Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.(X.27.) RENDELETE. a szigethalmi piac körüli parkolási rendről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.(X.27.) RENDELETE. a szigethalmi piac körüli parkolási rendről"

Átírás

1 Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.(X.27.) RENDELETE a szigethalmi piac körüli parkolási rendről (Egységes szerkezetben a 16/2017.(X.02.), a 24/2018.(XII.12.) és a 15/2019.(IV.30.) önk. rendelettel.) Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 15/A. (1) bekezdés a) pontjában, (4)-(6) bekezdésében, (8) bekezdésében, 15/C. (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, személyi, területi és időbeli hatálya 1. 1 Az önkormányzat a Szigethalom, Thököly Imre utca u. 23. sz. (hrsz.:397/67) alatti piac (a továbbiakban: piac) csütörtöki és vasárnapi nyitva tartási napjain kialakult megnövekedett forgalom rendezését a) díjköteles várakozási területek és díjzónák kialakításával b) díjköteles várakozási időszak és a várakozási díjak mértékének meghatározásával d) a piacra látogatók részére folyamatosan felszabaduló várakozási helyek és e) a piac körüli utcákban lakók parkolásának biztosításával f) a mentességek és kedvezményes várakozási díjak megállapításával, valamint g) ingyenes parkolási terület kijelölésével biztosítja. 2. E rendelet személyi hatálya kiterjed a) mindazon természetes és jogi személyre, aki az e rendeletben meghatározott időtartam alatt az e rendeletben meghatározott várakozásra kijelölt területen gépjárművel, három-vagy négykerekű motorkerékpárral, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral várakozik (parkol) b) azon természetes és jogi személyre, aki e rendelettel érintett utcákban lakóhellyel, székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik c) a Szigethalmi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselők azon körére, akik e rendelet végrehajtásában közreműködnek d) 2 a Hivatal által megbízott parkolóellenőrökre, akik e rendelet szabályai szerint kötelesek eljárni. 3. E rendelet területi hatálya kiterjed az alábbi utcákra, vagy az utcák e rendeletben meghatározott szakaszára: Piac utca, Gábor Áron utca, Iskola utca, Honvéd utca, Mária utca, Csokonai utca, Hold utca, Jókai köz, Jókai utca, Katona József utca, valamint a Városi Szabadidőközpont Szigethalom, Sport u. 4. sz. alatt található edzőpálya területére Az önkormányzat az üzemeltetési időt, a várakozási területek időbeli hatályát a piac csütörtöki és vasárnapi nyitvatartási napjain, óra közötti időszakra állapítja meg. 1 Szövegét módosította a 16/2017.(X.02.) önk. rendelet 1. -a. Hatályos március 1-től. 2 Szövegét módosította a 24/2018.(XII.12.) önk. rendelet 6. -a. Hatályos január 1-től. 1. oldal

2 Részletes rendelkezések 2. Várakozási területek kijelölése, díjzónák kategóriái 5. 4 (1) Az önkormányzat a piac nyitvatartási napjain meghatározott az üzemeltetési időre várakozási díjzónákat jelöl ki az alábbiak szerint: a) Piros zóna: a piaccal közvetlenül telekhatáros utcák a piac kerületének hosszában: 1. Piac utcában az Honvéd utca Thököly Imre utca közötti szakasz. Honvéd utca teljes hosszában 3. Gábor Áron utcában a Honvéd utca Thököly utca közötti szakasz 4. Iskola utcában - a Gábor Áron utca Könyves Kálmán utca közötti szakasz 5. Mária utcában a Thököly Imre utca Dobó Katica utca közötti szakasz 6. Csokonai utcában - a Thököly Imre utca Dobó Katica utca közötti szakasz 7. Hold utcában a Katona József utca Dobó Katica utca közötti szakasz 8. Jókai köz teljes hosszában 9. Jókai utcában a Thököly Imre utca Dobó Katica utca közötti szakasz 10.Katona József utcában a Csokonai utca Jókai utca közötti szakasz b) Zöld zóna: Szigethalom, Sport utca 4. sz. alatti edző pálya ingyenes várakozási terület (2) A várakozási díjak (parkolójegy, napijegy, parkoló bérlet), a pótdíjak összegét e rendelet 1. melléklete határozza meg. (3) Üzemeltetési időn kívül a várakozási övezetben nem kell várakozási díjat fizetni. 3. Várakozásra való jogosultság 6. 5 (1) A Piros várakozási zónában a parkolóhely a) parkolójeggyel b) parkoló bérlettel c) mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával a részére piktogrammal megjelölt helyen és a várakozásra kialakított helyeken vehető igénybe. (2) A Zöld várakozási zónában jogosultság igazolására nincs szükség, a parkolóhelyek a forgalom függvényében vehetők igénybe. (3) A parkolójegyet az adott zónában telepített parkolójegy automatából, vagy mobiltelefonos díjfizetéssel lehet megvásárolni. A mobiltelefonos parkolási jogosultság vásárlása során a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszerén keresztül parkolási jogosultság vásárlását kell kezdeményezni. A mobiltelefonos parkolási jogosultság a mobil szolgáltató eredményes vásárlás visszaigazolásának időpontjától érvényes (1) A rendelet hatálya alá tartozó fizetőparkoló rendszert Szigethalom Város Önkormányzat (továbbiakban üzemeltető) üzemelteti. 3 Szövegét módosította a 16/2017.(X.02.) önk. rendelet 2. -a. Hatályos március 1-től. 4 Szövegét módosította a 16/2017.(X.02.) önk. rendelet 3. -a. Hatályos március 1-től. 5 Szövegét módosította a 16/2017.(X.02.) önk. rendelet 4. -a. Hatályos március 1-től. 6 Szövegét módosította a 16/2017.(X.02.) önk. rendelet 5. -a. Hatályos március 1-től. 2. oldal

3 (2) 7 A rendeletben foglalt várakozási zóna szabályszerű igénybevételét, a várakozási díj megfizetését az üzemeltető üzemidőben bármikor jogosult ellenőrizni. Az üzemeltető által megbízott parkolóellenőrök kizárólag a várakozási díj megfizetésének ellenőrzésére és a várakozási rendre vonatkozó tájékoztatásra jogosultak, minden más közlekedésrendészeti fellépésre az út- és közterület-felügyelők jogosultak. Ennek keretében az út és közterületfelügyelő jogosult és köteles a közterület-felügyeletről szóló törvényben meghatározott adatkezelői és intézkedési jogkörei gyakorlására. (3) A Hivatalban a várakozási rend megszervezéséért, koordinálásáért, a közlekedési táblák kihelyezéséért és pótlásáért az út- és közterület-felügyelők csoportvezetője a felelős. (4) 8 A parkoló használata során az üzemeltető nem biztosítja a gépjármű őrzését, és nem felel a gépjárműben keletkezett, neki nem felróható károk megtérítésért, továbbá a gépjármű eltulajdonításáért A kiszabott várakozási díjjal kapcsolatos panaszkezelésre a Hivatal út- és közterületfelügyelői jogosultak. Vitás helyzetben e rendelet és a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a jegyző iránymutatása alapján kell eljárni. A méltányossági jogkör gyakorlója a jegyző A használó a várakozási területet igénybe veheti a) jegykiadó automatából vásárolt parkolójeggyel, vagy mobiltelefonos díjfizetéssel b) 11 parkoló bérlettel, melyet a Hivatal út- és közterület-felügyelőitől hivatali időben lehet díjfizetés ellenében átvenni. c) A megváltott parkolójegy a megváltás napján a rajta feltüntetett időtartamra, a mobiltelefonos díjfizetés útján történt szolgáltatásvásárlás a megfizetett időtartamra jogosít parkolásra A parkoló jegyet, a bérletet, vagy a mozgáskorlátozott igazolványt a gépjármű műszerfalán (első szélvédő üvege mögött) kívülről jól látható helyen, olvasható módon a gépjármű üzembentartójának kell elhelyeznie. A mobiltelefon útján történő szolgáltatásvásárlás esetén a díj megfizetését az üzemeltető elektronikus úton ellenőrzi. A nem megfelelően kihelyezett jegy, vagy bérlet esetén kiszabott pótdíjat a gépjármű tulajdonosa, vagy üzembentartója akkor is köteles megfizetni, ha pótdíj kiszabásának időpontjában rendelkezett érvényes jeggyel, vagy bérlettel és azt a fizetési felszólításban megjelölt határidőn belül bemutatja (1) A parkoló bérlet típusai: a) 1 hónap időtartamra b) 6 hónap időtartamra c) 1 év időtartamra d) 14 7 Szövegét módosította a 15/2019.(IV.30.) önk. rendelet 1. -a. Hatályos május 1-től. 8 Szövegét módosította a 15/2019.(IV.30.) önk. rendelet 2. -a. Hatályos május 1-től. 9 Szövegét módosította a 15/2019.(IV.30.) önk. rendelet 3. -a. Hatályos május 1-től. 10 Szövegét módosította a 16/2017.(X.02.) önk. rendelet 6. -a. Hatályos március 1-től. 11 Szövegét módosította a 24/2018.(XII.12.) önk. rendelet 6. -a. Hatályos január 1-től. 12 Szövegét módosította a 15/2019.(IV.30.) önk. rendelet 4. -a. Hatályos május 1-től. 13 Hatályon kívül helyezte a 16/2017.(X.02.) önk. rendelet 10. -a. Hatályon kívül március 1-től. 3. oldal

4 (2) Egy bérlethez egy forgalmi rendszám tartozhat. 13. (1) A parkoló bérlet A6-os méretű, laminált lap formájában kerül kiadásra. (2) A kiadott parkoló bérletekről az út- és közterület-felügyelők nyilvántartást vezetnek. (3) A korlátozott időtartamokra szóló parkoló bérlet tartalmazza a) Korlátozott időtartamra szóló parkoló bérlet megnevezést b) a jogosultság időtartamát c) a jogosult nevét d) a gépjármű rendszámát e) a bérlet sorszámát f) a kiadás időpontját g) az önkormányzat nevét, címét, adószámát h) kiadójának kézjegyét i) bélyegzőlenyomatát (4) 15 A parkoló bérlet ingyenes használatot biztosító lakossági bérlet, ingyenes használatot biztosító vállalkozói bérlet elvesztése, megrongálódása esetén az eredeti sorszám/1., újbóli elvesztése, megrongálódása esetén az eredeti sorszám/2. sorszám kerül felvezetésre. (5) 16 Forgalmi rendszám változása, a parkoló bérlet elvesztése, megrongálódása miatt, az 1. melléklet szerinti kezelési költség megfizetése szükséges. 4. Várakozási díjak alóli mentességek, kedvezmények 14. A várakozási díj megfizetése alól mentesül: a) 17 az, aki e rendelettel érintett utcákban, a Piros és Kék zóna területén lakcímmel (lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel) rendelkezik és az ingyenes használatot biztosító bérletet kiváltotta, és a rendelet szerint meghatározott módon a gépjárművön elhelyezte, b) betegszállító jármű, mentő, tűzoltóság, rendőrség, Hivatali gépjármű c) a mozgásában korlátozott személy, ha parkolási igazolványával a részére piktogrammal megjelölt helyen vagy a várakozásra kialakított helyen parkol. d) 18 a közúti gépjárművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, világoszöld alapszínű rendszámtáblával rendelkező környezetkímélő személygépkocsi (1) A 14. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő lakosok és vállalkozások ingyenesen, a rendelet mellékletében meghatározott kezelési költség megfizetése mellett címenként egy db ingyenes használatot biztosító lakossági bérletre, ingyenes használatot biztosító vállalkozói bérletre jogosultak, igénylés esetén további egy db bérlet részükre kiadható. (2) A jogosultság igazolásához a rendelet mellékletében meghatározott dokumentumok bemutatása szükséges. (3) Az (1) bekezdés szerinti bérlet tartalmazza a) az ingyenes használatot biztosító lakossági bérlet, vagy az ingyenes használatot biztosító vállalkozói bérlet megnevezést 14 Hatályon kívül helyezte a 24/2018.(XII.12.) önk. rendelet 7. -a. Hatályon kívül január 1-től. 15 Szövegét módosította a 24/2018.(XII.12.) önk. rendelet 1. -a. Hatályos január 1-től. 16 Szövegét módosította a 24/2018.(XII.12.) önk. rendelet 2. -a. Hatályos január 1-től. 17 Szövegét módosította a 15/2019.(IV.30.) önk. rendelet 5. -a. Hatályos május 1-től. 18 Beillesztette a 16/2017.(X.02.) önk. rendelet 8. -a. Hatályos március 1-től. 19 Szövegét módosította a 15/2019.(IV.30.) önk. rendelet 6. -a. Hatályos május 1-től. 4. oldal

5 b) a jogosult lakcímét c) a gépjármű forgalmi rendszámát d) a bérlet sorszámát, kiadott példányszámát e) a kiadás időpontját f) az önkormányzat nevét, címét, adószámát g) kiadójának kézjegyét, h) bélyegzőlenyomatát. i) érvényességét (4) A 14. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő lakosok és vállalkozások az 1 mellékletnek megfelelő kedvezményes Vendég bérlet megvásárlására jogosultak, amennyiben az ingyenes lakossági és vállalkozói bérletek kiadási feltételeinek megfelelnek. Ingatlanonként maximum 4 darab vendégbérlet váltható. (5) A (4) bekezdés szerinti bérlet tartalmazza a) a Vendég bérlet megnevezést b) a jogosult lakcímét c) a bérlet sorszámát, kiadott példányszámát d) a kiadás időpontját e) az önkormányzat nevét, címét, adószámát f) kiadójának kézjegyét, g) bélyegzőlenyomatát. h) érvényességét. 15/A. 20 (1) Az ingyenes használatot biztosító lakossági bérlet és az ingyenes használatot biztosító vállalkozói bérlet a tárgyévet követő hónap utolsó napjáig érvényes. (2) A 15. -ban meghatározott hozzájárulások és kedvezmények megadásának általános feltétele, hogy a kérelmezőnek az illetékes adóhatóságnál ne álljon fenn gépjárműadó-tartozása. (3) Az ingyenes használatot biztosító lakossági bérletet és az ingyenes használatot biztosító vállalkozói bérletet az 1. mellékletben meghatározott kezelési költségek megfizetése mellett lehet kiállítani. (4) A kiadott parkoló bérletekről a közterület-felügyelők nyilvántartást vezetnek. (5) Az R. hatálybalépését megelőzően kiadott Korlátlan időtartamú bérletek február 28. napjáig érvényesek. 16. (1) 21 Várakozási díjkedvezményben részesül és az 1 melléklet 3. pontjában megfelelő kedvezményes várakozási díjat kell megfizetnie annak, aki hitelt érdemlő módon igazolni tudja, hogy a piacon árusítás céljából kereskedőként jelent meg. (2) A díjkedvezmény mértékét e rendelet 1. melléklete határozza meg. 5. Pótdíj, bírság, bírósági eljárás (1) A várakozási díj késedelmes megfizetése, vagy annak elmaradása esetén a parkolóhely (3) bekezdésben meghatározott jogosulatlan használatáért a rendelet 1. melléklet 1. pontjában meghatározott várakozási díjak alkalmazásával a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározottak szerint kell eljárni, az üzemeltető a behajtásról a polgári jog szabályai szerint gondoskodik. 20 Beillesztette a 24/2018.(XII.12.) önk. rendelet 4. -a. Hatályos január 1-től 21 Szövegét módosította a 24/2018.(XII.12.) önk. rendelet 5. -a. Hatályos január 1-től. 22 Szövegét módosította a 16/2017.(X.02.) önk. rendelet 9. -a. Hatályos március 1-től. 5. oldal

6 (2) A fizető parkolóhelyek jogosulatlan használatáért az 1. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott várakozási és pótdíjat kell fizetni, ha a jármű a) parkolójegy, bérlet, vagy mobiltelefonos díjfizetés nélkül, b) érvénytelen bérlettel vagy engedéllyel, c) a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi. Záró rendelkezések 6. Hatályba léptetés 18. Ez a rendelet november 1-jén lép hatályba. Fáki László s.k. polgármester dr. Stiebel Viktória s.k. jegyző Záradék: A 29/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet október 27-én a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott módon kihirdetésre került. dr. Stiebel Viktória s.k. jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: április 30. dr. Stiebel Viktória s.k. jegyző 6. oldal

7 1. melléklet a 29/2015.(X.27.) önkormányzati rendelethez 23 Várakozási zónák díjai, kedvezményes várakozási díjtételek (az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák) 1. Várakozási díj helyszínen történő fizetés esetén A Személygépjármű, autóbusz vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi * B Várakozási díj 1.1. Piros zóna 200- Ft/óra 1.3. Zöld zóna ingyenes 1.4 Napijegy a mindenkori óradíj 3 órára eső értéke * személygépjármű: személygépkocsi, három-vagy négykerekű motorkerékpár, valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár 2. Pótdíj A Személygépjármű, autóbusz vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi * * B 15 napon belüli befizetés esetén C 15 napon túli befizetés esetén 2.1. Piros zóna 2000-Ft Ft 2.2 Zöld zóna ingyenes ingyenes * személygépjármű: személygépkocsi, három-vagy négykerekű motorkerékpár, valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár 3. Kedvezményes várakozási díjtételek (a piacon árusító kereskedők részére) A Személygépjármű, autóbusz vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi * * B Várakozási díj 3.1. Piros zóna 600 Ft/nap 3.2. Zöld zóna ingyenes * személygépjármű: személygépkocsi, három-vagy négykerekű motorkerékpár, valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár 4. Parkoló bérletek díjtételei 23 Szövegét módosította a 15/2019.(IV.30.) önk. rendelet 7. -a. Hatályos május 1-től. 7. oldal

8 A Személygépjármű*, Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi 4.1. Egy naptári hónapra érvényes 4.2. Hat naptári hónapra Ft Ft B Várakozási díj érvényes 4.3. Egy naptári évre érvényes Ft * személygépjármű: személygépkocsi, három-vagy négykerekű motorkerékpár, valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár Vendég bérletek díjtételei A Személygépjármű, Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi * 4.1. Egy naptári hónapra érvényes 4.2. Hat naptári hónapra Ft Ft B Várakozási díj érvényes 4.3. Egy naptári évre érvényes Ft * személygépjármű: személygépkocsi, három-vagy négykerekű motorkerékpár, valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár 5. Kezelési költség az 13. (5) bekezdésében foglalt esetekben: Ft/alkalom 8. oldal

9 2. melléklet a 29/2015.(X.27.) Kt. rendelethez 24 SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal Közterület felügyelet 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u /119.mellék Kérelmező neve: Ingyenes használatot biztosító Lakossági bérlet iránti kérelem Anyja leánykori neve: Kérelmező születési helye, ideje: Kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) címe: Kérelmező személyazonosságát igazoló okmány típusa, száma: Kérelmező adóazonosító száma: Kérelmező telefonszáma: Kérelmező címe: Gépjármű forgalmi rendszáma: Gépjármű gyártmány, típusa: Üzembentartó/tulajdonos neve, címe (amennyiben eltér a kérelmezőtől): Nyilatkozat (a megfelelő aláhúzandó): Gépjármű adóhátralék: Parkolási pótdíj hátralék: Kérelmezett hozzájárulás első, vagy második a lakásban: van / nincs van / nincs első / második Igényelt érvényességi időtartam kezdete: hó.napja Szigethalom, 201 év hó nap... Kérelmező aláírása A kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatát csatolni szíveskedjen: Ft költségtérítés megfizetését igazoló bizonylatot (nyugta, bankszámla kivonat), személyes ügyintézés esetén hivatalunk pénztárában készpénzben is rendezhető! 2.Érvényes személyazonosító igazoló okmányt és lakcímkártyát 3. érvényes forgalmi engedély 4. Gépjárműadó megfizetését, vagy adómentességének igazolását, 5 adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, 24 Beillesztette a 24/2018.(XII.12.) önk. rendelet 8. -a. Hatályos január 1-től. 9. oldal

10 SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal Közterület felügyelet 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u /119.mellék Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat Alulírott,...(név)......(c ím) a jelen nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal az Ingyenes használatot biztosító lakossági bérlet (továbbiakban: ingyenes bérlet) kiadása iránti kérelemben, illetve a csatolt iratokban (továbbiakban: Kérelem) megadott személyes adataimat, valamint a kedvezményezett jármű adatait (a továbbiakban együtt: Adatok) a 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott célokból (a rendelet olvasható: és módon a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt személyes adataim ellenőrzése és Ingyenes használatot biztosító lakossági bérletre való jogosultság feltételeinek megállapítása céljából a Polgármesteri Hivatal a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, valamint a gépjárműadó nyilvántartásból adatot igényeljen, továbbá a kiadott bérletek nyilvántartását, és e körben adataimat kezelje. Hozzájárulok továbbá, hogy a kedvezményes bérletre való jogosultság megállapítása céljából a kérelemben megjelölt gépjármű rendszámát a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal Adóirodája az általa vezetett gépjárműadó-nyilvántartásban ellenőrizze, és adatot igényeljen arra vonatkozóan, hogy rendelkezem-e gépjárműadó-tartozással. Jelen nyilatkozatot jelen adatvédelmi tájékoztatójának elolvasást, és elfogadását követően a kedvezményes bérlet kiadása érdekében tettem. Szigethalom, Aláírás 10. oldal

11 SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szigethalmi Polgármesteri Hivatal Közterület felügyelet 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u /119 mellék 3. melléklet a 29/2015.(X.27.) Kt. rendelethez 25 Ingyenes használatot biztosító vállalkozói bérlet iránti kérelem neve: Vállalkozás/gazdálkodó székhelye/telephelye: adószáma: cégjegyzék száma: képviselőjének neve: képviselőjének levelezési címe: képviselőjének telefonszáma: képviselőjének címe: Gépjármű forgalmi rendszáma: Gépjármű gyártmány, típusa: Gépjármű megengedett legnagyobb össztömege: Üzembentartó/tulajdonos neve, címe (ha eltér a kérelmezőtől): Nyilatkozat (a megfelelő aláhúzandó) Gépjármű adóhátralék: Igényelt érvényességi időtartam kezdete: év..hó -tól van / nincs Szigethalom, 2019 hó..nap... aláírás A kérelem benyújtásával egyidejűleg, a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatát csatolni szíveskedjen: Ft költségtérítés megfizetését igazoló bizonylat (nyugta, bankszámla kivonat), személyes ügyintézés esetén a hivatal pénztárában készpénzben is rendezhető! - érvényes forgalmi engedély, - Cégkivonat, - Aláírási címpéldány, - Gépjárműadó megfizetését, vagy adómentességének igazolását, - adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, 25 Beillesztette a 24/2018.(XII.12.) önk. rendelet 8. -a. Hatályos január 1-től. 11. oldal

12 SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szigethalmi Polgármesteri Hivatal Közterület felügyelet 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u /119 mellék Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat2 Alulírott,...(név)......(cím) a jelen nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal az Ingyenes használatot biztosító vállalkozói bérlet (továbbiakban: ingyenes bérlet) kiadása iránti kérelemben, illetve a csatolt iratokban (továbbiakban: Kérelem) megadott személyes adataimat, valamint a kedvezményezett jármű adatait (a továbbiakban együtt: Adatok) a 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott célokból (a rendelet olvasható: és módon a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt személyes adataim ellenőrzése és Ingyenes használatot biztosító vállalkozói bérletre való jogosultság feltételeinek megállapítása céljából a Polgármesteri Hivatal a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, valamint a gépjárműadó nyilvántartásból adatot igényeljen, továbbá a kiadott bérletek nyilvántartását, és e körben adataimat kezelje. Hozzájárulok továbbá, hogy a kedvezményes bérletre való jogosultság megállapítása céljából a kérelemben megjelölt gépjármű rendszámát a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal Adóirodája az általa vezetett gépjárműadó-nyilvántartásban ellenőrizze, és adatot igényeljen arra vonatkozóan, hogy rendelkezem-e gépjárműadó-tartozással. Jelen nyilatkozatot jelen adatvédelmi tájékoztatójának elolvasást, és elfogadását követően a kedvezményes bérlet kiadása érdekében tettem. Szigethalom, Aláírás adatkezelési nyilatkozat hiányában az ingyenes használatot biztosító vállalkozói bérlet nem biztosítható 12. oldal

13 4. melléklet a 29/2015.(X.27.) Kt. rendelethez 26 SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal Közterület felügyelet 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u /119.mellék Kérelmező neve: Kedvezményes használatot biztosító Vendégkártya iránti kérelem Anyja leánykori neve: Kérelmező születési helye, ideje: Kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) címe: Kérelmező személyazonosságát igazoló okmány típusa, száma: Kérelmező adóazonosító száma: Kérelmező telefonszáma: Kérelmező címe: Vállalkozás/gazdálkodó székhelye/telephelye: adószáma: cégjegyzék száma: képviselőjének neve: képviselőjének levelezési címe: képviselőjének telefonszáma: képviselőjének címe: Hányadik darab vendégkártya igény az adott ingatlanra? : 26 Beillesztette a 15/2019.(IV.30.) önk. rendelet 8. -a. Hatályos május 1-től. 13. oldal

14 Nyilatkozat (a megfelelő aláhúzandó): Gépjármű adóhátralék: Parkolási pótdíj hátralék: van / nincs van / nincs Igényelt érvényességi időtartam kezdete: hó.napja Szigethalom, 20. év hó nap... Kérelmező aláírása A kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatát csatolni szíveskedjen: 1.Érvényes személyazonosító igazoló okmányt és lakcímkártyát 2 adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal Közterület felügyelet 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u /119.mellék Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat Alulírott,...(név)......(c ím) a jelen nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal a kedvezményes használatot biztosító Vendégkártyat (továbbiakban: Vendégkártya) kiadása iránti kérelemben, illetve a csatolt iratokban (továbbiakban: Kérelem) megadott személyes adataimat (a továbbiakban együtt: Adatok) a 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott célokból (a rendelet olvasható: és módon a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt személyes adataim ellenőrzése és a Vendégkártya vásárlására való jogosultság feltételeinek megállapítása céljából a Polgármesteri Hivatal a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, valamint a gépjárműadó nyilvántartásból adatot igényeljen, továbbá a kiadott bérletek nyilvántartását, és e körben adataimat kezelje. 14. oldal

15 Hozzájárulok továbbá, hogy a kedvezményes bérletre való jogosultság megállapítása céljából a kérelemben megjelölt gépjármű rendszámát a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal Adóirodája az általa vezetett gépjárműadó-nyilvántartásban ellenőrizze, és adatot igényeljen arra vonatkozóan, hogy rendelkezem-e gépjárműadó-tartozással. Jelen nyilatkozatot jelen adatvédelmi tájékoztatójának elolvasást, és elfogadását követően a kedvezményes bérlet kiadása érdekében tettem. Szigethalom, Aláírás 2 adatkezelési nyilatkozat hiányában az ingyenes használatot biztosító vállalkozói bérlet nem biztosítható 15. oldal

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete a fizető várakozás rendjéről (hatályos 2016. június 1-től) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44 / 2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről (Egységes szerkezetben a 37/2010. (XII.20.),

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.)

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

.../2017. (...) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete.../2017. (......) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

g) önkormányzati intézményi hozzájárulással, annak feltételei szerint

g) önkormányzati intézményi hozzájárulással, annak feltételei szerint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.:07-1451-4/2007. Témafelelős: Cseuz András, Dr. Bujdosó Károly Tárgy: A fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a XII. kerületi korlátozott várakozási övezetekről, a lakossági és intézményi közterületi várakozási engedélyekről A Budapest Hegyvidék

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról Fehérgyarmat Város Képviselő- testülete a közúti

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018. (V.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A DÍJKÖTELES PARKOLÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.),

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lakossági tájékoztató Vác város február 1-től érvényes parkolási rendjéről

Lakossági tájékoztató Vác város február 1-től érvényes parkolási rendjéről Lakossági tájékoztató Vác város 2018. február 1-től érvényes parkolási rendjéről AZ ÜZEMELTETŐ NEVE ÉS CÍME: Váci Városfejlesztő Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 34. Telefon: 06-27/510-107 I. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet 230/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011 (...) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.) Szentes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 23. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Tájékoztató a várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról

Tájékoztató a várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról Tájékoztató a várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról A várakozási hozzájárulások (lakossági, gazdálkodói, egészségügyi, ideiglenes), valamint a Magyar Állami Operaház környékére, mint védett

Részletesebben

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. április 19-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2014

Részletesebben

*A rendelet hatálya *(Hatályos: október 14. napjától) 1.

*A rendelet hatálya *(Hatályos: október 14. napjától) 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.), 11/2017.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. november 12-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges

Részletesebben

1. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

1. 1 Fogalom meghatározások

1. 1 Fogalom meghatározások M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem Várakozási területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem Kitöltés előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót! A kérelmet kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni. A

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben)

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 40/2004. (XII. 28.) sz. rendelet, -

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

A pótdíjazás folyamata

A pótdíjazás folyamata A pótdíjazás folyamata A pótdíjazási esemény a várakozó gépjármű ellenőrzésével indul. A parkolási ellenőrök, egy számukra kijelölt útszakaszon minden egyes várakozó járművet ellenőriznek, melynek során

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Behajtási engedély védett övezetekbe

Város Polgármestere. Előterjesztés. Behajtási engedély védett övezetekbe Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Behajtási engedély védett

Részletesebben

Város Polgármestere. A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről

Város Polgármestere. A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Zsók Anikó A védett

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ a 15/2015. (IV.24.) és a 23/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet által módosított 46/2014.(XII.18.)

Részletesebben

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2..

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2.. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2006. (12. 20.) sz. rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 81/2001.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(VIII. 25.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata tulajdonát képező, illetve üzemeltetésében lévő egyes közutak használatának

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról Tájékoztató a 2019. évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról Felhívjuk minden terézvárosi gépjármű üzembentartó figyelmét, hogy a lakossági várakozási hozzájárulások kiadására a Budapest VI.

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelete 1 a település korlátozással terhelt helyi közútjaira történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról Kihirdetési

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 11/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 230/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. december 13-i ülésére Iktató szám: 242/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencváros közterületein

Részletesebben

(2) A minimális várakozási díjat a 2. melléklet határozza meg.

(2) A minimális várakozási díjat a 2. melléklet határozza meg. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelete Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2010. ( II.15. ) rendelete a védett (gyalogos) övezet járműforgalmának korlátozásáról (egységes szerkezetbe foglalva) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(11.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete 1 Hatályos: 2016. szeptember 2-től Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete 1 a település korlátozással terhelt helyi közútjaira és egyéb övezeteibe történő

Részletesebben

Súlykorlátozási tilalom 3. Az engedély kiadásának feltételei 4. 5.

Súlykorlátozási tilalom 3. Az engedély kiadásának feltételei 4. 5. Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben