EMMAUS. gyülekezeti hírlevél V. évfolyam 1. szám, április 20. Ne gyızzön le téged a rossz, hanem te gyızd le a rosszat a jóval.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMMAUS. gyülekezeti hírlevél V. évfolyam 1. szám, 2011. április 20. Ne gyızzön le téged a rossz, hanem te gyızd le a rosszat a jóval."

Átírás

1 Ne gyızzön le téged a rossz, hanem te gyızd le a rosszat a jóval. Róm 12, 21 EMMAUS gyülekezeti hírlevél V. évfolyam 1. szám, április HÚSVÉT ÜNNEPE A húsvétra való idei felkészülési idıszak nekem az emmausi, böjt elıtti három alkalommal indult. Itt hallhattunk az egyén, a család és a gyülekezet dolgairól. Volt egy számomra nagyon fontos ige a Mt 16. fejezetébıl. Ha elolvassuk nemcsak a böjt 1. vasárnapjának kijelölt szakaszát, hanem egy pár verssel elıbbre is nézünk, a 13. v.: megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?...a tanítványok válaszoltak: Némelyek Keresztelı Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. De a kérdés feléjük így szól: 15. v.: Ti pedig kinek mondotok engem? Ez a kérdés döntheti el számomra, hogy elindulok-e a böjti úton vagy nem, hogy kinek mondom én a Krisztust? 16. v.: Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élı Istennek Fia. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kısziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Itt Jézus nagyon felmagasztalta Pétert a többiek elıtt és a többiek fölé. Olyan ígéretet kapott, hogy amit a földön megkötsz, az a mennyben is kötve lesz, és amit a földön megoldasz, az a mennyben is oldva lesz. Az úrvacsorában Isten elé visszük a bőneinket és csak abban bízhatunk, hogy Jézus Krisztus adott lehetıséget arra, hogy ezen a földön lehessen megoldás, feloldás a bőn méltó következményébıl, az örök halálból való kikerülésre. Ennek a lehetısége ebben az igében benne van. Amikor ezt az egész emberiséget érintı kérdést elrendezte, ekkor olvashatjuk a 21. versben: Ettıl fogva kezdé Jézus jelenteni az ı tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektıl és a fıpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és /de/ harmadnapon föltámadni. És mit mond erre az egekig felmagasztalt Péter? 22. v.: És Péter elıfogván ıt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled. Még csak most lett kitüntetve és máris jogot formál arra, hogy Mesterének, Tanítójának, Megváltójának ellene mondjon. Nem eshet ez meg teveled! Mi nem

2 ilyen Messiást vártunk, aki szégyenteljes halállal meghal, hanem egy dicsıséges uralkodót! Ugye, magunkra ismerünk? Ugye, meglátjuk, hogy ha kapunk valami nagy kincset, az sokakat, még a legkülönbek közül valókat is elbizakodottá, felfuvalkodottá teszi, és olyan dologba is beleszól, amibe nem lenne szabad? Sajnos nem látjuk a dolgokat összefüggéseiben. Mi meg akarjuk mondani még az Istennek is, hogy szerintünk milyennek kellene lennie, mit várunk el Tıle. Felül akarjuk írni az İ akaratát. Jézus válasza egyáltalán nem hízelgı. 23.v.: İ pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tılem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. De ennek az igének - hála Istennek - nem itt van vége. Szól a többi tanítványnak is. /Akik eddig irigykedve, majd kárörömmel figyeltek/ 24. v.: Ekkor monda Jézus az ı tanítványainak: Ha valaki jıni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ı keresztjét, és /úgy/ kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ı életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ı életét én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ı lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ı lelkéért? Mert az embernek Fia eljı az ı Atyjának dicsıségében, az ı angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ı cselekedete szerint. Nem aszerint, hogy mi milyen Istent, milyen Krisztust szeretnénk látni, hanem a tények, a visszavonhatatlan, letagadhatatlan cselekedetek alapján, amiket nem lehet meg nem történtté tenni. Ezek miatt a cselekedetek miatt adta Krisztus az ı életét kereszthalálra a mi váltságunkért. Péter felé /és mifelénk is/ van még egy üzenete Jézusnak: Lk 22, 32. v.: De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Ebben az imában bízva, ebbe kapaszkodva kívánok mindenkinek megáldott, húsvéti /feltámadás/ ünnepet. Kırösi Szabó István Ha már lefelé mégy a hegyrıl Ha már lefelé mégy a hegyrıl, Ne követeld a jussodat, Tekints arra, mit eddig kaptál, Mástól se lennél boldogabb. Ha már lefelé jössz a hegyrıl Ne irigyeld, ki csúcsra tör, Nem a tied már az ı javuk: Fiatal izmok, üde bır Nem számítasz, észre sem vesznek, Ha szólnak is csak foghegyrıl, De te már bölcsen megmosolygod, S nagyobb lélekkel jössz a hegyrıl Lassul a lépted, de többet észlelsz: Susogva üzennek a fák, Madarak dalát ismered fel, S neked megnyílnak a csodák, És lélekben jutsz egyre feljebb, Míg más lefelé menni lát. Mózes a Hóreb nagy hegyét mássza, Álmos a Kárpátokra hág. S mikor csúcsodtól már messze jöttél, S erıd, vagyonod elereszt Lélekben sokkal tágabb térre Juthatsz, mint a Mount Everest. Szák Kocsis Pál

3 Boldog élet Több száz, vagy talán több ezer találkozás jellemzı párbeszédét idézem két variációban: - Erıs várunk. - Erıs vár a mi Istenünk válaszolom. - Hogy van? - Köszönöm, nagyon jól. - Az a fı, hogy egészség legyen zárja a párbeszédet kedves ismerısöm. - Jól néz ki, hogy van? - fordul hozzám valaki köszönés helyett. - Hála Istennek, nagyon jól. Boldog vagyok, békesség van bennem. - Hát?! Fı az egészség. Ez nem is variáció. Csak én töprengek, hogy akivel találkoztam, nem ismer, nem hallotta igehirdetéseimet, vagy talán azt gondolja, hogy a szószéken valamilyen kötelezı szöveget mondok, amit magam sem hiszek? Váci Mihály írja: Hitették a papok, hitték a hívık. Én úgy tapasztalom, hogy kiki azt mondja ma, ami felıl meggyızıdött vagy meggyızetett. Én sem szoktam mást mondani, mint ami felıl meggyızıdtem. Nem panaszkodni kívánok, amikor betegségeim közül néhányat felsorolok. Lelki állapotom, örömöm, békességem az Úr Jézussal való szoros kapcsolat ajándéka. 27 éve vagyok cukorbeteg, talán ennek következtében érszőkületes. 13 éve szívmőtéten estem át (By pass). Vesebeteg vagyok. Ez év elején találtak nálam egy daganatot, amit már mőtéttel el is távolítottak. Ezek csak testi bajok. Lelki szenvedéseim ennél mélyebb fájdalmat okoztak. Olyanok, mint meg nem értés, vagy, hogy útjában állok embereknek, vagy rosszindulatú rágalmazások, csalárdságok, irigységek. Mindnyájan hordozunk lelki sebeket, ilyen és hasonló bántásokat. Isten mindezeket tudja. Ez számomra a jó, a megnyugtató. Isten tudja, számon tartja gondjaimat, velem van, nem hagy el, szeret. Óriási vigasztalás tudni, hogy ha megostoroz is, gyermeke vagyok. Tudom, nem mér rám nagyobb szenvedést, mint amit elbírok. Megerısít terheim hordozásához, kiment bajaimból. És amíg itt tart a földön, feladatot bíz rám, célja van velem. Eddigi életem során nem volt olyan szenvedésem, amiért nem adtam hálát neki. Jobban megismertem önmagamat, jobban megismertem hatalmát, szeretetét. Formálta szívem gondolatait, alkalmasabbá tett a róla szóló bizonyságtételre és a szenvedı emberek pásztorolására. Jézus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, vegyétek magatokra az én igámat és

4 tanuljátok meg tılem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívő, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyő. (Mt 11,28-30) Március végén 9 napot töltöttem kórházban egy 6 ágyas szobában. A mőtét napját kivéve minden nap Jézusról beszéltem szobatársaimnak. Beszélhettem, mert kérdeztek, mert láthatóvá lett, milyen biztonságot ad az Úrral való kapcsolat. Nyilvánvalóvá lett, hogy valóban hatalmas Úr az, akire rábíztam magam. Hatalma van arra, hogy ránk árassza minden kegyelmét, hogy boldoggá, gyönyörőségessé tegye ezt az életet. S ha ez az élet elmúlik? Ennél is jobb, tökéletes, teljes, gondok, bajok nélküli élet következik az Atya örök országában. Bozorády Zoltán Boldogok a szelídek (Máté 5:5) A szelídség szó hallatán gyakran a gyengeségre asszociálunk, és beleesünk abba a kísértésbe, hogy egy gyámoltalan, együgyő nyúlbélát értünk rajta. Semmi sem áll távolabb a valóságtól! Jézus azt mondta: Boldogok a szelídek, mert ık öröklik a földet (Máté 5:5). Figyeld meg: a szelídek nem erılködnek, nem manipulálnak, nem versengenek, mint mások, mégis ık örökölnek mindent. Amikor valamit örökölsz, nem kell megküzdened érte, egyszerően csak megkapod, mert szeretnek, értékesnek tartanak, mert a családhoz tartozol. A szelídség a szeretetbıl születik. Nem hajlandó elhamarkodottan ítélkezni, nem hivatkozik nagy nevekre, és nem erılteti rá módszereit senkire, mert nem kell semmit sem bizonyítania. A szelídséget aggasztja, ha a szervezet, a költségvetés vagy a vállalat arculata fontosabbá válik, mint azok az emberek, akiknek szolgálatára elhívattunk; szomorú, ha az idıbeosztásunkban nem marad hely arra, hogy megálljunk, és törıdjünk a kicsinyekkel, az idısekkel, a betegekkel vagy a szenvedıkkel. A szelídség olyan erény, melyet nehéz megtalálnunk egy olyan társadalomban, mely az erıt és a keménységet csodálja. A világ arra bátorít minket, hogy intézzük el a dolgokat, intézzük el idıben, akkor is, ha közben eltaposunk másokat. A siker, az elért eredmények és a termelékenység számít, de milyen áron? Ilyen légkörben nincs helye a szelídségnek. Pál Isten egyik erımőve volt, mégis ezt írja: olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit (2Thesszalonika 2:7). A szelíd ember óvatosan lép, figyelmesen hallgat, gondosan megfigyel, tisztelettel és érzéssel kezel. A szelíd ember tudja, hogy az igazi növekedéshez táplálásra és nem erıltetésre van szükség. Tehát öltsük fel magunkra a szelídséget, mert a mi kemény, hajlíthatatlan világunkban a szelídség élı emlékeztetıje Isten jelenlétének. Forrás: Közölte: Bally István

5 Gyülekezeti munkatárs-képzés A nyíregyházi evangélikus gyülekezetben decemberben kezdıdött a munkatárs képzés. Örömmel vettük, hogy helyben indul ilyen lehetıség. Közel harmincan vettünk részt a nyíregyházi gyülekezetekbıl, havonta két napos tanfolyamon, melynek vezetıje D. Szebik Imre püspök úr volt. A Luther Márton Kollégium kápolnája adott otthont a tanfolyamnak Az Emmaus gyülekezetbıl négyen jelentkeztünk. A képzés célja, hogy jobban megismerjük a Szentírást, és megismerjük Isten akaratát személyre szabottan és a gyülekezeti életre vonatkozóan, hogy tudjunk segíteni a környezetünkben élıknek, merjük megszólítani a bajba jutottakat. Elıadóink teológiai tanárok, szakemberek, nagy tapasztalatú lelki gondozók voltak. Elıadásokat hallottunk az Ószövetségrıl, Újszövetségrıl, egyháztörténetrıl, lelki válságról, szenvedélybetegségekrıl. Minden alkalom áhítattal kezdıdött és végzıdött, amelyet a helyi lelkészek végeztek. Nagyon tanulságosak voltak a szituációs gyakorlatok, témái a mai élethelyzetek voltak: pl. konfirmációra való hívogatás, házassági válságban a kiútkeresés. A szituáció végén püspök úr vezetésével közösen megbeszéltük, hogy mely érvek voltak nagyon hasznosak és milyeneket lehetett volna még felhozni a másik megnyerése érdekében. Számomra fontos ráébredés volt, hogy érezzünk felelısséget a környezetünkben élı nem keresztyén emberekkel szemben. Felkészítést kaptunk a kudarcok, sikerek feldolgozásában, mindkettıben valószínőleg lesz részünk a munkánk során. Március 27-én a nagytemplomban istentisztelettel, igei áldással és közös úrvacsorával záródott tanfolyamunk. Hálát adok Istennek, hogy részese lehettem ezeknek a megtapasztalásoknak, lelki erısítésnek. Köszönjük Istennek a szervezık, elıadók és püspök úr fáradságot nem kímélı munkáját, hogy ezeknek a tartalmas, hitmélyítı hétvégéknek részesei lehettünk. Kırösi Szabó Istvánné Bodrogkeresztúri nyári alkalmak Július 3-8-ig csendes hét felnıttek számára Július ig ifjúsági csendes hét Az ifjúsági hét költsége Ft/fı/hét, a felnıtt hét költsége Ft/fı/hét. A díjak csak a szállást és az étkezési költséget foglalják magukban. Lehetıség van részletfizetésre, amit Papp Lászlónál lehet megtenni. Az indulás idıpontjáig kell befizetni a teljes összeget.

6 Nagycsütörtök Nagypéntek Nagypéntek Húsvét elsı napja Húsvét elsı napja Húsvét második napja Ünnepi istentiszteleti rend 17 óra: úrvacsorai istentisztelet 9 óra: úrvacsorai istentisztelet 17 óra: Passió-olvasás 7 óra: húsvét hajnali áhítat 9 óra: úrvacsorai istentisztelet 9 óra: úrvacsorai istentisztelet Május 7-én, szombaton 15 órától Jószomszédsági Nap, vendégünk: Pintér Béla. Május 22-én, Cantate vasárnapján 17 órakor zenés áhítatot tartunk az énekkar és a zenekar szolgálatával. Június 2-án, Mennybemenetel ünnepén 9 órakor istentiszteletet tartunk. Június 9-én, csütörtökön 17 órától Dr. Samuel T. Kamaleson lesz a vendégünk. Június 11-én, szombaton 9 órakor konfirmációi vizsga szeretetvendégséggel. Június 12-én, Pünkösd ünnepén 9 órakor konfirmációi istentisztelet. Június 13-án, Pünkösd második napján 9 órától úrvacsorai istentisztelet. Kedves Testvéreim! Elıször is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik rendszeresen imádkoznak a gyülekezetért, a presbitériumért, a gyülekezet lelkészeiért. Köszönet minden ötletért, vállalásért, anyagi áldozathozatalért, építı kritikáért! A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal! Szeretném mindenki szívére helyezni gyülekezetünk programjait. A Jószomszédsági Napon megemlékezünk Vietórisz Józsefrıl, erre az alkalomra szoktuk meghívni a környék lakóit, így alkalmunk nyílik velük találkozni, beszélgetni, megismerni egymást. Az utóbbi két évben szorgos kezek, fenséges íző, királyi étkekkel gazdagították az összejövetelt, szeretnénk, ha ez ebben az évben is így lehetne. Ha valaki a fızésben szívesen részt vesz, kérem Körösi Istvánnál jelezze. Gyülekezeti hírek: Az elmúlt idıszakban a keresztség szentségében részesült: Kovács Alexandra, Pintér Keresztes Tamás A feltámadás reménységében temettük el: özv. Barzó Mihályné, Lászlófi Gyuláné, Török Jánosné, Bocskai Istvánné, Franczel Andrea, Sulek József, dr. Hámornyik József, Krajecz Zsuzsanna, Balogh Jánosné Számlaszámaink: Nyíregyházi Emmaus Egyházközség: Emmaus Evangélikus Szeretetotthon: Emmausért Alapítvány: Elérhetıségeink: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 160/A. Telefon: , Fax: (42) ,