Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások"

Átírás

1 Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 20010/11-es tanév I. (őszi) félévében 1.0 változat KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...3 ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK...17 ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK / MTA JUDAISZTIKAI KUTATÓKÖZPONT...47 EGYIPTOLÓGIAI TANSZÉK...80 INDOEURÓPAI NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK...99 GÖRÖG TANSZÉK LATIN TANSZÉK A kurzusleírásokban a bibliográfiai leírások az oktatók saját rendszerét követik.

2 2

3 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK 3

4 ELTE BTK, FI, Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-FLN-101 Kálmán László Bevezetés a nyelvtudományba K 2 kr Sz, Gólyavár B Az előadás célja: A kurzus bevezetés a nyelvtudományba, kezdőknek. Nem tételez fel előzetes magyar, illetve általános nyelvészeti ismereteket azon túl, amit a magyar gimnáziumi érettségi jelent. Elméleti orientációjú: megismerteti a hallgatókat a nyelvészeti alapfogalmakkal és elsősorban az elemzés szintjeivel (elsősorban a magyarral illusztrálva), azaz hangtan alaktan mondattan jelentéstan. Fő témái: elméleti nyelvészet praktikus nyelvtan nyelvi illemtan (norma és változatok). Szinkrón és diakrón nyelvészet. Szintézis és analízis. Szabály és törvény a nyelvben. A generatív elv és az absztrakció. Fonéma és hang, morféma és morf, lexéma és szóalak. Jelentés és nyelvhasználat. Az előadások várható tematikája: 1. óra: A nyelv és a nyelvtudomány. Fogalmi kérdések, a jelrendszerek fajtái. 2. óra: A nyelv és a gondolkodás. Filozófiai nézetek a kérdésről, a nyelv kialakulásának elméletei. 3. óra: A nyelv használata: jelentéstani és pragmatikai alapfogalmak. 4. óra: Jelentéstani irányzatok, fő problémák. 5. óra: A beszédhangok; fonetika és fonológia viszonya. 6. óra: Jelentősebb fonológiai iskolák. 7. óra: A hagyományos alaktan alapfogalmai és fő problémái. 8. óra: A mondattan alapfogalmai és fő problémái. 9. óra: Jelentősebb mondattani iskolák. 10. óra: A lexéma fogalma; a lexémaalkotás és a nyelvi kreativitás kérdése. 11. óra: A nyelvi változások tényezői és fő típusai. 12. óra: A nyelvtudomány története I.: Az ókor és a középkor nyelvfelfogása. 13. óra: A nyelvtudomány története II.: A XIX. és XX. század nyelvészete. Az előadás látogatásköteles, igazolás nélkül három, hitelt érdemlő igazolással újabb egy alkalommal lehet hiányozni. Az előadásra legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni. Az előadáson való részvételt saját, egyértelmű aláírásával a hallgatónak kell az előadást követően igazolnia. A számonkérés írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban. A vizsga követelménye: a kötelező olvasmány és az előadások tartalma, nem szó szerint, hanem problémamegoldásban alkalmazva. Olvasandó szövegek: Kötelező szakirodalom (tankönyv): KÁLMÁN László és Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba. Bp., Tinta Könyvkiadó. 2. kiadás,

5 Ajánlott szakirodalom: KENESEI István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai Kiadó, Bp kiadás. KIEFER Ferenc (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Bp Megjegyzés: A tantárgy az ókori és keleti filológiák képzési ág közös tantárgya. 5

6 ELTE BTK, ÓTI, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-OKE-111 Zólyomi Gábor szervezésében G Cs, Gólyavár B terem Ókori és keleti nyelvek és írások, 1 A előadás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az összehasonlító és történeti nyelvészet alapfogalmaival, a nyelvi sokféleség kialakulásának okaival; áttekintést kapjanak az ókori és keleti nyelvek lejegyzésére használt írásrendszerekről, ismereteket szerezzenek az egyes nyelvek és nyelvcsaládok legfontosabb grammatikai sajátosságairól, a nyelvek használatának időbeli és térbeli elterjedéséről. Írásbeli vizsga, feleletválasztós teszt az előadásokon elhangzottak és az Ókori éskeleti nyelvek és írások c. digitális tankönyv alapján. Tematika: szept. 16: Írástörténet (Kalla Gábor) szept. 23: Az összehasonlító történeti nyelvészet módszere és fogalmai, I (Ittzés Máté) szept. 30: A nyelvi sokféleség kialakulásáról (Zólyomi Gábor) okt. 7: Az összehasonlító történeti nyelvészet módszere és fogalmai, II (Ittzés Máté) okt. 14: Az afro-ázsiai phylum; az egyiptomi nyelv és írás (Irsay-Nagy Balázs) okt. 21: A sémi nyelvcsalád (Irsay-Nagy Balázs) nov 4: A sumer és akkád nyelv és írás (Zólyomi Gábor) nov. 11: A kínai nyelv (Bartos Huba) nov. 18: A kínai írás. A sino-tibeti nyelvcsalád (Bartos Huba) nov. 25: Az arab nyelv és írás (Ormos István) dec. 2: Az észak-nyugati sémi nyelvek és írások, I (Koltai Kornélia) dec. 9: Az észak-nyugati sémi nyelvek és írások, II (Koltai Kornélia) dec. 16: Az indoeurópai nyelvcsalád (Ittzés Máté) Kötelező szakirodalom: Zólyomi Gábor, szerk. Ókori és keleti nyelvek és írások ( Megjegyzés:. 6

7 ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-OKE-121 Déri Balázs (tantárgyfelelős) Földváry Miklós (fő előadó) Ókori és keleti vallások 1. K 2 kr Cs, Gólyavár B Az előadássorozat célja: A kétféléves előadássorozat az ókori és a keleti nyelvek és kultúrák alapszak közös alapozó tantárgya. Célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az ókori Mediterráneum és az ókori és ókor utáni Kelet legelterjedtebb vallásainak alapvonásaival, ill. betekintést nyerjenek a vallási jelenségek tudományos vizsgálatának elméletébe és módszertanába, elsajátítsák és aktívan használni tudják a vallástudományi szakszókincs legfontosabb elemeit. Az egyes kultúrákhoz, nyelvekhez kötődő vallásokat fenomenológiai, hermeneutikai, történeti és összehasonlító megközelítésben tárgyaljuk. Tematika: a) A vallási jelenség aspektusai: a tan (mítosz, elmélet, hitvallás, írott szövegek); a rítus (idő, tér, gesztusok, hangok); az alany (valláslélektan és -szociológia; moralitás; misztika). b) A vallástudomány forrásai és azok kritikai használata: szöveges és tárgyi emlékek; egykori és élő párhuzamok. c) Vallásleírások: az ókori Közel-Kelet vallásai a klasszikus antikvitás vallásai a késő ókor vallási öröksége India vallásai; a buddhizmus irányzatai Kína és Japán nem buddhista vallásai az ázsiai samanizmus. Az 1. félév a bevezető (áttekintő) témaköröket és az alább megadott ókori és keleti vallásokat tárgyalja. Az előadások előadói és várható tematikája: a) Általános bevezető előadások: 1. óra: bevezető, a vallás fogalma, a vallástudomány témakörei, részterületei, forrásai, módszerei, iskolái, jelentős alkotói (Déri Balázs) 2. óra: a vallási jelenség aspektusai, a vallásfenomenológia fogalmai, vallástipológia (Déri Balázs) 3. óra: a szent idő; az ünnep, a mindennapok megszentelése; naptári rendszerek (Földváry Miklós) 4. óra: a szent tér I. (Földváry Miklós) 5. óra: a szent tér II. (gesztusok, mozgás a szent térben) (Földváry Miklós) 6. óra: a szakrális kommunikáció I. (nem verbális) (Déri Balázs) 7. óra: a szakrális kommunikáció II. (verbális: a szent szöveg és zene; szent iratok, kánon) (Déri Balázs) 8. óra: oltár, áldozat, pap (Földváry Miklós) b) Vallásleírások I. rész 9. óra: a görög vallás (Földváry Miklós) 10. óra: a római vallás (Földváry Miklós) 11. óra: sámánizmus, mongol népvallás, tibeti nem buddhista vallások (Birtalan Ágnes) 12. óra: kínai vallások a buddhizmuson kívül (Kósa Gábor) 7

8 13. óra: a sintó (Zentai Judit) Az előadás látogatásköteles, igazolás nélkül három, hitelt érdemlő igazolással újabb egy alkalommal lehet hiányozni. Az előadásra legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni. Az előadáson való részvételt saját, egyértelmű aláírásával a hallgatónak kell az előadást követően igazolnia. A számonkérés a vizsgaidőszakban megrendezett, kb. egyórás írásbeli vizsga, melyet a tantárgyfelelős állít össze az előadások tematikája (ill. az azokat összegző szakszójegyzék és az előadók által megfogalmazott kérdések), valamint a megadott kötelező szakirodalom, ill. forrásszövegek alapján. A hallgatónak (lehetőleg a szaktanszék által kijelölt szakirodalom alapján) alapvonásaiban ismernie kell a szakirányához elsősorban kapcsolódó vallás (vagy valamelyik vallás) a) szent helyének/helyeinek (templom, stb.) szerkezetét, létrehozásának szabályait, b) ünneprendjét, az ünnepek és mindennapok belső tagolódását (pl. imaidők), c) szent szövegeinek jellegét, csoportjait, (ha van) kánonját, előadásuk módját mindezt a vallásfenomenológiai-hermeneutikai jellegű bevezető előadásokon ismertetett általános szempontok szerint is értelmezve. A dolgozatok vonatkozó szakaszait az előadók javítják és pontozzák egyeztetett szempontok szerint. Olvasandó forrásszövegek: Az előadók által az előadáson elemzett, ill. további kijelölt szövegrészletek Tankönyv: DÉRI Balázs (főszerk.): Ókori és keleti vallások. (Szöveggyűjtemény). Bp (Antiqua et orientalia), elte4.fideliomedia.hu, jelszó: ch0p1n Kötelező szakirodalom: OTTO, Rudolf: A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz. Bp fejezet (pp ) Ajánlott szakirodalom az általános bevezető részhez: BRELICH, A.: Introduzione alla storia delle religioni [Bevezetés a vallások történetébe]. Roma ELIADE, M.: Vallási hiedelmek és eszmék története I III. Bp ELIADE, M.: A szent és a profán. A vallási lényegről. Bp GLASENAPP, H.: Az öt világvallás. Bp. 1975/1993. van der LEEUW, G.: A vallás fenomenológiája. Bp VOIGT Vilmos: A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba. Bp Ajánlott szakirodalom a vallásleírásokhoz: ANESAKI, M..: History of Japanese Religion. Kegan Paul International, BURKERT, W.: Greek Religion. Cambridge (Massachusetts) = Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche. Stuttgart Mítoszok és vallások Kínában. Szerk. HAMAR Imre. Balassi Kiadó, Bp HOPPAL Mihály: Sámánok, lelkek, jelképek. Bp KÖVES-ZULAUF, Thomas: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Bp Továbbá az előadók által az adott órán javasoltak. 8

9 Megjegyzés: Az előadások témáiban és sorrendjében kisebb változtatások lehetségesek a meghirdetéskor előre még nem látható körülmények miatt. 9

10 ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-OKE-141/a Szántó Iván (szervező) Ókori és keleti művészet I. K 2 kr Cs, Gólyavár B Az előadás célja: A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az ókori művészettörténet tanulmányozásába. A bevezető jelleg azt jelenti, hogy az előadások nem a tárgyalt korszakok tárgyanyagát kívánják bemutatni, hanem a vizsgálat módszereit, eszközeit, fogalomrendszerét és jellemző kérdéseit. A félév négy, egyenként három-három előadást felölelő blokkból áll. Az elsőben a művészettörténet fogalmáról, a tudományterület születéséről és körülhatárolhatóságáról szóló előadások hangzanak el, majd az ókori Kelet, Görögország és Róma művészete következik, és végül az ókori formák továbbélésének kérdései (pl. Bizánc, iszlám). Az első egységet kivéve, minden blokk három előadása a következő rendet követik: építészet, szobrászat, festészet. Az előadások előadói és várható tematikája: a) bevezető előadások Rényi András b) az ókori Kelet művészete c) görög-római művészet: Bence Ágnes c) Bizánc és az iszlám művészete: Szántó Iván Az előadás látogatásköteles, igazolás nélkül három, hitelt érdemlő igazolással újabb egy alkalommal lehet hiányozni. Az előadásra legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni. Az előadáson való részvételt saját, egyértelmű aláírásával a hallgatónak kell az előadást követően igazolnia. A vizsgaidőszakban dolgozatot írnak a hallgatók az órán elhangzottakból és a kötelező olvasmányokból. Olvasandó szövegek: Kötelező szakirodalom: Később lesz meghatározva. Ajánlott szakirodalom: Később lesz meghatározva. Megjegyzés: BBN-OKE-141/b kurzust a távol-keleti szakirányok hallgatóinak a Távol-Keleti Intézet hirdeti meg. 10

11 ELTE BTK, FI, Ókori és Középkori Filozófiai Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-XFI-101/f Ruzsa Ferenc Filozófiatörténet K 2 kr H, Gólyavár B Az előadás célja: A tantárgy keretében a hallgatók a filozófiatörténet nagy korszakaiba (kiemelten az ókori és a keleti filozófiai rendszerekbe), és azon belül néhány kiemelkedő filozófus munkásságába kapnak bevezetést. Az előadások várható tematikája: 1. óra: Bevezetés: mi a filozófia? Parmenidés 2. óra: Hérakleitos 3. óra: A szánkhja filozófiája 4. óra: A Buddha tanítása 5. óra: A tao és Platón metafizikája 6. óra: Aristotelés etikája és Aquinói Szt. Tamás teológiája 7. óra: Descartes dualizmusa 8. óra: Hume szkepszise 9. óra: Kant a tudásról 10. óra: Nietzsche a görögségről 11. óra: Russell a filozófiáról 12. óra: Quine a lét fogalmáról Az előadás látogatásköteles, igazolás nélkül három, illetve hitelt érdemlő igazolással újabb egy alkalommal lehet hiányozni. Az előadásra legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni. Az előadáson való részvételt saját, egyértelmű aláírásával a hallgatónak kell az előadást követően igazolnia. A számonkérés írásbeli vizsga (teszt) a vizsgaidőszakban. Olvasandó szövegek: A szövegek és segédanyagok megtalálhatók lesznek a CooSpace-en: Parmenidés töredékei. (Megtalálható pl.: KIRK RAVEN SCHOFIELD: A preszókratikus filozófusok. Atlantisz, Bp STEIGER Kornél: Parmenidész. Empedoklész. Töredékek. Gondolat, Bp Részletek: ) Hérakleitos töredékei. (Megtalálható pl. KIRK RAVEN SCHOFIELD: A preszókratikus filozófusok. Atlantisz, Bp SIMON Endre (szerk., bevezetések, jegyz.): Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény, I. köt. Az ókortól a XVII. század végéig. Tankönyvkiadó, Bp Részletek: ) RUZSA Ferenc: A klasszikus szánkhja filozófiája. Farkas Lőrinc Imre, Bp , = (Mi a 11

12 szánkhja?; A szánkhja története; A számbavétel versei (nyersfordítás), 1 50.) VEKERDI József (ford.): Buddha beszédei. Helikon, Bp. 1989, , 48., , , , , = (A tan kerekének elindítása, A szerzetesi élet szabályai, A szenvedések láncolata 1 2., Példázat a fűrészről, Példázat a kígyóról, Szaccsaka, A létszomj kioltása, Abhaja királyfi, Málunkjáputta, Vaccshagotta, Amit szeretünk) Lao Ce: Tao tö king. (WEÖRES Sándor fordítását ajánlom) Platón: Az állam. 476c 480a és 505a 518b. In Platón Összes művei. Európa, Bp II. kötet, és Aristotelés: Nikomakhoszi Etika, 1., 2. és 6. könyv. Európa, Bp Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae. Első rész, I. kérdés, 1., 2., 5., 7. szakasz. II. kérdés. DESCARTES, René: Elmélkedések az első filozófiáról. Atlantisz, Bp I II. elmélkedés. HUME, David: Tanulmány az emberi értelemről. Nippon, Bp II VII. fejezet. KANT, Immanuel: A tiszta ész kritikája. Ictus, Szeged Előszó a második kiadáshoz és Bevezetés. NIETZSCHE, Friedrich: A tragédia születése fejezet. Európa, Bp RUSSELL, Bertrand: A filozófia alapproblémái. Kossuth, Bp I VI. és VIII. fejezet. QUINE, W. O.: Arról, hogy mi van. In A tapasztalattól a tudományig, Osiris, Bp Kötelező szakirodalom: Ajánlott szakirodalom: Megjegyzés: A tantárgy az ókori és keleti filológiák képzési ág közös tantárgya. 12

13 ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-XIN-105 Földváry Miklós István Szöveg- és kiadványszerkesztés K 2 kr H, Gólyavár B Az előadás célja: A tantárgy célja, 1) hogy a bölcsészhallgatókban kialakítsa az írott anyagok áttekinthető és esztétikus megszerkesztésére való igényt, illetve ellássa őket a szükséges tördelői ismeretekkel; 2) hogy bemutassa és a gyakorlatban is alkalmazhatóvá tegye a magyar nyelven írt, kinyomtatásra szánt szövegekkel szemben támasztott írásképi kívánalmakat. Az átlagos fölhasználók szokásait és lehetőségeit tekintve a kurzus nagyrészt megmarad a Word for Windows 2003 szövegszerkesztő program biztosította technikai keretek között, de törekszik egyrészt a szokásosat messze meghaladó szinten kihasználni a programban rejlő lehetőségeket, másrészt ügyelni a szöveg nem vizuális, hanem szerkezeti szempontú megközelítésére. A nyomtatott anyagok számítógépes tördelését nem elszigetelten kívánjuk bemutatni, hanem információtörténeti összefüggésben kezeljük mint olyan jelenséget, amely átmenetet képez a régibb kultúrák írásbelisége és az újabb, már nem föltétlenül nyomtatott alakban megjelenő írásbeliség között. Az előadás látogatásköteles, igazolás nélkül három, hitelt érdemlő igazolással újabb egy alkalommal lehet hiányozni. Az előadásra legfeljebb öt perc késéssel lehet érkezni. Az előadáson való részvételt saját, egyértelmű aláírásával a hallgatónak kell az előadást követően igazolnia. A hallgatónak a számítógép üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen ismeretekkel tisztában kell lennie. Jelentős és igazolható tördelői gyakorlat esetén a tanár mestermunka beadása mellett felmentést adhat. A számonkérés egyszeri írásbeli vizsga, amely a félév utolsó két hetében elkészített házi dolgozatból áll. A tanár ezt a dolgozatot a vizsgaidőszak meghatározott napjáig értékeli. Elégtelen osztályzatot szóbeli utóvizsgán lehet javítani. A tervezett tanmenet: 1. óra: Hivatkozási rendszerek, bibliográfiák 2. óra: A könyv, a folyóirat, a dolgozat 3. óra: A főszöveg esztétikája, a helyes oldalkép és létrehozásának eszközei 4. óra: Címsorok, betoldások és függelékes részek 5. óra: Karakter, bekezdés, stílus, sablon 6. óra: Fejléc és lábléc, jegyzetek; könyvek és folyóiratok fölépítése 7. óra: Járulékos részek: elő- és hátlapok, bibliográfia, tartalomjegyzék 8. óra: Táblázatok, ábrák, képek beiktatása és kezelése 9. óra: Az ideális felhasználói felület 10. óra: Történeti áttekintés: a tipográfia öröksége és kihívásai, a kulturális emlékezet 11. óra: Központozás, helyesírás, átírások 12. óra: Szabványok, kézirat leadása, nyomdai és szerkesztői követelmények 13. óra: A korrektúra Kötelező szakirodalom: 13

14 Jegyzet a internetes oldalon (vizsgaanyag) GYURGYÁK János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. Osiris, Bp (hasznos segédletek, kiegészítések) Megjegyzés: A tantárgy az ókori és keleti filológiák képzési ág közös tantárgya. A szakirányok dönthetnek úgy, hogy további rövidebb (a szakirányok által ellenőrzött) kötelező írásbeli munkák tartoznak a kurzushoz, amelyek azonban az értékelésre nincsenek befolyással. A klasszika-filológia szakirány hallgatóinak megadott határidőre egy bibliográfiai, egy görög-latin átírási és szócikkszerkesztő és egy összetett szerkesztési feladatot kell megoldaniuk, internetes közlekedéssel. A három munka a szakirány 18 kötelező írásos munkájába ( szemináriumi dolgozat ) számít bele. 14

15 ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-XKO-104 Adamik Tamás Retorika K 2 kr H, Gólyavár B Az előadás célja: A tantárgy célja korszerű retorikai ismeretekkel megalapozni a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatot. Az előadások várható tematikája: 1. óra: A retorika fogalma (Ret ) Az antik retorika kialakulása, rendszere (Ret ; Babits: Irodalmi nevelés) 2. óra: A retorikai szituáció: a szónoki beszéd fajai (Ret ) 3. óra: Az invenció vagy feltárás. A bizonyítás feltárása a retorikán kívüli és belüli bizonyítékok. A retorikán kívüli bizonyítékok: tekintély, tanúságtétel, statisztikák, törvények, maximák (Aristotelés, Ret. 1,15) 4. óra: (folyt.) A bizonyítás feltárása a retorikán belüli bizonyítékok (logos). Az alapvető gondolkodási műveletek (az indukció és dedukció) (Ret ) 5. óra: Az általános érvforrások: a definíció, az összehasonlítás, a viszony, a körülmények; a logikai és retorikai megoldások 6. óra: A diszpozíció vagy elrendezés. A szónoki beszéd részei (Ret ) 7. óra: Narratio vagy elbeszélés. (Ret , ) 8. óra: Az élokúció vagy kidolgozás: a három stílusnem és a négy stíluserény (Ret ) 9. óra: Az ékesség: az alakzatok és a szóképek (Ret ) 10. óra: A szófűzés: a prózaritmus 11. óra: A memória: az emlékezés és fejlesztése (Ret ). A pronunciáció: az előadásmód (Ret ) 12. óra: A szónok tulajdonságai (éthos, pathos, logos). (Quintilianus: 12. könyv; Zichy Antal: A szónoklatról; Ravasz László: A beszéd mint műalkotás) 13. óra: A szó- és gondolatalakzatok. A Ret. rövidítés: ADAMIK Tamás A. JÁSZÓ Anna ACZÉL Petra: Retorika c. tankönyve. Az előadás látogatásköteles, igazolás nélkül három, illetve hitelt érdemlő igazolással újabb egy alkalommal lehet hiányozni. Az előadásra legfeljebb öt perc késéssel lehet érkezni. Az előadáson való részvételt saját, egyértelmű aláírásával a hallgatónak kell az előadást követően igazolnia. A számonkérés szóbeli vizsga, mely retorikai, stilisztikai és beszédművelési fogalmak meghatározásából és egy otthon elkészített egyoldalas, megfelelően tagolt, alakzatokkal ellátott az előírt tipográfia szerint, számítógéppel szerkesztett beszéd elmondásából áll. Olvasandó szövegek: Ld. a kötelező szakirodalom alatt. 15

16 Kötelező szakirodalom (tankönyv): ADAMIK Tamás A. JÁSZÓ Anna ACZÉL Petra: Retorika. Osiris, Bp (Rövidítve: Ret.), a fentebb (Az előadások várható tematikája) kijelölt részek. Ajánlott szakirodalom: A régi új retorika. Szerk. A. JÁSZÓ Anna ACZÉL Petra. Trezor Kiadó, Bp Arisztotelész: Rétorika. Gondolat. Bp Telosz, Bp SZABÓ G. Zoltán SZÖRÉNYI László: Kis magyar retorika. Helikon, Bp Shakespeare, W.: Julius Cesar (Antonius beszéde). Világirodalmi lexikon: egyes, a retorikával kapcsolatos címszavak. ADAMIK Tamás: Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig. Seneca, Bp Cornificius: A szónoki mesterség. A C. Herenniusnak ajánlott retorika (Rhetorica ad Herennium). Magyar Könyvklub, Bp BOLONYAI Gábor: Antik szónoki gyakorlatok. Typotex, Bp Quintilianus, Marcus Fabius: Szónoklattan. Kalligram, Pozsony Megjegyzés: A tantárgy az ókori és keleti filológiák képzési ág közös tantárgya. 16

17 ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK 17

18 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-ASZ-101 Niederreiter Zoltán Bevezetés az akkád nyelvbe 1. G F épület 233 K,10:00-11:30 P,10:00-11:30 A szeminárium célja az akkád nyelv elsajátítása a választott szakirodalom feldolgozásával. Továbbá 110 újasszír ékjel megtanulása. A szemináriumok során a hallgatóknak számot kell adniuk az Alapvizsgában szereplő irodalmi és történelmi témájú források és szakirodalom egyes tételeinek ismeretéről. A hallgatónak minden óra elején a korábban megtanult leckékben szereplő nyelvtani paradigmákra és glosszáriumra vonatkozó (10-15 perces) zárthelyi dolgozatot kell írna, tovább a 110 újasszír ékjelet kell ismernie. A dolgozatok együttes átlaga jelenti a félév végi jegyet. Kötelező szakirodalom: Huehnergard, John (1996): A Grammar of Akkadian. (Harward Semitic Studies, 45) Atlanta, Georgia: Scholars Press. Snell, Daniel C.: A Workbook of Cuneiform Signs. (ARTANES 3) Malibu Kötelező szakirodalom (irodalmi és történeti források): Black, Jeremy Graham Cunningham Eleanor Robson Gábor Zólyomi, The Literature of Ancient Sumer. Oxford New York: Oxford University Press, xixlxiii. Dalley, Stephanie (2000), Myths from Mesopotamia. Creation, the Flood, Gilgamesh, and Other. Revised Edition. Oxford: Oxford University Press. Harmatta, János (szerk.) (2005), Ókori keleti történeti chrestomathia. Budapest: Osiris Kiadó [= ÓKTCh], a III. rész szövegei. Komoróczy Géza (1983), "Fénylő ölednek édes örömében." A sumer irodalom kistükre. Budapest: Európa könyvkiadó. Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (3 hiányzás engedélyezett). 18

19 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2009/10, I. (őszi) félév BBN-ASZ-111 Kövér András Klasszikus szír nyelv kezdőknek G F épület 232 K, P, A kurzust két évesre tervezem. Az első év során megtanuljuk a klasszikus szír nyelv alapjait, de már az első félév utolsó harmadában elkezdtünk szöveget is olvasni (könnyebb pontozott szöveget a Pesittóból: Sema-ima; tízparancsolat; Lk 2). A következő félévben és az azt követő tanévben egyre nehezebb szövegeket köztük egyre több pontozatlant tanulmányozunk, melynek során megismerjük mind a három szír írást, s végezetül lehet, hogy még kéziratot is fogunk olvasni. (A második félévben tervbe vett szövegek: a tékozló fiú története; Jónás könyve; részletek a Kincsesbarlangból?) A félév során rendszeresen írunk röpdolgozatokat, valamint lesznek házi feladatok is. A félévet alapvizsgával zárjuk, mely írásbeli és szóbeli beszámolóból áll (az utóbbin az olvasott szövegekből kell fordítani, valamint a szírekre vonatkozó, előre kiadott irodalmat kell áttanulmányozni). A következő nyelvkönyvet használjuk: Robinson's Paradigms and Exercises in Syriac Grammar (revised by J. F. Coakley). A félév nyelvtani tematikája: 1. Etpeel 2. Pael, etpaal 3. Afel, ettafal 4. Igei tárgyi szuffixumok I. 5. Igei tárgyi szuffixumok II. 6. P-nun igék 7. P-alef igék 8 P-jod igék 9. Ajin-alef igék 10. Ajin-waw igék 11. Gemináták 12. Lamed-jod igék I. 13. Lamed-jod igék II. Alaptankönyv: Robinson's Paradigms and Exercises in Syriac Grammar, J. F. Coakley, revised, Oxford: University Press, 2002 (az eredeti: Robinson, Th. H., Paradigms and Exercises in Syriac Grammar, Oxford, st ed.) Egyéb nyelvtanok: Aistleitner, József, Vázlatos szír nyelvtan, Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1937 (kézzel írott kresztomátia is van benne) Brockelmann, Carl, Syrische Grammatik, Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 19

20 1976 (kresztomátia is van benne) Costaz, Louis, Grammaire Syriaque, Beyrouth: Dar el-machreq Sarl, 1992 Muraoaka, Takamitsu, Classical Syriac (A Basic Grammar with a Chrestomathy), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1997 Muraoaka, Takamitsu, Classical Syriac for Hebraists, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1987 (kresztomátia is van benne) Nöldeke, Th., Kurzgefasste Syrische Grammatik, Darmstadt, 1966 (az 1898-as 2. német kiadás javított reprintje bizonyos kiegészítéseket és indexet is tartalmaz) Szótárak: Costaz, Louis, Dictionnaire Syriaque-Français -- Syriac-English Dictionary -- Syriac-Arabic Dictionary, Beyrouth: Imprimerie Catholique, 1963 (MASTER COPY van a tanszéken, de az eredeti nincs meg!) Payne Smith, J., ed., A Compendious Syriac Dictionary (founded upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith), Oxford: Clarendon Press, 1990 (1st ed.: 1903) Payne Smith, R., Thesaurus Syriacus I-II, Oxford, 1879, 1901 (szír-latin) Brockelmann, C., Lexicon Syriacum, Halle, 1928 (2. kiadás) (szír-latin, s van benne latin-szír szószedet is) Szír nyelv, irodalom, vallás: Eaton, J. H., Horizons in Semitic Studies (Articles for the Student), Birmingham: University of Birmingham, 1990 (lásd különösen a Sebastian Brock által írt bevezetőt) Brock, S., A Brief Outline of Syriac Literature, Baker Hill, Kottayam, India: St. Ephrem Ecumenical Research Institute, 1997 Brock, S., Syriac Studies A Classified Bibliography ( ), Kaslik Liban, 1996 (Parole de l'orient) Baumstark, Anton, Die christlichen Literaturen des Orients I (Das christlicharamäische und das koptische Schrifttum), Leipzig: G. J Göschen'sche Verlagshandlung, 1911 Baumstark, Anton, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 1922 Brock, S. -- Taylor, D. G. K., eds., The Hidden Pearl: The Syrian Orthodox Church and Its Ancient Aramaic Heritage I-II-III, Roma: Trans World Film Italia, 2001 (nagyon szép képek vannak benne, és mindegyik kötethez van egy-egy videokazetta is!) Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (legfeljebb 3 hiányzás engedélyezett). 20

21 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-ASZ-201, 205 Dezső Tamás G F épület 231/a Szerda 8:30 10:00 Akkád nyelv 1: Asszír királyfeliratok III. Tukulti-apil-Esarra Akkád nyelv 5: Asszír királyfeliratok III. Tukulti-apil-Esarra A szeminárium célja: Bevezetés az Újasszír kor királyfelirataiba, ezek nyelvi, epigráfiai, és filológiai problémáiba, valamint ezeken keresztül a korszak történelmébe. A korszak szövegeivel foglalkozó szakirodalom megismerése. A szemináriumok rendszeres látogatása. A hallgató órai munkája, rendszeres szakirodalmi referátumai, illetve a félév utolsó óráján írt zárthelyi dolgozata alapján kap jegyet. A zárthelyi dolgozat az órán vett szöveg egy adott részének segédeszköz használata nélküli átírása és fordítása. Olvasandó szövegek: Postgate, J.N., The Inscriptions of Tiglath-Pileser III at Mila Mergi, Sumer 29 (1973), Tadmor, H., The Inscriptions of Tiglath-Pileser III, King of Assyria. Critical Edition, with Introductions, Translations and Commentary, (Publications of the Israel Academy of Sciences and Humanities, Section of Humanities, Fontes ad Res Judaices Spectantes), Jerusalem, 1994, The Israel Academy of Sciences and Humanities Ajánlott szakirodalom: Alt, A., Tiglathpilesers III. erster Feldzug nach Palästina, in: Kleine Schriften, II, München, 1953, Astour, M.C., The Arena of Tiglath-pileser III s Campaign against Sarduri II (743 B.C.), Assur 2/3 (1979), Bunnens, G., Til Barsib under Assyrian Domination, in: Parpola, S. Whiting, R.M., eds., Assyria Proceedings of the 10 th Anniversary Symposium of the Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki, September 7-11, Helsinki, 1997, The Neo-Assyrian Text Corpus Project, Cogan, M., Tyre and Tiglath-Pileser III: Chronological Notes, JCS 25 (1973), Garelli, P., The Achievement of Tiglath-Pileser III: Novelty or Continuity?, in: Cogan, M. Eph al, I., eds., Ah Assyria... Studies in Assyrian History and Ancient Near Eastern Historiography Presented to Hayim Tadmor, (Scripta Hierosolymitana, 33), Jerusalem, 1991, Magnes Press, Levine, L.D., Menahem and Tiglath-Pileser III: A New Synchronism, BASOR 206 (1972), Mayer, W., Der Weg auf den Thron Assurs. Sukzession und Usurpation im assyrischen Königshaus, in: Dietrich, M. Kottsieper, I., Hrsg., Und Mose schrieb dieses Lied auf. Studien zum Alten Testament und zum Alten Orient. Festschrift für Oswald Loretz zur Vollendung seines 70. Lebensjahres mit Beiträgen von Freunden, Schülern und Kollegen, (Alter Orient und Altes Testament, 250), Münster, 1998, Ugarit-Verlag, Millard, A., Observatuions from the Eponym Lists, in: Parpola, S. Whiting, R.M., eds., Assyria Proceedings of the 10 th Anniversary Symposium of the Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki, September 7-11, Helsinki, 1997, The Neo-Assyrian Text Corpus Project,

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2011/12-es tanév I. (őszi) félévében KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK... 3 ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2011/12-es tanév I. (őszi) félévében 2011. szeptember 10. KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK... 3 ASSZÍRIOLÓGIAI

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett alapképzéses szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett alapképzéses szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett alapképzéses szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2009/10-es tanév I. (őszi) félévében 1.0 változat KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...2 ASSZÍRIOLÓGIAI

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2008/09-es tanév II. (tavaszi) félévében 2.2 változat 2009. 01. 30 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...4

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 10.

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 10. A zsidóság nyelvei Biró Tamás biro.tamas@btk.elte.hu, http://birot.web.elte.hu 2015. március 10. Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/orzse/ http://birot.web.elte.hu/courses/2015-orzse/

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2010/11-es tanév II. (tavaszi) félévében 2.1 változat 2011. 02. 08 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...2

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2009/10-es tanév II. (tavaszi) félévében 1.4 változat 2010. 02. 06 Képzési ági és alapszakos órák...

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, török szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM JUDAISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER BEVEZETÉS A VALLÁSTUDOMÁNYBA A tárgy kreditpontja: Heti óraszám: Szervezeti egység: Oktató: 3 (három) 2 (kettő)

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK)

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) felvételi elbeszélgetés Motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről: motiváció, szakmai tájékozottságés ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció

Részletesebben

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány mester nappali

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, tibeti szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Történelem

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia A tudományos kutatás módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak újgörög szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati

Részletesebben

TEGYEY IMRE BIBLIOGRÁFIÁJA. 1. A kisebb lineáris B földkataszter. Egyetemi doktori értekezés. Debrecen 1964. Kézirat, 122 lap.

TEGYEY IMRE BIBLIOGRÁFIÁJA. 1. A kisebb lineáris B földkataszter. Egyetemi doktori értekezés. Debrecen 1964. Kézirat, 122 lap. TEGYEY IMRE BIBLIOGRÁFIÁJA I. Önálló publikációk: 1. A kisebb lineáris B földkataszter. Egyetemi doktori értekezés. Debrecen 1964. Kézirat, 122 lap. 2. Bevezetés az indoeurópai nyelvtudományba. (Egyetemi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: keleti nyelvek és kultúrák

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, koreai szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Filozófia, Esztétika, Etika, Vallástudomány,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok Francia kultúra fakultatív modul, Olasz irodalom és kultúra fakultatív modul, Spanyol nyelv és kultúra fakultatív modul, Egyéb

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA. IKM - Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit:112, teljesítendő tárgy:16 db)

TANEGYSÉGLISTA. IKM - Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit:112, teljesítendő tárgy:16 db) A doktori iskola/doktori oktatási program megnevezése: ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola / Germanisztikai irodalomtudomány doktori oktatási program A doktori iskola/a doktori oktatási program kódja:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

PPKE ITK, 2014/2015 tanév. I. félév. Tantárgyi adatok és követelmények

PPKE ITK, 2014/2015 tanév. I. félév. Tantárgyi adatok és követelmények PPKE ITK, 2014/2015 tanév I. félév Tantárgyi adatok és követelmények Tantárgy neve: Óraszám: Lineáris algebra 2 óra előadás, kedd, 8-10, Simonyi terem 2 óra gyakorlat Honlap: digitus.itk.ppke.hu/~b_novak

Részletesebben

tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények

tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények cím speciális rajz 1. tárgykód heti óraszám1 PM-SESNE001D / PM-SESLE001D 0 ea / 2 gyak kreditpont 2 szak(ok)/típus2 tagozat2 követelmény3 meghirdetés féléve4 nyelve

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében 1.0 változat (2012. feb. 2) KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Politológia TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Politológia Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK:

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011)

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) Szakfelelős: dr. Déri Balázs egyetemi tanár (Ókortudományi Intézet) deri.balazs@btk.elte.hu A Valláselmélet szakirány felelőse: dr. Bodnár István egyetemi docens

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériumának állásfoglalását megerősíti, hogy

Emberi Erőforrások Minisztériumának állásfoglalását megerősíti, hogy Tájékoztató az SZTE BTK Kari Tanulmányi Ügyrendjének az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 8.1. pontját kiegészíteni hivatott, korábban felfüggesztett rendelkezésével kapcsolatos eljárásrendről a 2016117-es

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK (Klasszika-filológia) (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA

ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK (Klasszika-filológia) (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK (Klasszika-filológia) (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA Általános Kód Kurzus Óraszám Teljesítés Kredit Feltétel Általános képzés BTAT101BA Filozófiatörténet 2 koll. 3 BTAT102BA

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz I. évfolyam Pénzügy-Számvitel Szak, Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalati gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány 2011-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista Kód BBN- Tanegység félév értékelés köt.vál. óraszám kredit előfeltétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS Tanmenet és tantárgyi követelmények a KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS tantárgyhoz 2016/2017. tanév I. (őszi) félév Közigazgatás-szervező alapképzési szak (2015) NAPPALI és LEVELEZŐ tagozat Budapest, szeptember Postai

Részletesebben