7.1. A társadalom tagjainak tűzvédelmi nevelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7.1. A társadalom tagjainak tűzvédelmi nevelése"

Átírás

1 1 7. RÉSZ A TŰZVÉDELMI OKTATÁS, A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA ÉS A TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, november Szerkesztő: Duruc József 7.1. A társadalom tagjainak tűzvédelmi nevelése A tűz elleni védekezésnek, az eredményes tűzvédelemnek legjelentősebb eleme az emberi tényező. Az országban megnyugtató biztonságot csak úgy lehet elérni, ha az állampolgárok, a tulajdonosok, a dolgozók, a vezetők megfelelő tűzvédelmi kultúrával, felkészülten, fegyelmezetten és felelősséggel tevékenykednek. Az emberi tényező jelentőségét kiemelve a tűzvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei a tűzvédelmi oktatás, képzés és felvilágosítás rendszerét tételesen szabályozzák Az ifjúság tűzvédelmi nevelése A biztonságtudat a szocializáció során öröklődik adódik át a következő nemzedékeknek. Az a jó, ha ezt egyre magasabb szinten tudjuk továbbadni a következő generációknak. Ebben jelentős szerepe van a társadalmi környezetnek a családnak és a neveltetésnek. A tűzvédelmi nevelést, az alapvető tűzvédelmi ismeretek oktatását már gyermekkorban tudatosan el kell kezdeni és szerves része kell, hogy legyen az iskolai, valamint az iskolarendszeren kívüli szakképzésnek és a felsőoktatásnak. A tűzvédelmi törvény rendelkezése szerint az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint a felsőoktatási intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Az oktatásról a nevelési-oktatási intézmény és az oktatást végző szerv köteles gondoskodni. A tűzoltóság és a katasztrófavédelmi szervek elkészítettek az iskolák részére több, a Nemzeti Alaptantervvel összhangban álló javaslatot, amelyek kimeneti oktatási és nevelési célkitűzéseket fogalmaznak meg a tűzvédelmi nevelés számára. Munkafüzetek és tanári kézikönyvek segítik az oktatást, amelyek felhasználásával számos iskolában, választható tantárgyként folyik a tűzvédelmi ismeretek oktatása, a kori sajátosságok figyelembevételével. A katasztrófavédelmi és tűzoltó szervek az oktatási intézményekben rendszeresen szerveznek katasztrófa és tűzvédelmi vetélkedőket, versenyeket, ami szintén jól szolgálja az ifjúság körében a biztonsági ismeretek bővítését. Az iskolákban a tűzvédelmi nevelésnek fontos feltétele, hogy a pedagógusképzésbe és továbbképzésbe a tűzvédelmi ismeretek, magatartási formák megfelelően beépüljenek. E tekintetben az utóbbi években történtek előrelépések A magánszemélyek tűzvédelmi ismereteinek megteremtése

2 A törvény a magánszemélyek kötelességévé teszi az alapvető tűzvédelmi tudnivalók elsajátítását, sőt azt is, hogy nevelésük, felügyeletük alatt álló személyeket is fel kell készíteniük a szükséges tűzvédelmi ismeretekre. E tekintetben a tűzvédelmi törvény az alábbiak szerint rendelkezik: A magánszemélyeknek: meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk, illetőleg meg kell tartatniuk a tulajdonukban, használatukban levő épületek, lakások, járművek, gépek, berendezések, eszközök és anyagok használatára és működtetésére és felülvizsgálatára vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat. meg kell ismerniük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket, a magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésük, felügyeletük alatt álló személyek a szükséges tűzvédelmi ismereteket megszerezzék, és tevékenységük során ne okozzanak tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt A munkavállalók tűzvédelmi oktatása A tűzesetek keletkezési lehetősége szempontjából kiemelten kell kezelni a különböző munkahelyeket, ahol a tevékenység során alkalmazott anyagok, technológiák jelentős tűzveszélyt jelenthetnek az emberre és a környezetre. A tűz elleni védekezés technikai megoldásai és az ott munkát végző munkavállalók felkészítése teremthet csak elfogadható biztonságot. A fenti okok miatt a tűzvédelmi törvény rendelkezései szerint a munkáltatók csak olyan munkavállalót, illetve segítő családtagot foglalkoztathatnak, akik ismerik az ott folyó tevékenységgel kapcsolatos veszélyeket, a megtartandó biztonsági követelményeket, a tűzjelzés módját, a tűz esetén követendő magatartás szabályait és a tűzoltó készülékek használatát A munkáltató tűzvédelmi oktatási kötelezettségei 2 A munkáltatók kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban foglalt előírások szerint végezzék a tevékenységüket, illetőleg a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák. Minden munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben résztvevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja. A tűzvédelmi hatóság a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem

3 ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja. A tűzvédelmi hatóság a munkáltatót tűzvédelmi bírsággal sújthatja, ha a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a törvényben előírt határidőre nem gondoskodott, valamint ha a munkahelyen a tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzik. A munkavállalók tűzvédelmi oktatásának esetei: - a munkába lépést megelőző tűzvédelmi oktatás, - az időszakos (rendszeres) tűzvédelmi továbbképzés, - a soron kívüli, vagy rendkívüli tűzvédelmi oktatások A munkába lépést megelőző tűzvédelmi oktatás A munkáltató minden újbelépő dolgozót munkába lépése előtt köteles tűzvédelmi oktatásban részesíteni. A munkába lépés előtti tűzvédelmi oktatás tartalma terjedjen ki: a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére, tűzveszélyeire, a megtartandó tűzmegelőzési szabályokra, a tűzvédelmi szabályzat vonatkozó előírásaira, a tűzjelzés alkalmazható eszközeire, módjára és tartalmára, a tűz esetén követendő magatartásra, illetve a tűzriadó tervben részére meghatározott feladatokra, a munkahelyen elhelyezett tűzoltó készülékek és eszközök helyére, használatuk módjára ( elméletben és gyakorlatban ), a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire. Az oktatás megtörténtét dokumentálni kell, ami tartalmazza az adatvédelmi szabályok megtartásával - a dolgozó személyazonosító adatait, az oktatás időpontját, tárgyát és a dolgozó, valamint az oktatást végző aláírását. A dokumentálásra alkalmazható ajánlásként lehet figyelembe venni az alábbi mintát. A GAZDÁLKODÓ SZERV MEGNEVEZÉSE NYILATKOZAT új felvételes munkavállalótól a tűzvédelmi oktatásra vonatkozóan Alulírott elismerem, hogy a tűz esetén követendő magatartásra és a munkahelyemre vonatkozó tűzvédelmi előírások (betartására), a tűzjelzés lehetőségére, valamint a készenlétben tartott tűzvédelmi felszerelések, készülékek készültségi helyére és használatára oktatást kaptam. A Kft. Tűzvédelmi Szabályzatát és Tűzriadó Tervét megismertem. Az oktatás kiterjedt: a. a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyességére, tűzveszélyeire, b. a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokra, c. a tűzjelzés lehetőségére, módjára és tartalmára, d. tűz esetén követendő magatartásra, feladataimra,

4 4 e. az elhelyezett tűzvédelmi felszerelések (készültségi helyének és használatának) ismertetésére, f. a tűzvédelmi jogszabályok megszegésének következményeire. A munkakörömmel kapcsolatos megelőző tűzvédelmi előírásokat és tűz esetére vonatkozó tennivalóimat ismerem. Kelt:. az oktatást tartotta. aláírás A munkavállalók ismétlődő tűzvédelmi oktatása, továbbképzése A munkáltató tűzvédelmi szabályzatban köteles előírni, hogy mely munkahelyen milyen gyakorisággal és ki köteles a dolgozók tűzvédelmi továbbképzését elvégezni. Az oktatás, továbbképzés gyakoriságára tehát nincs jogszabályi megkötöttség, csupán annak rendszeres megtartását írja elő a törvény. A munkáltató a munkavállalók összetételére, a tevékenység veszélyességére tekintettel a létesítmény egyes munkahelyeire, vagy különböző beosztásokat betöltő munkavállalókra más-más gyakoriságot határozhat meg a tűzvédelmi szabályzatban. Az oktatás gyakoriságát befolyásolhatja, hogy mennyire kell frissen tartani a tűzvédelmi ismereteket, mennyire változékonyak a munkahelyen végzett tevékenységek és így a tűzvédelmi viszonyok. Amennyiben a munkahelyre tűzriadó terv készült, indokolt annak évenkénti gyakoroltatását ahhoz közeli időpontban - tűzvédelmi ismeretfrissítéssel, tűzvédelmi továbbképzéssel is összekapcsolni. Előfordul, hogy jogszabály meghatároz valamely munkakörre tűzvédelmi továbbképzési gyakoriságot. Ilyenkor ezt az előírást kell követni. Példa erre a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, amely előírja, hogy a pirotechnikai termék gyártásával, forgalmazásával, tárolásával kapcsolatos tevékenységet végző személyek tűzvédelmi oktatását hathavonta meg kell ismételni. Az OTSZ is előír néhány esetben kötelező minimális tűzvédelmi továbbképzési gyakoriságot, pl. az éghető folyadékokkal és éghető gázokkal foglalkozó munkakörökben foglalkoztatottakra. A tűzvédelmi továbbképzések gyakoriságára a tűzvédelmi hatóság is észrevételt tehet. Az oktatást, továbbképzést végezheti a szabályozásnak megfelelően a tűzvédelmi szervezet kijelölt tagja, tűzvédelmi vállalkozó vagy az arra megfelelően felkészült konkrét munkahelyi vezető. Nem kizárt az sem, hogy külső előadót, szakértőt kérjenek fel az oktatás megtartására. Az oktatás ismeretanyagát főképp a tűzvédelmi szabályzat és a tűzriadó terv képezze és tartalmazzon gyakorlati bemutatást és visszacsatolást is. Az oktatás eredményessége szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy a tűzvédelmi oktatást ki, mikor és milyen körülmények között végzi. Nincs értelme ugyanis a műhely egyik sarkában állva végighallgatott, unalmas, papírról olvasott, összecsapott tűzvédelmi oktatásnak A soron kívüli tűzvédelmi oktatások

5 A szükséges mértékben soron kívül kell tűzvédelmi oktatásban részesíteni az érintett munkavállalókat, ha: a létesítményen belül más munkahelyre kerülnek beosztásra, a munkahely tűzveszélyessége megváltozik, pl. új tűzveszélyes, illetve tűz, - vagy robbanásveszélyes anyag, gép technológia kerül alkalmazásra, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésével vagy felügyeletével bízzák meg, a létesítményben tűz, vagy robbanás keletkezett és a munkáltató elrendeli a tapasztalatok oktatását, ellenőrzést követően a munkáltató elrendeli a tapasztalatok oktatását, a tűzriadó gyakorlatot megelőző emlékeztető, ismeretfrissítő oktatás, hosszabb távollét után történő munkába állást megelőzően, pl.: gyermekgondozási, vagy más hosszabb idejű fizetés nélküli szabadság, hosszabb betegállomány, stb. Minden ismétlődő és soron kívüli tűzvédelmi oktatást dokumentálni kell és az oktatáson résztvevőknek aláírásukkal kell igazolni annak megtörténtét. A tűzvédelmi továbbképzési foglalkozásokról alapos okkal távollevők részére más, közeli időpontban pótoktatást kell szervezni, amit szintén dokumentálni kell. Az oktatás és a résztvevők nyilvántartására, igazolására ajánlott minta a következő: A GAZDÁLKODÓ SZERV MEGNEVEZÉSE NYILVÁNTARTÁS a 201. évben a.szervezeti egységnél megtartott tűzvédelmi oktatáson megjelent munkavállalókról A munkahely: A szervezetszerű létszám: Az oktatás helye:. 5 Az oktatás tárgya a vonatkozó és érvényben levő rendeletek, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat alapján: a. a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége, b. megelőző tűzvédelmi rendelkezések és használati előírások, c. a tűzjelzés lehetősége, módja és tartalma, d. tűz esetén követendő magatartás, e. az elhelyezett tűzvédelmi felszerelések (készültségi helyének és használatának) ismertetése, f. az előző oktatás óta bekövetkezett változások, tűzvédelmet érintő események ismertetése,, g. a tűzvédelmi jogszabályok megszegésének következményei. Az oktatást tartotta:.. Az ismertetett oktatási anyagot tudomásul vettem és elsajátítottam: Ssz. Név Az oktatás időpontja Aláírás A pótoktatás időpontja Aláírás

6 A tűzvédelmi képzésben alkalmazható módszerek, eszközök Az oktatás eredményességének főbb szempontjai A tűzvédelmi oktatás eredményessége, értelme nagyban függ attól, hogy azt ki és milyen feltételek között, milyen módszerek alkalmazásával végzi. E tekintetben különös jelentősége van az alábbi szempontoknak: Az oktatást végző személy alkalmassága. A tűzvédelmi oktatást végző személy rendelkezzen az oktatáshoz szükséges tűzvédelmi szakmai ismeretekkel. Készüljön fel az oktatásra, előadása legyen érdekes és tartalmas, a gyakorlati problémákat és feladatokat szakszerűen tudja bemutatni. Rendelkezzen biztos témaismerettel, ismerje a helyi viszonyokat és azokra konkrétan fogalmazza meg a tudnivalókat. Ehhez szükség van arra, hogy rendelkezésére álljanak a szükséges jogszabályok, szabályzatok és felkészülési segédanyagok. A tűzvédelmi oktatást végző akkor tudja eredményessé tenni az oktatást, ha a szakmai felkészültség mellett, oktatás módszertanilag is felkészül és rendelkezik pedagógiai készségekkel. Indokolt, hogy előadásvázlat készítésével tervezze meg az oktatási folyamatot. Fontos kiemelni, hogy az oktatás folyamata legyen logikusan felépített, az elmondott ismeretek érthetőek, meggyőzőek legyenek és szorosan kapcsolódjanak a munkahely sajátos problémáihoz. Az oktatás keltse fel a résztvevők érdeklődését és lehetőség szerint igényelje aktivitásukat. Minél gyakorlatiasabb, szemléletesebb az oktatás, annál jobban felkelti a figyelmet és maradandóbb tudást eredményez. Fontos, hogy az oktatást végző, emberi tulajdonságait, magatartását tekintve is hiteles személy legyen. Az oktatásban elmondott szavai és a gyakorlati magatartása között ne legyen ellentmondás. A személy iránti tisztelet és a tekintély nyomatékot adhat annak, amit az oktatás során elmond. Az oktatás időpontja és időtartama. A tűzvédelmi oktatás időpontja lehetőség szerint úgy legyen megtervezve, hogy az ne ütközzön más fontos elfoglaltságokkal, pl. értekezletekkel, félfogadási idővel, stb. Az oktatás tervezett időpontját és helyét időben közölni kell az érintett dolgozókkal. A jó előkészítés feltétele annak, hogy a munkavállalók lehetőleg teljes létszámban jelen legyenek az oktatáson. Nem célszerű az oktatást a munkaidő végére ütemezni, mivel a résztvevők figyelme ekkor már nehezebben tartható fenn. Az oktatás időtartamát a munkahely veszélyességétől, az elsajátítandó ismeretek mennyiségétől, nehézségétől, a bemutatásra tervezett gyakorlati feladatok mennyiségétől, és esetleg a csoport létszámától függően kell meghatározni. Az oktatásban résztvevő csoport összetétele és létszáma. Az oktatás eredményességét a résztvevő csoport összetétele és létszáma is befolyásolja. Általában 20 fő körüli létszámú csoporttal lehet még eredményes oktatótevékenységet végezni. Az a jó, ha lehetőség van az egyes oktatási csoportokban azonos felkészültségű és feladatkörű munkavállalókat szervezni, azonban ez a legtöbb esetben nem oldható meg. A tűzvédelmi oktatás helyszínének megválasztása.

7 A tűzvédelmi oktatást olyan helyre tervezzük, ami kellően kulturált, nincsenek zavaró hatások, a résztvevők zsúfoltság nélkül elférnek és mindenkinek van olyan ülőhelye, ahonnan megfelelően látja és hallja az előadót, a vetítő vásznat, a televíziót és más alkalmazott demonstrációs eszközöket. Az oktatás során az ismeretek elsajátításáról is meg kell győződni. Célszerű már az előkészítés során felhívni az érintett munkavállalók figyelmét, hogy az oktatás során felmérésre kerülnek az elsajátított ismeretek. Ez ugyan nem túl népszerű a résztvevők körében, de motiválja a fokozott figyelemkoncentrációt. Az ismeretek elsajátítása ellenőrizhető konzultációs beszélgetéssel, írásos, feladatlapos ellenőrzéssel, de gyakran a munka során a dolgozókkal történő beszélgetéssel is A tűzvédelmi továbbképzési foglalkozás szerkezete és tartalma Az oktatás elején az oktatást végző igyekezzen megnyerni a hallgatóság jóindulatát, keltse fel az érdeklődést, oldja az ilyenkor jellemző feszült légkört. Az oktatás első részében célszerű a korábbi tűzvédelmi ismereteket felfrissíteni. Erre alkalmas módszer a beszélgetés. Az oktatás fő részében fel kell hívni a figyelmet az előző oktatások, továbbképzések óta bekövetkezett változásokra. Ilyenek lehetnek pl. a tűzvédelmi szabályozásban bekövetkezett változások, új technológiák, anyagok, eszközök bevezetése a munkaterületen, a tűzveszélyességi osztályba sorolásban bekövetkezett változások, az épületen végzet átalakítások és azok tűzvédelmi vonatkozásai, a belső ellenőrzés és a tűzoltóság ellenőrzése során tett megállapítások, bekövetkezett közvetlen tűzvagy robbanásveszélyes helyzetek, illetve tűzesetek tapasztalatainak megbeszélése. A továbbképzés előadásrésze a fentieken túlmenően terjedjen ki: a munkaterületek fő veszélyforrásaira, a megtartandó tűzmegelőzést szolgáló szabályokra, az egyes munkahelyeken a tűzjelzés lehetséges módjaira, eszközeire és szabályaira, a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzriadó során szükséges tennivalókra, a munkahelyeken készenlétben tartott tűzoltó készülékek és eszközök használatára, a tűzvédelmi szabályok megszegésének lehetséges következményeire. Az oktatás gyakorlati részében be kell mutatni és a résztvevőkkel gyakoroltatni kell: a tűzjelzést, a dolgozók belső riasztásának, valamint a létesítményi tűzoltóság riasztásának módját, a tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések használatát, kipróbálását, a beépített tűzoltó berendezések indítási lehetőségeit, a közművek (víz, gáz, elektromosság) elzárási lehetőségeit, Amennyiben a létesítmény rendelkezik tűzriadó tervvel, célszerű annak gyakoroltatását a tűzvédelmi továbbképzést követően rövid időn belül szervezni A külön meghatározott foglalkozási ágakban foglalkoztatottak tűzvédelmi szakvizsgarendszere A tűzvédelmi szakvizsga lényege 7

8 8 A tűzvédelmi törvény rendelkezései szerint jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsga jogszabályban meghatározott, speciális tűzvédelmi szaktudást igénylő foglalkozásokat / munkaköröket végző személyek részére szervezett, állami kontroll alatt végzett felkészítés és vizsga. A tűzvédelmi szakvizsga célja, hogy az adott munkakört betöltő személy a tűzvédelmi szempontból elengedhetetlen ismereteket, jártasságokat, készségeket megszerezze a munkaköréhez. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a szakvizsgák rendjéről, a tűzvédelmi törvénnyel, valamint a szolgáltatói tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló évi LXXVI. törvénnyel összhangban a 27/2009.(X. 29.) ÖM rendelet rendelkezik. A rendeletben előírt feltételek hiányában tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatást megtartani és a szakvizsgát lefolytatni nem lehet. Ez a rendelet december 31 ig lesz hatályban A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak és munkakörök Az alábbi foglalkozási ágakban, illetőleg munkakörökben január 1 - től csak tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személyek foglalkoztathatók: 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 2. Az A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 4. Tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők. 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők. (az I. Pt. osztályba tartozó termékforgalmazók kivételével) 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök. 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök. 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők. 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők.

9 Szakvizsgával kell rendelkeznie a fenti felsorolás szerinti 1 9 és munkaköröket betöltők munkáját közvetlenül irányító vezetőknek, munkáltatóknak is. Átmeneti türelmi rendelkezést tartalmaz a jogszabály a 4., a 12 és 13. munkakörök tekintetében, miszerint e munkaköröket május 1- ig szakvizsga nélkül is be lehet tölteni. A BM rendelet tételesen meghatározza, hogy a korábban megszerzett és még érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok az új jogszabály szerinti munkakörök közül melyikek betöltésére jogosít. Megjegyzés: A munkáltató tűzvédelmi szabályzatban további konkrét foglalkozási ágak, illetve vezetői feladatot ellátók részére, továbbá a tűzvédelmi szervezetben megbízott feladatokat ellátó munkavállalók részére is előírhat tűzvédelmi vizsga kötelezettséget, de az nem azonos a tűzvédelmi szakvizsgával. A jogszabály szerinti tűzvédelmi szakvizsgarendszer csak a BM rendeletben meghatározott körben, - és előírt hatósági kontroll alatt működik. Nem kötelezett tűzvédelmi szakvizsgára a fenti 1-5 és pontokban meghatározott tevékenységet végző, vagy e tevékenységeket irányító személy, ha felsőfokú állami iskolai végzettséggel és legalább középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel, továbbá a tűzvédelmi szakterületen a képesítés megszerzésétől számított legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik. Tehát az 1-5 és pontokban szereplő foglalkozások tekintetében mentesül ezek tűzvédelmi szakvizsga kötelezettsége alól az a személy, aki a jogszabály szerint a vizsgabizottság tagjára előírt állami és tűzvédelmi szakmai képesítéssel, valamint a meghatározott gyakorlati idővel rendelkezik. További jogszabályi kitételek, hogy a beépített tűzjelző berendezéseket tervező és a beépített tűzoltó berendezéseket tervező a kivitelezésért felelős műszaki vezető foglalkozásokra szerzett szakvizsga egyben jogosít és képesít az adott berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását, végző tevékenységre is. Ez a megfelelés nem viszonos, az - az fordítva nem értelmezhető. A fenti szabály alkalmazását az teszi lehetővé, hogy a mérnökök összetettebb szakvizsgája elkerülhetetlenül tartalmazza, így képesítést nyújt az általuk tervezett berendezések telepítésére, szerelésére, felülvizsgálatára és javítására A tűzvédelmi szakvizsgarendszer szereplői A tűzvédelmi szakvizsgarendszer szereplői az alábbiak: a szolgáltatás felügyeletét ellátó tűzvédelmi hatóságok (megyei fővárosi - katasztrófavédelmi igazgatóságok és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság), az oktatásszervezők (szervezetek és magánvállalkozók), a tűzvédelmi szakvizsgáztatók, (a szakvizsgabizottság elnöke és tagjai), a tűzvédelmi szakvizsgázó személyek, Fontos szerepük van még a tűzvédelmi szakvizsga rendszerben: - a munkáltatóknak és - a hivatásos tűzoltóságoknak (katasztrófavédelmi kirendeltségeknek). A továbbiakban áttekintjük az egyes szereplőkre vonatkozó szabályokat. 9

10 A szakvizsga szolgáltatás ügyekben eljáró és a szolgáltatások felügyeletét ellátó tűzvédelmi hatóságok A tűzvédelmi szakvizsga rendszerében fontos szerepet töltenek be tűzvédelmi hatóságok amelyek ellátják a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatásszervezők és szakvizsgáztatók törvényben előírt bejelentési kötelezettségeivel, ezzel kapcsolatos igazolás kiadásával, nyilvántartásba vételével, nyilvános névjegyzék vezetésével, hatósági ellenőrzésével, szabálytalanság esetén a bírságolással és tevékenységtől történő eltiltással, illetve a szakvizsga bizonyítvány érvénytelenségére vonatkozó intézkedéssel kapcsolatos feladatokat. A felügyeletet ellátó tűzvédelmi hatóságok köre: Az oktatásszervező, szakvizsgáztató lakhelye, székhelye szerinti megyei fővárosi - katasztrófavédelmi igazgatóság, a tűzvédelmi hatóság 1-5 és a 12. pontokban foglalt foglalkozási ágak tekintetében. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a tűzvédelmi hatóság a 6-11 és a 13 pontokban meghatározott foglalkozások tekintetében. A szakvizsga felügyeletét ellátó hatóságok feladatai, hatáskörei A BM OKF mint szakvizsga felügyeletet ellátó tűzvédelmi hatóság feladatai: - a jogszabályban meghatározott bejelentések vizsgálata, azokról igazolás kiadása, - nyilvántartásba veszi az oktatásszervezőket, szakvizsgáztatókat a 6-11 és 13. pontokban felsorolt munkakörök esetében, - az oktatásszervezők és vizsgáztatók névsorának közzététele a honlapon, - a szakvizsga törzsanyagát és a javasolt szakirodalom körét honlapján és a MK Hivatalos Értesítőben közzéteszi. (A szakvizsga törzsanyagának és a javasolt szakirodalom változásait szintén ugyanilyen formában és módon teszi közzé.), - az oktatásszervezők tematikájának, az oktatási segédanyagok meglétének, szakmai alkalmasságának, az oktatás színvonalának a vizsga jogszerűségének és szakszerűségének hatósági ellenőrzése, - a 6-11 és 13. pontokban jogosult oktatásszervező jogutód nélküli megszűnése esetén köteles annak vizsgajegyzőkönyveit átvenni és megőrzésükről gondoskodni, - kezdeményezi az érvénytelenné nyilvánított szakvizsga bizonyítvány visszavonását, - az oktatásszervezőt, vizsgáztatót, szabálytalanság esetén bírsággal sújthatja, és meghatározott ideig eltilthatja az oktatásszervezéstől, illetve vizsgáztatástól, - az eltiltott oktatásszervezőkről és vizsgáztatókról nyilvántartást vezet és azt közzéteszi. A megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságok, mint szakvizsga felügyeletet ellátó tűzvédelmi hatóság feladatai:

11 11 - a jogszabályban meghatározott bejelentések vizsgálata, azokról igazolás kiadása, - nyilvántartásba veszik az oktatásszervezőket és a vizsgáztatókat az 1-5 és 12. pontokban felsorolt foglalkozási ágak és munkakörök tekintetében, - az oktatási tematikát, az oktatást és szakvizsgáztatást jogosult ellenőrizni, - az oktatásszervező jogutód nélküli megszűnése esetén köteles annak vizsgajegyzőkönyveit átvenni és megőrzésükről gondoskodni, - a vizsgáztatásra jogosult személyt szabálytalanság esetén a vizsgáztatástól meghatározott időre eltilthatja, - az oktatásszervező tanfolyam és vizsgaszervezési jogosultságát meghatározott időre megtiltja, ha az oktatást és vizsgáztatást nem a rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi, - kezdeményezik az érvénytelennek nyilvánított szakvizsga bizonyítvány visszavonását Az oktatásszervezők Aki tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervező tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni. Szakvizsgával összefüggő oktatásszervező az a: felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó lehet, amely a tűzvédelmi szakvizsgára történő felkészítést és a szakvizsgáztatást szervezi, a tűzvédelmi szakvizsgához szükséges oktatási segédanyaggal és oktatási tematikával rendelkezik, és azt az oktatáshoz biztosítja, az oktatási tematika és a segédanyag a szakvizsga típusához igazodó törzsanyagon alapuló, szakszerű és aktuális ismereteket kell, hogy tartalmazzon. A fentieken túl rendelkeznie kell az oktatásszervezőnek a felkészítés és vizsgaszervezés személyi és tárgyi feltételeivel, valamint a vizsgadokumentáció készítéséhez és kezeléséhez szükséges feltételekkel. Oktatásszervező lehet (a fenti feltételek teljesítésével): szakképzést folytató intézmény, szakvizsga felkészítést, - és szervezést szolgáltatásként, vállalkozás jelleggel folytató szervezet, vagy magánvállalkozás, (akár hazai, akár EGT tagállambeli), az a gazdálkodó szervezet, amely a szakvizsgára kötelezett dolgozóinak felkészítését és tűzvédelmi szakvizsgáját saját maga kívánja megszervezni és végrehajtani. Az oktatásszervezők feladatai: - a felkészítéshez, a vizsgáztatáshoz a szükséges oktatási segédanyag biztosítása, - az oktatási tematika kidolgozása és benyújtása a tűzvédelmi hatósághoz, a bejelentéshez mellékelve, - a vizsgabizottság elnökének és két tagját felkérése a vizsgáztatásra (írásban), a felkérések megőrzése legalább 1 évig,

12 12 - az oktatás és a szakvizsga megkezdése előtti írásos bejelentése a tűzvédelmi hatóságnak, - a sikeres szakvizsga letételéről kiállítja a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt, - az általa szervezett szakvizsgáról készült jegyzőkönyvet és az írásos vizsgafeladatokat 6 évig megőrzi, - a vizsgáról készült jegyzőkönyv egy példányát a vizsgát követő 8 napon belül megküldi a tűzvédelmi hatóságnak, - jogutód nélküli megszűnése esetén a vizsgajegyzőkönyveket a tűzvédelmi hatóságnak köteles megőrzésre átadni, - az érvénytelennek nyilvánított szakvizsga bizonyítványt a tűzvédelmi hatóság intézkedése esetén, köteles visszavonni A tűzvédelmi szakvizsgáztatók (vizsgáztató személyek) Tűzvédelmi szakvizsga csak szabályosan létrehozott vizsgabizottság előtt tehető. A szakvizsgabizottság elnökből és két tagból áll (továbbiakban: szakvizsgáztatók), akiket az oktatásszervező kér fel írásban (igazolható módon), a szakvizsgáztatásra jogosultak közül. A felkérést az oktatásszervező legalább 1 évig köteles megőrizni. A vizsgabizottságban elnöki és tagi feladatot az láthat el, aki: a jogszabályban meghatározott képesítési és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel, a tűzvédelmi hatóság nyilvántartásában bejelentés alapján szerepel, és nem áll fenn vele szemben kizárási (összeférhetetlenségi) ok. A szakvizsgáztatókkal kapcsolatos kizárási okok (összeférhetetlenség): A szakvizsgabizottság elnöke nem lehet: az oktatásszervező, az oktatásszervezővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, az oktatásszervező hozzátartozója. A szakvizsgabizottság tagja, elnöke nem működhet közre: közeli hozzátartozójának, valamint az ugyanannál a munkáltatónál alkalmazásban álló szakvizsgázónak a szakvizsgáztatásában, valamint egyéb olyan esetekben, ahol az elfogulatlan szakvizsgáztatás tőle nem várható el. A kizárási okot a szakvizsgabizottság tagjának (elnökének), illetve a szakvizsgázónak a szakvizsga megkezdése előtti 8 napig kell bejelentenie az oktatásszervezőnek, aki a fenti összeférhetetlenségi okok esetén köteles módosított összetételű szakvizsga bizottság felkérésével az összeférhetetlenséget megszüntetni. A szakvizsgáztatók képesítési és gyakorlat követelményei A jogszabály szerint az 1-5 és a 12. pontokban meghatározott foglalkozási ágakra előírt szakvizsgák esetén vizsgabizottsági elnök és vizsgabizottsági tag az lehet, aki: - felsőfokú (egyetemi, vagy főiskolai) végzettséggel,

13 - legalább középfokú, tűzvédelmi szakképesítéssel, valamint a tűzvédelmi szakterületen, a szakképesítés megszerzésétől számított legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, - továbbá az adott foglalkozási ághoz tartozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgával maga is rendelkezik (2012. május 1 től). A rendelet előírásai szerint a és a 13. pontokban meghatározott foglalkozási ágakra előírt szakvizsgák esetén vizsgabizottsági elnök és vizsgabizottsági tag az lehet, aki: műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettséggel, végzettséggel és felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakképesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal, továbbá az adott foglalkozási ághoz tartozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgával maga is rendelkezik (2012. május 1 től) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett személy A tűzvédelmi szakvizsgázó személlyel kapcsolatos bemeneti követelmények 13 Azokra az esetekre, amikor a foglalkozás / munkakör nem szakképesítéshez kötött (segéd és betanított munkás is végezheti), a jogszabály nem ír elő a vizsgázó részére a szakvizsgához bemeneti képzettségi követelményt. Az alapkövetelmény az, hogy csak az a személy bocsátható vizsgára, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon részt vett. A fenti követelmények teljesítése után bocsáthatók vizsgára a jelentkezők az alábbi foglalkozási ágakban: 1. hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők, 2. az A" és B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők, 3. éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők, 6. pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, terméküzemeltető, anyagés termék-gyártásvezető kivétel a csak i. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók. A tűzvédelmi szakvizsgára a felkészítésen való részvételen túl, legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki szakképesítéssel, vagy tűzvédelmi eszköz és rendszerszerelő, karbantartó, szakképesítéssel, vagy érettségivel rendelkező személy bocsátható vizsgára az alábbi foglalkozások/munkakörök szakvizsgája esetén: 5. tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők, 7. tűzoltó készülékek karbantartását végzők, 8. beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, telepítését, felülvizsgálatát javítását és karbantartását végzők, 9. beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők. A tűzoltó készülékek karbantartását végzők esetén a szakmunkás végzettségen, illetve tűzvédelmi eszköz és rendszerszerelő, karbantartó, szakképesítésen, vagy érettségin túlmenően vizsgára bocsátási feltétel, hogy: legalább 3 hónap tűzoltó-készülék karbantartó műhelyben eltöltött gyakorlati idővel,

14 legalább 3 hónap tűzoltó-készülék gyártónál eltöltött gyakorlati idővel, vagy legalább 2 év a tűzoltó készülék karbantartó műhely felügyeletével kapcsolatos hivatali beosztásban eltöltött gyakorlattal rendelkezzen. A szakvizsgára történő felkészítésen való részvételen túl műszaki képzési területen szerzett mérnök szakképzettséggel, végzettséggel és legalább 1 év tervezési tevékenységet végző szolgáltató által igazolt gyakorlattal, vagy tervellenőrzési gyakorlattal rendelkező személy bocsátható vizsgára az alábbi foglalkozások/munkakörök szakvizsgája esetén: 10. beépített tűzjelző berendezéseket tervezők és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint üzembe helyező mérnökök, 11. beépített tűzoltó berendezéseket tervezők és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint üzembe helyező mérnökök. A tűzvédelmi szakvizsgára a felkészítésen való részvételen túl, legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki, vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz és rendszerszerelő, karbantartó, szakképesítéssel, vagy érettségivel rendelkező személy bocsátható vizsgára az alábbi foglalkozások/munkakörök szakvizsgája esetén: 4. tűzgátló nyílászáró szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők, 12. tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők, 13. beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők. A szakvizsgára bocsáthatóság iskolai végzettségre, szakképzettségre és gyakorlatra vonatkozó feltételeit az oktatásszervező a szakvizsgára felkészítő képzésre és a szakvizsgára való jelentkezés során köteles ellenőrizni A munkáltatók tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatos feladatai 14 A munkáltató tűzvédelmi szakvizsga köteles munkakörben csak érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező munkavállalót foglalkoztathat. A munkáltatók saját működésük körében kötelesek a szakvizsgára kötelezett munkaköreiket a fenti jogszabályra tekintettel meghatározni és azokról, valamint a kötelezett munkavállalókról kimutatást vezetni. A szakvizsgára kötelezettekről vezetett kimutatást, valamint a szakvizsga bizonyítványok másolatait a tűzvédelmi ellenőrzést végző hatóságnak kötelesek bemutatni. A tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatos feladatokat felelősségi és működési rendet a gazdálkodó szerv a Tűzvédelmi Szabályzatában határozza meg A bejelentési eljárás, oktatásszervezői és szakvizsgáztatói tevékenységre vonatkozóan Az oktatásszervező, illetve szakvizsgáztató e tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó, szándékát előzetesen köteles a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni. A bejelentés tartalmazza az oktatásszervező, szakvizsgáztató nevét, a bejelentő nevét és természetes személyazonosító adatait, lakcímét, szervezet esetén székhelyét, a folytatni kívánt oktatásszervezési és szakvizsga tevékenység megjelölését,

15 15 a bejelentéséhez mellékelni kell az oktatási tematikát. Az oktatási tematika és az oktatási segédanyag a szakvizsga típusához igazodó, törzsanyagon alapuló szakszerű és aktuális ismereteket tartalmazzon. A tűzvédelmi hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabály szerinti követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított öt napon belül: ha a bejelentés megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti (ezzel a bejelentést tudomásul veszi); ha a bejelentés nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti az oktatásszervezőt, szakvizsgáztatót, a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. A hatóság által a bejelentésről (tudomásulvételről) küldött igazolás tartalmazza: az eljáró hatóság megnevezését, a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét, az oktatásszervező, szakvizsgáztató nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét, a bejelentett oktatásszervezési, szakvizsgáztatói tevékenység megjelölését, a bejelentés előterjesztésének napját, valamint azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól. Az oktatásszervező, szakvizsgáztató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást, haladéktalanul köteles bejelenteni a tűzvédelmi hatóságnak, amit a hatóság bejegyez a nyilvántartásba. Az oktatásszervező, szakvizsgáztató a tevékenység megszüntetését is köteles a tűzvédelmi hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. Ha az oktatásszervező, szakvizsgáztató a korábban folytatott szolgáltatási tevékenysége mellett vagy annak egyidejű megszüntetésével másik tűzvédelmi szakvizsga szervezési tevékenységet kíván folytatni, az új tevékenység tekintetében is teljesíteni kell a bejelentési kötelezettségét. Az oktatásszervezők szakvizsgáztatók hatósági nyilvántartásba vétele A tűzvédelmi hatóság a bejelentés megérkezésétől számított tíz napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi az oktatásszervezőt, szakvizsgáztatót kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a bejelentést tevő nem felel meg tűzvédelmi szakvizsga oktatás és vizsgaszervezői illetve szakvizsgáztatói tevékenységre vonatkozó előírásoknak. A tűzvédelmi hatóság nyilvántartása az oktatásszervező, illetve a szakvizsgáztató bejelentett adatait tartalmazza. A tűzvédelmi hatóság az általa vezetett nyilvántartás alapján az interneten, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi az oktatásszervezők, szakvizsgáztatók adatait. Ezek az adatok közérdekből nyilvánosak. A tűzvédelmi hatóság nyilvántartást vezet azon oktatásszervezőkről szakvizsgáztatókról is, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen megtiltotta.

16 16 Ez a nyilvántartás tartalmazza: az oktatásszervező, szakvizsgáztató nevét, lakcímét, szervezet esetén székhelyét, annak az oktatásszervezési, szakvizsgáztatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult, a tilalom időbeli és területi hatályát. A nyilvántartásban szereplő adatokat a hatóság a honlapján közzéteszi. Ez a nyilvántartás a tűzvédelmi szakvizsga szolgáltatási tevékenység folytatásának hatósági ellenőrzését és a szolgáltatás igénybe vevőinek tájékoztatását szolgálja. Az oktatásszervezők és vizsgáztatók hatósági felügyelete A tűzvédelmi hatóság ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését, és a bejelentés köteles tevékenységek folytatóit. Amennyiben az ellenőrzése során megállapítja, hogy valaki az oktatásszervezői, szakvizsgáztatói tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha az oktatásszervező, szakvizsgáztató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és ha az oktatásszervező, szakvizsgáztató egyébként megfelel az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy ha az oktatásszervező, szakvizsgáztató nem felel meg az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az oktatásszervezői tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott tevékenység folytatását A tűzvédelmi szakvizsgára történő felkészítés. Főszabály, hogy a tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni. Ennek a szabályozásnak az a célja, hogy a tűzvédelmi szempontból különösen jelentős munkakörökre képesítést adó szakképzések elvégzésével egyidejűleg a képzésben résztvevők teljesíthessék a szükséges tűzvédelmi szakvizsgát is és ne a munkába állását követően kelljen annak megszerzésével foglalkozni. A tűzvédelmi szempontból kiemelten jelentős munkakörökre jogosító szakképzéseknek tehát részévé kell, hogy váljon a tűzvédelmi szakvizsga. Ez természetesen csak akkor valósul meg, ha az egyes szakképzések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó jogszabályok előírják a szakképzés részeként a tűzvédelmi felkészítést és szakvizsgát. A szakvizsgára történő felkészítés az oktatásszervező feladata. A felkészítés időtartama és rendszere alkalmas kell, hogy legyen az előírt tananyag elméleti és gyakorlati elsajátítására. Az OKF a szakvizsga törzsanyagára és a felkészítés minimum óraszámára vonatkozóan közleményt ad ki és ajánlást tesz a felhasználandó szakirodalomra. A felkészítés folyamatát az oktatásszervező tematikába köteles rögzíteni, amit a felkészülési segédanyaggal együtt a bejelentés során benyújt a tűzvédelmi hatósághoz. A munkáltatók, ha alkalmazottaik szakvizsgáztatását meg kívánják szervezni választhatnak, hogy maguk gondoskodnak a felkészítésükről és kérik fel a vizsgabizottság tagjait, vagy megbíznak egy a képzés-szervezésre szakosodott

17 17 szolgáltatót. Lehetőség van arra is, hogy több gazdálkodó szerv közösen szervezze meg a szakvizsgáztatást, és ezáltal az egy vizsgázóra jutó költségek mérsékelhetők. A munkáltatók saját szervezésű tűzvédelmi szakvizsga tevékenységére is alkalmazni kell a BM rendelet oktatásszervezőre vonatkozó rendelkezéseit. A tűzvédelmi szakvizsga felkészítés és szakvizsgaszervezés már ma is és a jövőben még inkább a szakképzési piacon, a képzési szolgáltatást nyújtó nyilvántartásban szereplő, felnőttképzési tevékenységet folytató vállalkozók által történik. A szolgáltatások szabad áramlása elve alapján ezek a szolgáltatások is megvalósulhatnak országhatárokon átnyúlva is az EGT tagállamok tekintetében. A felkészítés feltételeit a hatósági nyilvántartásban szereplő oktatásszervező köteles biztosítani. A felkészítés jogszabályban előírt elemei: a szakvizsga típusához igazodó, törzsanyagon alapuló, szakszerű és aktuális felkészítési tematika, a tanfolyamindítás bejelentése, a felkészítési folyamat megszervezése, végrehajtása, a szakmailag és didaktikailag alkalmas oktatási segédanyag biztosítása. A felkészítés (oktatás) formája, megoldása, jogszabályban nincs megkötve, az történhet: felkészítő, tanfolyam keretében, távoktatással, e-laering módszerrel, egyéni tanulás és konzultáció módszerével, stb. Jogszabály nem köti ki, de értelemszerűen adódik, hogy a felkészítés elméleti és gyakorlati felkészítést jelent. Különösen fontos a gyakorlati felkészítés szervezése azoknál a foglalkozásoknál, ahol a tűzvédelmi szakvizsgára a jogszabály gyakorlati vizsgarészt is előír. A szakvizsgára történő felkészítéshez szükséges tematika és a felkészítési segédanyag tartalma meg kell, hogy feleljen az OKF által a MK Hivatalos Értesítőben és a honlapján (w.w.w.katasztrofavedelem.hu) közzétett szakvizsga törzsanyagnak és indokolt a fenti dokumentumok összeállításánál az OKF által javasolt szakirodalmat felhasználni. Ajánlatos, hogy az oktatás szervezők az OKF honlapján a szakvizsga törzsanyagra, - és szakirodalomra vonatkozó tájékoztatót kísérjék figyelemmel, mert az szükség szerint rendszeresen frissítésre kerül. Az oktatásszervező az oktatás és a szakvizsga megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban köteles bejelenteni a tűzvédelmi hatóságnak az alábbiakat: oktatás esetén annak helyét, pontos címét, kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc) és időtartamát, szakvizsga esetén annak helyét, pontos címét és kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc), a vizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét, az adott foglalkozási ághoz tartozó bizonyítvány számát és nyilvántartási számukat, a felkészítés módját (tanfolyam, távoktatás, e learing, stb.)

18 18 a foglalkozási ág vagy munkakör megnevezését. Távoktatás esetén a fentiektől eltérően: szakvizsga esetén annak helyét és kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc), a foglalkozási ág vagy munkakör megnevezését, valamint a távoktatás tényét kell bejelenteni. A bejelentés során a fenti adatokat úgy kell közölni a tűzvédelmi hatósággal, hogy az a bejelentést legalább az oktatás vagy a szakvizsga időpontja előtt 8 nappal korábban megkapja és erről az oktatásszervező köteles meggyőződni. A bejelentésnek a hatósághoz történő megérkezéséről történő meggyőződés történhet telefonon szóban, vagy bármilyen olvasási nyugtával. A bejelentés határidőre történő teljesítése és az arról való meggyőződés - nélkül felkészítés és szakvizsga nem szervezhető. A bejelentett adatokban az oktatás, szakvizsga időpontjának kivételével bekövetkező esetleges változást, az illetékes tűzvédelmi hatósággal az oktatás vagy a szakvizsga időpontja előtt legalább 1 munkanappal korábban, írásban és szóban is közölni kell. A szakvizsga helyszíne csak az adott településen belül változtatható, az oktatás, szakvizsga időpontja nem változtatható. Az oktatásszervező a szakvizsga felkészítés és a szakvizsgaszervezés során köteles a képzési szolgáltatását igénybevevőket a évi LXXVI. törvényben meghatározott tájékoztatással ellátni, valamint a törvényben meghatározott panaszkezelési rendszert működtetni. Ezek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A szakvizsga felkészítés és vizsgáztatás díját az oktatásszervező és a vizsgázó felnőttképzési szerződésben rögzítik A szakvizsga megszervezése és lefolytatása. Tűzvédelmi szakvizsga szervezésére a hatósági nyilvántartásban szereplő oktatásszervezők jogosultak. Az oktatásszervező hozza létre a 3 tagú vizsgabizottságot, írásban kéri fel és bízza meg az elnökét és tagjait, a tűzvédelmi hatóság nyilvántartásában szereplő szakvizsgáztatók közül. A vizsgabizottsági tagok felkérésénél köteles figyelembe venni a jogszabályban meghatározott kizárási okokat. A vizsgabizottság tagjainak díjazását a felkérő és a vizsgáztató személy megállapodásban rögzítik. A vizsgabizottság tagjainak felkérését olyan időpontban kell elvégezni, hogy a tűzvédelmi hatóság felé a korábban már leírt 8 napos bejelentési határidő tartható legyen. Az oktatásszervező a bejelentésében legfeljebb 3 fő tartalék szakvizsgáztató személyt nevezhet meg - adataik megadásával, akik szükség esetén a vizsgabizottság elnökét, tagját helyettesíthetik. A vizsgafeladatokat az oktatásszervező (vizsgaszervező) készíti elő és a vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság dönt annak alkalmasságáról. A vizsgafeladat alkalmas kell, hogy legyen a szakmai törzsanyagban meghatározott ismeretkör megfelelő elsajátításának mérésére A tűzvédelmi szakvizsga elméleti és szükség szerint gyakorlati vizsgarészekből áll. Az elméleti vizsga: minden esetben írásbeli részből áll, melyet abban az esetben követ szóbeli rész, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán % közötti arányban adott helyes választ.

19 Amennyiben a vizsgázó 90 % feletti arányban adott helyes választ, nem kötelező szóbeli vizsgát tennie, a vizsga sikeresnek minősül. Amennyiben a vizsgázó 50 % alatti arányban adott helyes választ, a vizsga sikertelennek minősül. Szóbeli vizsgának lehet akkor is helye, ha a vizsgázó az írásban bármely okból akadályoztatva van. Ezt a vizsgabizottság határozatával engedélyezheti, amit a vizsgáról készült jegyzőkönyvben rögzít. Jogszabály szerint kötelezően elméleti és gyakorlati vizsgarészeket kell szervezni a Tűzoltó készülékek karbantartását végzők szakvizsgája során. Az oktatásszervező készítse elő a gyakorlati vizsgafeladatokat, amelyek közül a vizsgázók véletlenszerűen válasszanak. A felkészítést szervező, illetve oktatást végző szerv vezetője által megbízott személy látja el a szakvizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos szervezési feladatokat, gondoskodik a szakvizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és továbbításáról. Az írásbeli, a szóbeli és a gyakorlati vizsga helyét az oktatás (vizsga) szervezője jelöli ki. Az elméleti és gyakorlati vizsgahelyszínnek alkalmasnak kell lenni a szabályos, zavartalan és biztonságos vizsgatevékenységre. A szakvizsgára történő felkészítésre és a vizsgára (annak ellenére, hogy az nem OKJ s képzés) értelemszerűen alkalmazni kell a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény és a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény előírásait A vizsgabizottság A vizsgabizottság tagjai felelősek a tűzvédelmi szakvizsga megfelelő szakmai színvonalon történő szabályos és zavartalan lefolytatásáért. A vizsga során a vizsgabizottság feladata és felelőssége, arról meggyőződni, hogy a vizsgázók valóban ismerik a munkakörükkel kapcsolatos tűzvédelmi biztonsági szabályokat a meghatározott szakmai törzsanyagnak megfelelően. Ismerik és értik azokat a jogszabályok, szabványok, műszaki követelmények előírásait, amelyeket a tevékenységük során alkalmazniuk kell. Megismerték a tevékenységük végzéséhez szükséges tűzvédelmi műszaki és technológiai ismereteket, vizsgálati módokat, eszközök, szerszámok használatát, eljárási és dokumentációs rendet, munkabiztonsági és környezetvédelmi követelményeket. Elméletben és gyakorlatban egyaránt tisztában vannak a foglalkozásuk tűzveszélyeivel, illetve tűzvédelmi jelentőségével, képesek a tűzveszélyek megelőzésére, illetve ha tűz keletkezne, tisztában vannak a tennivalókkal és képesek a tűz kezdeti állapotban történő eloltására. Tisztában vannak azzal, hogy a tevékenységük kapcsán mekkora és milyen a felelősségük. A vizsgabizottság a vizsgázók tudását és személyes alkalmasságát értékeli amit vizsgajegyzőkönyvben rögzít és a bizottsági tagok azt aláírásukkal igazolják A vizsgabizottság elnöke 19 A szakvizsgabizottság munkáját az elnök irányítja. Az elnök feladata a tűzvédelmi szakvizsga szabályos megtartásának, zavartalan, tárgyilagos, a vizsgázót segítő nyugodt légkörének biztosítása. Az elnök feladatai a szakvizsga megkezdése előtt: A vizsgabizottság elnöke köteles a vizsga megkezdése előtt vizsgálni, hogy a BM rendelet előírásai szerint történtek-e:

20 20 a szakvizsgabizottság megalakítása, a szakvizsga megszervezése, az oktatás szervező jogosultsága kiterjed e az adott szakvizsgára, a vizsgát a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően szervezték e meg. Vizsgálja meg és hagyja jóvá az oktatásszervező által előkészített vizsgafeladatokat és értékelési módszert. Gondoskodjon róla, hogy a vizsga során a BM rendelet előírásai betartásra kerüljenek. Ha a vizsgabizottság elnöke megállapítja, hogy a tűzvédelmi szakvizsgát nem készítették elő megfelelően és a mulasztás rövid idő alatt nem pótolható, tiltsa meg a vizsga megkezdését és azonnal jelezze azt az oktatásszervező (vizsgaszervezö) felé. Az elnök feladata a szakvizsga során: - ellenőrizze a szakvizsga előkészítését, a szükséges szakmai feltételek, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét; - vezesse a szakvizsgát és a vizsgabizottság értekezletét; - ellenőrizze a jelentkezési iratok alapján a vizsgázók személyazonosságát, a vizsga letételére való jogosultság feltételeinek meglétét, a vizsgával kapcsolatos iratokat; - tájékoztassa a vizsgázókat az őket érintő döntésekről, valamint az egyes vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról; - vizsgálja át az írásbeli dolgozatokat, kísérje figyelemmel a szóbeli és gyakorlati vizsgát; - összegezze és értékelje a szakvizsga előkészítésével, szervezésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatok végrehajtását. Célszerű, ha a vizsgabizottság értekezlet tart a vizsga megkezdése előtt, és az utolsó vizsgarész után, továbbá a vizsga során, ha eldöntendő kérdések azt indokolják. A vizsgabizottság értekezleteiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A vizsgabizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A szakvizsgabizottság tagjai felelősek a szakvizsga megfelelő szakmai színvonalának biztosításáért A szakvizsga lefolytatásának menete. Amennyiben a szakvizsga írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, a vizsgázók számára az írásbeli feladatok kidolgozásához megfelelően előkészített és titkosan kezelt feladatlapokat, illetve szükség szerint dolgozatpapírt kell biztosítani. A vizsgázó az első lapon feltünteti a nevét, a szakvizsga szakirányát, a tétel címét, továbbá a vizsga napjának keltét. Ha a feladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell tüntetnie és a lapokat sorszámmal el kell látnia. Ha az írásbeli vizsgát felügyelő vizsgabizottság, vagy bizottsági tag a vizsgán szabálytalanságot észlel, vegye el a vizsgázó dolgozatát, írja rá az elvétel pontos idejét és írja alá, a vizsgázót a vizsgateremből távolítsa el, és azonnal értesítse a szakvizsgát szervező oktatásszervező képviselőjét. A vizsgázó kizárásáról, vagy vizsgája folytatásáról a vizsgabizottság határoz, amit jegyzőkönyvbe kell foglalni. A gyakorlati vizsgán a vizsgázóknak a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozás, vagy munkakör tartalmát kifejező alapvető munkafolyamatokat, kell

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről

Részletesebben

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga

Részletesebben

A tűzvédelmi szakvizsgáztatást szabályozó rendeletek összehasonlítása

A tűzvédelmi szakvizsgáztatást szabályozó rendeletek összehasonlítása 2. melléklet A tűzvédelmi szakvizsgáztatást szabályozó rendeletek összehasonlítása 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga

Részletesebben

A Belügyminiszter. /2016. ( ) BM rendelete

A Belügyminiszter. /2016. ( ) BM rendelete A Belügyminiszter /2016. ( ) BM rendelete a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsgáztatás

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

Eddig mindössze 1 oktatásszervezői jogosultságot töröltek. 20 kérelmezőt elutasítottak, 13 kérelmezőt pedig átirányítottak.

Eddig mindössze 1 oktatásszervezői jogosultságot töröltek. 20 kérelmezőt elutasítottak, 13 kérelmezőt pedig átirányítottak. Szakvizsgáztatók, vizsgaszervezők minden mennyiségben Bizonyos munkakörökben tűzvédelmi szakvizsgát kell tenni a dolgozóknak. A vizsga előtt pedig tanfolyamon kell az ismereteket elsajátítani, amit csak

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei

Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei 2012. június 13. Balatonföldvár megnyitó Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Tűzvédelmi Főosztály 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet - a bejelentésköteles

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete 1 A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége A fogyasztóvédelmi referens intézménye Dosztánné dr. Császár Eszter A fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény (Fgytv.) preambuluma szerint

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM: 27-500, Fax: 06(1)436-1505 Beépített tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyama és továbbképzése.

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat Függelék 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat 1. számú Gyakornoki nyilvántartás Gyakornok neve, születési helye és ideje Munkakör Értékelés Óvodapedagógus Gyakornoki idő Szakmai vezető neve,

Részletesebben

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Út a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím eléréséig. Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013.10.21-22 Vecsés A tűzvédelemmel kapcsolatos minden tevékenység: - tervezés - engedélyeztetés - kivitelezés - ellenőrzés

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szakvizsga, és a tűzvédelmi szankciók alkalmazása

Tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szakvizsga, és a tűzvédelmi szankciók alkalmazása Tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szakvizsga, és a tűzvédelmi szankciók alkalmazása Farkas Sándor c. tű. alezredes Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzvédelmi oktatás, szakvizsga általános

Részletesebben

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58.

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58. Hivatkozási szám a TAB ülésén: 3. (T/6410) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A MOL Nyrt. (Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg, Algyő és Komárom) területén tartott EBK oktatásához.

TÁJÉKOZTATÓ. A MOL Nyrt. (Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg, Algyő és Komárom) területén tartott EBK oktatásához. TÁJÉKOZTATÓ I. EBK OKTATÁS A MOL Nyrt. (Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg, Algyő és Komárom) területén tartott EBK oktatásához. A FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: FER) a MOL Nyrt-vel,

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai

Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai Angyal István tű. alez. OKF Piacfelügyeleti Osztály osztályvezető 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 15. (1) bekezdése,

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Dr. Papp Dávid főosztályvezető 2013. március 27., Budapest AZ EEKH

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

8/2006. (III. 23.) OM rendelet

8/2006. (III. 23.) OM rendelet 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára

TÁJÉKOZTATÓ. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett közigazgatási szakvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára Budapest, 2014 Tisztelt Oktató! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslat benyújtásához

TÁJÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslat benyújtásához TÁJÉKOZTATÓ nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslat benyújtásához A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 19. (3) bekezdése értelmében nyelvi programkövetelmények

Részletesebben

Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai

Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai Moduláris vizsgáztatás szervezési tapasztalatai KIHÍVÁS Lebonyolított vizsgák Szakképesítés Vizsgaszám Bútor- és lakástextil eladó 1 Élelmiszer- és vegyi áru-eladó 6 Textiltermék összeállító 1 Marketing

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével:

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével: TÁJÉKOZTATÓ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) értelmében engedélyezési eljárás kezdeményezésére a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu on-line felületen elérhető

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

A belügyminiszter. látta:

A belügyminiszter. látta: A belügyminiszter 1. melléklet a BM/11178. számú előterjesztéshez /2016. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Magyarországon. gon szeptember 19. zados kiemelt főreferensf. Belügyminiszt. gyminisztérium

Magyarországon. gon szeptember 19. zados kiemelt főreferensf. Belügyminiszt. gyminisztérium Tűzvédelmi célúc termékek forgalmazása, tűzvédelmi szolgáltat ltatások végzv gzése Magyarországon gon 2013. szeptember 19. Barta-Vámos LászlL szló tű.. százados zados kiemelt főreferensf Tűzvédelmi FőosztF

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető

Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető A megújult tűzvédelmi hatósági szervezetrendszer, a tűzvédelmi hatósági

Részletesebben