J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1 Ikt. szám: 589-8/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: a június 3. napján megtartott soron kívüli ülésről Készült: június 3.

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottságának június 3. napján megtartott soron kívüli üléséről Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal Geróts terme Az ülés kezdési időpontja: óra Megjelentek: elnök Varga Ferenc tagok Horváth Bálint Kuna Ferenc Dr. Gyulay Gyula Papp Erzsébet Távolmaradását jelezte: Kántor Ferenc és Bártol Bontond bizottsági tag Az ülésen megjelentek: Dr. Szabó Tibor Dr. Szabó-Schmidt Katalin Gucsek István Miklósné Pető Rita Tóth Zoltán Dohárszky István Vörös Péter VÜB tagjai polgármester jegyző alpolgármester aljegyző műszaki osztályvezető ügyvezető ügyvezető jelölt Varga Ferenc: köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 5 fő bizottsági tag az ülésen megjelent. Javaslatot tett a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint, jegyzőkönyv hitelesítőre Kuna Ferenc, jegyzőkönyvvezetőre Provoda Józsefné személyében, megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 81/2014. (VI. 03.) határozata napirendi pont, jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető 1.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a napirendi pontok: 1.) Javaslat a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv felülvizsgálata közbenső véleményezési eljárásának megindítására 2.) Javaslat megállapodás megkötésére a közterület-felügyelet létrehozása tárgyában 3.) Javaslat a Martonvásári Római Katolikus Egyházközséggel megvalósítandó csereügylet elfogadására Készült: június 3.

3 3 4.) Javaslat a Martonvásár, Váci Mihály utca /4 helyrajzi számú ingatlan ingyenes haszonkölcsönbe adására az Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány részére 5.) Javaslat a Martonvásárért Alapítvány alapító okiratának módosítására 6.) Javaslat a sport- és civil szervezetek évi támogatási összegének módosítására 7.) Egyebek 2.) A Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság jegyzőkönyv hitelesítésére Kuna Ferenc, jegyzőkönyvvezetésére Provoda Józsefné személyét fogadta el. A határozat végrehajtásáért felelős: bizottság elnöke A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1. napirendi pont Javaslat a Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálata közbenső véleményezési eljárásának megindítására Horváth Bálint: a helyi építési szabályzatról már több ízben, sokszor tárgyaltak, ez sem a lezárása a folyamatnak. A kiküldött előterjesztés a képviselő-testület által történő megerősítése egy munkaközi változatnak, amely abban lesz segítségre, hogy megindulhasson az államigazgatási közbenső eljárás, ahhoz, hogy megérkezzenek a vélemények a szakhatóságoktól, közreműködő szervezetektől, a kiküldött anyag a későbbiekben még változhat, még visszakerül a képviselő-testülethez véglegesítésre. Kuna Ferenc: emlékeztette a jelenlévőket, hogy ez előtt három olyan alkalom volt, ahol a bizottsági tagok, képviselő-testületi tagok részleteiben, informálisan átbeszélhették a tervezetet, nem most ismerhették meg a helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálatáról készült előterjesztést, ugy gondolja, hogy a most kiküldött anyagban a tervező már meg tudta jeleníteni a helyi specialitásokat. Varga Ferenc: megállapította, hogy kérdés, további hozzászólás nem hangzott el, a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 82/2014. (VI. 03.) határozata Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv felülvizsgálata közbenső véleményezési eljárásának megindítása Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv felülvizsgálata közbenső véleményezési eljárásának megindítására készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Készült: június 3.

4 4 2. napirendi pont Javaslat megállapodás megkötésére a közterület felügyelet létrehozása tárgyában Gucsek István: mind bizottsági, mind testületi ülésen többször elhangzott annak az igénye, hogy meg kellene oldani a városban a közterület felügyeletet. A jogszabályi feltételeknek megfelelően együttműködési megállapodást köt az önkormányzat a Gárdonyi Rendőrkapitánysággal, a megállapodás-tervezet az előterjesztéshez csatolásra került. A megállapodással megteremtődik annak a lehetősége, hogy január 1-től, a megfelelő emberek kiválasztása és képzése után, elindítható a városi közterület felügyeletet. Kérte a bizottságok támogatását. Dr. Szabó Tibor: amennyiben sikerült a közterület felügyeletet úgy megvalósítani, hogy intézményként működjön, ez egy felelős lépés lesz, lehetőséget ad az önkormányzat számára a közterületi rend kialakítására és fenntartására, többek között feladata lesz a Martongazda Kft. által létrehozott értékek megvédése is, ugyanakkor felelősséget is ró azokra a személyekre, akik ezt a feladatot ellátják. Akkor érdemes és akkor kell ilyen intézményt létrehozni, ha azt teljesen komolyan gondolja az önkormányzat. A közterület felügyeletnek hatékonyan, szigorúan, célravezetően és határozottan kell működnie és az ebből adódó következményeket pedig a képviselő-testületnek, polgármesternek, jegyzőnek, alpolgármesternek magára kell vállalnia. Varga Ferenc: mindenképpen támogatja a közterület felügyelet létrehozását, kérdése: a határozat-tervezet nem tartalmazza, hogy mikortól kell bevezetni a felügyelet létrehozását? Dr. Szabó-Schmidt Katalin: a közterület felügyeletet ellátó személyeknek a továbbképzést el kell végezni, egyenlőre bizonytalan, hogy mikor indul a továbbképzés, információja szerint szeptember hónapban, ami azt jelenti, hogy a következő év elejétől lesz bevezethető a felügyelet. bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 83/2014. (VI. 03.) határozata Megállapodás megkötése a közterület-felügyelet létrehozása tárgyában Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja megállapodás megkötését a közterület felügyelet létrehozására. 3. napirendi pont Javaslat a Martonvásári Római Katolikus Egyházközséggel megvalósítandó csereügylet elfogadására Készült: június 3.

5 5 Dr. Szabó Tibor: nagyon régóta napirenden lévő ügy, ami a végkifejlethez közelít, lényege az, elkészült a megállapodás-tervezet az egyházközség és az önkormányzat között. Több feltételnek kell teljesülni ahhoz, hogy a megállapodás megvalósuljon: - az érintett felek, önkormányzat és egyházközség aláírják a megállapodást, az egyházközség részéről a püspök úr jóváhagyása szükséges, az önkormányzat részéről pedig a kormányhivatal jóváhagyása szükséges, ismételten szükséges az állam elővételi jogáról való lemondás, továbbá a KLIKK-nek is jóvá kell hagynia, hogy a jelenlegi legényegylet épületében folyó oktatás helyszínéül elfogadja a Malom épületben történő majdani oktatást. Dr. Szabó-Schmidt Katalin: a szerződésben még vannak kipontozott részek, illetve az egyházközséggel, illetve az egyházmegyével még folyamatban van a szerződéssel kapcsolatos véleményezés, ami alapján még technikai jellegű módosítások lehetségesek, ezek a lényegi feltételeket nem érintik. Elmondta, hogy az egyházközséggel egyeztetésre került az is, hogy az ingatlan művelési ágát meg kell változtatni. Dr. Szabó Tibor: kérte a jelenlévők egyházi önkormányzatban is szerepet vállaló bizottsági tagoktól, hogy segítsék a megállapodás mielőbbi véglegesítését. Lipovics Tamás kérdése: a csere gyakorlati megvalósítása milyen ütemezéssel, feltétellel történik? Dr. Szabó-Schmidt Katalin válasz: rövid tájékoztatást adott az ingatlan csere adásvételi szerződéshez kapcsolódó előzményekről, illetve az adás-vételi szerződés megkötés utáni teendőkről. Horváth Bálint: a malom épület bejárása megtörtént, az alkotóház a nyár folyamán átköltözik a malom épület 2. emeletére, szeptemberben már ott kezdenek. bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 84/2014. (VI. 03.) határozata A Martonvásári Római Katolikus Egyházközséggel megvalósítandó csereügyletről Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Martonvásári Római Katolikus Egyházközséggel megvalósítandó csereügyletről készült előterjesztést. bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Készült: június 3.

6 6 85/2014. (VI. 03.) határozata A Martonvásári Római Katolikus Egyházközséggel megvalósítandó csereügyletről Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Martonvásári Római Katolikus Egyházközséggel megvalósítandó csereügyletről készült előterjesztés részét képező rendelet-tervezetet. 4. Napirendi pont Javaslat a Martonvásár, Váci Mihály utca /4 helyrajzi számú ingatlan ingyenes haszonkölcsönbe adására az Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány részére Gucsek István: a területet közcélt szolgáló feladat ellátására kívánják felhasználni, mely alapján javasolta az ingatlan határozatlan időre történő ingyenes haszonkölcsönbe adását. bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 86/2014. (VI. 03.) határozata Martonvásár, Váci Mihály utca /4 helyrajzi számú ingatlan ingyenes haszonkölcsönbe adására az Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány részére Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Martonvásár, Váci Mihály utca /4 helyrajzi számú ingatlan ingyenes haszonkölcsönbe adását az Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány részére. 5. napirendi pont Javaslat a Martonvásárért Alapítvány alapító okiratának módosítására Dr. Szabó Tibor: törvényi változás miatt szükségessé vált az alapítványok alapdokumentumainak felülvizsgálata, az alapítvány kuratóriuma a május 26-i ülésén kérte az alapítókat a módosítások elfogadására. Javasolta a Martonvásárét Alapítvány alapító okiratának módosítását. Készült: június 3.

7 7 bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 87/2014. (VI. 03.) határozata A Martonvásárért Alapítvány alapító okiratának módosítása Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Martonvásárért Alapítvány alapító okiratának módosítására készült előterjesztést. 6. napirendi pont Javaslat a sport- és civil szervezetek évi támogatási összegének módosítására Nemes József: az OKIS Bizottság május 26-i ülésén hozott határozatában kéri a képviselő-testületet, hogy a sportegyesületek és civil szervezetek költségvetési rendeletben meghatározott támogatási összegét megemelni, tekintettel a évi támogatásból, a felhasználását ellenőrzését követő visszafizetések révén megmaradt összegekre. Varga Ferenc: javasolja a sportegyesületek és civil szervezetek támogatási összegének évi emelését, kérte, hogy a jövőben a kapott támogatási összegekkel pontosan számoljanak el. Megállapította, hogy további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 88/2014. (VI. 03.) határozata Sport- és civil szervezetek támogatási összegének módosításáról Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a sport- és civil szervezetek támogatási összegének módosításáról szóló előterjesztést. Készült: június 3.

8 8 7./A. egyebek Javaslat Beethovent és a halhatatlan kedves ábrázoló szobor megvalósításának finanszírozására Dr. Szabó Tibor: a főtér központjában kiemelt füves területből egy burkolt részt, amelyre az elképzelések szerint a város kiemelkedő történelmi személyiségeinek, Beethovennek és a halhatatlan kedvesnek állítanánk emléket. Nagy János szobrászművész megalkotta a műalkotás előzetes látványtervét két különböző verzióban, melyről a honlapon szavazhattak az érdeklődők. A kiválasztott tervekre a BBKözpont közreműködésével a Nemzeti Kulturális Alap 3 millió forinttal támogatja az elképzelést. A részletes költségterv alapján a szobor teljes költsége Ft. Az összeg biztosítása érdekében a Martonvásáért Alapítvány megkezdte adománygyűjtési munkáját, emellett a Képviselő-testület egyetértésével, a évről megmaradt polgármesteri jutalmat is erre a célra ajánlja fel, továbbá, reményei szerint, a vállalkozók hozzájárulásai is hozzászámíthatóak a megvalósításhoz. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Hungrana Kft. 5 millió forinttal járul hozzá a szobor elkészítéséhez, összességében még 1,7 millió forint hiányzik, ami még összegyűjthető magánemberek, illetve vállalkozók adományaiból. A megvalósítás biztosítása érdekében kérte, hogy az önkormányzat vállalja az összeg biztosítását, tekintettel arra, hogy kötelezettséget a majdan befolyó összeg terhére nem tudja vállalni az önkormányzat. Varga Ferenc kérdése: mikorra készül el a szobor? Dr. Szabó Tibor válasz: véleménye szerint ez év október végére készül el a Beethoven és a halhatatlan kedvest ábrázoló szobor. 89/2014. (VI. 03.) határozata Beethoven és a halhatatlan kedvest ábrázoló szobor megvalósításának finanszírozása Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Beethoven és a halhatatlan kedvest ábrázoló szobor megvalósításának finanszírozására készül előterjesztést. Dr. Szabó Tibor: megköszönte a június 1. napján megtartott főtér átadása, országzászló és Trianon emléktábla avatása, hősök napi megemlékezés és a Nemzeti Összetartozás Napjáról ünnepség szervezésében és lebonyolításában közreműködők munkáját, az ünnepségen megjelentek részvételét. Ugyanezen a napon tartott városi gyereknap is nagyon sikeres volt, amiért szintén köszönetét fejezte ki a szervezőknek és segítőknek. Készült: június 3.

9 9 Varga Ferenc: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a bizottsági tagok munkáját, a jelenlévők részvételét és az ülést órakor bezárta. k.m.f Varga Ferenc elnök Kuna Ferenc jegyzőkönyv hitelesítő Készült: június 3.

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-én 19:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. E-mail: onkormanyzat@marko.hu Szám: - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. április 29. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 20/2010. (IV.29.) F5 21/2010. (IV.29.)

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben