Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, december 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17."

Átírás

1 Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója Ózd, december 17.

2 Tisztelt Társulási Tanács! Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 6/2014. (II.10.) és a 15/2014. (IV. 25.) határozatában fogadta el az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (a továbbiakban: ÓTSZEGYII) egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. Az ÓTSZEGYII hatályos alapító okiratának módosítását az alábbiak indokolják: I. A Társulási Tanács a../2014. (XII.17.) határozatában döntött arról, hogy az LHH kistérségek projektjei elnevezésű - TÁMOP /1/A kódszámú Komplex gyermekprogram megvalósítása az Ózdi kistérségben című pályázati projekt keretében kialakított Babóca Biztos Kezdet Gyerekházat (Ózd, Mekcsey út 36.) és a Manóka Biztos Kezdet Gyerekházat (Borsodbóta, Rákóczi út 76.) az ÓTSZEGYII szervezetéhez integrálja. Erre tekintettel az új tevékenységi körre vonatkozó adatokat az alapító okiratnak tartalmaznia kell, amelyekkel az alapító okirat kötelező tartalmi elemei kiegészítésre kerülnek. II. Az ÓTSZEGYII a gyermekjóléti alapellátás körében a gyermekjóléti szolgáltatást Gyermekjóléti Központ keretében biztosítja. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 7-7/D. -ban a gyermekjóléti központ feladatellátása körében a gyermekjóléti szolgáltatáson, mint alapfeladaton túl speciális feladatok kötelező ellátását is előírja, úgymint - utcai és lakótelepi szociális munka, - kórházi szociális munka - kapcsolattartási ügyelet - készenléti szolgálat. A gyermekjóléti szolgáltatást biztosító szakmai egység a felsorolt speciális feladatok közül a kapcsolattartási ügyeletet és a készenléti szolgálatot biztosította, a kórházi szociális munkát csak megállapodáson keresztül, nem önálló szociális munkás feladatellátásával, míg az utcai és lakótelepi szociális munkát amelyhez további két fő szociális munkást kellett volna alkalmazni nem teljes körűen tudta biztosítani. Tekintettel a térségben élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek magas számára, ebből adódóan a gyermekjóléti szolgáltatásban megjelenő magas esetszámra, indokolttá válik, hogy a szakmai egység ne legyen tovább megterhelve az alaptevékenységén gyermekjóléti szolgáltatás túl speciális feladatok ellátásával, amelyekhez nem áll rendelkezésre önálló munkakörben foglalkoztatott szociális munkás. Miután a Gyermekjóléti Szolgálat új telephelyén a kapcsolattartási ügyelet és a készenléti szolgálat tárgyi feltételei kialakításra kerültek, illetve rendelkezésre állnak, természetesen ezek a szolgáltatások nem kötelező feladatként továbbra is biztosítva lesznek.

3 III. A Nappali Melegedő jelenleg 50 fő hajléktalan személy ellátására rendelkezik működési engedéllyel. Az intézményi egység szolgáltatásait átlagban fő veszi igénybe. Ez idáig a többlet létszám tekintetében lehetőség volt többlet központi forrás igénybe vételére. A január 1. napjától érvényes szabályozás szerint többlet központi támogatást várhatóan csak a működési engedélyben meghatározott létszám 120%-áig lehet igénybe venni. Annak érdekében, hogy a tényleges többlet ellátotti létszám után továbbra is igényelni lehessen a központi támogatást, indokolt 50 fő ellátotti létszámot 60 főre emelni. IV. A Diszpécser Szolgálat működési területéből a Putnoki Kistérséghez tartozó településeket törölni kell. Az alapító okiratot módosító okiratot a határozati javaslat 1. melléklete, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. melléklete tartalmazza. Tisztelt Társulási Tanács! Kérem, hogy az ÓTSZEGYII okiratait hagyja jóvá, és egyidejűleg hatalmazza fel Elnökét azok aláírására. Figyelemmel arra, hogy az okiratok a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétellel válnak hatályossá, rendelje el azoknak a Magyar Államkincstár részére történő megküldését.

4 Határozati javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának.../2014. (XII. 17.) határozata az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyásáról 1. A Társulási Tanács az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okiratot a határozat 1. melléklete, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint hagyja jóvá. A Társulási Tanács felhatalmazza Elnökét az okiratok aláírására. Felelős: Társulási Tanács Elnöke Határidő: azonnal 2. A Társulási Tanács elrendeli az alapító okiratot módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldését a Magyar Államkincstár B.-A.-Z. Megyei Igazgatósága részére, törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében. Felelős: a Munkaszervezet: Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztálya Határidő: azonnal

5 1. melléklet az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa... /2014. (XII.17.) határozatához Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratának módosító okirata Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által a február 10-én kiadott 6/2014. (II.10.) és a április 25-én kiadott 15/2014. (IV.25.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 1.4. pontja az alpontot követően kiegészül két új alponttal: Ózd, Mekcsey út 36. Babóca Biztos Kezdet Gyerekház Borsodbóta, Rákóczi út 76. Manóka Biztos Kezdet Gyerekház 2. Az alapító okirat pontja az alábbiak szerint módosul: Ózd, Lehel vezér út 1. Gyermekjóléti Szolgálat 3. Az alapító okirat 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 38/A. -ában, a 40. (1)-(2) bekezdésében és a 42. -ában meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítása. 4. Az alapító okirat pontja az alábbiak szerint módosul: Gyermekjóléti Szolgálat működését, amely a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 5. Az alapító okirat alpontjai törlésre kerülnek. 6. Az alapító okirat 4.2. pontja a alpontot követően kiegészül egy új alponttal: A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. 7. Az alapító okirat 7. pontja a alpontot követően kiegészül két új alponttal: Babóca Biztos Kezdet Gyerekház

6 Ózd város közigazgatási területe Manóka Biztos Kezdet Gyerekház Borsodbóta település közigazgatási területe 8. Az alapító okirat pontjában a Gyermekjóléti központ szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: Gyermekjóléti Szolgálat 9. Az alapító okirat pontja az alábbiak szerint módosul: Diszpécser szolgálat Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony. 10. Az alapító okirat 8.6. pontja az alábbiak szerint módosul: Nappali Melegedő 60 férőhely 11. Az alapító okirat pontja az alábbi szöveggel egészül ki: Ózd, Mekcsey út A április 25-én kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a február 10-én kelt, 6/2014. (II.10.) számú és a április 25-én kelt, 15/2014. (IV.25.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. Az alapító okiratot Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a december 17-én kelt, /2014. (XII.17.) számú határozatával hagyta jóvá. Záradék: Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a december 17-én kelt,.../2014. (XII. 17.) számú határozatával hagyta jóvá. Ózd, december 17. Társulási Tanács Elnöke

7 2. melléklet az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa... /2014. (XII.17.) határozatához Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv 1.1. Megnevezése: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 1.2. Rövidített neve: ÓTSZEGYII 1.3. Székhelye: 3600 Ózd, Október 23. tér 1. Fogorvosi ellátás, Iskola-fogászati ellátás, Ózdi Központi Ügyelet és Diszpécserszolgálat 1.4. Telephelye: Ózd, Bolyky Tamás utca 15. Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Bolyky Tamás úti Idősek Klubja, Támogató Szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ózd, Bulcsú út 1. Bulcsú úti intézményi egység Ózd, Petőfi Sándor út Családsegítés Ózd, József Attila út 3. Szenvedélybetegek közösségi ellátása, Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, Nappali Melegedő Ózd, Szent István utca 10. Szent István úti intézményi egység Ózd, Óvoda utca 13. Átmeneti szállás, Éjjeli Menedékhely Ózd, Bolyki főút 11. Szabolcs közi intézményi egység, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Diszpécserközpont Ózd, Lehel vezér út 1. Gyermekjóléti Szolgálat Ózd, Katona József út 2-4. Katona József úti Bölcsőde Ózd, Alkotmány út 3. Háziorvosi szolgálat, Házi gyermekorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat Ózd, Mekcsey út 199. Háziorvosi szolgálat, Házi gyermekorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat Ózd, Rozsnyói út 15. Háziorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat Ózd, Lehel v. út 16. Háziorvosi szolgálat, Házi gyermekorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat Ózd, Újváros tér 6. Háziorvosi szolgálat, Házi gyermekorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat Ózd, Nemzetőr út 19. Háziorvosi szolgálat, Házi gyermekorvosi szolgálat,védőnői szolgálat Ózd, Csépány út 129. Háziorvosi szolgálat, Házi gyermekorvosi szolgálat Ózd, Puskás T. út 1. Háziorvosi szolgálat Ózd, Csépány út 121. Védőnői szolgálat Ózd, Damjanich út 16. Háziorvosi szolgálat Iskola-egészségügyi ellátás telephelye Ózd, Árpád vezér út 13. Árpád Vezér Általános és Szakiskola

8 Ózd, Petőfi út Petőfi Sándor Általános Iskola Ózd, Kőalja út 149. Apáczai Csere János Általános Iskola Ózd, Mekcsey út 205. Sajóvárkonyi Általános Iskola Ózd, 48-as út 6. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Ózd, Bolyki T. út 42. Bolyki Tamás Általános Iskola Ózd, Bem út 14. B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Ózd, Vasvár út 37/A. Vasvár Úti Általános Iskola Ózd, Bem út 8. II. János Pál Katolikus Általános Iskola Ózd, 48-as út 26. B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Ózdi Tagintézménye Ózd, Újváros tér 1. Újváros Téri Általános Iskola Ózd, Csépány út 117. Csépányi Általános Iskola Ózd, Petőfi út 20. B-A-Z. Megyei Önkormányzat József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolája Ózd, Bolyki főút 2. B-A-Z. Megyei Önkormányzat József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolája Ózd, Damjanich út 3. Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Damjanich Úti Tagóvoda Ózd, Petőfi út Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózd, Virág út 27. Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Virág Úti Tagóvoda Ózd, Bánszállás tp. 30. Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Bánszállási Tagóvoda Ózd, Tétény v. út 1. Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Ózd, Katona J. út 7. Városközponti Napköziotthonos Óvoda Katona József Úti Óvoda Ózd, Nemzetőr út 18. Városközponti Napköziotthonos Óvoda Nemzetőr Úti Tagóvoda Ózd, Alkotmány út 2. Alkotmány Úti Összevont Óvoda Alkotmány Úti Óvoda Ózd, Mogyorósvölgy 2. Alkotmány Úti Összevont Óvoda Mogyorós völgyi Tagóvoda Ózd, Árpád v. út 33. Béke Telepi Óvodák Árpád Vezér Úti Tagóvoda Ózd, Újváros tér 2. Béke Telepi Óvodák Újváros Téri Óvoda Ózd, Csépány út 214. Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Csépányi Tagóvoda Ózd, Somsály út 15. Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Somsályi Tagóvoda Ózd, Újváros tér 2. Újváros téri Bölcsőde Ózd, Mekcsey út 36. Babóca Biztos Kezdet Gyerekház Borsodbóta, Rákóczi út 76. Manóka Biztos Kezdet Gyerekház 2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező határozat: Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 8/2013. (III. 27.) és a 16/2013. (V. 16.) határozata

9 3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 3.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 62-65/C. -ában, és a 65/F. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások, a 68. (1)-(2) bekezdésében és a 84. (1)-(2) bekezdésében meghatározott szakosított ellátási formák biztosítása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 38/A. -ában, a 40. (1)-(2) bekezdésében és a 42. -ában meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítása Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 88. -ában meghatározott feladatok ellátása érdekében egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői, fogászati alapellátási, iskola-egészségügyi szolgálatok és alapellátási ügyelet működtetése. 4. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.1. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások körében illetékességi területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, annak végrehajtási rendeleteiben, a működési engedélyben, a szakmai programban, a Társulási Tanács határozatában foglaltak szerint az alábbi szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátási formákat működtetet Szociális alapszolgáltatások keretében segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában az alábbi szolgáltatások biztosításával: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, idősek részére nappali ellátás, szenvedélybetegek részére nappali ellátás Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek számára teljes körű ellátás nyújt idősek ápolást-gondozást nyújtó, tartós bentlakásos intézményben: idősek otthonában Hajléktalan személyek részére nappali ellátást biztosít nappali melegedőben, továbbá átmeneti bentlakásos elhelyezést biztosít éjjeli menedékhelyen az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek számára, az éjszakai pihenéshez, valamint krízishelyzetben éjszakai szálláshoz szükséges szolgáltatások megszervezésével, átmeneti szálláson azoknak a hajléktalan személyeknek, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra, az éjszakai pihenéshez, valamint krízishelyzetben éjszakai szálláshoz szükséges szolgáltatások megszervezésével.

10 4.2. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások körében illetékességi területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, annak végrehajtási rendeleteiben, a működési engedélyben, a szakmai programban, a Társulási Tanács határozatában foglaltak szerint a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése, jóléte, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése érdekében biztosítja Gyermekjóléti Szolgálat működését, amely a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését Gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást biztosít a családban élő gyermek életkorának megfelelő nappali felügyeletével, gondozásával, nevelésével, foglalkoztatásával és étkeztetésével azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni A Biztos Kezdet Gyerekház a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosít társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatást Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvényben és az egészségügyi alapellátás szakmai feltételeire, működtetésére és finanszírozására vonatkozó végrehajtási rendeletekben foglaltak szerint annak érdekében, hogy a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosított legyen a folyamatos egészségügyi ellátás, az alábbi egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatokat működteti: háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői, fogorvosi alapellátási, iskola-fogászati, iskola-egészségügyi, alapellátási felnőtt és gyermek ügyeleti szolgálatokat A költségvetési szerv a pontokban meghatározott szociális, gyermekjóléti és egészségügyi szolgáltatások, ellátások működését biztosító pénzügyi-gazdálkodási tevékenységet végez az arra irányadó jogszabályok szerint. 5. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 6. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: Kód Megnevezés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás

11 Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Szenvedélybetegek nappali ellátása Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Hajléktalanok átmeneti ellátása Hajléktalanok nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram 7. A költségvetési szerv működési köre, illetékességi területe: 7.1. Szociális étkeztetés Ózd, Domaháza és Kissikátor Házi segítségnyújtás Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Ózd, Uppony 7.3. Családsegítés Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony 7.4. Szenvedélybetegek közösségi ellátása Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Ózd 7.5. Támogató szolgálat Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Ózd 7.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és Diszpécserközpont

12 Ózd város közigazgatási területe 7.7. Nappali melegedő Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony 7.8. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony 7.9. Bolyky Tamás úti Idősek Klubja Borsodbóta, Borsodnádasd, Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony Átmeneti szállás Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony Éjjeli menedékhely Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony Szent István úti intézményi egység Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony Szabolcs közi intézményi egység Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony Gyermekjóléti Szolgálat Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony Katona József úti Bölcsőde Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony

13 7.16. Újváros téri Bölcsőde Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony Háziorvosi szolgálat Ózd város közigazgatási területe Házi gyermekorvosi szolgálat Ózd város közigazgatási területe Védőnői szolgálat Ózd város közigazgatási területe Iskola-egészségügyi ellátás Ózd város közigazgatási területe Fogorvosi alapellátás Ózd város közigazgatási területe Ózdi Központi Ügyelet Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Kissikátor, Ózd Diszpécser szolgálat Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony Bulcsú úti intézményi egység Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Hangony, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony Babóca Biztos Kezdet Gyerekház Ózd város közigazgatási területe Manóka Biztos Kezdet Gyerekház Borsodbóta település közigazgatási területe 8. A költségvetési szerv intézményi egységeiben ellátottak száma/férőhelyek: 8.1. Katona József úti Bölcsőde 80 férőhely 8.2. Házi segítségnyújtás 180 fő 8.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 40 készülék 8.4. Bolyky Tamás úti Idősek Klubja 40 férőhely 8.5. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 75 férőhely 8.6. Nappali Melegedő 60 férőhely

14 8.7. Szabolcs közi intézményi egység 30 férőhely 8.8. Szent István úti intézményi egység 50 férőhely 8.9. Éjjeli Menedékhely 16 férőhely Átmeneti szállás 50 férőhely Bulcsú úti intézményi egység 34 férőhely Újváros téri Bölcsőde 28 férőhely 9. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 3600 Ózd, Városház tér A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője igazgató, akit Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa nevezi ki határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba és határozott időre - maximum 5 évre - bízza meg magasabb vezetői beosztásba nyilvános pályázati eljárás útján. A pályáztatásra és a foglalkoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet rendelkezései az irányadók. Az igazgató tekintetében a munkáltatói jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény alapján. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. 12. A költségvetési szerv közvetlen jogelődje neve, székhelye: Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ, Ózd, Szent István út Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény, Ózd, Petőfi út Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda, Ózd, Október 23. tér A költségvetési szerv jogutódlása: A költségvetési szerv általános jogutódlással, egyesítés keretében a pontban meghatározott költségvetési szervek összeolvadásával jött létre. 14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: Ingatlan: Cím Négyzetméter Helyrajzi szám: ózdi Ózd, Bolyky Tamás utca /1/A/14 Ózd, Petőfi Sándor út Ózd, József Attila út

15 Ózd, Szent István utca Ózd, Óvoda utca Ózd, Bolyki főút Ózd, Petőfi Sándor út Ózd, Katona József út /1 Ózd, Bulcsú út Ózd, Alkotmány út /3 Ózd, Mekcsey út /2 Ózd, Rozsnyói út Ózd, Lehel vezér út Ózd, Újváros tér /49/A/6 Ózd, Nemzetőr út /5/A/121 Ózd, Csépányi út /2 Ózd, Csépányi út Ózd, Damjanich út Ózd, Puskás Tivadar út Ózd, Árpád vezér út Ózd, Újváros tér ,3 8415/14 Ózd, Lehel vezér út ,25 m 2 pince 8161/A/23-24 Ózd, Mekcsey út Ingóságok, eszközök: az intézmény általános vagyonleltára tartalmazza. 15. A költségvetési szerv ingatlanvagyon feletti rendelkezési joga: a használatában álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, biztosítékként felhasználni. 16. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 17. A költségvetési szervnek jogi személyiségű szervezeti egysége nincs. 18. A költségvetési szerv fenntartója, székhelye: Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Záradék: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a február 10-én kelt, 6/2014. (II.10.) számú és a április 25-én kelt, 15/2014. (IV.25.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat. Az alapító okiratot Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a december 17-én kelt, /2014. (XII.17.) számú határozatával hagyta jóvá. Ózd, december 17. Társulási Tanács Elnöke

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./.... (........) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról Előterjesztő:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben