AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS, ÚRKÚT IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA PROJEKT TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSÉRE PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA:KEOP-1.3.0/B/2F/ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KBT (7) BEKEZDÉS A) PONT SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSA A dokumentáció segédlet a Közbeszerzési törvényben előírt követelmények teljesítéséhez, de tartalma önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat! május

2 Tisztelt Ajánlattevő! Ajánlatkérő üdvözli Önt. Kérjük, hogy a jelen közbeszerzési dokumentációt és az ajánlattételi felhívást alaposan áttanulmányozni szíveskedjék a megalapozott ajánlattétel érdekében. 1. Az eljárás célja: Az eljárás célja a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. Közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, az összességében legkedvezőbb érvényes ajánlat kiválasztása. 2. Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk: Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Telefon: / Telefax: / Az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: FIRMITER Betéti Társaság Harsányiné dr. Tóth Beáta cégvezető Harsányi István hivatalos közbeszerzési tanácsadó # Balatonfüred Móricz Zsigmond utca 18/A Telefon: / Telefax: / Honlap: 3. Az ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 4. A beszerzés tárgya Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója: KEOP /B/2F/ Az elvégzendő feladatok mennyisége az alábbiakban megadottak szerint alakul. A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az attól való eltérés lehetősége a fmben megadott mennyiségek esetén +3%, egyéb mennyiségek esetén a megjelöltek szerinti. 1.) Kivitelezési munkák D200 KPE SDR 9 P16 PE100 vízvezeték: m

3 D200 KPE SDR 9 P20 PE100 vízvezeték: m vezeték műtárgyak: 14 db + 2 db 350 m3/nap átemelő: 1 db vízvezeték rekonstrukció: 275 m lengésvédelmi berendezés: 1 db elektromos energiaellátás és irányítástechnika: 1 db 2.) Tervezési, engedélyeztetési feladat: kiviteli, forgalomkorlátozási, hidraulikai felülvizsgálati valamint a kivitelezés során esetlegesen felmerülő, a Mérnök által elrendelt tervek elkészítése, szükség szerinti engedélyeztetése. Az építési szerződés becsült érték ÁFA nélkül: Ft Részletes meghatározás az ajánlattételi dokumentáció műszaki részében (II. KÖTET). Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: Kiegészítő szójegyzék A műszaki dokumentáció III. kötetben esetlegesen található típus, illetve gyártmány megnevezések kizárólag a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt lehetséges a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az ajánlat azzal egyenértékű (vagy jobb minőségű) tárgyat tartalmazhat. Ajánlattevő köteles a dokumentációt megvizsgálni. Utólag nem hivatkozhat arra, hogy a dokumentációt nem, vagy hiányosan vette át. Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a dokumentáció, vagy az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítések, pontosítások tartalmaznak, átvizsgáljon. 5. Az Ajánlatkérő nyilatkozata: A pénzügyi fedezet az ajánlatkérő évi költségvetésében, továbbá a KEOP /B/2F/ kódszámú Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása pályázati támogatásnál rendelkezésére áll. A pályázati támogatás mértéke: 90% 6. Kiegészítő tájékoztatás 6.1. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani a Firmiter Bt-hez címezve postai úton, illetve telefaxon ( ),

4 vagy üzenetben A kiegészítő tájékoztatás kérés határideje az ajánlattételi határidő lejárata előtt legalább 3. nappal. Ajánlatkérő a válasz(ok)at legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárata előtti napon írásban formájában és telefaxon küldi meg a Kbt. 45. (2) és(3) bekezdés figyelembe vételével Ajánlattevő az ajánlattétellel elfogadja a közbeszerzési eljárás során az elektronikus kapcsolattartást, mely en és/vagy faxon történik Ajánlattevőnek az ajánlati nyilatkozaton rögzített elérhetőségein. Az ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések határidőben megérkezzenek az ajánlatkérőhöz. Az ajánlattevőnek az írásbeli kérdésen fel kell tüntetni az eljárás tárgyát valamint azt a telefax számot vagy címet, amelyre a választ kéri. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. Ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy az ajánlati nyilatkozaton rögzített elérhetőségein a kapcsolattartás folyamatosan és hibamentesen biztosított legyen, az ennek megszegéséből eredő kárt és kockázatot viselni köteles. 7. A közös ajánlattétel lehetősége: Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. követelményeinek megfelelő együttműködési megállapodást, amelyben a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalni. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a szerződést egyszerű másolatban az alábbiakról: a) az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait, b) a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését, képviseleti meghatalmazását, c) az ajánlat tárgyát képező építési tevékenységek egymás közötti megosztását, d) az ajánlat tárgyát képező építési tevékenységért való egyetemleges felelősségvállalását, e) azon vállalkozás megjelölését maguk közül, amelyet nyertességük esetén az önkormányzat teljes jogkörű közös képviselőnek minősít. 8. Csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok listája Kérjük az ajánlattevőket ezen ellenőrzőlista alapos figyelembevételére 1. Tartalomjegyzék 2. Kitöltött ajánlatadási (felolvasó) adatlap 3. Kitöltött szerződéstervezet 4. Pénzügyi és számlázási ütemterv

5 5. Beárazott költségvetési kiírás 6. Kizáró okok igazolása 7. Kbt. 60. (3) bekezdés szerinti nyilatkozat 8. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdés vonatkozásában, akkor is, ha a nyilatkozat tartalma nemleges. 9. Pénzügyi alkalmasságot bizonyító igazolások 10. Műszaki alkalmasságot igazoló nyilatkozatok, igazolások 11. Az ajánlathoz csatolni kell egyszerű másolatban az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá - adott esetben - az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozót és/vagy erőforrást képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját. Ha az iratokat nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell. 12. Az ajánlathoz csatolni kell a cégadatokra vonatkozó folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. alapján a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 13. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése során kötelezettséget vállal arra, hogy a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a kiviteli tervben foglaltaknak megfelelően a lehető legteljesebb mértékben minimalizálni fogja az anyagszállítási útvonal optimalizálása a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék megelőzése érdekében. 14. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles megfelelő szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni. Az ajánlattevőnek a szerződés időtartamára vonatkozóan érvényes teljeskörű szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, melynek tárgyi munkára vonatkozó szándéknyilatkozatát az ajánlathoz mellékelni kell. 15. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kis- és középvállalkozásokról szóló évi XXXIV törvény szerinti besorolásról. 16. Zöld közbeszerzés, horizontális támogatási célok érvényesítése: Az ajánlatkérő a zöld közbeszerzésre vonatkozó kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében előírja, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a projekt megvalósítása során a levelezést, az írásos dokumentumokat és az egyeztetéseket elsősorban elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor 100%-ban újrapapír felhasználásával és legalább 50%-ban kétoldalas nyomtatással valósítsa meg. Az ajánlatkérő egyebekben előírja, hogy nyertes Ajánlattevő járuljon hozzá az ajánlatkérő támogatási szerződésben vállalt horizontális kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez. Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során a másodlagos nyersanyagok felhasználásának előtérbe helyezésére kell törekednie, a létesítés, építés ideiglenes helyigényének és hatásterületének minimalizálására kell törekednie, továbbá köteles a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésében esélytudatosságot kifejezni, azaz nem közvetíthet szegregációt, megnyilvánulásaival a csoportokra vonatkozó előítéletek csökkentésére kell törekedjen, továbbá ellene a szerződés teljesítése során az esélyegyenlőségi szabályok megsértése miatt eljárás nem indulhat. Az építés során a minősített hulladék alapanyagként való

6 felhasználásának aránya a teljes anyagfelhasználáson belül eléri a minimum 5%-ot. 17. Közös ajánlattevők esetében az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést) legalább az alábbiak szerint: tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli és a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak. 18. Egyéb az ajánlattevő által csatolandó nyilatkozat 9. Az ajánlat benyújtásának feltételei 9.1. Az Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott helyre az előírt határidőig megérkeznek. A nem erre a helyre benyújtott ajánlatoknak a bontás helyszínére késedelmesen történő beérkezéséért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget és az ajánlatot nem tekinti határidőben beérkezettnek. Amennyiben az Ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó Ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, parkolási probléma, stb.). A késve érkezett ajánlatot az Ajánlatkérő nem bontja fel, és nem adja vissza az Ajánlattevőnek, mivel a Kbt. szerint a közbeszerzési eljárás lezárulásától számított 5 évig az eljárással kapcsolatban keletkezett összes iratot meg kell őriznie Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az Ajánlattevőknek, jelen Dokumentáció tekintendő meghívásnak a bontási eljárásra. 10. Az ajánlatok értékelése Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő az ajánlatokat az összességében legkedvezőbb szempont alapján bírálja el. Szempont Súlyszám 1. Egyösszegű Ajánlati Ár (Szerződéses Ár) {nettó, HUF} Munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a kivitelezés során megajánlott mértéke {min.1 fő} {fő} 10 Az értékelés során adható ponttartomány minden részszempont esetén 0-10 pont. Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (KÉ évi 152. szám december 22.) szerint, az 1. bírálati részszempontnál az 1.ba) fordított arányosítást, a 2. részszempontnál az 1.bb) egyenes arányosítást

7 alkalmazza. A pontozást 1 tizedes jegyig a kerekítés szabályinak megfelelően végzik el. 1. részszempont: Az Egyösszegű Ajánlati Árat (Szerződéses Ár) úgy kell tekinteni, hogy az, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve pótmunka - a közbeszerzésekről szóló CVIII. tv.-re figyelemmel tett Megrendelő általi írásos megrendelése esetén. Az Egyösszegű Ajánlati Árat forintban kell megadni. Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. 2. részszempont: Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy a kivitelezés során hány fő munkanélküli vagy tartósan munkanélküli embert fog foglalkoztatni. (A foglalkoztatottatokat a kivitelezés során a Munkaügyi Központtal kötött megállapodással lehet.) Ajánlatkérő köteles legalább 1 fő munkanélküli vagy tartósan munkanélküli embert foglalkoztatni. Az 5 fő vagy az 5 főnél több megajánlott foglalkoztatottság esetén ajánlatkérő a maximális (10) pontot adja. 1. ba) Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. P-Pmin Pmax-Pmin = Alegjobb Avizsgált azaz P= Alegjobb Avizsgált (Pmax-Pmin)+ Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 1. bb) Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. P-Pmin Pmax-Pmin = Avizsgált Alegjobb

8 azaz P= Avizsgált Alegjobb (Pmax-Pmin)+ Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 11. Tájékoztatás Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alábbi szervezetektől (hatóságoktól) kaphatnak megfelelő tájékoztatást az adózásra, a környezetvédelemre, az akadálymentesítésre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni: Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Címe: 8200 Veszprém, József A. u. 36. Levelezési címe: 8201 Veszprém, Pf Tel: 88/ ; 88/ Fax: Részletesen lásd: Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége Címe: 8200 Veszprém, Batsányi u. 5. Levelezési címe: 8201 Veszprém, Pf. 20. Tel: Fax: Részletesen lásd: Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Címe: 8200 Veszprém, Batsányi u. 5. Levelezési címe: 8201 Veszprém, Pf Tel: Fax: Részletesen lásd:

9 Veszprémi Bányakapitányság Címe: 8201 Veszprém, Budapest u. 2. Levelezési címe: 8201 Veszprém, Pf Tel: (+36-88) , (+36-88) Fax: (+36-88) , (+36-88) Részletesen lásd:

10 HIRDETMÉNYMINTÁK

11 Felolvasó lap Ajánlat tárgya: Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:keop /B/2F/ Ajánlattevő neve: székhelye: kapcsolattartó neve: telefonszáma: fax száma: címe: 1. részszempont Nettó ajánlati ár (HUF) Az ajánlattevő által ajánlott egyösszegű ajánlati ár összesen: 2. részszempont Munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a kivitelezés során megajánlott mértéke {min.1 fő} {fő},-huf FŐ Kelt:, cégszerű aláírás

12 AJÁNLATI NYILATKOZAT Aluljegyzett. (székhely:..; cégjegyzékszám:.) Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:keop /B/2F/ elnevezésű közbeszerzési eljárásában: - a teljes ajánlati dokumentációt annak mellékleteivel együtt áttanulmányozta, - az ajánlati dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásában kielégítőnek tartja, azok egyértelműek az ajánlattétel vonatkozásában. 2. Közös ajánlattétel: igen/nem 1 Közös ajánlattevők adatai (adott esetben): neve: székhelye: postacím: telefon- és telefaxszám: cím: 3. az igénybe venni kívánt alvállalkozó adatai (adott esetben): 3.1. a közbeszerzésnek az a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni 3.2. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. neve: székhelye: telefon- és telefaxszám: cím: ajánlatkérő a teljesítés mely részébe kívánja bevonni: a közreműködésük %-os aránya: 1 A megfelelő válasz aláhúzandó!

13 3. A Kbt. 55. (5) bek. szerinti kapacitást biztosító szervezet bevonása: igen/ nem 2 Kapacitást biztosító szervezet adatai (adott esetben) neve: székhelye: telefon- és telefaxszám: cím: alkalmassági minimumkövetelmény az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira támaszkodik: 3 5. Az ajánlattevő részéről a jelen közbeszerzési eljárásért felelős személy adatai: neve: telefonszám: telefaxszám: cím: Kelt:, cégszerű aláírás 2 A megfelelő válasz aláhúzandó! 3 Több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés esetén újabb rész használható

14 NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő az Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:keop-1.3.0/b/2f/ elnevezésű, közbeszerzési eljárása során ezúton úgy nyilatkozom, hogy társaságunk nem áll a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 56. (1) bekezdésében, 57. (1) bekezdésének a)-d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt. A 310/2011. (XII.30.) Korm. rend. 2. j) és 4. g) pontja alapján ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy az alábbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet rendelkezik társaságunkban közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal: Szervezet/személy neve Szervezet/személy tulajdoni hányada/szavazati jogának hányada társaságunkban (%-ban megadva) Ezúton nyilatkozunk továbbá, hogy figyelemmel a Kbt. 56. (2) bek.-re, ezen szervezet(ek)/személy(ek) nem állnak a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 56. (1) bekezdésében, 57. (1) bekezdésének a)-d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt. Kelt:, cégszerű aláírás

15 NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő az Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:keop-1.3.0/b/2f/ elnevezésű, közbeszerzési eljárása során ezúton úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt..(cég neve)-t nem jegyzik/jegyzik 4 szabályozott tőzsdén és, hogy a évi CXXXVI. Törvény 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye 5 a következő: (név)..(állandó lakhely) 2....(név)..(állandó lakhely) 3....(név)..(állandó lakhely) Kelt:, cégszerű aláírás 4 Kérjük a megfelelőt aláhúzni! 5 Amennyiben a CXXXVI. Törvény 3. r) pontja szerint tényleges tulajdonos nincsen, úgy Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát kérjük becsatolni.

16 NYILATKOZAT KBT. 60. (3) BEK.-RE VONATKOZÓAN Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy az Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:keop /B/2F/ elnevezésű közbeszerzési eljárásában az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és a formai követelményeknek megfelelően készítettük el és nyújtottuk be az ajánlatunkat. Ezúton úgy nyilatkozunk, hogy az ajánlati felhívás feltételeit elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük és teljesítjük, az ajánlattételi kötöttség lezárásakor megadott ellenszolgáltatási összegben. Kelt:, cégszerű aláírás

17 NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓT ÉRINTŐ KIZÁRÓ OKOKRÓL [KBT. 58. (3) BEK.] Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy az Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:keop-1.3.0/b/2f/ elnevezésű közbeszerzési eljárása során társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés, illetőleg a 57. (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá tartozó alvállalkozót. Kelt:, cégszerű aláírás

18 NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKAT ÉRINTŐ KIZÁRÓ OKOKRÓL [KBT. 57. (1)] Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint a.ajánlattevő alvállalkozója/az ajánlattevő számára a Kbt. 55. (5) bek. szerinti kapacitást biztosító szervezet Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:keop /B/2F/ elnevezésű közbeszerzési eljárása során ezúton úgy nyilatkozom, hogy társaságunk nem áll a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 57. (1) bekezdésének a)-d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt. Kelt:, cégszerű aláírás

19 NYILATKOZAT KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZET IGÉNYBE VÉTELÉRŐL Aluljegyzett... (cégnév) (székhely:..., cégjegyzékszám:...), mint Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:keop /B/2F/ elnevezésű közbeszerzési eljárásában ajánlattevő az alábbiak szerint nyilatkozom: Az előírt alkalmassági feltételek közül a Kbt. 55. (6) bekezdés a) pontja alapján a következő szervezetek kapacitására támaszkodunk: Alkalmassági feltétel ajánlati felhívás szerinti megnevezése, amelyet az ajánlattevő más szervezet kapacitásának igénybevételével kíván igazolni 6 Igénybe vett kapacitás, az alkalmasság igazolásához szükséges feltételek ismertetésével A kapacitást nyújtó szervezet alvállalkozó-e, ha nem, annak leírása, hogy a szervezet kapacitását a szerződés teljesítéséhez miként veszi ténylegesen igénybe az ajánlattevő 7 Kelt:, cégszerű aláírás 6 7 Ezen oszlopban amennyiben a hivatkozott szervezet alvállalkozó, az ajánlattevő az alvállalkozó szót tüntesse fel, továbbá adja meg %-ban a teljesítésben való részvétel arányát, amennyiben a kapacitást biztosító szervezet nem alvállalkozó, ajánlattevő ismertesse, hogy mi módon fogja a kapacitást nyújtó szervezetet igénybe venni.

20 NYILATKOZAT KAPACITÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZET IGÉNYBE VÉTELÉRŐL Aluljegyzett... (cégnév) (székhely:..., cégjegyzékszám:...), mint Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:keop /B/2F/ elnevezésű közbeszerzési eljárásában ajánlattevő az alábbiak szerint nyilatkozom: Az előírt alkalmassági feltételek közül a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontja alapján a következő szervezetek kapacitására támaszkodunk: Alkalmassági feltétel ajánlati felhívás szerinti megnevezése, amelyet az ajánlattevő más szervezet kapacitásának igénybevételével kíván igazolni 8 Igénybe vett kapacitás, az alkalmasság igazolásához szükséges feltételek ismertetésével Ajánlattevő nyilatkozata, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során a kapacitást biztosító szervezetet, amelynek adatait az alkalmassági igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során Kelt:, cégszerű aláírás 8

21 NYILATKOZAT AJÁNLATTEVŐNEK A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI BESOROLÁSRÓL Aluljegyzett.(székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy a vállalkozás a évi XXXIV., a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 3. -a szerint vállalkozásnak minősül. Kelt:, cégszerű aláírás 1. Mikro vállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 2. Kis vállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 3. Közép vállalkozás: összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forint összeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Figyelem: Fentiek alapján egy vállalkozás akkor minősül mikro-, kis- és középvállalkozásnak, ha abban az állam, az önkormányzat, vagy a mikro-, kis- és középvállalkozások körén kívül eső vállalkozások tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati jog alapján külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25 %-ot. Nem kell alkalmazni ezt a korlátozást, ha a pályázatnyertes vállalkozás tulajdonosai olyan intézményi befektetők, amelyek nem rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással. A mutatókat az utolsó éves beszámoló alapján kell meghatározni.

22 NYILATKOZAT Aluljegyzett (székhely:..;cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy az Úrkút Község Önkormányzata (székhely: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) mint ajánlatkérőnek Vállalkozási szerződés, Úrkút ivóvízellátás biztonságának javítása projekt tervezési és építési munkáinak elvégzésére pályázat azonosítója:keop /B/2F/ elnevezésű közbeszerzési eljárásában az ajánlatkérő által hozzáférhető cégokmányokhoz képest: a) nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz. 9 b) mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot. Kelt:, cégszerű aláírás 9 A megfelelő válasz aláhúzandó!

23 NYILATKOZAT A SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETEKRŐL Alulírott, (név), mint a (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője kijelentem, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlathoz csatolt nyilatkozatot adó pénzintézet(ek)en kívül cégünk más pénzintézetnél nem vezet folyószámlát. Kelt:, cégszerű aláírás

24 REFERENCIALISTA (M1. alkalmassági feltételhez) Sorsz. 1. Referencia tárgya Teljesítés ideje (év, hó) Teljesítés helye Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) Szerződést kötő másik fél megnevezése Kapcsolattartó személy neve Kelt:, cégszerű aláírás

25 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MINTA Kitöltése kötelező Név: Születési idő: Állampolgárság: Cím, telefonszám SZEMÉLYES ADATOK év ISKOLAI VÉGZETTSÉG (Kezdje a legfrissebbel és haladjon az időben visszafelé) intézmény megnevezése Jogosultság megszerzésének dátuma SZAKMAI JOGOSULTSÁGOK Jogosultság érvényessége Jogosultág száma és jelölése év től év ig MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje a legfrissebbel és haladjon az időben visszafelé) Munkahely és beosztás megnevezése

26 Időpont év/hónap tól év/hónap ig SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA AZ ELŐÍRT JOGOSULTSÁG BIRTOKÁBAN (Kezdje a legfrissebbel és haladjon az időben visszafelé) Projekt megnevezése Beosztás Nyelvismeret (ek): Kelt:, aláírás

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése projektjének

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: I/4676/2011. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése,

Részletesebben