Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások"

Átírás

1 Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2011/12-es tanév I. (őszi) félévében szeptember 10. KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK... 3 ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK / MTA JUDAISZTIKAI KUTATÓKÖZPONT EGYIPTOLÓGIAI TANSZÉK INDOEURÓPAI NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK GÖRÖG TANSZÉK LATIN TANSZÉK A kurzusleírásokban a bibliográfiai leírások az oktatók saját rendszerét követik.

2 2

3 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK 3

4 ELTE BTK, FI, Ókori és Középkori Filozófia Tanszék, 2011/12, I. (őszi) félév BBN-XFI (=BBN-XFI11-101) Ruzsa Ferenc Filozófiatörténet K 4 kr H, Gólyavár, Pázmány terem Az előadás célja: A tantárgy keretében a hallgatók a filozófiatörténet nagy korszakaiba (kiemelten az ókori és a keleti filozófiai rendszerekbe), és azon belül néhány kiemelkedő filozófus munkásságába kapnak bevezetést. Az előadások várható tematikája: 1. óra: Bevezetés: mi a filozófia? Parmenidés 2. óra: Hérakleitos 3. óra: A szánkhja filozófiája 4. óra: A Buddha tanítása 5. óra: A tao és Platón metafizikája 6. óra: Aristotelés etikája és Aquinói Szt. Tamás teológiája 7. óra: Descartes dualizmusa 8. óra: Hume szkepszise 9. óra: Kant a tudásról 10. óra: Nietzsche a görögségről 11. óra: Russell a filozófiáról 12. óra: Quine a lét fogalmáról Az előadás nem látogatásköteles. Az előadásra legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni. A számonkérés írásbeli vizsga (teszt) a vizsgaidőszakban. Olvasandó szövegek: A szövegek és segédanyagok megtalálhatóak az elearning felületen: Parmenidés töredékei. (Megtalálható pl.: KIRK RAVEN SCHOFIELD: A preszókratikus filozófusok. Atlantisz, Bp STEIGER Kornél: Parmenidész. Empedoklész. Töredékek. Gondolat, Bp Részletek: ) Hérakleitos töredékei. (Megtalálható pl. KIRK RAVEN SCHOFIELD: A preszókratikus filozófusok. Atlantisz, Bp SIMON Endre (szerk., bevezetések, jegyz.): Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény, I. köt. Az ókortól a XVII. század végéig. Tankönyvkiadó, Bp Részletek: ) RUZSA Ferenc: A klasszikus szánkhja filozófiája. Farkas Lőrinc Imre, Bp , = (Mi a 4

5 szánkhja?; A szánkhja története; A számbavétel versei (nyersfordítás), 1 50.) VEKERDI József (ford.): Buddha beszédei. Helikon, Bp. 1989, , 48., , , , , = (A tan kerekének elindítása, A szerzetesi élet szabályai, A szenvedések láncolata 1 2., Példázat a fűrészről, Példázat a kígyóról, Szaccsaka, A létszomj kioltása, Abhaja királyfi, Málunkjáputta, Vaccshagotta, Amit szeretünk) Lao Ce: Tao tö king. (WEÖRES Sándor fordítását ajánlom) Platón: Az állam. 476c 480a és 505a 518b. In Platón Összes művei. Európa, Bp II. kötet, és Aristotelés: Nikomakhoszi Etika, 1., 2. és 6. könyv. Európa, Bp Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae. Első rész, I. kérdés, 1., 2., 5., 7. szakasz. II. kérdés. DESCARTES, René: Elmélkedések az első filozófiáról. Atlantisz, Bp I II. elmélkedés. HUME, David: Tanulmány az emberi értelemről. Nippon, Bp II VII. fejezet. KANT, Immanuel: A tiszta ész kritikája. Ictus, Szeged Előszó a második kiadáshoz és Bevezetés. NIETZSCHE, Friedrich: A tragédia születése fejezet. Európa, Bp RUSSELL, Bertrand: A filozófia alapproblémái. Kossuth, Bp I VI. és VIII. fejezet. QUINE, W. O.: Arról, hogy mi van. In A tapasztalattól a tudományig, Osiris, Bp Kötelező szakirodalom: Ajánlott szakirodalom: Megjegyzés: A kurzus az ókori és keleti filológiák képzési ág közös tanegységéhez tartozik. 5

6 ELTE BTK, FI, Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport, 2011/12, I. (őszi) félév BBN-FLN (= BBN-FLN-101) Kálmán László Bevezetés a nyelvtudományba K 3 kr Sz, Gólyavár, Pázmány terem Az előadás célja: A kurzus bevezetés a nyelvtudományba, kezdőknek. Nem tételez fel előzetes magyar, illetve általános nyelvészeti ismereteket azon túl, amit a magyar gimnáziumi érettségi jelent. Elméleti orientációjú: megismerteti a hallgatókat a nyelvészeti alapfogalmakkal és elsősorban az elemzés szintjeivel (elsősorban a magyarral illusztrálva), azaz hangtan alaktan mondattan jelentéstan. Fő témái: elméleti nyelvészet praktikus nyelvtan nyelvi illemtan (norma és változatok). Szinkrón és diakrón nyelvészet. Szintézis és analízis. Szabály és törvény a nyelvben. A generatív elv és az absztrakció. Fonéma és hang, morféma és morf, lexéma és szóalak. Jelentés és nyelvhasználat. Az előadások várható tematikája: 1. óra A nyelv és a nyelvtudomány. Fogalmi kérdések, a jelrendszerek fajtái. 2. óra A nyelv és a gondolkodás. Filozófiai nézetek a kérdésről, a nyelv kialakulásának elméletei. 3. óra A nyelv használata: jelentéstani és pragmatikai alapfogalmak. 4. óra Jelentéstani irányzatok, fő problémák. 5. óra A beszédhangok; fonetika és fonológia viszonya. 6. óra Jelentősebb fonológiai iskolák. 7. óra A hagyományos alaktan alapfogalmai és fő problémái. 8. óra A mondattan alapfogalmai és fő problémái. 9. óra Jelentősebb mondattani iskolák. 10. óra A lexéma fogalma; a lexémaalkotás és a nyelvi kreativitás kérdése. 11. óra A nyelvi változások tényezői és fő típusai. 12. óra A nyelvtudomány története I.: Az ókor és a középkor nyelvfelfogása. 13. óra A nyelvtudomány története II.: A XIX. és XX. század nyelvészete. Az előadás nem látogatásköteles. Az előadásra legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni. A számonkérés írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban. A vizsga követelménye: a kötelező olvasmány és az előadások tartalma, nem szó szerint, hanem problémamegoldásban alkalmazva. Olvasandó szövegek: Kötelező szakirodalom (tankönyv): KÁLMÁN László és TRÓN Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba. Tinta Könyvkiadó, Bp kiadás. Ajánlott szakirodalom: 6

7 KENESEI István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai Kiadó, Bp kiadás. KIEFER Ferenc (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Bp Megjegyzés: A kurzus az ókori és keleti filológiák képzési ág közös tanegységéhez tartozik. 7

8 ELTE BTK, ÓTI, Latin Tanszék, 2011/12, I. (őszi) félév BBN-OKE = BBN-OKE-121 Földváry Miklós István Összehasonlító vallástörténet K 3 (2) kr H,8:00 9:30 Gólyavár, Pázmány terem Az előadás célja: Az Összehasonlító vallástörténet tanegység célja a XIX XX. századi vallástudományi kutatás klasszikus szerzőinek, iskoláinak, módszereinek bemutatása elsődleges és másodlagos forrásszövegek elemzése, azok történelmi és elméleti kontextusba helyezése révén. Az előadás nem látogatásköteles. Az előadásra legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni. A tanegységet írásbeli vizsga zárja, amely az előadások anyagára és forrásszövegeire épül. A tervezett tanmenet: 1 2 óra: Bevezetés, az őstípus keresése, alak és szimbólum, antikvitás (R. Otto, Bachofen, W. F. Otto, Kerényi, Jung) Otto 18 41; Simon ; Dionysos mítoszai, Kerényi óra: A primitív kultúrák vizsgálata (Frazer, Tylor, Van Gennep, Lévy-Bruhl, Lévi-Strauss) Miért érdekesek a primitívek? Simon ; ; Gennep 41 58; Simon ; Lévi-Strauss I. (az archaizmus fogalma) 5. óra: A sémi népek vallástörténete: arab pogányság és bibliakritika (Smith, Wellhausen) A totemisztikus áldozat cselekménysora, templomi áldozat (Lv 8 9) és húsvéti bárány (Ex 12), Simon ; párhuzamos hely Sámuel és a Krónikák szerint, Simon óra: A francia szociológiai iskola (Fustel de Coulanges, Durkheim, Mauss) A vallás pozitív kutatása, Simon ; ausztrál etnológia, Durkheim óra: A német szociológiai iskola (Weber, Spengler) Egy vagy több vallás-e szociológiai értelemben a kereszténység? Simon ; Spengler II. (pszeudomorfózis) 10. óra: Az indoeurópai összehasonlító módszer (és sémi megfeleltetése), nyelv és mitológia (Müller, Goldziher, Dumézil) Sámson története, Goldziher XXX; Róma őstörténete, Dumézil óra: A történeti összehasonlító módszer (Pettazzoni, Brelich) Naptár és ünnepek, Brelich óra: A fenomenológiai iskola és hatásai (Van der Leeuw, Eliade) Teremtés és időszemlélet, rítusok, Leeuw ; Eliade Szakirodalom: GOLDZIHER Ignác: Mítosz a hébereknél és történelmi fejlődése. Kairosz, Budapest OTTO, Walter F.: Die Götter Griechenlands. Das Bild des Göttlichen im Spiegel des 8

9 griechischen Geistes. Gerhard Schultke-Blumke, Frankfurt am Main (németül) OTTO, Rudolf: A szent. Osiris Kiadó, Budapest (Ford. Bendl Júlia) SPENGLER, Oswald: A Nyugat alkonya. Európa, Budapest (Ford. JUHÁSZ Anikó, CSEJTEI Dezső, SIMON Ferenc) DUMÉZIL, Georges: Mítosz és eposz. Gondolat, Budapest Durkheim, Emile: A vallási élet elemi formái. L Harmattan Kiadó, Budapest (Ford. VARGYAS Zoltán) GENNEP, Arnold van: Les rites de passage. Émile Nourry, Paris ELIADE, Mircea: Az örök visszatérés mítosza. Európa Könyvkiadó, Budapest KERENYI Károly: Mi a mitológia? Tanulmányok a homérosi himnuszokhoz. Szépirodalmi Kiadó, Budapest LEVI-STRAUSS, Claude: Strukturális antropológia. Osiris, Budapest BRELICH, Angelo: Római variációk az eredet témájára. Gondolat, Budapest PETTAZZONI, Raffaele: God, the Formation and Development of Monotheism in the History of Religions. LEEUW, Gerardus van der: A vallás fenomenológiája. Osiris, Budapest (Ford. BENDL Júlia, DANI Tivadar, TAKÁCS László) Szöveggyűjtemény SIMON Róbert (szerk.): A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény portrévázlatokkal. Osiris Kiadó, Budapest (Osiris Tankönyvek) Megjegyzés: A kurzus az ókori és keleti filológiák képzési ág közös tanegységéhez tartozik. 9

10 ELTE BTK, ÓTI, 2011/12, I. (őszi) félév BBN-OKE11-141/a Ferenczi Attila (felelős) Szántó Iván (szervező) Ókori és keleti művészet I. K 3 kr Cs, Gólyavár Pázmány terem Az előadás célja: A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az ókori művészettörténet tanulmányozásába. A bevezető jelleg azt jelenti, hogy az előadások nem a tárgyalt korszakok tárgyanyagát kívánják bemutatni, hanem a vizsgálat módszereit, eszközeit, fogalomrendszerét és jellemző kérdéseit. A félév négy, egyenként három-három előadást felölelő blokkból áll. Az elsőben a művészettörténet fogalmáról, a tudományterület születéséről és körülhatárolhatóságáról szóló előadások hangzanak el, majd az ókori Kelet, Görögország és Róma művészete következik, és végül az ókori formák továbbélésének kérdései (pl. Bizánc, iszlám). Az első egységet kivéve, minden blokk három előadása a következő rendet követik: építészet, szobrászat, festészet. Az előadások előadói és várható tematikája: a) bevezető előadások Rényi András b) az ókori Kelet művészete c) görög-római művészet: Bence Ágnes c) Bizánc és az iszlám művészete: Szántó Iván Az előadás nem látogatásköteles. Az előadásra legfeljebb tíz perc késéssel lehet érkezni. A vizsgaidőszakban dolgozatot írnak a hallgatók az órán elhangzottakból és a kötelező olvasmányokból. Olvasandó szövegek: Kötelező szakirodalom: Később lesz meghatározva. Ajánlott szakirodalom: Később lesz meghatározva. Megjegyzés: BBN-OKE11-141/b kurzust a távol-keleti szakirányok hallgatóinak a Távol-Keleti Intézet hirdeti meg. 10

11 ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI TANSZÉK 11

12 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-ASZ-101 Niederreiter Zoltán Bevezetés az akkád nyelvbe 1. G F épület 233 K,10:30-12:00 P,10:30-12:00 A szeminárium célja az akkád nyelv elsajátítása a választott szakirodalom feldolgozásával. Továbbá 110 újasszír ékjel megtanulása. A szemináriumok során a hallgatóknak számot kell adniuk az Alapvizsgában szereplő irodalmi és történelmi témájú források és szakirodalom egyes tételeinek ismeretéről. A hallgatónak minden óra elején a korábban megtanult leckékben szereplő nyelvtani paradigmákra és glosszáriumra vonatkozó (10-15 perces) zárthelyi dolgozatot kell írna, tovább a 110 újasszír ékjelet kell ismernie. A dolgozatok együttes átlaga jelenti a félév végi jegyet. Kötelező szakirodalom: Huehnergard, John (1996): A Grammar of Akkadian. (Harward Semitic Studies, 45) Atlanta, Georgia: Scholars Press. Snell, Daniel C.: A Workbook of Cuneiform Signs. (ARTANES 3) Malibu Kötelező szakirodalom (irodalmi és történeti források): Black, Jeremy Graham Cunningham Eleanor Robson Gábor Zólyomi, The Literature of Ancient Sumer. Oxford New York: Oxford University Press, xixlxiii. Dalley, Stephanie (2000), Myths from Mesopotamia. Creation, the Flood, Gilgamesh, and Other. Revised Edition. Oxford: Oxford University Press. Harmatta, János (szerk.) (2005), Ókori keleti történeti chrestomathia. Budapest: Osiris Kiadó [= ÓKTCh], a III. rész szövegei. Komoróczy Géza (1983), "Fénylő ölednek édes örömében." A sumer irodalom kistükre. Budapest: Európa könyvkiadó. Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (3 hiányzás engedélyezett). 12

13 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2011/12, I. (őszi) félév ASN-214 BBN-ASZ-201 BBN-ASZ-206 Dezső Tamás G F épület 231/a Szerda 10:00 11:30 Akkád szövegolvasás 12: Asszír királyfeliratok. Szín-ahhé-eriba. Akkád nyelv 1: Asszír királyfeliratok. Szín-ahhé-eriba. Akkád nyelv 6: Asszír királyfeliratok Szín-ahhé-eriba. A szeminárium célja: Bevezetés az Újasszír kor királyfelirataiba, ezek nyelvi, epigráfiai, és filológiai problémáiba, valamint ezeken keresztül a korszak történelmébe. A korszak szövegeivel foglalkozó szakirodalom megismerése. A szemináriumok rendszeres látogatása. A hallgató órai munkája, rendszeres szakirodalmi referátumai, illetve a félév utolsó óráján írt zárthelyi dolgozata alapján kap jegyet. A zárthelyi dolgozat az órán vett szöveg egy adott részének segédeszköz használata nélküli átírása és fordítása. Olvasandó szövegek: Bevezetés: Borger, R., Babylonisch-assyrische Lesestücke, vols. I-III, Roma, 1963, Pontificium Institutum Biblicum, 59-80, Taf Frahm, E., Einleitung in die Sanherib-Inschriften, (Archiv für Orientforschung, Beiheft 26), Wien, 1997, Institut für Orientalistik der Universität Wien Grayson, A.K., Assyria: Sennacherib and Esarhaddon ( B.C.), Boardman, J., et al., eds., The Cambridge Ancient History III/2: The Assyrian and Babylonian Empires and Other States of the Near East, from the Eighth to the Sixth Centuries B.C., Cambridge, 1991, Cambridge University Press, Levine, L.D., Preliminary Remarks on the Historical Inscriptions of Sennacherib, in: H. Tadmor M. Weinfeld, eds., History, Historiography and Interpretation. Studies in Biblical and Cuneiform Literatures, Jerusalem, 1983, The Magness Press The Hebrew University, pp Liverani, M., Critique of Variants and the Titulary of Sennacherib, in: F.M. Fales, ed., Assyrian Royal Inscriptions: New Horizons in Literary, Ideological and Historical Analysis, (Orientis Antiqui Collectio XVII), Roma: 1981, Istituto per L'Oriente, pp Russell, J.M., Sennacherib ( B.C.), in: The Writing on the Wall. Studies in the Architectural Context of Late Assyrian Palace Inscriptions, Winona Lake, 1999, Eisenbrauns, Szövegkiadások, fordítások: Bezold, C., Inschriften Sanheribs, in: Schrader, E., Keilinschriftliche Bibliothek, Sammlung von assyrischen und babylonischen Texten in Umschrift und Übersetzung, vol. 2: Historische Texte des neuassyrischen Reiches, Berlin, 1890,

14 Borger, R., Babylonisch-assyrische Lesestücke, (AnOr, 54), Roma, 1963 Cooper, J.S., A new Sennacherib Prism Fragment, JCS 26 (1974), pp. Evetts, B.T.A., On Five unpublished Cylinders of Sennacherib, ZA 3 (1888), 311 Galter, H.D. Levine, L.D. Reade, J.E., The Colossi of Sennacherib s Palace and Their Inscriptions, Annual Review of the Royal Inscriptions of Mesopotamia Project 4 (1986), Grayson, A.K., The Walters Art Gallery Sennacherib Insription, AfO 20 (1963), 83-96, pls. I-IV Heidel, A., The Octagonal Sennacherib Prism in the Iraq Museum, Sumer 9 (1953), Jacobsen, Th., Sennacherib s Aqueduct at Jerwan, (OIP 24), Chicago, 1935, Oriental Institute Publications King, L, W., Cuneiform Texts from the Babylonian Tablets in the British Museum, Part XXVI, London, Layard, A.H., Inscriptions in the Cuneiform Character from Assyrian Monuments, London, 1851 Ling-Israel, P., The Sennacherib Prism in the Israel Museum Jerusalem, in: Klein, J. Skaist, A., eds., Bar-Ilan Studies in Assyriology Dedicated to Pinhas Artzi, Ramat- Gan, 1990, Livingstone, A., Court Poetry and Literary Miscellanea, (SAA III), Helsinki, 1989, 33. (The Sin of Sargon) Luckenbill, D.D., The Annals of Sennacherib, (OIP 2), Chicago, 1924, Oriental Institute Publications Meissner, B. Rost, P., Die Bauinschriften Sanheribs, Leipzig, 1893 Messerschmidt, L. Ungnad, A., Vorderasiatische Schriftdenkmäler der Königlichen Museen zu Berlin, 1, Mit Beiheft: Die bildlichen Darstellungen auf vorderasiatischen Denkmälern der Königlichen Museen zu Berlin, Leipzig, 1907 Rawlinson, H.C. Norris, E., The Cuneiform Inscriptions of Western Asia I: A Selection from the Historical Inscriptions of Chaldaea, Assyria and Babylonia, London, 1861 Rawlinson, H.C. Smith, G., The Cuneiform Inscriptions of Western Asia III: A Selection from the Historical Inscriptions of Chaldaea, Assyria and Babylonia, London, 1870 Smith, G., History of Sennacherib, London, 1878 Smith, S., The First Campaign of Sennacherib, London, 1921 Thompson, R.C., A Selection from the Cuneiform Historical Texts from Nineveh ( ), Iraq 7 (1940), 85sk. Thompson, R.C. Hutchinson, R.W., Excavations on the Temple of Nabu at Nineveh, Archaeologia 79 (1929), Irodalom Barnett, R.D., The Siege of Lachish, IEJ 8 (1968), Bleibtrau, E., Kulthandlungen im Zeltlager Sanheribs, in: I. Seybold, ed., M e qor Hajjim, (Fs. Georg Molin), Graz: 1983, pp Bleibtrau, E. Barnett, R.D. Turner, G., Sculptures from the Southwest Palace of Sennacherib at Nineveh, London, 1998 Brinkman, J.A., Sennacherib s Babylonian Problem: An Interpretation, JCS 25 (1973), Boehmer, R.M., Aššur-taklâk, ein Stadtaufseher von Aššur unter Sargon II. oder Sanherib, BaM 15 (1984) Borger, R., König Sanheribs Eheglück, Annual Review of the Royal Inscriptions of Mesopotamia Project 6 (1988), 5-11 Dalley, S. Nineveh, Babylon and the Hanging Gardens: cuneiform and classical sources reconsiled, Iraq 56 (1994), Dalley, S. The Hanging Gardens of Babylon at Nineveh, in: Waetzold, H. Hauptmann, H., Hrsg., Assyrien im Wandel der Zeiten. XXXIX e Rencontre Assyriologique 14

15 Internationale, Heidelberg Juli 1992, (Heidelberger Studien zum Alten Orient, 6), Heidelberg, 1997, Heidelberger Orientverlag, Dalley, S., More about the Hanging Gardens, in: al-gailani Werr, L. Curtis, J. Martin, H. McMahon, A. Oates, J. Reade, J., eds., Of Pots and Plans. Papers on the Archaeology and History of Mesopotamia and Syria presented to David Oates in Honour of his 75 th Birthday, London, 2002, NABU Publications, Dalley, S., Yabâ, Atalyā and the Foreign Policy of Late Assyrian Kings, SAAB 12 (1998), Elayi, J., Les relations entre les cités phéniciennes et l'empire assyrien sous le regne de Sennachérib, Semitica 35 (1985), Frahm, E., Die Bilder in Sanheribs Thronsaal, NABU 3 (1994), Gallagher, W.R., Room I, Slabs of Sennacherib s Palace: Not a Depiction of Tyre, N.A.B.U. 1997/2, Gallagher, W.R., Sennacherib s Campaign to Judah. New Studies, (Studies in the History and Culture of the Ancient Near East, 18), Leiden, 1999, Brill Galter, H.D, Die Zerstörüng Babylons durch Sanherib, StOr 55 (1984), George, A.R., Sennacherib and the Tablet of Destinies, Iraq 48 (1986), Goossens, G., Fragment de Relief de Sennachérib, Bulletin des Musées Royaux d Art et d Histoire 21 (1949), Goossens, G., Relief de Sennachérib, Bulletin des Musées Royaux d Art et d Histoire 22 (1950), Honor, L.L., Sennacherib s Invasion of Palestine. A Critical Source Study, (Contributions to Oriental History and Philology 12), New York, 1966 Horn, S.H., Did Sennacherib Campaign Once or Twice against Hezekiah?, Andrews University Seminary Studies 4 (1966), 1-28 Knauf, E.A., Who Destroyed Beersheba II?, in: Hübner, U. Knauf, E.A., Kein Land für sich allein. Studien zum Kulturkontakt in Kanaan, Israel/Palästina und Ebirnâri für Manfred Weippert zum 65. Geburtstag, (Orbis Biblicus and Orientalis, 186), Göttingen, 2002, Vandenhoeck & Ruprecht, Levine, L.D., The Second Campaign of Sennacherib, JNES 32 (1973), Levine, L.D., Sennacherib s Southern Front: B.C., JCS 34 (1982), Madhloum, T. Excavations at Nineveh, Sumer 23 (1967), Madhloum, T. Nineveh ( ), Sumer 24 (1968), Massmann, L., Sanheribs Politik in Juda. Beobachtungen und Erwägungen zum Ausgang der Konfrontation Hiskias mit den Assyrern, in: Hübner, U. Knauf, E.A., Kein Land für sich allein. Studien zum Kulturkontakt in Kanaan, Israel/Palästina und Ebirnâri für Manfred Weippert zum 65. Geburtstag, (Orbis Biblicus and Orientalis, 186), Göttingen, 2002, Vandenhoeck & Ruprecht, Matthiae, P., Ninive. Glanzvolle Hauptstadt Assyrer, München, 1999, Hirmer Mazar, B., The Campaign of Sennacherib in Judea, in: Apud Liver, J., ed., The Military History of the Land of Israel in the Biblical Times, (Hebrew), Tel Aviv, 1964, Millard, A.R., Sennacherib s Attack on Hezekiah, (Tyndale Biblical Archaeology Lecture, 1984), Tyndale Bulletin 36 (1985), Na aman, N., Sennacherib s Letter to God on his Campaign to Judah, BASOR 214 (1974), Na aman, N., Sennacherib s Campaign to Judah and the Date of the LMLK Stamps, VT 29 (1979), Na aman, N., Sennacherib s Sons Flight to Urartu, N.A.B.U. 2006/1, 4-5 Nagel, W., Die neuassyrischen Reliefstile unter Sanherib und Assurbanaplu, (Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, 11), Berlin, 1967, B. Hessling Parpola, The Murderer of Sennacherib, in: Alster, B., ed. Death in Mesopotamia, (XXXVI RAI, Mesopotamia 8), Copenhagen, 1980, 177 skk. Paterson, A., Assyrian Sculptures, Palace of Sinacherib, Den Hague, 1915, Nijhof 15

16 Porada, E., Reliefs from the Palace of Sennacherib, Bulletin of the Metropolitan Museum of Art 3 (1945), Rainey, A.F., The Fate of Lachish during the Campaigns of Sennacherib and Nebuchadnezzar, Apud Lachish V (1975), Reade, J.E., Two Slabs from Sennacherib s Palace, Iraq 29 (1967), pp Russell, J.M., Sennacherib s Palace Without Rival, A Programmatic Study of Texts and Images in a Late Assyrian Palace, Chicago, 1991, The University of Chicago Press Russell, J.M., Sennacherib s Palace Without Rival Revisited: Excavations at Nineveh and in the British Museum Archives, in: Parpola, S. Whiting, R.M., eds., Assyria Proceedings of the 10 th Anniversary Symposium of the Neo-Assyrian Text Corpus Project, Helsinki, September 7-11, Helsinki, 1997, The Neo-Assyrian Text Corpus Project, Russell, J.M., The Final Sack of Nineveh. The Discovery, Documentation, and Destruction of King Sennacherib s Throne Room at Nineveh, Iraq, New Haven London, 1998, Yale University Press Russell, J.M., Bulls for the Palace and Order in the Empire: The Sculptural Program of Sennacherib s Court VI at Nineveh, Art Bulletin 69 (1987), Russell, J.M., Layard s Description of Rooms in the Southwest Palace at Nineveh, Iraq 57 (1995), Tadmor, H., Sennacherib s Campaign to Judah: Historical and Historiographical Considerations, Zion 50 (1985), (Hebrew) Tadmor, H. Landsberger, B. Parpola, S., The Sin of Sargon and Sennacheribs Last Will, SAAS 3 (1989), Ungnad, A., Der Ort der Ermordung Sanheribs, ZA 36 (1924), Ussishkin, D., Defensive Judean Counter-Ramp Found at Lachish in 1983 Season, BAR 10/2 (1984), Ussishkin, D., Destruction of Judean Fortress Portrayed in Dramatic Eight-Century B.C. Pictures, BAR 10/2 (1984), Ussishkin, D., Symbols of conquest in Sennacherib s reliefs of Lachish: impaled prisoners and booty, in: Potts, T. Roaf, M. Stein, D., eds., Culture through Objects. Ancient Near eastern Studies in Honour of P.R.S. Moorey, Oxford, 2003, Griffith Institute, Ussishkin, D., The Camp of the Assyrians in Jerusalem, IEJ 29 (1979), Ussishkin, D., The Lachish Reliefs and the City of Lachish, IEJ 30 (1980), Ussishkin, D., The Assyrian Attack on Lachish: The Archaeological Evidence from the Southeast Corner of the Site, Tel Aviv 17 (1990), Ussishkin, D., The Destruction of Lachish by Sennacherib and the Dating of the Royal Judean Storage Jars, Tel Aviv 4 (1977), Ussishkin, D., The Rectangular Fortress at Kadesh Barnea, IEJ 45 (1995), Ussishkin, D., The Conquest of Lachish by Sennacherib, Tel Aviv, 1982, Tel Aviv University von Beckerath, J., Ägypten und der Feldzug Sanheribs im Jahre 701 v. Chr., UF 24 (1992), 3-8 von Soden, W., Sanherib vor Jerusalem 701 v.chr., in: Fs. H.E. Stier, Münster, 1972, Aschendorff, Wiseman, D.J., Palace and Temple Gardens in the Ancient Near East, in: Mikasa, T., ed., Monarchies and Socio-Religious Traditions in the Ancient Near East, (Papers read at the 31 st International Congress of Human Sciences in Asia and North Africa), (Bulletin of the Middle Eastern Culture Center in Japan, vol. I), Wiesbaden, 1984, Harrassowitz, Zawadzki, S., Oriental and Greek Tradition about the Death of Sennacherib, SAAB 4 (1990), SzínSzín-ahhé-eriba történeti feliratai (vázlat) 16

17 Szöveg Hadjárat Dátum Duplikátum Frahm Kiadás Agyagtáblák (BM ) (B J) T 1 Smith 1921; Luckenbill 1924 Rm 2, 95 + BM (B C) T 2 (Thompson 1940, fig. 10) K 1680 (Bellino) (B L) T3 Layard 1851, 63-; Smith , 1 (Rassam) T 4 *Evetts 1888, 311; Bezold, 1890, 80 K T 5 Frahm 1997, , T 6 Frahm 1997, , T 7 Frahm 1997, , T 8 Frahm 1997, Nyolclapú agyagprizmák Magánygyűjtemény, T 9 Frahm 1997, Svédország (?) K , 44 + etc (B P) + T 10 *King , 38; Smith 1878, Cyl. C; etc. BM , 160A /695 8 (b i) + T 11 *King Catal., Nr. 3330; Smith 1878, Cyl. D; etc. BM (King T 12 King , pl prizma) [IM (Heidel Heidel 1953, 117-] prizma)) BM k. 10 T 13 (Borger 1963, 66) Hatlapú agyagprizmák , T 14 (Borger 1963, 67) Sm (?) T 15 Frahm 1997, Taf. V , 1 (Taylor prizma) /689 T 16 Rawlinson -- Norris 1861 (1 R), 37-42; etc. A 2793 (Chicago prizma) 8 Luckenbill 1924, (Jerusalem /689 T 17 Ling-Israel 1990, pls. IV-XVI prizma) K 1634 (+ K 1665, BM ) T 18 Borger 1963, 66; Bezold, 1890, 80 BM (?) T 19 Frahm 1997, Bika- és oroszlánfeliratok Bull 1 (ICC 59-62) T 25 Layard 1851 (ICC), Bull 2 (Smith 1878) T 26 Smith 1878, 3, 30, 51, 67, 86 Bull 3 (Smith 1878) T 27 Smith 1878, 3, 30, 51, 67, 86 Bull 4 (Smith 1878) 1 6. T 29 Rawlinson Smith 1870 (3 R), 12 ICC T 30 Layard 1851 (ICC), ICC 38-42, Var. T 31 Layard 1851 (ICC), AfO 35, 35 T 32 Galter Scholz, AfO 35 (1988), 35, Abb. 7 Meissner Rost 1893, pl. T 33 Meissner Rost 1893, pl Meissner Rost 1893, pl. T 34 Meissner Rost 1893, pl. 8 8 Room LX, Door a T 35 4 Layard-Manuskript MS. C, 56 verso 57 verso Room LXV, Door a (oroszlán) T 36 Layard-Manuskript MS. C, 55 verso 56 verso Ostgebäude T 37 Thompson Hutchinson 1929, pl. 52 Palotadombormű feliratok T

18 Ajtósarokkő felirat T 60 Kőtábla feliratok Nebi-Yunus 1 8. T 61 Rawlinson -- Norris 1861 (1 R), T 62 Messerschmidt Ungnad, 1907, Nr. 77 T Ungnad / Winckler kőtábla Szikla- és csatornafeliratok További, kisebb feliratok T , T * részleges feldolgozás 1 + eponümosz hadjáratok 2 kronológiai összefoglaló 3 két eponümosz hadjárat 4 publikálatlan kézirat a British Museumban 5 + hadjárat az arabok ellen Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (3 hiányzás engedélyezett). 18

19 ELTE BTK, ÓTI, Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, 2010/11, I. (őszi) félév BBN-ASZ-202 Niederreiter Zoltán Akkád nyelv 2. Enūma eliš. A teremtéseposz. G F épület 231 K,14:30-16:00 A másodéves hallgatók számára tartott szeminárium célja az ékírásos szövegek olvasása, nyelvtani elemzése és értelmezése, továbbá az órára történő preparálásukhoz szükséges szakirodalom feldolgozásának, a jegyzetapparátus elkészítésének megismerése. a hallgatónak minden órára az olvasandó szöveg átírását és fordítását nyomtatott formában (előre) el kell készítenie, továbbá az órán olvasott források egyikéhez kapcsolódó (4-5 oldal terjedelmű) házi dolgozatot kell írnia, amit a szemeszter utolsó óráján nyújt be. A választott téma, felvetett kérdés lehet irodalmi, történelmi jellegű, melynek kidolgozását, előkészítését az órán tartott konzultációk segítségével készítheti el (forrásfeldolgozás, szakirodalom, szerkesztés, stb). A jegyszerzés legfőbb feltétele azonban, hogy a hallgató az adott órára kijelölt forrást a kópia alapján el tudja olvasni (a forrás fordításához és értelmezéséhez persze a saját jegyzetei a rendelkezésére állnak). Olvasandó szövegek (az eredeti szövegkiadásokban szereplő kópiák használatával történnek): Lambert, W. G., ed. / Parker, Simon B., copy: Enuma elis. The Babylonian Epic of Creation, the Cuneiform Text. Birmingham Talon, Ph.: Enuma Elis: The Standard Babylonian Creation Myth. (State Archives of Assyria Cuneiform Texts, 4) Helsinki Kötelező szakirodalom: Bottéro, Jean (1995): Akkadian Literature: An Overview. In: Jack M. Sasson, szerk., Civilizations of the Ancient Near East. Vol. IV. New York: Charles Scribner's Sons, Bottéro, Jean (2001): Religion in Ancient Mesopotamia. (Translated by Teresa Lavender Fagan: La plus vieille religion: En Mésopotamie.) Chicago London: The University of Chicago Press. Jacobsen, Thorkild (1976): The Treasures of Darkness. A History of Mesopotamian Religion. New Haven London: Yale University Press. Röllig, W. ( ): Literatur. Reallexikon der Assyriologie 7, Ajánlott szakirodalom: King, L. W.: The Seven Tablets of Creation or the Babylonian and Assyrian Legends Concerning the Creation of the World and of Mankind. I.: English Translations, etc. London Labat, R.: Le poéme babylonien de la creation. Paris Megjegyzés: Megjegyzés: A tanegység felvétele csak azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a szemináriumokon megjelennek (3 hiányzás engedélyezett), és a könyvtári 19

20 kutatómunkát igénylő feladatokat el tudják végezni. 20

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2011/12-es tanév I. (őszi) félévében KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK... 3 ASSZÍRIOLÓGIAI ÉS HEBRAISZTIKAI

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 20010/11-es tanév I. (őszi) félévében 1.0 változat 2010. 08. 20 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...3 ASSZÍRIOLÓGIAI

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2009/10-es tanév II. (tavaszi) félévében 1.4 változat 2010. 02. 06 Képzési ági és alapszakos órák...

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett alapképzéses szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett alapképzéses szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett alapképzéses szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2009/10-es tanév I. (őszi) félévében 1.0 változat KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...2 ASSZÍRIOLÓGIAI

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2008/09-es tanév II. (tavaszi) félévében 2.2 változat 2009. 01. 30 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...4

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2010/11-es tanév II. (tavaszi) félévében 2.1 változat 2011. 02. 08 KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...2

Részletesebben

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 10.

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 10. A zsidóság nyelvei Biró Tamás biro.tamas@btk.elte.hu, http://birot.web.elte.hu 2015. március 10. Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/orzse/ http://birot.web.elte.hu/courses/2015-orzse/

Részletesebben

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, török szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dezső Csaba. egyetemi adjunktus (ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék)

Szakmai önéletrajz Dezső Csaba. egyetemi adjunktus (ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék) 1 Szakmai önéletrajz Dezső Csaba Születési dátum: 1973. június 19. Tudományos fokozat: Jelenlegi beosztás: Kutatási terület: PhD (DPhil, Oxon.) egyetemi adjunktus (ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Indoeurópai

Részletesebben

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM JUDAISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER BEVEZETÉS A VALLÁSTUDOMÁNYBA A tárgy kreditpontja: Heti óraszám: Szervezeti egység: Oktató: 3 (három) 2 (kettő)

Részletesebben

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében

Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások. a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében Az Ókortudományi Intézet tanszékei által meghirdetett szemináriumok és előadások KURZUSLEÍRÁSAI 1 a 2011/12-es tanév II. (tavaszi) félévében 1.0 változat (2012. feb. 2) KÉPZÉSI ÁGI ÉS ALAPSZAKOS ÓRÁK...

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Történelem

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve: Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program Kutatási téma címe: Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei (Ovidius,

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK)

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) felvételi elbeszélgetés Motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről: motiváció, szakmai tájékozottságés ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció

Részletesebben

Akalhui Északnyugati Palota lakószárnya alatt elhelyezkedő királynősírok

Akalhui Északnyugati Palota lakószárnya alatt elhelyezkedő királynősírok John Nicholas Postgate régészassziriológus, a Cambridge-i Egyetem professzora. Kutatási területe az ókori keleti (különösen a Kr. e. 3. évezredi sumer és a Kr. e. 1400 600 közötti asszír) társadalom- és

Részletesebben

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

A II. szigorlat követelményei

A II. szigorlat követelményei Hebraisztika mesterképzés (MA) A II. szigorlat követelményei Bibliai és judaisztikai szakirány I. KORAI RABBINIKUS IRODALOM (MINDKÉT SZAKIRÁNY SZÁMÁRA) Misna: 6-8 fejezet Talmud: 2 lap (= 4 oldal) Midrás:

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A történelemtudomány előretörése. Az európai gondolkodás központja áttevődik Franciaországból Németföldre. 1. A kulturológia a

Részletesebben

13.3.3. Tanár történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái

13.3.3. Tanár történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái 13.3.3. Tanár történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a csillag nélkül jelzett gyenge előfeltételek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

TEGYEY IMRE BIBLIOGRÁFIÁJA. 1. A kisebb lineáris B földkataszter. Egyetemi doktori értekezés. Debrecen 1964. Kézirat, 122 lap.

TEGYEY IMRE BIBLIOGRÁFIÁJA. 1. A kisebb lineáris B földkataszter. Egyetemi doktori értekezés. Debrecen 1964. Kézirat, 122 lap. TEGYEY IMRE BIBLIOGRÁFIÁJA I. Önálló publikációk: 1. A kisebb lineáris B földkataszter. Egyetemi doktori értekezés. Debrecen 1964. Kézirat, 122 lap. 2. Bevezetés az indoeurópai nyelvtudományba. (Egyetemi

Részletesebben

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 Katona Lucia Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 1. Bevezetés Ez a tanulmány arra a nyelvvizsgáztatásban döntő jelentőségű kérdésre igyekszik válaszolni, hogy az idegennyelv-tudás mérésekor mit és

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10.

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10. TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI 2016. március 10. Jelentkezés mindkét specializációra Az elsős faliújságra kitett jelentkezési lapon lehet a felvételi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok Francia kultúra fakultatív modul, Olasz irodalom és kultúra fakultatív modul, Spanyol nyelv és kultúra fakultatív modul, Egyéb

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK:

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, koreai szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, tibeti szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom ARENDT, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa Kiadó 1995 Mi a tekintély?; Mi a szabadság? In: Uõ: Múlt és jövõ között. Budapest, Osiris Kiadó Readers International, 100 150 és

Részletesebben

Bevezetés a Bibliai régészetbe

Bevezetés a Bibliai régészetbe Bevezetés a Bibliai régészetbe A régészet fogalma (archeológia = görög archeo + logosz) A Magyar Értelmező Kéziszótár meghatározása szerint: A régi korok anyagi kultúrájával, illetve annak tárgyi emlékeivel

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

2013. augusztus 26. KURZUSFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2013. augusztus 26. KURZUSFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2013. augusztus 26. KURZUSFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Általános előadások magyarul Könyvtár és informatikai alapismeretek Filozófiatörténet Bevezetés a társadalomismeretbe Bevezetés az irodalomtudományba Bevezetés

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2006/4.

Könyv és Nevelés 2006/4. Könyv és Nevelés 2006/4. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Tafferner Tamás: Iskolai könyvtári feladatok, források, fejlesztések 7 Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletrõl

Részletesebben

Sémi összehasonlító nyelvészet

Sémi összehasonlító nyelvészet Sémi összehasonlító nyelvészet BMA-HEBD-303 Biró Tamás 2014. szeptember 10. Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://birot.hu/courses/2014-semi Jelszó! Biró Tamás: biro.tamas@btk.elte.hu http://birot.web.elte.hu/,

Részletesebben

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány mester nappali

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I.

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I. A tantárgy kódja: 7SO30NAKL3M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Sociological Theories I. A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 óra előadás hetente

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK angoltanár, franciatanár, hon- és népismeret

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia A tudományos kutatás módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011)

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) Szakfelelős: dr. Déri Balázs egyetemi tanár (Ókortudományi Intézet) deri.balazs@btk.elte.hu A Valláselmélet szakirány felelőse: dr. Bodnár István egyetemi docens

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: keleti nyelvek és kultúrák

Részletesebben

The Role of Stones in Mesopotamian Medicine. About the Ideological Background of the Usage of Sammu Pallisu

The Role of Stones in Mesopotamian Medicine. About the Ideological Background of the Usage of Sammu Pallisu A kő szerepe a mezopotámiai orvoslásban. A sammu pallisu-kő használatának szellemi hátteréhez The Role of Stones in Mesopotamian Medicine. About the Ideological Background of the Usage of Sammu Pallisu

Részletesebben

Az asszír lovasság története

Az asszír lovasság története Dezsô Tamás (1962) assziriológus, régész, habilitált docens, az ELTE BTK dékánja. Kutatási területe az ókori keleti hadtörténet és az Asszír Birodalom története. Az asszír lovasság története Dezsô Tamás

Részletesebben

A sumer nyelv és írás

A sumer nyelv és írás A sumer nyelv és írás A sumer nyelv a ma ismert nyelvek közül egyetlennel sem áll rokonságban, egy ún. szigetnyelv. Az ismert rokon nyelvek hiánya is magyarázza, hogy számtalan más nyelvvel próbálták rokonítani,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Filozófia, Esztétika, Etika, Vallástudomány,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az Ószövetségi történelem kronológiája

Az Ószövetségi történelem kronológiája Az Ószövetségi történelem kronológiája Cél 2. Az óra célja az, hogy az Ószövetség által elmondott történetek időpontját - lehetőség szerint - a legpontosabban tudjuk meghatározni. A vizsgált korszak időbeli

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop Program 16, 19-20 Nov, 2012 Part I. Reconceptualising the European Citizen: Identity, Culture, Religion 16 Nov 2012, Friday Budapest,

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ. Bevezetés

A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 3. pp. 229 235. A JÁSZSÁG MINT KULTÚRTÁJ BERÉNYI ISTVÁN JAZYGIA AS A CULTURAL LANDSCAPE Abstract The paper summarises the history and development of the cultural landscape

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak újgörög szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642)

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Gecser Ottó A 14. századi, Fekete Halálként ismert nagy pestisjárvánnyal kezdődően az orvosi és vallási betegségfelfogás, illetve

Részletesebben

ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK (Klasszika-filológia) (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA

ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK (Klasszika-filológia) (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK (Klasszika-filológia) (BA) ALAPKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA Általános Kód Kurzus Óraszám Teljesítés Kredit Feltétel Általános képzés BTAT101BA Filozófiatörténet 2 koll. 3 BTAT102BA

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK SZLOVÉN SZAKIRÁNY 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Vezetéknév/utónév Zsubori Edina Ágnes Cím 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám 06-30-584-6250 E-mail zsubina@yahoo.com Állampolgárság magyar Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Tárgyjegyző: Dr. Nagy Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens (A/4 ép. 11.sz.) Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Világgazdaságtani

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Kulturális

Részletesebben

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYI LEÍRÁS. A tantárgy neve: Landeskunde deutschsprachiger Länder (A németnyelvű országok civilizációja) Oktató: Prof.Dr. Bradean-Ebinger Nelu

TANTÁRGYI LEÍRÁS. A tantárgy neve: Landeskunde deutschsprachiger Länder (A németnyelvű országok civilizációja) Oktató: Prof.Dr. Bradean-Ebinger Nelu 1 TANTÁRGYI LEÍRÁS A tantárgy neve: Landeskunde deutschsprachiger Länder (A németnyelvű országok civilizációja) A tantárgy kódja: 7NK40NIV78B Oktató: Prof.Dr. Bradean-Ebinger Nelu 2 TANTÁRGY NEVE Évfolyam

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben