TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I."

Átírás

1 Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az alkotmány alapján megismertetni a hallgatókkal a mai magyar politikai rendszer felépítését, alapvető intézményeit, működését. A hallgató a tantárgy elsajátítása után képessé válhat arra, hogy a különböző jogi eljárásokat megindítsa, a magyar jogrendszer működését átlássa. Választási rendszerek bemutatása, a magyar parlament létrejötte. Az országgyűlési képviselő feladata, a mentelmi jog. A kormány létrejötte, a miniszterelnök szerepe. A magyar igazságszolgáltatás rendszere: a bíróságok és az ügyészség bemutatása. Köztársasági elnök jellemzése. Az Alkotmánybíróság. Az önkormányzatok létrejötte, működése. Ellenőrző dolgozat. Gyakorlati jegy. A hallgató félév során nyújtott teljesítménye alapján. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök, CD jogtár évi XX. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmánya Dr. Csécsi György: Polgári Jog Közgazdász hallgatók számára Miskolc

2 Jogi alapismeretek (Közjog) II. NKB1207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Ismerjék meg a hallgatók a közjog egyik legfontosabb ágának a büntető jognak az alapfogalmait, a büntető igazságszolgáltatás működési mechanizmusait. A közjog magánjog elválasztásának főbb kategóriái. A magyar büntetőjog rendszerének bemutatása. A bűncselekmény fogalma, a szándékosság, gondatlanság elválasztása, bűntett vétség kategóriái. A büntetőeljárás vázlatos bemutatása. A mai magyar büntetés-végrehajtás jellemzői. Egyes főbb bűncselekmények bemutatása: emberölés, lopás, rablás, csalás, minősítő körülmények. Ellenőrző dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök, CD jogtár. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) évi XX. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmánya évi IV. tv. A Magyar Büntető Törvénykönyv Dr. Csécsi György: Polgári Jog Közgazdász hallgatók számára Miskolc Földvári József. Magyar Büntetőjog Ált. rész Bp A Büntető Törvénykönyv magyarázata

3 Jogi alapismeretek (Magánjog) I. NKB1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP A magánjog alapfogalmainak és alapintézményeinek bemutatása. A hallgató megismertetése a magyar polgári jog főbb szabályaival, elveivel. Cél, hogy a hallgatók kiismerjék magukat alapszinten, a polgári jog társasági jog rendszerében. A magyar polgári jog rendszerének részletes bemutatása. A személyekre vonatkozó szabályok ismertetése, cselekvőképesség, jogképesség. A dolgok osztályozása a tulajdon-birtok elkülönítése. A szomszédjog és a szolgalom. A szerződés létrejötte, értelmezése, főbb szerződéstípusok bemutatása. Az adásvétel, megbízás, vállalkozói szervezetek. Ellenőrző dolgozat. Gyakorlati jegy. A hallgató félév során nyújtott teljesítménye alapján. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök, CD jogtár évi IV. tv. A Polgári Törvénykönyv évi IV. tv. A házasságról, családról, és a gyámságról Szadits Imre: Magyar magánjog Kecskés László: Polgárjogi jog tanulmányok Pécs Dr. Csécsi György: Polgári Jog Közgazdász hallgatók számára Miskolc

4 Jogi alapismeretek (Magánjog) II. NKB1208 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP A hallgatók megismertetése olyan praktikus jogi szabályokkal, melyek a későbbi munkája során felmerülő magánjogi, munkajogi, illetve családjogi adatkezelések alkalmazásában segíthetik. Cél továbbá, hogy munkavállalóként tisztában legyen a hallgató a munkavégzése során jelentkezhető alapvető jogaival, illetve kötelezettségeivel. A szerződések alapelvei, a szerződések érvénytelensége, a teljesítés, szerződésszegés, biztosítékok. A családjog szabályainak részletes bemutatása: házasság, mint jogintézmény. A házassági vagyonjog. A házasság felbontása. A gyermekek jogai, tartásdíj intézménye. A munkaszerződés létrejötte, kollektív szerződés fogalma. A felmondás jogszabályai, fajtái. Ellenőrző dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök, CD jogtár évi IV. tv. A Polgári Törvénykönyv évi IV. tv. A házasságról, családról, és a gyámságról Szadits Imre: Magyar magánjog Dr. Csécsi György: Polgári Jog Közgazdász hallgatók számára Miskolc

5 Szociológia I. NKB1103 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül megismertetni a hallgatókat a modernkor társadalmával, annak problémáival, a modernizáció társadalmi konfliktusaival, és azok megoldási lehetőségeivel. A szociológia kialakulása és főbb irányzatai. Kultúra és szocializáció. A társadalmi csoport, személyközi és csoportközi viszonyok. Konformitás és deviancia. Társadalomszerkezet és társadalmi változások Magyarországon 1945-ig. A Ferge féle modell, Kolosi Tamás L-modellje és Szelényi Iván két háromszög modellje. A magyar társadalom rétegződése a rendszerváltás után. A rendszerváltás utáni struktúrák, egyéni cselekvések és makro mozgások. Az újkapitalizmus társadalmi struktúrájának jellemzői, az új szegénység dimenziói. Társadalmi mobilitás típusai és jelentősége, mobilitás vizsgálatok Magyarországon. Az új társadalmi elit genezisének elméletei a posztkommunista országokban. A félév során két zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A hallgató szóbeli vizsgát tesz, amelynek eredményébe a zárthelyi dolgozatok érdemjegyei is beleszámítanak. Szóbeli vizsga, amelybe a zárthelyi dolgozatok érdemjegyei is beleszámítanak. Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. Albert József-Leveleki Magdolna (2007): Szociológiai alapismeretek. Veszprém Ferge Zsuzsa (2010): Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Napvilág Kiadó, Budapest Kolosi Tamás-Szelényi Iván (2010): Hogyan legyünk milliárdosok? Corvina Kiadó, Budapest Kovách Imre (szerk.) (2006): Társadalmi metszetek. Napvilág Kiadó, Budapest

6 Szociológia II. NKB1209 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK Alapvető cél, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb társadalmi jelenségek, problémák és folyamatok gyökereit, lényegét és következményeit mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, elméleti és gyakorlati téren egyaránt. Tudjanak eligazodni a magyar és a nemzetközi társadalom legfontosabb kérdéseiben. A szak jellegéhez igazodva a tantárgy a régiók, kultúrák, etnikumok, vallások, a világkonfliktusok, és változások hazai, kárpát-medencei, európai és világtendenciáinak társadalmi alapjait tekinti át. Foglalkozunk a magyar és a kelet-európai rendszerváltás társadalmi következményeivel, a társadalmi szerkezet átalakulásával és problémáival, a szegénység problematikájával, fogalmi rendszerével. A régiók, kultúrák, etnikumok, vallások, világkonfliktusok és változások hazai, kárpát-medencei, európai és világtendenciáinak társadalmi alapjaival, a globalizáció kérdéseivel. Zárthelyi dolgozatok eredményes megírása. Kollokvium formájában ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét. Szóbeli vizsga keretében történik a hallgatói munka értékelése. Szakirodalom, előadások jegyzetei. Anthony Giddens (2005): Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest Bartus Tamás (2009): Magyarázatok és elméletek a szociológiában. Aula Kiadó, Budapest Ferge Zsuzsa (2010): Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Napvilág Kiadó, Budapest Laki László (2009): A rendszerváltás, avagy a nagy átalakulás. Napvilág Kiadó, Budapest

7 Újkori egyetemes történet I. NKB1104 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Riczu Zoltán főiskolai tanár AK A hallgatók megismerik az újkori társadalmi, gazdasági, politikai, diplomáciai, folyamatokat, eseményeket, a kultúra és civilizáció eredményeit. Megismerik a nagyhatalmak kialakulásának folyamatát, világpolitikai szerepüket, a gyarmatosítás történetét, az első világháború kirobbanásának okait, az ahhoz vezető utat, nagyhatalmak közötti kapcsolatok viszonyrendszerét, a diplomáciai kapcsolatok eseményeit. Végig követik az első világháború katonai történetét, frontjait és diplomáciai eseményeit. Képet kapnak az első világháború után kialakult új világrendről, az új államok kialakulásáról, a nagyhatalmi viszonyok átalakulásáról, működéséről, a második világháborúhoz vezető diplomáciai eseményekről, a nagyhatalmak közötti kapcsolatok rendszeréről. Megismerik a Szovjetunió történetét, világpolitikai szerepét a két világháború közötti időszakban. Ismereteket szereznek a két világháború közötti új gazdasági jelenségekről, a technika- és technológia fejlődéséről, változásairól, az új eszmékről. Megismerik az USA, Japán és a periférikus országok két világháború közötti fejlődését, a gyarmati rendszer történetét. Végig követik a második világháború eseménytörténetét, hadszíntereit. A gazdaság új vonásai, a monopolkapitalizmus kialakulása, a technika és technológia átalakulása, a gyarmatosítás ütemének felgyorsulása. Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszország terjeszkedése, az USA terület szerzései. A későn jövők Németország, a Monarchia, Olaszország, Japán területszerzési kísérletei. A nagyhatalmak társadalmi, gazdasági, politikai története az első világháború előtt. Szövetségi rendszerek kialakulása. Az első világháború kirobbanása, frontjai, hadieseményei, a háború új jelenségei (új fegyverek, állóháború anyag háború ). A háború befejezése, a Párizs környéki békeszerződések, új államok kialakulása, a vereség hatása a vesztesekre. Oroszország az első világháborúban, az 1917-es év forradalmai, a polgárháború, a Szovjetunió megalakulása, az ország története a két világháború között (társadalom, gazdaság, ideológia), külpolitikai jelentőségének növekedése a második világháború előtti években. Az európai államok története a 20-as években. Az USA az 1920-as években és a nagy gazdasági világválság, a válság leküzdése, új gazdaságpolitika-, gazdaságirányítás megjelenése, az állam szerepe a nemzetközi politikában. A gyarmati és periférikus országok a két világháború közti időszakban. Japán a két világháború közötti években. A fasizmus megjelenése Európában, az olasz és német fasiszta állam kialakulása, működése, ideológiája. A fegyverkezés, agresszív külpolitika megjelenése, új erővonalak kialakulása, új hatalmi tömbök létrejötte. A második világháború között, Szovjetunió a háborúban, az afrikai hadszíntér, a Csendes-óceáni hadszíntér, a normandiai partraszállás és a háború befejezése Európában, a Távol-keleti háború befejezése. A második világháború sajátosságai (új fegyverek, a haditechnika átalakulása, a gazdasági teljesítmény jelentősége, az ellátás, szállítás, a logisztika, hírszerzés, hírközlés megnövekedett szerepe, a szervezett és tervezett népirtás megjelenése a németeknél, az ellenállási mozgalmak). A diplomáciai kapcsolatok, a háború időszakában.

8 Két zárthelyi dolgozat megírása (25-25 pont), a vizsgára bocsátás feltétele. Kettő db. zárthelyi dolgozat (2X25 pont)+kollokvium (50pont) Számonkérés írásban és szóban. 1 Zh: 25 pont 2 Zh: 25 pont Kollokvium: 50 pont Összesen: 100 pont Videó, projektor, DVD lejátszó, térképek, szakirodalom, folyóiratok, atlaszok, térképek Németh István szerk. (2006): 20. századi egyetemes történelem I- II. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Hobsbawn, E. J. (2004): A birodalmak kora ( ). Pannonica Kiadó Kft. Bp. ISBN: Michael Howard-William Roger Louis (2002): Oxford. Világtörténet a 20. században. Napvilág Kiadó. Bp. ISBN: Romsics Ignác (2007): A 20. század rövid története. Rubicon Kiadó. Bp. ISBN: Ormos Mária-Majoros István (2003): Európa a nemzetközi küzdőtéren. Osiris Kiadó. Bp. ISBN:

9 Újkori egyetemes történet II. NKB1210 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Riczu Zoltán főiskolai tanár AK A hallgatók megismerik az újkori egyetemes történelmi folyamatokat, a társadalmi, gazdasági, politikai és diplomáciai eseményeket, a kultúra, a tudomány, a civilizáció eredményeit, teljesítményét. Képet kapnak a második világháború után kialakult hatalmi viszonyokról, a szocialista és a kapitalista világ szembenállásának történetéről, a hidegháború korszakáról, a fontos világpolitikai, katonai eseményekről. Megismerik a szocialista világrendszer kialakulásának történetét, a rendszer működését, belső életét, valamint a polgári országok, nagyhatalmak háború utáni történetét. Képet kapnak a gyarmati rendszer felbomlásáról, a felszabadult országok történetéről, világpolitikai szerepéről. Megismerik az enyhülési folyamat korszakának történetét, a szocialista világrendszer felbomlásának eseményeit. Képet kapnak az egypólusú világ működéséről, annak zavarairól, az államok szerepének átalakulásáról- az új korszakban, az új típusú ellentétek kialakulásáról, a globális problémákról. A második világháborút lezáró békék. A hidegháború kibontakozása, a két hatalmi tömb küzdelmének eseményei 1953-ig. A szocialista országok kialakulása, a rendszer megszervezése, ideológiája, külpolitikája. A KGST és a Varsói Szerződés létrejötte. Az enyhülés korszaka, után és annak eseményei, a szocializmus megrendülése az 50- es években (NDK, Lengyelország, Magyarország), a szocialista rendszer megszilárdítása. A Szovjetunió története (1953-tól), az államszövetség felbomlásáig. A szocialista országok története (1956-tól), a szocializmus bukása, a rendszerváltás története. Jelen korszakunk szocialista országainak története. Az európai nagyhatalmak, polgári államok története a második világháború befejezésétől napjainkig, az USA és a Latin- amerikai országok története. Japán a második világháború után. A gyarmati rendszer felbomlása, a felszabadult országok története az új helyzetben. Afrika, Ázsia, Ausztrália és Óceánia országainak története 1945-után. A világhatalmi rendszer egy pólusúvá válása, az államok szerepe az új világrendben, új típusú ellentétek kibontakozása, új válság gócok megjelenése. Politikai és gazdasági hatalmi centrumok és azok változásai. A globális problémák megjelenése. A kultúra, a tudomány, a művészetek, az ideológia változásai, átalakulása, a technika- és technológia új útjai. Két zárthelyi dolgozat megírása félévenként (2X50 pont). Gyakorlati jegy (két zárthelyi dolgozat 2X50 pont), alapján. A zárthelyi dolgozat (2X50 pont) alapján. Videó, projektor, DVD lejátszó, térképek, szakkönyvek, folyóiratok, atlaszok, térképek.

10 Németh István szerk. (2006): 20. századi egyetemes történelem I- II. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István (2000): 20. századi egyetemes történet II Európa. Korona Kiadó. Bp. ISBN: Lukacs, John (2006): A XX. század és az újkor vége. Európa Könyvkiadó. Bp. ISBN: Ormos Mária, Majoros István (2003): Európa a nemzetközi küzdőtéren. Osiris Kiadó. Bp. ISBN: Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István (2001): 20. századi egyetemes történet III Európán kívüli országok. Korona Kiadó. Bp. ISBN:

11 Közgazdaságtan I. NKB1105 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Vargáné dr. Bosnyák Ildikó főiskolai adjunktus UT A hallgatók ismerjék meg a mikro gazdaság alapvető összefüggéseit. A fogyasztók preferenciarendszerének elmélete és optimális választásuk meghatározása. A keresletrugalmasságok kiszámítása és hatásuk az árbevételre és kiadásra. A vállalkozások működésének sémája. A termelés elemzése izokvantokkal és parciális termelési függvényekkel. Vállalkozások a rövid és hosszú távú kompetitív és monopol piacokon. Az erőforrások kereslete és kínálatok kompetitív piacon. A termelési tényezők piacainak ismertetése: munka-, tőke- és a természeti tényezők piaca. Az externáliák kialakulása, fajtái és az internalizálás módjai. A gazdasági javak csoportosítása, kínálatuk biztosítása. 2 db zárthelyi dolgozat (2x15 pont) és 1 db beadandó feladat (20 pont) határidőre történő leadása. A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 20 pont I. zárthelyi: 15 pont II. zárthelyi: 15 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont Félévközi teljesítmény (50 pont) + kollokvium (50 pont). A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Könyvtár, folyóirat. Kötelező irodalom: Kopányi Mihály (1993): Mikroökonómia. Aula Kiadó, Bp. Misz József (2000): Mikroökonómia. Számalk Kiadó Ajánlott irodalom: Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan II., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó: old.) Paul Heine (1991): A közgazdasági gondolkodás alapjai, Tankönyvkiadó, Bp.

12 Közgazdaságtan II. NKB1211 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Vargáné dr. Bosnyák Ildikó főiskolai adjunktus UT A hallgatók ismerjék meg a makrogazdaság alapvető összefüggéseit. A makroökonómia alapösszefüggései. A munkapiac. Az árupiac. Pénz és a pénzpiac. A neoklasszikus és a keynesiánus modell. Konjunktúraingadozások. Gazdaságpolitikai koncepciók és eszközök. Munkanélküliség és infláció. Gazdasági növekedés. Újabb irányzatok a makroökonómiában. 2 db zárthelyi dolgozat (2x15 pont) és 1 db beadandó feladat (20 pont) határidőre történő leadása. A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 20 pont I. zárthelyi: 15 pont II. zárthelyi: 15 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont Félévközi teljesítmény (50 pont) + kollokvium (50 pont). A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Könyvtár, folyóirattár. Kötelező irodalom: Meyer Dietmar Solt Katalin (1999): Makroökonómia, AULA Kiadó Robert E. Hall John B. Taylor (1997): Makroökonómia, KJK Ajánlott irodalom: Samuelson Nordhaus (1997): Közgazdaságtan I., KJK Paul Heine (1991): Közgazdasági gondolkodás alapjai, Tankönyvkiadó Bp.

13 Politikatudomány NKB1106 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nádasdi József főiskolai tanár NP Olyan általános és leendő szakmájukhoz kapcsolódó speciális politikatudományi alapismeretek és alapfogalmak közvetítése, melyek révén a hallgatók elsajátítják a tudomány lényegét, legfontosabb összefüggéseit. A tananyag elsajátításával megértik a politikai folyamatok lényegét, azok mozgatórugóit. A politikatudomány fogalma, tárgya, viszonya más társadalomtudományokhoz. A politikai rendszer fogalma, főbb típusai. A politika folyamata, tartalma és résztvevői. A politikai pártok, szervezetek típusai. A társadalom érdekrendszere és az érdekartikuláció. A politikai ideológiák funkciója, főbb politikai ideológiák. A hatalom, uralom és legitimáció. A politikai kultúra, szocializáció. A politikai kommunikáció fogalma, funkciói, változásai. Zárthelyi dolgozat. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Könyvtár, folyóirat Bayer József: A politikatudomány alapjai. Bp Bihari Mihály-Pokol Béla: Politológia. Bp Haskó Katalin-Hülvely István: Bevezetés a politikatudományba. Osiris, Mi a politika? Bevezetés a politika világába. Századvég Kiadó. Szerk. Gyurgyák János. Bp Domenico Fisichella: A politikatudomány alapvonalai. Osiris, Összehasonlító politológia. Szerk.: Gabriel A. Almond, G. Bingham Powel. Osiris, Bp Gianpietro Mazzoleni: Politikai kommunikáció. Osiris Kiadó, Gallai Sándor-Török Gábor: Politika és politikatudomány. Aula, Körösényi A-Tóth Cs-Török G: A magyar politikai rendszer. Osiris, 2005.

14 Összehasonlító politikatudomány NKB1212 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nádasdi József főiskolai tanár NP Az előadás célja, hogy rámutasson arra, hogy az összehasonlító politológia egy sajátos tudományos módszer, amelynek segítségével a múlt összevethető a jelennel, egy adott politikai intézményrendszer egy másik politikai intézményrendszerrel. Más társadalmak politikáját tanulmányozva jobban rávilágíthatunk saját politikai életünkre, annak előnyeire és hiányosságaira, hiszen az összehasonlító elemzés lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjük a politikai alternatívák minél szélesebb skáláját. A komparatív megközelítéssel kiléphetünk a bevett normák, az általunk ismert politikai eljárások kereteiből, hozzájárulván ahhoz, hogy tudatosítsuk magunkban a politika számos lehetőségét. A szeminárium célja, hogy az előadáson szerzett ismeretek alapján tanulmányozzuk a különböző demokratikus országokat (Anglia, Franciaország, Magyarország, stb.) elemezzük politikai intézményrendszereiket. Az előadáson hangsúlyt fektetünk az összehasonlító módszer helyére a társadalomtudományi kutatás egyéb (kísérleti, statisztikai és történeti) módszerei között, az alapvető kormányzati rendszerek (demokráciák és diktatúrák) összehasonlító elemzésére, a demokratikus rendszerek (parlamentáris, elnöki, fél elnöki) elemzésére, a különböző pártok és pártrendszerek, valamint választási rendszerek részletes tanulmányozására. Zárthelyi dolgozat, 1 db. prezentáció bemutatása, megvitatása. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. A főiskolai előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Almond, G. A.: Összehasonlító politológia, Osiris, Körösényi, A.: Pártok és pártrendszerek, Századvég, Fisichella, D.: A politikatudomány alapvonalai, Osiris, Lijphart, A.: Demokráciák, Politikatudományi tanulmányok, Dahl, R.: A pluralista demokrácia dilemmái, Osiris, Gallai S-Török G: Politika s politikatudomány, Aula, Gabriel A. Almond-G. B. Poweel: Összehasonlító politológia, Osiris, 2006.

15 Nemzetközi közjog I. NKB1313 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Berényi László főiskolai docens AK A nemzetközi közjog oktatása elősegíti a hallgatók ennek a rendkívül szerteágazó jogterületnek a megértését, minél szélesebb körű megismerését. Az államok, nemzetközi szervezetek és egyéb nemzetközi jogi jogalanyok között alkalmazandó jog ismerete nélkülözhetetlen a hallgatók és a nemzetközi gazdasági, állami és társadalmi tevékenységek legkülönbözőbb területein dolgozók számára egyaránt. A tananyag keretében a hallgatók megismerkedhetnek a nemzetközi jog jellegével, annak jogforrásaival, illetve a nemzetközi kapcsolatok egész világot behálózó bonyolult összefüggéseivel. A nemzetközi jogtörténeti aspektusainak és a nemzetközi jog létrejöttének feltárása. Nemzetközi jog forrásainak megismerése. A nemzetközi jog és a belső jog viszonya, valamint a normakonfliktus magyarázata. A források osztályozása (Az alaki források osztályozása a Nemzetközi Bíróság Statútumának 38. Cikke alapján. A Statútumban nem szereplő egyéb jogforrások ismerete). A nemzetközi jog szerződési úton történő létrejöttének vizsgálata. A bilaterális és multilaterális szerződések. A szöveg kidolgozása (A szöveg tárgyalása. A szöveg elfogadása). Az állami kötelezettség-vállalás, a szerződés kötelező hatályának kifejezése (Szerződéskötés ünnepélyes formában. Szerződéskötés egyszerűsített formában. A fenntartások. A letéteményes intézménye). A szerződés bevezetése a nemzetközi jogrendbe (Hatálybalépés beiktatás és közzététel). A szerződések érvényessége és alkalmazása. A szerződések végrehajtása. A szerződések harmadik államokra gyakorolt joghatásai. A szerződések értelmezése. A szerződési normák megszűnése. A szerződések módosítása. A nemzetközi jog nem szerződési úton történő létrejötte (szokásjog, általános jogelvek, méltányosság). A nemzetközi ius cogens, a nemzetközi jog kodifikációja. Az általános jogelvek, a méltányosság. A nemzetközi viták békés rendezése (jogforrások, alapelvek). A nem bírói típusú vitarendezés (Államközi eljárások, Nemzetközi szervezetek keretein belüli eljárások). A bírói típusú vitarendezés (választott bíróságok). Az állandó nemzetközi bíráskodás, tanácsadó vélemény. Egyes nemzetközi jogesetek közös megbeszélése, hallgatók általi egyéni és csoportos feldolgozása. Gyakorlati jegy. A hallgató félév során nyújtott teljesítménye alapján.

16 Az előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Az aktuális és hatályos joganyag feldolgozásához egyes nemzetközi tankönyvek, egyéb kiadványok. Nguyen Quoc Dinh-Patrick Daillier-Alain Pellet-Kovács Péter Nemzetközi Közjog Osiris Kiadó Budapest, Bodnár László: A nemzetközi szerződések és az állam. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, Bokorné Szegő Hanna: Államazonosság Államutódlás Akadémiai Kiadó Budapest, Haraszti György: A nemzetközi szerződések értelmezésének alapvető kérdései. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, Haraszti György: A nemzetközi szerződések megszűnése Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest Bruhács János: Nemzetközi Jog I.-II.-III. Dialóg Campus Kiadó Bokorné Szegő Hanna: Nemzetközi jog Aula Kiadó Nagy Károly: Nemzetközi jog Püski, Bp., 1999.

17 Nemzetközi közjog II. NKB1422 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Berényi László főiskolai docens AK A nemzetközi közjog oktatása elősegíti a hallgatók számára ennek a rendkívül szerteágazó jogterületnek a megértését, minél szélesebb körű megismerését. Az államok, nemzetközi szervezetek és egyéb nemzetközi jogi jogalanyok között alkalmazandó jog ismerete nélkülözhetetlen a hallgatók és a nemzetközi gazdasági, állami és társadalmi tevékenységek legkülönbözőbb területein dolgozók számára egyaránt. A tananyag keretében a hallgatók megismerkedhetnek a nemzetközi jog jellegével, annak jogforrásaival, illetve a nemzetközi kapcsolatok egész világot behálózó bonyolult összefüggéseivel. A nemzetközi jog alanyai. Az állam meghatározása a nemzetközi jog szerint. Az állam kialakulása és átalakulása. Az állam kialakulása és átalakulása. Az állam létrejötte a mai világban (Gyarmati rendszer felszámolása. Új állam létrejötte a dekolonizáció keretein kívül). Terület megszerzése és elvesztése. Az államutódlás. Az államelismerés. A nemzetközi szervezetek és a nemzetközi jog egyéb jogalanyai. Magánszemélyek, mint a nemzetközi jog alanyai. Az egyén büntetőjogi felelőssége a nemzetközi jogban (Egyén felelőssége magánminőségben elkövetett cselekményekért. Közfunkcióban eljáró egyén felelőssége). Az egyén nemzetközi jogi védelme. A térségek nemzetközi jogi szabályrendszere (tengerjog, nemzetközi csatornák és folyók, illetve tavak szabályrendszere. A légtér nemzetközi jogi helyzete. A világűr nemzetközi jogi helyzete). A nemzetközi kapcsolatok jogi keretei (diplomáciai kapcsolatok, konzuli kapcsolatok). A nemzetközi viták rendezésének folyamata. Kényszer alkalmazása a nemzetközi kapcsolatokban. A nemzetközi környezetvédelmi jog. A menedékjog a nemzetközi jogban. Kényszer alkalmazása a nemzetközi jogban, az erőszak tilalma. A fegyveres összeütközések nemzetközi joga. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása. A leszerelés nemzetközi jogi szabályai. Egyes nemzetközi jogesetek közös megbeszélése, hallgatók általi egyéni és csoportos feldolgozása. Kollokvium. Számonkérés írásban és/vagy szóban. Az előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Az aktuális és hatályos joganyag feldolgozásához egyes nemzetközi tankönyvek, egyéb kiadványok.

18 Nguyen Quoc Dinh-Patrick Daillier-Alain Pellet-Kovács Péter Nemzetközi Közjog Osiris Kiadó Budapest, Bodnár László: A nemzetközi szerződések és az állam. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, Bokorné Szegő Hanna: Államazonság Államutódlás Akadémiai Kiadó Budapest, Haraszti György: A nemzetközi szerződések értelmezésének alapvető kérdései. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, Haraszti György: A nemzetközi szerződések megszűnése Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest Bruhács János: Nemzetközi Jog I.-II.-III. Dialóg Camus Kiadó Bokorné Szegő Hanna: Nemzetközi jog; Aula Kiadó Nagy Károly: Nemzetközi jog Püski, Bp., 1999.

19 Nemzetközi magánjog I. NKB1314 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Berényi László főiskolai docens AK A nemzetközi magánjog oktatása elősegíti a hallgatók ennek a rendkívül szerteágazó jogterületnek a megértését, minél szélesebb körű megismerését. Az államok, nemzetközi szervezetek és egyéb nemzetközi jogi jogalanyok között alkalmazandó jog ismerete nélkülözhetetlen a hallgatók és a nemzetközi gazdasági, állami és társadalmi tevékenységek legkülönbözőbb területein dolgozók számára egyaránt. A tananyag keretében a hallgatók megismerkedhetnek a nemzetközi magánjog jellegével, annak jogforrásaival, illetve a nemzetközi kapcsolatok egész világot behálózó bonyolult összefüggéseivel. A nemzetközi magánjog alapjai, elmélete. A nemzetközi kollízió mibenléte. A nemzetközi kollíziós magánjog tárgya: a kollíziós tényállás. A nemzetközi kapcsolatok területe. Nemzetközi kapcsolatok, amelyekben az állami szuverenitás közvetlenül nem releváns. A nemzetközi kollíziós magánjog szabályozási módszere, illetve a nemzetközi magánjog funkciója és fogalma. A nemzetközi magánjog, mint önálló jogág helye a jogrendszerben. A nemzetközi magánjog rendszere és forrásai, a Kódex hatálya. A nemzetközi magánjog kialakulása és tudományának története. A nemzetközi magánjog kialakulásának feltételei. Az antik és a középkori fejlődés. A statútum elmélet. A statútum elmélet meghaladása (XIX. sz.) és a nemzetközi magánjog fejlődése a XIX. sz. végétől napjainkig. A német jogtudomány elméletei. Az olasz iskola eredményei. A nemzetközi magánjog fejlődése az Amerikai Egyesült Államokban. A magyar jogtudomány. Jogszabálytan. A kollíziós szabály fogalma, fajtái a kollízió jellege és az utalás parancsának terjedelme szerint. A kollíziós szabály szerkezete. A főbb kapcsoló elvek. A nemzetközi kollíziós szabály és az alkalmazandó külföldi jog anyagi jogi szabályainak alkalmazása. A kollíziós szabály alkalmazása. Joghatóság. A minősítés. Az előkérdés. Vissza- és továbbutalás (renvoi). Csalárd kapcsolás. A külföldi jog alkalmazása. A külföldi jog tartalmának megállapítása. A külföldi jog alkalmazásának mellőzése, a viszonosság hiánya vagy megsértése, a közrend, a kisegítő jog. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. A külkereskedelmi tevékenység fogalma és szabályai. A legfontosabb nemzetközi gazdasági egyezmények. Egyes nemzetközi jogesetek közös megbeszélése, hallgatók általi egyéni és csoportos feldolgozása. Gyakorlati jegy. A hallgató félév során nyújtott teljesítménye alapján.

20 Az előadásokhoz általánosan használt oktatástechnikai eszközök. Az aktuális és hatályos joganyag feldolgozásához egyes nemzetközi tankönyvek, egyéb kiadványok. Burián László - Kecskés László Vörös Imre Magyar Nemzetközi Kollíziós Magánjog Budapest évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról XIII. tv. Közép Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás Mádl Ferenc Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga ELTE Bp.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2002 Az általános szociális munkás képzés. 1990-ben indult Nyíregyházán, az általános szociális munkás képzés. A

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves óraszám

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra =128 óra Tematikai egység A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Magyarország

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11 12. évfolyam A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra= 128 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési

Részletesebben