TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I."

Átírás

1 Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az alkotmány alapján megismertetni a hallgatókkal a mai magyar politikai rendszer felépítését, alapvető intézményeit, működését. A hallgató a tantárgy elsajátítása után képessé válhat arra, hogy a különböző jogi eljárásokat megindítsa, a magyar jogrendszer működését átlássa. Választási rendszerek bemutatása, a magyar parlament létrejötte. Az országgyűlési képviselő feladata, a mentelmi jog. A kormány létrejötte, a miniszterelnök szerepe. A magyar igazságszolgáltatás rendszere: a bíróságok és az ügyészség bemutatása. Köztársasági elnök jellemzése. Az Alkotmánybíróság. Az önkormányzatok létrejötte, működése. Ellenőrző dolgozat. Gyakorlati jegy. A hallgató félév során nyújtott teljesítménye alapján. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök, CD jogtár évi XX. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmánya Dr. Csécsi György: Polgári Jog Közgazdász hallgatók számára Miskolc

2 Jogi alapismeretek (Közjog) II. NKB1207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Ismerjék meg a hallgatók a közjog egyik legfontosabb ágának a büntető jognak az alapfogalmait, a büntető igazságszolgáltatás működési mechanizmusait. A közjog magánjog elválasztásának főbb kategóriái. A magyar büntetőjog rendszerének bemutatása. A bűncselekmény fogalma, a szándékosság, gondatlanság elválasztása, bűntett vétség kategóriái. A büntetőeljárás vázlatos bemutatása. A mai magyar büntetés-végrehajtás jellemzői. Egyes főbb bűncselekmények bemutatása: emberölés, lopás, rablás, csalás, minősítő körülmények. Ellenőrző dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök, CD jogtár. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) évi XX. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmánya évi IV. tv. A Magyar Büntető Törvénykönyv Dr. Csécsi György: Polgári Jog Közgazdász hallgatók számára Miskolc Földvári József. Magyar Büntetőjog Ált. rész Bp A Büntető Törvénykönyv magyarázata

3 Jogi alapismeretek (Magánjog) I. NKB1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP A magánjog alapfogalmainak és alapintézményeinek bemutatása. A hallgató megismertetése a magyar polgári jog főbb szabályaival, elveivel. Cél, hogy a hallgatók kiismerjék magukat alapszinten, a polgári jog társasági jog rendszerében. A magyar polgári jog rendszerének részletes bemutatása. A személyekre vonatkozó szabályok ismertetése, cselekvőképesség, jogképesség. A dolgok osztályozása a tulajdon-birtok elkülönítése. A szomszédjog és a szolgalom. A szerződés létrejötte, értelmezése, főbb szerződéstípusok bemutatása. Az adásvétel, megbízás, vállalkozói szervezetek. Ellenőrző dolgozat. Gyakorlati jegy. A hallgató félév során nyújtott teljesítménye alapján. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök, CD jogtár évi IV. tv. A Polgári Törvénykönyv évi IV. tv. A házasságról, családról, és a gyámságról Szadits Imre: Magyar magánjog Kecskés László: Polgárjogi jog tanulmányok Pécs Dr. Csécsi György: Polgári Jog Közgazdász hallgatók számára Miskolc

4 Jogi alapismeretek (Magánjog) II. NKB1208 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP A hallgatók megismertetése olyan praktikus jogi szabályokkal, melyek a későbbi munkája során felmerülő magánjogi, munkajogi, illetve családjogi adatkezelések alkalmazásában segíthetik. Cél továbbá, hogy munkavállalóként tisztában legyen a hallgató a munkavégzése során jelentkezhető alapvető jogaival, illetve kötelezettségeivel. A szerződések alapelvei, a szerződések érvénytelensége, a teljesítés, szerződésszegés, biztosítékok. A családjog szabályainak részletes bemutatása: házasság, mint jogintézmény. A házassági vagyonjog. A házasság felbontása. A gyermekek jogai, tartásdíj intézménye. A munkaszerződés létrejötte, kollektív szerződés fogalma. A felmondás jogszabályai, fajtái. Ellenőrző dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök, CD jogtár évi IV. tv. A Polgári Törvénykönyv évi IV. tv. A házasságról, családról, és a gyámságról Szadits Imre: Magyar magánjog Dr. Csécsi György: Polgári Jog Közgazdász hallgatók számára Miskolc

5 Szociológia I. NKB1103 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül megismertetni a hallgatókat a modernkor társadalmával, annak problémáival, a modernizáció társadalmi konfliktusaival, és azok megoldási lehetőségeivel. A szociológia kialakulása és főbb irányzatai. Kultúra és szocializáció. A társadalmi csoport, személyközi és csoportközi viszonyok. Konformitás és deviancia. Társadalomszerkezet és társadalmi változások Magyarországon 1945-ig. A Ferge féle modell, Kolosi Tamás L-modellje és Szelényi Iván két háromszög modellje. A magyar társadalom rétegződése a rendszerváltás után. A rendszerváltás utáni struktúrák, egyéni cselekvések és makro mozgások. Az újkapitalizmus társadalmi struktúrájának jellemzői, az új szegénység dimenziói. Társadalmi mobilitás típusai és jelentősége, mobilitás vizsgálatok Magyarországon. Az új társadalmi elit genezisének elméletei a posztkommunista országokban. A félév során két zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A hallgató szóbeli vizsgát tesz, amelynek eredményébe a zárthelyi dolgozatok érdemjegyei is beleszámítanak. Szóbeli vizsga, amelybe a zárthelyi dolgozatok érdemjegyei is beleszámítanak. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Albert József-Leveleki Magdolna (2007): Szociológiai alapismeretek. Veszprém Ferge Zsuzsa (2010): Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Napvilág Kiadó, Budapest Kolosi Tamás-Szelényi Iván (2010): Hogyan legyünk milliárdosok? Corvina Kiadó, Budapest Kovách Imre (szerk.) (2006): Társadalmi metszetek. Napvilág Kiadó, Budapest

6 Szociológia II. NKB1209 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK Alapvető cél, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb társadalmi jelenségek, problémák és folyamatok gyökereit, lényegét és következményeit mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, elméleti és gyakorlati téren egyaránt. Tudjanak eligazodni a magyar és a nemzetközi társadalom legfontosabb kérdéseiben. A szak jellegéhez igazodva a tantárgy a régiók, kultúrák, etnikumok, vallások, a világkonfliktusok, és változások hazai, kárpát-medencei, európai és világtendenciáinak társadalmi alapjait tekinti át. Foglalkozunk a magyar és a kelet-európai rendszerváltás társadalmi következményeivel, a társadalmi szerkezet átalakulásával és problémáival, a szegénység problematikájával, fogalmi rendszerével. A régiók, kultúrák, etnikumok, vallások, világkonfliktusok és változások hazai, kárpát-medencei, európai és világtendenciáinak társadalmi alapjaival, a globalizáció kérdéseivel. Zárthelyi dolgozatok eredményes megírása. Kollokvium formájában ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét. Szóbeli vizsga keretében történik a hallgatói munka értékelése. Szakirodalom, előadások jegyzetei. Anthony Giddens (2005): Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest Bartus Tamás (2009): Magyarázatok és elméletek a szociológiában. Aula Kiadó, Budapest Ferge Zsuzsa (2010): Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Napvilág Kiadó, Budapest Laki László (2009): A rendszerváltás, avagy a nagy átalakulás. Napvilág Kiadó, Budapest

7 Újkori egyetemes történet I. NKB1104 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Riczu Zoltán főiskolai tanár AK A hallgatók megismerik az újkori társadalmi, gazdasági, politikai, diplomáciai, folyamatokat, eseményeket, a kultúra és civilizáció eredményeit. Megismerik a nagyhatalmak kialakulásának folyamatát, világpolitikai szerepüket, a gyarmatosítás történetét, az első világháború kirobbanásának okait, az ahhoz vezető utat, nagyhatalmak közötti kapcsolatok viszonyrendszerét, a diplomáciai kapcsolatok eseményeit. Végig követik az első világháború katonai történetét, frontjait és diplomáciai eseményeit. Képet kapnak az első világháború után kialakult új világrendről, az új államok kialakulásáról, a nagyhatalmi viszonyok átalakulásáról, működéséről, a második világháborúhoz vezető diplomáciai eseményekről, a nagyhatalmak közötti kapcsolatok rendszeréről. Megismerik a Szovjetunió történetét, világpolitikai szerepét a két világháború közötti időszakban. Ismereteket szereznek a két világháború közötti új gazdasági jelenségekről, a technika- és technológia fejlődéséről, változásairól, az új eszmékről. Megismerik az USA, Japán és a periférikus országok két világháború közötti fejlődését, a gyarmati rendszer történetét. Végig követik a második világháború eseménytörténetét, hadszíntereit. A gazdaság új vonásai, a monopolkapitalizmus kialakulása, a technika és technológia átalakulása, a gyarmatosítás ütemének felgyorsulása. Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszország terjeszkedése, az USA terület szerzései. A későn jövők Németország, a Monarchia, Olaszország, Japán területszerzési kísérletei. A nagyhatalmak társadalmi, gazdasági, politikai története az első világháború előtt. Szövetségi rendszerek kialakulása. Az első világháború kirobbanása, frontjai, hadieseményei, a háború új jelenségei (új fegyverek, állóháború anyag háború ). A háború befejezése, a Párizs környéki békeszerződések, új államok kialakulása, a vereség hatása a vesztesekre. Oroszország az első világháborúban, az 1917-es év forradalmai, a polgárháború, a Szovjetunió megalakulása, az ország története a két világháború között (társadalom, gazdaság, ideológia), külpolitikai jelentőségének növekedése a második világháború előtti években. Az európai államok története a 20-as években. Az USA az 1920-as években és a nagy gazdasági világválság, a válság leküzdése, új gazdaságpolitika-, gazdaságirányítás megjelenése, az állam szerepe a nemzetközi politikában. A gyarmati és periférikus országok a két világháború közti időszakban. Japán a két világháború közötti években. A fasizmus megjelenése Európában, az olasz és német fasiszta állam kialakulása, működése, ideológiája. A fegyverkezés, agresszív külpolitika megjelenése, új erővonalak kialakulása, új hatalmi tömbök létrejötte. A második világháború között, Szovjetunió a háborúban, az afrikai hadszíntér, a Csendes-óceáni hadszíntér, a normandiai partraszállás és a háború befejezése Európában, a Távol-keleti háború befejezése. A második világháború sajátosságai (új fegyverek, a haditechnika átalakulása, a gazdasági teljesítmény jelentősége, az ellátás, szállítás, a logisztika, hírszerzés, hírközlés megnövekedett szerepe, a szervezett és tervezett népirtás megjelenése a németeknél, az ellenállási mozgalmak). A diplomáciai kapcsolatok, a háború időszakában.

8 Két zárthelyi dolgozat megírása (25-25 pont), a vizsgára bocsátás feltétele. Kettő db. zárthelyi dolgozat (2X25 pont)+kollokvium (50pont) Számonkérés írásban és szóban. 1 Zh: 25 pont 2 Zh: 25 pont Kollokvium: 50 pont Összesen: 100 pont Videó, projektor, DVD lejátszó, térképek, szakirodalom, folyóiratok, atlaszok, térképek Németh István szerk. (2006): 20. századi egyetemes történelem I- II. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Hobsbawn, E. J. (2004): A birodalmak kora ( ). Pannonica Kiadó Kft. Bp. ISBN: Michael Howard-William Roger Louis (2002): Oxford. Világtörténet a 20. században. Napvilág Kiadó. Bp. ISBN: Romsics Ignác (2007): A 20. század rövid története. Rubicon Kiadó. Bp. ISBN: Ormos Mária-Majoros István (2003): Európa a nemzetközi küzdőtéren. Osiris Kiadó. Bp. ISBN:

9 Újkori egyetemes történet II. NKB1210 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Riczu Zoltán főiskolai tanár AK A hallgatók megismerik az újkori egyetemes történelmi folyamatokat, a társadalmi, gazdasági, politikai és diplomáciai eseményeket, a kultúra, a tudomány, a civilizáció eredményeit, teljesítményét. Képet kapnak a második világháború után kialakult hatalmi viszonyokról, a szocialista és a kapitalista világ szembenállásának történetéről, a hidegháború korszakáról, a fontos világpolitikai, katonai eseményekről. Megismerik a szocialista világrendszer kialakulásának történetét, a rendszer működését, belső életét, valamint a polgári országok, nagyhatalmak háború utáni történetét. Képet kapnak a gyarmati rendszer felbomlásáról, a felszabadult országok történetéről, világpolitikai szerepéről. Megismerik az enyhülési folyamat korszakának történetét, a szocialista világrendszer felbomlásának eseményeit. Képet kapnak az egypólusú világ működéséről, annak zavarairól, az államok szerepének átalakulásáról- az új korszakban, az új típusú ellentétek kialakulásáról, a globális problémákról. A második világháborút lezáró békék. A hidegháború kibontakozása, a két hatalmi tömb küzdelmének eseményei 1953-ig. A szocialista országok kialakulása, a rendszer megszervezése, ideológiája, külpolitikája. A KGST és a Varsói Szerződés létrejötte. Az enyhülés korszaka, után és annak eseményei, a szocializmus megrendülése az 50- es években (NDK, Lengyelország, Magyarország), a szocialista rendszer megszilárdítása. A Szovjetunió története (1953-tól), az államszövetség felbomlásáig. A szocialista országok története (1956-tól), a szocializmus bukása, a rendszerváltás története. Jelen korszakunk szocialista országainak története. Az európai nagyhatalmak, polgári államok története a második világháború befejezésétől napjainkig, az USA és a Latin- amerikai országok története. Japán a második világháború után. A gyarmati rendszer felbomlása, a felszabadult országok története az új helyzetben. Afrika, Ázsia, Ausztrália és Óceánia országainak története 1945-után. A világhatalmi rendszer egy pólusúvá válása, az államok szerepe az új világrendben, új típusú ellentétek kibontakozása, új válság gócok megjelenése. Politikai és gazdasági hatalmi centrumok és azok változásai. A globális problémák megjelenése. A kultúra, a tudomány, a művészetek, az ideológia változásai, átalakulása, a technika- és technológia új útjai. Két zárthelyi dolgozat megírása félévenként (2X50 pont). Gyakorlati jegy (két zárthelyi dolgozat 2X50 pont), alapján. A zárthelyi dolgozat (2X50 pont) alapján. Videó, projektor, DVD lejátszó, térképek, szakkönyvek, folyóiratok, atlaszok, térképek.

10 Németh István szerk. (2006): 20. századi egyetemes történelem I- II. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István (2000): 20. századi egyetemes történet II Európa. Korona Kiadó. Bp. ISBN: Lukacs, John (2006): A XX. század és az újkor vége. Európa Könyvkiadó. Bp. ISBN: Ormos Mária, Majoros István (2003): Európa a nemzetközi küzdőtéren. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István (2001): 20. századi egyetemes történet III Európán kívüli országok. Korona Kiadó. Bp. ISBN:

11 Közgazdaságtan I. NKB1105 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Vargáné dr. Bosnyák Ildikó főiskolai adjunktus UT A hallgatók ismerjék meg a mikro gazdaság alapvető összefüggéseit. A fogyasztók preferenciarendszerének elmélete és optimális választásuk meghatározása. A keresletrugalmasságok kiszámítása és hatásuk az árbevételre és kiadásra. A vállalkozások működésének sémája. A termelés elemzése izokvantokkal és parciális termelési függvényekkel. Vállalkozások a rövid és hosszú távú kompetitív és monopol piacokon. Az erőforrások kereslete és kínálatok kompetitív piacon. A termelési tényezők piacainak ismertetése: munka-, tőke- és a természeti tényezők piaca. Az externáliák kialakulása, fajtái és az internalizálás módjai. A gazdasági javak csoportosítása, kínálatuk biztosítása. 2 db zárthelyi dolgozat (2x15 pont) és 1 db beadandó feladat (20 pont) határidőre történő leadása. A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 20 pont I. zárthelyi: 15 pont II. zárthelyi: 15 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont Félévközi teljesítmény (50 pont) + kollokvium (50 pont). A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Könyvtár, folyóirat. Kötelező irodalom: Kopányi Mihály (1993): Mikroökonómia. Aula Kiadó, Bp. Misz József (2000): Mikroökonómia. Számalk Kiadó Ajánlott irodalom: Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan II., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó: old.) Paul Heine (1991): A közgazdasági gondolkodás alapjai, Tankönyvkiadó, Bp.

12 Közgazdaságtan II. NKB1211 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Vargáné dr. Bosnyák Ildikó főiskolai adjunktus UT A hallgatók ismerjék meg a makrogazdaság alapvető összefüggéseit. A makroökonómia alapösszefüggései. A munkapiac. Az árupiac. Pénz és a pénzpiac. A neoklasszikus és a keynesiánus modell. Konjunktúraingadozások. Gazdaságpolitikai koncepciók és eszközök. Munkanélküliség és infláció. Gazdasági növekedés. Újabb irányzatok a makroökonómiában. 2 db zárthelyi dolgozat (2x15 pont) és 1 db beadandó feladat (20 pont) határidőre történő leadása. A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 20 pont I. zárthelyi: 15 pont II. zárthelyi: 15 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont Félévközi teljesítmény (50 pont) + kollokvium (50 pont). A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Könyvtár, folyóirattár. Kötelező irodalom: Meyer Dietmar Solt Katalin (1999): Makroökonómia, AULA Kiadó Robert E. Hall John B. Taylor (1997): Makroökonómia, KJK Ajánlott irodalom: Samuelson Nordhaus (1997): Közgazdaságtan I., KJK Paul Heine (1991): Közgazdasági gondolkodás alapjai, Tankönyvkiadó Bp.

13 Politikatudomány NKB1106 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nádasdi József főiskolai tanár NP Olyan általános és leendő szakmájukhoz kapcsolódó speciális politikatudományi alapismeretek és alapfogalmak közvetítése, melyek révén a hallgatók elsajátítják a tudomány lényegét, legfontosabb összefüggéseit. A tananyag elsajátításával megértik a politikai folyamatok lényegét, azok mozgatórugóit. A politikatudomány fogalma, tárgya, viszonya más társadalomtudományokhoz. A politikai rendszer fogalma, főbb típusai. A politika folyamata, tartalma és résztvevői. A politikai pártok, szervezetek típusai. A társadalom érdekrendszere és az érdekartikuláció. A politikai ideológiák funkciója, főbb politikai ideológiák. A hatalom, uralom és legitimáció. A politikai kultúra, szocializáció. A politikai kommunikáció fogalma, funkciói, változásai. Zárthelyi dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Könyvtár, folyóirat Bayer József: A politikatudomány alapjai. Bp Bihari Mihály-Pokol Béla: Politológia. Bp Haskó Katalin-Hülvely István: Bevezetés a politikatudományba. Osiris, Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Századvég Kiadó. Szerk. Gyurgyák János. Bp Domenico Fisichella: A politikatudomány alapvonalai. Osiris, Összehasonlító politológia. Szerk.: Gabriel A. Almond, G. Bingham Powel. Osiris, Bp Gianpietro Mazzoleni: Politikai kommunikáció. Osiris Kiadó, Gallai Sándor-Török Gábor: Politika és politikatudomány. Aula, Körösényi A-Tóth Cs-Török G: A magyar politikai rendszer. Osiris, 2005.

14 Összehasonlító politikatudomány NKB1212 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nádasdi József főiskolai tanár NP Az előadás célja, hogy rámutasson arra, hogy az összehasonlító politológia egy sajátos tudományos módszer, amelynek segítségével a múlt összevethető a jelennel, egy adott politikai intézményrendszer egy másik politikai intézményrendszerrel. Más társadalmak politikáját tanulmányozva jobban rávilágíthatunk saját politikai életünkre, annak előnyeire és hiányosságaira, hiszen az összehasonlító elemzés lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjük a politikai alternatívák minél szélesebb skáláját. A komparatív megközelítéssel kiléphetünk a bevett normák, az általunk ismert politikai eljárások kereteiből, hozzájárulván ahhoz, hogy tudatosítsuk magunkban a politika számos lehetőségét. A szeminárium célja, hogy az előadáson szerzett ismeretek alapján tanulmányozzuk a különböző demokratikus országokat (Anglia, Franciaország, Magyarország, stb.) elemezzük politikai intézményrendszereiket. Az előadáson hangsúlyt fektetünk az összehasonlító módszer helyére a társadalomtudományi kutatás egyéb (kísérleti, statisztikai és történeti) módszerei között, az alapvető kormányzati rendszerek (demokráciák és diktatúrák) összehasonlító elemzésére, a demokratikus rendszerek (parlamentáris, elnöki, fél elnöki) elemzésére, a különböző pártok és pártrendszerek, valamint választási rendszerek részletes tanulmányozására. Zárthelyi dolgozat, 1 db. prezentáció bemutatása, megvitatása. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Almond, G. A.: Összehasonlító politológia, Osiris, Körösényi, A.: Pártok és pártrendszerek, Századvég, Fisichella, D.: A politikatudomány alapvonalai, Osiris, Lijphart, A.: Demokráciák, Politikatudományi tanulmányok, Dahl, R.: A pluralista demokrácia dilemmái, Osiris, Gallai S-Török G: Politika s politikatudomány, Aula, Gabriel A. Almond-G. B. Poweel: Összehasonlító politológia, Osiris, 2006.

15 Nemzetközi közjog I. NKB1313 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Berényi László főiskolai docens AK A nemzetközi közjog oktatása elősegíti a hallgatók ennek a rendkívül szerteágazó jogterületnek a megértését, minél szélesebb körű megismerését. Az államok, nemzetközi szervezetek és egyéb nemzetközi jogi jogalanyok között alkalmazandó jog ismerete nélkülözhetetlen a hallgatók és a nemzetközi gazdasági, állami és társadalmi tevékenységek legkülönbözőbb területein dolgozók számára egyaránt. A tananyag keretében a hallgatók megismerkedhetnek a nemzetközi jog jellegével, annak jogforrásaival, illetve a nemzetközi kapcsolatok egész világot behálózó bonyolult összefüggéseivel. A nemzetközi jogtörténeti aspektusainak és a nemzetközi jog létrejöttének feltárása. Nemzetközi jog forrásainak megismerése. A nemzetközi jog és a belső jog viszonya, valamint a normakonfliktus magyarázata. A források osztályozása (Az alaki források osztályozása a Nemzetközi Bíróság Statútumának 38. Cikke alapján. A Statútumban nem szereplő egyéb jogforrások ismerete). A nemzetközi jog szerződési úton történő létrejöttének vizsgálata. A bilaterális és multilaterális szerződések. A szöveg kidolgozása (A szöveg tárgyalása. A szöveg elfogadása). Az állami kötelezettség-vállalás, a szerződés kötelező hatályának kifejezése (Szerződéskötés ünnepélyes formában. Szerződéskötés egyszerűsített formában. A fenntartások. A letéteményes intézménye). A szerződés bevezetése a nemzetközi jogrendbe (Hatálybalépés beiktatás és közzététel). A szerződések érvényessége és alkalmazása. A szerződések végrehajtása. A szerződések harmadik államokra gyakorolt joghatásai. A szerződések értelmezése. A szerződési normák megszűnése. A szerződések módosítása. A nemzetközi jog nem szerződési úton történő létrejötte (szokásjog, általános jogelvek, méltányosság). A nemzetközi ius cogens, a nemzetközi jog kodifikációja. Az általános jogelvek, a méltányosság. A nemzetközi viták békés rendezése (jogforrások, alapelvek). A nem bírói típusú vitarendezés (Államközi eljárások, Nemzetközi szervezetek keretein belüli eljárások). A bírói típusú vitarendezés (választott bíróságok). Az állandó nemzetközi bíráskodás, tanácsadó vélemény. Egyes nemzetközi jogesetek közös megbeszélése, hallgatók általi egyéni és csoportos feldolgozása. Gyakorlati jegy. A hallgató félév során nyújtott teljesítménye alapján.

16 Az előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Az aktuális és hatályos joganyag feldolgozásához egyes nemzetközi tankönyvek, egyéb kiadványok. Nguyen Quoc Dinh-Patrick Daillier-Alain Pellet-Kovács Péter Nemzetközi Közjog Osiris Kiadó Budapest, Bodnár László: A nemzetközi szerződések és az állam. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, Bokorné Szegő Hanna: Államazonosság Államutódlás Akadémiai Kiadó Budapest, Haraszti György: A nemzetközi szerződések értelmezésének alapvető kérdései. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, Haraszti György: A nemzetközi szerződések megszűnése Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest Bruhács János: Nemzetközi Jog I.-II.-III. Dialóg Campus Kiadó Bokorné Szegő Hanna: Nemzetközi jog Aula Kiadó Nagy Károly: Nemzetközi jog Püski, Bp., 1999.

17 Nemzetközi közjog II. NKB1422 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Berényi László főiskolai docens AK A nemzetközi közjog oktatása elősegíti a hallgatók számára ennek a rendkívül szerteágazó jogterületnek a megértését, minél szélesebb körű megismerését. Az államok, nemzetközi szervezetek és egyéb nemzetközi jogi jogalanyok között alkalmazandó jog ismerete nélkülözhetetlen a hallgatók és a nemzetközi gazdasági, állami és társadalmi tevékenységek legkülönbözőbb területein dolgozók számára egyaránt. A tananyag keretében a hallgatók megismerkedhetnek a nemzetközi jog jellegével, annak jogforrásaival, illetve a nemzetközi kapcsolatok egész világot behálózó bonyolult összefüggéseivel. A nemzetközi jog alanyai. Az állam meghatározása a nemzetközi jog szerint. Az állam kialakulása és átalakulása. Az állam kialakulása és átalakulása. Az állam létrejötte a mai világban (Gyarmati rendszer felszámolása. Új állam létrejötte a dekolonizáció keretein kívül). Terület megszerzése és elvesztése. Az államutódlás. Az államelismerés. A nemzetközi szervezetek és a nemzetközi jog egyéb jogalanyai. Magánszemélyek, mint a nemzetközi jog alanyai. Az egyén büntetőjogi felelőssége a nemzetközi jogban (Egyén felelőssége magánminőségben elkövetett cselekményekért. Közfunkcióban eljáró egyén felelőssége). Az egyén nemzetközi jogi védelme. A térségek nemzetközi jogi szabályrendszere (tengerjog, nemzetközi csatornák és folyók, illetve tavak szabályrendszere. A légtér nemzetközi jogi helyzete. A világűr nemzetközi jogi helyzete). A nemzetközi kapcsolatok jogi keretei (diplomáciai kapcsolatok, konzuli kapcsolatok). A nemzetközi viták rendezésének folyamata. Kényszer alkalmazása a nemzetközi kapcsolatokban. A nemzetközi környezetvédelmi jog. A menedékjog a nemzetközi jogban. Kényszer alkalmazása a nemzetközi jogban, az erőszak tilalma. A fegyveres összeütközések nemzetközi joga. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása. A leszerelés nemzetközi jogi szabályai. Egyes nemzetközi jogesetek közös megbeszélése, hallgatók általi egyéni és csoportos feldolgozása. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. Az előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Az aktuális és hatályos joganyag feldolgozásához egyes nemzetközi tankönyvek, egyéb kiadványok.

18 Nguyen Quoc Dinh-Patrick Daillier-Alain Pellet-Kovács Péter Nemzetközi Közjog Osiris Kiadó Budapest, Bodnár László: A nemzetközi szerződések és az állam. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, Bokorné Szegő Hanna: Államazonság Államutódlás Akadémiai Kiadó Budapest, Haraszti György: A nemzetközi szerződések értelmezésének alapvető kérdései. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, Haraszti György: A nemzetközi szerződések megszűnése Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest Bruhács János: Nemzetközi Jog I.-II.-III. Dialóg Camus Kiadó Bokorné Szegő Hanna: Nemzetközi jog; Aula Kiadó Nagy Károly: Nemzetközi jog Püski, Bp., 1999.

19 Nemzetközi magánjog I. NKB1314 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Berényi László főiskolai docens AK A nemzetközi magánjog oktatása elősegíti a hallgatók ennek a rendkívül szerteágazó jogterületnek a megértését, minél szélesebb körű megismerését. Az államok, nemzetközi szervezetek és egyéb nemzetközi jogi jogalanyok között alkalmazandó jog ismerete nélkülözhetetlen a hallgatók és a nemzetközi gazdasági, állami és társadalmi tevékenységek legkülönbözőbb területein dolgozók számára egyaránt. A tananyag keretében a hallgatók megismerkedhetnek a nemzetközi magánjog jellegével, annak jogforrásaival, illetve a nemzetközi kapcsolatok egész világot behálózó bonyolult összefüggéseivel. A nemzetközi magánjog alapjai, elmélete. A nemzetközi kollízió mibenléte. A nemzetközi kollíziós magánjog tárgya: a kollíziós tényállás. A nemzetközi kapcsolatok területe. Nemzetközi kapcsolatok, amelyekben az állami szuverenitás közvetlenül nem releváns. A nemzetközi kollíziós magánjog szabályozási módszere, illetve a nemzetközi magánjog funkciója és fogalma. A nemzetközi magánjog, mint önálló jogág helye a jogrendszerben. A nemzetközi magánjog rendszere és forrásai, a Kódex hatálya. A nemzetközi magánjog kialakulása és tudományának története. A nemzetközi magánjog kialakulásának feltételei. Az antik és a középkori fejlődés. A statútum elmélet. A statútum elmélet meghaladása (XIX. sz.) és a nemzetközi magánjog fejlődése a XIX. sz. végétől napjainkig. A német jogtudomány elméletei. Az olasz iskola eredményei. A nemzetközi magánjog fejlődése az Amerikai Egyesült Államokban. A magyar jogtudomány. Jogszabálytan. A kollíziós szabály fogalma, fajtái a kollízió jellege és az utalás parancsának terjedelme szerint. A kollíziós szabály szerkezete. A főbb kapcsoló elvek. A nemzetközi kollíziós szabály és az alkalmazandó külföldi jog anyagi jogi szabályainak alkalmazása. A kollíziós szabály alkalmazása. Joghatóság. A minősítés. Az előkérdés. Vissza- és továbbutalás (renvoi). Csalárd kapcsolás. A külföldi jog alkalmazása. A külföldi jog tartalmának megállapítása. A külföldi jog alkalmazásának mellőzése, a viszonosság hiánya vagy megsértése, a közrend, a kisegítő jog. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. A külkereskedelmi tevékenység fogalma és szabályai. A legfontosabb nemzetközi gazdasági egyezmények. Egyes nemzetközi jogesetek közös megbeszélése, hallgatók általi egyéni és csoportos feldolgozása. Gyakorlati jegy. A hallgató félév során nyújtott teljesítménye alapján.

20 Az előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Az aktuális és hatályos joganyag feldolgozásához egyes nemzetközi tankönyvek, egyéb kiadványok. Burián László - Kecskés László Vörös Imre Magyar Nemzetközi Kollíziós Magánjog Budapest évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról XIII. tv. Közép Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás Mádl Ferenc Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga ELTE Bp.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens TKI Cél, az

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. Óratípus: Előadás X. Szeminárium Gyakorlat

TANTÁRGYI PROGRAM. Óratípus: Előadás X. Szeminárium Gyakorlat JOGI ALAPISMERETEK /KÖZJOG/ I. NKB1101 Előfeltétel: - 3 1. 2+0 Előadás Szeminárium i jegy Ismerjék meg a hallgatók a jogi nyelv alapfogalmait, a magyar jogrendszer szerkezetének jellemvonásait, specifikumait.

Részletesebben

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X Nemzetközi tanulmányok alapszak Szakirányok: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi ellenőrzés módja: Aktív részvétel a szemináriumokon + évi 3 szemináriumi ellenőrző dolgozat

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi ellenőrzés módja: Aktív részvétel a szemináriumokon + évi 3 szemináriumi ellenőrző dolgozat KÖZJOG Tantárgy kódja: NK 4101 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Összóraszám (elm+gyak): 12+0 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód): nincs Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Andrea

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB10 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeret 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nemzetközi gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nemzetközi gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszéki

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei)

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei) BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR EGYETEMI ÉV 2010/2011 FÉLÉV II. FÉLÉV I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról Tantárgy neve: Kódszám:

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB31 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeretek (pny.) 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 IV. évfolyam

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 db zárthelyi dolgozat (2x20 pont) és 1 db beadandó feladat (10 pont) határidőre történő leadása.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 db zárthelyi dolgozat (2x20 pont) és 1 db beadandó feladat (10 pont) határidőre történő leadása. Gazdasági matematika GZB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 kollokvium - Dr. Blahota István főiskolai tanár MI A tárgy keretében a hallgatók a matematikai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 1. Jellemezze a hidegháborús nemzetközi rendszert a szuezi válság alatt! - Ismertesse a szuezi válság nemzetközi körülményeit,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Hétfő, 18.30 20.00 / 307 Nappali Kontakt óra AJSZNO42601 SZVN98601 - - Kredit 4 2 Félévi óraszám 30 30 Létszám 20 Szemeszter

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2015/2016. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: VVGK1K0MMEV Tanterv szerinti óraszám: 4+0

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Matematika Tantárgy kódja ÜS1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 Félévi követelmény kollokvium

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Mikroökonómia NGB_AK005_1

Mikroökonómia NGB_AK005_1 Mikroökonómia NGB_AK00_ Általános tudnivalók, követelmények Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Műszaki menedzser, Logisztikai mérnök, Nemzetközi tanulmányok és Egészségügyi

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

FDB1402(L) Történeti földrajz. FDO1441 A világgazdaság történeti földrajza. című tantárgyak követelményei a 2014-15-ös tanév II.

FDB1402(L) Történeti földrajz. FDO1441 A világgazdaság történeti földrajza. című tantárgyak követelményei a 2014-15-ös tanév II. FDB1402(L) Történeti földrajz FDO1441 A világgazdaság történeti földrajza című tantárgyak követelményei a 2014-15-ös tanév II. félévében írásbeli vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C vizsga), melyek

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben