MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 8. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 8. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 8. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Képviselő-testülete Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága szeptember 20-án megtartott üléséről

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága szeptember 20-án megtartott üléséről Az ülés helye: Martonvásár Város Geróts terme Az ülésen megjelentek: a bizottság elnöke Kuna Ferenc a bizottság tagjai Horváth Bálint Szigeti Zoltán Varga Ferenc Kovács Károly Balikó Adrienn Távolmaradását jelezte: Tóth Balázs bizottsági tag Meghívottak: Dr. Szabó Tibor polgármester Gucsek István alpolgármester Dr. Koltai Gábor jegyző PGB tagjai Intézményvezetők Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői Kuna Ferenc: köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a bizottság határozatképes, javaslatot tett a napirendi pontokra, jegyzőkönyvvezetésére Provoda Józsefné személyét javasolta. Megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 23/2011. (IX. 20.) határozata Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a jegyzőkönyvvezetőt Provoda Józsefné személyében, a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Köz- és magánterületek rendben tartásáról és használatáról 2.) Rendeletalkotási javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 3.) Mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 4.) Változtatási tilalom elrendelése 5.) 1222/1 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő Hulladékudvar területét érintő területcsere 6.) 1222/1 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő Hulladékudvar területét érintő földhasználati jogot létesítő megállapodás 7.) Beszámoló a település közterületeivel kapcsolatos feladatokról 8.) Utólagos csatornarákötési kérelmek - Dr. szabó Balázs és Dr. Schmidt Katalin Erika

3 - Purcsel Tamás és Bordás Eszter - EMAPOT Kft. - Kövesdi Gábor 9.) E g y e b e k A határozat végrehajtásáért felelős: bizottság elnöke A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1. napirendi pont Köz- és magánterületek rendben tartásáról és használatáról Gucsek István: Martonvásár Önkormányzat Képviselő testülete május 31.-i ülésén döntött a hatályos helyi rendeletek felülvizsgálatáról. A rendelet célja, hogy Martonvásár Város közigazgatási területén fekvő ingatlanok, karbantartását, kezelését, használatát egy rendeletben, egységesen szabályozza, a tulajdonosok, használók és kezelők jogait és kötelezettségeit megállapítsa, a rendelet szabályait megsértőkkel szemben alkalmazott eljárások, és jogkövetkezmények lehetőségeit megállapítsa. Legfontosabb két újdonság a csendidőszak, mint szabályozási elem bevezetése, a kezelt terület meghatározása, mely alapján a magánterületek tulajdonosainak, használóinak, kezelőinek a közterületek karbantartásával kapcsolatos kötelezettségét, illetve a kezelt terület nagyságát határozzák meg. Kérte, hogy a bizottságok rendelet tervezetét tárgyalják meg, a tervezettel kapcsolatos szakmai véleményt tegyék meg, az esetleges változtatások irányát határozzák meg. Kuna Ferenc: a 41.. (3) bekezdésben az intézkedések díja kitöltetlen, mi a javaslat a díjakra vonatkozóan? Varga Ferenc: javasolta, hogy a minimum díj 10 eft, a maximum díj 50 eft legyen a szankciók alkalmazásában. Balikó Adrienn: javaslata, hogy a maximum kiszabható szabálysértési díj 150 eft legyen. Dr. Koltai Gábor: az 50 eft-os maximum kiszabható szabálysértési bírság az országos jogalkotásban is elfogadott. Balikó Adrienn: a köz- és magánterületek rendben tartásáról és használatáról szóló rendelet megalkotásához több módosító javaslata lenne, úgy gondolja, hogy nemcsak neki, hanem a lakosságnak is ismernie kellene a rendelet-tervezetet, hogy véleményükkel, javaslataikkal elősegítsék a rendelet megalkotását. Kuna Ferenc: javasolta, hogy a rendelet-tervezet első olvasat legyen, kérjék ki a bizottságok, ill. testületi tagok, valamint a lakosság véleményét is a tervezettel kapcsolatban. Dr. Szabó Tibor: javasolta, hogy tegyék lehetővé a következő két hétben a bizottsági, ill. testületi tagok, valamint a lakosság véleményének begyűjtését a rendelet-tervezettel kapcsolatban. Majd a vélemények ismeretében ismét tárgyalják meg a bizottságok az új előterjesztést. Gucsek István: egyetértett azzal, hogy a rendelet-tervezet most első olvasat legyen, kérte, hogy egy héten belül a bizottsági, ill. testületi tagok tegyék meg írásos észrevételeiket, javaslataikat a tervezettel kapcsolat.

4 Kuna Ferenc határozati javaslata: - a bizottságok első olvasatban megtárgyalták a köz- és magánterületek rendben tartásáról és használatáról szóló rendelet-tervezetet, nem javasolják a képviselőtestület elé terjeszteni. Javasolják, hogy a képviselő-testület és a bizottságok tagjai tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat a tervezettel kapcsolatban, ezt követően a honlapon a lakosság is véleményezze, ez után kerüljön újra tárgyalásra a bizottságok, ill. a testület elé. Kuna Ferenc: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a VÜB egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 24/2011. (IX. 20.) határozata 1.) Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága első olvasatban megtárgyalta a köz- és magánterületek rendben tartásáról és használatáról szóló rendelet-tervezetet, melyet nem javasol a képviselő-testület elé terjeszteni. 2.) A VÜB felkéri a képviselő-testület és bizottságok tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat a rendelet-tervezettel kapcsolatban, majd ez követően kerüljön fel a tervezet a honlapra, melyet a lakosság is véleményezni tud. A vélemények, javaslatok beépítése után újból tárgyalják meg a bizottságok az írásos előterjesztést. A határozat végrehajtásáért felelős: bizottság elnöke A határozat végrehajtásának határideje: 2. napirendi pont Rendeletalkotási javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól Gucsek István: a rendelet-tervezetet a PGB és a VÜB a június 21-i ülésén első olvasatban tárgyalta. Az ott megfogalmazott javaslatok és észrevételek a tervezetbe beépítésre kerültek. Papp Erzsébet: javasolta, hogy nevesítésre kerüljön a bérbeadói jogok gyakorlója. Dr. Koltai Gábor: nem javasolja a bérbeadói jogok gyakorlójának nevesítését. Papp Erzsébet: véleménye szerint a 6. (2) bek. a) pontját, az (1) bekezdésben kell rögzíteni. Kuna Ferenc: javasolta, hogy a 6.. (1) bek. j) pontja egészüljön ki a 7.. (2) bekezdés a) pontjával. Kuna Ferenc: kérte, hogy a VÜB szavazzon a módosító javaslatról. Megállapította, hogy a VÜB egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5 25/2011. (IX. 20.) határozata Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló rendelet-tervezet 6.. (1) bekezdés j) pontját kiegészíti a 6.. (2) bekezdés a) pontjával. A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Kuna Ferenc: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a VÜB egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 26/2011. (IX. 20.) határozata Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek elfogadott módosítással a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló rendelet elfogadását. A határozat végrehajtásának határideje: soron következő testületi ülés 3. napirendi pont A mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Gucsek István: a jogszabály felülvizsgálatát tartalmi szempontból az indokolja, hogy a mezei őrszolgálatot ellátók létszáma 2 főről 1 főre csökkent, illetőleg megváltozott a szakmai felügyeletet gyakorló hivatal elnevezése. Varga Ferenc: véleménye szerint a nyilvántartásba vett területekről készült kimutatás nem fedi le a martonvásári külterületi földterületek nagyságát. A rendelet-tervezet függelékeként kötelező a kimutatás? Dr. Koltai Gábor: a rendelet-tervezetben függelékként kell szerepeltetni a külterületeket. Varga Ferenc: elmondta, hogy a függelékben szereplő 1341,198 ha terület kb. 40 %-a a martonvásári külterületnek. Javasolta, hogy a hivatal műszaki osztálya készítsen pontos nyilvántartást a külterületekről, majd a pénzügyi osztály vesse ki azon földtulajdonosokra is a mezőőri járulékot. Dr. Szabó Tibor: javasolta, hogy a rendelet-tervezet 1.. (2) bekezdését töröljék, így minden földtulajdonos köteles mezőőri járulékot fizetni.

6 Dr. Koltai Gábor: Martonvásár közigazgatási területén lévő külterületek földtulajdonosairól kell nyilvántartást készíteni, ami igen időigényes és komoly munkát igényel, ami azt eredményezheti, hogy a rendelet január 1-ével léphet hatályba. Kuna Ferenc: a mezőőri járulék megfizetése kivetés, vagy bevallás alapján történik? Bíró László.: a mezőőri járulékot bevallás után szedi be az önkormányzat. Kuna Ferenc: javasolta, hogy a rendelet 1.. (2) bekezdésében kerüljön rögzítésre, hogy Martonvásár teljes külterületi közigazgatási területére vonatkozzon a mezőőri járulék megfizetése. Megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a VÜB a módosító javaslatot egyhangúan, 6 igen szavazattal elfogadta. 27/2011. (IX. 20.) határozata Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet-tervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadni azzal, hogy a mezei őrszolgálat mezőőri járulék megfizetésének kötelezettsége Martonvásár teljes külterületi közigazgatási területére terjedjen ki, a törvényben meghatározott kivételekkel. A határozat végrehajtásának határideje. soron következő testületi ülés Kuna Ferenc: megállapította, hogy a VÜB egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 28/2011. (IX. 20.) határozata Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 27/2011. (IX. 20.) számú határozatában foglalt módosítással elfogadásra javasolja a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendeletét. A határozat végrehajtásának határideje: soron következő testületi ülés 4. napirendi pont Változtatási tilalom elrendelése Gucsek István: a hatályos jogszabályok alapján a településfejlesztési cél megvalósítása érdekében javasolja a bizottságnak a változtatási tilalom elfogadását.

7 Kuna Ferenc: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a VÜB egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 29/2011. (IX. 20.) határozata Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta Martonvásár Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendelésének előírásairól szóló rendelet-tervezetet. A határozat végrehajtásának határideje: soron következő testületi ülés Kuna Ferenc, VÜB elnöke (19.44 órakor, 5. napirendi pont tárgyalása előtt) távozott a bizottság üléséről, az ülés további vezetését átadta Horváth Bálint elnökhelyettesnek, a VÜB jelenlévő tagjainak száma 5 fő 5. napirendi pont 1222/1 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő hulladékudvar területét érintő területcsere Gucsek István: a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnyerte a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére kiírt pályázatot, melynek része a Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 1222/1 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő Hulladékgyűjtő udvar is. A hulladékudvar megközelítése a 1223/1 helyrajzi számú ingatlan igénybevételével történhet meg. A testület korábbi döntése alapján az igénybe vett területért cserébe az 1222/1 helyrajzi számú ingatlanból 668 m2 területarányos cseréjét kezdeményezte a terület tulajdonosa a SOMA TRANS Bt. ügyvezetőjénél. Időközben a Martonvásár Kismarton 025/30 helyrajzi számú ingatlanon működő kút védőtávolságát a vízügyi hatósága előírásai alapján a meglévő 10,00 m ről, 20,00 m re köteles az Önkormányzat növelni, ami magánterület igénybevételét teszi szükségessé. A Martonvásár Kismarton 025/30 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa a SOMA TRANS Bt. ügyvezetője, Somogyi Károly. Területéből 417 m2 ingatlanrészt érint a védőövezet. A fennmaradó 86 m2 alapterület a 025/29 helyrajzi számú ingatlant érinti, melynek tulajdonosa Sipos Illés Zoltán. Horváth Bálint: véleménye szerint szerencsés vételi lehetőség, támogatja a koncepciót. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a VÜB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

8 30/2011. (IX. 20.) határozata Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a 1222/1 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő hulladékudvar területét érintő területcserét. A határozat végrehajtásának határideje: a soron következő testületi ülés 6. napirendi pont 1222/1 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő hulladékudvar területét érintő földhasználati jogot létesítendő megállapodás Gucsek István: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnyerte a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére kiírt pályázatot, melynek része a Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 1222/1 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő Hulladékgyűjtő udvar is. A támogatási szerződés aláírásához szükséges igazolnia a pályázónak, hogy a létesítmények területeinek tulajdonos önkormányzatai megállapodjanak a társulással a földterületek használatáról. A pályázónak a földhasználati jogot be kell jegyeztetnie az ingatlan nyilvántartásba. A testület korábbi döntései alapján az érintett ingatlant térítés mentessen a hulladékudvar megvalósítására ajánlotta fel. A terület a projekt lezárását követő 5 éven belül nem idegeníthető el, arra az előírt határidőn belül fenntartási kötelezettsége van a pályázónak. Amennyiben a fenntartási időszakon belül az ingatlan mégis elidegenítésre kerül, a jogosult részére az Önkormányzat köteles az ebből adódó károkat megtéríteni. Az 1222/1. helyrajzi számú ingatlan jelenleg megosztás alatt áll, a szerződésben a megosztás utáni hulladékudvar létesítésével érintett - terület szerepel 1712 m2 alapterülettel. Varga Ferenc kérdése: a megállapodásban az út kiépítése kinek a feladata, ill. az út elkészülte után az az önkormányzat tulajdonába került? Gucsek István válasz: a hulladékudvar megközelítését biztosító út kiépítését a konzorcium végzi el a pályázat keretében, mely a kiépítés után az önkormányzat tulajdonába kerül. Horváth Bálint: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a VÜB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 31/2011. (IX. 20.) határozata Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a 1222/1

9 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő hulladékudvar területét érintő földhasználati jogot létesítendő megállapodás elfogadását. A határozat végrehajtásának határideje: a soron következő testületi ülés 7. napirendi pont Beszámoló a település közterületeivel kapcsolatos feladatokról Dohárszky István ügyvezető: az előterjesztéshez kiegészítést nem tett. Dr. Szabó Tibor: a település közterületeivel kapcsolatos feladatokról készült beszámoló főbb részei érdemben és tartalmilag világos képet nyújt a városüzemeltetés terén végzett munkákról. Horváth Bálint: a beszámolót elfogadásra javasolta, megköszönte a Martongazda Kft. eddig végzett munkáját. Gucsek István: javasolta a beszámoló elfogadását, tájékoztatta a jelenlévőket a Martongazda Kft. ma megtartott felügyelő bizottsági ülésén elhangzottakról. Dohárszky István: kérte, hogy módosítsa a bizottság az előterjesztés tárgyát: Beszámoló a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról Horváth Bálint: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a VÜB a módosító javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta. 32/2011. (IX. 20.) határozata Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a Martongazda Kft. ügyvezetője által elkészített előterjesztés tárgyát: Beszámoló a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról változtatja. A határozat végrehajtásának határideje: soron következő testületi ülés Horváth Bálint: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a VÜB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10 33/2011. (IX. 20.) határozata Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a városüzemeltetésről készített beszámolót. A határozat végrehajtásának határideje: soron következő testületi ülés 8. napirendi pont Utólagos csatornarákötési kérelmek - Dr. Szabó Balázs és Dr. Schmidt Katalin Erika - Purcsel Tamás és Bordás Eszter - EMAPOT Kft. - Kövesdi Gábor Balikó Adrienn: javasolta, hogy az utólagos csatornarákötések tárgyában hozandó határozati javaslatba kerüljön be feltételként, hogy a kibocsátandó szennyvíz szabályszerű befogadásáról a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Kft. ügyvezetője nyilatkozzon. Horváth Bálint: több kérdés, javaslat nem hangzott el, kérte a bizottság tagjait, hogy a határozati javaslat módosításáról döntsenek. Megállapította, hogy a VÜB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 34/2011. (IX. 20.) határozata Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága az utólagos csatornarákötések tárgyában a határozati javaslatok szövege kiegészül az alábbi 2.) ponttal: - Jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy az így kibocsátandó szennyvíz szabályszerű befogadásáról a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Kft. ügyvezetője nyilatkozzon. A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Horváth Bálint: kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a kérelmekről, külön határozatban. Megállapította, hogy a VÜB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11 Képviselő-testülete Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 35/2011. (IX. 20.) határozata Utólagos csatornarákötés 1.) Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a Martonvásár, 1105/2. helyrajzi számú ingatlan utólagos csatornarákötésének érdekeltségi hozzájárulás díját % ÁFA = Ft ban határozza meg. 2.) Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a rákötéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződést az ingatlan tulajdonosával kösse meg. 3.) Jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy az így kibocsátandó szennyvíz szabályszerű befogadásáról a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Kft. ügyvezetője nyilatkozzon. A határozat végrehajtásáért felelős: A határozat végrehajtásának határideje: alpolgármestert azonnal Horváth Bálint: kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a kérelmekről, külön határozatban. Megállapította, hogy a VÜB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testülete Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 36/2011. (IX. 20.) határozata Utólagos csatornarákötés 1.) Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a Martonvásár, 569/2. helyrajzi számú ingatlan utólagos csatornarákötésének érdekeltségi hozzájárulás díját % ÁFA = Ft ban határozza meg. 2.) Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a rákötéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződést az ingatlan tulajdonosával kösse meg. 3.) Jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy az így kibocsátandó szennyvíz szabályszerű befogadásáról a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Kft. ügyvezetője nyilatkozzon. A határozat végrehajtásáért felelős: A határozat végrehajtásának határideje: alpolgármestert azonnal

12 Horváth Bálint: kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a kérelmekről, külön határozatban. Megállapította, hogy a VÜB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testülete Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 37/2011. (IX. 20.) határozata Utólagos csatornarákötés 1.) Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a Martonvásár, 0257/5. helyrajzi számú ingatlan utólagos csatornarákötésének érdekeltségi hozzájárulás díját % ÁFA = Ft ban határozza meg. 2.) Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a rákötéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződést az ingatlan tulajdonosával kösse meg. 3.) Jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy az így kibocsátandó szennyvíz szabályszerű befogadásáról a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Kft. ügyvezetője nyilatkozzon. A határozat végrehajtásáért felelős: A határozat végrehajtásának határideje: alpolgármestert azonnal Horváth Bálint: kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a kérelmekről, külön határozatban. Megállapította, hogy a VÜB egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testülete Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 38/2011. (IX. 20.) határozata Utólagos csatornarákötés 1.) Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a Martonvásár, Rákóczi u. 30/b. 1086/2. helyrajzi számú ingatlan utólagos csatornarákötésének érdekeltségi hozzájárulás díját % ÁFA = Ft ban határozza meg. 2.) Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a rákötéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződést az ingatlan tulajdonosával kösse meg. 3.) Jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy az így kibocsátandó szennyvíz szabályszerű befogadásáról a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Kft. ügyvezetője nyilatkozzon. A határozat végrehajtásáért felelős: A határozat végrehajtásának határideje: alpolgármestert azonnal

13 Horváth Bálint : megköszönte a bizottság tagjainak, a megjelent meghívottaknak, hivatali dolgozóknak a munkáját és a VÜB ülését órakor bezárta. k.m.f. Horváth Bálint elnök helyettes Varga Ferenc jgyk. hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ikt. szám: 589-8/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2014. június 3. napján megtartott soron kívüli

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. szeptember 27-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről.

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/11/2013. 11. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 30 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben