione alla storia delle religioni [Bevezetés a vallások történetébe]. Roma ELIADE, M.: Vallási hiedelmek és eszmék története I III. Bp ELIADE, M.: A szent és a profán. A vallási lényegről. Bp GLASENAPP, H.: Az öt világvallás. Bp. 1975/1993. van der LEEUW, G.: A vallás fenomenológiája. Bp VOIGT Vilmos: A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba. Bp Ajánlott szakirodalom a vallásleírásokhoz: ANESAKI, M..: History of Japanese Religion. Kegan Paul International, BURKERT, W.: Greek Religion. Cambridge (Massachusetts) = Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche. Stuttgart Mítoszok és vallások Kínában. Szerk. HAMAR Imre. Balassi Kiadó, Bp HOPPAL Mihály: Sámánok, lelkek, jelképek. Bp KÖVES-ZULAUF, Thomas: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Bp Továbbá az előadók által az adott órán javasoltak. 8

9 Megjegyzés: Az előadások témáiban és sorrendjében kisebb változtatások lehetségesek a meghirdetéskor előre még nem látható körülmények miatt. 9

10 ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-OKE-141/a Szántó Iván (szervező) Ókori és keleti művészet I. K 2 kr Cs, Gólyavár B Az előadás célja: A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az ókori művészettörténet tanulmányozásába. A bevezető jelleg azt jelenti, hogy az előadások nem a tárgyalt korszakok tárgyanyagát kívánják bemutatni, hanem a vizsgálat módszereit, eszközeit, fogalomrendszerét és jellemző kérdéseit. A félév négy, egyenként három-három előadást felölelő blokkból áll. Az elsőben a művészettörténet fogalmáról, a tudományterület születéséről és körülhatárolhatóságáról szóló előadások hangzanak el, majd az ókori Kelet, Görögország és Róma művészete következik, és végül az ókori formák továbbélésének kérdései (pl. Bizánc, iszlám). Az első egységet kivéve, minden blokk három előadása a következő rendet követik: építészet, szobrászat, festészet. Az előadások előadói és várható tematikája: a) bevezető előadások Rényi András b) az ókori Kelet művészete c) görög-római művészet: Bence Ágnes c) Bizánc és az iszlám művészete: Szántó Iván Az előadás látogatásköteles, igazolás nélkül három, hitelt érdemlő igazolással újabb egy alkalommal lehet hiányozni. Az előadásra legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni. Az előadáson való részvételt saját, egyértelmű aláírásával a hallgatónak kell az előadást követően igazolnia. A vizsgaidőszakban dolgozatot írnak a hallgatók az órán elhangzottakból és a kötelező olvasmányokból. Olvasandó szövegek: Kötelező szakirodalom: Később lesz meghatározva. Ajánlott szakirodalom: Később lesz meghatározva. Megjegyzés: BBN-OKE-141/b kurzust a távol-keleti szakirányok hallgatóinak a Távol-Keleti Intézet hirdeti meg. 10

11 ELTE BTK, FI, Ókori és Középkori Filozófiai Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-XFI-101/f Ruzsa Ferenc Filozófiatörténet K 2 kr H, Gólyavár B Az előadás célja: A tantárgy keretében a hallgatók a filozófiatörténet nagy korszakaiba (kiemelten az ókori és a keleti filozófiai rendszerekbe), és azon belül néhány kiemelkedő filozófus munkásságába kapnak bevezetést. Az előadások várható tematikája: 1. óra: Bevezetés: mi a filozófia? Parmenidés 2. óra: Hérakleitos 3. óra: A szánkhja filozófiája 4. óra: A Buddha tanítása 5. óra: A tao és Platón metafizikája 6. óra: Aristotelés etikája és Aquinói Szt. Tamás teológiája 7. óra: Descartes dualizmusa 8. óra: Hume szkepszise 9. óra: Kant a tudásról 10. óra: Nietzsche a görögségről 11. óra: Russell a filozófiáról 12. óra: Quine a lét fogalmáról Az előadás látogatásköteles, igazolás nélkül három, illetve hitelt érdemlő igazolással újabb egy alkalommal lehet hiányozni. Az előadásra legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni. Az előadáson való részvételt saját, egyértelmű aláírásával a hallgatónak kell az előadást követően igazolnia. A számonkérés írásbeli vizsga (teszt) a vizsgaidőszakban. Olvasandó szövegek: A szövegek és segédanyagok megtalálhatók lesznek a CooSpace-en: https://coospace.etr.elte.hu/coospace/login.aspx Parmenidés töredékei. (Megtalálható pl.: KIRK RAVEN SCHOFIELD: A preszókratikus filozófusok. Atlantisz, Bp STEIGER Kornél: Parmenidész. Empedoklész. Töredékek. Gondolat, Bp Részletek: ) Hérakleitos töredékei. (Megtalálható pl. KIRK RAVEN SCHOFIELD: A preszókratikus filozófusok. Atlantisz, Bp SIMON Endre (szerk., bevezetések, jegyz.): Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény, I. köt. Az ókortól a XVII. század végéig. Tankönyvkiadó, Bp Részletek: ) RUZSA Ferenc: A klasszikus szánkhja filozófiája. Farkas Lőrinc Imre, Bp , = (Mi a 11

12 szánkhja?; A szánkhja története; A számbavétel versei (nyersfordítás), 1 50.) VEKERDI József (ford.): Buddha beszédei. Helikon, Bp. 1989, , 48., , , , , = (A tan kerekének elindítása, A szerzetesi élet szabályai, A szenvedések láncolata 1 2., Példázat a fűrészről, Példázat a kígyóról, Szaccsaka, A létszomj kioltása, Abhaja királyfi, Málunkjáputta, Vaccshagotta, Amit szeretünk) Lao Ce: Tao tö king. (WEÖRES Sándor fordítását ajánlom) Platón: Az állam. 476c 480a és 505a 518b. In Platón Összes művei. Európa, Bp II. kötet, és Aristotelés: Nikomakhoszi Etika, 1., 2. és 6. könyv. Európa, Bp Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae. Első rész, I. kérdés, 1., 2., 5., 7. szakasz. II. kérdés. DESCARTES, René: Elmélkedések az első filozófiáról. Atlantisz, Bp I II. elmélkedés. HUME, David: Tanulmány az emberi értelemről. Nippon, Bp II VII. fejezet. KANT, Immanuel: A tiszta ész kritikája. Ictus, Szeged Előszó a második kiadáshoz és Bevezetés. NIETZSCHE, Friedrich: A tragédia születése fejezet. Európa, Bp RUSSELL, Bertrand: A filozófia alapproblémái. Kossuth, Bp I VI. és VIII. fejezet. QUINE, W. O.: Arról, hogy mi van. In A tapasztalattól a tudományig, Osiris, Bp Kötelező szakirodalom: Ajánlott szakirodalom: Megjegyzés: A tantárgy az ókori és keleti filológiák képzési ág közös tantárgya. 12

13 ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-XIN-105 Földváry Miklós István Szöveg- és kiadványszerkesztés K 2 kr H, Gólyavár B Az előadás célja: A tantárgy célja, 1) hogy a bölcsészhallgatókban kialakítsa az írott anyagok áttekinthető és esztétikus megszerkesztésére való igényt, illetve ellássa őket a szükséges tördelői ismeretekkel; 2) hogy bemutassa és a gyakorlatban is alkalmazhatóvá tegye a magyar nyelven írt, kinyomtatásra szánt szövegekkel szemben támasztott írásképi kívánalmakat. Az átlagos fölhasználók szokásait és lehetőségeit tekintve a kurzus nagyrészt megmarad a Word for Windows 2003 szövegszerkesztő program biztosította technikai keretek között, de törekszik egyrészt a szokásosat messze meghaladó szinten kihasználni a programban rejlő lehetőségeket, másrészt ügyelni a szöveg nem vizuális, hanem szerkezeti szempontú megközelítésére. A nyomtatott anyagok számítógépes tördelését nem elszigetelten kívánjuk bemutatni, hanem információtörténeti összefüggésben kezeljük mint olyan jelenséget, amely átmenetet képez a régibb kultúrák írásbelisége és az újabb, már nem föltétlenül nyomtatott alakban megjelenő írásbeliség között. Az előadás látogatásköteles, igazolás nélkül három, hitelt érdemlő igazolással újabb egy alkalommal lehet hiányozni. Az előadásra legfeljebb öt perc késéssel lehet érkezni. Az előadáson való részvételt saját, egyértelmű aláírásával a hallgatónak kell az előadást követően igazolnia. A hallgatónak a számítógép üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen ismeretekkel tisztában kell lennie. Jelentős és igazolható tördelői gyakorlat esetén a tanár mestermunka beadása mellett felmentést adhat. A számonkérés egyszeri írásbeli vizsga, amely a félév utolsó két hetében elkészített házi dolgozatból áll. A tanár ezt a dolgozatot a vizsgaidőszak meghatározott napjáig értékeli. Elégtelen osztályzatot szóbeli utóvizsgán lehet javítani. A tervezett tanmenet: 1. óra: Hivatkozási rendszerek, bibliográfiák 2. óra: A könyv, a folyóirat, a dolgozat 3. óra: A főszöveg esztétikája, a helyes oldalkép és létrehozásának eszközei 4. óra: Címsorok, betoldások és függelékes részek 5. óra: Karakter, bekezdés, stílus, sablon 6. óra: Fejléc és lábléc, jegyzetek; könyvek és folyóiratok fölépítése 7. óra: Járulékos részek: elő- és hátlapok, bibliográfia, tartalomjegyzék 8. óra: Táblázatok, ábrák, képek beiktatása és kezelése 9. óra: Az ideális felhasználói felület 10. óra: Történeti áttekintés: a tipográfia öröksége és kihívásai, a kulturális emlékezet 11. óra: Központozás, helyesírás, átírások 12. óra: Szabványok, kézirat leadása, nyomdai és szerkesztői követelmények 13. óra: A korrektúra Kötelező szakirodalom: 13

14 Jegyzet a internetes oldalon (vizsgaanyag) GYURGYÁK János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. Osiris, Bp (hasznos segédletek, kiegészítések) Megjegyzés: A tantárgy az ókori és keleti filológiák képzési ág közös tantárgya. A szakirányok dönthetnek úgy, hogy további rövidebb (a szakirányok által ellenőrzött) kötelező írásbeli munkák tartoznak a kurzushoz, amelyek azonban az értékelésre nincsenek befolyással. A klasszika-filológia szakirány hallgatóinak megadott határidőre egy bibliográfiai, egy görög-latin átírási és szócikkszerkesztő és egy összetett szerkesztési feladatot kell megoldaniuk, internetes közlekedéssel. A három munka a szakirány 18 kötelező írásos munkájába ( szemináriumi dolgozat ) számít bele. 14

15 ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-XKO-104 Adamik Tamás Retorika K 2 kr H, Gólyavár B Az előadás célja: A tantárgy célja korszerű retorikai ismeretekkel megalapozni a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatot. Az előadások várható tematikája: 1. óra: A retorika fogalma (Ret ) Az antik retorika kialakulása, rendszere (Ret ; Babits: Irodalmi nevelés) 2. óra: A retorikai szituáció: a szónoki beszéd fajai (Ret ) 3. óra: Az invenció vagy feltárás. A bizonyítás feltárása a retorikán kívüli és belüli bizonyítékok. A retorikán kívüli bizonyítékok: tekintély, tanúságtétel, statisztikák, törvények, maximák (Aristotelés, Ret. 1,15) 4. óra: (folyt.) A bizonyítás feltárása a retorikán belüli bizonyítékok (logos). Az alapvető gondolkodási műveletek (az indukció és dedukció) (Ret ) 5. óra: Az általános érvforrások: a definíció, az összehasonlítás, a viszony, a körülmények; a logikai és retorikai megoldások 6. óra: A diszpozíció vagy elrendezés. A szónoki beszéd részei (Ret ) 7. óra: Narratio vagy elbeszélés. (Ret , ) 8. óra: Az élokúció vagy kidolgozás: a három stílusnem és a négy stíluserény (Ret ) 9. óra: Az ékesség: az alakzatok és a szóképek (Ret ) 10. óra: A szófűzés: a prózaritmus 11. óra: A memória: az emlékezés és fejlesztése (Ret ). A pronunciáció: az előadásmód (Ret ) 12. óra: A szónok tulajdonságai (éthos, pathos, logos). (Quintilianus: 12. könyv; Zichy Antal: A szónoklatról; Ravasz László: A beszéd mint műalkotás) 13. óra: A szó- és gondolatalakzatok. A Ret. rövidítés: ADAMIK Tamás A. JÁSZÓ Anna ACZÉL Petra: Retorika c. tankönyve. Az előadás látogatásköteles, igazolás nélkül három, illetve hitelt érdemlő igazolással újabb egy alkalommal lehet hiányozni. Az előadásra legfeljebb öt perc késéssel lehet érkezni. Az előadáson való részvételt saját, egyértelmű aláírásával a hallgatónak kell az előadást követően igazolnia. A számonkérés szóbeli vizsga, mely retorikai, stilisztikai és beszédművelési fogalmak meghatározásából és egy otthon elkészített egyoldalas, megfelelően tagolt, alakzatokkal ellátott az előírt tipográfia szerint, számítógéppel szerkesztett beszéd elmondásából áll. Olvasandó szövegek: Ld. a kötelező szakirodalom alatt. 15

16 Kötelező szakirodalom (tankönyv): ADAMIK Tamás A. JÁSZÓ Anna ACZÉL Petra: Retorika. Osiris, Bp (Rövidítve: Ret.), a fentebb (Az előadások várható tematikája) kijelölt részek. Ajánlott szakirodalom: A régi új retorika. Szerk. A. JÁSZÓ Anna ACZÉL Petra. Trezor Kiadó, Bp Arisztotelész: Rétorika. Gondolat. Bp Telosz, Bp SZABÓ G. Zoltán SZÖRÉNYI László: Kis magyar retorika. Helikon, Bp Shakespeare, W.: Julius Cesar (Antonius beszéde). Világirodalmi lexikon: egyes, a retorikával kapcsolatos címszavak. ADAMIK Tamás: Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig. Seneca, Bp Cornificius: A szónoki mesterség. A C. Herenniusnak ajánlott retorika (Rhetorica ad Herennium). Magyar Könyvklub, Bp BOLONYAI Gábor: Antik szónoki gyakorlatok. Typotex, Bp Quintilianus, Marcus Fabius: Szónoklattan. Kalligram, Pozsony Megjegyzés: A tantárgy az ókori és keleti filológiák képzési ág közös tantárgya. 16

17 ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK 17

18 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-ASZ-101 Niederreiter Zoltán Bevezetés az akkád nyelvbe 1. G F épület 233 K,10:00-11:30 P,10:00-11:30 A szeminárium célja az akkád nyelv elsajátítása a választott szakirodalom feldolgozásával. Továbbá 110 újasszír ékjel megtanulása. A szemináriumok során a hallgatóknak számot kell adniuk az Alapvizsgában szereplő irodalmi és történelmi témájú források és szakirodalom egyes tételeinek ismeretéről. A hallgatónak minden óra elején a korábban megtanult leckékben szereplő nyelvtani paradigmákra és glosszáriumra vonatkozó (10-15 perces) zárthelyi dolgozatot kell írna, tovább a 110 újasszír ékjelet kell ismernie. A dolgozatok együttes átlaga jelenti a félév végi jegyet. Kötelező szakirodalom: Huehnergard, John (1996): A Grammar of Akkadian. (Harward Semitic Studies, 45) Atlanta, Georgia: Scholars Press. Snell, Daniel C.: A Workbook of Cuneiform Signs. (ARTANES 3) Malibu Kötelező szakirodalom (irodalmi és történeti források): Black, Jeremy Graham Cunningham Eleanor Robson Gábor Zólyomi, The Literature of Ancient Sumer. Oxford New York: Oxford University Press, xixlxiii. Dalley, Stephanie (2000), Myths from Mesopotamia. Creation, the Flood, Gilgamesh, and Other. Revised Edition. Oxford: Oxford University Press. Harmatta, János (szerk.) (2005), Ókori keleti történeti chrestomathia. Budapest: Osiris Kiadó [= ÓKTCh], a III. rész szövegei. Komoróczy Géza (1983), "Fénylő ölednek édes örömében." A sumer irodalom kistükre. Budapest: Európa könyvkiadó. Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (3 hiányzás engedélyezett). 18

19 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2009/10, I. (őszi) félév BBN-ASZ-111 Kövér András Klasszikus szír nyelv kezdőknek G F épület 232 K, P, A kurzust két évesre tervezem. Az első év során megtanuljuk a klasszikus szír nyelv alapjait, de már az első félév utolsó harmadában elkezdtünk szöveget is olvasni (könnyebb pontozott szöveget a Pesittóból: Sema-ima; tízparancsolat; Lk 2). A következő félévben és az azt követő tanévben egyre nehezebb szövegeket köztük egyre több pontozatlant tanulmányozunk, melynek során megismerjük mind a három szír írást, s végezetül lehet, hogy még kéziratot is fogunk olvasni. (A második félévben tervbe vett szövegek: a tékozló fiú története; Jónás könyve; részletek a Kincsesbarlangból?) A félév során rendszeresen írunk röpdolgozatokat, valamint lesznek házi feladatok is. A félévet alapvizsgával zárjuk, mely írásbeli és szóbeli beszámolóból áll (az utóbbin az olvasott szövegekből kell fordítani, valamint a szírekre vonatkozó, előre kiadott irodalmat kell áttanulmányozni). A következő nyelvkönyvet használjuk: Robinson's Paradigms and Exercises in Syriac Grammar (revised by J. F. Coakley). A félév nyelvtani tematikája: 1. Etpeel 2. Pael, etpaal 3. Afel, ettafal 4. Igei tárgyi szuffixumok I. 5. Igei tárgyi szuffixumok II. 6. P-nun igék 7. P-alef igék 8 P-jod igék 9. Ajin-alef igék 10. Ajin-waw igék 11. Gemináták 12. Lamed-jod igék I. 13. Lamed-jod igék II. Alaptankönyv: Robinson's Paradigms and Exercises in Syriac Grammar, J. F. Coakley, revised, Oxford: University Press, 2002 (az eredeti: Robinson, Th. H., Paradigms and Exercises in Syriac Grammar, Oxford, st ed.) Egyéb nyelvtanok: Aistleitner, József, Vázlatos szír nyelvtan, Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1937 (kézzel írott kresztomátia is van benne) Brockelmann, Carl, Syrische Grammatik, Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 19

20 1976 (kresztomátia is van benne) Costaz, Louis, Grammaire Syriaque, Beyrouth: Dar el-machreq Sarl, 1992 Muraoaka, Takamitsu, Classical Syriac (A Basic Grammar with a Chrestomathy), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1997 Muraoaka, Takamitsu, Classical Syriac for Hebraists, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1987 (kresztomátia is van benne) Nöldeke, Th., Kurzgefasste Syrische Grammatik, Darmstadt, 1966 (az 1898-as 2. német kiadás javított reprintje bizonyos kiegészítéseket és indexet is tartalmaz) Szótárak: Costaz, Louis, Dictionnaire Syriaque-Français -- Syriac-English Dictionary -- Syriac-Arabic Dictionary, Beyrouth: Imprimerie Catholique, 1963 (MASTER COPY van a tanszéken, de az eredeti nincs meg!) Payne Smith, J., ed., A Compendious Syriac Dictionary (founded upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith), Oxford: Clarendon Press, 1990 (1st ed.: 1903) Payne Smith, R., Thesaurus Syriacus I-II, Oxford, 1879, 1901 (szír-latin) Brockelmann, C., Lexicon Syriacum, Halle, 1928 (2. kiadás) (szír-latin, s van benne latin-szír szószedet is) Szír nyelv, irodalom, vallás: Eaton, J. H., Horizons in Semitic Studies (Articles for the Student), Birmingham: University of Birmingham, 1990 (lásd különösen a Sebastian Brock által írt bevezetőt) Brock, S., A Brief Outline of Syriac Literature, Baker Hill, Kottayam, India: St. Ephrem Ecumenical Research Institute, 1997 Brock, S., Syriac Studies A Classified Bibliography ( ), Kaslik Liban, 1996 (Parole de l'orient) Baumstark, Anton, Die christlichen Literaturen des Orients I (Das christlicharamäische und das koptische Schrifttum), Leipzig: G. J Göschen'sche Verlagshandlung, 1911 Baumstark, Anton, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 1922 Brock, S. -- Taylor, D. G. K., eds., The Hidden Pearl: The Syrian Orthodox Church and Its Ancient Aramaic Heritage I-II-III, Roma: Trans World Film Italia, 2001 (nagyon szép képek vannak benne, és mindegyik kötethez van egy-egy videokazetta is!) Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (legfeljebb 3 hiányzás engedélyezett). 20

21 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-ASZ-201, 205 Dezső Tamás G F épület 231/a Szerda 8:30 10:00 Akkád nyelv 1: Asszír királyfeliratok III. Tukulti-apil-Esarra Akkád nyelv 5: Asszír királyfeliratok III. Tukulti-apil-Esarra A szeminárium célja: Bevezetés az Újasszír kor királyfelirataiba, ezek nyelvi, epigráfiai, és filológiai problémáiba, valamint ezeken keresztül a korszak történelmébe. A korszak szövegeivel foglalkozó szakirodalom megismerése. A szemináriumok rendszeres látogatása. A hallgató órai munkája, rendszeres szakirodalmi referátumai, illetve a félév utolsó óráján írt zárthelyi dolgozata alapján kap jegyet. A zárthelyi dolgozat az órán vett szöveg egy adott részének segédeszköz használata nélküli átírása és fordítása. Olvasandó szövegek: Postgate, J.N., The Inscriptions of Tiglath-Pileser III at Mila Mergi, Sumer 29 (1973), Tadmor, H., The Inscriptions of Tiglath-Pileser III, King of Assyria. Critical Edition, with Introductions, Translations and Commentary, (Publications of the Israel Academy of Sciences and Humanities, Section of Humanities, Fontes ad Res Judaices Spectantes), Jerusalem, 1994, The Israel Academy of Sciences and Humanities Ajánlott szakirodalom: Alt, A., Tiglathpilesers III. erster Feldzug nach Palästina, in: Kleine Schriften, II, München, 1953, Astour, M.C., The Arena of Tiglath-pileser III s Campaign against Sarduri II (743 B.C.), Assur 2/3 (1979), Bunnens, G., Til Barsib under Assyrian Domination, in: Parpola, S. Whiting, R.M., eds., Assyria Proceedings of the 10 th Anniversary Symposium of the Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki, September 7-11, Helsinki, 1997, The Neo-Assyrian Text Corpus Project, Cogan, M., Tyre and Tiglath-Pileser III: Chronological Notes, JCS 25 (1973), Garelli, P., The Achievement of Tiglath-Pileser III: Novelty or Continuity?, in: Cogan, M. Eph al, I., eds., Ah Assyria... Studies in Assyrian History and Ancient Near Eastern Historiography Presented to Hayim Tadmor, (Scripta Hierosolymitana, 33), Jerusalem, 1991, Magnes Press, Levine, L.D., Menahem and Tiglath-Pileser III: A New Synchronism, BASOR 206 (1972), Mayer, W., Der Weg auf den Thron Assurs. Sukzession und Usurpation im assyrischen Königshaus, in: Dietrich, M. Kottsieper, I., Hrsg., Und Mose schrieb dieses Lied auf. Studien zum Alten Testament und zum Alten Orient. Festschrift für Oswald Loretz zur Vollendung seines 70. Lebensjahres mit Beiträgen von Freunden, Schülern und Kollegen, (Alter Orient und Altes Testament, 250), Münster, 1998, Ugarit-Verlag, Millard, A., Observatuions from the Eponym Lists, in: Parpola, S. Whiting, R.M., eds., Assyria Proceedings of the 10 th Anniversary Symposium of the Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki, September 7-11, Helsinki, 1997, The Neo-Assyrian Text Corpus Project,

Amikor e sorok írója majd húsz évvel ezelõtt Komoróczy Gézánál sumer nyelvû

Amikor e sorok írója majd húsz évvel ezelõtt Komoróczy Gézánál sumer nyelvû Zólyomi Gábor (1963) nyelvész, assziriológus, az ELTE BTK Assziriológia és Hebraisztika Tanszékének vezetõje. Kutatási területe az ókori Mezopotámia kultúrája, akkád és sumer irodalom és nyelvtan. Digitális

Részletesebben

Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatócsoport KÖNYVTÁRI POLCREND

Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatócsoport KÖNYVTÁRI POLCREND Version 11.0. 15.01.14:13:20 pm (BT) 1 Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatócsoport KÖNYVTÁRI POLCREND A könyveket egyenként a következő módon jelöljük. Minden könyvnek vagy

Részletesebben

Az Újasszír Birodalom több mint száz évig tartó utolsó virágzásának kezdetét

Az Újasszír Birodalom több mint száz évig tartó utolsó virágzásának kezdetét Vér Ádám (1979) az ELTE BTK tudományos segédmunkatársa, folyóiratunk szerkesztője. Fő kutatási területe az Újasszír Birodalom politika- és intézménytörténete. Legutóbbi írása az Ókorban: Média és az Újasszír

Részletesebben

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára!

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára! ARÁMI Egeresi L.S. Az arámi nyelv bibliai nyelv, vagyis a zsidó és keresztyén vallásban kanonikusnak elfogadott iratok egyik nyelve. A nyelv neve ( arámi 1 ) magából a Bibliából származik. A bibliai elbeszélés

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár A pályázat munkája alapvetően négy területre terjedt ki. Ezek egyike fordítások készítése volt az

Részletesebben

ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Tantárgy neve: Szövegértés gyakorlat Tantárgy kódja: AN 1101 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Összóraszám (elm+gyak) : 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel: - Tantárgyfelelős neve: Orbán

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat Journal of History of Culture, Science and Medicine ISSN: 2062-2597.

Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat Journal of History of Culture, Science and Medicine ISSN: 2062-2597. Vol. 1.No.1 ISSN: 2062-2597 Kaleidoscope ISSN: 2062-2597 2011/2 Népegészségtani Intézet orvostörténeti csoportjának induló online folyóirata a Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2

Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám 2011/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata IV. évfolyam 2. szám Főszerkesztő

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT ÉS ZÁRÓVIZSGA (BA-KÉPZÉS)

SZAKDOLGOZAT ÉS ZÁRÓVIZSGA (BA-KÉPZÉS) SZAKDOLGOZAT ÉS ZÁRÓVIZSGA (BA-KÉPZÉS) anglisztika szak...1 germanisztika szak / néderlandisztika szakirány...3 germanisztika szak / német szakirány...5 magyar szak...6 néprajz szak...9 ókori nyelvek és

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 12. évfolyam 4 évfolyamos képzés TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 Magyar nyelv és mű v é s

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

Stílus. Címválasztás(ok) Könyvek

Stílus. Címválasztás(ok) Könyvek Dobos Károly Dániel: Sém fiai. A sémi nyelvek és írásrendszerek története. Pázmány Egyetem ekiadó Szent István Társulat, Budapest, 2012, 435 oldal, 4800 Ft. Dobos Károly Dániel 2012-ben megjelent könyve

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

Szófajok a grammatikában *

Szófajok a grammatikában * 452 Mátai Mária characterised by (1) the openness of the terminological stock; (2) orientation towards classical languages in coining new terms; (3) and susceptibility to conceptual refashioning of terms

Részletesebben

Késő-ókor kora-középkor (Különös tekintettel a zsidó történelemre)

Késő-ókor kora-középkor (Különös tekintettel a zsidó történelemre) ELTE BTK Asssziriológiai és Hebraisztikai Tanszék / MTA Judaisztikai Kutatóközpont Ókori keleti történelem HB-131, HBN-031 ASN-161b TÖ-212a Péntek du. 14:00 15:30 Kecskeméti utca 10 12, III. em. 305 Komoróczy

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

Kormos József. Nevelésfilozófia

Kormos József. Nevelésfilozófia Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kormos József Nevelésfilozófia Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-083-2 Budapest, 2012.

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat

Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) X i jegy A tantárgy célja, hogy áttekintést nyújtson a filozófia történetének legfontosabb szereplőiről és azok központi gondolatairól

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

AJÁNLOTT IRODALOM PÁLINKÓ ÉVA ÉS LETENYEI LÁSZLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

AJÁNLOTT IRODALOM PÁLINKÓ ÉVA ÉS LETENYEI LÁSZLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA Telepules92.qxd 2006. 08. 04. 11:25 Page 299 AJÁNLOTT IRODALOM PÁLINKÓ ÉVA ÉS LETENYEI LÁSZLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA Az ajánlás szempontjai Ebben a részben könyveket, folyóiratokat illetve internetes oldalakat

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2013 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Fata Ildikó és Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Doktori értekezés tézisei Bérces Edit A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Részletesebben